ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war

 

  

 

เตือนอเมริกามหาอำนาจ เรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่
Warn America We are at an alien war.

 

1. Thai-

2. English-

3. China-

4. Hindi-

5. Russia-

6. Arab-

7. Indonesia-

8. Loa –

9. Srilanga-

10.Vietnam-

11. Cambodia-

12.Malaysia-

13.Japan

∞∞∞∞∞∞

1. Thai-

เตือนอเมริกามหาอำนาจ เรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่

Warn America We are at an alien war.

ตั้งแต่ไวรัสอู่ฮั่นแผ่ออกมาจากจีนไปสู่โลก  และทั่วโลกวันนี้ กำลังถูกรุกรานอย่างหนักและยังไม่มีท่าทีว่าโลกเราจะเอาอยู่เลย ทำให้ได้รู้สึกว่านี่คือ การรุกรานโลกเราจากต่างดาว เรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่  และซึ่งวันนี้  เอาชีวิตคนไปทั้งแผ่นดินจำนวนมากมายมหาศาลเหลือเกิน   ในเมื่อแม้ประเทศมหาอำนาจเอง อเมริกา มหาอำนาจ  กลับปรากฎว่าเป็นแดนที่ถูกรุกรานอย่างหนัก  มีผู้มาเอาชีวิตคนในโลกเราไปแล้วจะถึง 9 แสนศพ(873,290ศพ)......เฉพาะอเมริกัน ตายไปแล้วถึง ร่วม  2 แสนศพ(191,058ศพ)   มากที่สุดในโลก  ซึ่งนั่นบอกไปถึงแผนการต่างดาว ที่จะเอาประเทศผู้นำโลกให้ล้มคว่ำไปก่อน  เราจึงคิดว่า   เราควรจะต่อสู้โควิดต่างดาวนี้แบบมียุทธศาสตร์ร่วมกัน 3 ประการ ตามที่ทางอนามัยสาธารณสุขศาสตร์เขาเสนออกมาและปรากฎว่ามีการพิศูจน์ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ในหลายประเทศแล้ว  นั่นคือ (1.)  เรื่อง  ระยะห่าง ที่เราต้องอยู่ห่างกันไม่ต่ำกว่า 2 เมตร เรื่อง Distancing นั่นเอง  (2.)  เรื่องการที่เราจะต้องสวมหน้ากาก  และ(3.) เรื่องที่ 3  การที่เราจะต้องล้างมือบ่อย ๆ   การสวมหน้ากากนั้น  น่าทำกันทั้งโลก  เปลี่ยนโลกเราใหม่เป็นโลกหน้ากากกันไปทั้งโลกเลย   และกิจการงานใดหรือการอาชีพใดก็ตามที่เปิดช่องให้แก่ข้าศึกเราก็ต้องหยุดเสีย ที่เบียดเสียดยัดเยียดกัน เช่นกีฬาก็ดี แม้กระทั่งกีฬาโอลิมปิคโลก เราก็ต้องระมัดระวังหากไม่สามารถปิดประตูโควิดได้ เราต้องหยุดเสียก่อน ยอมเสียน้อยไปก่อน    การบันเทิงก็ดี  การชุมนุมใดใดก็ดี จะต้องพยายามให้ถูกยุทธศาสตร์การเแพทย์เขาอย่างจริงจังจึงจะเอาชนะได้ หรือไม่ก็แพ้  ฉะนั้น เราทั้งโลกจะต้องมองว่า  นี่คือสงครามต่างดาว  ที่โลกทั้งโลกจะต้องร่วมมือกัน ปฏิบัติตอบโต้โดยยุทธศาสตร์ฝ่ายเราอย่างเคร่งครัดแบบเดียวกันไปทั้งโลก และการดำเนินงานวัคซีนป้องกันโควิดให้เดินหน้าไปอย่างสุขุมคัมภีรภาพเพื่อได้อาวุธสำคัญปราบโควิด-19ได้อย่างราบคาบ ซึ่งโลกก็คอยฟังข่าวดีจากอเมริกาและหลาย ๆ ประเทศอยู่   ฉะนั้น เราจึงเตือนมาว่า งานการต่อสู้โควิดนี้แท้จริงแล้ว เป็นการสงครามระหว่างชาวโลกทั้งโลก กับมนุษย์ต่างดาวนั่นเลย   เราหวังว่า  มหาอำนาจอเมริกา จะได้ทำการป้องกันโลกป้องกันอเมริกาเอง ต่อสู้สงครามต่างดาว  ไปให้ในที่สุดเราทั้งโลกได้ชัยชนะพร้อมกันทั้งโลก  นั่นแหละเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่  และนั่นแหละ เราต้องพร้อมกันทำตามยุทธศาสตร์การต่อสู้อย่างจริง ๆ จัง ๆ ไปด้วยกันทั้งโลกซึ่งในการต่อสู้ตามยุทธศาสตร์นั้นเรายอมที่จะเสีย เรายอมที่จะใช้จะจ่ายอย่างมากมายถึงต้องมีการลงทุนมหาศาล ก็ต้องยอมต้องทำ  จึงจะเอาชนะได้  แต่รางวัลชัยชนะนั้น จะยิ่งใหญ่  เป็นชัยชนะของประชาชนโลกพร้อมกัน และโลกได้มีความสุขพร้อมกันจากความสงบที่ได้ชัยชนะฆ่ามหาภัยโควิดพ่ายแพ้โลกเราไปหมดแล้ว   จึงขอเตือนมายังสหรัฐอเมริกา  ขอให้ตั้งใจพาชาวโลกเราต่อสู้อย่างมียุทธศาสตร์ที่ถูกต้องและมาร่วมกันปิติยินดีกันทั้งโลกอย่างสุดซึ้งตรึงใจไม่เคยมีมาก่อน หลังได้รับชัยชนะสงครามต่างดาวพร้อมกันทั้งโลกแล้ว 

∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞

2. English-

Warn America We are at an alien war.
เตือนอเมริกามหาอำนาจ เรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่

Since the Wuhan virus spread from China to the world And around the world today Is being aggressively aggressively and still does not seem that the world will take it. Made me feel that this is Alien invasion of our planet We are at an alien war. And which today Took the lives of people to the whole land so many When even the superpower itself, America, the superpower turned out to be a heavily invaded territory. There are people who have taken the lives of people in our world, then will be up to 9 hundred corpses (873,290 corpses) ...... Only the American dead to a total of 2 hundred thousand bodies (191,058 bodies) the most in the world. Which tells about extraterrestrial plans To get the world's leading country overturned first, we think we should fight this extraterrestrial COVID with three common strategies, according to the Public Health Sciences, and it turns out that there is a proof. It is perfectly applicable in many countries, that is (1.) the distance we need to be at least 2 meters apart, the distancing itself, (2.) the matter that we have to wear a mask and (3.) the third issue. We have to wash hands often, wearing masks. Should be done all over the world Change our new world into a mask world to the whole world. And any activity, job or occupation that opens a hole for the enemy, we must stop. That crowding and cramming each other, such as sports, well, even the World Olympics We must be careful if the Covid door cannot be closed. We have to stop. To pay less first Entertainment is good Any gathering is good Must try to get his strategy seriously to win or lose, so we all have to see that. This is an alien war. That the whole world must work together Perform the same strict response to our strategy throughout the world. And the operation of the vaccine against COVID is to move forward in a sobriety to acquire a vital weapon against COVID-19. Which the world is listening to good news from America and many countries, so we warn that The work of fighting COVID is actually It is a war between people of the whole world. With those aliens, we hope that the American superpowers Will be able to defend the world to protect America Fight the alien war To finally, we all win the world together. That is a great victory, and that is, together we have to work together really, really, really fighting strategies all over the world, which in that strategic battle we are willing to lose. We are willing to spend a lot to make a huge investment. Must agree to do To overcome But the victory will be great, it is the victory of the people of the world at the same time. And the world is happy at the same time, from the peace that has been victorious, killing the deadly COVID, our world has all been defeated. Therefore warn you to the United States Please be determined to lead the people of the world to fight with the right strategy and join together to rejoice the whole world with deepest and deepest hearts ever. After receiving the victory of the alien war together with the whole world

∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞

3. China-

 

警告美國我們正在一場外星戰爭。
เตือนอเมริกามหาอำนาจ เรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่

自從武漢病毒從中國傳播到世界當今世界各地正在遭受重創,似乎世界不會接受它。讓我覺得這是外星人入侵我們的星球我們正在一場外星戰爭。而今天把人們的生命帶到了整個土地上甚至在超級大國本身就是美國的時候,超級大國也是一個嚴重入侵的領土。有人奪走了我們世界上的人民的生命,那麼將有多達900具屍體(873,290具屍體)……僅美國人死於世界上共有20萬俱屍體(191,058具屍體)。講述外星人計劃根據公共衛生科學的,要首先使世界領先的國家被推翻,我們認為我們應該通過三種常見的策略來對抗這種外來的COVID,事實證明,有證據證明。它完全適用於許多國家/地區,即(1.)我們至少要相距2米,保持距離,(2。)我們必須戴口罩的問題,以及(3.)第三個問題。我們必須經常戴著口罩洗手。應該在全世界範圍完成將我們的新世界變成整個世界的面具世界。任何為敵人製造漏洞的業務或職業,都必須停止。彼此擁擠和擁擠,例如體育運動,甚至是奧運會如果Covid門無法關閉,我們必須小心。我們必須停下來。先少付錢樂很好任何聚會都是好的必須設法認真對待他的策略來贏或輸,所以我們全世界都必須看到這是一場外星戰爭。全世界必須共同努力對我們在全球的策略執行同樣嚴格的響應。針對COVID的疫苗的運作將以一種清醒的方式向前發展,以獲得針對COVID-19的重要武器。世界上正在聽到來自美國和許多國家的好消息,因此我們警告對抗COVID的工作實際上是這是全世界人民之間的戰爭。我們希望與這些外國人一起,美國超級大國能捍衛世界以保護美國打外星人戰爭最後,我們大家共同贏得了世界。這是一次偉大的勝利,也就是,我們必須團結一致,共同努力,在全世界真正,真正,真正地與戰略作鬥爭,而在這場戰略鬥爭中,我們願意失敗。我們願意花很多錢進行巨額投資。必須同意做克服但是,勝利將是世界人民的勝利,同時也是偉大的。勝利的和平殺死了致命的COVID,世界同時感到幸福,我們的世界都被打敗了。因此警告您美國請決心領導世界人民以正確的戰略進行鬥爭,並團結在一起,以有史以來最深刻和最深切的心為全世界高興。在世界各地同時獲得異族戰爭的勝利之後

∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞

4. Hindi-

वार्न अमेरिका हम एक विदेशी युद्ध में हैं।
เตือนอเมริกามหาอำนาจ เรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่

चूंकि वुहान वायरस चीन से दुनिया में फैल गया और आज दुनिया भर में पर भारी आक्रमण किया जा रहा है और ऐसा नहीं लगता कि दुनिया इसे लेगी। मुझे लगा कि यह है हमारे ग्रह का विदेशी आक्रमण हम एक विदेशी युद्ध में हैं। और जो आज पूरी ज़मीन पर लोगों की जान ले ली जब खुद महाशक्ति, अमेरिका भी, महाशक्ति एक भारी आक्रमण क्षेत्र बन गया। ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी दुनिया में लोगों की जान ले ली है, फिर 9 सौ लाशें (873,290 लाशें) होंगी ...... दुनिया में सबसे ज्यादा 2 सौ हज़ार शवों (191,058 शवों) के लिए केवल अमेरिकी मृत। जो अलौकिक योजनाओं के बारे में बताता है सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार, दुनिया के अग्रणी देश को सबसे पहले पाने के लिए, हमें लगता है कि हमें इस सामान्य रणनीति के साथ तीन सामान्य रणनीतियों के साथ लड़ना चाहिए, और यह पता चलता है कि एक प्रमाण है। यह कई देशों में पूरी तरह से लागू होता है, यानी (1.) जिस दूरी पर हमें कम से कम 2 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, खुद को दूर करना, (2.) यह मामला कि हमें एक मुखौटा पहनना है और (3.) तीसरा मुद्दा। हमें अक्सर मास्क पहनकर हाथ धोना पड़ता है। सारे संसार में करने लायक हमारी नई दुनिया को मास्क की दुनिया में बदलकर पूरी दुनिया में बदल दें। और कोई भी गतिविधि, नौकरी या व्यवसाय जो दुश्मन के लिए एक छेद खोलता है, हमें रोकना चाहिए। दुनिया के ओलंपिक खेलों में भी एक-दूसरे की भीड़ और क्रैम्पिंग जैसे खेल, कुएं, यहां तक ​​कि यदि कोविद द्वार बंद नहीं किया जा सकता है तो हमें सावधान रहना चाहिए। हमें रुकना होगा। पहले कम भुगतान करना मनोरंजन अच्छा है कोई भी सभा अच्छी होती है जीतने या हारने के लिए उसकी रणनीति को गंभीरता से लेने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए हम सभी को यह देखना होगा यह एक एलियन युद्ध है। कि पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा पूरी दुनिया में इसी तरह हमारी रणनीति का सख्ती से पालन करें। और COVID के खिलाफ वैक्सीन का संचालन COVID-19 के खिलाफ एक महत्वपूर्ण हथियार प्राप्त करने के लिए एक संयम में आगे बढ़ना है। कौन सी दुनिया अमेरिका और कई देशों से अच्छी खबर सुन रही है, इसलिए हम चेतावनी देते हैं COVID से लड़ने का काम वास्तव में है यह पूरी दुनिया के लोगों के बीच एक युद्ध है। उन एलियंस के साथ, हम आशा करते हैं कि अमेरिकी सुपरपावर अमेरिका की रक्षा के लिए दुनिया का बचाव करने में सक्षम होगा विदेशी युद्ध लड़ें अंत में, हम सभी दुनिया को एक साथ जीतते हैं। यह एक महान जीत है, और यह है कि, एक साथ हमें पूरी दुनिया में वास्तव में, वास्तव में, वास्तव में लड़ने की रणनीतियों के साथ मिलकर काम करना है, जो कि उस रणनीतिक लड़ाई में हम हारने को तैयार हैं। हम एक बड़ा निवेश करने के लिए बहुत कुछ खर्च करने को तैयार हैं। करने के लिए सहमत होना चाहिए पर काबू पाने लेकिन जीत उसी समय दुनिया के लोगों के लिए जीत के रूप में महान होगी। और एक ही समय में दुनिया खुश है, जो शांति से विजयी हुई है, घातक सीओवीआईडी ​​को मारकर, हमारी दुनिया को हरा दिया गया है। इसलिए आपको संयुक्त राज्य अमेरिका को चेतावनी दी हम दुनिया के लोगों को सही रणनीति के साथ लड़ने का नेतृत्व करने का इरादा रखते हैं और साथ मिलकर पूरी दुनिया को अब तक के सबसे गहरे और गहरे दिलों में फिर से शामिल करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में एक ही समय में विदेशी युद्ध की जीत प्राप्त करने के बाद

∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞

5. Russia-

Предупредить Америку Мы на войне с пришельцами.

