ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???

 

 

57..วาทะที่ 57..To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย??? article
 
 

 

 

 

 

 

 

นายทักษิณ ชินวัตร คนสัญชาติมอนเตเนโกรคิดการปฏิวัติล้มล้างรัฐบาลและสถาบันกษัตริย์ไทย ประเทศมอนเตเนโกรต้องรับผิดชอบ ???

-----
-----

 

 

1.Tha-ไทย

2.English-อังกฤษ

3.China-จีน

4.Hindu-ฮินดี

5.Russia-รัสเซีย

6.Arab-อาหรับ

7.Indonesia-อินโดนีเซีย

8.Japan-ญี่ปุ่น

9.Italy-อิตาลี

10.France-ฝรั่งเศส

11.Geraman-เยอรมัน

12.Africa-แอฟริกา

13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน

14.Bosnian-บอสเนีย

15.Cambodia-เขมร

16.Finland-ฟินแลนด์

17.Greek-กรีก

18.Hebrew-ฮีบรู

19.Hungary-ฮังการี

20.Iceland-ไอซ์แลนด์

21.Ireland – ไอร์แลนด์

22.Java-ชวา

23.Korea-เกาหลี

24.Latin-ละติน

25.Loa – ลาว

26.Luxemberg-ลักเซมเบิรก

27.Malaysia-มาเลย์

28.Mongolia-มองโกเลีย

29.Nepal-เนปาล

30.Norway-นอรเวย์

31.Persian-เปอร์เซียน

32.P0land-โปแลนด์

33.Potugal-โปตุเกตุ

34.Romania-โรมาเนีย

35.Serbian-เซอร์เบียน

36.Spain-สเปน

37.Srilanga-สิงหล

38.Sweden-สวีเดน

39.Tamil-ทมิฬ

40.Turkey-ตุรกี

41.Ukrain-ยูเครน

42.Usbegistan-อุสเบกิสถาน

43.Vietnam-เวียดนาม

44.Mynma-เมียนมา-อังกฤษ

-----
-----

 

 

  

1.Tha-ไทย

-----

คนสำคัญมอนเตเนโกรคิดการปฏิวัติล้มล้างรัฐบาลและสถาบันกษัตริย์ไทย เป็นแผนยึดครองประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นของมอนเตเนโกร เปลี่ยนไทยเป็นสาธารณรัฐ ???

 

 

 

-----

พวกม็อบมอนเตเนโกรทักษิณคิดเคลื่อนไปชุมนุมหน้าพระบรมมหาราชวังวันนี้(7สค.2564)

มองรัฐศาสตร์นะครับ เอาหลักรัฐศาสตร์มาตัดสิน ก็นายทักษิณ คนนี้ เป็นคนประเทศมอนเตเนโกร ใต้อำนาจมอนเตเนโกร เป็นคนของสาธารณรัฐมอนเตเนโกร แล้วมาคิดจะปฏิวัติล้มล้างรัฐบาลไทย ล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นสาธารณรัฐไทยเหมือนตนนั้น,เท่ากับคนต่างชาติ มุ่งมาทำสงครามยึดเอาประเทศไทยไปเป็นเมืองขึ้นของประเทศมอนเตเนโกรนั้นเอง!!! ตรงนี้ประเทศมอนเตเนโกร จะต้องตอบคำถามคนไทย,และทั้งโลกที่ว่ามีแผนยึดไทยเป็นเมืองขึ้นหรือไม่ทำไม จึงยอมให้คนสัญชาติมอนเตเนโกร มาคิดการก่อการร้ายในเมืองไทย ?? นั่นคือ ส่งนายทักษิณ ชินวัตร ผู้มีสัญชาติมอนเตเนโกร มาปฏิบัติการต่อต้านรัฐบาลไทย ทั้งในและนอกสภา มาตลอดนับแต่มีรัฐธรรมนูญ 2560 ไทยใช้แล้วโดยอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ,มีพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล เป็นต้นทำการก่อกวนทั้งในและนอกรัฐสภามาตลอดเวลาอย่างไม่หยุดหย่อน ตลอดจนวันนี้ได้ค่อยเปิดเผยขึ้น เห็นชัดเจนขึ้นนั่นคือประกาศตนเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลประยุทธ์ อย่างเปิดเผย และเร่งงานการปลุกระดมมวลชนทั้งประเทศ ให้ลุกขึ้นต่อต้านขับไล่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันออกจากตำแหน่ง และสนับสนุนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยดังที่มีการชุมนุมม็อบคาร์ครั้งล่าสุดทั่วประเทศในวันที่ 1 ส.ค. 2564 นั้นเอง, ประเทศมอนเตเนโกร จะต้องตอบคำถามนี้แด่ชาวโลก และคนไทย โดยด่วน !! หากเคารพหลักการอธิปไตยของประเทศต่าง ๆ เขา... หากไม่เช่นนั้น คุณต้องจัดการพลเมืองของคุณคนนี้โดยด่วน ในข้อหากบฏที่คิดยึดครองเอาประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นของมอนเตเนโกร !!!! และแม้ในเบื้องต้นเอง ต้อง ให้ความรับรองว่าเขาเป็นประชาชนคนมอนเตเนโกร สัญชาติมอนเตเนโกร ที่กระทำการไปอย่างไม่ชอบธรรมแด่หลักการอธิปไตยของชาติเอกราช และเป็นการกระทำผิดทางการเมืองอย่างเข้าระดับกบฎ ถึงขั้นต้องลงโทษประหารชีวิตก็ต้องพิจารณาลงโทษเขาในฐานะผู้ปกครองอย่างเด็ดขาดจนต้องระงับการคิดการร้ายแด่ประเทศไทยลงโดยทันที !! แล้วดำเนินการเอาตัวมาลงโทษอย่างหนักสมความผิดฐานกบฏต่อไป@สุไหงปาดีชินะกุล ดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์ บัวระย้า ชบาบุญเสฏฐ์ 4 ส.ค.2564 1330 น.

(7 ส.ค.2564)--

 


-----
-----

 

 

 

2.English-อังกฤษ

-----

Important Montenegro people thought of a revolution to overthrow the government and the Thai monarchy. It is a plan to conquer Thailand as a colony of Montenegro. Change Thailand to a republic???

-----

 

Montenegro Thaksin mob gathered in front of the Grand Palace today (7 August 2021).

look at political science Take political science to decide. Thaksin, this person is a Montenegro national. under Montenegro belong to the Republic of Montenegro Then come to think of a revolution to overthrow the Thai government Overthrow the Thai monarchy to become a republic of Thailand like that, equal to foreigners. Aim for a war to seize Thailand as a colony of Montenegro itself!!! over here, Montenegro Must answer the question of Thai people, and the whole world whether there is a plan to colonize Thailand or not? Why allow Montenegro nationals Come to think of terrorism in Thailand?? That is, send Mr. Thaksin Shinawatra, a Montenegro national. to take action against the Thai government both inside and outside the council It has been in existence since the 2017 Thai constitution was adopted, behind the opposition political parties. , There is the Pheu Thai Party, the Progressive Party, etc., constantly harassing both inside and outside the Parliament. As of today, it has gradually been revealed. It became clearer, that is, openly declaring himself in opposition to the Prayut government and accelerating the work of inciting the masses of the country. to rise up against the expulsion of the current Prime Minister from office and support the reform of the Thai monarchy, as the latest mob car rally across the country on August 12021, Montenegro Must answer this question to the world and Thai people urgently !! If he respects the sovereignty of the countries, he... You have to deal with this citizen of yours urgently. In the charge of rebellion for the idea of ​​occupying Thailand as a colony of Montenegro !!!! and even at the very beginning must certify that he is a citizen of Montenegro. Montenegro nationality that acted unrighteously against the sovereign principle of an independent nation and is a political offense at the level of rebellion Even to the point of being sentenced to death, he had to be decisively punished as a ruler, until he had to immediately put an end to his evil thinking against Thailand !! Then proceeded to bring him to severe punishment for the crime of treason @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, Aug 420211330 hrs.

(7 Aug. 2064)--

 

-----
-----

 

 

3.China-จีน

-----
-----

重要的黑山人民想到了一場推翻政府和泰國君主制的革命。這是一個征服泰國作為黑山殖民地的計劃。把泰國改成共和國???

-----

黑山他信暴徒今天(2021 年 8 月 7 日)聚集在大皇宮前。

看政治學用政治學來決定。他信,這個人是黑山國民。在黑山之下屬於黑山共和國那就想到一場推翻泰國政府的革命推翻泰國君主製成為泰國這樣的共和國,等於外國人。以一場戰爭為目標,將泰國占領為黑山本身的殖民地!!!在這裡,黑山必須回答泰國人民和全世界是否有殖民泰國的計劃?為什麼允許黑山國民想想泰國的恐怖主義??也就是,派黑山國民他信·西那瓦 (Thaksin Shinawatra) 先生。對泰國政府採取行動理事會外自 2017 年泰國憲法通過以來,它一直存在,落後於反對黨。 ,還有為泰黨、進步黨等,不斷騷擾議會外。直到今天,才逐漸被揭開。更明確的是,公開宣稱自己反對巴育政府,並加快了煽動民族群眾的工作。起來反對將現任總理趕下台並支持泰國君主制改革,作為202181日全國最新的黑山暴徒汽車集會必須緊急向世界和泰國人民回答這個問題!!如果他尊重各國的主權,他...你必須緊急處理你的這個公民。負責叛亂占領泰國作為黑山殖民地的想法!!!!甚至在一開始就必須證明他是黑山公民。黑山國籍違背獨立國家主權原則的不義之舉並且是叛亂級別的政治犯罪甚至到了被判處死刑的地步,作為一個統治者,他也要果斷地受到懲罰,直到他必須立即結束對泰國的惡念!!然後繼續以叛國罪對他進行嚴厲懲罰@ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 2021 年 8 月 4 日,1330 小時。

(2064 年 8 月 7 日)--

 

-----

-----
-----

 

 

4.Hindu-ฮินดี

-----

-----

महत्वपूर्ण मोंटेनेग्रो लोगों ने सरकार और थाई राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए एक क्रांति के बारे में सोचा। यह थाईलैंड को मोंटेनेग्रो के उपनिवेश के रूप में जीतने की योजना है। थाईलैंड को गणतंत्र में बदलें???

-----

मोंटेनेग्रो थाकसिन की भीड़ आज (7 अगस्त 2021) ग्रैंड पैलेस के सामने जमा हो गई।

राजनीति विज्ञान को देखो निर्णय लेने के लिए राजनीति विज्ञान को लें। थाक्सिनयह व्यक्ति मोंटेनेग्रो का नागरिक है। मोंटेनेग्रो के तहत मोंटेनेग्रो गणराज्य से संबंधित हैं फिर थाई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक क्रांति के बारे में सोचें थाई राजशाही को उखाड़ फेंका ताकि वह विदेशियों के बराबर थाईलैंड का गणतंत्र बन सके। थाईलैंड को मोंटेनेग्रो के एक उपनिवेश के रूप में जब्त करने के लिए युद्ध का लक्ष्य !!! यहाँ परमोंटेनेग्रो थाई लोगों और पूरी दुनिया के सवाल का जवाब देना होगा कि थाईलैंड को उपनिवेश बनाने की योजना है या नहींमोंटेनेग्रो नागरिकों को अनुमति क्यों दें थाईलैंड में आतंकवाद के बारे में सोचने के लिए आओ ?? यानीमोंटेनेग्रो के नागरिक श्री थाकसिन शिनावात्रा को भेजें। थाई सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परिषद के अंदर और बाहर दोनों जगह यह 2017 के थाई संविधान को विपक्षी राजनीतिक दलों के पीछे अपनाए जाने के बाद से अस्तित्व में है। वहाँ Pheu थाई पार्टीप्रगतिशील पार्टीआदिसंसद के अंदर और बाहर दोनों जगह लगातार परेशान कर रहे हैं। आज तकयह धीरे-धीरे सामने आया है। यह स्पष्ट हो गयायानी खुले तौर पर खुद को प्रयुत सरकार के विरोध में घोषित करना और देश की जनता को भड़काने के काम को तेज करना। वर्तमान प्रधान मंत्री के पद से निष्कासन के खिलाफ उठने के लिए और थाई राजशाही के सुधार का समर्थन करते हैं, 1 अगस्त, 2021 को मोंटेनेग्रो में देश भर में नवीनतम भीड़ कार रैली के रूप में इस सवाल का जवाब दुनिया और थाई लोगों को तुरंत देना चाहिए !! यदि वह देशों की संप्रभुता का सम्मान करता हैतो वह... आपको अपने इस नागरिक के साथ तत्काल व्यवहार करना होगा। थाईलैंड को मोंटेनेग्रो के उपनिवेश के रूप में कब्जा करने के विचार के लिए विद्रोह के आरोप में !!!! और यहां तक ​​कि शुरुआत में ही प्रमाणित करना होगा कि वह मोंटेनेग्रो का नागरिक है। मोंटेनेग्रो राष्ट्रीयता जिसने एक स्वतंत्र राष्ट्र के संप्रभु सिद्धांत के खिलाफ अधर्म का काम किया और विद्रोह के स्तर पर एक राजनीतिक अपराध है यहां तक ​​कि मौत की सजा मिलने की हद तकउसे एक शासक के रूप में निर्णायक रूप से दंडित किया जाना थाजब तक कि उसे थाईलैंड के खिलाफ अपनी बुरी सोच को तुरंत समाप्त नहीं करना पड़ा !! फिर राजद्रोह के अपराध के लिए उसे कड़ी सजा देने के लिए आगे बढ़े @ Su-ngai Padichinakun, डॉ किकमेक सुवानमाकिनबुराया चबाबुनसेट, 4 अगस्त, 2021, 1330 बजे।

(-७ अगस्त २०६४)--

 

-----

-----
-----

 

 

5.Russia-รัสเซีย

-----

-----

Важный народ Черногории задумал революцию, чтобы свергнуть правительство и тайскую монархию. Это план покорения Таиланда как колонии Черногории. Поменять Тайланд на республику ???

-----

Черногорская толпа Таксина собралась перед Большим дворцом сегодня (7 августа 2021 года).

посмотри на политологию Возьмите политическую науку, чтобы решить. Таксин, этот человек - гражданин Черногории. под Черногорией принадлежат Республике Черногория Тогда подумайте о революции, чтобы свергнуть правительство Таиланда. Свергнуть тайскую монархию, чтобы стать такой республикой Тайланд, равной иностранцам. Стремитесь к войне, чтобы захватить Таиланд как колонию самой Черногории !!! здесь, Черногория Должен ответить на вопрос тайцев и всего мира, есть ли план колонизации Таиланда или нет? Почему разрешают гражданам Черногории Подумать о терроризме в Таиланде ?? То есть послать господина Таксина Чинаватра, гражданина Черногории. принять меры против правительства Таиланда как внутри, так и за пределами совета Он существует с тех пор, как в 2017 году была принята конституция Таиланда, за счет оппозиционных политических партий. , Есть партия Pheu Thai, Прогрессивная партия и т. Д., Которые постоянно преследуют как внутри, так и за пределами парламента. На сегодняшний день это постепенно обнаруживается. Стало яснее, то есть открыто заявляя о себе в оппозиции правительству Праюта и ускоряя работу по подстрекательству народных масс. восстать против изгнания действующего премьер-министра с должности и поддержать реформу тайской монархии, как последний автопробег по всей стране 1 августа 2021 года, Черногория Необходимо срочно ответить на этот вопрос миру и тайскому народу !! Если он уважает суверенитет стран, он ... Тебе нужно срочно разобраться с этим твоим гражданином. Ответственный за восстание за идею оккупации Таиланда как колонии Черногории !!!! и даже в самом начале должен подтвердить, что он гражданин Черногории. Национальность Черногории который действовал неправедно против суверенного принципа независимой нации и является политическим преступлением на уровне восстания Даже до того, как его приговорили к смертной казни, он должен был быть решительно наказан как правитель, пока он не должен был немедленно положить конец своим злым мыслям против Таиланда !! Затем приступили к суровому наказанию за преступление государственной измены @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 августа 2021 г., 13:30.

(-7 августа 2064 г.) -

 

-----
-----

 

 

6.Arab-อาหรับ

-----

-----

فكر شعب الجبل الأسود المهم في ثورة للإطاحة بالحكومة والنظام الملكي التايلاندي. إنها خطة لقهر تايلاند كمستعمرة للجبل الأسود. تغيير تايلاند الى جمهورية ؟؟؟

-----

تجمع حشد من غوغاء الجبل الأسود ثاكسين أمام القصر الكبير اليوم (7 أغسطس 2021).

انظر إلى العلوم السياسية خذ العلوم السياسية لتقرر ، ثاكسين ، هذا الشخص من مواطني الجبل الأسود. تحت الجبل الأسود تنتمي إلى جمهورية الجبل الأسود ثم فكر في ثورة للإطاحة بالحكومة التايلاندية الإطاحة بالنظام الملكي التايلاندي لتصبح جمهورية تايلاند مثلها مثل الأجانب. تهدف إلى شن حرب للاستيلاء على تايلاند كمستعمرة للجبل الأسود نفسها !!! هنا ، الجبل الأسود هل يجب الإجابة على سؤال الشعب التايلاندي والعالم أجمع هل هناك خطة لاستعمار تايلاند أم لا؟ لماذا نسمح لمواطني الجبل الأسود تعال إلى التفكير في الإرهاب في تايلاند ؟؟ أي ، أرسل السيد ثاكسين شيناواترا ، وهو مواطن من الجبل الأسود. لاتخاذ إجراءات ضد الحكومة التايلاندية داخل وخارج المجلس وهي موجودة منذ اعتماد الدستور التايلاندي لعام 2017 ، خلف الأحزاب السياسية المعارضة. ، هناك حزب Pheu Thai ، والحزب التقدمي ، وما إلى ذلك ، يضايقون باستمرار داخل وخارج البرلمان. اعتبارا من اليوم ، تم الكشف عنها تدريجيا. أصبح من الواضح ، أي إعلان نفسه علنا ​​ضد حكومة برايوت وتسريع عمل تحريض جماهير الأمة. أن يثور ضد طرد رئيس الوزراء الحالي من منصبه ودعم إصلاح النظام الملكي التايلاندي ، حيث كان أحدث تجمع لسيارات الغوغاء في جميع أنحاء البلاد في 1 أغسطس 2021 ، مونتينيغرو يجب الإجابة على هذا السؤال للعالم والشعب التايلاندي بشكل عاجل !! إذا كان يحترم سيادة الدول ، فإنه ... عليك أن تتعامل بشكل عاجل مع مواطنك هذا. في تهمة التمرد لفكرة احتلال تايلاند كمستعمرة للجبل الأسود !!!! وحتى في البداية يجب أن يشهد على أنه مواطن من الجبل الأسود. جنسية الجبل الأسود التي تصرفت بشكل غير شرعي ضد مبدأ سيادة الدولة المستقلة وهي جريمة سياسية على مستوى التمرد حتى إلى حد الحكم عليه بالإعدام ، كان لا بد من معاقبة حاكمة صارمة ، حتى يضطر على الفور إلى وضع حد لفكره الشرير ضد تايلاند !! ثم شرع في تقديمه لعقوبة شديدة على جريمة الخيانة @ Su-ngai Padichinakun ، والدكتور Kikmek Suwanmakin ، Buaraya Chababunset ، أغسطس 2021 ، 1330 ساعة.

(-7 أغسطس 2064) -

 

-----
-----

 

 

7.Indonesia-อินโดนีเซีย

-----

-----

Orang-orang Montenegro yang penting memikirkan sebuah revolusi untuk menggulingkan pemerintah dan monarki Thailand. Ini adalah rencana untuk menaklukkan Thailand sebagai koloni Montenegro. Ubah Thailand menjadi republik???

-----

Massa Thaksin Montenegro berkumpul di depan Grand Palace hari ini (7 Agustus 2021).

lihat ilmu politik Ambilah ilmu politik untuk memutuskan Thaksin, orang ini berkebangsaan Montenegro. di bawah Montenegro milik Republik Montenegro Kemudian pikirkan tentang sebuah revolusi untuk menggulingkan pemerintah Thailand Menggulingkan monarki Thailand menjadi republik Thailand seperti itu, setara dengan orang asing. Bertujuan untuk perang merebut Thailand sebagai koloni Montenegro sendiri!!! di sini, Montenegro Harus menjawab pertanyaan rakyat Thailand, dan seluruh dunia apakah ada rencana menjajah Thailand atau tidak? Mengapa mengizinkan warga negara Montenegro Kalau dipikir-pikir terorisme di Thailand?? Yaitu, mengirim Tuan Thaksin Shinawatra, seorang warga negara Montenegro. untuk mengambil tindakan terhadap pemerintah Thailand baik di dalam maupun di luar dewan Sudah ada sejak konstitusi Thailand 2017 diadopsi, di belakang partai politik oposisi. , Ada Partai Pheu Thai, Partai Progresif, dll., yang terus-menerus melecehkan baik di dalam maupun di luar Parlemen. Mulai hari ini, secara bertahap terungkap. Menjadi lebih jelas, yaitu secara terbuka menyatakan dirinya menentang pemerintah Prayut dan mempercepat pekerjaan menghasut massa bangsa. untuk bangkit melawan pengusiran Perdana Menteri saat ini dari jabatan dan dukung reformasi monarki Thailand, sebagai reli mobil massa terbaru di seluruh negeri pada 1 Agustus 2021, Montenegro Harus segera menjawab pertanyaan ini kepada dunia dan rakyat Thailand!! Jika dia menghormati kedaulatan negara, dia... Anda harus segera berurusan dengan warga negara Anda ini. Dalam tuduhan pemberontakan atas gagasan menduduki Thailand sebagai koloni Montenegro!!!! dan bahkan sejak awal harus menyatakan bahwa dia adalah warga negara Montenegro. Kebangsaan Montenegro yang bertindak tidak benar bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara merdeka dan merupakan pelanggaran politik pada tingkat pemberontakan Bahkan sampai dijatuhi hukuman mati, ia harus dihukum tegas sebagai penguasa, sampai ia harus segera mengakhiri pemikiran jahatnya terhadap Thailand!! Kemudian dilanjutkan dengan menjatuhkan hukuman berat atas tindak pidana makar @Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 Agustus 2021, 1330 WIB.

(—7 Agustus 2064)--

 

-----
-----

 

 

8.Japan-ญี่ปุ่น

-----

-----

重要なモンテネグロの人々は、政府とタイの君主制を打倒する革命について考えました。モンテネグロの植民地としてタイを征服する計画です。タイを共和国に変えますか?

-----

今日(2021年8月7日)、モンテネグロタクシンの暴徒が大宮殿の前に集まりました。

政治学を見てくださいタクシン、この人はモンテネグロ国民です。モンテネグロの下でモンテネグロ共和国に属するそれから、タイ政府を打倒するための革命について考えるようになりますタイの君主制を打倒して、外国人と同等のタイ共和国になりましょう。タイをモンテネグロの植民地として占領する戦争を目指しましょう!!!ここ、モンテネグロタイに植民地化する計画があるかどうか、タイの人々、そして全世界の質問に答えなければなりませんか?モンテネグロ国民を許可する理由タイのテロについて考えてみませんか?つまり、モンテネグロ国民のタクシン・シナワット氏を送ってください。タイ政府に対して行動を起こす評議会の内外の両方2017年のタイ憲法が採択されて以来、野党の政党の背後に存在している。 、タイ貢献党、進歩党などが議会の内外で常に嫌がらせをしている。今日の時点で、それは徐々に明らかにされています。それはより明確になりました。つまり、プラユット政権に反対していることを公然と宣言し、国の大衆を扇動する作業を加速させました。現在の首相の辞任に反対して立ち上がる2021年8月1日にモンテネグロで全国で最新の暴徒車が集結する中、タイの君主制の改革を支援します。この質問に世界とタイの人々に緊急に答えなければなりません!!彼が国の主権を尊重するならば、彼は...あなたはあなたのこの市民に緊急に対処しなければなりません。モンテネグロの植民地としてタイを占領するという考えに対する反乱を担当しています!!!!そして最初から、彼がモンテネグロの市民であることを証明しなければなりません。モンテネグロの国籍独立国家の主権原則に反して不当に行動した反乱のレベルでの政治犯罪です死刑判決を受けるまでも、タイに対する邪悪な考えをすぐに終わらせるまで、彼は統治者として断固として罰せられなければなりませんでした!その後、彼を反逆罪で厳しい刑罰に処しました@ Su-ngai Padichinakun、Dr。KikmekSuwanmakin、Buaraya Chababunset、2021年8月4日、1330時間。

(-2064年8月7日)-

 

-----
-----

 

 

9.Italy-อิตาลี

-----

Importante popolo montenegrino ha pensato a una rivoluzione per rovesciare il governo e la monarchia thailandese. È un piano per conquistare la Thailandia come colonia del Montenegro. Cambiare la Thailandia in una repubblica???

-----

La folla del Montenegro Thaksin si è riunita oggi (7 agosto 2021) davanti al Grand Palace.

guarda scienze politiche Prendi la scienza politica per decidere Thaksin, questa persona è un cittadino del Montenegro. sotto il Montenegro appartengono alla Repubblica del Montenegro Poi vieni a pensare a una rivoluzione per rovesciare il governo thailandese Rovesciare la monarchia thailandese per diventare una repubblica della Thailandia così, uguale agli stranieri. Punta a una guerra per conquistare la Thailandia come colonia del Montenegro stesso!!! quaggiù, Montenegro Deve rispondere alla domanda dei thailandesi e del mondo intero se esiste un piano per colonizzare la Thailandia o no? Perché consentire ai cittadini del Montenegro? Vieni a pensare al terrorismo in Thailandia?? Cioè, invia il signor Thaksin Shinawatra, un cittadino del Montenegro. agire contro il governo thailandese dentro e fuori il consiglio Esiste da quando è stata adottata la costituzione thailandese del 2017, dietro i partiti politici dell'opposizione. C'è il Pheu Thai Party, il Partito Progressista, ecc., che molestano costantemente sia all'interno che all'esterno del Parlamento. Ad oggi, è stato gradualmente rivelato. Divenne più chiaro, cioè dichiarandosi apertamente contrario al governo Prayut e accelerando l'opera di incitamento alle masse della nazione. insorgere contro l'espulsione dall'ufficio dell'attuale Presidente del Consiglio e sostenere la riforma della monarchia thailandese, come l'ultimo raduno di auto mafiose in tutto il paese il 1 agosto 2021, Montenegro Deve rispondere urgentemente a questa domanda al mondo e ai thailandesi !! Se rispetta la sovranità dei paesi, lui... Devi occuparti urgentemente di questo tuo cittadino. Nell'accusa di ribellione per l'idea di occupare la Thailandia come colonia del Montenegro!!!! e anche all'inizio deve certificare di essere cittadino del Montenegro. Nazionalità montenegrina che ha agito ingiustamente contro il principio sovrano di una nazione indipendente ed è un reato politico a livello di ribellione Fino al punto di essere condannato a morte, dovette essere decisamente punito come sovrano, fino a quando non dovette porre immediatamente fine al suo pensiero malvagio contro la Thailandia!! Quindi ha proceduto a portarlo a una severa punizione per il crimine di tradimento @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 agosto 20211330 ore.

(-7 agosto 2064)--

 

-----

-----

 

 

10.France-ฝรั่งเศส

-----

-----

D'importants habitants du Monténégro ont pensé à une révolution pour renverser le gouvernement et la monarchie thaïlandaise. C'est un plan pour conquérir la Thaïlande en tant que colonie du Monténégro. Changer la Thaïlande en république ???

-----

La foule du Monténégro Thaksin s'est rassemblée devant le Grand Palais aujourd'hui (7 août 2021).

regarder la science politique Prenez la science politique pour décider. Thaksin, cette personne est un ressortissant du Monténégro. sous le Monténégro appartiennent à la République du Monténégro Alors venez penser à une révolution pour renverser le gouvernement thaïlandais Renversez la monarchie thaïlandaise pour devenir une république de Thaïlande comme ça, égale aux étrangers. Visez une guerre pour saisir la Thaïlande en tant que colonie du Monténégro lui-même !!! par ici, Monténégro Doit-on répondre à la question du peuple thaïlandais, et du monde entier s'il existe un plan de colonisation de la Thaïlande ou non ? Pourquoi autoriser les ressortissants du Monténégro Venez penser au terrorisme en Thaïlande ?? C'est-à-dire, envoyer M. Thaksin Shinawatra, un ressortissant du Monténégro. prendre des mesures contre le gouvernement thaïlandais à l'intérieur et à l'extérieur du conseil Il existe depuis l'adoption de la constitution thaïlandaise de 2017, derrière les partis politiques de l'opposition. , Il y a le Parti Pheu Thai, le Parti progressiste, etc., qui harcèlent constamment tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement. A ce jour, il a été progressivement révélé. C'est devenu plus clair, c'est-à-dire se déclarer ouvertement contre le gouvernement Prayut et accélérer le travail d'incitation des masses de la nation. se soulever contre la destitution de l'actuel Premier ministre et soutenir la réforme de la monarchie thaïlandaise, comme le dernier rassemblement de voitures de foule à travers le pays le 1er août 2021, Monténégro Doit répondre à cette question au monde et au peuple thaïlandais de toute urgence !! S'il respecte la souveraineté des pays, il... Vous devez vous occuper d'urgence de votre citoyen. En charge de la rébellion pour l'idée d'occuper la Thaïlande en tant que colonie du Monténégro !!!! et même au tout début doit certifier qu'il est citoyen du Monténégro. Nationalité du Monténégro qui a agi injustement contre le principe souverain d'une nation indépendante et est un délit politique au niveau de la rébellion Même au point d'être condamné à mort, il a dû être puni de manière décisive en tant que dirigeant, jusqu'à ce qu'il doive immédiatement mettre fin à ses mauvaises pensées contre la Thaïlande !! Ensuite, il a été condamné à une peine sévère pour le crime de trahison @ Su-ngai Padichinakun, Dr Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 août 2021, 13h30.

(—7 août 2064)--

 

-----
-----

 

 

11.Geraman-เยอรมัน

-----

-----

Bedeutende montenegrinische Leute dachten an eine Revolution, um die Regierung und die thailändische Monarchie zu stürzen. Es ist ein Plan, Thailand als Kolonie Montenegros zu erobern. Thailand in eine Republik verwandeln???

