ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2

 

 

59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2   แก้ไขลบ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ ตอนที่ 2

To the new Taliban government, Afghanistan 2.

 

 

 

 

 

 

-----
-----

44 ประเทศ

1.Tha-ไทย

2.English-อังกฤษ

3.China-จีน

4.Hindu-ฮินดี

5.Russia-รัสเซีย

6.Arab-อาหรับ

7.Indonesia-อินโดนีเซีย

8.Japan-ญี่ปุ่น

9.Italy-อิตาลี

10.France-ฝรั่งเศส

11.Geraman-เยอรมัน

12.Africa-แอฟริกา

13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน

14.Bosnian-บอสเนีย

15.Cambodia-เขมร

16.Finland-ฟินแลนด์

17.Greek-กรีก

18.Hebrew-ฮีบรู

19.Hungary-ฮังการี

20.Iceland-ไอซ์แลนด์

21.Ireland – ไอร์แลนด์

22.Java-ชวา

23.Korea-เกาหลี

24.Latin-ละติน

25.Loa – ลาว

26.Luxemberg-ลักเซมเบิรก

27.Malaysia-มาเลย์

28.Mongolia-มองโกเลีย

29.Nepal-เนปาล

30.Norway-นอรเวย์

31.Persian-เปอร์เซียน

32.P0land-โปแลนด์

33.Potugal-โปตุเกตุ

34.Romania-โรมาเนีย

35.Serbian-เซอร์เบียน

36.Spain-สเปน

37.Srilanga-สิงหล

38.Sweden-สวีเดน

39.Tamil-ทมิฬ

40.Turkey-ตุรกี

41.Ukrain-ยูเครน

42.Usbegistan-อุสเบกิสถาน

43.Vietnam-เวียดนาม

44.Mynma-เมียนมา-อังกฤษ

-----
-----

 

 

 

1.Tha-ไทย

-----

แด่รัฐบาลตาลีบันใหม่ อาฟกานิสถาน

ข้าพเจ้ามีความยินดีด้วยกับตาลีบันใหม่ที่จะได้มีรัฐบาลขึ้นปกครองประเทศ    เราคิดว่า  น่าที่อาฟกานิสถานจะได้นำนโยบายใหม่มาส่งเสริมการเศรษฐกิจ การเงิน โดยการท่องเที่ยวของประเทศ  นั่นคือที่เราคิดเสนอมา นั่นคือสร้างอาฟกานิสถานขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวของโลก เป็นการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมเก่าแก่   อันเนื่องจากหน้าผาบาบิยัน ที่สถิตย์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมพระพุทธรูปอื่นอีกเต็มหน้าผาไปหมด นั้นเอง   ที่จะดึงดูดคนทั้งหลายทั้งโลกมาท่องเที่ยว  สมกับเป็นปูชนียสถานที่องค์การสหประชาชาติให้การรับรองไว้แล้ว นั่นเอง     เพื่อรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศเราเพิ่มพูนขึ้นอย่างสบาย และนำไปสู่ความสงบสุขของอาฟกานิสถานและประชาชนอาฟกันในวันข้างหน้าตลอดไปชั่วลูกหลานตลอดกาลนานในอนาคต  ขอได้โปรดพิจารณา  ด้วยความปรารถนาดีมีมิตรภาพอย่างจริงใจ จากเรา.   

-----
-----

 

 


2.English-อังกฤษ

-----

To the new Taliban government, Afghanistan

I am delighted with the new Taliban to have a government to rule the country. We think Afghanistan is likely to adopt new policies to promote the country's economy, finances, through tourism. That's what we came up with. That is to create Afghanistan as a tourist attraction of the world. It is an ancient civilization tourism. due to the cliffs of Babiyan where the largest Buddha image in the world is enshrined Along with other Buddha images filled with cliffs that will attract people from all over the world to travel. As a sanctuary recognized by the United Nations, that is enough for our country's economic income to increase comfortably. and lead to the peace of Afghanistan and the Afghan people in the future forever and ever for generations to come. Please consider With best wishes, there is a sincere friendship from us.