เตือนอเมริกามหาอำนาจ เรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่

Поскольку вирус Ухань распространился из Китая по всему миру И сегодня во всем мире Ведет агрессивно агрессивно и все еще не кажется, что мир это примет. Заставил меня почувствовать, что это Инопланетное вторжение на нашу планету Мы на войне с пришельцами. И который сегодня Унесло жизни всех людей на всю землю огромное количество Когда даже сама сверхдержава, Америка, сверхдержава оказалась сильно захваченной территорией. Есть люди, которые забрали жизни людей в нашем мире и будут иметь 9 сотен тысяч тел (873 290 трупов) ...... Только американцы умерли в общей сложности на 2 сотни тысяч тел (191 058 трупов), больше всего в мире. Который рассказывает о внеземных планах По его мнению, чтобы первой опрокинуть ведущую страну мира, мы должны бороться с этим внеземным COVID тремя общими стратегиями, и оказалось, что есть доказательства. Это прекрасно применимо во многих странах, то есть (1.) расстояние, которое нам нужно быть не менее 2 метров друг от друга, само дистанцирование, (2.) вопрос, что мы должны носить маску, и (3.) третий вопрос. Приходится часто мыть руки в масках. Должно быть сделано во всем мире Измените наш новый мир на мир замаскированный для всего мира. И любое дело, работу или занятие, открывающее дыру для врага, мы должны прекратить. Вот теснение и теснение друг друга, такие как спорт, ну даже Олимпийские игры мира Мы должны быть осторожны, если дверь Covid не закрывается. Мы должны остановиться. Платить меньше сначала Развлечение хорошее Любая встреча хороша Должен серьезно отнестись к своей стратегии, чтобы выиграть или проиграть, поэтому мы все должны видеть, что Это война пришельцев. Что весь мир должен работать вместе Во всем мире строго следуйте нашей стратегии. И действие вакцины против COVID заключается в том, чтобы трезво продвигаться вперед, чтобы получить жизненно важное оружие против COVID-19. Который мир слушает хорошие новости из Америки и многих стран, поэтому предупреждаем, что Работа по борьбе с COVID на самом деле Это война между людьми всего мира. С этими пришельцами мы надеемся, что американские сверхдержавы Сможет защитить мир, защитить Америку Сражайтесь с инопланетной войной Чтобы, наконец, мы все вместе завоевали мир. Это великая победа, и это значит, что вместе мы должны работать вместе, действительно, действительно, действительно борясь со стратегиями по всему миру, которые в этой стратегической битве мы готовы проиграть. Мы готовы потратить много, чтобы сделать огромные инвестиции. Должен согласиться, должен сделать Преодолеть Но победа будет велика, это победа народов мира одновременно. И в то же время мир счастлив: от мира, который победил, убил смертельный COVID, весь наш мир потерпел поражение. Поэтому предупреждаю вас в США Пожалуйста, будьте полны решимости вести людей мира к борьбе с правильной стратегией и объединиться, чтобы радоваться всему миру с самыми глубокими и самыми глубокими сердцами. Ведь война была победоносной одновременно во всем мире.

∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞

6. Arab-

حذروا أمريكا نحن في حرب فضائية.

เตือนอเมริกามหาอำนาจ เรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่

منذ انتشار فيروس ووهان من الصين إلى العالم وحول العالم اليوم أن تكون عدوانيًا ولا يزال لا يبدو أن العالم سيأخذه. جعلني أشعر أن هذا هو غزو ​​أجنبي لكوكبنا نحن في حرب فضائية. واليوم أيها أودت بحياة كل الناس على الأرض كلها عدد هائل عندما حتى القوة العظمى نفسها ، أمريكا ، القوة العظمى تحولت إلى منطقة تعرضت لغزو شديد. هناك أناس حصدوا أرواح الناس في عالمنا ، عندها سيصل عدد الجثث إلى 9 مئة (873،290 جثة) ...... فقط القتلى الأمريكيون يصل مجموعهم إلى مائتي ألف جثة (191،058 جثة) الأكثر في العالم. الذي يحكي عن خطط خارج الأرض لإنقلاب الدولة الرائدة في العالم أولاً ، نعتقد أنه يجب علينا محاربة هذا COVID الفضائي في ثلاث استراتيجيات مشتركة ، وفقًا لعلوم الصحة العامة ، واتضح أن هناك دليلًا. إنه قابل للتطبيق تمامًا في العديد من البلدان ، أي (1.) المسافة التي يجب أن تكون متباعدة على الأقل 2 متر ، والمسافة نفسها ، (2.) المسألة التي يتعين علينا ارتداء قناع و (3) المسألة الثالثة. علينا أن نغسل أيدينا كثيرًا ونرتدي أقنعة. يستحق فعل كل العالم غير عالمنا الجديد إلى عالم مقنع للعالم كله. وأي نشاط أو عمل أو احتلال يفتح ثغرة للعدو يجب أن يتوقف. أن تزاحم وتكتظ ببعضها البعض كالرياضة حسناً حتى الألعاب الأولمبية يجب أن نكون حذرين إذا كان باب كوفيد لا يمكن إغلاقه. علينا أن نتوقف. أن تدفع أقل أولاً الترفيه جيد أي تجمع جيد يجب أن نحاول الحصول على استراتيجيته بجدية للفوز أو الخسارة ، لذلك يجب علينا جميعًا أن نرى ذلك هذه حرب فضائية. أن العالم كله يجب أن يعمل معا اتبع استراتيجيتنا بدقة بنفس الطريقة في جميع أنحاء العالم. وتشغيل اللقاح ضد COVID هو المضي قدمًا في رصانة للحصول على سلاح حيوي ضد COVID-19. الذي يستمع إليه العالم للأخبار السارة من أمريكا والعديد من الدول ، لذلك نحذر من ذلك إن عمل مكافحة COVID هو في الواقع إنها حرب بين شعوب العالم كله. مع هؤلاء الأجانب ، نأمل أن تكون القوى العظمى الأمريكية ستكون قادرة على الدفاع عن العالم لحماية أمريكا خوض الحرب الفضائية أخيرًا ، نفوز جميعًا بالعالم معًا. هذا انتصار عظيم ، وهذا هو ، معًا ، علينا أن نعمل معًا حقًا ، حقًا ، في محاربة الاستراتيجيات في جميع أنحاء العالم ، والتي نحن على استعداد لخسارتها في تلك المعركة الاستراتيجية. نحن على استعداد لإنفاق الكثير للقيام باستثمار ضخم. يجب أن توافق على القيام به للتغلب عليها لكن النصر سيكون عظيما ، إنه انتصار شعوب العالم معا والعالم سعيد في نفس الوقت من السلام الذي انتصر ، وقتل COVID القاتل ، لقد هُزم عالمنا جميعًا. لذلك احذروا الولايات المتحدة يرجى أن تكون عازمًا على قيادة شعوب العالم للقتال بالاستراتيجية الصحيحة والانضمام معًا لإبتهاج العالم كله بأعمق وأعمق القلوب على الإطلاق. بعد أن كانت الحرب منتصرة في نفس الوقت عبر العالم

∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞

7. Indonesia-

Peringatkan Amerika Kami berada dalam perang alien.