-----

Der montenegrinische Thaksin-Mob hat sich heute (7. August 2021) vor dem Großen Palast versammelt.

schau mal in die politikwissenschaft Nehmen Sie die Politikwissenschaft, um zu entscheiden, Thaksin, diese Person ist ein montenegrinischer Staatsangehöriger. unter Montenegro gehören zur Republik Montenegro Dann denken Sie an eine Revolution, um die thailändische Regierung zu stürzen Die thailändische Monarchie stürzen, um so eine Republik Thailand zu werden, die Ausländern gleichgestellt ist. Streben Sie einen Krieg an, um Thailand als Kolonie Montenegros selbst zu erobern!!! hier drüben, Montenegro Muss die Frage der Thailänder und der ganzen Welt beantworten, ob es einen Plan gibt, Thailand zu kolonisieren oder nicht? Warum montenegrinische Staatsangehörige zulassen? Kommen Sie, um an Terrorismus in Thailand zu denken?? Das heißt, schicken Sie Herrn Thaksin Shinawatra, einen montenegrinischen Staatsangehörigen. gegen die thailändische Regierung vorgehen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Rates Es existiert seit der Verabschiedung der thailändischen Verfassung von 2017 hinter den Oppositionsparteien. , Es gibt die Pheu Thai Party, die Progressive Party usw., die ständig sowohl innerhalb als auch außerhalb des Parlaments schikaniert. Bis heute wurde es nach und nach enthüllt. Es wurde klarer, das heißt, er erklärte sich offen gegen die Prayuth-Regierung und beschleunigte die Arbeit, die Massen der Nation aufzuhetzen. sich gegen die Amtsenthebung des amtierenden Ministerpräsidenten zu erheben und unterstützen Sie die Reform der thailändischen Monarchie als letzte Auto-Rallye im ganzen Land am 1. August 2021, Montenegro Muss diese Frage der Welt und den Thais dringend beantworten !! Wenn er die Souveränität der Länder respektiert, dann... Sie müssen sich dringend mit Ihrem Bürger befassen. Im Auftrag der Rebellion für die Idee, Thailand als Kolonie Montenegros zu besetzen !!!! und muss gleich zu Beginn bescheinigen, dass er montenegrinischer Staatsbürger ist. montenegrinische Staatsangehörigkeit die ungerecht gegen das Souveränitätsprinzip einer unabhängigen Nation gehandelt haben und ist ein politisches Vergehen auf der Ebene der Rebellion Bis zur Todesstrafe musste er als Herrscher entschieden bestraft werden, bis er seinem bösen Denken gegenüber Thailand sofort ein Ende setzen musste!! Dann fuhr er fort, ihn wegen des Verbrechens des Hochverrats zu einer schweren Strafe zu bringen @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4. August 2021, 13:30 Uhr.

(—7. August 2064)--

 

-----

-----

 


12.Africa-แอฟริกา

-----

-----

Belangrike Montenegro -mense het gedink aan 'n revolusie om die regering en die Thaise monargie omver te werp. Dit is 'n plan om Thailand as 'n kolonie Montenegro te verower. Verander Thailand na 'n republiek ???

-----

Montenegro Thaksin -skare het vandag (7 Augustus 2021) voor die Grand Palace vergader.

kyk na politieke wetenskap Neem die politieke wetenskap om te besluit Thaksin, hierdie persoon is 'n Montenegro -burger. onder Montenegro behoort aan die Republiek van Montenegro Dink dan aan 'n revolusie om die Thaise regering omver te werp Omverwerp die Thaise monargie om so 'n republiek van Thailand te word, gelyk aan buitelanders. Doel vir 'n oorlog om Thailand as 'n kolonie van Montenegro self aan te gryp !!! hier, Montenegro Moet die vraag van die Thaise mense en die hele wêreld beantwoord of daar 'n plan is om Thailand te koloniseer of nie? Waarom Montenegro -onderdane toelaat? Dink u aan terrorisme in Thailand ?? Dit wil sê, stuur mnr Thaksin Shinawatra, 'n burger van Montenegro. om aksie te neem teen die Thaise regering binne en buite die raad Dit bestaan ​​sedert die Thaise grondwet van 2017, agter die opposisiepartye. , Daar is die Pheu Thai Party, die Progressive Party, ensovoorts, wat binne en buite die parlement voortdurend teister. Vanaf vandag is dit geleidelik onthul. Dit het duideliker geword, dit wil sê openlik verklaar hy hom in opposisie teen die Prayut -regering en versnel die werk om die massas van die land aan te wakker. om op te staan ​​teen die skorsing van die huidige premier uit sy amp en ondersteun die hervorming van die Thaise monargie, as die nuutste saamtrek oor die land op 1 Augustus 2021, Montenegro Moet hierdie vraag dringend aan die wêreld en Thaise mense beantwoord !! As hy die soewereiniteit van die lande respekteer, ... U moet dringend met hierdie burger van u te doen kry. In opdrag van rebellie vir die idee om Thailand as 'n kolonie van Montenegro te beset !!!! en selfs aan die begin moet bevestig dat hy 'n burger van Montenegro is. Montenegro nasionaliteit wat onregverdig opgetree het teen die soewereine beginsel van 'n onafhanklike nasie en is 'n politieke oortreding op die vlak van opstand Selfs tot die doodstraf, moes hy beslis as 'n heerser gestraf word, totdat hy onmiddellik 'n einde moes maak aan sy bose denke teen Thailand !! Daarna het hy 'n ernstige straf opgelê vir die misdaad van verraad @ Su-ngai Padichinakun, dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 Aug. 2021, 1330 uur.

(—7 Augustus 2064)-

 

-----
-----

 

 

13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน

-----

-----

Mühüm Monteneqrolular hökuməti və Tay monarxiyasını devirmək üçün bir inqilab düşündülər. Taylandı Monteneqronun koloniyası olaraq fəth etmək planıdır. Taylandı respublika olaraq dəyişdirin ???

-----

Monteneqro Taksin dəstəsi bu gün (7 avqust 2021) Böyük Sarayın qarşısında toplandı.

siyasət elminə baxın Siyasət elminə qərar verin, Thaksin, bu şəxs Monteneqro vətəndaşıdır. Monteneqro altında Monteneqro Respublikasına məxsusdur Sonra Tayland hökumətini devirmək üçün bir inqilab düşünün Tayland monarxiyasını devirin, belə bir şəkildə Tayland respublikası olmaq üçün xaricilərə bərabər olun. Taylandı Monteneqronun müstəmləkəsi olaraq ələ keçirmək üçün müharibə edin !!! bura, Monteneqro Taylandlıların və bütün dünyanın Taylandı müstəmləkə etmək planının olub -olmadığı sualına cavab verməlidirmi? Niyə Monteneqro vətəndaşlarına icazə verilir Taylanddakı terror haqqında düşünməyə gəlin? Yəni, Monteneqro əsilli cənab Thaksin Shinawatra göndərin. Tayland hökumətinə qarşı tədbir görmək həm məclis daxilində, həm də xaricində 2017 Tayland konstitusiyasının müxalif siyasi partiyaların arxasında qəbul edilməsindən bəri mövcuddur. , Həm Parlamentin daxilində, həm də xaricində daim təqib edən Pheu Tay Partiyası, Tərəqqi Partiyası və s. Bu gündən etibarən tədricən ortaya çıxdı. Daha aydın oldu, yəni özünü açıq şəkildə Prayut hökumətinə müxalif elan edərək millət kütlələrini qızışdırmaq işini sürətləndirdi. hazırkı Baş nazirin vəzifəsindən qovulmasına qarşı ayağa qalxmaq və 1 Avqust 2021 -ci ildə Monteneqroda ölkə daxilində son mafiya avtomobili mitinqi olaraq Tay monarxiyasının islahatını dəstəkləyin. Bu suala dünyaya və Taylandlılara təcili cavab verməlidir !! Ölkələrin suverenliyinə hörmət edirsə, o ... Bu vətəndaşla təcili məşğul olmalısan. Taylandı Monteneqronun bir müstəmləkəsi olaraq işğal etmək fikrinə üsyan qaldırmaqda !!!! və hətta ən başında Monteneqro vətəndaşı olduğunu təsdiq etməlidir. Çernoqoriya vətəndaşlığı müstəqil bir millətin suveren prinsipinə qarşı haqsız hərəkət etdi və üsyan səviyyəsində siyasi cinayətdir Hətta edama məhkum olana qədər Tayland əleyhinə pis düşüncəsinə dərhal son qoyana qədər hökmdar kimi qəti şəkildə cəzalandırılmalı idi !! Sonra onu xəyanət cinayətinə görə ağır cəzaya cəlb etməyə başladı @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 Avqust 2021, 1330 saat.

(—7 Avqust 2064)-

 

-----
-----

 

 

14.Bosnian-บอสเนีย

-----

-----

Važni ljudi u Crnoj Gori razmišljali su o revoluciji koja će srušiti vladu i tajlandsku monarhiju. U planu je osvajanje Tajlanda kao kolonije Crne Gore. Promijeniti Tajland u republiku ???

-----

Crna Gora Thaksin rulja okupila se danas (7. avgusta 2021) ispred Velike palače.

pogledajte političke nauke Odlučite se o političkim naukama. Thaksin, ova osoba je državljanin Crne Gore. pod Crnom Gorom pripadaju Republici Crnoj Gori Onda pomislite na revoluciju za rušenje tajlandske vlade Srušiti tajlandsku monarhiju da postane takva republika Tajland, jednaka strancima. Ciljajte da rat zauzme Tajland kao koloniju same Crne Gore !!! ovdje, Crna Gora Moram odgovoriti na pitanje Tajlanđana i cijelog svijeta postoji li plan kolonizacije Tajlanda ili ne? Zašto dopustiti državljanima Crne Gore Kad pomislite na terorizam na Tajlandu ?? Odnosno, pošaljite gospodina Thaksina Shinawatru, državljanina Crne Gore. poduzeti mjere protiv tajlandske vlade i unutar i izvan vijeća On postoji od usvajanja tajlandskog Ustava 2017., iza opozicionih političkih stranaka. , Postoji tajlandska partija Pheu, napredna stranka itd., Koja stalno uznemirava unutar i izvan parlamenta. Od danas se to postupno otkrivalo. Postalo je jasnije, odnosno otvoreno se izjasnio kao protivnik vlade Prayut i ubrzao rad na raspirivanju narodnih masa. ustati protiv izbacivanja aktuelnog premijera sa funkcije i podržati reformu tajlandske monarhije, kao posljednji skup mafijaških automobila širom zemlje 1. avgusta 2021. godine, Crna Gora Moram hitno odgovoriti na ovo pitanje svijetu i Tajlanđanima !! Ako poštuje suverenitet zemalja, on ... Morate hitno imati posla sa ovim vašim građaninom. U optužbi za pobunu zbog ideje okupacije Tajlanda kao kolonije Crne Gore !!!! pa čak i na samom početku mora potvrditi da je državljanin Crne Gore. Državljanstvo Crne Gore koja je djelovala nepravedno protiv suverenog načela nezavisne nacije i predstavlja politički prekršaj na nivou pobune Čak do mjere da je osuđen na smrt, morao je biti odlučno kažnjen kao vladar, sve dok nije morao odmah stati na kraj svom zlom razmišljanju protiv Tajlanda !! Zatim su ga priveli strogoj kazni za zločin izdaje @ Su-ngai Padichinakun, dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4. augusta 2021, 1330 sati.

(—7. Avgusta 2064)-

 

-----
-----

 

 

15.Cambodia-เขมร

-----

-----

ប្រជាជនម៉ុងតេណេហ្គ្រោដ៏សំខាន់បានគិតពីបដិវត្តន៍មួយដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងរបបរាជានិយមថៃ។ វាគឺជាផែនការដើម្បីយកឈ្នះប្រទេសថៃដែលជាអាណានិគមម៉ុងតេណេហ្គ្រោ។ ប្តូរប្រទេសថៃទៅជាសាធារណរដ្ឋ ???

-----

ហ្វូងមនុស្សម៉ុងតេណេហ្គ្រោថាក់ស៊ីនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃនេះ (៧ សីហា ២០២១) ។

មើលវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ យកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមកសម្រេចចិត្ត។ ថាក់ស៊ីនមនុស្សនេះជាជនជាតិម៉ុងតេណេហ្គ្រោ។ នៅក្រោមម៉ុងតេណេហ្គ្រោ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាធារណរដ្ឋម៉ុងតេណេហ្គ្រោ បន្ទាប់មកមកគិតពីបដិវត្តន៍ដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលថៃ ផ្តួលរំលំរបបរាជានិយមថៃដើម្បីក្លាយជាសាធារណរដ្ឋថៃដូចនោះស្មើនឹងបរទេស។ មានបំណងធ្វើសង្គ្រាមដណ្តើមយកប្រទេសថៃធ្វើជាអាណានិគមម៉ុងតេណេហ្គ្រោខ្លួនឯង !!! នៅទីនេះម៉ុងតេណេហ្គ្រោ ត្រូវតែឆ្លើយសំណួរប្រជាជនថៃហើយពិភពលោកទាំងមូលថាតើមានគម្រោងធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសថៃឬក៏អត់ហេតុអ្វីបានជាអនុញ្ញាតឱ្យជនជាតិម៉ុងតេណេហ្គ្រោ មកគិតពីភេរវកម្មនៅថៃ ?? នោះគឺបញ្ជូនលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត្រាដែលជាជនជាតិម៉ុងតេណេហ្គ្រោ។ ដើម្បីចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃ ទាំងក្នុងនិងក្រៅក្រុមប្រឹក្សា វាមានអាយុកាលតាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃឆ្នាំ ២០១៧ ត្រូវបានអនុម័តនៅពីក្រោយគណបក្សនយោបាយប្រឆាំង។ មានគណបក្សភឿថៃគណបក្សវឌ្ressនភាពជាដើមដែលតែងតែយាយីឥតឈប់ឈរទាំងក្នុងនិងក្រៅសភា។ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះវាត្រូវបានបង្ហាញជាបណ្តើរ ៗ ហើយ។ វាកាន់តែច្បាស់ពោលគឺប្រកាសខ្លួនដោយបើកចំហប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកប្រាយុធនិងពន្លឿនការងារញុះញង់ប្រជាជនក្នុងប្រទេស។ ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញនាយករដ្ឋមន្រ្តីបច្ចុប្បន្នចេញពីតំណែង និងគាំទ្រការកែទម្រង់របបរាជានិយមថៃដែលជាការប្រមូលផ្តុំហ្វូងមនុស្សចុងក្រោយបង្អស់នៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី ១ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១ ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ ត្រូវតែឆ្លើយសំណួរនេះទៅកាន់ពិភពលោកនិងប្រជាជនថៃជាបន្ទាន់ !! បើគាត់គោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសគាត់ ... អ្នកត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ជាមួយពលរដ្ឋរបស់អ្នកនេះ។ នៅក្នុងបន្ទុកបះបោរចំពោះគំនិតកាន់កាប់ប្រទេសថៃជាអាណានិគមម៉ុងតេណេហ្គ្រោ !!!! ហើយសូម្បីតែនៅដើមដំបូងត្រូវតែបញ្ជាក់ថាគាត់ជាពលរដ្ឋម៉ុងតេណេហ្គ្រោ។ សញ្ជាតិម៉ុងតេណេហ្គ្រោ ដែលបានប្រព្រឹត្តដោយអយុត្តិធម៌ប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសឯករាជ្យមួយ និងជាបទល្មើសនយោបាយក្នុងកម្រិតនៃការបះបោរ សូម្បីតែដល់ពេលត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មយ៉ាងដាច់អហង្ការក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងរហូតដល់គាត់ត្រូវបញ្ចប់នូវគំនិតអាក្រក់របស់គាត់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសថៃភ្លាមៗ !! បន្ទាប់មកបន្តនាំគាត់ទៅដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មក្បត់ជាតិ ស៊ូង៉ៃប៉ាឌីឈីណាគុនវេជ្ជបណ្ឌិតគីមមេសស៊ូវ៉ានម៉ាគីនបូរ៉ាយ៉ាឆាបាប៊ុនសេតថ្ងៃទី ៤ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១ ម៉ោង ១៣៣០ នាទី។

(-៧ សីហា ២០៦៤)-

 

-----
-----

 

 

16.Finland-ฟินแลนด์

-----

-----

Tärkeät montenegrolaiset ajattelivat vallankumousta hallituksen ja Thaimaan monarkian kaatamiseksi. Tarkoitus on valloittaa Thaimaa Montenegron siirtokuntana. Vaihda Thaimaa tasavaltaksi ???

-----

Montenegro Thaksin -väkijoukko kokoontui Suuren palatsin eteen tänään (7. elokuuta 2021).

katsokaa valtiotiedettä Päätä poliittinen tiede Thaksin, tämä henkilö on Montenegron kansalainen. Montenegron alla kuuluvat Montenegron tasavaltaan Ajattele sitten vallankumousta Thaimaan hallituksen kaatamiseksi Kumota Thaimaan monarkia, jotta siitä tulee Thaimaan tasavalta, joka on yhtä suuri kuin ulkomaalaiset. Tavoitteena sota Thaimaan valtaamiseksi Montenegron siirtokuntaksi !!! täällä, Montenegro On vastattava thaimaalaisten ja koko maailman kysymykseen siitä, onko Thaimaan siirtokunta suunnitteilla vai ei? Miksi sallia Montenegron kansalaiset Ajattele terrorismia Thaimaassa ?? Eli lähetä Thaksin Shinawatra, Montenegron kansalainen. ryhtyä toimiin Thaimaan hallitusta vastaan sekä valtuuston sisällä että sen ulkopuolella Se on ollut olemassa vuoden 2017 Thaimaan perustuslain hyväksymisen jälkeen oppositiopuolueiden takana. , Pheu Thai -puolue, Progressiivinen puolue jne. Ahdistelevat jatkuvasti sekä parlamentin sisällä että sen ulkopuolella. Nykyään se on vähitellen paljastunut. Se tuli selvemmäksi, eli julisti avoimesti olevansa Prayutin hallituksen vastainen ja nopeutti kansan joukkojen yllyttämistä. nousta vastustamaan nykyisen pääministerin karkotusta ja tukemaan Thaimaan monarkian uudistamista, viimeisimpänä mobiautokokouksena koko maassa 1. elokuuta 2021, Montenegro Täytyy vastata tähän kysymykseen maailmalle ja thaimaalaisille kiireesti !! Jos hän kunnioittaa maiden suvereniteettia, hän ... Sinun on käsiteltävä kiireesti tämän kansalaisen kanssa. Vastaa kapinasta ajatuksesta valloittaa Thaimaa Montenegron siirtokuntaksi !!!! ja jo alussa on todistettava olevansa Montenegron kansalainen. Montenegron kansalaisuus joka toimi epäoikeudenmukaisesti itsenäisen kansakunnan suvereenia periaatetta vastaan ja se on poliittinen rikos kapinan tasolla Jopa siihen asti, että hänet tuomittiin kuolemaan, hän joutui määrätietoisesti rangaistamaan hallitsijana, kunnes hänen oli välittömästi lopetettava paha ajattelu Thaimaata vastaan ​​!! Sitten hän joutui tuomitsemaan hänet ankaraan rangaistukseen maanpetoksesta @ Su-ngai Padichinakun, tohtori Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4. elokuuta 2021, klo 1330.

(—7. Elokuuta 2064)-

 

-----
-----

 

 

17.Greek-กรีก

-----

-----

Σημαντικοί άνθρωποι του Μαυροβουνίου σκέφτηκαν μια επανάσταση για την ανατροπή της κυβέρνησης και της μοναρχίας της Ταϊλάνδης. Είναι ένα σχέδιο για την κατάκτηση της Ταϊλάνδης ως αποικία του Μαυροβουνίου. Αλλαγή της Ταϊλάνδης σε δημοκρατία ;;;

-----

Μαυροβούνιο ο όχλος Thaksin συγκεντρώθηκε μπροστά από το Μεγάλο Παλάτι σήμερα (7 Αυγούστου 2021).

κοιτάξτε την πολιτική επιστήμη Πάρτε την πολιτική επιστήμη για να αποφασίσετε. Thaksin, αυτό το άτομο είναι υπήκοος Μαυροβουνίου. κάτω από το Μαυροβούνιο ανήκουν στη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου Στη συνέχεια, σκεφτείτε μια επανάσταση για την ανατροπή της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης Ανατρέψτε την ταϊλανδική μοναρχία για να γίνει δημοκρατία της Ταϊλάνδης έτσι, ίση με τους ξένους. Στόχος ένας πόλεμος για την κατάληψη της Ταϊλάνδης ως αποικία του ίδιου του Μαυροβουνίου !!! εδώ, Μαυροβούνιο Πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση των Ταϊλανδών και όλου του κόσμου εάν υπάρχει σχέδιο αποικισμού της Ταϊλάνδης ή όχι; Γιατί να επιτρέπονται οι υπήκοοι του Μαυροβουνίου Σκεφτείτε την τρομοκρατία στην Ταϊλάνδη; Δηλαδή, στείλτε τον κ. Thaksin Shinawatra, υπήκοο Μαυροβουνίου. να αναλάβει δράση κατά της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης εντός και εκτός συμβουλίου Υπήρχε από την έγκριση του Συντάγματος της Ταϊλάνδης του 2017, πίσω από τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης. , Υπάρχει το Pheu Thai Party, το Progressive Party κ.λπ., που παρενοχλεί συνεχώς τόσο εντός όσο και εκτός του Κοινοβουλίου. Από σήμερα, αποκαλύφθηκε σταδιακά. Έγινε σαφέστερο, δηλώνοντας δηλαδή ανοιχτά τον εαυτό του σε αντίθεση με την κυβέρνηση Prayut και επιταχύνοντας το έργο της υποκίνησης των μαζών του έθνους. να ξεσηκωθεί ενάντια στην αποπομπή του σημερινού πρωθυπουργού από τα καθήκοντά του και υποστηρίζουν τη μεταρρύθμιση της ταϊλανδικής μοναρχίας, ως το πιο πρόσφατο ράλι οχλού σε όλη τη χώρα την 1η Αυγούστου 2021, Μαυροβούνιο Πρέπει να απαντήσετε επειγόντως σε αυτήν την ερώτηση στον κόσμο και στους Ταϊλανδέζους !! Αν σέβεται την κυριαρχία των χωρών, ... Πρέπει να αντιμετωπίσετε επειγόντως αυτόν τον πολίτη σας. Στην κατηγορία της εξέγερσης για την ιδέα της κατάληψης της Ταϊλάνδης ως αποικίας του Μαυροβουνίου !!!! και μάλιστα στην αρχή πρέπει να πιστοποιήσει ότι είναι πολίτης του Μαυροβουνίου. Ιθαγένεια Μαυροβουνίου που ενήργησε άδικα ενάντια στην κυρίαρχη αρχή ενός ανεξάρτητου έθνους και είναι ένα πολιτικό αδίκημα σε επίπεδο εξέγερσης Ακόμα και στο σημείο να καταδικαστεί σε θάνατο, έπρεπε να τιμωρηθεί αποφασιστικά ως ηγεμόνας, μέχρι που έπρεπε να τερματίσει αμέσως την κακή του σκέψη κατά της Ταϊλάνδης !! Στη συνέχεια προχώρησε σε σοβαρή τιμωρία για το έγκλημα της προδοσίας @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 Αυγούστου 2021, 1330 ώρα.

(—7 Αυγούστου 2064)-

 

-----
-----

 

 

18.Hebrew-ฮีบรู

-----

----

אנשי מונטנגרו חשובים חשבו על מהפכה להפיל את הממשלה ואת המלוכה התאילנדית. זוהי תכנית לכבוש את תאילנד כמושבה של מונטנגרו. לשנות את תאילנד לרפובליקה ???

-----

אספסוף מונטנגרו תאקסין התאסף היום מול הארמון הגדול (7 באוגוסט 2021).

תסתכל על מדע המדינה קח את מדע המדינה להחליט.תקסין, האדם הזה הוא אזרח מונטנגרו. תחת מונטנגרו שייכים לרפובליקה של מונטנגרו אז תחשוב על מהפכה להפיל את ממשלת תאילנד להפיל את המלוכה התאילנדית להפוך לרפובליקה של תאילנד כזו, שווה לזרים. כוון למלחמה לתפוס את תאילנד כמושבה של מונטנגרו עצמה !!! כאן, מונטנגרו חייבים לענות על השאלה של התאילנדים, וכל העולם אם יש תוכנית ליישב את תאילנד או לא? למה לאפשר לאזרחי מונטנגרו באים לחשוב על טרור בתאילנד ?? כלומר, שלח את מר טאקסין שינאוואטרה, אזרח מונטנגרו. לפעול נגד ממשלת תאילנד הן בתוך המועצה והן מחוצה לה היא קיימת מאז שאומצה החוקה התאילנדית לשנת 2017, מאחורי המפלגות הפוליטיות באופוזיציה. , יש את מפלגת פאו תאילנד, המפלגה המתקדמת וכו ', שמציקה ללא הרף הן בתוך הפרלמנט והן מחוצה לו. מהיום הוא נחשף בהדרגה. זה התבהר יותר, כלומר, הכריז על עצמו באופן גלוי בהתנגדות לממשלת פראוט ומאיץ את עבודת ההסתה של המוני האומה. לקום נגד גירוש ראש הממשלה הנוכחי מתפקידו ולתמוך ברפורמה במלוכה התאילנדית, כמו עצרת מכוניות ההמון האחרונה ברחבי הארץ ב -1 באוגוסט 2021, מונטנגרו חייב לענות על שאלה זו לעולם ולתאילנדים בדחיפות !! אם הוא מכבד את ריבונות המדינות, הוא ... אתה צריך להתמודד בדחיפות עם האזרח הזה שלך. באשמת המרד על הרעיון לכבוש את תאילנד כמושבה של מונטנגרו !!!! ואפילו בהתחלה חייב לאשר שהוא אזרח מונטנגרו. לאום מונטנגרו שפעל בצדק נגד העיקרון הריבוני של אומה עצמאית ומהווה עבירה פוליטית ברמת המרד אפילו עד גזירת מוות, היה עליו להיענש בהכרעה כשליט, עד שנאלץ לשים קץ לחשיבתו הרעה נגד תאילנד !! לאחר מכן המשיך להביאו לעונש חמור על עבירת בגידה @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 באוגוסט 2021, 1330 שעות.

(—7 באוגוסט 2064)-

 

-----

-----

 

 

19.Hungary-ฮังการี

-----

-----

A fontos montenegrói emberek forradalmat gondoltak a kormány és a thai monarchia megdöntésére. Ez egy terv Thaiföld meghódítására Montenegró kolóniájaként. Thaiföldet köztársasággá változtatni ???

-----

A montenegrói thaksin csőcselék ma (2021. augusztus 7 -én) összegyűlt a Nagy Palota előtt.

nézd meg a politológiát Thaksin, ez a személy montenegrói állampolgár. Montenegró alatt a Montenegrói Köztársasághoz tartozik Akkor gondoljunk egy forradalomra, amely megdöntheti a thai kormányt Döntsd meg a thai monarchiát, hogy ilyen Thaiföld köztársasággá váljon, egyenlő a külföldiekkel. Cél a háború, hogy elfoglalják Thaiföldet, mint maga Montenegró kolóniáját !!! ide, Montenegró Meg kell válaszolni a thai emberek és az egész világ kérdését, hogy van -e terv Thaiföld gyarmatosítására vagy sem? Miért engedélyezik a montenegrói állampolgárokat? Ha a thaiföldi terrorizmusra gondolunk ?? Vagyis küldje el Thaksin Shinawatra urat, montenegrói állampolgárt. hogy fellépjen a thai kormány ellen a tanácson belül és kívül is Ez a 2017 -es thai alkotmány elfogadása óta létezik, az ellenzéki politikai pártok mögött. , Van a Pheu Thai Párt, a Haladó Párt stb., Folyamatosan zaklatva a Parlamenten belül és kívül egyaránt. Mától fokozatosan kiderült. Világosabbá vált, vagyis nyíltan a Prayut -kormánnyal szemben állónak nyilvánítja magát, és felgyorsítja a nemzet tömegeinek felbujtását. hogy fellépjen a jelenlegi miniszterelnök hivatalból való kiutasítása ellen és támogassa a thaiföldi monarchia reformját, mivel a legutóbbi maffiagyűlés országszerte 2021. augusztus 1 -én, Montenegróban Sürgősen meg kell válaszolni ezt a kérdést a világnak és a thai embereknek !! Ha tiszteletben tartja az országok szuverenitását, ... Sürgősen foglalkoznia kell ezzel a polgárával. A lázadás vádjában Thaiföld Montenegró kolóniájaként való elfoglalásáért !!!! és még a legelején is igazolnia kell, hogy Montenegró állampolgára. Montenegrói állampolgárság amely igazságtalanul járt el a független nemzet szuverén elve ellen és politikai bűncselekmény a lázadás szintjén Még halálra ítéléséig is uralkodóként határozottan meg kellett büntetni, amíg azonnal véget kellett vetnie Thaiföld elleni gonosz gondolkodásának !! Ezt követően súlyos büntetésre ítélte őt az árulás bűne miatt @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 2021. augusztus 4., 1330.

(—2064. Augusztus 7.)-

 

-----
-----

 

 

20.Iceland-ไอซ์แลนด์

-----

-----

Mikilvægt Svartfjallalandi hugsaði um byltingu til að fella stjórnina og taílenska konungsveldið. Það er áætlun um að sigra Taíland sem nýlenda Svartfjallalands. Breyta Taílandi í lýðveldi ???

-----

Svartfjallaland Thaksin múgurinn safnaðist saman fyrir framan stórhöllina í dag (7. ágúst 2021).

horfðu á stjórnmálafræði Taktu stjórnmálafræði til að ákveða Thaksin, þessi manneskja er Svartfjallaland. undir Svartfjallalandi tilheyra lýðveldinu Svartfjallalandi Hugsaðu þá um byltingu til að steypa taílenskum stjórnvöldum Fella taílenska konungsveldið til að verða lýðveldi Taílands eins, jafnt útlendingum. Stefnt að stríði til að grípa Taíland sem nýlendu í Svartfjallalandi sjálfu !!! hérna, Svartfjallaland Verður að svara spurningunni um Taílendinga og allan heiminn hvort það er áætlun um að nýlenda Taíland eða ekki? Hvers vegna að leyfa ríkisborgurum Svartfjallalands Hugsaðu um hryðjuverk í Taílandi ?? Það er að senda herra Thaksin Shinawatra, ríkisborgara í Svartfjallalandi. að grípa til aðgerða gegn taílenskum stjórnvöldum bæði innan og utan ráðsins Það hefur verið til síðan tælenska stjórnarskráin 2017 var samþykkt, á bak við stjórnmálaflokka stjórnarandstöðunnar. , Það er Pheu Thai flokkurinn, Framsóknarflokkurinn osfrv., Sem stöðugt áreitir bæði innan þings og utan. Frá og með deginum í dag hefur það smám saman komið í ljós. Það varð skýrara, það er að lýsa sig opinskátt í andstöðu við ríkisstjórnina í Prayut og flýta fyrir því að hvetja til fjöldans í þjóðinni. að rísa upp gegn brottrekstri núverandi forsætisráðherra úr embætti og styðja umbætur í taílenska konungsveldinu, þar sem nýjasta múgbílafundurinn um landið 1. ágúst 2021, Svartfjallalandi Verð að svara þessari spurningu fyrir heiminum og Taílendingum brýn !! Ef hann virðir fullveldi landanna, þá ... Þú verður að eiga brýn við þennan borgara þinn. Á ábyrgð uppreisnar vegna hugmyndarinnar um að hernema Taíland sem nýlenda Svartfjallalands !!!! og jafnvel í upphafi verður að staðfesta að hann er ríkisborgari í Svartfjallalandi. Svartfjallaland þjóðerni sem hegðaði sér með óréttmætum hætti gegn fullveldisreglu sjálfstæðrar þjóðar og er pólitískt brot á uppreisnarstigi Jafnvel allt að því að verða dæmdur til dauða varð að refsa honum með afgerandi hætti sem höfðingi, þar til hann þurfti strax að binda enda á vonda hugsun sína gegn Taílandi !! Síðan fór hann að þunga refsingu fyrir glæpinn við landráð @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4. ágúst 2021, 1330 klst.

