ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
วิวาทะ 76 ทำไมหมอจึงไม่บรรลุธรรมทั้ง ๆ ที่เรียนเรื่องกายสังขารมามาก กลุ่มพุทธภูมิ ไม่หรอก หมอนี่แหละได้โอกาสดีกว่าคนอื่นหลายเท่าในเมื่อคุ้นเรื่องคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ และคนตายกว่าคนทั้งหลาย

 

 

 

22 ชม. 
หมอที่เล่าเรียนกายสังขารมนุษย์เราทำไมไม่สามารถบรรลุธรรมนะ??????
 
ดูความเคลื่อนไหว เพิ่มความรับรู้ และคนอื่นๆ อีก 34 คน
ความคิดเห็น 43 รายการ
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 

ความคิดเห็น

 
ล่าสุด

 
 • กายมีกายหยาบ กายอันเป็นทิพย์ เรียนแค่กายหยาบจึงเป็นความรู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 2 ชม.
   
 • เพราะไม่รู้อริยะสัจ4
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 2 ชม.
   
 • จิตยังไม่ลงลึกในธรรมะค่ะ
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 2 ชม.
   
 • จากโพสต์ ใช้คำว่า ไม่สามารถ
  คำตอบคือ ก็ไม่แน่เสมอไป... 
  ดูเพิ่มเติม
  2
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 4 ชม.
  • แก้ไขแล้ว
   
 • เป็นคำถามที่ดีครับ คำตอบของผมคือ หมอเขาไม่เอามาตัดความยึดมั่นถือมั่นที่ฝังอยู่ในใจสิครับ ผมว่าการบรรลุธรรมมันต้องหามุมในการตัดให้เจอครับ
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 5 ชม.
   
 • การบรรลุไม่ง่ายเลย
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 5 ชม.
   
 • ปลง..ละกับคำถามท่าน
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 6 ชม.
   
 • สาธุ​ๆ​ค่ะ​
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 6 ชม.
   
 • เพราะมีเป้าหมายที่จะประสบความสําเร็จในทางโลก แต่ไม่ใช่ทางธรรม แต่เคยมีคุณหมอท่านนึงค่ะ หันมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง หลังจากป่วยหนักเกือบเอาชีวิตไม่รอด
  สำหรับหลายๆคน ต้องเห็นทุกข์ก่อนจึงจะเห็นธรรมค่ะ
  2
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 10 ชม.
   
 • อยู่ที่บุญนำกรรมแต่งครับ
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 12 ชม.
   
 • ปุถุชนยังหลงใหลในกิเลสตัณหาย่อมยากจะหลุดพ้น,อาจมีผู้สังเวชในธรรมแล้วเร่งความเพียรเผากิเลส
  แต่ปุถุชนมีดวงตามืดมัวด้วยธุลี
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 14 ชม.
   
 • ขนาดพระศึกษาพระไตรปิฎกยังได้เป็นใบลานเปล่า
  4
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 21 ชม.
   