เตือนอเมริกามหาอำนาจ เรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่

Sejak virus Wuhan menyebar dari China ke dunia Dan di seluruh dunia saat ini Sedang diserang secara besar-besaran dan sepertinya dunia tidak akan menerimanya. Membuat saya merasa seperti ini Invasi alien di planet kita Kami berada dalam perang alien. Dan yang hari ini Merenggut nyawa orang ke seluruh negeri, begitu banyak Bahkan ketika negara adidaya itu sendiri, Amerika, negara adikuasa itu ternyata adalah wilayah yang diserbu habis-habisan. Ada orang yang telah mengambil nyawa orang di dunia kita, maka akan menjadi 9 ratus mayat (873.290 mayat) ...... Hanya orang Amerika yang mati dengan total 2 ratus ribu (191.058 mayat) paling banyak di dunia. Yang menceritakan tentang rencana luar angkasa Untuk menggulingkan negara terkemuka dunia terlebih dahulu, kami pikir kita harus memerangi COVID di luar bumi ini dengan tiga strategi umum, menurut Ilmu Kesehatan, sarannya, dan ternyata ada buktinya. Ini berlaku sempurna di banyak negara, yaitu (1.) jarak yang kita butuhkan setidaknya 2 meter, jarak itu sendiri, (2.) masalah kita harus memakai topeng dan (3.) masalah ketiga. Kami harus sering mencuci tangan, memakai masker. Harus dilakukan di seluruh dunia Ubah dunia baru kita menjadi dunia topeng ke seluruh dunia. Dan setiap bisnis, pekerjaan atau pekerjaan yang membuka lubang bagi musuh harus kita hentikan. Itu berkerumun dan berdesakan satu sama lain, seperti olahraga, yah, bahkan Olimpiade Dunia Kita harus berhati-hati jika pintu Covid tidak bisa ditutup. Kita harus berhenti. Untuk membayar lebih sedikit dulu Hiburan itu bagus Pertemuan apa pun itu bagus Harus berusaha serius untuk mendapatkan strateginya untuk menang atau kalah, jadi kita semua dunia harus melihatnya Ini adalah perang alien. Bahwa seluruh dunia harus bekerja sama Ikuti strategi kami secara ketat dengan cara yang sama di seluruh dunia. Dan pengoperasian vaksin melawan COVID adalah untuk bergerak maju dalam ketenangan untuk memperoleh senjata vital melawan COVID-19. Dunia mana yang mendengarkan kabar baik dari Amerika dan banyak negara, jadi kami peringatkan Sebenarnya, pekerjaan memerangi COVID adalah Ini adalah perang antara orang-orang di seluruh dunia. Dengan alien itu, kita berharap negara adidaya Amerika Akan mampu membela dunia untuk melindungi Amerika Lawan perang alien Akhirnya, kita semua memenangkan dunia bersama. Itu adalah kemenangan besar, dan itu, bersama-sama, kita harus bekerja sama benar-benar, benar-benar melawan strategi di seluruh dunia, yang dalam pertempuran strategis itu kita rela kalah. Kami bersedia mengeluarkan banyak uang untuk melakukan investasi besar. Harus setuju, harus melakukan Untuk mengatasi Tapi kemenangan itu akan menjadi kemenangan besar sekaligus kemenangan bagi rakyat dunia. Dan dunia bahagia pada saat yang sama, dari perdamaian yang telah menang, membunuh COVID yang mematikan, dunia kita semua telah dikalahkan. Karena itu peringatkan Anda ke Amerika Serikat Harap bertekad untuk memimpin orang-orang di dunia untuk bertarung dengan strategi yang tepat dan bergabung bersama untuk bersukacita di seluruh dunia dengan hati yang terdalam dan terdalam. Setelah perang menang pada saat yang sama di seluruh dunia.

∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞

8. Loa –

ເຕືອນໄພອາເມລິກາ ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຢູ່ໃນສົງຄາມຕ່າງດ້າວ.