(—7. Ágúst 2064)-

 

-----
-----

 

 

21.Ireland – ไอร์แลนด์

-----

-----

Shíl daoine tábhachtacha i Montainéagró réabhlóid chun an rialtas agus monarcacht na Téalainne a scriosadh. Is plean é chun an Téalainn a cheansú mar choilíneacht i Montainéagró. Athraigh an Téalainn go poblacht ???

-----

Chruinnigh slua Montainéagró Thaksin os comhair an Pháláis Mhóir inniu (7 Lúnasa 2021).

féach ar eolaíocht pholaitiúil Glac le heolaíocht pholaitiúil cinneadh a dhéanamh. Thaksin, is náisiúnach Montainéagró an duine seo. faoi ​​Montainéagró bhaineann le Poblacht Mhontainéagró Ansin smaoinigh ar réabhlóid chun rialtas na Téalainne a threascairt Oscail monarcacht na Téalainne le bheith ina poblacht den Téalainn mar sin, cothrom le heachtrannaigh. Aidhm do chogadh chun an Téalainn a ghabháil mar choilíneacht de Mhontainéagró féin !!! thall anseo, Montainéagró Ní mór ceist mhuintir na Téalainne, agus an domhan ar fad, a fhreagairt an bhfuil plean ann chun an Téalainn a choilíniú nó nach bhfuil? Cén fáth cead a thabhairt do náisiúnaigh Mhontainéagró Tar chun smaoineamh ar sceimhlitheoireacht sa Téalainn ?? Is é sin, seol an tUasal Thaksin Shinawatra, náisiúnach de chuid Montainéagró. beart a dhéanamh i gcoinne rialtas na Téalainne laistigh agus lasmuigh den chomhairle Tá sé ann ó glacadh le bunreacht na Téalainne 2017, taobh thiar de pháirtithe polaitiúla an fhreasúra. , Tá Páirtí Téalainnis Pheu, an Páirtí Forásach, srl., Ag ciapadh i gcónaí laistigh agus lasmuigh den Pharlaimint. Amhail an lá inniu, tá sé nochtaithe de réir a chéile. D’éirigh sé níos soiléire, is é sin, é féin a dhearbhú go hoscailte i gcoinne rialtas Prayut agus dlús a chur leis an obair chun maiseanna an náisiúin a ghríosú. ardú i gcoinne dhíbirt an Phríomh-Aire reatha as oifig agus tacú le hathchóiriú monarcacht na Téalainne, mar an rally gluaisteán is déanaí ar fud na tíre an 1 Lúnasa, 2021, Montainéagró Ní mór an cheist seo a fhreagairt don domhan mór agus do mhuintir na Téalainne go práinneach !! Má tá meas aige ar fhlaitheas na dtíortha, déanann sé ... Caithfidh tú déileáil go práinneach leis an saoránach seo de do chuid féin. I gceannas ar éirí amach as an smaoineamh an Téalainn a áitiú mar choilíneacht i Montainéagró !!!! agus fiú ag an tús ní mór a dheimhniú gur saoránach de Mhontainéagró é. Náisiúntacht Montainéagró a ghníomhaigh go míchúramach i gcoinne phrionsabal ceannasach náisiún neamhspleách agus is cion polaitiúil é ar leibhéal an éirí amach Fiú go dtí gur gearradh pianbhreith báis air, b’éigean é a phionósú go cinntitheach mar rialóir, go dtí go gcaithfeadh sé deireadh a chur láithreach lena dhroch-smaoineamh i gcoinne na Téalainne !! Ansin chuaigh ar aghaidh chun pionós géar a thabhairt air mar gheall ar choir tréasa @ Su-ngai Padichinakun, an Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 Lúnasa, 2021, 1330 uair.

(—7 Lúnasa 2064) -

 

-----
-----

 

 

22.Java-ชวา

-----

-----

Masyarakat Montenegro sing penting mikirake revolusi kanggo nggulingake pamrentah lan monarki Thailand. Iki minangka rencana kanggo ngrebut Thailand minangka koloni Montenegro. Ganti Thailand dadi republik ???

-----

Gerombolan Montenegro Thaksin nglumpuk ing ngarep Istana Agung dina iki (7 Agustus 2021).

deleng ilmu politik Pilih ilmu politik kanggo mutusake. Thaksin, wong iki kalebu warga negara Montenegro. miturut Montenegro kalebu Republik Montenegro Banjur bisa mikir babagan revolusi kanggo nggulingake pamrentah Thailand Nggulingake kerajaan Thailand dadi republik Thailand kaya ngono, padha karo wong asing. Tujuan kanggo perang kanggo ngrebut Thailand minangka koloni Montenegro dhewe !!! liwat kene, Montenegro Kudu njawab pitakonane wong Thai, lan kabeh jagad apa ana rencana kanggo njajah Thailand utawa ora? Napa ngidini warga Montenegro Apa mikir terorisme ing Thailand ?? Yaiku, kirim Pak Thaksin Shinawatra, warga negara Montenegro. kanggo njupuk tindakan nglawan pamrentah Thailand loro ing njaban dewan Wis ana wiwit konstitusi Thailand 2017 diadopsi, ing mburi partai politik oposisi. , Ana Partai Pheu Thai, Partai Progresif, lan liya-liyane, terus-terusan ngganggu ing njero lan njaba Parlemen. Nganti saiki, umume mbabarake. Dadi luwih jelas, yaiku, kanthi terang-terangan ngumumake dheweke mbantah pamrentah Prayut lan nyepetake gaweyan kanggo nyengkuyung massa bangsa kasebut. kanggo bangkit nglawan pengusiran Perdana Menteri saiki saka jabatan lan ndhukung reformasi monarki Thailand, minangka demonstrasi mobil mob anyar ing saindenging negara tanggal 1 Agustus 2021, Montenegro Kudu mangsuli pitakon iki marang wong ndonya lan wong Thailand kanthi cepet !! Yen dheweke ngormati kedaulatan negara, ... Sampeyan kudu menehi hasil kanthi cepet karo warga sampeyan iki. Ing tuduhan pambrontakan kanggo ide kanggo ngrebut Thailand minangka koloni Montenegro !!!! lan malah wiwitane kudu negesake manawa dheweke warga Montenegro. Kewarganegaraan Montenegro sing tumindak ora adil nglawan prinsip berdaulat negara independen lan minangka pelanggaran politik ing tingkat pemberontakan Malah nganti kapatrapan ukuman mati, dheweke kudu diputus dadi paugeran, nganti kudu enggal mungkasi pikirane ala marang Thailand !! Banjur terus nggawa dheweke ukuman abot amarga tindak pidana pengkhianatan @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 Agustus 2021, 1330 jam.

(—7 Agustus 2064) -

 

-----
-----

 

 

23.Korea-เกาหลี

-----

------

중요한 몬테네그로 사람들은 정부와 태국 군주를 전복할 혁명을 생각했습니다몬테네그로의 식민지로 태국을 정복하려는 계획입니다태국을 공화국으로 변경???

------

몬테네그로 탁신 무리가 오늘(2021 8 7왕궁 앞에 모였습니다.

정치학을 보다 정치학으로 결정하세요 탁신 사람은 몬테네그로 국민입니다몬테네그로에서 몬테네그로 공화국에 속하다 그런 다음 태국 정부를 전복할 혁명을 생각해 보십시오태국 군주국을 타도하여 외국인과 동등한 태국 공화국이 되십시오태국을 몬테네그로의 식민지로 삼기 위한 전쟁을 노려라!!! 저기몬테네그로 태국을 식민화할 계획이 있는지 없는지 태국인과  세계의 질문에 답해야합니까몬테네그로 국민을 허용하는 이유 태국의 테러리즘이 생각나시나요?? 몬테네그로 국적의 탁신 친나왓 씨를 보내십시오태국 정부에 대한 조치를 취하기 위해 의회 내부와 외부 모두 2017 태국 헌법이 채택된 이래 야당 정당 뒤에 존재해 왔습니다. , 푸타이당진보당 등이 있어 국회 안팎에서 끊임없이 괴롭힘을 당하고 있다오늘부로 서서히 밝혀지고 있습니다공공연히 쁘라윳 정부에 반대한다고 선언하고 민족대중 선동사업에 박차를 가하는 것이 더욱 분명해졌습니다 총리의 퇴진에 항거하다 2021 8 1 몬테네그로에서 전국적으로 가장 최근의 군중 자동차 집회로서 태국 군주제의 개혁을 지지합니다 질문에 세계와 태국 국민들에게 시급히 답해야 합니다!! 그가 국가의 자주권을 존중한다면 그는 ...  시민을 긴급히 처리해야 합니다태국을 몬테네그로의 식민지로 삼으려는 발상으로 반란을 일으켰다!!!! 그리고 처음부터 자신이 몬테네그로 시민임을 증명해야 합니다몬테네그로 국적 독립국가의 주권원칙에 반하는 부당한 행위 반란 수준의 정치적 범죄입니다사형선고를 받기까지 하여 태국에 대한 악한 생각을 즉시 종식시켜야  때까지 통치자로서 과감한 처벌을 받아야 했습니다!! 그런 다음 그를 반역죄 @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 2021 8 4, 1330시간

(-2064 8 7)--

 

------

------

 

 

 

24.Latin-ละติน

-----

-----

Magna pars credebant Montenegro a revolution ut evertat illud: et Thai monarchia imperium. Est consilii obtinere Thailand quod decumanorum colonia xn Montenegro. Mutare Thailand ad rem publicam ???

-----

Vulgus Montenegro Thaksin congregabuntur ante Palatium Maximo hodie (VII Septembris MMXXI).

vultus in politica scientia Ut scientia politica decernere. Thaksin: hic est homo Montenegro patria. sub Montenegro ad Rempublicam pertinent Montenegro Tunc venit ad imperium cogitare de fiant, ut declines a Thai Nocturn I Expugna Thai facti sunt in monarchia ut Thailand quod in rem publicam, par externi. Carpe aim ut Thailand quod in bellum, ne coloniam Montenegro se !!! hie supra, Montenegro Quaestionem est respondendum est populus Thai, et universum terrarum orbem utrum consilium sit colonias in Thailand annon? Cur patitur Montenegro nationals Veni ad cogitare terrorismum mox Thailand ?? Hoc est, Dominus misit Thaksin Shinawatra, Montenegro in patria. imperium accipere actio adversus Thai intus et foris, et super consilium Non fuerit in rerum natura quod ab Thai constitutione MMXVII compositae rei publicae post tergum contra in partibus. , Nihil est Pheu Thai Party est, Progressive factionem creatus, etc., continue infestarent et intus et extra parlamentum finitum. Sicut est hodie, sensim tua manifestata sunt. Quod manifestum est, hoc est, prae se ferentibus se contra imperium in Prayut quod instigando ad accelerandum operis de gente missas. volueruntque insurgere reges exactos de current officium Primi Ministri support et emendacionem regni monarchia Thai quod Vulgus currus tardus per regionem concursum ad August I, MMXXI, Montenegro Ad hanc quaestionem respondendum est orbis terrarum et qui vehementer Thai !! Si honorat in terris imperium, et ... Vos have ut tracto quod civis cum multa exhortatione tua. In seditionis causam quia ideam de occupantem Thailand quod decumanorum colonia xn Montenegro !!!! et in ipso initio ille est civis fidem faciant de Montenegro. genus Montenegro quae est independens a principle gentis principi adversus inique gessimus, et quod in gradu politica peccatum seditionis Usque ad punctum composita ad mortem damnabatur, quod fieri debere, ut poenas princeps, usque ad finem eius quod est esse malum cogitandi statim posuit in Thailand !! Et processerunt, ut producat illum ad poenam pro crimine lese maiestatis gravibus @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset: Aug IV, MMXXI, MCCCXXX min.

(7 MMLXIV Augustinus) -

 

-----

-----

 

 

 

25.Loa – ลาว

-----

-----

ປະຊາຊົນ Montenegro ທີ່ສໍາຄັນໄດ້ຄິດເຖິງການປະຕິວັດເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານແລະລະບອບການປົກຄອງຂອງໄທ. ມັນເປັນແຜນການທີ່ຈະເອົາຊະນະປະເທດໄທເປັນອານານິຄົມຂອງ Montenegro. ປ່ຽນປະເທດໄທເປັນສາທາລະນະລັດ ???

-----

mobູງຄົນຂອງ Montenegro Thaksin ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຕໍ່ ໜ້າ ພະລາຊະວັງໃຫຍ່ໃນມື້ນີ້ (7 ສິງຫາ 2021).

ເບິ່ງວິທະຍາສາດທາງດ້ານການເມືອງ ເອົາວິທະຍາສາດການເມືອງໄປຕັດສິນ. ທ່ານທັກສິນຄົນຜູ້ນີ້ເປັນສັນຊາດ Montenegro. ພາຍໃຕ້ Montenegro ເປັນຂອງສາທາລະນະລັດ Montenegro ຈາກນັ້ນມາຄິດເຖິງການປະຕິວັດເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານໄທ ໂຄ່ນລົ້ມລະບອບລາຊາທິປະໄຕຂອງໄທໃຫ້ກາຍເປັນສາທາລະນະລັດປະເທດໄທແບບນັ້ນເທົ່າກັບຄົນຕ່າງປະເທດ. ຕັ້ງເປົ້າສົງຄາມຍຶດເອົາປະເທດໄທທີ່ເປັນອານານິຄົມຂອງ Montenegro ເອງ !!! ຢູ່ທີ່ນີ້, Montenegro ຕ້ອງຕອບຄໍາຖາມຂອງຄົນໄທແລະທົ່ວໂລກວ່າມີແຜນການທີ່ຈະຕັ້ງອານານິຄົມໄທຫຼືບໍ່ເປັນຫຍັງຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ສັນຊາດ Montenegro ມາຄິດວ່າການກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນປະເທດໄທ ?? ນັ້ນແມ່ນສົ່ງທ່ານທັກສິນຊິນນະວັດຄົນສັນຊາດ Montenegro. ປະຕິບັດຕໍ່ລັດຖະບານໄທ ທັງໃນແລະນອກສະພາ ມັນມີຢູ່ຕັ້ງແຕ່ລັດຖະ ທຳ ມະນູນໄທປີ 2017 ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຢູ່ເບື້ອງຫຼັງພັກການເມືອງopposition່າຍຄ້ານ. ມີພັກເພື່ອໄທພັກຂະບວນການກ້າວ ໜ້າແລະອື່ນ,, ກໍ່ກວນຕະຫຼອດທັງຢູ່ພາຍໃນແລະນອກສະພາ. ມາຮອດມື້ນີ້ມັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍເທື່ອລະກ້າວ. ມັນໄດ້ກາຍມາເປັນທີ່ຈະແຈ້ງກວ່ານັ້ນແມ່ນການປະກາດຕົນເອງຢ່າງເປີດເຜີຍໃນການຄັດຄ້ານລັດຖະບານທ່ານປຣະຍຸດແລະເລັ່ງວຽກງານຍຸຍົງປະຊາຊົນຂອງຊາດ. ເພື່ອລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານການຂັບໄລ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນປັດຈຸບັນອອກຈາກ ຕຳ ແໜ່ງ ແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການປະຕິຮູບລະບອບລາຊາທິປະໄຕຂອງໄທເປັນການຊຸມນຸມປະທ້ວງລົດຈັກຄັ້ງລ່າສຸດໃນທົ່ວປະເທດໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ 2021, Montenegro ຕ້ອງຕອບ ຄຳ ຖາມນີ້ສູ່ໂລກແລະຄົນໄທດ່ວນ !! ຖ້າລາວເຄົາລົບອະທິປະໄຕຂອງບັນດາປະເທດລາວ ... ເຈົ້າຕ້ອງຈັດການກັບພົນລະເມືອງຂອງເຈົ້າຄົນນີ້ຢ່າງຮີບດ່ວນ. ໃນຂໍ້ຫາກະບົດຕໍ່ຄວາມຄິດທີ່ຈະຄອບຄອງປະເທດໄທເປັນອານານິຄົມຂອງມອນເຕເນໂກຣ !!!! ແລະແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຕ້ອງຢັ້ງຢືນວ່າລາວເປັນພົນລະເມືອງຂອງ Montenegro. ສັນຊາດ Montenegro ທີ່ໄດ້ກະ ທຳ ທີ່ບໍ່ຍຸດຕິ ທຳ ຕໍ່ຫຼັກການອະທິປະໄຕຂອງປະເທດເອກະລາດ ແລະເປັນການກະ ທຳ ຜິດທາງການເມືອງຢູ່ໃນລະດັບຂອງການກະບົດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກຕັດສິນປະຫານຊີວິດລາວຕ້ອງຖືກຕັດສິນລົງໂທດຢ່າງເດັດຂາດໃນຖານະເປັນຜູ້ປົກຄອງຈົນລາວຕ້ອງຢຸດຕິແນວຄິດຊົ່ວຮ້າຍຂອງລາວຕໍ່ກັບປະເທດໄທໃນທັນທີ !! ຈາກນັ້ນ ດຳ ເນີນຄະດີຕໍ່ລາວເພື່ອລົງໂທດຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ອາຊະຍາ ກຳ ຂອງການທໍລະຍົດ @ Su-ngai Padichinakun, Dr Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 ສິງຫາ 2021, 1330 ໂມງ.

(-7 ສິງຫາ 2064)-

 

-----

-----
-----

 

 

 

26.Luxemberg-ลักเซมเบิรก

-----

-----

Wichteg Montenegro Leit hunn un eng Revolutioun geduecht fir d'Regierung an déi thailännesch Monarchie ëmzebréngen. Et ass e Plang fir Thailand als Kolonie vu Montenegro ze eroberen. Thailand an eng Republik änneren ???

-----

De Montenegro Thaksin Mob versammelt sech virum Grand Palace haut (7. August 2021).

kuckt op d'Politesch Wëssenschaft Huelt Politikwëssenschaft fir ze entscheeden. Thaksin, dës Persoun ass e Montenegro National. ënner Montenegro gehéieren zu der Republik Montenegro Da denkt un eng Revolutioun fir déi thailännesch Regierung ëmzebréngen Stierft déi thailännesch Monarchie fir sou eng Republik vun Thailand ze ginn, gläich wéi Auslänner. Zil fir e Krich fir Thailand als Kolonie vu Montenegro selwer z'erreechen !!! hei, Montenegro Muss d'Fro vun den Thai Leit beäntweren, an d'ganz Welt ob et e Plang ass fir Thailand ze koloniséieren oder net? Firwat erlaabt Montenegro Staatsbierger Denkt un den Terrorismus an Thailand ?? Dat ass, schéckt den Här Thaksin Shinawatra, e Montenegro National. fir géint déi thailännesch Regierung ze handelen souwuel bannen wéi baussent dem Conseil Et existéiert zënter der 2017 Thai Verfassung ugeholl gouf, hannert den oppositiounspolitesche Parteien. , Et gëtt d'Pheu Thai Partei, d'Progressiv Partei, etc., déi stänneg belästegt bannen a baussent dem Parlament. Wéi vun haut ass et lues a lues opgedeckt ginn. Et gouf méi kloer, dat heescht, sech offen an der Oppositioun géint d'Payut Regierung deklaréieren an d'Aarbecht beschleunegen fir d'Massen vun der Natioun z'erreechen. fir géint den Ausbroch vum aktuelle Premier aus dem Amt opzehiewen an ënnerstëtzt d'Reform vun der Thai Monarchie, wéi déi lescht Mob Autosversammlung am ganze Land den 1. August 2021, Montenegro Muss dës Fro der Welt an Thai Leit dréngend beäntweren !! Wann hien d'Souveränitéit vun de Länner respektéiert, da ... Dir musst dréngend mat dësem Bierger vun Iech ëmgoen. An der Charge vun der Rebellioun fir d'Iddi fir Thailand als Kolonie vu Montenegro ze besetzen !!!! an och am Ufank muss zertifizéieren datt hien e Bierger vu Montenegro ass. Montenegro Nationalitéit deen ongerecht géint de souveränen Prinzip vun enger onofhängeger Natioun gehandelt huet an ass eng politesch Beleidegung um Niveau vun der Rebellioun Och bis zum Doud veruerteelt ginn, huet hie misse entscheedend als Herrscher bestrooft ginn, bis hien direkt säi béise Denken géint Thailand ophale muss !! Duerno huet hie weider eng schwéier Strof fir de Verbrieche vum Verrot bruecht @ Su-ngai Padichinakun, Dr Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4. Aug. 2021, 1330 Stonnen.

(—7. Aug. 2064)-

 

-----

-----

 

 

27.Malaysia-มาเลย์

-----

-----

Orang-orang Montenegro penting memikirkan revolusi untuk menjatuhkan kerajaan dan monarki Thailand. Ini adalah rancangan untuk menakluki Thailand sebagai jajahan Montenegro. Tukar Thailand menjadi republik ???

-----

Gerombolan Montenegro Thaksin berkumpul di hadapan Istana Besar hari ini (7 Ogos 2021).

lihatlah ilmu politik Ambil ilmu politik untuk membuat keputusan. Thaksin, orang ini adalah warga Montenegro. di bawah Montenegro milik Republik Montenegro Kemudian fikirkan revolusi untuk menjatuhkan pemerintah Thailand Menjatuhkan monarki Thailand untuk menjadi republik Thailand seperti itu, sama dengan orang asing. Matlamat perang untuk merebut Thailand sebagai jajahan Montenegro itu sendiri !!! di sini, Montenegro Mesti menjawab persoalan rakyat Thailand, dan seluruh dunia adakah rancangan untuk menjajah Thailand atau tidak? Mengapa membenarkan warga Montenegro Terfikir untuk mengganas di Thailand ?? Artinya, kirim Mr Thaksin Shinawatra, seorang warga Montenegro. untuk mengambil tindakan terhadap pemerintah Thailand di dalam dan di luar dewan Ini telah ada sejak perlembagaan Thailand 2017 diadopsi, di belakang parti politik pembangkang. , Ada Parti Pheu Thai, Parti Progresif, dan lain-lain, yang selalu mengganggu di dalam dan di luar Parlimen. Sehingga hari ini, secara beransur-ansur telah terungkap. Ini menjadi lebih jelas, yaitu, secara terbuka menyatakan dirinya menentang pemerintahan Prayut dan mempercepat pekerjaan menghasut massa negara. bangkit menentang pengusiran Perdana Menteri sekarang dari jawatan dan menyokong pembaharuan monarki Thailand, sebagai perhimpunan kereta massa terbaru di seluruh negara pada 1 Ogos 2021, Montenegro Mesti menjawab soalan ini kepada dunia dan orang Thai dengan segera !! Sekiranya dia menghormati kedaulatan negara-negara, dia ... Anda harus segera menangani warganegara anda ini. Dalam tuduhan pemberontakan kerana idea untuk menduduki Thailand sebagai jajahan Montenegro !!!! dan bahkan pada awalnya mesti mengesahkan bahawa dia adalah warganegara Montenegro. Kewarganegaraan Montenegro yang bertindak tidak adil terhadap prinsip kedaulatan negara yang merdeka dan merupakan kesalahan politik pada tahap pemberontakan Bahkan hingga dijatuhkan hukuman mati, dia harus dihukum secara tegas sebagai penguasa, hingga dia harus segera menghentikan pemikiran jahatnya terhadap Thailand !! Kemudian terus membawanya ke hukuman yang berat kerana jenayah pengkhianatan @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 Ogos 2021, 1330 jam.

(—7 Ogos 2064) -

 

-----

-----

 

28.Mongolia-มองโกเลีย

-----

-----

Черногор улсын чухал хүмүүс засгийн газар болон Тайландын хаант засгийг унагах хувьсгалын тухай бодож байжээ. Энэ нь Монтенегрогийн колони болсон Тайланд улсыг байлдан дагуулах төлөвлөгөө юм. Тайланд улсыг бүгд найрамдах улс болгон өөрчлөх үү?

-----

Монтенегро Таксины танхайрагчид өнөөдөр (2021 оны 8 -р сарын 7) Их ордны өмнө цугларав.

улс төрийн шинжлэх ухааныг авч үзье Улс төрийн шинжлэх ухааныг шийдээрэй, Таксин, энэ хүн бол Монтенегро улсын иргэн. Монтенегро дор Бүгд Найрамдах Монтенегро улсад харьяалагддаг Дараа нь Тайландын засгийн газрыг унагах хувьсгалын талаар бодох хэрэгтэй Тайландын хаант засгийг унагаж, ийм байдлаар Тайландын бүгд найрамдах улс болж, гадаадынхантай адил болно. Тайланд улсыг Монтенегрогийн колони болгон булаан авахын тулд дайнд оролцохыг хичээ !!! энд, Монтенегро Тайландад колоничлох төлөвлөгөө байгаа эсэхээс үл хамааран Тайландын ард түмэн, дэлхий нийтийн асуултанд хариулах ёстой. Яагаад Монтенегро улсын иргэдийг зөвшөөрдөг юм Тайландад болсон терроризмын тухай бодох уу? Энэ нь Монтенегро улсын иргэн ноён Таксин Чинаватаг илгээнэ үү. Тайландын засгийн газрын эсрэг арга хэмжээ авах зөвлөлийн дотор болон гадна аль аль нь Энэ нь 2017 оны Тайландын үндсэн хууль батлагдсанаас хойш сөрөг хүчний улс төрийн намуудын ард бий болсон юм. , Парламентын дотор болон гадна талд байнга дарамталдаг Пхэ Тайланд нам, Дэвшилтэт нам гэх мэт байдаг. Өнөөдрийн байдлаар аажмаар ил болсон. Энэ нь илүү тодорхой болсон, өөрөөр хэлбэл Праутын засгийн газрыг эсэргүүцэж байгаагаа ил тод зарлаж, үндэстний олныг өдөөн турхирах ажлыг түргэсгэсэн юм. одоогийн Ерөнхий сайдыг огцруулахын эсрэг босох болно 2021 оны 8 -р сарын 1 -нд Монтенегро даяар хамгийн сүүлийн үеийн танхайрагч машин цугларсан тул Тайландын хаант засаглалын шинэчлэлийг дэмжинэ. Дэлхий болон Тайландын хүмүүст энэ асуултанд яаралтай хариулах ёстой !! Хэрэв тэр улс орнуудын бүрэн эрхт байдлыг хүндэтгэдэг бол тэр ... Та энэ иргэнтэйгээ яаралтай харьцах ёстой. Тайланд улсыг Монтенегрогийн колони болгон эзлэх санааны төлөө бослогын хариуцлагатай үүрэг хүлээсэн !!!! тэр ч байтугай хамгийн эхэнд тэр Монтенегро улсын иргэн гэдгээ батлах ёстой. Монтенегро үндэстэн тусгаар тогтносон үндэстний бүрэн эрхт зарчмын эсрэг шударга бус үйлдэл хийсэн мөн бослогын түвшний улс төрийн гэмт хэрэг юм Тэр ч байтугай цаазаар авах ял хүртэл Тайландын эсрэг муу бодлоо нэн даруй таслан зогсоох хүртэл түүнийг захирагчийн хувьд шийдэмгий шийтгэх ёстой байв !! Дараа нь түүнийг эх орноосоо урвасан гэмт хэргийн төлөө хүнд шийтгэл ногдуулах ажлыг үргэлжлүүлэв @ Su-ngai Padichinakun, Доктор Кикмек Суванмакин, Буарая Чабабунсет, 2021 оны 8-р сарын 4, 1330 цаг.

(2064 оны 8-р сарын 7)-

 

-----

-----

 

 

29.Nepal-เนปาล

-----

-----

महत्त्वपूर्ण मोन्टेनेग्रो जनताले सरकार र थाई राजतन्त्रलाई उखाल्न क्रान्तिको बारेमा सोचे। यो मोन्टेनेग्रो को एक उपनिवेश को रूप मा थाईल्याण्ड लाई जित्न को लागी एक योजना हो। थाईल्याण्डलाई गणतन्त्रमा परिवर्तन गर्ने ???

-----

मोन्टेनेग्रो थाक्सिन भीड भव्य महल को अगाडि आज (August अगस्ट २०२१) जम्मा भयो।

राजनीति विज्ञान हेर्नुहोस् निर्णय गर्न राजनीति विज्ञान लिनुहोस् Thaksin, यो व्यक्ति एक मोन्टेनेग्रो राष्ट्रीय हो। मोन्टेनेग्रो अन्तर्गत मोन्टेनेग्रो गणतन्त्र को हो तब थाई सरकार लाई उखाल्न को लागी एक क्रान्ति को बारे मा सोच्नुहोस् थाई राजतन्त्र को उखाड़ फेंक कि जस्तै थाईल्याण्ड को गणतन्त्र बन्न को लागीविदेशीहरु को बराबर। मोन्टेनेग्रो को एक उपनिवेश को रूप मा थाईल्याण्ड कब्जा गर्न को लागी एक युद्ध को लागी लक्ष्य !!! यहाँमोन्टेनेग्रो थाई जनतार सारा संसार को प्रश्न को उत्तर दिनु पर्छ कि त्यहाँ थाईल्याण्ड उपनिवेश गर्ने योजना छ कि छैनकिन मोन्टेनेग्रो नागरिकहरुलाई अनुमति दिनुहोस् थाईल्याण्ड मा आतंकवाद को बारे मा सोच्न आउनुहोस् ?? त्यो होश्री थाक्सिन शिनावात्राएक मोन्टेनेग्रो राष्ट्रिय पठाउनुहोस्। थाई सरकार विरुद्ध कारबाही गर्न काउन्सिल भित्र र बाहिर दुबै यो अस्तित्वमा रहेको छ जब २०१ Thai थाई संविधान अपनाइएको थियोविपक्षी राजनीतिक दलहरु को पछाडि। त्यहाँ Pheu थाई पार्टीप्रगतिशील पार्टीआदिलगातार संसद भित्र र बाहिर दुबै परेशान छन्। आज सम्मयो बिस्तारै प्रकट भएको छ। यो स्पष्ट भयोत्यो होखुलेआम प्रयुत सरकारको बिरुद्धमा आफूलाई घोषणा गर्दै र राष्ट्रको जनतालाई उक्साउने कामलाई छिटो पार्नु। वर्तमान प्रधानमन्त्री को पद बाट निष्कासन को बिरुद्धमा उठ्न र थाई राजतन्त्र को सुधार को समर्थनअगस्त १२०२१मन्टेनेग्रो मा देश भर मा नवीनतम भीड कार र्‍याली को रूप मा संसार र थाई जनतालाई तुरुन्तै यो प्रश्नको जवाफ दिनु पर्छ !! यदि उसले देशहरुको सार्वभौमसत्ता को सम्मान गर्दछउसले ... तपाइँ तपाइँको यो नागरिक संग तुरुन्तै व्यवहार गर्नु पर्छ। मोन्टेनेग्रो को एक उपनिवेश को रूप मा थाईल्याण्ड कब्जा को विचार को लागी विद्रोह को आरोप मा !!!! र पनी धेरै शुरु मा प्रमाणित गर्नु पर्छ कि उनी मोन्टेनेग्रो को एक नागरिक हो। मोन्टेनेग्रो राष्ट्रियता जुन एक स्वतन्त्र राष्ट्र को सार्वभौम सिद्धान्त को बिरुद्ध अन्यायपूर्ण ढंगले काम गरीयो र विद्रोह को स्तर मा एक राजनीतिक अपराध हो मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने बिन्दु सम्मउनी एक शासक को रूप मा निर्णायक सजाय पाउनु पर्थ्योजब सम्म उनी तुरुन्तै थाईल्याण्ड को बिरुद्ध आफ्नो दुष्ट सोच को अन्त्य गर्न को लागी !! त्यसपछि उनलाई राजद्रोह को अपराध को लागी कडा सजाय ल्याउन को लागी अगाडी बढ्यो-सु-एनगाई पाडिचिनाकुनडा।

(Aug अगस्त 2064)-

 

-----

-----

 

 

30.Norway-นอรเวย์

-----

-----

Viktige Montenegro -folk tenkte på en revolusjon for å styrte regjeringen og det thailandske monarkiet. Det er en plan om å erobre Thailand som en koloni av Montenegro. Endre Thailand til en republikk ???