 • ที่จริงมีหมอนี่แหละ สามารถเข้าใจธรรมระดับต้น ๆ คือ ระดับที่เข้าใจธรรมะ อนิจจัง และทุกขัง ได้ ไม่น้อย ใช่ว่าไม่มี พวกหมอนี้แหละ มีโอกาสเข้าถึงธรรมะได้มากกว่าคนธรรมดา ๆ เร่ิมจาก ระดับอนิจจังนี้ก็คือระดับโสดาบันนั้นเอง แต่การที่สามารถเข้าใจได้นั้น จำเป็นต้องมีการทำสมาธิแล้วเจริญวิปัสนา บ่อย ๆ คือ ให้รู้จักปลีกตัวไปทำสันโดษ เงียบเชียบ หรือรู้จักวางอารมณ์สู่ความสันโดษ เปล่าเปลี่ยวเดียวดาย เหมือนอยู่คนเดียวในโลกนี้ แล้วรำลึกถึงความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เอาความเป็นไปทางกายสังขารของคนเจ็บไข้ได้ป่วย คนตาย ที่หมอนั้นได้พบได้คลุกคลีเป็นประจำวัน ให้เห็นภาพมาตั้งแต่เจ็บ ป่วย พยายามรักษาชีวิตแต่วันหนึ่งก็ตายลงจนได้ และไม่มีใครเลยที่ไม่ตาย แล้วเกิดความเวทนา ลำบาก พบความเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บนั้น ได้เห็นความทุกข์ เวทนาของคนเจ็บไข้ได้ป่วย แม้ความตายก็ได้เห็นตามลำดับไป ตามลำดับไป เกิดอารมณ์ตื่นกลัวไปจากการได้รู้ได้พบ จะเกิดปัญญาเห็นสัจธรรมขึ้นมาว่า ชีวิต มีแต่ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ แล้วก็ ความตายเท่านั้นเอง อย่างอื่นไม่มี ถึงมีก็ไปนอกวิถีความเกิด แก่ เจ็บ ตายไปไม่ได้ นี่คือปัญญาเกิดขึ้นแล้ว คือเห็นความจริงแล้ว แล้วปัญญาก็จะแตกฉานไปไกลกว่าเดิมอีก เห็นว่าสัจธรรมเกิด แก่ เจ็บ ตายนี้ ไม่ใช่เพียงมนุษย์ คน หรือสัตว์ เท่านั้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเช่นนี้ เราเองก็เป็นเช่นนี้ นั่นแหละอนาคตของเรา ก็มองดูคนทั้งหลายที่เดินไปมาตามถนนหนทาง มองดูต้นไม้ มองดูป่า มองดูภูเขา ก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็ค่อย ๆ แก่ เจ็บ ตาย พังทะลายลงไปเหมือนกัน แม้ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ฟากฟ้าทั้งฟากฟ้า ก็เป็นเช่นนี้ วันหนึ่งโลกของเราก็จะค่อยเสื่อมสลายลงไป และแตกดับลง เวลาเข้าไปในพระอุโบสถ เกิดความรู้สึกพระอุโบสถ หรือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ จะพังทะลายลงมา นั่นแหละเห็นความจริงของการเสื่อมสลายของสรรพสิ่ง ก็จะตื่นเต้นตกใจ เกิดอารมณ์ตามไปกับการรู้แจ้งนั้น แล้วเกิดความกลัว เสมือนได้พบไฟไหม้ล้อมตัวอยู่ ก็มีแต่คิดจะวิ่งหนีไปไกลๆ แบบหันหลังให้โลกนี้ สังคมนี้ ไปสู่ทางที่เย็น ทางที่สว่าง ไกลจากโลกนี้ นั่นแหละบรรลูโสดาบัน แล้วจะรู้ว่าชีวิตเกิดมาทำไม ชีวิตมีค่าอย่างเดียวคือหาทางพ้นไปเสียจากโลกโลกียะนี้ จนถึงโลกของพระพุทธเจ้า โลกนิพพาน นั่้นเอง ในระดับต่อไป การได้คลุกคลีกับศพของพวกหมอทั้งหลายนั้น เป็นการประสบที่คนทั่วไปไม่ได้เท่า มักจะได้ผลดีเสมือนการปฏิบัติธรรมแบบอศุภกสิณ นั้นเอง คือ เมื่อเจริญอารมณ์ไปตามอสุภกสิณคือศพคนตายไปบ่อย ๆ เจริญวิปัสนาตามไปบ่อย ๆ จะมีผลทางความเบื่อหน่ายในกามตัณหา เกิดอารมณ์ที่วอดวายไปจากอารมณ์รัก อารมณ์ใคร่ อย่างคนทั้งหลายไปได้ นี่เองสามารถตัดกามตัณหาไปได้ เป็นทางสำเร็จธรรมระดับสูงไปอีก ครั้นหลุดพ้นไปเสียได้จาก อัตตา ก็สำเร็จสูงสุดระดับอรหันต์ ก็ได้นำไปพิจารณาต่อไปเท่านี้ก่อนเถอะ
  2
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 15 ชม.
  • แก้ไขแล้ว
   
 • ถ้าสักแต่เรียน ก็จะได้แต่ความรู้ในการประกอบอาชีพ เท่านั้น... 
  ดูเพิ่มเติม
  4
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 15 ชม.
   
 • อารมณ์มันไม่ใช่ครับ
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 16 ชม.
   
 • เพราะจิตไม่น้อมไปครับ
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 18 ชม.
   
