ReadyPlanet.com


312 สส.เพื่อไทย,สว.ควรประกาศเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 291


มาตรา 291 ว่าอย่างนี้

มาตรา 291 รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย 2550
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิก ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่า ด้วย การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้

(๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภา พิจารณาเป็นสามวาระ

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนน โดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ต้องจัดให้มีการรับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมด้วย
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ให้ถือเอา เสียงข้างมากเป็นประมาณ

(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนน โดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่า กึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

(๗) เมื่อการลงมติได้เป็นไปตามที่กล่าวแล้ว ให้นำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
----------------------------------------------ผู้ตั้งกระทู้ หิ่งห้อย :: วันที่ลงประกาศ 2013-11-20 23:59:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3380520)

เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นประชาธิปไตย ถึงเวลาที่สมาชิกรัฐสภาต้องกล้าที่จะต่อกรกับความอยุติธรรม และมีความจริงใจกับประชาชนผู้รักประชาธิปไตย เสียงสวรรค์ของประชาชนจะแซ่ซร้องสรรเสริญ

ผู้แสดงความคิดเห็น กระจกเงา วันที่ตอบ 2013-11-21 00:03:04


ความคิดเห็นที่ 2 (3387698)

 วันนี้ปปช.มีมติถอนถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา  และต่อไปคงถึงคิวนายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในข้อหาแก้ที่มาสว. ขัดรัฐธรรมนูญ  สรุปแล้วประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ทำไมองค์กรอิสระจึงล้ำเส้นองค์กรอื่น 

ผู้แสดงความคิดเห็น หิ่งห้อย วันที่ตอบ 2014-03-20 18:24:20


ความคิดเห็นที่ 3 (3389106)

 ปปช.เป็นคนของ คมช.  องค์กรเถื่อน   ส่วน นายนิคม ไวยรัชพานิช กับนายสมศักดิ์ เกียรติ์สุรนนท์ เป็นประธานรัฐสภา  ประธานวุมิสภา  ที่มาจากประชาชนโดยชอบด้วยประชาธิปไตย   เป็นคนของประชาชนแทนประชาชนนับล้าน 

ปปช.เป็นเพียงคน 9 คนเท่านั้น  จะสามารถมาก้าวก่ายอำนาจนิติบัญญัติได้อย่างไร  

 

และการที่เสนอแก้รัฐธรรมนูญนั้นผิดกม.อย่างไร  ในเมื่อระบอบประชาธิปไตย สามารถทำได้

 

ที่สำคัญการแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นไปตามลำดับที่รัฐธรรมนูญอนุญาตไว้ 

 

และที่ปปช.อ้างว่า  การแก้ไขให้มีการเลือกตั้งสว.นั้นเป้นการทำลายประชาธิปไตย  นั้น  มันไม่ถูก....การเลือกตั้งนั้นเป้ฯหลักการประชาธิปไตยอยู่แล้วโดยหลักรัฐศาสตร์ .......คุณพิจารณาขัดหลักรัฐศาสตร์ได้อย่างไร ?  

ผู้แสดงความคิดเห็น สุไหงปาดี ชินะกุล วันที่ตอบ 2014-04-20 18:27:43[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.