-----

Montenegro Thaksin -mobben samlet seg foran Grand Palace i dag (7. august 2021).

se på statsvitenskap Ta statsvitenskap for å bestemme. Thaksin, denne personen er en montenegro -statsborger. under Montenegro tilhører republikken Montenegro Så tenk på en revolusjon for å styrte den thailandske regjeringen Kaste det thailandske monarkiet for å bli en republikk i Thailand sånn, lik utlendinger. Sikt på en krig for å gripe Thailand som en koloni av Montenegro selv !!! her borte, Montenegro Må svare på spørsmålet til thailandske mennesker, og hele verden om det er en plan om å kolonisere Thailand eller ikke? Hvorfor tillate borgere i Montenegro Kom til å tenke på terrorisme i Thailand ?? Det vil si, send Mr. Thaksin Shinawatra, en montenegro -statsborger. å iverksette tiltak mot den thailandske regjeringen både i og utenfor rådet Den har eksistert siden den thailandske grunnloven 2017 ble vedtatt, bak opposisjonspartiene. , Det er Pheu Thai Party, Progressive Party, etc., som stadig trakasserer både i og utenfor parlamentet. Per i dag har det gradvis blitt avslørt. Det ble tydeligere, det vil si åpenlyst erklære seg selv i opposisjon til Prayut -regjeringen og fremskynde arbeidet med å hetse nasjonens masser. å reise seg mot utestengelsen av den nåværende statsministeren fra vervet og støtte reformen av det thailandske monarkiet, som det siste mobbilrallyet over hele landet 1. august 2021, Montenegro Må svare på dette spørsmålet til verden og thailandske folk snarest !! Hvis han respekterer landenes suverenitet, ... Du må haste med denne innbyggeren din. I anklaget for opprør for ideen om å okkupere Thailand som en koloni av Montenegro !!!! og selv helt i begynnelsen må han bekrefte at han er borger i Montenegro. Montenegro nasjonalitet som handlet urettferdig mot det suverene prinsippet om en uavhengig nasjon og er en politisk lovbrudd på opprørsnivå Selv til det å bli dømt til døden, måtte han avgjørende straffes som hersker, til han umiddelbart måtte sette en stopper for hans onde tenkning mot Thailand !! Deretter fortsatte han med å straffe ham for forbrytelsen ved forræderi @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4. august 2021, 1330 timer.

(—7. August 2064)-

 

-----

-----

 

 


31.Persian-เปอร์เซียน

-----

مردم مهم مونته نگرو به فکر انقلاب برای سرنگونی دولت و سلطنت تایلند افتادند. این یک برنامه برای فتح تایلند به عنوان مستعمره مونته نگرو است. تغییر تایلند به جمهوری ؟؟؟

-----

جمعیت تگزاس مونته نگرو تاکسین امروز (7 اوت 2021) در مقابل کاخ بزرگ تجمع کردند.

به علوم سیاسی نگاه کنید تصمیم بگیرید که علوم سیاسی تصمیم بگیرید. تاکسین ، این شخص تبعه مونته نگرو است. تحت مونته نگرو متعلق به جمهوری مونته نگرو است سپس به فکر انقلاب برای سرنگونی دولت تایلند باشید رژیم سلطنتی تایلند را سرنگون کنید تا به یک جمهوری تایلند تبدیل شود ، برابر با خارجی ها. هدف جنگی برای تصرف تایلند به عنوان مستعمره خود مونته نگرو !!! اینجا مونته نگرو باید به س ofال تایلندی ها و کل جهان پاسخ داد که آیا برنامه ای برای استعمار تایلند وجود دارد یا خیر؟ چرا به اتباع مونته نگرو اجازه دهید بیایید به تروریسم در تایلند فکر کنید ؟؟ یعنی آقای تاکسین شیناواترا ، تبعه مونته نگرو را بفرستید. اقدام علیه دولت تایلند چه در داخل و چه خارج از شورا از زمان تصویب قانون اساسی تایلند در سال 2017 ، پشت احزاب سیاسی مخالف ، این قانون وجود داشته است. ، حزب Pheu Thai ، حزب مترقی و غیره وجود دارد که دائماً در داخل و خارج از پارلمان آزار و اذیت می کنند. از امروز ، به تدریج آشکار شد. واضح تر شد ، یعنی آشکارا خود را در مخالفت با دولت Prayut اعلام کرد و به کار تحریک توده های ملت سرعت بخشید. مخالفت با اخراج نخست وزیر فعلی از قدرت و از اصلاح نظام پادشاهی تایلند ، به عنوان آخرین تجمع خودروهای اوباش در سراسر کشور در 1 اوت 2021 ، مونته نگرو حمایت کنید. باید فوراً به این س toال به مردم جهان و تایلندی پاسخ دهید !! اگر به حاکمیت کشورها احترام بگذارد ، باید ... شما باید فوراً با این شهروند خود برخورد کنید. به اتهام شورش برای تصرف تایلند به عنوان مستعمره مونته نگرو !!!! و حتی در همان ابتدا باید تأیید کند که او شهروند مونته نگرو است. ملیت مونته نگرو که برخلاف اصل حاکمیت یک ملت مستقل به طور غیرقانونی عمل کرد و یک جرم سیاسی در سطح شورش است حتی تا حدی که به اعدام محکوم می شد ، او باید به عنوان یک حاکم قاطعانه مجازات می شد ، تا زمانی که مجبور شد بلافاصله به تفکر شیطانی خود علیه تایلند پایان دهد !! سپس وی را به مجازات شدید جنایت خیانت @ Su-ngai Padichinakun ، دکتر Kikmek Suwanmakin ، Buaraya Chababunset ، اوت 2021 ، ساعت 1330 ، محکوم کرد.

(—7 اوت 2064)-

 

-----

-----

 

 

32.P0land-โปแลนด์

-----

-----

Ważni ludzie z Czarnogóry myśleli o rewolucji mającej na celu obalenie rządu i monarchii Tajlandii. Jest to plan podboju Tajlandii jako kolonii Czarnogóry. Zamienić Tajlandię w republikę???

-----

Czarnogórski tłum Thaksin zebrał się dziś przed Wielkim Pałacem (7 sierpnia 2021 r.).

spójrz na nauki polityczne Podejmij decyzję o politologii Thaksin, ta osoba jest obywatelem Czarnogóry. pod Czarnogórą należą do Republiki Czarnogóry Potem pomyśl o rewolucji mającej na celu obalenie rządu Tajlandii Obalić monarchię tajską, aby stać się taką republiką Tajlandii, równą obcokrajowcom. Celuj w wojnę o przejęcie Tajlandii jako kolonii samej Czarnogóry !!! tutaj, Czarnogóra Musi odpowiedzieć na pytanie Tajów i całego świata, czy istnieje plan skolonizowania Tajlandii, czy nie? Dlaczego zezwalać na obywateli Czarnogóry? Przychodzisz do myślenia o terroryzmie w Tajlandii? To znaczy wyślij pana Thaksina Shinawatrę, obywatela Czarnogóry. podjąć działania przeciwko rządowi Tajlandii zarówno w radzie, jak i poza nią Istnieje od przyjęcia konstytucji Tajlandii w 2017 roku, za opozycyjnymi partiami politycznymi. , Istnieje Partia Pheu Thai, Partia Postępowa itd., które nieustannie nękają zarówno w Parlamencie, jak i poza nim. Na dzień dzisiejszy jest to stopniowo ujawniane. Stało się jaśniejsze, to znaczy otwarcie deklarować się w opozycji do rządu Prayuta i przyspieszać dzieło podżegania mas narodowych. sprzeciwić się wydaleniu obecnego premiera z urzędu i wspierać reformę monarchii tajskiej, jako najnowszy rajd samochodowy mafii w całym kraju 1 sierpnia 2021 r., Czarnogóra Muszę pilnie odpowiedzieć na to pytanie światu i Tajom !! Jeśli szanuje suwerenność krajów, to... Musisz pilnie zająć się tym swoim obywatelem. Pod zarzutem buntu za ideą okupacji Tajlandii jako kolonii Czarnogóry!!!! i już na samym początku musi zaświadczyć, że jest obywatelem Czarnogóry. Obywatelstwo Czarnogóry który działał niesprawiedliwie przeciwko suwerennej zasadzie niepodległego narodu” i jest przestępstwem politycznym na poziomie buntu Nawet do momentu, gdy został skazany na śmierć, musiał zostać zdecydowanie ukarany jako władca, aż musiał natychmiast położyć kres swojemu złemu myśleniu przeciwko Tajlandii !! Następnie przystąpił do surowej kary za zdradę stanu @ Su-ngai Padichinakun, dr Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 sierpnia 2021, godz.

(—7 sierpnia 2064)--

 

-----
-----

 

33.Potugal-โปตุเกตุ

-----

-----

Pessoas importantes de Montenegro pensaram em uma revolução para derrubar o governo e a monarquia tailandesa. É um plano para conquistar a Tailândia como colônia de Montenegro. Mudar a Tailândia para uma república ???

-----

A multidão de Montenegro Thaksin se reuniu em frente ao Grande Palácio hoje (7 de agosto de 2021).

olhe para a ciência política Leve a ciência política para decidir. Thaksin, esta pessoa é cidadã de Montenegro. sob o Montenegro pertencem à República do Montenegro Então venha a pensar em uma revolução para derrubar o governo tailandês Derrubar a monarquia tailandesa para se tornar uma república da Tailândia como aquela, igual aos estrangeiros. Apontar para uma guerra para tomar a Tailândia como uma colônia do próprio Montenegro !!! por aqui, Montenegro Deve responder à pergunta do povo tailandês e de todo o mundo se existe um plano para colonizar a Tailândia ou não? Por que permitir cidadãos de Montenegro Venha pensar no terrorismo na Tailândia ?? Ou seja, envie o Sr. Thaksin Shinawatra, um cidadão de Montenegro. para tomar medidas contra o governo tailandês dentro e fora do conselho Ele existe desde que a constituição tailandesa de 2017 foi adotada, por trás dos partidos políticos de oposição. , Há o Partido Pheu Thai, o Partido Progressista, etc., constantemente assediando dentro e fora do Parlamento. A partir de hoje, foi gradualmente revelado. Ficou mais claro, isto é, declarar-se abertamente contra o governo Prayut e acelerar o trabalho de incitação às massas da nação. levantar-se contra a expulsão do atual primeiro-ministro do cargo e apoiar a reforma da monarquia tailandesa, como o último comício de carros da máfia em todo o país em 1 de agosto de 2021, em Montenegro Devo responder esta pergunta ao mundo e ao povo tailandês com urgência !! Se ele respeitar a soberania dos países, ele ... Você tem que lidar urgentemente com esse seu cidadão. No comando da rebelião pela ideia de ocupar a Tailândia como uma colônia de Montenegro !!!! e mesmo no início deve certificar-se de que ele é um cidadão de Montenegro. Nacionalidade de Montenegro que agiu injustamente contra o princípio soberano de uma nação independente e é uma ofensa política ao nível da rebelião Mesmo a ponto de ser condenado à morte, ele teve que ser punido de forma decisiva como governante, até que ele teve que pôr imediatamente um fim em seu pensamento maligno contra a Tailândia !! Em seguida, procedeu a puni-lo severamente pelo crime de traição @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 de agosto de 2021, 13h30.

(—7 de agosto de 2064) -

 

-----

-----

 

 

34.Romania-โรมาเนีย

-----

-----

Oamenii importanți din Muntenegru s-au gândit la o revoluție pentru a răsturna guvernul și monarhia thailandeză. Este un plan de cucerire a Thailandei ca colonie a Muntenegrului. Schimbați Thailanda într-o republică ???

-----

Gloata din Muntenegru Thaksin s-a adunat în fața Marelui Palat astăzi (7 august 2021).

uită-te la științe politice Luați decizia științei politice. Thaksin, această persoană este cetățeană din Muntenegru. sub Muntenegru aparțin Republicii Muntenegru Apoi, gândiți-vă la o revoluție pentru a răsturna guvernul thailandez Răsturnați monarhia thailandeză pentru a deveni o republică a Thailandei așa, egală cu străinii. Scopul unui război care să pună mâna pe Thailanda ca pe o colonie a Muntenegrului însuși !!! aici, Muntenegru Trebuie să răspund la întrebarea thailandezilor și a întregii lumi dacă există sau nu un plan de colonizare a Thailandei sau nu? De ce să permită cetățenilor din Muntenegru Vino să te gândești la terorism în Thailanda ?? Adică, trimiteți-l pe domnul Thaksin Shinawatra, cetățean din Muntenegru. să ia măsuri împotriva guvernului thailandez atât în ​​interiorul, cât și în afara consiliului A existat de la adoptarea constituției thailandeze din 2017, în spatele partidelor politice de opoziție. , Există Partidul Pheu Thai, Partidul Progresist etc., care hărțuiește atât în ​​interiorul, cât și în afara Parlamentului. Începând de astăzi, a fost dezvăluit treptat. A devenit mai clar, adică declarându-se deschis în opoziție cu guvernul Prayut și accelerând activitatea de incitare a maselor națiunii. să se ridice împotriva expulzării actualului prim-ministru din funcție și să sprijine reforma monarhiei thailandeze, ca cel mai recent miting de mașini mafiot din toată țara la 1 august 2021, Muntenegru Trebuie să răspundem urgent acestei întrebări lumii și thailandezilor !! Dacă respectă suveranitatea țărilor, el ... Trebuie să te ocupi urgent de acest cetățean al tău. În sarcina rebeliunii pentru ideea de a ocupa Thailanda ca colonie a Muntenegrului !!!! și chiar de la început trebuie să certifice că este cetățean al Muntenegrului. Naționalitatea Muntenegrului care a acționat în mod nedrept împotriva principiului suveran al unei națiuni independente și este o infracțiune politică la nivel de rebeliune Chiar și până la punctul de a fi condamnat la moarte, a trebuit să fie pedepsit decisiv ca conducător, până când a trebuit să pună capăt imediat gândirii sale rele împotriva Thailandei !! Apoi a procedat la aducerea lui la o pedeapsă severă pentru infracțiunea de trădare @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 august 2021, 1330 ore.

(—7 august 2064) -

 

-----

-----

 

 35.Serbian-เซอร์เบียน

-----

 Serbian-เซอร์เบียน

-----

-----

Важни људи у Црној Гори размишљали су о револуцији за рушење владе и тајландске монархије. У плану је освајање Тајланда као колоније Црне Горе. Променити Тајланд у републику ???

-----

Црна Гора Тхаксин руља окупила се данас (7. августа 2021) испред Велике палате.

погледајте политичке науке Одлучите о политичким наукама. Тхаксин, ова особа је држављанин Црне Горе. под Црном Гором припадају Републици Црној Гори Онда помислите на револуцију за рушење тајландске владе Срушити тајландску монархију да постане таква република Тајланд, једнака странцима. Циљајте да рат заузме Тајланд као колонију саме Црне Горе !!! овамо, Црна Гора Морам одговорити на питање Тајланђана и целог света да ли постоји план за колонизацију Тајланда или не? Зашто дозволити држављанима Црне Горе Кад помислите на тероризам на Тајланду ?? Односно, пошаљите господина Тхаксина Схинаватру, држављанина Црне Горе. да предузме мере против тајландске владе и унутар и изван савета Он постоји од када је усвојен тајландски устав 2017, иза опозиционих политичких партија. , Постоји тајландска партија Пхеу, напредна странка итд., Која стално узнемирава унутар и изван парламента. Од данас се то постепено открива. Постало је јасније, односно отворено се изјаснио као опозиција влади Прајут и убрзао рад на распиривању народних маса. да устане против избацивања актуелног премијера са функције и подржати реформу тајландске монархије, као најновији скуп мафијашких аутомобила широм земље 1. августа 2021. године, Црна Гора Морам хитно одговорити на ово питање свету и Тајланђанима !! Ако поштује суверенитет земаља, он ... Морате хитно да се позабавите овим вашим грађанином. У оптужби за побуну због идеје окупације Тајланда као колоније Црне Горе !!!! па чак и на самом почетку мора потврдити да је држављанин Црне Горе. Држављанство Црне Горе која је деловала неправедно против сувереног начела независне нације и представља политички прекршај на нивоу побуне Чак до те мере да је осуђен на смрт, морао је бити одлучно кажњен као владар, све док није морао одмах да стави тачку на своје зло размишљање против Тајланда !! Затим су га привели строгој казни за злочин издаје @ Су-нгаи Падицхинакун, др Кикмек Суванмакин, Буараиа Цхабабунсет, 4. августа 2021., 1330 часова.

(—7. Августа 2064)-

 

-----

-----

 

 36.Spain-สเปน

-----

-----

Gente importante de Montenegro pensó en una revolución para derrocar al gobierno y la monarquía tailandesa. Es un plan para conquistar Tailandia como colonia de Montenegro. ¿Cambiar Tailandia a una república ???

-----

La turba de Montenegro Thaksin se reunió frente al Gran Palacio hoy (7 de agosto de 2021).

mira la ciencia política Tome la ciencia política para decidir Thaksin, esta persona es un ciudadano de Montenegro. bajo Montenegro pertenecen a la República de Montenegro Entonces piense en una revolución para derrocar al gobierno tailandés Derrocar a la monarquía tailandesa para convertirse en una república de Tailandia así, igual a los extranjeros. ¡¡¡Apuntan a una guerra para apoderarse de Tailandia como colonia del propio Montenegro !!! por aqui, montenegro ¿Debe responder a la pregunta de los tailandeses y del mundo entero si hay un plan para colonizar Tailandia o no? Por qué permitir a los nacionales de Montenegro ¿Ahora que pienso en el terrorismo en Tailandia? Es decir, envíe al Sr. Thaksin Shinawatra, ciudadano de Montenegro. tomar medidas contra el gobierno tailandés tanto dentro como fuera del ayuntamiento Ha existido desde que se adoptó la constitución tailandesa de 2017, detrás de los partidos políticos de oposición. Está el Partido Pheu Thai, el Partido Progresista, etc., que acosa constantemente tanto dentro como fuera del Parlamento. A día de hoy, se ha ido revelando gradualmente. Se hizo más claro, es decir, declararse abiertamente en oposición al gobierno de Prayut y acelerar el trabajo de incitación a las masas de la nación. levantarse contra la expulsión del actual Primer Ministro de su cargo y apoyar la reforma de la monarquía tailandesa, como la última manifestación de autos de la mafia en todo el país el 1 de agosto de 2021, Montenegro ¡Debe responder esta pregunta al mundo y a los tailandeses con urgencia! Si respeta la soberanía de los países, él ... Tienes que tratar urgentemente con este ciudadano tuyo. A cargo de la rebelión por la idea de ocupar Tailandia como colonia de Montenegro !!!! e incluso al principio debe certificar que es ciudadano de Montenegro. Nacionalidad de Montenegro que actuó injustamente contra el principio soberano de una nación independiente y es un delito político a nivel de rebelión Incluso hasta el punto de ser condenado a muerte, tuvo que ser castigado decisivamente como gobernante, ¡¡hasta que tuvo que poner fin de inmediato a su malvado pensamiento contra Tailandia !! Luego procedió a llevarlo a un severo castigo por el delito de traición a la patria @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 de agosto de 2021, 13.30 hrs.

(—7 de agosto de 2064) -

 

-----
-----

 

 

37.Srilanga-สิงหล

-----

-----

වැදගත් මොන්ටිනිග්‍රෝ වැසියන් රජය සහ තායි රාජාණ්ඩුව පෙරලා දැමීමේ විප්ලවයක් ගැන සිතුවා. එය මොන්ටිනිග්‍රෝ ජනපදයක් ලෙස තායිලන්තය යටත් කර ගැනීමේ සැලැස්මකි. තායිලන්තය ජනරජයක් ලෙස වෙනස් කරන්න ???

-----

මොන්ටිනිග්‍රෝ තක්සින් කණ්ඩායම අද (2021 අගෝස්තු 7) ග්‍රෑන්ඩ් පැලස් ඉදිරිපිටට රැස් වූහ.

දේශපාලන විද්‍යාව බලන්න තීරණය කිරීමට දේශපාලන විද්‍යාව ගන්න තක්සින්මේ පුද්ගලයා මොන්ටිනිග්‍රෝ ජාතිකයෙක්. මොන්ටිනිග්රෝව යටතේ මොන්ටිනිග්රෝ ජනරජයට අයත් වේ එවිට තායි රජය පෙරලා දැමීමේ විප්ලවයක් ගැන සිතන්න තායිලන්ත රාජාණ්ඩුව පෙරලා විදේශිකයින්ට සමාන තායිලන්තයේ ජනරජයක් බවට පත් කිරීම. තායිලන්තය මොන්ටිනිග්‍රෝවේම යටත් විජිතයක් ලෙස අල්ලා ගැනීමේ යුද්ධයක අරමුණ !!! මෙන්නමොන්ටිනිග්රෝව තායිලන්ත ජනතාව සහ මුළු ලෝකයම තායිලන්තය යටත් විජිතයක් කිරීමට සැලැස්මක් තිබේද නැද්ද යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දිය යුතුදමොන්ටිනිග්‍රෝ ජාතිකයන්ට ඉඩ දෙන්නේ ඇයි තායිලන්තයේ ත්‍රස්තවාදය ගැන සිතන්න ?? එනම්මොන්ටිනිග්‍රෝ ජාතික තක්සින් ෂිනවත්‍රා මහතා යවන්න. තායි රජයට එරෙහිව පියවර ගැනීමට සභාව තුළ මෙන්ම පිටතද 2017 තායි ව්‍යවස්ථාව සම්මත කරගත් දා සිටම එය පැවතුනේ විපක්ෂ දේශපාලන පක්ෂ පිටුපස ය. ෆියු තායි පක්ෂයප්‍රගතිශීලී පක්ෂය යනාදිය පාර්ලිමේන්තුව තුළ මෙන්ම ඉන් පිටතද නිරන්තරයෙන් හිරිහැර කරමින් සිටී. අද වන විට එය ක්‍රමයෙන් හෙළිදරව් වී තිබේ. එය වඩාත් පැහැදිලි වියඑනම් ප්‍රයුත් රජයට තමා විරුද්ධ බව විවෘතව ප්‍රකාශ කර ජාතියේ ජනතාව උසි ගන්වන වැඩ වේගවත් කළේය. වත්මන් අගමැති ධුරයෙන් නෙරපා හැරීමට එරෙහිව නැගී සිටීම සහ 2021 අගෝස්තු 1 වෙනිදා මොන්ටිනිග්‍රෝවේ දී රට පුරා සිදු වූ නවතම මැර කාර් රැලිය ලෙස තායි රාජාණ්ඩුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට සහාය වන්න. මෙම ප්‍රශ්නයට ලෝකයට සහ තායි ජනතාවට කඩිනමින් පිළිතුරු දිය යුතුය !! ඔහු රටවල ස්වෛරීභාවයට ගරු කරන්නේ නම් ඔහු ... ඔබේ මේ පුරවැසියා සමඟ ඔබ හදිසි ලෙස කටයුතු කළ යුතුයි. මොන්ටිනිග්‍රෝ ජනපදයක් ලෙස තායිලන්තය අත්පත් කර ගැනීමේ අදහස සඳහා කැරැල්ල භාරව !!!! ආරම්භයේදීම පවා ඔහු මොන්ටිනිග්‍රෝවේ පුරවැසියෙකු බව සහතික කළ යුතුය. මොන්ටිනිග්රෝ ජාතිකත්වය ස්වාධීන ජාතියක ස්වෛරී මූලධර්මයට එරෙහිව අධාර්මිෂ්ඨ ලෙස කටයුතු කළ බවය සහ කැරැල්ල මට්ටමේ දේශපාලන වරදකි මරණ ද toුවම නියම කරන තුරු පවාතායිලන්තයට එරෙහි ඔහුගේ දුෂ්ට චින්තනය වහාම අවසන් කරන තුරුපාලකයෙකු වශයෙන් ඔහුට තීරණාත්මක ලෙස දishedුවම් දීමට සිදු විය !! ඉන්පසු දේශද්රෝහී සු-නයි පදිචිනකුන්ආචාර්ය කික්මෙක් සුවන්මකින්බුආර්යා චබාබුන්සෙට්, 2021 අගෝස්තු 4, පැය 1330 ට දරුණු ද punishmentුවම් පැමිණවීමට ඔහු කටයුතු කළේය.

(—7 අගෝස්තු 2064)-

 

-----

-----

 

 

38.Sweden-สวีเดน

-----

-----

Viktiga Montenegro -folk tänkte på en revolution för att störta regeringen och den thailändska monarkin. Det är en plan att erövra Thailand som en koloni av Montenegro. Byt Thailand till en republik ???

-----

Montenegro Thaksin -mobben samlades framför Grand Palace idag (7 augusti 2021).

titta på statsvetenskap Ta statsvetenskap för att bestämma Thaksin, den här personen är en Montenegro -medborgare. under Montenegro tillhör republiken Montenegro Kom sedan att tänka på en revolution för att störta den thailändska regeringen Kasta den thailändska monarkin för att bli en sådan republik i Thailand, lika med utlänningar. Sikta på ett krig för att ta Thailand som en koloni av Montenegro själv !!! här borta, Montenegro Måste svara på frågan om thailändare och hela världen om det finns en plan för att kolonisera Thailand eller inte? Varför tillåta montenegros medborgare Kommer du att tänka på terrorism i Thailand ?? Det vill säga skicka herr Thaksin Shinawatra, medborgare i Montenegro. att vidta åtgärder mot den thailändska regeringen både inom och utanför rådet Det har funnits sedan den thailändska konstitutionen 2017 antogs, bakom oppositionens politiska partier. , Det finns Pheu Thai Party, Progressive Party, etc., som ständigt trakasserar både i och utanför parlamentet. Från och med idag har det gradvis avslöjats. Det blev tydligare, det vill säga öppet förklara sig själv i opposition till Prayut -regeringen och påskynda arbetet med att hetsa nationens massor. att resa sig mot att den nuvarande premiärministern avsätts från ämbetet och stödja reformen av den thailändska monarkin, som det senaste mobbilmötet över landet den 1 augusti 2021, Montenegro Måste besvara denna fråga för världen och thailändare snarast !! Om han respekterar ländernas suveränitet ... Du måste akut hantera din medborgare. Ansvarig för uppror för tanken på att ockupera Thailand som en koloni i Montenegro !!!! och måste redan i början intyga att han är medborgare i Montenegro. Montenegros nationalitet som agerade orättvist mot den suveräna principen om en oberoende nation och är ett politiskt brott på upprorets nivå Till och med så långt att han dömdes till döden, måste han avgörande straffas som härskare, tills han omedelbart måste sätta stopp för sitt onda tänkande mot Thailand !! Sedan fortsatte han med att straffa honom för brottet förräderi @ Su-ngai Padichinakun, Dr Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 augusti 2021, 1330 timmar.

(—7 augusti 2064)-

 

-----
-----

 

 

39.Tamil-ทมิฬ

-----

-----

முக்கியமான மாண்டினீக்ரோ மக்கள் அரசாங்கத்தையும் தாய்லாந்து ஆட்சியையும் கவிழ்க்க ஒரு புரட்சியை நினைத்தனர். மாண்டினீக்ரோவின் காலனியாக தாய்லாந்தைக் கைப்பற்றும் திட்டம் இது. தாய்லாந்தை குடியரசாக மாற்றவா ???

-----

மாண்டினீக்ரோ தாக்சின் கும்பல் இன்று (7 ஆகஸ்ட் 2021) கிராண்ட் பேலஸ் முன் திரண்டது.

அரசியல் அறிவியலைப் பாருங்கள் முடிவெடுக்க அரசியல் அறிவியலை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.தக்சின்இந்த நபர் மாண்டினீக்ரோ நாட்டவர். மாண்டினீக்ரோவின் கீழ் மாண்டினீக்ரோ குடியரசைச் சேர்ந்தது பிறகு தாய்லாந்து அரசை கவிழ்க்க ஒரு புரட்சி பற்றி சிந்திக்க வாருங்கள் தாய்லாந்து முடியாட்சியை தூக்கியெறிந்து தாய்லாந்தின் குடியரசாக மாறவெளிநாட்டவர்களுக்கு சமம். மாண்டினீக்ரோவின் காலனியாக தாய்லாந்தைக் கைப்பற்றுவதற்கான போரை இலக்கு !!! இங்கேமாண்டினீக்ரோ தாய்லாந்து மக்களின் கேள்விக்கு பதிலளிக்க வேண்டும்தாய்லாந்தை காலனித்துவப்படுத்தும் திட்டம் உள்ளதா இல்லையாமாண்டினீக்ரோ நாட்டவர்களை ஏன் அனுமதிக்க வேண்டும் தாய்லாந்தில் பயங்கரவாதத்தை பற்றி சிந்திக்கவா ?? அதாவதுமாண்டினீக்ரோ நாட்டவரான திரு.தக்ஸின் ஷினவத்ராவை அனுப்புங்கள். தாய் அரசுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் சபையின் உள்ளேயும் வெளியேயும் இது 2017 தாய்லாந்து அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதிலிருந்துஎதிர்க்கட்சி அரசியல் கட்சிகளுக்குப் பின்னால் உள்ளது. ஃபியூ தாய் கட்சிமுற்போக்குக் கட்சி போன்றவைபாராளுமன்றத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்கின்றன. இன்றைய நிலவரப்படிஅது படிப்படியாக வெளிப்பட்டது. அது தெளிவானதுஅதாவதுபிரயுத் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக தன்னை வெளிப்படையாக அறிவித்துநாட்டின் மக்களை தூண்டும் வேலையை துரிதப்படுத்தியது. தற்போதைய பிரதமர் பதவியில் இருந்து வெளியேற்றப்படுவதற்கு எதிராக எழுந்திருக்க வேண்டும் மற்றும் தாய்லாந்து முடியாட்சியின் சீர்திருத்தத்தை ஆதரிக்கவும்ஆகஸ்ட் 1, 2021, மாண்டினீக்ரோவில் நாடு முழுவதும் சமீபத்திய கும்பல் கார் பேரணி இந்த கேள்விக்கு உலகத்திற்கும் தாய்லாந்து மக்களுக்கும் அவசரமாக பதிலளிக்க வேண்டும் !! அவர் நாடுகளின் இறையாண்மையை மதிக்கிறார் என்றால்அவர் ... உங்களது இந்த குடிமகனுடன் நீங்கள் அவசரமாக கையாள வேண்டும். மாண்டினீக்ரோவின் காலனியாக தாய்லாந்தை ஆக்கிரமிக்கும் யோசனைக்கு கிளர்ச்சியின் பொறுப்பில் !!!! ஆரம்பத்தில் கூட அவர் மாண்டினீக்ரோவின் குடிமகன் என்று சான்றளிக்க வேண்டும். மாண்டினீக்ரோ தேசியம் ஒரு சுதந்திர தேசத்தின் இறையாண்மை கொள்கைக்கு எதிராக அநியாயமாக செயல்பட்டது மற்றும் கிளர்ச்சி மட்டத்தில் ஒரு அரசியல் குற்றம் மரண தண்டனை விதிக்கப்படும் அளவிற்கு கூடதாய்லாந்திற்கு எதிரான தீய எண்ணத்தை உடனடியாக முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் வரைஅவர் ஒரு ஆட்சியாளராக தீர்க்கமாக தண்டிக்கப்பட வேண்டியிருந்தது !! பின்னர் துரோகம் சு-ங்கை படிச்சினகுன்டாக்டர் கிக்மேக் சுவான்மகின்புராயா சபாபன்செட்ஆகஸ்ட் 4, 2021, 1330 மணி ஆகிய குற்றங்களுக்காக அவரை கடுமையான தண்டனைக்கு கொண்டு வந்தார்.

