ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน

 

 

 

Phayap Panyatharo
1 ชม.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cleanliness


The teachings of the Lord Buddha are about cleanliness. Spoke of the nature of the world Of things that Walk into all the filth For ordinary people, ordinary people Naturally have normal behaviors that have already been taken to lead to filth being a target Go by yourself, ordinary people, always And that brings suffering to this world to humans and even everything in the universe Like never ending, ending Became a cycle like this for all eternity
The Lord Buddha knew all these truths. From enlightenment Is the enlightenment of the truth of life in the world Of all the universe and cleanliness And the cause of all the suffering and dangers of the human world, both the world and the universe, that comes from filth itself

His Highness defines dirt as two parts: the external and the internal. The external is the part that our eyes can see and touch with the body, as can be seen now. That the whole world saw the filth spread over the entire world and began to panic with it While the internal dirt It is difficult for ordinary people to think of it because it is a common part of all our minds. And everyone didn't think that This is the greatest danger of life. Which has the meaning of cleanliness that leads to a world of cleanliness that is only pure cleanliness that cannot be compared to this human world Or in a different world Different conditions at all. And that knowledge is the most valuable That the Lord Buddha has discovered and taught all humans to this day And now we are seeing all over the world that What is the cause of the Covid-19 virus, directly from the teachings of the Lord Buddha, the whole world, the country and the world. Including all humanity Therefore need to invest in large investments To clean the world Clean the office locations in each country. Self-cleaning Their homes, residences, societies have strict rules regarding cleanliness. To get rid of all the dirt, get it. And everyone, everyone, every country, every country, can see the truth about cleanliness. And the truth about filth Rest assured that when destroying dirt Can completely clean our country. The Covid-19 virus will definitely disappear from our world That is a logical thing based on science principles. And the world would hope that one day in the distant future The Covid-19 Virus Will lose to us, by which we, the whole world, are really united in removing all the filth But only cleanliness became a world of cleanliness

However, these are just external cleanliness. That can be seen with the eyes and can be experienced The Lord Buddha Teaches what is internal cleanliness, which is more important than external cleanliness Because when we clean the interior Chase away all the dirt from the inside That's it. We have a new life. That is life, freedom That is clean and free from suffering and any disease It is a new life that is timeless and happy forever. But we must clearly understand the dirty matter from within. Really understand That the cause of the filthiness of one's being is caused by the teachings of the three lustful desires from the various lust.

The most important The truth of Buddhism is that this matter is lust, difficulty, slavery in the Kama. All kinds of desires and hopes, especially the desire for lust As a matter of desire There is more and more love, delusion in the form, the flavor, the smell, and the sound of the touch. That leads to the filth in the society today. And that's why it brought to David-19 This has seen the sexual desire of all human beings around the world. Spread out many formats Without understanding the dangers of it before As long as this deadly virus occurred Any society that is not careful about lust Let the system of erotic desires spread indefinitely, without knowing its danger.

That leads to the profound flooding that followed in the society that cannot be seen. And that brings the Covid-19 virus now and the filth of the hearts of the people. Causing an incident that could not clean one's mind And that leads to an endless cycle of suffering On the contrary, the Buddha taught all people to completely cleanse the inner region. And the greatest reward of life is to meet the clean, new world that is clean, bright, peaceful, and the world without the cycle of suffering returns again. Because all the cause of suffering has been destroyed, that all the filth has been swept away and turned into a world of immortal freedoms The one that he said that the world of nirvana Which has words to teach the world, but only in Buddhism. No other religion tries to come in Complete all 2 parts, external and internal, and you will find something called the immortal new life, the real freedom of life, the same world of Nirvana and the world of Buddha. All the arhat worlds That you went to meet the Lord Buddha, and that the world of Nirvana will be created for every person, every race, every religion in this world

 

 

 


 