 • *หมอส่วนมากรู้เรื่องร่างกลไกอวัยวะกายมนุษย์
  *แต่หมอส่วนมากไม่รู้ว่าจะเจริญปฏิบัติอย่างไรที่ดับเกิดไม่ต้องมีร่างกาย!
  *มีพระพุทธเจ้าเท่านั่นที่รู้การดับไม่ต้องมาปฏิสนธิไม่ต้องเกิด.ไม่ต้องมีร่างกายนี้.
  2
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 18 ชม.
  • แก้ไขแล้ว
   
 • จุดประสงค์ต่างกันครับ หมอเขาเรียนเพื่อรู้ รักษา และได้เงิน
  เขาไม่ได้เรียนเพื่อปลง
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 18 ชม.
   
 • หมอ แปลว่าอะไรครับ ในนี้ใครเป็นหมอ บ้างครับ????
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 19 ชม.
   
 • ไม่ใช่เฉพาะหมอหรอกครับ ใครก็ตามที่ไม่ได้สดับในคำสอนของตถาคต ไม่ใช่ฐานะที่จะบรรลุธรรมได้เลย... ยกเว้นว่าจะเป็นพระปัจเจกหรือพระพุทธเจ้า ที่บรรลุธรรมได้โดยไม่ต้องอาศัยการได้สดับ
  แต่ยังมีเงื่อนไขอื่นอีก เช่น... 
  ดูเพิ่มเติม
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 19 ชม.
  • แก้ไขแล้ว
   
 • ไม่มีสัมมาสติ ไม่มีสัมมาสมาธิ ไม่มีวิปัสสนาญาณ เขามีแต่ปัญญาเฉโก คือเป็นปัญญาที่เรียนมา แล้วใชัวิชาทำมาหากินในแต่ละวิชานั้นๆหรือในแต่อาชีพนั้นๆก็เลยเรียกว่าปัญญาเฉโกของ ภพภูมิ (สัตว์โลก)
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 19 ชม.
   
 • ก็เรียนแต่สรีรร่างกายภายนอก
  ไม่ได้ย้อนมาเรียนรู้ภายใน
  2
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 19 ชม.
   
 • มีนะคะ เพียงแต่เขาไม่แสดงตัว
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 19 ชม.
   
 • รู้ได้ยังไงว่า ไม่มีหมอบรรลุธรรม
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 20 ชม.
   
 • สอนให้ชิน ไม่ได้ให้ปลง แม้แต่อสุภะฯยังไม่ครบองค์
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 20 ชม.
   
 • อาจจะมีแต่ไม่ได้ป่าวประกาศก็ได้ค่ะ ครูบาอาจารย์ท่านว่าของจริงนิ่งเป็นใบ้
  2
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 20 ชม.
   
 • ก็ใช่ว่าจะไม่ ... นั้นก็คือบุญใหญ่อานิสงส์สูง มันก็คือข้อมูลธรรมศึกษา หนึ่ง เพียงแต่ติดกระดุมผิดเม็ดยังไม่เห็นผลทางธรรม เท่านั้น..
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 20 ชม.
   
 • วิชาทางโลกกับทางธรรมแตกต่างกัน ร่างกายในทางโลกแบ่งเป็นโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ฯลฯ ในทางธรรมแบ่งเป็น ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ วิญญาณธาตุ (6ธาตุ)แค่นี้ก็แตกต่างกันละครับ ถ้าหมอมองเห็นเป็นทางธรรมตามทางพุทธศาสนาก็บรรลุได้เช่นกันครับ หมอหลายคนเป็นพระอริยะเ... 
  ดูเพิ่มเติม
  3
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 20 ชม.
  • แก้ไขแล้ว
   
 • บารมีไม่เต็มครับ
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 21 ชม.
   
 • ขนาดผมเกิดที่โรงพยาบาลผมยังไม่บรรลุธรรมเลยครับ
  2
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 21 ชม.
   
 • หมอชีวก หมอประจำพระพุทธเจ้า บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนนำมาปรุงเป็นยานำมารักษาโรคได้ ใบไม้ต่างๆ ต้นหญ้าทุกอย่างแม้แต่ก้อนดินทรายต่างๆ
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 21 ชม.
  • แก้ไขแล้ว
   
 • หมอที่บรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลคือ หมอชีวก
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 21 ชม.
   
 • หมอเรียนเพื่อรักษา ไม่ได้เรียนเพื่อบรรลุธรรม
  เหมือนผมเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ได้เทำให้แต่งกลอนเป็น
  3
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 21 ชม.
   
 • ก็มีนะครับ
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 21 ชม.
   
 • หมอที่รูจักโรคของมนุษย์ทั้งกายหยาบและกายละเอียดดีที่สุดคือพระพุทธเจ้า