(—7 ஆகஸ்ட் 2064)-

 

-----

-----

 40.Turkey-ตุรกี

-----

-----

Önemli Karadağ halkı, hükümeti ve Tayland monarşisini devirmek için bir devrim düşündü. Tayland'ı bir Karadağ kolonisi olarak fethetme planıdır. Tayland'ı cumhuriyete dönüştürmek???

-----

Karadağ Thaksin mafyası bugün (7 Ağustos 2021) Büyük Saray önünde toplandı.

siyaset bilimine bak Karar vermek için siyaset bilimini ele alın Thaksin, bu kişi bir Karadağ uyruklu. Karadağ altında Karadağ Cumhuriyeti'ne ait Sonra Tayland hükümetini devirmek için bir devrim düşünmeye gel Tay monarşisini devirip, yabancılarla eşit bir Tayland cumhuriyeti olmak. Tayland'ı Karadağ'ın bir kolonisi olarak ele geçirmek için bir savaş hedefleyin !!! burada, Karadağ Tayland halkının ve tüm dünyanın Tayland'ı sömürgeleştirme planı olup olmadığı sorusuna cevap vermeli mi? Karadağ vatandaşlarına neden izin veriliyor? Tayland'da terörü düşünmeye geldin mi? Yani, bir Karadağ vatandaşı olan Bay Thaksin Shinawatra'yı gönderin. Tayland hükümetine karşı harekete geçmek meclisin içinde ve dışında Muhalefet siyasi partilerinin arkasında, 2017 Tayland anayasasının kabul edilmesinden bu yana varlığını sürdürüyor. , Parlamento içinde ve dışında sürekli taciz eden Pheu Thai Partisi, İlerici Parti vb. Bugün itibariyle yavaş yavaş ortaya çıktı. Yani açıkça Prayut hükümetine karşı olduğunu ilan etmesi ve ulusun kitlelerini kışkırtma çalışmalarını hızlandırması netleşti. Mevcut Başbakanın görevden alınmasına karşı çıkmak ve 1 Ağustos 2021'de Karadağ'da ülke genelindeki en son mafya arabası mitingi olarak Tayland monarşisinin reformunu destekleyin. Bu soruyu dünyaya ve Taylandlılara acilen cevaplamalısınız !! Ülkelerin egemenliğine saygı duyarsa... Bu vatandaşınızla acilen ilgilenmeniz gerekiyor. Tayland'ı Karadağ'ın bir kolonisi olarak işgal etme fikrine isyan etmekle görevli !!!! ve en başında bile Karadağ vatandaşı olduğunu belgelemelidir. Karadağ uyruğu bağımsız bir ulusun egemenlik ilkesine aykırı davranan ve isyan düzeyinde siyasi bir suçtur Ölüm cezasına çarptırılma noktasına kadar bile, Tayland'a karşı kötü düşüncelerine derhal son vermesi gerekene kadar, bir hükümdar olarak kararlı bir şekilde cezalandırılması gerekiyordu !! Daha sonra onu vatana ihanet suçundan ağır cezaya çarptırmaya devam etti @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 Ağustos 2021, 1330.

(—7 Ağustos 2064)--

 

-----

-----

 

 

 

41.Ukrain-ยูเครน

-----

-----

Важливі люди Чорногорії думали про революцію, яка повалила б уряд і тайську монархію. Це план завоювання Таїланду як колонії Чорногорії. Змінити Таїланд на республіку ???

-----

Чорногорська натовп Таксин зібралася сьогодні перед Великим палацом (7 серпня 2021 року).

подивіться на політологію Візьміть рішення про політичні науки. Таксин, ця особа є громадянином Чорногорії. під Чорногорією належать Республіці Чорногорія Тоді придумайте революцію для повалення тайського уряду Повалити тайську монархію, щоб стати такою республікою Таїланду, рівною іноземцям. Прагніть до війни, щоб захопити Таїланд як колонію самої Чорногорії !!! тут, Чорногорія Повинен відповісти на питання тайського народу та всього світу, чи є план колонізації Таїланду чи ні? Навіщо дозволяти громадянам Чорногорії Подумайте про тероризм у Таїланді ?? Тобто надішліть пана Таксина Шинавата, громадянина Чорногорії. вжити заходів проти уряду Таїланду як всередині, так і поза радою Вона існує з часу прийняття Конституції Тайланда 2017 року, позаду опозиційних політичних партій. , Існує тайська партія Pheu, прогресивна партія тощо, яка постійно переслідує як всередині парламенту, так і поза ним. На сьогодні це поступово виявляється. Стало ясніше, тобто відкрито заявив про себе в опозиції уряду Праюта та прискорив роботу по розпалюванню народних мас. виступити проти відсторонення нинішнього Прем’єр -міністра з посади та підтримати реформу тайської монархії, оскільки останній ралі автомобільних натовпів по всій країні 1 серпня 2021 року, Чорногорія Треба терміново відповісти на це питання світові та тайському народові !! Якщо він поважає суверенітет країн, він ... Ви повинні терміново розібратися з цим своїм громадянином. В відповідальності за повстання за ідею окупації Таїланду як колонії Чорногорії !!!! і навіть на самому початку повинен засвідчити, що він громадянин Чорногорії. Громадянство Чорногорії що діяли неправомірно проти суверенного принципу незалежної нації і є політичним правопорушенням на рівні бунту Навіть до того, як його засудили до смертної кари, його довелося рішуче покарати як правителя, поки йому не довелося негайно покінчити зі своїми злими думками проти Таїланду !! Потім приступили до суворого покарання за злочин державної зради @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 серпня 2021 р., 1330 год.

(—7 серпня 2064 р.)-

 

-----
-----

 

42.Usbegistan-อุสเบกิสถาน

-----

-----

Muhim Chernogoriya xalqi hukumat va Tailand monarxiyasini ag'darish uchun inqilob haqida o'ylashdi. Bu Tailandni Chernogoriya koloniyasi sifatida zabt etish rejasi. Tailandni respublikaga o'zgartiring ???

-----

Chernogoriya Taksin to'dasi bugun (2021 yil 7 -avgust) Buyuk saroy oldida yig'ildi.

siyosatshunoslikka qarang Siyosatshunoslikka qaror bering, Taksin, bu odam Chernogoriya fuqarosi. Chernogoriya ostida Chernogoriya Respublikasiga tegishli Keyin Tailand hukumatini ag'darish uchun inqilob haqida o'ylang Tailand monarxiyasini ag'darib, chet elliklarga teng Tailand respublikasiga aylaning. Tailandni Chernogoriya mustamlakasi sifatida egallash uchun urushga intiling !!! bu erda, Chernogoriya Tailand xalqi va butun dunyo Tailandni mustamlaka qilish rejasi bormi yoki yo'qmi degan savolga javob berishi kerakmi? Nega Chernogoriya fuqarolariga ruxsat Tailanddagi terrorizm haqida o'ylab ko'ring? Ya'ni, Chernogoriya fuqarosi janob Taqsin Shinavatani yuboring. Tailand hukumatiga qarshi chora ko'rish kengash ichida ham, tashqarisida ham Bu 2017 yilgi Tailand konstitutsiyasi qabul qilinganidan beri, muxolif siyosiy partiyalar orqasida. , Parhey ichida ham, tashqarisida ham doimo ta'qib qiladigan Pheu Tailand partiyasi, Progressiv partiya va boshqalar bor. Bugungi kunga kelib, u asta -sekin oshkor bo'ldi. Bu aniqroq bo'ldi, ya'ni o'zini Prayut hukumatiga muxolif deb ochiq e'lon qildi va xalq ommasini qo'zg'atish ishini tezlashtirdi. amaldagi Bosh vazirning lavozimidan chetlatilishiga qarshi chiqish va Tailand monarxiyasini isloh qilishni qo'llab -quvvatlang, chunki 2021 yil 1 -avgustda Chernogoriya bo'ylab butun mamlakat bo'ylab avtomobil mitingi bo'lib o'tdi. Bu savolga dunyo va Tailand xalqiga zudlik bilan javob berish kerak !! Agar u mamlakatlarning suverenitetini hurmat qilsa, u ... Siz bu fuqaro bilan zudlik bilan shug'ullanishingiz kerak. Tailandni Chernogoriya mustamlakasi sifatida egallash g'oyasi uchun isyon mas'ul !!!! va hatto boshida u Chernogoriya fuqarosi ekanligini tasdiqlashi kerak. Chernogoriya millati Bu mustaqil davlatning suveren tamoyiliga qarshi nohaq harakat qildi va isyon darajasidagi siyosiy jinoyatdir Hatto o'lim jazosiga mahkum bo'lgunga qadar, u hukmdor sifatida qat'iyatli jazolanishi kerak edi, toki u Tailandga qarshi o'zining yomon fikrlarini darhol to'xtatib qo'yguncha !! Keyin uni xiyonat qilgani uchun qattiq jazoga tortishdi @ Su-ngai Padichinakun, doktor Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 2021 yil 4-avgust, 1330 soat.

(-7-avgust 2064)-

 

-----

-----

 

 

43.Vietnam-เวียดนาม

-----

-----

Những người Montenegro quan trọng đã nghĩ đến một cuộc cách mạng lật đổ chính phủ và chế độ quân chủ Thái Lan. Đó là một kế hoạch chinh phục Thái Lan như một thuộc địa của Montenegro. Đổi Thái Lan thành nước cộng hòa ???

-----

Đám đông Montenegro Thaksin tụ tập trước Cung điện Hoàng gia hôm nay (7 tháng 8 năm 2021).

nhìn vào khoa học chính trị Lấy khoa học chính trị để quyết định. Thaksin, người này mang quốc tịch Montenegro. dưới Montenegro thuộc Cộng hòa Montenegro Sau đó nghĩ đến một cuộc cách mạng lật đổ chính phủ Thái Lan Lật đổ chế độ quân chủ của Thái Lan để trở thành một nước cộng hòa của Thái Lan như thế, bình đẳng với người nước ngoài. Hãy nhắm đến một cuộc chiến tranh giành lấy Thái Lan như một thuộc địa của chính Montenegro !!! đằng này, Montenegro Phải trả lời câu hỏi của người Thái, và cả thế giới là có kế hoạch đô hộ Thái Lan hay không? Tại sao cho phép công dân Montenegro Hãy nghĩ đến khủng bố ở Thái Lan ?? Đó là, cử ông Thaksin Shinawatra, quốc tịch Montenegro. hành động chống lại chính phủ Thái Lan cả bên trong và bên ngoài hội đồng Nó đã tồn tại kể từ khi hiến pháp năm 2017 của Thái Lan được thông qua, đứng sau các đảng chính trị đối lập. , Có Đảng Pheu Thai, Đảng Cấp tiến, v.v., liên tục quấy rối cả trong và ngoài Nghị viện. Đến hôm nay, nó đã dần được hé lộ. Nó trở nên rõ ràng hơn, đó là, công khai tuyên bố mình phản đối chính phủ Prayut và đẩy nhanh công việc kích động quần chúng quốc gia. đi lên chống lại việc cách chức Thủ tướng đương nhiệm và ủng hộ việc cải cách chế độ quân chủ Thái Lan, như cuộc biểu tình xe hơi mới nhất trên khắp đất nước vào ngày 1 tháng 8 năm 2021, Montenegro Phải trả lời khẩn cấp câu hỏi này cho thế giới và người dân Thái Lan !! Nếu anh ta tôn trọng chủ quyền của các nước, anh ta ... Bạn phải giải quyết khẩn cấp với công dân này của bạn. Phụ trách nổi dậy vì ý đồ chiếm Thái Lan làm thuộc địa của Montenegro !!!! và ngay cả khi bắt đầu phải chứng nhận rằng anh ta là công dân của Montenegro. Quốc tịch Montenegro đã hành động bất chính chống lại nguyên tắc chủ quyền của một quốc gia độc lập và là một hành vi phạm tội chính trị ở cấp độ nổi loạn Thậm chí đến mức bị kết án tử hình, hắn phải bị trừng trị dứt khoát như một kẻ thống trị, cho đến khi hắn phải chấm dứt ngay lập tức tư tưởng xấu xa chống lại Thái Lan của mình !! Sau đó, tiến hành đưa anh ta ra hình phạt nghiêm khắc vì tội phản quốc @ Su-ngai Padichinakun, Tiến sĩ Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, ngày 4 tháng 8 năm 2021, 1330 giờ.

(—7 tháng 8 năm 2064) -

 

-----
-----

 

44.Mynma-เมียนมา-อังกฤษ

-----

-----

Important Montenegro people thought of a revolution to overthrow the government and the Thai monarchy. It is a plan to conquer Thailand as a colony of Montenegro. Change Thailand to a republic???

-----

Montenegro Thaksin mob gathered in front of the Grand Palace today (7 August 2021).

look at political science Take political science to decide. Thaksin, this person is a Montenegro national. under Montenegro belong to the Republic of Montenegro Then come to think of a revolution to overthrow the Thai government Overthrow the Thai monarchy to become a republic of Thailand like that, equal to foreigners. Aim for a war to seize Thailand as a colony of Montenegro itself!!! over here, Montenegro Must answer the question of Thai people, and the whole world whether there is a plan to colonize Thailand or not? Why allow Montenegro nationals Come to think of terrorism in Thailand?? That is, send Mr. Thaksin Shinawatra, a Montenegro national. to take action against the Thai government both inside and outside the council It has been in existence since the 2017 Thai constitution was adopted, behind the opposition political parties. , There is the Pheu Thai Party, the Progressive Party, etc., constantly harassing both inside and outside the Parliament. As of today, it has gradually been revealed. It became clearer, that is, openly declaring himself in opposition to the Prayut government and accelerating the work of inciting the masses of the country. to rise up against the expulsion of the current Prime Minister from office and support the reform of the Thai monarchy, as the latest mob car rally across the country on August 1, 2021, Montenegro Must answer this question to the world and Thai people urgently !! If he respects the sovereignty of the countries, he... You have to deal with this citizen of yours urgently. In the charge of rebellion for the idea of ​​occupying Thailand as a colony of Montenegro !!!! and even at the very beginning must certify that he is a citizen of Montenegro. Montenegro nationality that acted unrighteously against the sovereign principle of an independent nation and is a political offense at the level of rebellion Even to the point of being sentenced to death, he had to be decisively punished as a ruler, until he had to immediately put an end to his evil thinking against Thailand !! Then proceeded to bring him to severe punishment for the crime of treason @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, Aug 4, 2021, 1330 hrs.

(—7 Aug. 2064)--

 

-----

-----

57..วาทะที่ 57..To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย??? article
 
 

 

 

 

 

 

 

นายทักษิณ ชินวัตร คนสัญชาติมอนเตเนโกรคิดการปฏิวัติล้มล้างรัฐบาลและสถาบันกษัตริย์ไทย ประเทศมอนเตเนโกรต้องรับผิดชอบ ???

-----
-----

 

 

1.Tha-ไทย

2.English-อังกฤษ

3.China-จีน

4.Hindu-ฮินดี

5.Russia-รัสเซีย

6.Arab-อาหรับ

7.Indonesia-อินโดนีเซีย

8.Japan-ญี่ปุ่น

9.Italy-อิตาลี

10.France-ฝรั่งเศส

11.Geraman-เยอรมัน

12.Africa-แอฟริกา

13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน

14.Bosnian-บอสเนีย

15.Cambodia-เขมร

16.Finland-ฟินแลนด์

17.Greek-กรีก

18.Hebrew-ฮีบรู

19.Hungary-ฮังการี

20.Iceland-ไอซ์แลนด์

21.Ireland – ไอร์แลนด์

22.Java-ชวา

23.Korea-เกาหลี

24.Latin-ละติน

25.Loa – ลาว

26.Luxemberg-ลักเซมเบิรก

27.Malaysia-มาเลย์

28.Mongolia-มองโกเลีย

29.Nepal-เนปาล

30.Norway-นอรเวย์

31.Persian-เปอร์เซียน

32.P0land-โปแลนด์

33.Potugal-โปตุเกตุ

34.Romania-โรมาเนีย

35.Serbian-เซอร์เบียน

36.Spain-สเปน

37.Srilanga-สิงหล

38.Sweden-สวีเดน

39.Tamil-ทมิฬ

40.Turkey-ตุรกี

41.Ukrain-ยูเครน

42.Usbegistan-อุสเบกิสถาน

43.Vietnam-เวียดนาม

44.Mynma-เมียนมา-อังกฤษ

-----
-----

 

 

  

1.Tha-ไทย

-----

คนสำคัญมอนเตเนโกรคิดการปฏิวัติล้มล้างรัฐบาลและสถาบันกษัตริย์ไทย เป็นแผนยึดครองประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นของมอนเตเนโกร เปลี่ยนไทยเป็นสาธารณรัฐ ???

 

 

 

-----

พวกม็อบมอนเตเนโกรทักษิณคิดเคลื่อนไปชุมนุมหน้าพระบรมมหาราชวังวันนี้(7สค.2564)

มองรัฐศาสตร์นะครับ เอาหลักรัฐศาสตร์มาตัดสิน ก็นายทักษิณ คนนี้ เป็นคนประเทศมอนเตเนโกร ใต้อำนาจมอนเตเนโกร เป็นคนของสาธารณรัฐมอนเตเนโกร แล้วมาคิดจะปฏิวัติล้มล้างรัฐบาลไทย ล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นสาธารณรัฐไทยเหมือนตนนั้น,เท่ากับคนต่างชาติ มุ่งมาทำสงครามยึดเอาประเทศไทยไปเป็นเมืองขึ้นของประเทศมอนเตเนโกรนั้นเอง!!! ตรงนี้ประเทศมอนเตเนโกร จะต้องตอบคำถามคนไทย,และทั้งโลกที่ว่ามีแผนยึดไทยเป็นเมืองขึ้นหรือไม่ทำไม จึงยอมให้คนสัญชาติมอนเตเนโกร มาคิดการก่อการร้ายในเมืองไทย ?? นั่นคือ ส่งนายทักษิณ ชินวัตร ผู้มีสัญชาติมอนเตเนโกร มาปฏิบัติการต่อต้านรัฐบาลไทย ทั้งในและนอกสภา มาตลอดนับแต่มีรัฐธรรมนูญ 2560 ไทยใช้แล้วโดยอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ,มีพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล เป็นต้นทำการก่อกวนทั้งในและนอกรัฐสภามาตลอดเวลาอย่างไม่หยุดหย่อน ตลอดจนวันนี้ได้ค่อยเปิดเผยขึ้น เห็นชัดเจนขึ้นนั่นคือประกาศตนเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลประยุทธ์ อย่างเปิดเผย และเร่งงานการปลุกระดมมวลชนทั้งประเทศ ให้ลุกขึ้นต่อต้านขับไล่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันออกจากตำแหน่ง และสนับสนุนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยดังที่มีการชุมนุมม็อบคาร์ครั้งล่าสุดทั่วประเทศในวันที่ 1 ส.ค. 2564 นั้นเอง, ประเทศมอนเตเนโกร จะต้องตอบคำถามนี้แด่ชาวโลก และคนไทย โดยด่วน !! หากเคารพหลักการอธิปไตยของประเทศต่าง ๆ เขา... หากไม่เช่นนั้น คุณต้องจัดการพลเมืองของคุณคนนี้โดยด่วน ในข้อหากบฏที่คิดยึดครองเอาประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นของมอนเตเนโกร !!!! และแม้ในเบื้องต้นเอง ต้อง ให้ความรับรองว่าเขาเป็นประชาชนคนมอนเตเนโกร สัญชาติมอนเตเนโกร ที่กระทำการไปอย่างไม่ชอบธรรมแด่หลักการอธิปไตยของชาติเอกราช และเป็นการกระทำผิดทางการเมืองอย่างเข้าระดับกบฎ ถึงขั้นต้องลงโทษประหารชีวิตก็ต้องพิจารณาลงโทษเขาในฐานะผู้ปกครองอย่างเด็ดขาดจนต้องระงับการคิดการร้ายแด่ประเทศไทยลงโดยทันที !! แล้วดำเนินการเอาตัวมาลงโทษอย่างหนักสมความผิดฐานกบฏต่อไป@สุไหงปาดีชินะกุล ดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์ บัวระย้า ชบาบุญเสฏฐ์ 4 ส.ค.2564 1330 น.

(7 ส.ค.2564)--

 


-----
-----

 

 

 

2.English-อังกฤษ

-----

Important Montenegro people thought of a revolution to overthrow the government and the Thai monarchy. It is a plan to conquer Thailand as a colony of Montenegro. Change Thailand to a republic???

-----

 

Montenegro Thaksin mob gathered in front of the Grand Palace today (7 August 2021).

look at political science Take political science to decide. Thaksin, this person is a Montenegro national. under Montenegro belong to the Republic of Montenegro Then come to think of a revolution to overthrow the Thai government Overthrow the Thai monarchy to become a republic of Thailand like that, equal to foreigners. Aim for a war to seize Thailand as a colony of Montenegro itself!!! over here, Montenegro Must answer the question of Thai people, and the whole world whether there is a plan to colonize Thailand or not? Why allow Montenegro nationals Come to think of terrorism in Thailand?? That is, send Mr. Thaksin Shinawatra, a Montenegro national. to take action against the Thai government both inside and outside the council It has been in existence since the 2017 Thai constitution was adopted, behind the opposition political parties. , There is the Pheu Thai Party, the Progressive Party, etc., constantly harassing both inside and outside the Parliament. As of today, it has gradually been revealed. It became clearer, that is, openly declaring himself in opposition to the Prayut government and accelerating the work of inciting the masses of the country. to rise up against the expulsion of the current Prime Minister from office and support the reform of the Thai monarchy, as the latest mob car rally across the country on August 12021, Montenegro Must answer this question to the world and Thai people urgently !! If he respects the sovereignty of the countries, he... You have to deal with this citizen of yours urgently. In the charge of rebellion for the idea of ​​occupying Thailand as a colony of Montenegro !!!! and even at the very beginning must certify that he is a citizen of Montenegro. Montenegro nationality that acted unrighteously against the sovereign principle of an independent nation and is a political offense at the level of rebellion Even to the point of being sentenced to death, he had to be decisively punished as a ruler, until he had to immediately put an end to his evil thinking against Thailand !! Then proceeded to bring him to severe punishment for the crime of treason @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, Aug 420211330 hrs.

(7 Aug. 2064)--

 

-----
-----

 

 

3.China-จีน

-----
-----

重要的黑山人民想到了一場推翻政府和泰國君主制的革命。這是一個征服泰國作為黑山殖民地的計劃。把泰國改成共和國???

-----

黑山他信暴徒今天(2021 年 8 月 7 日)聚集在大皇宮前。

看政治學用政治學來決定。他信,這個人是黑山國民。在黑山之下屬於黑山共和國那就想到一場推翻泰國政府的革命推翻泰國君主製成為泰國這樣的共和國,等於外國人。以一場戰爭為目標,將泰國占領為黑山本身的殖民地!!!在這裡,黑山必須回答泰國人民和全世界是否有殖民泰國的計劃?為什麼允許黑山國民想想泰國的恐怖主義??也就是,派黑山國民他信·西那瓦 (Thaksin Shinawatra) 先生。對泰國政府採取行動理事會外自 2017 年泰國憲法通過以來,它一直存在,落後於反對黨。 ,還有為泰黨、進步黨等,不斷騷擾議會外。直到今天,才逐漸被揭開。更明確的是,公開宣稱自己反對巴育政府,並加快了煽動民族群眾的工作。起來反對將現任總理趕下台並支持泰國君主制改革,作為202181日全國最新的黑山暴徒汽車集會必須緊急向世界和泰國人民回答這個問題!!如果他尊重各國的主權,他...你必須緊急處理你的這個公民。負責叛亂占領泰國作為黑山殖民地的想法!!!!甚至在一開始就必須證明他是黑山公民。黑山國籍違背獨立國家主權原則的不義之舉並且是叛亂級別的政治犯罪甚至到了被判處死刑的地步,作為一個統治者,他也要果斷地受到懲罰,直到他必須立即結束對泰國的惡念!!然後繼續以叛國罪對他進行嚴厲懲罰@ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 2021 年 8 月 4 日,1330 小時。

(2064 年 8 月 7 日)--

 

-----

-----
-----

 

 

4.Hindu-ฮินดี

-----

-----

महत्वपूर्ण मोंटेनेग्रो लोगों ने सरकार और थाई राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए एक क्रांति के बारे में सोचा। यह थाईलैंड को मोंटेनेग्रो के उपनिवेश के रूप में जीतने की योजना है। थाईलैंड को गणतंत्र में बदलें???

-----

मोंटेनेग्रो थाकसिन की भीड़ आज (7 अगस्त 2021) ग्रैंड पैलेस के सामने जमा हो गई।

राजनीति विज्ञान को देखो निर्णय लेने के लिए राजनीति विज्ञान को लें। थाक्सिनयह व्यक्ति मोंटेनेग्रो का नागरिक है। मोंटेनेग्रो के तहत मोंटेनेग्रो गणराज्य से संबंधित हैं फिर थाई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक क्रांति के बारे में सोचें थाई राजशाही को उखाड़ फेंका ताकि वह विदेशियों के बराबर थाईलैंड का गणतंत्र बन सके। थाईलैंड को मोंटेनेग्रो के एक उपनिवेश के रूप में जब्त करने के लिए युद्ध का लक्ष्य !!! यहाँ परमोंटेनेग्रो थाई लोगों और पूरी दुनिया के सवाल का जवाब देना होगा कि थाईलैंड को उपनिवेश बनाने की योजना है या नहींमोंटेनेग्रो नागरिकों को अनुमति क्यों दें थाईलैंड में आतंकवाद के बारे में सोचने के लिए आओ ?? यानीमोंटेनेग्रो के नागरिक श्री थाकसिन शिनावात्रा को भेजें। थाई सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परिषद के अंदर और बाहर दोनों जगह यह 2017 के थाई संविधान को विपक्षी राजनीतिक दलों के पीछे अपनाए जाने के बाद से अस्तित्व में है। वहाँ Pheu थाई पार्टीप्रगतिशील पार्टीआदिसंसद के अंदर और बाहर दोनों जगह लगातार परेशान कर रहे हैं। आज तकयह धीरे-धीरे सामने आया है। यह स्पष्ट हो गयायानी खुले तौर पर खुद को प्रयुत सरकार के विरोध में घोषित करना और देश की जनता को भड़काने के काम को तेज करना। वर्तमान प्रधान मंत्री के पद से निष्कासन के खिलाफ उठने के लिए और थाई राजशाही के सुधार का समर्थन करते हैं, 1 अगस्त, 2021 को मोंटेनेग्रो में देश भर में नवीनतम भीड़ कार रैली के रूप में इस सवाल का जवाब दुनिया और थाई लोगों को तुरंत देना चाहिए !! यदि वह देशों की संप्रभुता का सम्मान करता हैतो वह... आपको अपने इस नागरिक के साथ तत्काल व्यवहार करना होगा। थाईलैंड को मोंटेनेग्रो के उपनिवेश के रूप में कब्जा करने के विचार के लिए विद्रोह के आरोप में !!!! और यहां तक ​​कि शुरुआत में ही प्रमाणित करना होगा कि वह मोंटेनेग्रो का नागरिक है। मोंटेनेग्रो राष्ट्रीयता जिसने एक स्वतंत्र राष्ट्र के संप्रभु सिद्धांत के खिलाफ अधर्म का काम किया और विद्रोह के स्तर पर एक राजनीतिक अपराध है यहां तक ​​कि मौत की सजा मिलने की हद तकउसे एक शासक के रूप में निर्णायक रूप से दंडित किया जाना थाजब तक कि उसे थाईलैंड के खिलाफ अपनी बुरी सोच को तुरंत समाप्त नहीं करना पड़ा !! फिर राजद्रोह के अपराध के लिए उसे कड़ी सजा देने के लिए आगे बढ़े @ Su-ngai Padichinakun, डॉ किकमेक सुवानमाकिनबुराया चबाबुनसेट, 4 अगस्त, 2021, 1330 बजे।

(-७ अगस्त २०६४)--

 

-----

-----
-----

 

 

5.Russia-รัสเซีย

-----

-----

Важный народ Черногории задумал революцию, чтобы свергнуть правительство и тайскую монархию. Это план покорения Таиланда как колонии Черногории. Поменять Тайланд на республику ???

-----

Черногорская толпа Таксина собралась перед Большим дворцом сегодня (7 августа 2021 года).

посмотри на политологию Возьмите политическую науку, чтобы решить. Таксин, этот человек - гражданин Черногории. под Черногорией принадлежат Республике Черногория Тогда подумайте о революции, чтобы свергнуть правительство Таиланда. Свергнуть тайскую монархию, чтобы стать такой республикой Тайланд, равной иностранцам. Стремитесь к войне, чтобы захватить Таиланд как колонию самой Черногории !!! здесь, Черногория Должен ответить на вопрос тайцев и всего мира, есть ли план колонизации Таиланда или нет? Почему разрешают гражданам Черногории Подумать о терроризме в Таиланде ?? То есть послать господина Таксина Чинаватра, гражданина Черногории. принять меры против правительства Таиланда как внутри, так и за пределами совета Он существует с тех пор, как в 2017 году была принята конституция Таиланда, за счет оппозиционных политических партий. , Есть партия Pheu Thai, Прогрессивная партия и т. Д., Которые постоянно преследуют как внутри, так и за пределами парламента. На сегодняшний день это постепенно обнаруживается. Стало яснее, то есть открыто заявляя о себе в оппозиции правительству Праюта и ускоряя работу по подстрекательству народных масс. восстать против изгнания действующего премьер-министра с должности и поддержать реформу тайской монархии, как последний автопробег по всей стране 1 августа 2021 года, Черногория Необходимо срочно ответить на этот вопрос миру и тайскому народу !! Если он уважает суверенитет стран, он ... Тебе нужно срочно разобраться с этим твоим гражданином. Ответственный за восстание за идею оккупации Таиланда как колонии Черногории !!!! и даже в самом начале должен подтвердить, что он гражданин Черногории. Национальность Черногории который действовал неправедно против суверенного принципа независимой нации и является политическим преступлением на уровне восстания Даже до того, как его приговорили к смертной казни, он должен был быть решительно наказан как правитель, пока он не должен был немедленно положить конец своим злым мыслям против Таиланда !! Затем приступили к суровому наказанию за преступление государственной измены @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 августа 2021 г., 13:30.