-----
-----

 

 

3.China-จีน

 

-----

致阿富汗新塔利班政府

我很高興新塔利班有一個政府來統治這個國家。我們認為阿富汗可能會採取新的政策,通過旅遊業來提振國家的經濟和財政。這就是我們想出的。那就是把阿富汗打造成世界旅遊勝地。這是一個古老的文明旅遊。由於巴比延的懸崖供奉著世界上最大的佛像與其他充滿懸崖的佛像一起,將吸引來自世界各地的人們前往旅行。作為聯合國認可的避難所,這是為了我們國家的經濟收入能舒適地增加。並引領阿富汗和阿富汗人民的和平,永世長存。請考慮帶著最美好的祝福,我們之間有著真誠的友誼。

-----
-----

 

 

4.Hindu-ฮินดี

 

-----

नई तालिबान सरकारअफगानिस्तान के लिए

देश पर शासन करने के लिए सरकार के लिए नए तालिबान से मैं खुश हूं। हमें लगता है कि अफगानिस्तान पर्यटन के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्थावित्त को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों को अपनाने की संभावना है। हम यही लेकर आए हैं। यानी अफगानिस्तान को दुनिया के पर्यटक आकर्षण के रूप में बनाना। यह एक प्राचीन सभ्यता पर्यटन है। बबियान की चट्टानों के कारण जहां विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा स्थापित है चट्टानों से भरी बुद्ध की अन्य छवियों के साथ जो दुनिया भर के लोगों को यात्रा करने के लिए आकर्षित करेगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त एक अभयारण्य के रूप मेंयह हमारे देश की आर्थिक आय को आराम से बढ़ाने के लिए है। और आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य में हमेशा और हमेशा के लिए अफगानिस्तान और अफगान लोगों की शांति का नेतृत्व करें। कृपया ध्यान रखें शुभकामनाओं के साथ हमारी ओर से सच्ची दोस्ती है।

-----

-----

 

5.Russia-รัสเซีย

-----

Новому правительству Талибана, Афганистан

Я рад тому, что у нового Талибана есть правительство, которое управляет страной. Мы думаем, что Афганистан, вероятно, примет новую политику, направленную на развитие экономики и финансов страны за счет туризма. Вот что мы придумали. То есть сделать Афганистан достопримечательностью мира. Это древняя цивилизация туризма. из-за обрывов Бабияна где хранится самое большое изображение Будды в мире Наряду с другими изображениями Будды, заполненными скалами, которые будут привлекать людей со всего мира в путешествие. Поскольку мы являемся убежищем, признанным Организацией Объединенных Наций, это способствует комфортному увеличению экономического дохода нашей страны. и привести к миру Афганистана и афганского народа в будущем навсегда и во веки веков для грядущих поколений. Пожалуйста примите к сведению С наилучшими пожеланиями, от нас искренняя дружба.

-----

-----

 

6.Arab-อาหรับ

 

-----

إلى حكومة طالبان الجديدة ، أفغانستان

يسعدني أن يكون لطالبان الجديدة حكومة تحكم البلاد ، ونعتقد أن أفغانستان من المرجح أن تتبنى سياسات جديدة لتعزيز اقتصاد البلاد وماليتها من خلال السياحة. هذا ما توصلنا إليه. وذلك لجعل أفغانستان منطقة جذب سياحي للعالم. إنها سياحة حضارة قديمة. بسبب منحدرات بابيان حيث يتم تكريس أكبر صورة لبوذا في العالم إلى جانب صور بوذا الأخرى المليئة بالمنحدرات التي تجذب الناس من جميع أنحاء العالم للسفر. كملاذ معترف به من قبل الأمم المتحدة ، هذا من أجل زيادة الدخل الاقتصادي لبلدنا بشكل مريح. وتؤدي إلى سلام أفغانستان والشعب الأفغاني في المستقبل إلى الأبد وإلى الأجيال القادمة. يرجى الأخذ بالإعتبار مع أطيب التمنيات ، هناك صداقة مخلصة منا.

-----
-----

 

 

7.Indonesia-อินโดนีเซีย

 

-----

Kepada pemerintah baru Taliban, Afghanistan

Saya senang dengan Taliban baru memiliki pemerintahan untuk memerintah negara Kami pikir Afghanistan kemungkinan akan mengadopsi kebijakan baru untuk meningkatkan ekonomi negara, keuangan, melalui pariwisata. Itulah yang kami pikirkan. Yakni menjadikan Afghanistan sebagai daya tarik wisata dunia. Ini adalah wisata peradaban kuno. karena tebing Babiyan di mana patung Buddha terbesar di dunia diabadikan Bersamaan dengan gambar Buddha lainnya yang dipenuhi dengan tebing yang akan menarik orang-orang dari seluruh dunia untuk berwisata. Sebagai suaka yang diakui oleh PBB, itu agar pendapatan ekonomi negara kita meningkat dengan nyaman. dan mengarah pada perdamaian Afghanistan dan rakyat Afghanistan di masa depan selamanya dan selama-lamanya untuk generasi yang akan datang. Tolong pertimbangkan Dengan harapan terbaik, ada persahabatan yang tulus dari kami.