เตือนอเมริกามหาอำนาจ เรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่

ນັບຕັ້ງແຕ່ເຊື້ອໄວຣັສ Wuhan ໄດ້ແຜ່ລາມຈາກຈີນສູ່ໂລກ ແລະທົ່ວໂລກໃນປະຈຸບັນນີ້ ກຳ ລັງຖືກຮຸກຮານຢ່າງໂຫດຮ້າຍແລະຍັງເບິ່ງຄືວ່າໂລກຈະໃຊ້ມັນບໍ່ໄດ້. ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່ານີ້ແມ່ນ ມະນຸດຕ່າງດາວບຸກລຸກຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຢູ່ໃນສົງຄາມຕ່າງດ້າວ. ແລະມື້ນີ້ ເອົາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທັງ ໝົດ ໄປສູ່ທົ່ວແຜ່ນດິນເປັນ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍ ເມື່ອເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດມະຫາ ອຳ ນາດກໍ່ຕາມ, ອາເມລິກາ, ປະເທດມະຫາ ອຳ ນາດກໍ່ໄດ້ຫັນມາເປັນດິນແດນທີ່ຖືກບຸກລຸກຢ່າງ ໜັກ. ມີຄົນທີ່ໄດ້ເອົາຊີວິດຂອງຄົນໃນໂລກຂອງພວກເຮົາແລະຈະເປັນ 9 ສົບພັນສົບ (873,290 ສົບ) ...... ມີແຕ່ຄົນອາເມລິກາເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດເຖິງ 2 ສົບ 2 ພັນ (ສົບ 191.058 ສົບ) ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ເຊິ່ງບອກກ່ຽວກັບແຜນການນອກລະບົບ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດ ນຳ ໜ້າ ຂອງໂລກກາຍເປັນປະເທດ ທຳ ອິດ, ພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາຄວນຕໍ່ສູ້ກັບ COVID ພິເສດນີ້ໂດຍມີ 3 ຍຸດທະສາດ ທຳ ມະດາ, ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ລາວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນມີຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນ. ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນໃນຫຼາຍປະເທດ, ນັ້ນແມ່ນ (1. ) ໄລຍະທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນຢ່າງ ໜ້ອຍ 2 ແມັດ, ໄລຍະຫ່າງຂອງຕົວມັນເອງ, (2. ) ເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໃສ່ ໜ້າ ກາກແລະ (3. ) ເລື່ອງທີສາມ ພວກເຮົາຕ້ອງລ້າງມືເລື້ອຍໆ, ໃສ່ ໜ້າ ກາກ. ຄວນເຮັດຢູ່ທົ່ວໂລກ ປ່ຽນໂລກ ໃໝ່ ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນໂລກ ໜ້າ ກາກສູ່ໂລກທັງໂລກ. ແລະທຸລະກິດໃດກໍ່ຕາມ, ວຽກຫລືອາຊີບໃດທີ່ເປີດຊ່ອງຫວ່າງໃຫ້ສັດຕູ, ພວກເຮົາຕ້ອງຢຸດ. ນັ້ນແມ່ນການເຕົ້າໂຮມແລະການແຂ່ງຂັນກັນ, ເຊັ່ນ: ກິລາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກຂອງໂລກ ພວກເຮົາຕ້ອງລະມັດລະວັງຖ້າປະຕູ Covid ບໍ່ສາມາດປິດໄດ້. ພວກເຮົາຕ້ອງຢຸດ. ຈ່າຍກ່ອນ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ບັນເທີງແມ່ນດີ ການເຕົ້າໂຮມໃດກໍ່ເປັນການດີ ຕ້ອງພະຍາຍາມເອົາຍຸດທະສາດຂອງລາວຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອເອົາຊະນະຫລືເສຍ, ສະນັ້ນພວກເຮົາທຸກຄົນໃນໂລກຕ້ອງເຫັນແນວນັ້ນ ນີ້ແມ່ນສົງຄາມຕ່າງດ້າວ. ວ່າທົ່ວໂລກຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ປະຕິບັດຕາມກົນລະຍຸດຂອງພວກເຮົາຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນແບບດຽວກັນທົ່ວໂລກ. ແລະການ ດຳ ເນີນການສັກຢາວັກຊີນຕໍ່ກັບ COVID ແມ່ນເພື່ອກ້າວໄປຂ້າງ ໜ້າ ດ້ວຍຄວາມບໍ່ ໝັ້ນ ໃຈທີ່ຈະໄດ້ຮັບອາວຸດ ສຳ ຄັນຕໍ່ກັບ COVID-19. ເຊິ່ງທົ່ວໂລກ ກຳ ລັງຟັງຂ່າວດີຈາກອາເມລິກາແລະຫຼາຍໆປະເທດ, ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ກ່າວເຕືອນ ວຽກງານຂອງການຕໍ່ສູ້ກັບ COVID ແມ່ນຕົວຈິງແລ້ວ ມັນແມ່ນສົງຄາມລະຫວ່າງຄົນທົ່ວໂລກ. ກັບຄົນຕ່າງດ້າວເຫລົ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາຫວັງວ່າບັນດາປະເທດມະຫາ ອຳ ນາດອາເມລິກາ ຈະສາມາດປ້ອງກັນໂລກເພື່ອປົກປ້ອງອາເມລິກາ ຕໍ່ສູ້ສົງຄາມຕ່າງດ້າວ ສຸດທ້າຍ, ພວກເຮົາທຸກຄົນຊະນະໂລກດ້ວຍກັນ. ນັ້ນແມ່ນໄຊຊະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ແລະນັ້ນກໍ່ແມ່ນການຮ່ວມກັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງພ້ອມກັນຮ່ວມກັນຢ່າງແທ້ຈິງ, ຍຸດທະສາດການຕໍ່ສູ້ຢ່າງແທ້ຈິງໃນທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງໃນການສູ້ຮົບຍຸດທະສາດນັ້ນພວກເຮົາເຕັມໃຈທີ່ຈະສູນເສຍ. ພວກເຮົາເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍເພື່ອເປັນການລົງທືນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ. ຕ້ອງຕົກລົງເຫັນດີ, ຕ້ອງເຮັດ ເພື່ອເອົາຊະນະ ແຕ່ໄຊຊະນະຈະຍິ່ງໃຫຍ່, ມັນແມ່ນໄຊຊະນະຂອງປະຊາຊົນທົ່ວໂລກຮ່ວມກັນ. ແລະໂລກກໍ່ມີຄວາມສຸກໃນເວລາດຽວກັນຈາກຄວາມສະຫງົບສຸກທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ, ຂ້າ COVID ທີ່ຕາຍ, ພວກເຮົາໄດ້ເອົາຊະນະໂລກຂອງພວກເຮົາທັງ ໝົດ. ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງເຕືອນທ່ານໄປສະຫະລັດອາເມລິກາ ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະ ນຳ ພາປະຊາຊົນໂລກຕໍ່ສູ້ກັບຍຸດທະສາດທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນເພື່ອປິຕິຍິນດີທົ່ວໂລກດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ສຸດແລະສຸດຈິດສຸດໃຈຕະຫຼອດໄປ. ພາຍຫຼັງສົງຄາມໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນເວລາດຽວກັນໃນທົ່ວໂລກ.

∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞

9. Srilanga-

ඇමරිකාවට අනතුරු අඟවන්න අපි ඉන්නේ පිටසක්වල යුද්ධයක.