(-7 августа 2064 г.) -

 

-----
-----

 

 

6.Arab-อาหรับ

-----

-----

فكر شعب الجبل الأسود المهم في ثورة للإطاحة بالحكومة والنظام الملكي التايلاندي. إنها خطة لقهر تايلاند كمستعمرة للجبل الأسود. تغيير تايلاند الى جمهورية ؟؟؟

-----

تجمع حشد من غوغاء الجبل الأسود ثاكسين أمام القصر الكبير اليوم (7 أغسطس 2021).

انظر إلى العلوم السياسية خذ العلوم السياسية لتقرر ، ثاكسين ، هذا الشخص من مواطني الجبل الأسود. تحت الجبل الأسود تنتمي إلى جمهورية الجبل الأسود ثم فكر في ثورة للإطاحة بالحكومة التايلاندية الإطاحة بالنظام الملكي التايلاندي لتصبح جمهورية تايلاند مثلها مثل الأجانب. تهدف إلى شن حرب للاستيلاء على تايلاند كمستعمرة للجبل الأسود نفسها !!! هنا ، الجبل الأسود هل يجب الإجابة على سؤال الشعب التايلاندي والعالم أجمع هل هناك خطة لاستعمار تايلاند أم لا؟ لماذا نسمح لمواطني الجبل الأسود تعال إلى التفكير في الإرهاب في تايلاند ؟؟ أي ، أرسل السيد ثاكسين شيناواترا ، وهو مواطن من الجبل الأسود. لاتخاذ إجراءات ضد الحكومة التايلاندية داخل وخارج المجلس وهي موجودة منذ اعتماد الدستور التايلاندي لعام 2017 ، خلف الأحزاب السياسية المعارضة. ، هناك حزب Pheu Thai ، والحزب التقدمي ، وما إلى ذلك ، يضايقون باستمرار داخل وخارج البرلمان. اعتبارا من اليوم ، تم الكشف عنها تدريجيا. أصبح من الواضح ، أي إعلان نفسه علنا ​​ضد حكومة برايوت وتسريع عمل تحريض جماهير الأمة. أن يثور ضد طرد رئيس الوزراء الحالي من منصبه ودعم إصلاح النظام الملكي التايلاندي ، حيث كان أحدث تجمع لسيارات الغوغاء في جميع أنحاء البلاد في 1 أغسطس 2021 ، مونتينيغرو يجب الإجابة على هذا السؤال للعالم والشعب التايلاندي بشكل عاجل !! إذا كان يحترم سيادة الدول ، فإنه ... عليك أن تتعامل بشكل عاجل مع مواطنك هذا. في تهمة التمرد لفكرة احتلال تايلاند كمستعمرة للجبل الأسود !!!! وحتى في البداية يجب أن يشهد على أنه مواطن من الجبل الأسود. جنسية الجبل الأسود التي تصرفت بشكل غير شرعي ضد مبدأ سيادة الدولة المستقلة وهي جريمة سياسية على مستوى التمرد حتى إلى حد الحكم عليه بالإعدام ، كان لا بد من معاقبة حاكمة صارمة ، حتى يضطر على الفور إلى وضع حد لفكره الشرير ضد تايلاند !! ثم شرع في تقديمه لعقوبة شديدة على جريمة الخيانة @ Su-ngai Padichinakun ، والدكتور Kikmek Suwanmakin ، Buaraya Chababunset ، أغسطس 2021 ، 1330 ساعة.

(-7 أغسطس 2064) -

 

-----
-----

 

 

7.Indonesia-อินโดนีเซีย

-----

-----

Orang-orang Montenegro yang penting memikirkan sebuah revolusi untuk menggulingkan pemerintah dan monarki Thailand. Ini adalah rencana untuk menaklukkan Thailand sebagai koloni Montenegro. Ubah Thailand menjadi republik???

-----

Massa Thaksin Montenegro berkumpul di depan Grand Palace hari ini (7 Agustus 2021).

lihat ilmu politik Ambilah ilmu politik untuk memutuskan Thaksin, orang ini berkebangsaan Montenegro. di bawah Montenegro milik Republik Montenegro Kemudian pikirkan tentang sebuah revolusi untuk menggulingkan pemerintah Thailand Menggulingkan monarki Thailand menjadi republik Thailand seperti itu, setara dengan orang asing. Bertujuan untuk perang merebut Thailand sebagai koloni Montenegro sendiri!!! di sini, Montenegro Harus menjawab pertanyaan rakyat Thailand, dan seluruh dunia apakah ada rencana menjajah Thailand atau tidak? Mengapa mengizinkan warga negara Montenegro Kalau dipikir-pikir terorisme di Thailand?? Yaitu, mengirim Tuan Thaksin Shinawatra, seorang warga negara Montenegro. untuk mengambil tindakan terhadap pemerintah Thailand baik di dalam maupun di luar dewan Sudah ada sejak konstitusi Thailand 2017 diadopsi, di belakang partai politik oposisi. , Ada Partai Pheu Thai, Partai Progresif, dll., yang terus-menerus melecehkan baik di dalam maupun di luar Parlemen. Mulai hari ini, secara bertahap terungkap. Menjadi lebih jelas, yaitu secara terbuka menyatakan dirinya menentang pemerintah Prayut dan mempercepat pekerjaan menghasut massa bangsa. untuk bangkit melawan pengusiran Perdana Menteri saat ini dari jabatan dan dukung reformasi monarki Thailand, sebagai reli mobil massa terbaru di seluruh negeri pada 1 Agustus 2021, Montenegro Harus segera menjawab pertanyaan ini kepada dunia dan rakyat Thailand!! Jika dia menghormati kedaulatan negara, dia... Anda harus segera berurusan dengan warga negara Anda ini. Dalam tuduhan pemberontakan atas gagasan menduduki Thailand sebagai koloni Montenegro!!!! dan bahkan sejak awal harus menyatakan bahwa dia adalah warga negara Montenegro. Kebangsaan Montenegro yang bertindak tidak benar bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara merdeka dan merupakan pelanggaran politik pada tingkat pemberontakan Bahkan sampai dijatuhi hukuman mati, ia harus dihukum tegas sebagai penguasa, sampai ia harus segera mengakhiri pemikiran jahatnya terhadap Thailand!! Kemudian dilanjutkan dengan menjatuhkan hukuman berat atas tindak pidana makar @Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 Agustus 2021, 1330 WIB.

(—7 Agustus 2064)--

 

-----
-----

 

 

8.Japan-ญี่ปุ่น

-----

-----

重要なモンテネグロの人々は、政府とタイの君主制を打倒する革命について考えました。モンテネグロの植民地としてタイを征服する計画です。タイを共和国に変えますか?

-----

今日(2021年8月7日)、モンテネグロタクシンの暴徒が大宮殿の前に集まりました。

政治学を見てくださいタクシン、この人はモンテネグロ国民です。モンテネグロの下でモンテネグロ共和国に属するそれから、タイ政府を打倒するための革命について考えるようになりますタイの君主制を打倒して、外国人と同等のタイ共和国になりましょう。タイをモンテネグロの植民地として占領する戦争を目指しましょう!!!ここ、モンテネグロタイに植民地化する計画があるかどうか、タイの人々、そして全世界の質問に答えなければなりませんか?モンテネグロ国民を許可する理由タイのテロについて考えてみませんか?つまり、モンテネグロ国民のタクシン・シナワット氏を送ってください。タイ政府に対して行動を起こす評議会の内外の両方2017年のタイ憲法が採択されて以来、野党の政党の背後に存在している。 、タイ貢献党、進歩党などが議会の内外で常に嫌がらせをしている。今日の時点で、それは徐々に明らかにされています。それはより明確になりました。つまり、プラユット政権に反対していることを公然と宣言し、国の大衆を扇動する作業を加速させました。現在の首相の辞任に反対して立ち上がる2021年8月1日にモンテネグロで全国で最新の暴徒車が集結する中、タイの君主制の改革を支援します。この質問に世界とタイの人々に緊急に答えなければなりません!!彼が国の主権を尊重するならば、彼は...あなたはあなたのこの市民に緊急に対処しなければなりません。モンテネグロの植民地としてタイを占領するという考えに対する反乱を担当しています!!!!そして最初から、彼がモンテネグロの市民であることを証明しなければなりません。モンテネグロの国籍独立国家の主権原則に反して不当に行動した反乱のレベルでの政治犯罪です死刑判決を受けるまでも、タイに対する邪悪な考えをすぐに終わらせるまで、彼は統治者として断固として罰せられなければなりませんでした!その後、彼を反逆罪で厳しい刑罰に処しました@ Su-ngai Padichinakun、Dr。KikmekSuwanmakin、Buaraya Chababunset、2021年8月4日、1330時間。

(-2064年8月7日)-

 

-----
-----

 

 

9.Italy-อิตาลี

-----

Importante popolo montenegrino ha pensato a una rivoluzione per rovesciare il governo e la monarchia thailandese. È un piano per conquistare la Thailandia come colonia del Montenegro. Cambiare la Thailandia in una repubblica???

-----

La folla del Montenegro Thaksin si è riunita oggi (7 agosto 2021) davanti al Grand Palace.

guarda scienze politiche Prendi la scienza politica per decidere Thaksin, questa persona è un cittadino del Montenegro. sotto il Montenegro appartengono alla Repubblica del Montenegro Poi vieni a pensare a una rivoluzione per rovesciare il governo thailandese Rovesciare la monarchia thailandese per diventare una repubblica della Thailandia così, uguale agli stranieri. Punta a una guerra per conquistare la Thailandia come colonia del Montenegro stesso!!! quaggiù, Montenegro Deve rispondere alla domanda dei thailandesi e del mondo intero se esiste un piano per colonizzare la Thailandia o no? Perché consentire ai cittadini del Montenegro? Vieni a pensare al terrorismo in Thailandia?? Cioè, invia il signor Thaksin Shinawatra, un cittadino del Montenegro. agire contro il governo thailandese dentro e fuori il consiglio Esiste da quando è stata adottata la costituzione thailandese del 2017, dietro i partiti politici dell'opposizione. C'è il Pheu Thai Party, il Partito Progressista, ecc., che molestano costantemente sia all'interno che all'esterno del Parlamento. Ad oggi, è stato gradualmente rivelato. Divenne più chiaro, cioè dichiarandosi apertamente contrario al governo Prayut e accelerando l'opera di incitamento alle masse della nazione. insorgere contro l'espulsione dall'ufficio dell'attuale Presidente del Consiglio e sostenere la riforma della monarchia thailandese, come l'ultimo raduno di auto mafiose in tutto il paese il 1 agosto 2021, Montenegro Deve rispondere urgentemente a questa domanda al mondo e ai thailandesi !! Se rispetta la sovranità dei paesi, lui... Devi occuparti urgentemente di questo tuo cittadino. Nell'accusa di ribellione per l'idea di occupare la Thailandia come colonia del Montenegro!!!! e anche all'inizio deve certificare di essere cittadino del Montenegro. Nazionalità montenegrina che ha agito ingiustamente contro il principio sovrano di una nazione indipendente ed è un reato politico a livello di ribellione Fino al punto di essere condannato a morte, dovette essere decisamente punito come sovrano, fino a quando non dovette porre immediatamente fine al suo pensiero malvagio contro la Thailandia!! Quindi ha proceduto a portarlo a una severa punizione per il crimine di tradimento @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 agosto 20211330 ore.

(-7 agosto 2064)--

 

-----

-----

 

 

10.France-ฝรั่งเศส

-----

-----

D'importants habitants du Monténégro ont pensé à une révolution pour renverser le gouvernement et la monarchie thaïlandaise. C'est un plan pour conquérir la Thaïlande en tant que colonie du Monténégro. Changer la Thaïlande en république ???

-----

La foule du Monténégro Thaksin s'est rassemblée devant le Grand Palais aujourd'hui (7 août 2021).

regarder la science politique Prenez la science politique pour décider. Thaksin, cette personne est un ressortissant du Monténégro. sous le Monténégro appartiennent à la République du Monténégro Alors venez penser à une révolution pour renverser le gouvernement thaïlandais Renversez la monarchie thaïlandaise pour devenir une république de Thaïlande comme ça, égale aux étrangers. Visez une guerre pour saisir la Thaïlande en tant que colonie du Monténégro lui-même !!! par ici, Monténégro Doit-on répondre à la question du peuple thaïlandais, et du monde entier s'il existe un plan de colonisation de la Thaïlande ou non ? Pourquoi autoriser les ressortissants du Monténégro Venez penser au terrorisme en Thaïlande ?? C'est-à-dire, envoyer M. Thaksin Shinawatra, un ressortissant du Monténégro. prendre des mesures contre le gouvernement thaïlandais à l'intérieur et à l'extérieur du conseil Il existe depuis l'adoption de la constitution thaïlandaise de 2017, derrière les partis politiques de l'opposition. , Il y a le Parti Pheu Thai, le Parti progressiste, etc., qui harcèlent constamment tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement. A ce jour, il a été progressivement révélé. C'est devenu plus clair, c'est-à-dire se déclarer ouvertement contre le gouvernement Prayut et accélérer le travail d'incitation des masses de la nation. se soulever contre la destitution de l'actuel Premier ministre et soutenir la réforme de la monarchie thaïlandaise, comme le dernier rassemblement de voitures de foule à travers le pays le 1er août 2021, Monténégro Doit répondre à cette question au monde et au peuple thaïlandais de toute urgence !! S'il respecte la souveraineté des pays, il... Vous devez vous occuper d'urgence de votre citoyen. En charge de la rébellion pour l'idée d'occuper la Thaïlande en tant que colonie du Monténégro !!!! et même au tout début doit certifier qu'il est citoyen du Monténégro. Nationalité du Monténégro qui a agi injustement contre le principe souverain d'une nation indépendante et est un délit politique au niveau de la rébellion Même au point d'être condamné à mort, il a dû être puni de manière décisive en tant que dirigeant, jusqu'à ce qu'il doive immédiatement mettre fin à ses mauvaises pensées contre la Thaïlande !! Ensuite, il a été condamné à une peine sévère pour le crime de trahison @ Su-ngai Padichinakun, Dr Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 août 2021, 13h30.

(—7 août 2064)--

 

-----
-----

 

 

11.Geraman-เยอรมัน

-----

-----

Bedeutende montenegrinische Leute dachten an eine Revolution, um die Regierung und die thailändische Monarchie zu stürzen. Es ist ein Plan, Thailand als Kolonie Montenegros zu erobern. Thailand in eine Republik verwandeln???

-----

Der montenegrinische Thaksin-Mob hat sich heute (7. August 2021) vor dem Großen Palast versammelt.

schau mal in die politikwissenschaft Nehmen Sie die Politikwissenschaft, um zu entscheiden, Thaksin, diese Person ist ein montenegrinischer Staatsangehöriger. unter Montenegro gehören zur Republik Montenegro Dann denken Sie an eine Revolution, um die thailändische Regierung zu stürzen Die thailändische Monarchie stürzen, um so eine Republik Thailand zu werden, die Ausländern gleichgestellt ist. Streben Sie einen Krieg an, um Thailand als Kolonie Montenegros selbst zu erobern!!! hier drüben, Montenegro Muss die Frage der Thailänder und der ganzen Welt beantworten, ob es einen Plan gibt, Thailand zu kolonisieren oder nicht? Warum montenegrinische Staatsangehörige zulassen? Kommen Sie, um an Terrorismus in Thailand zu denken?? Das heißt, schicken Sie Herrn Thaksin Shinawatra, einen montenegrinischen Staatsangehörigen. gegen die thailändische Regierung vorgehen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Rates Es existiert seit der Verabschiedung der thailändischen Verfassung von 2017 hinter den Oppositionsparteien. , Es gibt die Pheu Thai Party, die Progressive Party usw., die ständig sowohl innerhalb als auch außerhalb des Parlaments schikaniert. Bis heute wurde es nach und nach enthüllt. Es wurde klarer, das heißt, er erklärte sich offen gegen die Prayuth-Regierung und beschleunigte die Arbeit, die Massen der Nation aufzuhetzen. sich gegen die Amtsenthebung des amtierenden Ministerpräsidenten zu erheben und unterstützen Sie die Reform der thailändischen Monarchie als letzte Auto-Rallye im ganzen Land am 1. August 2021, Montenegro Muss diese Frage der Welt und den Thais dringend beantworten !! Wenn er die Souveränität der Länder respektiert, dann... Sie müssen sich dringend mit Ihrem Bürger befassen. Im Auftrag der Rebellion für die Idee, Thailand als Kolonie Montenegros zu besetzen !!!! und muss gleich zu Beginn bescheinigen, dass er montenegrinischer Staatsbürger ist. montenegrinische Staatsangehörigkeit die ungerecht gegen das Souveränitätsprinzip einer unabhängigen Nation gehandelt haben und ist ein politisches Vergehen auf der Ebene der Rebellion Bis zur Todesstrafe musste er als Herrscher entschieden bestraft werden, bis er seinem bösen Denken gegenüber Thailand sofort ein Ende setzen musste!! Dann fuhr er fort, ihn wegen des Verbrechens des Hochverrats zu einer schweren Strafe zu bringen @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4. August 2021, 13:30 Uhr.

(—7. August 2064)--

 

-----

-----

 


12.Africa-แอฟริกา

-----

-----

Belangrike Montenegro -mense het gedink aan 'n revolusie om die regering en die Thaise monargie omver te werp. Dit is 'n plan om Thailand as 'n kolonie Montenegro te verower. Verander Thailand na 'n republiek ???

-----

Montenegro Thaksin -skare het vandag (7 Augustus 2021) voor die Grand Palace vergader.

kyk na politieke wetenskap Neem die politieke wetenskap om te besluit Thaksin, hierdie persoon is 'n Montenegro -burger. onder Montenegro behoort aan die Republiek van Montenegro Dink dan aan 'n revolusie om die Thaise regering omver te werp Omverwerp die Thaise monargie om so 'n republiek van Thailand te word, gelyk aan buitelanders. Doel vir 'n oorlog om Thailand as 'n kolonie van Montenegro self aan te gryp !!! hier, Montenegro Moet die vraag van die Thaise mense en die hele wêreld beantwoord of daar 'n plan is om Thailand te koloniseer of nie? Waarom Montenegro -onderdane toelaat? Dink u aan terrorisme in Thailand ?? Dit wil sê, stuur mnr Thaksin Shinawatra, 'n burger van Montenegro. om aksie te neem teen die Thaise regering binne en buite die raad Dit bestaan ​​sedert die Thaise grondwet van 2017, agter die opposisiepartye. , Daar is die Pheu Thai Party, die Progressive Party, ensovoorts, wat binne en buite die parlement voortdurend teister. Vanaf vandag is dit geleidelik onthul. Dit het duideliker geword, dit wil sê openlik verklaar hy hom in opposisie teen die Prayut -regering en versnel die werk om die massas van die land aan te wakker. om op te staan ​​teen die skorsing van die huidige premier uit sy amp en ondersteun die hervorming van die Thaise monargie, as die nuutste saamtrek oor die land op 1 Augustus 2021, Montenegro Moet hierdie vraag dringend aan die wêreld en Thaise mense beantwoord !! As hy die soewereiniteit van die lande respekteer, ... U moet dringend met hierdie burger van u te doen kry. In opdrag van rebellie vir die idee om Thailand as 'n kolonie van Montenegro te beset !!!! en selfs aan die begin moet bevestig dat hy 'n burger van Montenegro is. Montenegro nasionaliteit wat onregverdig opgetree het teen die soewereine beginsel van 'n onafhanklike nasie en is 'n politieke oortreding op die vlak van opstand Selfs tot die doodstraf, moes hy beslis as 'n heerser gestraf word, totdat hy onmiddellik 'n einde moes maak aan sy bose denke teen Thailand !! Daarna het hy 'n ernstige straf opgelê vir die misdaad van verraad @ Su-ngai Padichinakun, dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 Aug. 2021, 1330 uur.

(—7 Augustus 2064)-

 

-----
-----

 

 

13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน

-----

-----

Mühüm Monteneqrolular hökuməti və Tay monarxiyasını devirmək üçün bir inqilab düşündülər. Taylandı Monteneqronun koloniyası olaraq fəth etmək planıdır. Taylandı respublika olaraq dəyişdirin ???

-----

Monteneqro Taksin dəstəsi bu gün (7 avqust 2021) Böyük Sarayın qarşısında toplandı.

siyasət elminə baxın Siyasət elminə qərar verin, Thaksin, bu şəxs Monteneqro vətəndaşıdır. Monteneqro altında Monteneqro Respublikasına məxsusdur Sonra Tayland hökumətini devirmək üçün bir inqilab düşünün Tayland monarxiyasını devirin, belə bir şəkildə Tayland respublikası olmaq üçün xaricilərə bərabər olun. Taylandı Monteneqronun müstəmləkəsi olaraq ələ keçirmək üçün müharibə edin !!! bura, Monteneqro Taylandlıların və bütün dünyanın Taylandı müstəmləkə etmək planının olub -olmadığı sualına cavab verməlidirmi? Niyə Monteneqro vətəndaşlarına icazə verilir Taylanddakı terror haqqında düşünməyə gəlin? Yəni, Monteneqro əsilli cənab Thaksin Shinawatra göndərin. Tayland hökumətinə qarşı tədbir görmək həm məclis daxilində, həm də xaricində 2017 Tayland konstitusiyasının müxalif siyasi partiyaların arxasında qəbul edilməsindən bəri mövcuddur. , Həm Parlamentin daxilində, həm də xaricində daim təqib edən Pheu Tay Partiyası, Tərəqqi Partiyası və s. Bu gündən etibarən tədricən ortaya çıxdı. Daha aydın oldu, yəni özünü açıq şəkildə Prayut hökumətinə müxalif elan edərək millət kütlələrini qızışdırmaq işini sürətləndirdi. hazırkı Baş nazirin vəzifəsindən qovulmasına qarşı ayağa qalxmaq və 1 Avqust 2021 -ci ildə Monteneqroda ölkə daxilində son mafiya avtomobili mitinqi olaraq Tay monarxiyasının islahatını dəstəkləyin. Bu suala dünyaya və Taylandlılara təcili cavab verməlidir !! Ölkələrin suverenliyinə hörmət edirsə, o ... Bu vətəndaşla təcili məşğul olmalısan. Taylandı Monteneqronun bir müstəmləkəsi olaraq işğal etmək fikrinə üsyan qaldırmaqda !!!! və hətta ən başında Monteneqro vətəndaşı olduğunu təsdiq etməlidir. Çernoqoriya vətəndaşlığı müstəqil bir millətin suveren prinsipinə qarşı haqsız hərəkət etdi və üsyan səviyyəsində siyasi cinayətdir Hətta edama məhkum olana qədər Tayland əleyhinə pis düşüncəsinə dərhal son qoyana qədər hökmdar kimi qəti şəkildə cəzalandırılmalı idi !! Sonra onu xəyanət cinayətinə görə ağır cəzaya cəlb etməyə başladı @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 Avqust 2021, 1330 saat.

(—7 Avqust 2064)-

 

-----
-----

 

 

14.Bosnian-บอสเนีย

-----

-----

Važni ljudi u Crnoj Gori razmišljali su o revoluciji koja će srušiti vladu i tajlandsku monarhiju. U planu je osvajanje Tajlanda kao kolonije Crne Gore. Promijeniti Tajland u republiku ???

-----

Crna Gora Thaksin rulja okupila se danas (7. avgusta 2021) ispred Velike palače.

pogledajte političke nauke Odlučite se o političkim naukama. Thaksin, ova osoba je državljanin Crne Gore. pod Crnom Gorom pripadaju Republici Crnoj Gori Onda pomislite na revoluciju za rušenje tajlandske vlade Srušiti tajlandsku monarhiju da postane takva republika Tajland, jednaka strancima. Ciljajte da rat zauzme Tajland kao koloniju same Crne Gore !!! ovdje, Crna Gora Moram odgovoriti na pitanje Tajlanđana i cijelog svijeta postoji li plan kolonizacije Tajlanda ili ne? Zašto dopustiti državljanima Crne Gore Kad pomislite na terorizam na Tajlandu ?? Odnosno, pošaljite gospodina Thaksina Shinawatru, državljanina Crne Gore. poduzeti mjere protiv tajlandske vlade i unutar i izvan vijeća On postoji od usvajanja tajlandskog Ustava 2017., iza opozicionih političkih stranaka. , Postoji tajlandska partija Pheu, napredna stranka itd., Koja stalno uznemirava unutar i izvan parlamenta. Od danas se to postupno otkrivalo. Postalo je jasnije, odnosno otvoreno se izjasnio kao protivnik vlade Prayut i ubrzao rad na raspirivanju narodnih masa. ustati protiv izbacivanja aktuelnog premijera sa funkcije i podržati reformu tajlandske monarhije, kao posljednji skup mafijaških automobila širom zemlje 1. avgusta 2021. godine, Crna Gora Moram hitno odgovoriti na ovo pitanje svijetu i Tajlanđanima !! Ako poštuje suverenitet zemalja, on ... Morate hitno imati posla sa ovim vašim građaninom. U optužbi za pobunu zbog ideje okupacije Tajlanda kao kolonije Crne Gore !!!! pa čak i na samom početku mora potvrditi da je državljanin Crne Gore. Državljanstvo Crne Gore koja je djelovala nepravedno protiv suverenog načela nezavisne nacije i predstavlja politički prekršaj na nivou pobune Čak do mjere da je osuđen na smrt, morao je biti odlučno kažnjen kao vladar, sve dok nije morao odmah stati na kraj svom zlom razmišljanju protiv Tajlanda !! Zatim su ga priveli strogoj kazni za zločin izdaje @ Su-ngai Padichinakun, dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4. augusta 2021, 1330 sati.

(—7. Avgusta 2064)-

 

-----
-----

 

 

15.Cambodia-เขมร

-----

-----

ប្រជាជនម៉ុងតេណេហ្គ្រោដ៏សំខាន់បានគិតពីបដិវត្តន៍មួយដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងរបបរាជានិយមថៃ។ វាគឺជាផែនការដើម្បីយកឈ្នះប្រទេសថៃដែលជាអាណានិគមម៉ុងតេណេហ្គ្រោ។ ប្តូរប្រទេសថៃទៅជាសាធារណរដ្ឋ ???

-----

ហ្វូងមនុស្សម៉ុងតេណេហ្គ្រោថាក់ស៊ីនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃនេះ (៧ សីហា ២០២១) ។

មើលវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ យកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមកសម្រេចចិត្ត។ ថាក់ស៊ីនមនុស្សនេះជាជនជាតិម៉ុងតេណេហ្គ្រោ។ នៅក្រោមម៉ុងតេណេហ្គ្រោ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាធារណរដ្ឋម៉ុងតេណេហ្គ្រោ បន្ទាប់មកមកគិតពីបដិវត្តន៍ដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលថៃ ផ្តួលរំលំរបបរាជានិយមថៃដើម្បីក្លាយជាសាធារណរដ្ឋថៃដូចនោះស្មើនឹងបរទេស។ មានបំណងធ្វើសង្គ្រាមដណ្តើមយកប្រទេសថៃធ្វើជាអាណានិគមម៉ុងតេណេហ្គ្រោខ្លួនឯង !!! នៅទីនេះម៉ុងតេណេហ្គ្រោ ត្រូវតែឆ្លើយសំណួរប្រជាជនថៃហើយពិភពលោកទាំងមូលថាតើមានគម្រោងធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសថៃឬក៏អត់ហេតុអ្វីបានជាអនុញ្ញាតឱ្យជនជាតិម៉ុងតេណេហ្គ្រោ មកគិតពីភេរវកម្មនៅថៃ ?? នោះគឺបញ្ជូនលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត្រាដែលជាជនជាតិម៉ុងតេណេហ្គ្រោ។ ដើម្បីចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃ ទាំងក្នុងនិងក្រៅក្រុមប្រឹក្សា វាមានអាយុកាលតាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃឆ្នាំ ២០១៧ ត្រូវបានអនុម័តនៅពីក្រោយគណបក្សនយោបាយប្រឆាំង។ មានគណបក្សភឿថៃគណបក្សវឌ្ressនភាពជាដើមដែលតែងតែយាយីឥតឈប់ឈរទាំងក្នុងនិងក្រៅសភា។ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះវាត្រូវបានបង្ហាញជាបណ្តើរ ៗ ហើយ។ វាកាន់តែច្បាស់ពោលគឺប្រកាសខ្លួនដោយបើកចំហប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកប្រាយុធនិងពន្លឿនការងារញុះញង់ប្រជាជនក្នុងប្រទេស។ ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញនាយករដ្ឋមន្រ្តីបច្ចុប្បន្នចេញពីតំណែង និងគាំទ្រការកែទម្រង់របបរាជានិយមថៃដែលជាការប្រមូលផ្តុំហ្វូងមនុស្សចុងក្រោយបង្អស់នៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី ១ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១ ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ ត្រូវតែឆ្លើយសំណួរនេះទៅកាន់ពិភពលោកនិងប្រជាជនថៃជាបន្ទាន់ !! បើគាត់គោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសគាត់ ... អ្នកត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ជាមួយពលរដ្ឋរបស់អ្នកនេះ។ នៅក្នុងបន្ទុកបះបោរចំពោះគំនិតកាន់កាប់ប្រទេសថៃជាអាណានិគមម៉ុងតេណេហ្គ្រោ !!!! ហើយសូម្បីតែនៅដើមដំបូងត្រូវតែបញ្ជាក់ថាគាត់ជាពលរដ្ឋម៉ុងតេណេហ្គ្រោ។ សញ្ជាតិម៉ុងតេណេហ្គ្រោ ដែលបានប្រព្រឹត្តដោយអយុត្តិធម៌ប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសឯករាជ្យមួយ និងជាបទល្មើសនយោបាយក្នុងកម្រិតនៃការបះបោរ សូម្បីតែដល់ពេលត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មយ៉ាងដាច់អហង្ការក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងរហូតដល់គាត់ត្រូវបញ្ចប់នូវគំនិតអាក្រក់របស់គាត់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសថៃភ្លាមៗ !! បន្ទាប់មកបន្តនាំគាត់ទៅដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មក្បត់ជាតិ ស៊ូង៉ៃប៉ាឌីឈីណាគុនវេជ្ជបណ្ឌិតគីមមេសស៊ូវ៉ានម៉ាគីនបូរ៉ាយ៉ាឆាបាប៊ុនសេតថ្ងៃទី ៤ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១ ម៉ោង ១៣៣០ នាទី។

(-៧ សីហា ២០៦៤)-

 

-----
-----

 

 

16.Finland-ฟินแลนด์

-----

-----

Tärkeät montenegrolaiset ajattelivat vallankumousta hallituksen ja Thaimaan monarkian kaatamiseksi. Tarkoitus on valloittaa Thaimaa Montenegron siirtokuntana. Vaihda Thaimaa tasavaltaksi ???