-----

-----

8.Japan-ญี่ปุ่น

 

-----

新しいタリバン政府、アフガニスタンへ

新しいタリバンが国を統治する政府を持つことを嬉しく思います。アフガニスタンは、観光を通じて国の経済、財政を後押しするための新しい政策を採用する可能性が高いと思います。それが私たちが思いついたものです。それは、世界の観光名所としてアフガニスタンを作ることです。それは古代文明の観光です。バビヤンの断崖のため世界最大の仏像が祀られている場所世界中の人々を旅行に引き付ける崖で満たされた他の仏像と一緒に。国連によって認められた聖域として、それはわが国の経済的収入が快適に増加するためです。そして、アフガニスタンとアフガニスタンの人々の平和を、これからの世代のために永遠にそして永遠に導きます。考えてください心よりお見舞い申し上げます。

-----

-----

9.Italy-อิตาลี

-----

Al nuovo governo talebano, Afghanistan

Sono lieto che i nuovi talebani abbiano un governo che governi il paese.Pensiamo che l'Afghanistan probabilmente adotterà nuove politiche per rilanciare l'economia, le finanze del paese, attraverso il turismo. Questo è quello che abbiamo inventato. Cioè creare l'Afghanistan come attrazione turistica del mondo. È un turismo di antica civiltà. a causa delle scogliere di Babiyan dove è custodita la più grande immagine del Buddha del mondo Insieme ad altre immagini del Buddha piene di scogliere che attireranno persone da tutto il mondo a viaggiare. In quanto santuario riconosciuto dalle Nazioni Unite, questo significa che il reddito economico del nostro paese aumenterà comodamente. e portare alla pace dell'Afghanistan e del popolo afghano in futuro per sempre e per sempre per le generazioni a venire. Si prega di prendere in considerazione Con i migliori auguri, c'è una sincera amicizia da parte nostra.

-----

-----

10.France-ฝรั่งเศส

 

-----

Au nouveau gouvernement taliban, Afghanistan

Je suis ravi que les nouveaux talibans aient un gouvernement pour diriger le pays.Nous pensons que l'Afghanistan est susceptible d'adopter de nouvelles politiques pour stimuler l'économie du pays, les finances, grâce au tourisme. C'est ce que nous avons trouvé. C'est faire de l'Afghanistan une attraction touristique du monde. C'est un tourisme de civilisation antique. à cause des falaises de Babiyan où la plus grande image de Bouddha au monde est enchâssée Avec d'autres images de Bouddha remplies de falaises qui attireront des gens du monde entier à voyager. En tant que sanctuaire reconnu par les Nations Unies, c'est pour que les revenus économiques de notre pays augmentent confortablement. et conduire à la paix de l'Afghanistan et du peuple afghan dans le futur pour toujours et à jamais pour les générations à venir. Veuillez considérer Avec mes meilleurs voeux, il y a une amitié sincère de notre part.

-----
-----

11.Geraman-เยอรมัน

 

-----

An die neue Taliban-Regierung, Afghanistan

Ich freue mich, dass die neuen Taliban eine Regierung haben, die das Land regiert.Wir glauben, dass Afghanistan wahrscheinlich neue Maßnahmen ergreifen wird, um die Wirtschaft und Finanzen des Landes durch den Tourismus anzukurbeln. Das haben wir uns ausgedacht. Das soll Afghanistan als Touristenattraktion der Welt schaffen. Es ist ein alter Zivilisationstourismus. wegen der Klippen von Babiyan wo die größte Buddha-Statue der Welt steht Zusammen mit anderen Buddha-Statuen voller Klippen, die Menschen aus der ganzen Welt zum Reisen anziehen. Als von den Vereinten Nationen anerkanntes Heiligtum ist dies für das wirtschaftliche Einkommen unseres Landes, um bequem zu wachsen. und zum Frieden Afghanistans und des afghanischen Volkes in der Zukunft für immer und ewig für kommende Generationen führen. Beachten Sie bitte Mit den besten Wünschen besteht eine aufrichtige Freundschaft von uns.

-----

-----
12.Africa-แอฟริกา

 

-----

Aan die nuwe Taliban -regering, Afghanistan

Ek is verheug oor die nuwe Taliban om 'n regering te hê om die land te regeer. Ons dink Afghanistan sal waarskynlik nuwe beleide aanneem om die land se ekonomie, finansies, deur toerisme 'n hupstoot te gee. Dit is waarmee ons vorendag gekom het. Dit is om Afghanistan te skep as 'n toeriste -aantreklikheid van die wêreld. Dit is 'n antieke beskawingstoerisme. as gevolg van die kranse van Babiyan waar die grootste Boeddha -beeld ter wêreld vasgelê is Saam met ander Boeddha -beelde gevul met kranse wat mense van regoor die wêreld sal lok om te reis. As 'n heiligdom wat deur die Verenigde Nasies erken word, is die ekonomiese inkomste van ons land gemaklik. en lei vir die vrede van Afghanistan en die Afghaanse mense in die toekoms vir ewig en ewig vir die komende geslagte. Oorweeg asseblief Met die beste wense, is daar 'n opregte vriendskap van ons.