เตือนอเมริกามหาอำนาจ เรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่

වුහාන් වෛරසය චීනයෙන් ලොවට ව්‍යාප්ත වූ බැවින් අද ලොව පුරා දැඩි ලෙස ආක්‍රමණය කර ඇති අතර ලෝකය එය ගනු ඇතැයි නොපෙනේ. මෙය එසේ යැයි මට හැඟී ගියේය අපේ පෘථිවිය පිටසක්වල ආක්‍රමණය අපි ඉන්නේ පිටසක්වල යුද්ධයක. අද එය මිනිසුන්ගේ ජීවිත මුළු දේශයටම ගෙන ගියා සුපිරි බලවතා වන ඇමරිකාව පවා සුපිරි බලවතා දැඩි ලෙස ආක්‍රමණය කළ භූමියක් බවට පත්විය. අපේ ලෝකයේ මිනිසුන්ගේ ජීවිත බිලිගත් මිනිසුන් සිටින අතර මළ සිරුරු 9 ලක්ෂයක් (මළ සිරුරු 873,290) වනු ඇත ...... ලෝකයේ වඩාත්ම මළ සිරුරු දෙලක්ෂයකට (සිරුරු 191,058) ඇමරිකානු මළවුන් පමණි. එය පිටසක්වළ සැලසුම් ගැන කියයි ලෝකයේ ප්‍රමුඛ රට පළමුවෙන් පෙරළා දැමීමට නම්, සෞඛ්‍ය විද්‍යාවට අනුව පොදු මූලෝපායන් තුනක් සමඟ මෙම පිටසක්වළ COVID සමඟ සටන් කළ යුතු යැයි අපි සිතමු. ඔහු යෝජනා කළ අතර එයට සාක්ෂියක් ඇති බව පෙනේ. එය බොහෝ රටවල පරිපූර්ණ ලෙස අදාළ වේ, එනම් (1.) අපට අවම වශයෙන් මීටර 2 ක් දුරින් තිබිය යුතු දුර, දුරස්ථභාවය, (2.) අපට වෙස්මුහුණක් පැළඳිය යුතු කාරණය සහ (3.) තුන්වන ප්‍රශ්නය. වෙස්මුහුණු ඇඳගෙන අපි නිතරම අත් සේදිය යුතුයි. මුළු ලෝකයම කිරීම වටී අපේ නව ලෝකය වෙස්මුහුණු ලෝකයක් ලෙස මුළු ලෝකයටම වෙනස් කරන්න. සතුරාට සිදුරක් විවර කරන ඕනෑම ව්‍යාපාරයක්, රැකියාවක් හෝ රැකියාවක් අප නතර කළ යුතුය. ලෝකයේ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා පවා ක්‍රීඩාව වැනි එකිනෙකාගෙන් පිරී ඉතිරී යාම කොවිඩ් දොර වසා දැමිය නොහැකි නම් අපි ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. අපි නවත්වන්න ඕන. මුලින් අඩු ගෙවීමට විනෝදාස්වාදය හොඳයි ඕනෑම රැස්වීමක් හොඳයි ජයග්‍රහණය හෝ පරාජය සඳහා ඔහුගේ උපාය බැරෑරුම් ලෙස ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුය, එබැවින් අප සියලු දෙනා එය දැකිය යුතුය මෙය පිටසක්වල යුද්ධයකි. මුළු ලෝකයම එකට වැඩ කළ යුතු බව අපගේ උපාය මාර්ගය ලොව පුරා එකම ආකාරයකින් අනුගමනය කරන්න. COVID වලට එරෙහිව එන්නත ක්‍රියාත්මක කිරීම යනු COVID-19 ට එරෙහිව අත්‍යවශ්‍ය ආයුධයක් ලබා ගැනීම සඳහා සන්සුන්ව ඉදිරියට යාමයි. කුමන ලෝකය ඇමරිකාවෙන් සහ බොහෝ රටවලින් ශුභාරංචියට සවන් දෙනවාද, එබැවින් අපි එය අනතුරු අඟවන්නෙමු COVID සමඟ සටන් කිරීමේ කාර්යය ඇත්ත වශයෙන්ම වේ එය මුළු ලෝකයේම ජනතාව අතර යුද්ධයකි. එම පිටසක්වල ජීවීන් සමඟ, ඇමරිකානු සුපිරි බලවතුන් යැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු ඇමරිකාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ලෝකය ආරක්ෂා කිරීමට හැකි වනු ඇත පිටසක්වල යුද්ධයට එරෙහිව සටන් කරන්න අවසාන වශයෙන්, අපි සියලු දෙනාම එකට ලෝකය ජය ගනිමු. එය විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් වන අතර, එනම්, අපි එක්ව, සැබවින්ම, සැබවින්ම, සැබවින්ම ලොව පුරා සටන් ක්‍රමෝපායන් සමඟ එකට වැඩ කළ යුතුව ඇත. විශාල ආයෝජනයක් කිරීමට විශාල මුදලක් වැය කිරීමට අපි කැමැත්තෙමු. කිරීමට එකඟ විය යුතුය ජය ගැනීමට නමුත් එම ජයග්‍රහණය ලෝක ජනතාවට එකවර ලැබෙන ජයග්‍රහණය මෙන් විශිෂ්ට වනු ඇත. ජයග්‍රාහී සාමයෙන් ලෝකය ම සතුටට පත්වන අතර මාරාන්තික COVID killing ාතනය කිරීම, අප සියල්ලන්ම අපේ ලෝකය පරාජය කර ඇත. එබැවින් ඔබට එක්සත් ජනපදයට අනතුරු අඟවන්න කරුණාකර ලෝකයේ ජනතාව නිවැරදි උපාය මාර්ගයෙන් සටන් කිරීමට නායකත්වය දීමට අධිෂ් be ාන කරගෙන සිටින අතර මෙතෙක් ලොව ගැඹුරු හා ගැඹුරු හදවත් ඇති මුළු ලෝකයම ප්‍රීති කිරීමට එක්වන්න. යුද්ධය එකවරම ලොව පුරා ජයග්රහණය කිරීමෙන් පසුව.

∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞

10.Vietnam-

Cảnh báo nước Mỹ Chúng tôi đang ở trong một cuộc chiến tranh ngoài hành tinh.

เตือนอเมริกามหาอำนาจ เรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่

Kể từ khi virus Vũ Hán lây lan từ Trung Quốc ra thế giới Và trên khắp thế giới ngày nay Đang được ráo riết gây hấn và dường như vẫn chưa được thế giới đón nhận. Làm cho tôi cảm thấy rằng đây là Người ngoài hành tinh xâm lược hành tinh của chúng ta Chúng tôi đang ở trong một cuộc chiến tranh ngoài hành tinh. Và hôm nay Đã cướp đi sinh mạng của tất cả mọi người trên toàn đất nước một con số khổng lồ Khi ngay cả bản thân siêu cường, Mỹ, siêu cường hóa ra lại là một lãnh thổ bị xâm chiếm nặng nề. Có những người đã cướp đi sinh mạng của con người trên thế giới của chúng ta, khi đó sẽ lên đến 9 trăm xác chết (873.290 xác) ...... Chỉ riêng người Mỹ đã chết trên tổng số 2 trăm nghìn xác (191.058 xác) nhiều nhất trên thế giới. Kể về các kế hoạch ngoài Trái đất Trước hết, để lật đổ quốc gia hàng đầu thế giới, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên chống lại COVID của người ngoài hành tinh này theo ba chiến lược chung, theo Khoa học Y tế Công cộng, và hóa ra là đã có bằng chứng. Nó hoàn toàn có thể áp dụng được ở nhiều quốc gia, đó là (1.) khoảng cách chúng ta cần cách nhau ít nhất 2 mét, khoảng cách chính nó, (2.) vấn đề chúng ta phải đeo mặt nạ và (3.) vấn đề thứ ba. Chúng tôi phải rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang. Đáng làm trên toàn thế giới Thay đổi thế giới mới của chúng ta thành một thế giới mặt nạ cho toàn thế giới. Và bất kỳ doanh nghiệp, công việc hay nghề nghiệp nào mở ra lỗ hổng cho kẻ thù, chúng ta phải dừng lại. Sự đông đúc và nhồi nhét lẫn nhau, chẳng hạn như thể thao, thậm chí cả Thế vận hội Thế giới Chúng ta phải cẩn thận nếu không đóng được cửa Covid. Chúng ta phải dừng lại. Trả ít hơn trước Giải trí là tốt Tụ tập nào cũng tốt Phải cố gắng thực hiện chiến lược của mình một cách nghiêm túc để thắng hay thua, vì vậy tất cả thế giới chúng ta phải thấy rằng Đây là một cuộc chiến với người ngoài hành tinh. Rằng cả thế giới phải làm việc cùng nhau Thực hiện cùng một phản ứng nghiêm ngặt đối với chiến lược của chúng tôi trên toàn thế giới. Và hoạt động của vắc-xin chống lại COVID là tiến tới một cách thận trọng để có được một vũ khí quan trọng chống lại COVID-19. Thế giới đang nghe tin tốt lành từ Mỹ và nhiều nước, vì vậy chúng tôi cảnh báo rằng Công việc chống lại COVID thực sự là Đó là cuộc chiến giữa mọi người trên toàn thế giới. Với những người ngoài hành tinh đó, chúng tôi hy vọng rằng các siêu cường Mỹ Sẽ có thể bảo vệ thế giới để bảo vệ nước Mỹ Chống lại cuộc chiến tranh ngoài hành tinh Cuối cùng, tất cả chúng ta cùng nhau chiến thắng thế giới. Đó là một thắng lợi lớn, và nghĩa là, chúng ta phải cùng nhau thực hiện các chiến lược thực sự, thực sự, thực sự chiến đấu trên toàn thế giới, mà trong trận quyết chiến chiến lược đó, chúng ta sẵn sàng thua cuộc. Chúng tôi sẵn sàng chi rất nhiều để đầu tư rất lớn. Phải đồng ý làm Vượt qua Nhưng chiến thắng sẽ rất vĩ đại, đó là chiến thắng của nhân dân thế giới cùng nhau Và thế giới đang vui sướng đồng thời, từ hòa bình thắng lợi, giết chết Covid chết chóc, chúng ta đã đánh bại thế giới của mình Do đó, cảnh báo bạn đến Hoa Kỳ Hãy quyết tâm lãnh đạo nhân dân trên thế giới chiến đấu với chiến lược đúng đắn và cùng nhau chung vui để cả thế giới hân hoan với trái tim sâu sắc nhất từ ​​trước đến nay. Sau chiến tranh đã được thắng lợi cùng một lúc trên toàn thế giới.

∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞

11. Cambodia-

ព្រមានអាមេរិក យើងស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមជនបរទេស។

เตือนอเมริกามหาอำนาจ เรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่

ចាប់តាំងពីវីរុសអ៊ូហានបានរាលដាលពីប្រទេសចិនទៅកាន់ពិភពលោក និងនៅជុំវិញពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះ កំពុងត្រូវបានឈ្លានពានយ៉ាងខ្លាំងហើយហាក់ដូចជាមិនមានពិភពលោកនឹងយកវាទេ។ ធ្វើឱ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានេះគឺជា ការលុកលុយរបស់ជនបរទេសនៃភពផែនដីរបស់យើង យើងស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមជនបរទេស។ ហើយសព្វថ្ងៃនេះ បានយកជីវិតរបស់ប្រជាជនទៅលើទឹកដីទាំងមូលជាច្រើន នៅពេលដែលសូម្បីតែប្រទេសមហាអំណាចខ្លួនវាផ្ទាល់អាមេរិចមហាអំណាចបានប្រែក្លាយជាទឹកដីដែលបានលុកលុយយ៉ាងខ្លាំង។ មានមនុស្សដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សនៅលើពិភពលោករបស់យើងហើយនឹងមានសាកសពចំនួន ៩ សែននាក់ (៨៧៣.២៩០ សាកសព) ...... មានតែជនជាតិអាមេរិកម្នាក់គត់ដែលបានស្លាប់ទៅនឹងសាកសពសរុបចំនួន ២ សែន ១ ម៉ឺននាក់ (១៩១.០៥៨ សាកសព) ដែលមានចំនួនច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោក។ ដែលប្រាប់អំពីផែនការក្រៅប្រព័ន្ធ យោងតាមវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលលោកបានលើកឡើងថាដើម្បីធ្វើឱ្យប្រទេសឈានមុខគេលើពិភពលោកឈានមុខគេយើងគិតថាយើងគួរតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាយឌីតខាងក្រៅជាមួយយុទ្ធសាស្រ្តរួមទាំង ៣ នេះបើយោងតាមវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល។ វាអាចអនុវត្តបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនពោលគឺ (១) ចម្ងាយដែលយើងត្រូវស្ថិតនៅយ៉ាងតិច ២ ម៉ែត្រពីគ្នាចម្ងាយឆ្ងាយ (២) បញ្ហាដែលយើងត្រូវពាក់ម៉ាសនិង (៣) បញ្ហាទីបី យើងត្រូវលាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់ពាក់ម៉ាស។ សមនឹងធ្វើពិភពលោកទាំងមូល ផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកថ្មីរបស់យើងទៅជាពិភពរបាំងទៅពិភពលោកទាំងមូល។ ហើយរាល់សកម្មភាពការងារឬមុខរបរណាដែលបើករន្ធសម្រាប់សត្រូវយើងត្រូវតែបញ្ឈប់។ ការប្រមូលផ្តុំគ្នានិងការចង្អៀតចង្អល់គ្នាដូចជាកីឡាជាដើមសូម្បីតែព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកពិភពលោក យើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រសិនបើទ្វារ Covid មិនអាចបិទបាន។ យើងត្រូវតែបញ្ឈប់។ បង់មុនតិច ការកំសាន្តគឺល្អ ការជួបជុំណាមួយគឺល្អ ត្រូវតែព្យាយាមយកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ឱ្យបានដិតដល់ដើម្បីឈ្នះឬចាញ់ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមើលវា នេះជាសង្គ្រាមជនបរទេស។ ថាពិភពលោកទាំងមូលត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នា អនុវត្តការឆ្លើយតបតឹងរឹងដូចគ្នាចំពោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោក។ ហើយប្រតិបត្តិការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងអេឌីអាយគឺការឈានទៅមុខដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីទទួលបាននូវអាវុធសំខាន់ប្រឆាំងនឹងអាយឌីអាយ -១១ ។ ដែលពិភពលោកកំពុងស្តាប់ដំណឹងល្អពីអាមេរិចនិងប្រទេសជាច្រើនដូច្នេះយើងព្រមាន ការងារនៃការប្រយុទ្ធជាមួយអាយឌីអាយពិតជាមានមែន វាគឺជាសង្រ្គាមរវាងប្រជាជននៅលើពិភពលោកទាំងមូល។ ជាមួយជនបរទេសទាំងនោះយើងសង្ឃឹមថាមហាអំណាចអាមេរិកាំង នឹងអាចការពារពិភពលោកដើម្បីការពារអាមេរិក ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមជនបរទេស ទីបំផុតយើងទាំងអស់គ្នាឈ្នះពិភពលោកជាមួយគ្នា។ នោះគឺជាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យហើយនោះគឺយើងរួមគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាពិតជាយុទ្ធសាស្រ្តប្រយុទ្ធគ្នានៅទូទាំងពិភពលោកដែលក្នុងសមរភូមិយុទ្ធសាស្រ្តនោះយើងសុខចិត្តចាញ់។ យើងមានឆន្ទៈចំណាយច្រើនដើម្បីធ្វើការវិនិយោគដ៏ធំមួយ។ ត្រូវតែយល់ព្រមធ្វើ ដើម្បីយកឈ្នះ ប៉ុន្តែជ័យជំនះនឹងអស្ចារ្យដូចជ័យជំនះរបស់ប្រជាជនពិភពលោកក្នុងពេលតែមួយ។ ហើយពិភពលោកសប្បាយចិត្តក្នុងពេលតែមួយពីសន្តិភាពដែលបានទទួលជោគជ័យដោយសម្លាប់ COVID ដែលងាប់យើងទាំងអស់គ្នាបានឈ្នះពិភពលោករបស់យើងហើយ។ ដូច្នេះព្រមានអ្នកទៅសហរដ្ឋអាមេរិក យើងមានបំណងដឹកនាំប្រជាជនពិភពលោកឱ្យប្រយុទ្ធជាមួយយុទ្ធសាស្រ្តត្រឹមត្រូវនិងរួមគ្នារីករាយដើម្បីពិភពលោកទាំងមូលដោយដួងចិត្តនិងជ្រៅបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាន។ បន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះនៃសង្គ្រាមជនបរទេសក្នុងពេលតែមួយនៅទូទាំងពិភពលោក

∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞

12.Malaysia-

Beri amaran kepada Amerika Kami sedang dalam perang asing.