-----

Montenegro Thaksin -väkijoukko kokoontui Suuren palatsin eteen tänään (7. elokuuta 2021).

katsokaa valtiotiedettä Päätä poliittinen tiede Thaksin, tämä henkilö on Montenegron kansalainen. Montenegron alla kuuluvat Montenegron tasavaltaan Ajattele sitten vallankumousta Thaimaan hallituksen kaatamiseksi Kumota Thaimaan monarkia, jotta siitä tulee Thaimaan tasavalta, joka on yhtä suuri kuin ulkomaalaiset. Tavoitteena sota Thaimaan valtaamiseksi Montenegron siirtokuntaksi !!! täällä, Montenegro On vastattava thaimaalaisten ja koko maailman kysymykseen siitä, onko Thaimaan siirtokunta suunnitteilla vai ei? Miksi sallia Montenegron kansalaiset Ajattele terrorismia Thaimaassa ?? Eli lähetä Thaksin Shinawatra, Montenegron kansalainen. ryhtyä toimiin Thaimaan hallitusta vastaan sekä valtuuston sisällä että sen ulkopuolella Se on ollut olemassa vuoden 2017 Thaimaan perustuslain hyväksymisen jälkeen oppositiopuolueiden takana. , Pheu Thai -puolue, Progressiivinen puolue jne. Ahdistelevat jatkuvasti sekä parlamentin sisällä että sen ulkopuolella. Nykyään se on vähitellen paljastunut. Se tuli selvemmäksi, eli julisti avoimesti olevansa Prayutin hallituksen vastainen ja nopeutti kansan joukkojen yllyttämistä. nousta vastustamaan nykyisen pääministerin karkotusta ja tukemaan Thaimaan monarkian uudistamista, viimeisimpänä mobiautokokouksena koko maassa 1. elokuuta 2021, Montenegro Täytyy vastata tähän kysymykseen maailmalle ja thaimaalaisille kiireesti !! Jos hän kunnioittaa maiden suvereniteettia, hän ... Sinun on käsiteltävä kiireesti tämän kansalaisen kanssa. Vastaa kapinasta ajatuksesta valloittaa Thaimaa Montenegron siirtokuntaksi !!!! ja jo alussa on todistettava olevansa Montenegron kansalainen. Montenegron kansalaisuus joka toimi epäoikeudenmukaisesti itsenäisen kansakunnan suvereenia periaatetta vastaan ja se on poliittinen rikos kapinan tasolla Jopa siihen asti, että hänet tuomittiin kuolemaan, hän joutui määrätietoisesti rangaistamaan hallitsijana, kunnes hänen oli välittömästi lopetettava paha ajattelu Thaimaata vastaan ​​!! Sitten hän joutui tuomitsemaan hänet ankaraan rangaistukseen maanpetoksesta @ Su-ngai Padichinakun, tohtori Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4. elokuuta 2021, klo 1330.

(—7. Elokuuta 2064)-

 

-----
-----

 

 

17.Greek-กรีก

-----

-----

Σημαντικοί άνθρωποι του Μαυροβουνίου σκέφτηκαν μια επανάσταση για την ανατροπή της κυβέρνησης και της μοναρχίας της Ταϊλάνδης. Είναι ένα σχέδιο για την κατάκτηση της Ταϊλάνδης ως αποικία του Μαυροβουνίου. Αλλαγή της Ταϊλάνδης σε δημοκρατία ;;;

-----

Μαυροβούνιο ο όχλος Thaksin συγκεντρώθηκε μπροστά από το Μεγάλο Παλάτι σήμερα (7 Αυγούστου 2021).

κοιτάξτε την πολιτική επιστήμη Πάρτε την πολιτική επιστήμη για να αποφασίσετε. Thaksin, αυτό το άτομο είναι υπήκοος Μαυροβουνίου. κάτω από το Μαυροβούνιο ανήκουν στη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου Στη συνέχεια, σκεφτείτε μια επανάσταση για την ανατροπή της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης Ανατρέψτε την ταϊλανδική μοναρχία για να γίνει δημοκρατία της Ταϊλάνδης έτσι, ίση με τους ξένους. Στόχος ένας πόλεμος για την κατάληψη της Ταϊλάνδης ως αποικία του ίδιου του Μαυροβουνίου !!! εδώ, Μαυροβούνιο Πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση των Ταϊλανδών και όλου του κόσμου εάν υπάρχει σχέδιο αποικισμού της Ταϊλάνδης ή όχι; Γιατί να επιτρέπονται οι υπήκοοι του Μαυροβουνίου Σκεφτείτε την τρομοκρατία στην Ταϊλάνδη; Δηλαδή, στείλτε τον κ. Thaksin Shinawatra, υπήκοο Μαυροβουνίου. να αναλάβει δράση κατά της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης εντός και εκτός συμβουλίου Υπήρχε από την έγκριση του Συντάγματος της Ταϊλάνδης του 2017, πίσω από τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης. , Υπάρχει το Pheu Thai Party, το Progressive Party κ.λπ., που παρενοχλεί συνεχώς τόσο εντός όσο και εκτός του Κοινοβουλίου. Από σήμερα, αποκαλύφθηκε σταδιακά. Έγινε σαφέστερο, δηλώνοντας δηλαδή ανοιχτά τον εαυτό του σε αντίθεση με την κυβέρνηση Prayut και επιταχύνοντας το έργο της υποκίνησης των μαζών του έθνους. να ξεσηκωθεί ενάντια στην αποπομπή του σημερινού πρωθυπουργού από τα καθήκοντά του και υποστηρίζουν τη μεταρρύθμιση της ταϊλανδικής μοναρχίας, ως το πιο πρόσφατο ράλι οχλού σε όλη τη χώρα την 1η Αυγούστου 2021, Μαυροβούνιο Πρέπει να απαντήσετε επειγόντως σε αυτήν την ερώτηση στον κόσμο και στους Ταϊλανδέζους !! Αν σέβεται την κυριαρχία των χωρών, ... Πρέπει να αντιμετωπίσετε επειγόντως αυτόν τον πολίτη σας. Στην κατηγορία της εξέγερσης για την ιδέα της κατάληψης της Ταϊλάνδης ως αποικίας του Μαυροβουνίου !!!! και μάλιστα στην αρχή πρέπει να πιστοποιήσει ότι είναι πολίτης του Μαυροβουνίου. Ιθαγένεια Μαυροβουνίου που ενήργησε άδικα ενάντια στην κυρίαρχη αρχή ενός ανεξάρτητου έθνους και είναι ένα πολιτικό αδίκημα σε επίπεδο εξέγερσης Ακόμα και στο σημείο να καταδικαστεί σε θάνατο, έπρεπε να τιμωρηθεί αποφασιστικά ως ηγεμόνας, μέχρι που έπρεπε να τερματίσει αμέσως την κακή του σκέψη κατά της Ταϊλάνδης !! Στη συνέχεια προχώρησε σε σοβαρή τιμωρία για το έγκλημα της προδοσίας @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 Αυγούστου 2021, 1330 ώρα.

(—7 Αυγούστου 2064)-

 

-----
-----

 

 

18.Hebrew-ฮีบรู

-----

----

אנשי מונטנגרו חשובים חשבו על מהפכה להפיל את הממשלה ואת המלוכה התאילנדית. זוהי תכנית לכבוש את תאילנד כמושבה של מונטנגרו. לשנות את תאילנד לרפובליקה ???

-----

אספסוף מונטנגרו תאקסין התאסף היום מול הארמון הגדול (7 באוגוסט 2021).

תסתכל על מדע המדינה קח את מדע המדינה להחליט.תקסין, האדם הזה הוא אזרח מונטנגרו. תחת מונטנגרו שייכים לרפובליקה של מונטנגרו אז תחשוב על מהפכה להפיל את ממשלת תאילנד להפיל את המלוכה התאילנדית להפוך לרפובליקה של תאילנד כזו, שווה לזרים. כוון למלחמה לתפוס את תאילנד כמושבה של מונטנגרו עצמה !!! כאן, מונטנגרו חייבים לענות על השאלה של התאילנדים, וכל העולם אם יש תוכנית ליישב את תאילנד או לא? למה לאפשר לאזרחי מונטנגרו באים לחשוב על טרור בתאילנד ?? כלומר, שלח את מר טאקסין שינאוואטרה, אזרח מונטנגרו. לפעול נגד ממשלת תאילנד הן בתוך המועצה והן מחוצה לה היא קיימת מאז שאומצה החוקה התאילנדית לשנת 2017, מאחורי המפלגות הפוליטיות באופוזיציה. , יש את מפלגת פאו תאילנד, המפלגה המתקדמת וכו ', שמציקה ללא הרף הן בתוך הפרלמנט והן מחוצה לו. מהיום הוא נחשף בהדרגה. זה התבהר יותר, כלומר, הכריז על עצמו באופן גלוי בהתנגדות לממשלת פראוט ומאיץ את עבודת ההסתה של המוני האומה. לקום נגד גירוש ראש הממשלה הנוכחי מתפקידו ולתמוך ברפורמה במלוכה התאילנדית, כמו עצרת מכוניות ההמון האחרונה ברחבי הארץ ב -1 באוגוסט 2021, מונטנגרו חייב לענות על שאלה זו לעולם ולתאילנדים בדחיפות !! אם הוא מכבד את ריבונות המדינות, הוא ... אתה צריך להתמודד בדחיפות עם האזרח הזה שלך. באשמת המרד על הרעיון לכבוש את תאילנד כמושבה של מונטנגרו !!!! ואפילו בהתחלה חייב לאשר שהוא אזרח מונטנגרו. לאום מונטנגרו שפעל בצדק נגד העיקרון הריבוני של אומה עצמאית ומהווה עבירה פוליטית ברמת המרד אפילו עד גזירת מוות, היה עליו להיענש בהכרעה כשליט, עד שנאלץ לשים קץ לחשיבתו הרעה נגד תאילנד !! לאחר מכן המשיך להביאו לעונש חמור על עבירת בגידה @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 באוגוסט 2021, 1330 שעות.

(—7 באוגוסט 2064)-

 

-----

-----

 

 

19.Hungary-ฮังการี

-----

-----

A fontos montenegrói emberek forradalmat gondoltak a kormány és a thai monarchia megdöntésére. Ez egy terv Thaiföld meghódítására Montenegró kolóniájaként. Thaiföldet köztársasággá változtatni ???

-----

A montenegrói thaksin csőcselék ma (2021. augusztus 7 -én) összegyűlt a Nagy Palota előtt.

nézd meg a politológiát Thaksin, ez a személy montenegrói állampolgár. Montenegró alatt a Montenegrói Köztársasághoz tartozik Akkor gondoljunk egy forradalomra, amely megdöntheti a thai kormányt Döntsd meg a thai monarchiát, hogy ilyen Thaiföld köztársasággá váljon, egyenlő a külföldiekkel. Cél a háború, hogy elfoglalják Thaiföldet, mint maga Montenegró kolóniáját !!! ide, Montenegró Meg kell válaszolni a thai emberek és az egész világ kérdését, hogy van -e terv Thaiföld gyarmatosítására vagy sem? Miért engedélyezik a montenegrói állampolgárokat? Ha a thaiföldi terrorizmusra gondolunk ?? Vagyis küldje el Thaksin Shinawatra urat, montenegrói állampolgárt. hogy fellépjen a thai kormány ellen a tanácson belül és kívül is Ez a 2017 -es thai alkotmány elfogadása óta létezik, az ellenzéki politikai pártok mögött. , Van a Pheu Thai Párt, a Haladó Párt stb., Folyamatosan zaklatva a Parlamenten belül és kívül egyaránt. Mától fokozatosan kiderült. Világosabbá vált, vagyis nyíltan a Prayut -kormánnyal szemben állónak nyilvánítja magát, és felgyorsítja a nemzet tömegeinek felbujtását. hogy fellépjen a jelenlegi miniszterelnök hivatalból való kiutasítása ellen és támogassa a thaiföldi monarchia reformját, mivel a legutóbbi maffiagyűlés országszerte 2021. augusztus 1 -én, Montenegróban Sürgősen meg kell válaszolni ezt a kérdést a világnak és a thai embereknek !! Ha tiszteletben tartja az országok szuverenitását, ... Sürgősen foglalkoznia kell ezzel a polgárával. A lázadás vádjában Thaiföld Montenegró kolóniájaként való elfoglalásáért !!!! és még a legelején is igazolnia kell, hogy Montenegró állampolgára. Montenegrói állampolgárság amely igazságtalanul járt el a független nemzet szuverén elve ellen és politikai bűncselekmény a lázadás szintjén Még halálra ítéléséig is uralkodóként határozottan meg kellett büntetni, amíg azonnal véget kellett vetnie Thaiföld elleni gonosz gondolkodásának !! Ezt követően súlyos büntetésre ítélte őt az árulás bűne miatt @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 2021. augusztus 4., 1330.

(—2064. Augusztus 7.)-

 

-----
-----

 

 

20.Iceland-ไอซ์แลนด์

-----

-----

Mikilvægt Svartfjallalandi hugsaði um byltingu til að fella stjórnina og taílenska konungsveldið. Það er áætlun um að sigra Taíland sem nýlenda Svartfjallalands. Breyta Taílandi í lýðveldi ???

-----

Svartfjallaland Thaksin múgurinn safnaðist saman fyrir framan stórhöllina í dag (7. ágúst 2021).

horfðu á stjórnmálafræði Taktu stjórnmálafræði til að ákveða Thaksin, þessi manneskja er Svartfjallaland. undir Svartfjallalandi tilheyra lýðveldinu Svartfjallalandi Hugsaðu þá um byltingu til að steypa taílenskum stjórnvöldum Fella taílenska konungsveldið til að verða lýðveldi Taílands eins, jafnt útlendingum. Stefnt að stríði til að grípa Taíland sem nýlendu í Svartfjallalandi sjálfu !!! hérna, Svartfjallaland Verður að svara spurningunni um Taílendinga og allan heiminn hvort það er áætlun um að nýlenda Taíland eða ekki? Hvers vegna að leyfa ríkisborgurum Svartfjallalands Hugsaðu um hryðjuverk í Taílandi ?? Það er að senda herra Thaksin Shinawatra, ríkisborgara í Svartfjallalandi. að grípa til aðgerða gegn taílenskum stjórnvöldum bæði innan og utan ráðsins Það hefur verið til síðan tælenska stjórnarskráin 2017 var samþykkt, á bak við stjórnmálaflokka stjórnarandstöðunnar. , Það er Pheu Thai flokkurinn, Framsóknarflokkurinn osfrv., Sem stöðugt áreitir bæði innan þings og utan. Frá og með deginum í dag hefur það smám saman komið í ljós. Það varð skýrara, það er að lýsa sig opinskátt í andstöðu við ríkisstjórnina í Prayut og flýta fyrir því að hvetja til fjöldans í þjóðinni. að rísa upp gegn brottrekstri núverandi forsætisráðherra úr embætti og styðja umbætur í taílenska konungsveldinu, þar sem nýjasta múgbílafundurinn um landið 1. ágúst 2021, Svartfjallalandi Verð að svara þessari spurningu fyrir heiminum og Taílendingum brýn !! Ef hann virðir fullveldi landanna, þá ... Þú verður að eiga brýn við þennan borgara þinn. Á ábyrgð uppreisnar vegna hugmyndarinnar um að hernema Taíland sem nýlenda Svartfjallalands !!!! og jafnvel í upphafi verður að staðfesta að hann er ríkisborgari í Svartfjallalandi. Svartfjallaland þjóðerni sem hegðaði sér með óréttmætum hætti gegn fullveldisreglu sjálfstæðrar þjóðar og er pólitískt brot á uppreisnarstigi Jafnvel allt að því að verða dæmdur til dauða varð að refsa honum með afgerandi hætti sem höfðingi, þar til hann þurfti strax að binda enda á vonda hugsun sína gegn Taílandi !! Síðan fór hann að þunga refsingu fyrir glæpinn við landráð @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4. ágúst 2021, 1330 klst.

(—7. Ágúst 2064)-

 

-----
-----

 

 

21.Ireland – ไอร์แลนด์

-----

-----

Shíl daoine tábhachtacha i Montainéagró réabhlóid chun an rialtas agus monarcacht na Téalainne a scriosadh. Is plean é chun an Téalainn a cheansú mar choilíneacht i Montainéagró. Athraigh an Téalainn go poblacht ???

-----

Chruinnigh slua Montainéagró Thaksin os comhair an Pháláis Mhóir inniu (7 Lúnasa 2021).

féach ar eolaíocht pholaitiúil Glac le heolaíocht pholaitiúil cinneadh a dhéanamh. Thaksin, is náisiúnach Montainéagró an duine seo. faoi ​​Montainéagró bhaineann le Poblacht Mhontainéagró Ansin smaoinigh ar réabhlóid chun rialtas na Téalainne a threascairt Oscail monarcacht na Téalainne le bheith ina poblacht den Téalainn mar sin, cothrom le heachtrannaigh. Aidhm do chogadh chun an Téalainn a ghabháil mar choilíneacht de Mhontainéagró féin !!! thall anseo, Montainéagró Ní mór ceist mhuintir na Téalainne, agus an domhan ar fad, a fhreagairt an bhfuil plean ann chun an Téalainn a choilíniú nó nach bhfuil? Cén fáth cead a thabhairt do náisiúnaigh Mhontainéagró Tar chun smaoineamh ar sceimhlitheoireacht sa Téalainn ?? Is é sin, seol an tUasal Thaksin Shinawatra, náisiúnach de chuid Montainéagró. beart a dhéanamh i gcoinne rialtas na Téalainne laistigh agus lasmuigh den chomhairle Tá sé ann ó glacadh le bunreacht na Téalainne 2017, taobh thiar de pháirtithe polaitiúla an fhreasúra. , Tá Páirtí Téalainnis Pheu, an Páirtí Forásach, srl., Ag ciapadh i gcónaí laistigh agus lasmuigh den Pharlaimint. Amhail an lá inniu, tá sé nochtaithe de réir a chéile. D’éirigh sé níos soiléire, is é sin, é féin a dhearbhú go hoscailte i gcoinne rialtas Prayut agus dlús a chur leis an obair chun maiseanna an náisiúin a ghríosú. ardú i gcoinne dhíbirt an Phríomh-Aire reatha as oifig agus tacú le hathchóiriú monarcacht na Téalainne, mar an rally gluaisteán is déanaí ar fud na tíre an 1 Lúnasa, 2021, Montainéagró Ní mór an cheist seo a fhreagairt don domhan mór agus do mhuintir na Téalainne go práinneach !! Má tá meas aige ar fhlaitheas na dtíortha, déanann sé ... Caithfidh tú déileáil go práinneach leis an saoránach seo de do chuid féin. I gceannas ar éirí amach as an smaoineamh an Téalainn a áitiú mar choilíneacht i Montainéagró !!!! agus fiú ag an tús ní mór a dheimhniú gur saoránach de Mhontainéagró é. Náisiúntacht Montainéagró a ghníomhaigh go míchúramach i gcoinne phrionsabal ceannasach náisiún neamhspleách agus is cion polaitiúil é ar leibhéal an éirí amach Fiú go dtí gur gearradh pianbhreith báis air, b’éigean é a phionósú go cinntitheach mar rialóir, go dtí go gcaithfeadh sé deireadh a chur láithreach lena dhroch-smaoineamh i gcoinne na Téalainne !! Ansin chuaigh ar aghaidh chun pionós géar a thabhairt air mar gheall ar choir tréasa @ Su-ngai Padichinakun, an Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 Lúnasa, 2021, 1330 uair.

(—7 Lúnasa 2064) -

 

-----
-----

 

 

22.Java-ชวา

-----

-----

Masyarakat Montenegro sing penting mikirake revolusi kanggo nggulingake pamrentah lan monarki Thailand. Iki minangka rencana kanggo ngrebut Thailand minangka koloni Montenegro. Ganti Thailand dadi republik ???

-----

Gerombolan Montenegro Thaksin nglumpuk ing ngarep Istana Agung dina iki (7 Agustus 2021).

deleng ilmu politik Pilih ilmu politik kanggo mutusake. Thaksin, wong iki kalebu warga negara Montenegro. miturut Montenegro kalebu Republik Montenegro Banjur bisa mikir babagan revolusi kanggo nggulingake pamrentah Thailand Nggulingake kerajaan Thailand dadi republik Thailand kaya ngono, padha karo wong asing. Tujuan kanggo perang kanggo ngrebut Thailand minangka koloni Montenegro dhewe !!! liwat kene, Montenegro Kudu njawab pitakonane wong Thai, lan kabeh jagad apa ana rencana kanggo njajah Thailand utawa ora? Napa ngidini warga Montenegro Apa mikir terorisme ing Thailand ?? Yaiku, kirim Pak Thaksin Shinawatra, warga negara Montenegro. kanggo njupuk tindakan nglawan pamrentah Thailand loro ing njaban dewan Wis ana wiwit konstitusi Thailand 2017 diadopsi, ing mburi partai politik oposisi. , Ana Partai Pheu Thai, Partai Progresif, lan liya-liyane, terus-terusan ngganggu ing njero lan njaba Parlemen. Nganti saiki, umume mbabarake. Dadi luwih jelas, yaiku, kanthi terang-terangan ngumumake dheweke mbantah pamrentah Prayut lan nyepetake gaweyan kanggo nyengkuyung massa bangsa kasebut. kanggo bangkit nglawan pengusiran Perdana Menteri saiki saka jabatan lan ndhukung reformasi monarki Thailand, minangka demonstrasi mobil mob anyar ing saindenging negara tanggal 1 Agustus 2021, Montenegro Kudu mangsuli pitakon iki marang wong ndonya lan wong Thailand kanthi cepet !! Yen dheweke ngormati kedaulatan negara, ... Sampeyan kudu menehi hasil kanthi cepet karo warga sampeyan iki. Ing tuduhan pambrontakan kanggo ide kanggo ngrebut Thailand minangka koloni Montenegro !!!! lan malah wiwitane kudu negesake manawa dheweke warga Montenegro. Kewarganegaraan Montenegro sing tumindak ora adil nglawan prinsip berdaulat negara independen lan minangka pelanggaran politik ing tingkat pemberontakan Malah nganti kapatrapan ukuman mati, dheweke kudu diputus dadi paugeran, nganti kudu enggal mungkasi pikirane ala marang Thailand !! Banjur terus nggawa dheweke ukuman abot amarga tindak pidana pengkhianatan @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 Agustus 2021, 1330 jam.

(—7 Agustus 2064) -

 

-----
-----

 

 

23.Korea-เกาหลี

-----

------

중요한 몬테네그로 사람들은 정부와 태국 군주를 전복할 혁명을 생각했습니다몬테네그로의 식민지로 태국을 정복하려는 계획입니다태국을 공화국으로 변경???

------

몬테네그로 탁신 무리가 오늘(2021 8 7왕궁 앞에 모였습니다.

정치학을 보다 정치학으로 결정하세요 탁신 사람은 몬테네그로 국민입니다몬테네그로에서 몬테네그로 공화국에 속하다 그런 다음 태국 정부를 전복할 혁명을 생각해 보십시오태국 군주국을 타도하여 외국인과 동등한 태국 공화국이 되십시오태국을 몬테네그로의 식민지로 삼기 위한 전쟁을 노려라!!! 저기몬테네그로 태국을 식민화할 계획이 있는지 없는지 태국인과  세계의 질문에 답해야합니까몬테네그로 국민을 허용하는 이유 태국의 테러리즘이 생각나시나요?? 몬테네그로 국적의 탁신 친나왓 씨를 보내십시오태국 정부에 대한 조치를 취하기 위해 의회 내부와 외부 모두 2017 태국 헌법이 채택된 이래 야당 정당 뒤에 존재해 왔습니다. , 푸타이당진보당 등이 있어 국회 안팎에서 끊임없이 괴롭힘을 당하고 있다오늘부로 서서히 밝혀지고 있습니다공공연히 쁘라윳 정부에 반대한다고 선언하고 민족대중 선동사업에 박차를 가하는 것이 더욱 분명해졌습니다 총리의 퇴진에 항거하다 2021 8 1 몬테네그로에서 전국적으로 가장 최근의 군중 자동차 집회로서 태국 군주제의 개혁을 지지합니다 질문에 세계와 태국 국민들에게 시급히 답해야 합니다!! 그가 국가의 자주권을 존중한다면 그는 ...  시민을 긴급히 처리해야 합니다태국을 몬테네그로의 식민지로 삼으려는 발상으로 반란을 일으켰다!!!! 그리고 처음부터 자신이 몬테네그로 시민임을 증명해야 합니다몬테네그로 국적 독립국가의 주권원칙에 반하는 부당한 행위 반란 수준의 정치적 범죄입니다사형선고를 받기까지 하여 태국에 대한 악한 생각을 즉시 종식시켜야  때까지 통치자로서 과감한 처벌을 받아야 했습니다!! 그런 다음 그를 반역죄 @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 2021 8 4, 1330시간

(-2064 8 7)--

 

------

------

 

 

 

24.Latin-ละติน

-----

-----

Magna pars credebant Montenegro a revolution ut evertat illud: et Thai monarchia imperium. Est consilii obtinere Thailand quod decumanorum colonia xn Montenegro. Mutare Thailand ad rem publicam ???

-----

Vulgus Montenegro Thaksin congregabuntur ante Palatium Maximo hodie (VII Septembris MMXXI).

vultus in politica scientia Ut scientia politica decernere. Thaksin: hic est homo Montenegro patria. sub Montenegro ad Rempublicam pertinent Montenegro Tunc venit ad imperium cogitare de fiant, ut declines a Thai Nocturn I Expugna Thai facti sunt in monarchia ut Thailand quod in rem publicam, par externi. Carpe aim ut Thailand quod in bellum, ne coloniam Montenegro se !!! hie supra, Montenegro Quaestionem est respondendum est populus Thai, et universum terrarum orbem utrum consilium sit colonias in Thailand annon? Cur patitur Montenegro nationals Veni ad cogitare terrorismum mox Thailand ?? Hoc est, Dominus misit Thaksin Shinawatra, Montenegro in patria. imperium accipere actio adversus Thai intus et foris, et super consilium Non fuerit in rerum natura quod ab Thai constitutione MMXVII compositae rei publicae post tergum contra in partibus. , Nihil est Pheu Thai Party est, Progressive factionem creatus, etc., continue infestarent et intus et extra parlamentum finitum. Sicut est hodie, sensim tua manifestata sunt. Quod manifestum est, hoc est, prae se ferentibus se contra imperium in Prayut quod instigando ad accelerandum operis de gente missas. volueruntque insurgere reges exactos de current officium Primi Ministri support et emendacionem regni monarchia Thai quod Vulgus currus tardus per regionem concursum ad August I, MMXXI, Montenegro Ad hanc quaestionem respondendum est orbis terrarum et qui vehementer Thai !! Si honorat in terris imperium, et ... Vos have ut tracto quod civis cum multa exhortatione tua. In seditionis causam quia ideam de occupantem Thailand quod decumanorum colonia xn Montenegro !!!! et in ipso initio ille est civis fidem faciant de Montenegro. genus Montenegro quae est independens a principle gentis principi adversus inique gessimus, et quod in gradu politica peccatum seditionis Usque ad punctum composita ad mortem damnabatur, quod fieri debere, ut poenas princeps, usque ad finem eius quod est esse malum cogitandi statim posuit in Thailand !! Et processerunt, ut producat illum ad poenam pro crimine lese maiestatis gravibus @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset: Aug IV, MMXXI, MCCCXXX min.

(7 MMLXIV Augustinus) -

 

-----

-----

 

 

 

25.Loa – ลาว

-----

-----

ປະຊາຊົນ Montenegro ທີ່ສໍາຄັນໄດ້ຄິດເຖິງການປະຕິວັດເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານແລະລະບອບການປົກຄອງຂອງໄທ. ມັນເປັນແຜນການທີ່ຈະເອົາຊະນະປະເທດໄທເປັນອານານິຄົມຂອງ Montenegro. ປ່ຽນປະເທດໄທເປັນສາທາລະນະລັດ ???

-----

mobູງຄົນຂອງ Montenegro Thaksin ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຕໍ່ ໜ້າ ພະລາຊະວັງໃຫຍ່ໃນມື້ນີ້ (7 ສິງຫາ 2021).

ເບິ່ງວິທະຍາສາດທາງດ້ານການເມືອງ ເອົາວິທະຍາສາດການເມືອງໄປຕັດສິນ. ທ່ານທັກສິນຄົນຜູ້ນີ້ເປັນສັນຊາດ Montenegro. ພາຍໃຕ້ Montenegro ເປັນຂອງສາທາລະນະລັດ Montenegro ຈາກນັ້ນມາຄິດເຖິງການປະຕິວັດເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານໄທ ໂຄ່ນລົ້ມລະບອບລາຊາທິປະໄຕຂອງໄທໃຫ້ກາຍເປັນສາທາລະນະລັດປະເທດໄທແບບນັ້ນເທົ່າກັບຄົນຕ່າງປະເທດ. ຕັ້ງເປົ້າສົງຄາມຍຶດເອົາປະເທດໄທທີ່ເປັນອານານິຄົມຂອງ Montenegro ເອງ !!! ຢູ່ທີ່ນີ້, Montenegro ຕ້ອງຕອບຄໍາຖາມຂອງຄົນໄທແລະທົ່ວໂລກວ່າມີແຜນການທີ່ຈະຕັ້ງອານານິຄົມໄທຫຼືບໍ່ເປັນຫຍັງຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ສັນຊາດ Montenegro ມາຄິດວ່າການກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນປະເທດໄທ ?? ນັ້ນແມ່ນສົ່ງທ່ານທັກສິນຊິນນະວັດຄົນສັນຊາດ Montenegro. ປະຕິບັດຕໍ່ລັດຖະບານໄທ ທັງໃນແລະນອກສະພາ ມັນມີຢູ່ຕັ້ງແຕ່ລັດຖະ ທຳ ມະນູນໄທປີ 2017 ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຢູ່ເບື້ອງຫຼັງພັກການເມືອງopposition່າຍຄ້ານ. ມີພັກເພື່ອໄທພັກຂະບວນການກ້າວ ໜ້າແລະອື່ນ,, ກໍ່ກວນຕະຫຼອດທັງຢູ່ພາຍໃນແລະນອກສະພາ. ມາຮອດມື້ນີ້ມັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍເທື່ອລະກ້າວ. ມັນໄດ້ກາຍມາເປັນທີ່ຈະແຈ້ງກວ່ານັ້ນແມ່ນການປະກາດຕົນເອງຢ່າງເປີດເຜີຍໃນການຄັດຄ້ານລັດຖະບານທ່ານປຣະຍຸດແລະເລັ່ງວຽກງານຍຸຍົງປະຊາຊົນຂອງຊາດ. ເພື່ອລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານການຂັບໄລ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນປັດຈຸບັນອອກຈາກ ຕຳ ແໜ່ງ ແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການປະຕິຮູບລະບອບລາຊາທິປະໄຕຂອງໄທເປັນການຊຸມນຸມປະທ້ວງລົດຈັກຄັ້ງລ່າສຸດໃນທົ່ວປະເທດໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ 2021, Montenegro ຕ້ອງຕອບ ຄຳ ຖາມນີ້ສູ່ໂລກແລະຄົນໄທດ່ວນ !! ຖ້າລາວເຄົາລົບອະທິປະໄຕຂອງບັນດາປະເທດລາວ ... ເຈົ້າຕ້ອງຈັດການກັບພົນລະເມືອງຂອງເຈົ້າຄົນນີ້ຢ່າງຮີບດ່ວນ. ໃນຂໍ້ຫາກະບົດຕໍ່ຄວາມຄິດທີ່ຈະຄອບຄອງປະເທດໄທເປັນອານານິຄົມຂອງມອນເຕເນໂກຣ !!!! ແລະແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຕ້ອງຢັ້ງຢືນວ່າລາວເປັນພົນລະເມືອງຂອງ Montenegro. ສັນຊາດ Montenegro ທີ່ໄດ້ກະ ທຳ ທີ່ບໍ່ຍຸດຕິ ທຳ ຕໍ່ຫຼັກການອະທິປະໄຕຂອງປະເທດເອກະລາດ ແລະເປັນການກະ ທຳ ຜິດທາງການເມືອງຢູ່ໃນລະດັບຂອງການກະບົດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກຕັດສິນປະຫານຊີວິດລາວຕ້ອງຖືກຕັດສິນລົງໂທດຢ່າງເດັດຂາດໃນຖານະເປັນຜູ້ປົກຄອງຈົນລາວຕ້ອງຢຸດຕິແນວຄິດຊົ່ວຮ້າຍຂອງລາວຕໍ່ກັບປະເທດໄທໃນທັນທີ !! ຈາກນັ້ນ ດຳ ເນີນຄະດີຕໍ່ລາວເພື່ອລົງໂທດຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ອາຊະຍາ ກຳ ຂອງການທໍລະຍົດ @ Su-ngai Padichinakun, Dr Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 ສິງຫາ 2021, 1330 ໂມງ.