-----
-----

13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน

 

-----

Yeni Taliban hökumətinə, Əfqanıstana

Yeni Taliban ölkəni idarə edəcək bir hökumətin olması məni çox sevindirir. Düşünürük ki, Əfqanıstan turizm yolu ilə ölkə iqtisadiyyatını, maliyyəsini artırmaq üçün yeni siyasətlər qəbul edəcək. Bizim gəldiyimiz budur. Yəni Əfqanıstanı dünyanın turistik məkanı kimi yaratmaqdır. Qədim bir sivilizasiya turizmi. Babiyan uçurumlarına görə dünyanın ən böyük Budda təsvirinin gizləndiyi yer Dünyanın hər yerindən insanları səyahətə cəlb edəcək uçurumlarla dolu digər Budda təsvirləri ilə yanaşı. Birləşmiş Millətlər tərəfindən tanınan bir sığınacaq olaraq, bu, ölkəmizin iqtisadi gəlirlərinin rahat şəkildə artması üçündür. gələcəkdə Əfqanıstan və Əfqanıstan xalqının sülhünə əbədi olaraq və gələcək nəsillər üçün yol açar. Zəhmət olmasa düşünün Ən xoş arzularla, bizdən səmimi bir dostluq var.

-----

-----

14.Bosnian-บอสเนีย

 

-----

Za novu talibansku vladu, Afganistan

Oduševljen sam novim talibanima koji će imati vladu koja će upravljati zemljom.Mislimo da će Afganistan vjerovatno usvojiti nove politike za jačanje ekonomije zemlje, finansija, kroz turizam. To smo smislili. Time se Afganistan stvara kao svjetska turistička atrakcija. To je drevni civilizacijski turizam. zbog litica Babiyan gde je zapisana najveća slika Bude na svetu Uz ostale slike Bude ispunjene liticama koje će privući ljude iz cijelog svijeta na putovanja. Kao utočište koje priznaju Ujedinjeni narodi, to je za ugodan rast ekonomskog prihoda naše zemlje. i dovesti do mira u Afganistanu i afganistanskog naroda u budućnosti zauvijek i zauvijek za generacije koje dolaze. Molimo vas da razmislite Uz najbolje želje, od nas postoji iskreno prijateljstvo.

-----

-----

15.Cambodia-เขมร

 

-----

ចំពោះរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ថ្មីអាហ្វហ្កានីស្ថាន

ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាមួយតាលីបង់ថ្មីដែលមានរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេស។ យើងគិតថាអាហ្វហ្គានីស្ថានទំនងជាប្រកាន់យកគោលនយោបាយថ្មីដើម្បីជម្រុញសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសតាមរយៈវិស័យទេសចរណ៍។ នោះហើយជាអ្វីដែលយើងបានមកជាមួយ។ នោះគឺបង្កើតអាហ្វហ្គានីស្ថានជាកន្លែងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពិភពលោក។ វាជាទេសចរណ៍អរិយធម៌បុរាណ។ ដោយសារតែច្រាំងថ្មចោទបាប៊ីយ៉ាន កន្លែងដែលព្រះពុទ្ធរូបធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកត្រូវបានតម្កល់ទុក រួមជាមួយរូបព្រះពុទ្ធដទៃទៀតដែលពោរពេញទៅដោយច្រាំងថ្មចោទដែលនឹងទាក់ទាញមនុស្សមកពីទូទាំងពិភពលោកឱ្យធ្វើដំណើរ។ ក្នុងនាមជាជម្រកដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយើងដើម្បីកើនឡើងប្រកបដោយផាសុកភាព។ និងនាំឱ្យមានសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថាននាពេលអនាគតជារៀងរហូតនិងសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ។ សូម​ពិចារណា ជាមួយនឹងបំណងប្រាថ្នាដ៏ល្អបំផុតមានមិត្តភាពស្មោះត្រង់ពីយើង។

-----

-----

16.Finland-ฟินแลนด์

 

-----

Talebanin uudelle hallitukselle, Afganistanille

Olen iloinen uudesta Talebanista, että sillä on hallitus hallitsemaan maata, ja uskomme, että Afganistan aikoo omaksua uusia politiikkoja maan talouden, talouden ja matkailun kautta. Näin me keksimme. Tarkoituksena on luoda Afganistan maailman matkailukohteeksi. Se on ikivanha sivilisaatiomatkailu. Babiyanin kallioiden takia jossa on maailman suurin buddhakuva Yhdessä muiden Buddha -kuvien kanssa, jotka ovat täynnä kallioita, jotka houkuttelevat ihmisiä ympäri maailmaa matkustamaan. YK: n tunnustamana pyhäkkönä maamme taloudelliset tulot kasvavat mukavasti. ja johtaa Afganistanin ja Afganistanin kansan rauhaan tulevaisuudessa ikuisesti ja ikuisesti tuleville sukupolville. Harkitse Parhain terveisin toivomme, että meillä on vilpitön ystävyys.

