ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
วันมาฆบูชาปีนี้ วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563

 

 
Maka Bucha Day this year, 8 Feb 2020
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
               Maka Bucha Day this year, 8 Feb 2020, for seniors, or anyone, if you don't go to a temple or cannot go anymore, or anyway, including people of all races and religions around the world, please ask Calm your mind, stay at home, stay where you live, rest, or even perform the remaining work. When you meditate or calm down, remember the 3 teachings of the Lord Buddha, that : Grandma does evil, does only good, cleanses the mind, which is a very important teaching, because it teach es the most important person in Buddhism, which is 1,250 Arhat, and when he makes a mind like this Then, ask the mind or follow the 3 teachings, that is: the mind does not think of evil, the mind only works for good, and makes the mind pure, clean, free from lust. Prejudice, any Calm, bright, burning heart Or become with any kind of desire. Cool down in sequence, until our mind is cold, spreading out peacefully. The soul becomes a vast, deep sea of cold water. To the world of nirvana The Nirvana world was without all suffering, as the Lord had pointed the way for, clean, bright, truly peaceful, forever. Do not be afraid of death. Because death is our friend, do not be afraid of old age. Because of our friendly old age, do not be afraid of any illness, do not be afraid that we will suffer hardly, do not be afraid of anything, because these things are true Is our true friend for the whole world. And this Makha Bucha day He was watching us with admiration to see us practice the 3 Buddhist teachings.
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
วันมาฆบูชาปีนี้  วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 20563
 
 
 
 
 
 
               วันมาฆบูชาปีนี้, 8 ก.พ.2563, สำหรับผู้ชราภาพแล้ว, หรือผู้ใดก็ตาม, หากไม่ได้ไปวัดหรือไปไม่ได้แล้ว, หรืออย่างไรก็ตาม, รวมคนทั้งหลายทุกเชื้อชาติศาสนาทั่วโลกนี้, ก็ขอให้ปฏิบัติใจให้สงบ, อยู่ที่บ้านนั่นแหละ, อยู่ที่ที่ตนอยู่, พักผ่อนอยู่, หรือแม้ปฏิบัติงานที่คั่งค้างอยู่นั่นเอง, เมื่อทำสมาธิหรือทำความสงบใจแล้ว, จงรำลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้ง 3 ข้อ, ที่ว่า: อย่าทำความชั่ว, ทำแต่ความดี, ทำจิตให้สะอาดผ่องใส, ซึ่งเป็นคำสอนที่สำคัญยิ่งใหญ่มาก, เพราะเป็นการสอนบุคคลสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนา, คือพระอรหันต์ถึง 1,250 รูป, และครั้นทำจิตรำลึกไปเช่นนี้แล้ว, ขอให้ทำจิตหรือปฏิบัติจิตไปตามคำสอน 3 ข้อนั้น, นั่นคือ: จิตอย่าคิดไปในความชั่ว, จิตคิดไปแต่ในความดี, และทำจิตให้บริสุทธิ, ให้สะอาด, ปราศจากกิเลส ตัณหา อุปาทานใดใด, ให้สงบ, ให้สว่าง, ให้จิตที่รุ่มร้อน หรือกรุ่นอยู่ด้วยกิเลสร้อน ๆ ใดใดจงทำให้เย็นลงไปตามลำดับ ๆ, จนจิตเรานั้นเยือกเย็น,แผ่ไพศาลออกไปอย่างสงบ อย่างสนิท ดวงจิตกลายเป็นห้วงน้ำทะเลเย็นอันกว้างใหญ่ ลึกซึ้ง, นั้นแหละแนวทางเดินไปสู่โลกนิพพาน โลกนิวารนะไร้ความทุกข์ทั้งปวง, ที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทางไว้ให้แล้ว, ที่สะอาด, สว่าง, สงบจริง ๆ ตลอดกาล, อย่ากลัวความตาย เพราะความตายเป็นมิตรของเราทั้งหลาย, อย่ากลัวความชราภาพ เพราะความชราภาพเป็นมิตรของเราทั้งหลาย, อย่ากลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยเลย, อย่ากลัวว่าเราจะลำบากเป็นทุกข์ยากลำเค็ญ, อย่ากลัวอะไรเลย, เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเราทั้งหลายทั้งโลก และวันมาฆะบูชานี้ เขามองดูเราอยู่ด้วยความชื่นชมที่ได้เห็นเราปฏิบัติธรรมคำสอนของพุทธะ 3 ข้อนั้น.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันสำคัญ เทศกาลสำคัญ นับแต่ HAPPY NEW YEAR ส่งความสุขปีใหม่

ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง วันอาสาฬหบูชา 2563
ส.ค.ส. 2563Copyright © 2010 All Rights Reserved.