(-7 ສິງຫາ 2064)-

 

-----

-----
-----

 

 

 

26.Luxemberg-ลักเซมเบิรก

-----

-----

Wichteg Montenegro Leit hunn un eng Revolutioun geduecht fir d'Regierung an déi thailännesch Monarchie ëmzebréngen. Et ass e Plang fir Thailand als Kolonie vu Montenegro ze eroberen. Thailand an eng Republik änneren ???

-----

De Montenegro Thaksin Mob versammelt sech virum Grand Palace haut (7. August 2021).

kuckt op d'Politesch Wëssenschaft Huelt Politikwëssenschaft fir ze entscheeden. Thaksin, dës Persoun ass e Montenegro National. ënner Montenegro gehéieren zu der Republik Montenegro Da denkt un eng Revolutioun fir déi thailännesch Regierung ëmzebréngen Stierft déi thailännesch Monarchie fir sou eng Republik vun Thailand ze ginn, gläich wéi Auslänner. Zil fir e Krich fir Thailand als Kolonie vu Montenegro selwer z'erreechen !!! hei, Montenegro Muss d'Fro vun den Thai Leit beäntweren, an d'ganz Welt ob et e Plang ass fir Thailand ze koloniséieren oder net? Firwat erlaabt Montenegro Staatsbierger Denkt un den Terrorismus an Thailand ?? Dat ass, schéckt den Här Thaksin Shinawatra, e Montenegro National. fir géint déi thailännesch Regierung ze handelen souwuel bannen wéi baussent dem Conseil Et existéiert zënter der 2017 Thai Verfassung ugeholl gouf, hannert den oppositiounspolitesche Parteien. , Et gëtt d'Pheu Thai Partei, d'Progressiv Partei, etc., déi stänneg belästegt bannen a baussent dem Parlament. Wéi vun haut ass et lues a lues opgedeckt ginn. Et gouf méi kloer, dat heescht, sech offen an der Oppositioun géint d'Payut Regierung deklaréieren an d'Aarbecht beschleunegen fir d'Massen vun der Natioun z'erreechen. fir géint den Ausbroch vum aktuelle Premier aus dem Amt opzehiewen an ënnerstëtzt d'Reform vun der Thai Monarchie, wéi déi lescht Mob Autosversammlung am ganze Land den 1. August 2021, Montenegro Muss dës Fro der Welt an Thai Leit dréngend beäntweren !! Wann hien d'Souveränitéit vun de Länner respektéiert, da ... Dir musst dréngend mat dësem Bierger vun Iech ëmgoen. An der Charge vun der Rebellioun fir d'Iddi fir Thailand als Kolonie vu Montenegro ze besetzen !!!! an och am Ufank muss zertifizéieren datt hien e Bierger vu Montenegro ass. Montenegro Nationalitéit deen ongerecht géint de souveränen Prinzip vun enger onofhängeger Natioun gehandelt huet an ass eng politesch Beleidegung um Niveau vun der Rebellioun Och bis zum Doud veruerteelt ginn, huet hie misse entscheedend als Herrscher bestrooft ginn, bis hien direkt säi béise Denken géint Thailand ophale muss !! Duerno huet hie weider eng schwéier Strof fir de Verbrieche vum Verrot bruecht @ Su-ngai Padichinakun, Dr Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4. Aug. 2021, 1330 Stonnen.

(—7. Aug. 2064)-

 

-----

-----

 

 

27.Malaysia-มาเลย์

-----

-----

Orang-orang Montenegro penting memikirkan revolusi untuk menjatuhkan kerajaan dan monarki Thailand. Ini adalah rancangan untuk menakluki Thailand sebagai jajahan Montenegro. Tukar Thailand menjadi republik ???

-----

Gerombolan Montenegro Thaksin berkumpul di hadapan Istana Besar hari ini (7 Ogos 2021).

lihatlah ilmu politik Ambil ilmu politik untuk membuat keputusan. Thaksin, orang ini adalah warga Montenegro. di bawah Montenegro milik Republik Montenegro Kemudian fikirkan revolusi untuk menjatuhkan pemerintah Thailand Menjatuhkan monarki Thailand untuk menjadi republik Thailand seperti itu, sama dengan orang asing. Matlamat perang untuk merebut Thailand sebagai jajahan Montenegro itu sendiri !!! di sini, Montenegro Mesti menjawab persoalan rakyat Thailand, dan seluruh dunia adakah rancangan untuk menjajah Thailand atau tidak? Mengapa membenarkan warga Montenegro Terfikir untuk mengganas di Thailand ?? Artinya, kirim Mr Thaksin Shinawatra, seorang warga Montenegro. untuk mengambil tindakan terhadap pemerintah Thailand di dalam dan di luar dewan Ini telah ada sejak perlembagaan Thailand 2017 diadopsi, di belakang parti politik pembangkang. , Ada Parti Pheu Thai, Parti Progresif, dan lain-lain, yang selalu mengganggu di dalam dan di luar Parlimen. Sehingga hari ini, secara beransur-ansur telah terungkap. Ini menjadi lebih jelas, yaitu, secara terbuka menyatakan dirinya menentang pemerintahan Prayut dan mempercepat pekerjaan menghasut massa negara. bangkit menentang pengusiran Perdana Menteri sekarang dari jawatan dan menyokong pembaharuan monarki Thailand, sebagai perhimpunan kereta massa terbaru di seluruh negara pada 1 Ogos 2021, Montenegro Mesti menjawab soalan ini kepada dunia dan orang Thai dengan segera !! Sekiranya dia menghormati kedaulatan negara-negara, dia ... Anda harus segera menangani warganegara anda ini. Dalam tuduhan pemberontakan kerana idea untuk menduduki Thailand sebagai jajahan Montenegro !!!! dan bahkan pada awalnya mesti mengesahkan bahawa dia adalah warganegara Montenegro. Kewarganegaraan Montenegro yang bertindak tidak adil terhadap prinsip kedaulatan negara yang merdeka dan merupakan kesalahan politik pada tahap pemberontakan Bahkan hingga dijatuhkan hukuman mati, dia harus dihukum secara tegas sebagai penguasa, hingga dia harus segera menghentikan pemikiran jahatnya terhadap Thailand !! Kemudian terus membawanya ke hukuman yang berat kerana jenayah pengkhianatan @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 Ogos 2021, 1330 jam.

(—7 Ogos 2064) -

 

-----

-----

 

28.Mongolia-มองโกเลีย

-----

-----

Черногор улсын чухал хүмүүс засгийн газар болон Тайландын хаант засгийг унагах хувьсгалын тухай бодож байжээ. Энэ нь Монтенегрогийн колони болсон Тайланд улсыг байлдан дагуулах төлөвлөгөө юм. Тайланд улсыг бүгд найрамдах улс болгон өөрчлөх үү?

-----

Монтенегро Таксины танхайрагчид өнөөдөр (2021 оны 8 -р сарын 7) Их ордны өмнө цугларав.

улс төрийн шинжлэх ухааныг авч үзье Улс төрийн шинжлэх ухааныг шийдээрэй, Таксин, энэ хүн бол Монтенегро улсын иргэн. Монтенегро дор Бүгд Найрамдах Монтенегро улсад харьяалагддаг Дараа нь Тайландын засгийн газрыг унагах хувьсгалын талаар бодох хэрэгтэй Тайландын хаант засгийг унагаж, ийм байдлаар Тайландын бүгд найрамдах улс болж, гадаадынхантай адил болно. Тайланд улсыг Монтенегрогийн колони болгон булаан авахын тулд дайнд оролцохыг хичээ !!! энд, Монтенегро Тайландад колоничлох төлөвлөгөө байгаа эсэхээс үл хамааран Тайландын ард түмэн, дэлхий нийтийн асуултанд хариулах ёстой. Яагаад Монтенегро улсын иргэдийг зөвшөөрдөг юм Тайландад болсон терроризмын тухай бодох уу? Энэ нь Монтенегро улсын иргэн ноён Таксин Чинаватаг илгээнэ үү. Тайландын засгийн газрын эсрэг арга хэмжээ авах зөвлөлийн дотор болон гадна аль аль нь Энэ нь 2017 оны Тайландын үндсэн хууль батлагдсанаас хойш сөрөг хүчний улс төрийн намуудын ард бий болсон юм. , Парламентын дотор болон гадна талд байнга дарамталдаг Пхэ Тайланд нам, Дэвшилтэт нам гэх мэт байдаг. Өнөөдрийн байдлаар аажмаар ил болсон. Энэ нь илүү тодорхой болсон, өөрөөр хэлбэл Праутын засгийн газрыг эсэргүүцэж байгаагаа ил тод зарлаж, үндэстний олныг өдөөн турхирах ажлыг түргэсгэсэн юм. одоогийн Ерөнхий сайдыг огцруулахын эсрэг босох болно 2021 оны 8 -р сарын 1 -нд Монтенегро даяар хамгийн сүүлийн үеийн танхайрагч машин цугларсан тул Тайландын хаант засаглалын шинэчлэлийг дэмжинэ. Дэлхий болон Тайландын хүмүүст энэ асуултанд яаралтай хариулах ёстой !! Хэрэв тэр улс орнуудын бүрэн эрхт байдлыг хүндэтгэдэг бол тэр ... Та энэ иргэнтэйгээ яаралтай харьцах ёстой. Тайланд улсыг Монтенегрогийн колони болгон эзлэх санааны төлөө бослогын хариуцлагатай үүрэг хүлээсэн !!!! тэр ч байтугай хамгийн эхэнд тэр Монтенегро улсын иргэн гэдгээ батлах ёстой. Монтенегро үндэстэн тусгаар тогтносон үндэстний бүрэн эрхт зарчмын эсрэг шударга бус үйлдэл хийсэн мөн бослогын түвшний улс төрийн гэмт хэрэг юм Тэр ч байтугай цаазаар авах ял хүртэл Тайландын эсрэг муу бодлоо нэн даруй таслан зогсоох хүртэл түүнийг захирагчийн хувьд шийдэмгий шийтгэх ёстой байв !! Дараа нь түүнийг эх орноосоо урвасан гэмт хэргийн төлөө хүнд шийтгэл ногдуулах ажлыг үргэлжлүүлэв @ Su-ngai Padichinakun, Доктор Кикмек Суванмакин, Буарая Чабабунсет, 2021 оны 8-р сарын 4, 1330 цаг.

(2064 оны 8-р сарын 7)-

 

-----

-----

 

 

29.Nepal-เนปาล

-----

-----

महत्त्वपूर्ण मोन्टेनेग्रो जनताले सरकार र थाई राजतन्त्रलाई उखाल्न क्रान्तिको बारेमा सोचे। यो मोन्टेनेग्रो को एक उपनिवेश को रूप मा थाईल्याण्ड लाई जित्न को लागी एक योजना हो। थाईल्याण्डलाई गणतन्त्रमा परिवर्तन गर्ने ???

-----

मोन्टेनेग्रो थाक्सिन भीड भव्य महल को अगाडि आज (August अगस्ट २०२१) जम्मा भयो।

राजनीति विज्ञान हेर्नुहोस् निर्णय गर्न राजनीति विज्ञान लिनुहोस् Thaksin, यो व्यक्ति एक मोन्टेनेग्रो राष्ट्रीय हो। मोन्टेनेग्रो अन्तर्गत मोन्टेनेग्रो गणतन्त्र को हो तब थाई सरकार लाई उखाल्न को लागी एक क्रान्ति को बारे मा सोच्नुहोस् थाई राजतन्त्र को उखाड़ फेंक कि जस्तै थाईल्याण्ड को गणतन्त्र बन्न को लागीविदेशीहरु को बराबर। मोन्टेनेग्रो को एक उपनिवेश को रूप मा थाईल्याण्ड कब्जा गर्न को लागी एक युद्ध को लागी लक्ष्य !!! यहाँमोन्टेनेग्रो थाई जनतार सारा संसार को प्रश्न को उत्तर दिनु पर्छ कि त्यहाँ थाईल्याण्ड उपनिवेश गर्ने योजना छ कि छैनकिन मोन्टेनेग्रो नागरिकहरुलाई अनुमति दिनुहोस् थाईल्याण्ड मा आतंकवाद को बारे मा सोच्न आउनुहोस् ?? त्यो होश्री थाक्सिन शिनावात्राएक मोन्टेनेग्रो राष्ट्रिय पठाउनुहोस्। थाई सरकार विरुद्ध कारबाही गर्न काउन्सिल भित्र र बाहिर दुबै यो अस्तित्वमा रहेको छ जब २०१ Thai थाई संविधान अपनाइएको थियोविपक्षी राजनीतिक दलहरु को पछाडि। त्यहाँ Pheu थाई पार्टीप्रगतिशील पार्टीआदिलगातार संसद भित्र र बाहिर दुबै परेशान छन्। आज सम्मयो बिस्तारै प्रकट भएको छ। यो स्पष्ट भयोत्यो होखुलेआम प्रयुत सरकारको बिरुद्धमा आफूलाई घोषणा गर्दै र राष्ट्रको जनतालाई उक्साउने कामलाई छिटो पार्नु। वर्तमान प्रधानमन्त्री को पद बाट निष्कासन को बिरुद्धमा उठ्न र थाई राजतन्त्र को सुधार को समर्थनअगस्त १२०२१मन्टेनेग्रो मा देश भर मा नवीनतम भीड कार र्‍याली को रूप मा संसार र थाई जनतालाई तुरुन्तै यो प्रश्नको जवाफ दिनु पर्छ !! यदि उसले देशहरुको सार्वभौमसत्ता को सम्मान गर्दछउसले ... तपाइँ तपाइँको यो नागरिक संग तुरुन्तै व्यवहार गर्नु पर्छ। मोन्टेनेग्रो को एक उपनिवेश को रूप मा थाईल्याण्ड कब्जा को विचार को लागी विद्रोह को आरोप मा !!!! र पनी धेरै शुरु मा प्रमाणित गर्नु पर्छ कि उनी मोन्टेनेग्रो को एक नागरिक हो। मोन्टेनेग्रो राष्ट्रियता जुन एक स्वतन्त्र राष्ट्र को सार्वभौम सिद्धान्त को बिरुद्ध अन्यायपूर्ण ढंगले काम गरीयो र विद्रोह को स्तर मा एक राजनीतिक अपराध हो मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने बिन्दु सम्मउनी एक शासक को रूप मा निर्णायक सजाय पाउनु पर्थ्योजब सम्म उनी तुरुन्तै थाईल्याण्ड को बिरुद्ध आफ्नो दुष्ट सोच को अन्त्य गर्न को लागी !! त्यसपछि उनलाई राजद्रोह को अपराध को लागी कडा सजाय ल्याउन को लागी अगाडी बढ्यो-सु-एनगाई पाडिचिनाकुनडा।

(Aug अगस्त 2064)-

 

-----

-----

 

 

30.Norway-นอรเวย์

-----

-----

Viktige Montenegro -folk tenkte på en revolusjon for å styrte regjeringen og det thailandske monarkiet. Det er en plan om å erobre Thailand som en koloni av Montenegro. Endre Thailand til en republikk ???

-----

Montenegro Thaksin -mobben samlet seg foran Grand Palace i dag (7. august 2021).

se på statsvitenskap Ta statsvitenskap for å bestemme. Thaksin, denne personen er en montenegro -statsborger. under Montenegro tilhører republikken Montenegro Så tenk på en revolusjon for å styrte den thailandske regjeringen Kaste det thailandske monarkiet for å bli en republikk i Thailand sånn, lik utlendinger. Sikt på en krig for å gripe Thailand som en koloni av Montenegro selv !!! her borte, Montenegro Må svare på spørsmålet til thailandske mennesker, og hele verden om det er en plan om å kolonisere Thailand eller ikke? Hvorfor tillate borgere i Montenegro Kom til å tenke på terrorisme i Thailand ?? Det vil si, send Mr. Thaksin Shinawatra, en montenegro -statsborger. å iverksette tiltak mot den thailandske regjeringen både i og utenfor rådet Den har eksistert siden den thailandske grunnloven 2017 ble vedtatt, bak opposisjonspartiene. , Det er Pheu Thai Party, Progressive Party, etc., som stadig trakasserer både i og utenfor parlamentet. Per i dag har det gradvis blitt avslørt. Det ble tydeligere, det vil si åpenlyst erklære seg selv i opposisjon til Prayut -regjeringen og fremskynde arbeidet med å hetse nasjonens masser. å reise seg mot utestengelsen av den nåværende statsministeren fra vervet og støtte reformen av det thailandske monarkiet, som det siste mobbilrallyet over hele landet 1. august 2021, Montenegro Må svare på dette spørsmålet til verden og thailandske folk snarest !! Hvis han respekterer landenes suverenitet, ... Du må haste med denne innbyggeren din. I anklaget for opprør for ideen om å okkupere Thailand som en koloni av Montenegro !!!! og selv helt i begynnelsen må han bekrefte at han er borger i Montenegro. Montenegro nasjonalitet som handlet urettferdig mot det suverene prinsippet om en uavhengig nasjon og er en politisk lovbrudd på opprørsnivå Selv til det å bli dømt til døden, måtte han avgjørende straffes som hersker, til han umiddelbart måtte sette en stopper for hans onde tenkning mot Thailand !! Deretter fortsatte han med å straffe ham for forbrytelsen ved forræderi @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4. august 2021, 1330 timer.

(—7. August 2064)-

 

-----

-----

 

 


31.Persian-เปอร์เซียน

-----

مردم مهم مونته نگرو به فکر انقلاب برای سرنگونی دولت و سلطنت تایلند افتادند. این یک برنامه برای فتح تایلند به عنوان مستعمره مونته نگرو است. تغییر تایلند به جمهوری ؟؟؟

-----

جمعیت تگزاس مونته نگرو تاکسین امروز (7 اوت 2021) در مقابل کاخ بزرگ تجمع کردند.

به علوم سیاسی نگاه کنید تصمیم بگیرید که علوم سیاسی تصمیم بگیرید. تاکسین ، این شخص تبعه مونته نگرو است. تحت مونته نگرو متعلق به جمهوری مونته نگرو است سپس به فکر انقلاب برای سرنگونی دولت تایلند باشید رژیم سلطنتی تایلند را سرنگون کنید تا به یک جمهوری تایلند تبدیل شود ، برابر با خارجی ها. هدف جنگی برای تصرف تایلند به عنوان مستعمره خود مونته نگرو !!! اینجا مونته نگرو باید به س ofال تایلندی ها و کل جهان پاسخ داد که آیا برنامه ای برای استعمار تایلند وجود دارد یا خیر؟ چرا به اتباع مونته نگرو اجازه دهید بیایید به تروریسم در تایلند فکر کنید ؟؟ یعنی آقای تاکسین شیناواترا ، تبعه مونته نگرو را بفرستید. اقدام علیه دولت تایلند چه در داخل و چه خارج از شورا از زمان تصویب قانون اساسی تایلند در سال 2017 ، پشت احزاب سیاسی مخالف ، این قانون وجود داشته است. ، حزب Pheu Thai ، حزب مترقی و غیره وجود دارد که دائماً در داخل و خارج از پارلمان آزار و اذیت می کنند. از امروز ، به تدریج آشکار شد. واضح تر شد ، یعنی آشکارا خود را در مخالفت با دولت Prayut اعلام کرد و به کار تحریک توده های ملت سرعت بخشید. مخالفت با اخراج نخست وزیر فعلی از قدرت و از اصلاح نظام پادشاهی تایلند ، به عنوان آخرین تجمع خودروهای اوباش در سراسر کشور در 1 اوت 2021 ، مونته نگرو حمایت کنید. باید فوراً به این س toال به مردم جهان و تایلندی پاسخ دهید !! اگر به حاکمیت کشورها احترام بگذارد ، باید ... شما باید فوراً با این شهروند خود برخورد کنید. به اتهام شورش برای تصرف تایلند به عنوان مستعمره مونته نگرو !!!! و حتی در همان ابتدا باید تأیید کند که او شهروند مونته نگرو است. ملیت مونته نگرو که برخلاف اصل حاکمیت یک ملت مستقل به طور غیرقانونی عمل کرد و یک جرم سیاسی در سطح شورش است حتی تا حدی که به اعدام محکوم می شد ، او باید به عنوان یک حاکم قاطعانه مجازات می شد ، تا زمانی که مجبور شد بلافاصله به تفکر شیطانی خود علیه تایلند پایان دهد !! سپس وی را به مجازات شدید جنایت خیانت @ Su-ngai Padichinakun ، دکتر Kikmek Suwanmakin ، Buaraya Chababunset ، اوت 2021 ، ساعت 1330 ، محکوم کرد.

(—7 اوت 2064)-

 

-----

-----

 

 

32.P0land-โปแลนด์

-----

-----

Ważni ludzie z Czarnogóry myśleli o rewolucji mającej na celu obalenie rządu i monarchii Tajlandii. Jest to plan podboju Tajlandii jako kolonii Czarnogóry. Zamienić Tajlandię w republikę???

-----

Czarnogórski tłum Thaksin zebrał się dziś przed Wielkim Pałacem (7 sierpnia 2021 r.).

spójrz na nauki polityczne Podejmij decyzję o politologii Thaksin, ta osoba jest obywatelem Czarnogóry. pod Czarnogórą należą do Republiki Czarnogóry Potem pomyśl o rewolucji mającej na celu obalenie rządu Tajlandii Obalić monarchię tajską, aby stać się taką republiką Tajlandii, równą obcokrajowcom. Celuj w wojnę o przejęcie Tajlandii jako kolonii samej Czarnogóry !!! tutaj, Czarnogóra Musi odpowiedzieć na pytanie Tajów i całego świata, czy istnieje plan skolonizowania Tajlandii, czy nie? Dlaczego zezwalać na obywateli Czarnogóry? Przychodzisz do myślenia o terroryzmie w Tajlandii? To znaczy wyślij pana Thaksina Shinawatrę, obywatela Czarnogóry. podjąć działania przeciwko rządowi Tajlandii zarówno w radzie, jak i poza nią Istnieje od przyjęcia konstytucji Tajlandii w 2017 roku, za opozycyjnymi partiami politycznymi. , Istnieje Partia Pheu Thai, Partia Postępowa itd., które nieustannie nękają zarówno w Parlamencie, jak i poza nim. Na dzień dzisiejszy jest to stopniowo ujawniane. Stało się jaśniejsze, to znaczy otwarcie deklarować się w opozycji do rządu Prayuta i przyspieszać dzieło podżegania mas narodowych. sprzeciwić się wydaleniu obecnego premiera z urzędu i wspierać reformę monarchii tajskiej, jako najnowszy rajd samochodowy mafii w całym kraju 1 sierpnia 2021 r., Czarnogóra Muszę pilnie odpowiedzieć na to pytanie światu i Tajom !! Jeśli szanuje suwerenność krajów, to... Musisz pilnie zająć się tym swoim obywatelem. Pod zarzutem buntu za ideą okupacji Tajlandii jako kolonii Czarnogóry!!!! i już na samym początku musi zaświadczyć, że jest obywatelem Czarnogóry. Obywatelstwo Czarnogóry który działał niesprawiedliwie przeciwko suwerennej zasadzie niepodległego narodu” i jest przestępstwem politycznym na poziomie buntu Nawet do momentu, gdy został skazany na śmierć, musiał zostać zdecydowanie ukarany jako władca, aż musiał natychmiast położyć kres swojemu złemu myśleniu przeciwko Tajlandii !! Następnie przystąpił do surowej kary za zdradę stanu @ Su-ngai Padichinakun, dr Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 sierpnia 2021, godz.

(—7 sierpnia 2064)--

 

-----
-----

 

33.Potugal-โปตุเกตุ

-----

-----

Pessoas importantes de Montenegro pensaram em uma revolução para derrubar o governo e a monarquia tailandesa. É um plano para conquistar a Tailândia como colônia de Montenegro. Mudar a Tailândia para uma república ???

-----

A multidão de Montenegro Thaksin se reuniu em frente ao Grande Palácio hoje (7 de agosto de 2021).

olhe para a ciência política Leve a ciência política para decidir. Thaksin, esta pessoa é cidadã de Montenegro. sob o Montenegro pertencem à República do Montenegro Então venha a pensar em uma revolução para derrubar o governo tailandês Derrubar a monarquia tailandesa para se tornar uma república da Tailândia como aquela, igual aos estrangeiros. Apontar para uma guerra para tomar a Tailândia como uma colônia do próprio Montenegro !!! por aqui, Montenegro Deve responder à pergunta do povo tailandês e de todo o mundo se existe um plano para colonizar a Tailândia ou não? Por que permitir cidadãos de Montenegro Venha pensar no terrorismo na Tailândia ?? Ou seja, envie o Sr. Thaksin Shinawatra, um cidadão de Montenegro. para tomar medidas contra o governo tailandês dentro e fora do conselho Ele existe desde que a constituição tailandesa de 2017 foi adotada, por trás dos partidos políticos de oposição. , Há o Partido Pheu Thai, o Partido Progressista, etc., constantemente assediando dentro e fora do Parlamento. A partir de hoje, foi gradualmente revelado. Ficou mais claro, isto é, declarar-se abertamente contra o governo Prayut e acelerar o trabalho de incitação às massas da nação. levantar-se contra a expulsão do atual primeiro-ministro do cargo e apoiar a reforma da monarquia tailandesa, como o último comício de carros da máfia em todo o país em 1 de agosto de 2021, em Montenegro Devo responder esta pergunta ao mundo e ao povo tailandês com urgência !! Se ele respeitar a soberania dos países, ele ... Você tem que lidar urgentemente com esse seu cidadão. No comando da rebelião pela ideia de ocupar a Tailândia como uma colônia de Montenegro !!!! e mesmo no início deve certificar-se de que ele é um cidadão de Montenegro. Nacionalidade de Montenegro que agiu injustamente contra o princípio soberano de uma nação independente e é uma ofensa política ao nível da rebelião Mesmo a ponto de ser condenado à morte, ele teve que ser punido de forma decisiva como governante, até que ele teve que pôr imediatamente um fim em seu pensamento maligno contra a Tailândia !! Em seguida, procedeu a puni-lo severamente pelo crime de traição @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 de agosto de 2021, 13h30.

(—7 de agosto de 2064) -

 

-----

-----

 

 

34.Romania-โรมาเนีย

-----

-----

Oamenii importanți din Muntenegru s-au gândit la o revoluție pentru a răsturna guvernul și monarhia thailandeză. Este un plan de cucerire a Thailandei ca colonie a Muntenegrului. Schimbați Thailanda într-o republică ???

-----

Gloata din Muntenegru Thaksin s-a adunat în fața Marelui Palat astăzi (7 august 2021).

uită-te la științe politice Luați decizia științei politice. Thaksin, această persoană este cetățeană din Muntenegru. sub Muntenegru aparțin Republicii Muntenegru Apoi, gândiți-vă la o revoluție pentru a răsturna guvernul thailandez Răsturnați monarhia thailandeză pentru a deveni o republică a Thailandei așa, egală cu străinii. Scopul unui război care să pună mâna pe Thailanda ca pe o colonie a Muntenegrului însuși !!! aici, Muntenegru Trebuie să răspund la întrebarea thailandezilor și a întregii lumi dacă există sau nu un plan de colonizare a Thailandei sau nu? De ce să permită cetățenilor din Muntenegru Vino să te gândești la terorism în Thailanda ?? Adică, trimiteți-l pe domnul Thaksin Shinawatra, cetățean din Muntenegru. să ia măsuri împotriva guvernului thailandez atât în ​​interiorul, cât și în afara consiliului A existat de la adoptarea constituției thailandeze din 2017, în spatele partidelor politice de opoziție. , Există Partidul Pheu Thai, Partidul Progresist etc., care hărțuiește atât în ​​interiorul, cât și în afara Parlamentului. Începând de astăzi, a fost dezvăluit treptat. A devenit mai clar, adică declarându-se deschis în opoziție cu guvernul Prayut și accelerând activitatea de incitare a maselor națiunii. să se ridice împotriva expulzării actualului prim-ministru din funcție și să sprijine reforma monarhiei thailandeze, ca cel mai recent miting de mașini mafiot din toată țara la 1 august 2021, Muntenegru Trebuie să răspundem urgent acestei întrebări lumii și thailandezilor !! Dacă respectă suveranitatea țărilor, el ... Trebuie să te ocupi urgent de acest cetățean al tău. În sarcina rebeliunii pentru ideea de a ocupa Thailanda ca colonie a Muntenegrului !!!! și chiar de la început trebuie să certifice că este cetățean al Muntenegrului. Naționalitatea Muntenegrului care a acționat în mod nedrept împotriva principiului suveran al unei națiuni independente și este o infracțiune politică la nivel de rebeliune Chiar și până la punctul de a fi condamnat la moarte, a trebuit să fie pedepsit decisiv ca conducător, până când a trebuit să pună capăt imediat gândirii sale rele împotriva Thailandei !! Apoi a procedat la aducerea lui la o pedeapsă severă pentru infracțiunea de trădare @ Su-ngai Padichinakun, Dr. Kikmek Suwanmakin, Buaraya Chababunset, 4 august 2021, 1330 ore.

(—7 august 2064) -

 

-----

-----

 

 35.Serbian-เซอร์เบียน

-----

 Serbian-เซอร์เบียน

-----

-----

Важни људи у Црној Гори размишљали су о револуцији за рушење владе и тајландске монархије. У плану је освајање Тајланда као колоније Црне Горе. Променити Тајланд у републику ???

-----

Црна Гора Тхаксин руља окупила се данас (7. августа 2021) испред Велике палате.

погледајте политичке науке Одлучите о политичким наукама. Тхаксин, ова особа је држављанин Црне Горе. под Црном Гором припадају Републици Црној Гори Онда помислите на револуцију за рушење тајландске владе Срушити тајландску монархију да постане таква република Тајланд, једнака странцима. Циљајте да рат заузме Тајланд као колонију саме Црне Горе !!! овамо, Црна Гора Морам одговорити на питање Тајланђана и целог света да ли постоји план за колонизацију Тајланда или не? Зашто дозволити држављанима Црне Горе Кад помислите на тероризам на Тајланду ?? Односно, пошаљите господина Тхаксина Схинаватру, држављанина Црне Горе. да предузме мk