-----

-----

17.Greek-กรีก

 

-----

Στη νέα κυβέρνηση των Ταλιμπάν, το Αφγανιστάν

Είμαι ενθουσιασμένος με τους νέους Ταλιμπάν που θα έχουν κυβέρνηση να κυβερνήσει τη χώρα. Πιστεύουμε ότι το Αφγανιστάν είναι πιθανό να υιοθετήσει νέες πολιτικές για την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας, των οικονομικών της, μέσω του τουρισμού. Αυτό καταλήξαμε. Δηλαδή να δημιουργήσουμε το Αφγανιστάν ως τουριστικό αξιοθέατο του κόσμου. Είναι ένας αρχαίος τουρισμός πολιτισμού. λόγω των γκρεμών του Μπαμπιγιάν όπου κατοχυρώνεται η μεγαλύτερη εικόνα του Βούδα στον κόσμο Μαζί με άλλες εικόνες του Βούδα γεμάτες γκρεμούς που θα προσελκύσουν ανθρώπους από όλο τον κόσμο να ταξιδέψουν. Ως καταφύγιο αναγνωρισμένο από τα Ηνωμένα Έθνη, αυτό σημαίνει ότι το οικονομικό εισόδημα της χώρας μας θα αυξηθεί άνετα. και να οδηγήσει στην ειρήνη του Αφγανιστάν και του Αφγανικού λαού στο μέλλον για πάντα και για τις επόμενες γενιές. Παρακαλώ λάβετε υπ'όψιν Με τις καλύτερες ευχές, υπάρχει μια ειλικρινής φιλία από εμάς.

-----
-----

18.Hebrew-ฮีบรู

 

-----

לממשלת הטליבאן החדשה, אפגניסטן

אני שמח מהטאליבן החדש שיש ממשלה שתשלוט במדינה. לזה הגענו. כלומר ליצור את אפגניסטן כאטרקציה תיירותית בעולם. זוהי תיירות של ציוויליזציה עתיקה. בשל צוקי בביאן שם מעוגנת תמונת הבודהה הגדולה בעולם יחד עם תמונות בודהה אחרות מלאות בצוקים שימשכו אנשים מכל רחבי העולם לטייל. כמקלט המוכר על ידי האו"ם, ההכנסה הכלכלית של ארצנו תגדל בנוחות. ולהוביל לשלום אפגניסטן והעם האפגני בעתיד לנצח נצחים לדורות הבאים. אנא שקול עם איחולים, יש ידידות כנה מאיתנו.

-----

-----

19.Hungary-ฮังการี

 

-----

Az új tálib kormánynak, Afganisztánnak

Örülök az új táliboknak, hogy kormányuk van az ország irányítására, és úgy gondoljuk, hogy Afganisztán valószínűleg új politikákat fogad el az ország gazdaságának, pénzügyeinek turizmuson keresztüli fellendítésére. Erre jutottunk. Ez azt jelenti, hogy Afganisztánt a világ turisztikai látványosságává kell tenni. Ez egy ősi civilizációs turizmus. a Babiyan sziklái miatt ahol a világ legnagyobb Buddha -képe van rögzítve Más Buddha -képekkel együtt, amelyek sziklákkal vannak tele, és amelyek vonzzák az embereket a világ minden tájáról utazásra. Az ENSZ által elismert szentélyként hazánk gazdasági bevételei kényelmesen növekednek. és a jövőben örökkön örökké az elkövetkezendő generációkhoz vezetnek Afganisztán és az afgán nép békéjéhez. Kérlek gondold meg A legjobbakat kívánva, őszinte barátság van tőlünk.

-----

-----

20.Iceland-ไอซ์แลนด์

 

-----

Til nýrrar ríkisstjórnar talibana, Afganistan

Ég er ánægður með nýja Talibana að hafa stjórn til að stjórna landinu. Við teljum líklegt að Afganistan taki upp nýja stefnu til að efla efnahag landsins, fjármál, með ferðaþjónustu. Það var það sem við komumst að. Það er að búa til Afganistan sem ferðamannastað heims. Það er fornu siðmenningarferðamennsku. vegna kletta Babiyan þar sem stærsta Búdda mynd í heimi er fest í sessi Ásamt öðrum Búdda myndum fylltar af klettum sem munu laða fólk frá öllum heimshornum til að ferðast. Sem helgidómur sem Sameinuðu þjóðirnar viðurkenna, þá er það til þess að efnahagstekjur lands okkar aukast þægilega. og leiða til friðar í Afganistan og afganska þjóðarinnar í framtíðinni að eilífu og eilífð um komandi kynslóðir. Vinsamlegast íhugaðu Með bestu óskum er einlæg vinátta frá okkur.