เตือนอเมริกามหาอำนาจ เรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่

Sejak virus Wuhan merebak dari China ke seluruh dunia Dan di seluruh dunia hari ini Bersikap agresif dan masih tidak kelihatan bahawa dunia akan menerimanya. Membuat saya merasa bahawa ini Pencerobohan asing ke planet kita Kami sedang dalam perang asing. Dan yang mana hari ini Membawa nyawa semua orang ke seluruh negeri sejumlah besar Walaupun kuasa besar itu sendiri, Amerika, kuasa besar itu ternyata menjadi wilayah yang sangat diserang. Ada orang yang telah meragut nyawa orang di dunia kita dan akan menjadi 9 ratus ribu mayat (873,290 mayat) ...... Hanya orang Amerika yang mati hingga berjumlah 2 ratus ribu mayat (191,058 mayat) yang paling banyak di dunia. Yang menceritakan mengenai rancangan luar bumi Untuk membuat negara terkemuka di dunia terbalik terlebih dahulu, kami fikir kami harus memerangi COVID luar angkasa ini dengan tiga strategi umum, menurut Ilmu Kesihatan, katanya, dan ternyata ada bukti. Hal ini dapat diterapkan dengan sempurna di banyak negara, yaitu (1.) jarak yang harus kita jarakkan sekurang-kurangnya 2 meter, jaraknya sendiri, (2.) masalah yang harus kita pakai topeng dan (3.) masalah ketiga. Kita mesti kerap mencuci tangan, memakai topeng. Layak melakukan semua dunia Ubah dunia baru kita menjadi dunia topeng ke seluruh dunia. Dan apa sahaja perniagaan atau pekerjaan yang membuka lubang kepada musuh, kita mesti berhenti. Itu saling berkerumun dan berkerumun, seperti sukan, malah Sukan Olimpik Kita mesti berhati-hati sekiranya pintu Covid tidak dapat ditutup. Kita mesti berhenti. Untuk membayar lebih awal Hiburannya bagus Setiap perhimpunan adalah baik Harus berusaha mendapatkan strategi dengan serius untuk menang atau kalah, jadi kita semua dunia mesti melihatnya Ini adalah perang asing. Bahawa seluruh dunia mesti bekerjasama Ikuti strategi kami dengan cara yang sama di seluruh dunia. Dan operasi vaksin terhadap COVID adalah untuk terus maju dengan tenang untuk memperoleh senjata penting terhadap COVID-19. Yang mana dunia sedang mendengar berita baik dari Amerika dan banyak negara, jadi kami memberi amaran Kerja memerangi COVID sebenarnya Ia adalah perang antara orang-orang dari seluruh dunia. Dengan makhluk asing itu, kami berharap bahawa kuasa besar Amerika Akan dapat mempertahankan dunia untuk melindungi Amerika Lawan perang alien Akhirnya, kita semua memenangkan dunia bersama-sama. Itu adalah kemenangan besar, dan itu, bersama-sama, kita harus bekerjasama dengan strategi pertempuran yang benar-benar, di seluruh dunia, yang mana dalam peperangan strategik itu kita akan kalah. Kami bersedia mengeluarkan banyak perbelanjaan untuk membuat pelaburan yang besar. Mesti setuju untuk dilakukan Untuk mengatasi Tetapi kemenangan akan menjadi besar, itu adalah kemenangan orang-orang dunia pada masa yang sama. Dan dunia gembira pada masa yang sama dari kedamaian yang telah menang, membunuh COVID yang mematikan, kita semua telah mengalahkan dunia kita. Oleh itu beri amaran kepada anda ke Amerika Syarikat Harap bertekad untuk memimpin orang-orang di dunia untuk berjuang dengan strategi yang tepat dan bergabung bersama untuk menggembirakan seluruh dunia dengan hati terdalam dan terdalam yang pernah ada. Selepas perang telah berjaya pada masa yang sama di seluruh dunia.

∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞

13.Japan

アメリカに警告私たちはエイリアン戦争にいます。

เตือนอเมริกามหาอำนาจ เรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่

武漢ウイルスが中国から世界に広まったのでそして今日世界中でアグレッシブにアグレッシブになっていて、世界がそれを受け入れるとは思えない。これはエイリアンの私たちの惑星への侵入私たちはエイリアン戦争にいます。そして今日全人類の命を国全体に奪った超大国そのものであるアメリカでさえ、超大国は非常に侵略された領域であることがわかりました。私たちの世界の人々の命を奪った人々があり、900万体(873,290人の死体)になります......世界で最も多く20万体(191,058人の死体)まで死んだアメリカ人だけです。地球外計画について教えてくれるPublic Health Sciencesによると、世界の主要国を最初に覆すためには、このエイリアンのCOVID3つの一般的な戦略で戦わなければならない、と私たちは考えています。これは多くの国で完全に適用できます。つまり、(1。)少なくとも2メートル離れている必要がある距離、距離自体、(2。)マスクを着用する必要があること、および(3.3番目の問題です。マスクをして手洗いをしなければなりません。全世界を行う価値がある私たちの新しい世界を全世界への仮面の世界に変えてください。そして、敵のために穴を開けるどんなビジネス、仕事または職業でも、我々は止めなければなりません。世界のオリンピックでさえ、スポーツなどの混雑と詰め込みCovidドアを閉じることができない場合は注意が必要です。やめなければならない。最初に減額するエンターテイメントは良いどんな集まりも良いです彼の戦略を真剣に勝ち負けするように努めなければならないので、私たちすべての世界はそれを見なければなりませんこれはエイリアン戦争です。全世界が協力しなければならないこと世界中で私たちの戦略に対して同じ厳格な対応を行ってください。また、COVIDに対するワクチンの運用は、COVID-19に対する重要な武器を入手するために、冷静に前進することです。アメリカと多くの国からの良いニュースを世界が聞いているので、私たちはそれを警告しますCOVIDと戦う仕事は実際に全世界の人々の間の戦争です。それらのエイリアンと一緒に、私たちはアメリカの超大国がアメリカを守るために世界を守ることができるでしょうエイリアン戦争と戦う最後に、私たちはみんな一緒に世界に勝ちます。それは素晴らしい勝利です。つまり、私たちは一緒に、世界中で本当に、本当に、本当に戦う戦略を一緒に働かなければなりません。その戦略的な戦いで、私たちは負けてしまいます。私達は莫大な投資をするために多くを費やす用意があります。同意する必要があります克服するためにしかし、勝利は素晴らしいでしょう、それは同時に世界の人々の勝利です。そして、世界は勝利した平和から同時に幸せであり、致命的なCOVIDを殺し、私たちは皆私たちの世界を打ち負かしました。したがって、米国に警告します世界の人々を適切な戦略で戦わせ、共に参加し、これまで以上に深い心で全世界を喜ばせることを決意してください。戦後は世界中で同時に勝利を収めました。

∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞

 
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.