ความสะอาด
หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของความสะอาด ทรงกล่าวถึงธรรมชาติของโลก ของสรรพสิ่งว่า เดินไปสู่ความสกปรกทั้งสิ้น สำหรับมนุษย์คนเราปุถุชนคนธรรมดานั้น ย่อมมีพฤติกรรมธรรมดา ๆ ปกติ ๆ ที่ทำไปแล้วพาไปลงไปสู่ความสกปรกเป็นเป้าหมาย ไปเองโดยวิสัยปุถุชนคนธรรมดาเสมอไป และนั้นแหละนำมาซึ่งความทุกข์สู่โลกนี้ สู่มนุษย์ และแม้สรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาล อย่างที่ไม่มีวันจบวันสิ้น กลายเป็นวัฏจักรหมุนวนมาอย่างนี้นับอนันตกาล
พระพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงทั้งหลายเหล่านี้ จากการตรัสรู้ คือการรู้แจ้งขึ้นมาถึงความจริงของชีวิตของโลก ของจักรวาลทั้งหลายทั้งปวง และ เรื่องความสะอาด และเรื่องเหตุของความทุกข์ ภัย อันตรายทั้งหลายของโลก มนุษย์ ทั้งโลกและจักรวาลว่ามาจากความสกปรกนั่นเอง

ทรงนิยามความสกปรกออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนภายนอก และส่วนภายใน ส่วนภายนอกคือส่วนที่ตาเราเห็นและสัมผัสด้วยกาย เห็นได้ง่าย เช่นขณะนี้เอง ที่โลกทั้งโลกได้เห็นความสกปรกแผ่ครอบคลุมโลกทั้งโลกและเริ่มตกใจกับมัน ในขณะที่ความสกปรกภายในนั้น ยากที่คนทั่วไปจะคิด จะมองเห็น เพราะเป็นส่วนที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในจิตใจของคนเราทั้งหลายทั้งปวง และคนทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้คิดว่า นี้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายยิ่งใหญ่ของชีวิต ที่มีความหมายของความสะอาดสะอ้านที่นำไปสู่โลกแห่งความสะอาดที่มีแต่ความสะอาดล้วน ๆ ที่เปรียบเทียบกับโลกมนุษย์เรานี้ไม่ได้ หรือเป็นแบบคนละโลก คนละสภาวะไปเลย และนั่นแหละความรู้ที่มีคุณค่าอย่างสุดประมาณ ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงสอนมนุษย์ทั้งหลายมาเท่าทุกวันนี้

และซึ่งบัดนี้เราก็กำลังเห็นกันทั่วโลกแล้วว่า สาเหตุของโรคไวรัส โควิด-19 นั้นมาจากอะไรตรงคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว โลกทั้งโลก ประเทศทั้งประเทศทั่วโลก รวมทั้งมนุษยโลกทั้งปวง จึงจำต้องพากันลงทุนขนานใหญ่ ในการทำความสะอาดโลก ทำความสะอาดสถานที่ สำนักงาน ในประเทศแต่ละประเทศไปเลย ทำความสะอาดร่างกายตนเอง บ้านช่องที่พักอาศัยของตน สังคมของตน มีการตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับความสะอาดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อเอาความสกปรกออกไปให้หมดสิ้นให้จงได้ และคนทุกคน คนทุกฝ่ายทุกประเทศ ทุกคน ได้เห็นสัจธรรมเกี่ยวกับความสะอาด และสัจธรรมเกี่ยวกับความสกปรก มั่นใจได้ว่าเมื่อทำลายความสกปรกไป ทำบ้านเมืองเราสะอาดทั่วไปหมดได้แล้ว ไวรัสโควิด -19 ย่อมสูญสลายหายไปจากโลกเราแน่ นั่นเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ และโลกย่อมหวังได้ว่าวันหนึ่งในไม่ไกลนี้ ไวรัสโควิด-19 ก็จะพ่ายแพ้แก่เราโดยที่เราทั้งโลกร่วมใจกันจริงในการไล่ความสกปรกไปทั้งสิ้นได้แล้ว เหลืออยู่แต่ความสะอาดเป็นโลกแห่งความสะอาดขึ้นมาใหม่ นั้นเอง

อย่างไรก็ตามที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความสะอาดจากภายนอก ที่เห็นด้วยตาและสัมผัสได้ด้วยกาย พระพุทธเจ้าบรมศาสดา ทรงสอนสิ่งที่เป็นความสะอาดภายในอันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าความสะอาดภายนอก เพราะเมื่อเราทำความสะอาดภาคภายใน ไล่ความสกปรกภายในออกไปได้หมดเกลี้ยงแล้ว นั้นแหละเราได้ชีวิตใหม่ ที่เป็นชีวิตเสรีภาพ ที่เกลี้ยงเกลาสะอาดปราศจากความทุกข์โศรกโรคภัยใดใด เป็นชีวิตใหม่ที่มีความสุขล้ำเลิศ อย่างอมตะ ไม่ตายอีกต่อไป แต่เราจะต้องเข้าใจเรื่องความสกปรกจากภายในนี้ให้ชัดเจน เข้าใจกันได้จริง ๆว่าเหตุของความสกปรกในภายในของคนเรานั้นเกิดจากอะไร ทรงสอน ทรงสั่งไว้ว่ามีเหตุมาจากตัณหา 3 ประการ จากกิเลสตัณหาต่าง ๆ นั้นแหละนำความสกปรกมาสู่ภาคภายในภาคจิตใจของชีวิตนี้