-----

-----

21.Ireland – ไอร์แลนด์

 

-----

Do rialtas nua Taliban, an Afganastáin

Tá lúcháir orm leis an Taliban nua rialtas a bheith acu chun an tír a rialú. Is dóigh linn gur dócha go nglacfaidh an Afganastáin beartais nua chun geilleagar, airgeadas, agus turasóireacht na tíre a threisiú. Sin a tháinig muid suas leis. Is é sin an Afganastáin a chruthú mar díol spéise do thurasóirí ar fud an domhain. Is turasóireacht sibhialtachta ársa í. mar gheall ar aillte Babiyan áit a bhfuil an íomhá Búda is mó ar domhan cumhdaithe In éineacht le híomhánna Búda eile atá líonta le haillte a mheallfaidh daoine ó gach cearn den domhan chun taisteal. Mar thearmann atá aitheanta ag na Náisiúin Aontaithe, is é sin go dtiocfaidh méadú compordach ar ioncam eacnamaíoch ár dtíre. agus síocháin na hAfganastáine agus mhuintir na hAfganastáine sa todhchaí go deo na ndeor go deo. Smaoinigh le do thoil Le dea-ghuí, tá cairdeas ó chroí uainn.

-----

-----

22.Java-ชวา

 

-----                

Kanggo pamrentah Taliban sing anyar, Afghanistan

Aku seneng banget karo Taliban anyar amarga duwe pamrentah kanggo mrentah negara kasebut. Kita ngira Afghanistan bisa uga nggunakake kabijakan anyar kanggo nyurung ekonomi, finansial, liwat pariwisata. Sing dakkarepake. Sing nggawe Afghanistan minangka daya tarik wisata ing jagad iki. Iki minangka wisata peradaban kuno. amarga tebing Babiyan ing endi gambar Buddha paling gedhe ing donya diwenehake Bebarengan karo gambar Buddha liyane sing diisi karo tebing sing bakal narik kawigaten wong-wong saka saindenging jagad kanggo lelungan. Minangka papan perlindungan sing diakoni dening Perserikatan Bangsa-Bangsa, iku supaya penghasilan ekonomi negara kita bakal saya tambah. lan ndadekake perdamaian Afghanistan lan masarakat Afghanistan mbesuk ing salawas-lawase kanggo generasi sabanjure. Tulung dipikirake Kanthi panjaluk sing paling apik, kita kekancan tulus.

-----
-----

23.Korea-เกาหลี

 

-----

Kanggo pamrentah Taliban sing anyar, Afghanistan

Aku seneng banget karo Taliban anyar amarga duwe pamrentah kanggo mrentah negara kasebut. Kita ngira Afghanistan bisa uga nggunakake kabijakan anyar kanggo nyurung ekonomi, finansial, liwat pariwisata. Sing dakkarepake. Sing nggawe Afghanistan minangka daya tarik wisata ing jagad iki. Iki minangka wisata peradaban kuno. amarga tebing Babiyan ing endi gambar Buddha paling gedhe ing donya diwenehake Bebarengan karo gambar Buddha liyane sing diisi karo tebing sing bakal narik kawigaten wong-wong saka saindenging jagad kanggo lelungan. Minangka papan perlindungan sing diakoni dening Perserikatan Bangsa-Bangsa, iku supaya penghasilan ekonomi negara kita bakal saya tambah. lan ndadekake perdamaian Afghanistan lan masarakat Afghanistan mbesuk ing salawas-lawase kanggo generasi sabanjure. Tulung dipikirake Kanthi panjaluk sing paling apik, kita kekancan tulus.

-----

-----

24.Latin-ละติน

 

-----

Ad novum regimen Taliban, Afghanistan

Gaudeo novis Taliban habere imperium ad patriam regendam, Afghanistan putamus verisimile esse novas rationes assumere ad oeconomiam, oeconomicam patriae, per voluptuaria similesve. Id cum ad. Id est Afghanistan creare quasi VIATOR attractio mundi. Vetus est voluptuaria similesve civilisatio. propter scopulos Babiyan ubi maxima Buddha imago in mundo inclusa est Cum aliis Buddha imaginibus scopulorum refertis quae homines ex toto orbe terrarum ad iter attrahunt. Ut sanctuarium a Nationibus Unitis agnitum est, id est ob reditus oeconomicos patriae nostrae ut commodius crescat. et perducat ad pacem Afghanistan et Afghan populis in futurum in secula seculorum et in secula seculorum. Vide Sincera a nobis amicitia est opto.

-----

-----

25.Loa – ลาว

 

-----

ຕໍ່ລັດຖະບານກຸ່ມຕາລີບານຄົນໃ,ອັຟການິສຖານ

ຂ້ອຍດີໃຈກັບກຸ່ມຕາລີບານໃto່ທີ່ຈະມີລັດຖະບານປົກຄອງປະເທດ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມາພ້ອມກັບ. ນັ້ນຄືການສ້າງອັຟການິສຖານເປັນບ່ອນດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຂອງໂລກ. ມັນເປັນການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານອາລະຍະທໍາບູຮານ. ເນື່ອງຈາກ ໜ້າ ຜາຂອງ Babiyan ບ່ອນທີ່ມີພະພຸດທະຮູບອົງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ ພ້ອມກັບພະພຸດທະຮູບອົງອື່ນ other ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ໜ້າ ຜາທີ່ຈະດຶງດູດຜູ້ຄົນຈາກທົ່ວທຸກມຸມໂລກມາທ່ອງທ່ຽວ. ໃນຖານະເປັນພະວິຫານທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນແມ່ນເພື່ອໃຫ້ລາຍຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ແລະນໍາໄປສູ່ຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງອັຟການິສຖານແລະປະຊາຊົນອັຟການິສຖານໃນອະນາຄົດຕະຫຼອດໄປແລະຕະຫຼອດໄປສໍາລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ. ກະລຸນາພິຈາລະນາ ດ້ວຍຄວາມປາດຖະ ໜາ ດີທີ່ສຸດມີມິດຕະພາບທີ່ຈິງໃຈຈາກພວກເຮົາ.

-----

-----

26.Luxemberg-ลักเซมเบิรก

 

-----

Zu der neier Taliban Regierung, Afghanistan

Ech si frou iwwer den neien Taliban fir eng Regierung ze hunn fir d'Land ze regéieren.Mir mengen Afghanistan wäert méiglecherweis nei Politik adoptéieren fir d'Landwirtschaft, d'Finanzen, duerch den Tourismus ze stäerken. Dat ass wat mir komm sinn. Dat ass fir Afghanistan als touristesch Attraktioun vun der Welt ze kreéieren. Et ass en antike Zivilisatiounstourismus. wéinst de Klippen vum Babiyan wou de gréisste Buddha Bild vun der Welt verankert ass Zesumme mat anere Buddha Biller gefëllt mat Klippen, déi Leit aus der ganzer Welt unzéien fir ze reesen. Als Hellegtum vun de Vereenten Natiounen unerkannt, dat ass fir d'wirtschaftlecht Akommes vun eisem Land bequem ze erhéijen. a féiert zum Fridden vum Afghanistan an dem afghanesche Vollek an der Zukunft fir ëmmer an éiweg fir déi kommend Generatiounen. Bedenkt w.e.g. Mat beschte Wënsch gëtt et eng éierlech Frëndschaft vun eis.

-----

-----

27.Malaysia-มาเลย์

 

-----

Kepada pemerintah Taliban yang baru, Afghanistan

Saya gembira dengan Taliban yang baru mempunyai pemerintahan untuk memerintah negara ini. Itulah yang kami buat. Iaitu menjadikan Afghanistan sebagai tarikan pelancongan dunia. Ia adalah pelancongan peradaban kuno. kerana tebing Babiyan di mana imej Buddha terbesar di dunia diabadikan Bersama dengan gambar Buddha lain yang dipenuhi tebing yang akan menarik orang dari seluruh dunia untuk melakukan perjalanan. Sebagai tempat perlindungan yang diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, itu menjadikan pendapatan ekonomi negara kita meningkat dengan selesa. dan membawa kepada keamanan Afghanistan dan rakyat Afghanistan pada masa akan datang selamanya dan selama-lamanya untuk generasi yang akan datang. Tolong pertimbangkan Dengan harapan terbaik, ada persahabatan yang tulus dari kami.

-----

-----

28.Mongolia-มองโกเลีย

 

-----

Талибаны шинэ засгийн газарт Афганистан

Шинэ Талибан улс орныг удирдах засгийн газартай болсонд би баяртай байна.Авганистан улс аялал жуулчлалаар дамжуулан улс орныхоо эдийн засаг, санхүүг нэмэгдүүлэх шинэ бодлого батлах бололтой. Үүнийг л бид гаргаж ирсэн. Энэ бол Афганистаныг дэлхийн жуулчдын сонирхлыг татах газар болгох явдал юм. Энэ бол эртний соёл иргэншлийн аялал жуулчлал юм. Бабиян хадны улмаас Буддагийн дэлхийн хамгийн том дүрсийг хадгалсан газар Буддагийн бусад зургуудын хамт дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүмүүсийг аялах сонирхлыг татахуйц хадан цохионуудаар дүүргэсэн болно. НҮБ -аас хүлээн зөвшөөрөгдсөн ариун газрын хувьд энэ нь манай улсын эдийн засгийн орлого тохь тухтай нэмэгдэх болно. Афганистан болон Афганистаны ард түмнийг ирээдүйд үүрд мөнхөд энх тайван байдалд хүргэх болно. Үүнийг анхаарч үзээрэй Хамгийн сайн сайхныг хүсч, биднээс чин сэтгэлийн нөхөрлөл бий.