ที่สำคัญที่สุด ที่พิศูจน์สัจธรรมพุทธอยู่ขณะนี้ก็คือ เรื่องตัณหา ความหยาก ความร่านในกามารมณ์ ความใคร่ความหวังประการต่าง ๆ ไม่รู้จบสิ้น โดยเฉพาะความอยากในกามกิเลส อันเป็นเรื่องความใคร่ ความรักความหลงในรูป ในรส ในกลิ่น ในเสียง ในสัมผัส นั้นเอง มีมากขึ้นเหลือเกินในโลกยุคนี้ นั้นแหละนำไปสู่ความสกปรกล้นหลามในสังคมยุคนี้ และนั่นแหละเหตุนำมาซึ่งโควิด-19 นี้ที่ได้เห็นเรื่องกามกิเลสของมนุษย์ทั้งหลายทั้งโลก เผยแพร่ออกไปหลายรูปแบบ อย่างไม่เข้าใจในภัยอันตรายของมันมาก่อน ตราบที่ได้เกิดเชื้อไวรัสร้ายนี้ขึ้น สังคมใดที่ไม่มีความระมัดระวังในเรื่องกามตัณหา ปล่อยให้เกิดระบบแห่งกามกิเลสความหยากแพร่หลายออกไปเรื่อย ๆ โดยไม่รู้ภัยโทษของมันเลย นั้นแหละนำมาสู่ความสกปรกที่ท่วมสังคมตามมาอย่างลึกซึ้งภายในที่สายตามองไม่เห็น และนั้นแหละนำมาซึ่งไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ และนำมาซึ่งความสกปรกของดวงใจคนทั้งหลาย ทำให้เกิดเหตุที่ไม่อาจจะชำระจิตของตนให้สะอาดสะอ้านได้

และนั้นแหละนำไปสู่วงจรแห่งความทุกข์ที่ไม่รู้จบรู้สิ้น ตรงข้ามพุทธองค์ทรงสอนให้คนทั้งหลายทำความสะอาดภาคภายในให้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเถิด แล้วรางวัลอันสูงสุดของชีวิตนั้นก็คือการได้พบกับโลกใหม่ที่แสนสะอาดสะอ้าน โลกที่สะอาด สว่าง สงบ และโลกที่ไมีมีวงจรแห่งความทุกข์เกิดกลับมาอีกเลย เพราะได้ทำลายเหตุแห่งทุกข์ไปหมดสิ้นแล้วคือความสกปรกทั้งหลายถูกกวาดล้างทำลายลงไปนั้นเอง กลายเป็น เป็นโลกแห่งเสรีชนอันอมตะ อันหนึ่งอันเดียวกับที่ทรงตรัสว่าโลกนิพพานนั้นเอง ที่มีคำบอกคำสสอนให้โลกรู้แต่เพียงในศาสนาพุทธเท่านั้นศาสนาอื่น ๆ ไม่มี พยายามเข้าเถิด ทำความสะอาดให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วนคือส่วนภายนอก และส่วนภายใน ได้ครบแล้วก็จะได้พบกับสิ่งที่เรียกว่า ชีวิตใหม่ อันอมตะ ชีวิตแห่งเสรีภาพ ที่สะอาดสะอ้านบริสุทธิอย่างแท้จริง อันเดียวกับ โลกนิพพาน โลกเดียวกันกับโลกพระพุทธเจ้า โลกพระอรหันต์ทั้งหลาย ที่ท่านทั้งหลายได้ไปพบพระพุทธเจ้าแล้วโลกนิพพานก็จะบังเกิดมาสำหรับคนทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาในโลกนี้

 

 

 

 
วาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นสุดยอดคำสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแด่มวลมนุษย์ยุคนี้

The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
โรคไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านโรคร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด สกปรกก่อนเถิด
โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว
ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลก
เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
พระคุณของแม่
พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้ To India and the people of the world today
เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าCopyright © 2010 All Rights Reserved.