-----

-----

29.Nepal-เนปาล

 

-----

नयाँ तालिबान सरकारअफगानिस्तान

मलाई लाग्छ कि नयाँ तालिबानले देशमा शासन गर्ने सरकार पाएको छ। हामीलाई लाग्छ कि अफगानिस्तानले देशको अर्थतन्त्रवित्तपर्यटन को माध्यम बाट बढाउन को लागी नयाँ नीतिहरु अपनाउने सम्भावना छ। त्यो हामी के संग आएका छौं। त्यो अफगानिस्तान लाई विश्व को एक पर्यटक आकर्षण को रूप मा बनाउन को लागी हो। यो एक प्राचीन सभ्यता पर्यटन हो। Babiyan को चट्टानहरु को कारण जहाँ संसारको सबैभन्दा ठूलो बुद्ध प्रतिमा स्थापित छ अन्य बुद्ध छविहरु संगै चट्टानहरु संग भरिएको छ कि दुनिया भर बाट मानिसहरु लाई यात्रा को लागी आकर्षित गर्दछ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त एक अभयारण्य को रूप माकि हाम्रो देश को आर्थिक आय आराम संग वृद्धि गर्न को लागी हो। र अफगानिस्तान र अफगानिस्तान को शान्ति को लागी भविष्य मा सधैं को लागी र सँधै आउने पुस्ता को लागी नेतृत्व। कृपया विचार गर्नुहोस् शुभकामनाहरु संगहामी बाट एक इमान्दार मित्रता छ।

-----

-----

30.Norway-นอรเวย์

 

-----

Til den nye Taliban -regjeringen, Afghanistan

Jeg er glad for den nye Taliban som har en regjering for å styre landet.Vi tror Afghanistan sannsynligvis vil vedta ny politikk for å styrke landets økonomi, økonomi, gjennom turisme. Det er det vi fant på. Det er å skape Afghanistan som en turistattraksjon i verden. Det er en gammel sivilisasjonsturisme. på grunn av Babiyan -klippene der det største Buddha -bildet i verden er nedfelt Sammen med andre Buddha -bilder fylt med klipper som vil tiltrekke mennesker fra hele verden til å reise. Som et fristed anerkjent av FN, er det for at vårt lands økonomiske inntekt skal øke komfortabelt. og føre til fred i Afghanistan og det afghanske folket i fremtiden for alltid og alltid i generasjoner framover. Vær så snill å vurder Med de beste ønsker er det et oppriktig vennskap fra oss.

-----

-----

31.Persian-เปอร์เซียน

 

-----

به دولت جدید طالبان ، افغانستان

من از طالبان جدید خوشحالم که دولتی برای اداره کشور دارند. ما فکر می کنیم که افغانستان به احتمال زیاد سیاست های جدیدی را برای تقویت اقتصاد و اقتصاد کشور از طریق گردشگری اتخاذ می کند. این همان چیزی است که ما به آن رسیدیم. یعنی ایجاد افغانستان به عنوان جاذبه گردشگری جهان. این یک گردشگری تمدنی باستانی است. به دلیل صخره های بابیان جایی که بزرگترین تصویر بودا در جهان در آن ثبت شده است در کنار دیگر تصاویر بودا پر از صخره هایی که مردم را از سراسر جهان به سفر جذب می کند. به عنوان پناهگاهی که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است ، درآمد اقتصادی کشور ما به راحتی افزایش می یابد. و منجر به صلح افغانستان و مردم افغانستان در آینده برای همیشه و برای نسل های آینده خواهد شد. لطفا درنظر داشته باشید با بهترین آرزوها ، یک دوستی صمیمانه از طرف ما وجود دارد.

-----

-----

32.P0land-โปแลนด์

 

-----

Do nowego rządu talibów, Afganistan

Cieszę się, że nowy talib ma rząd do rządzenia krajem Uważamy, że Afganistan prawdopodobnie przyjmie nową politykę, aby pobudzić gospodarkę, finanse kraju poprzez turystykę. To właśnie wymyśliliśmy. To znaczy stworzyć Afganistan jako atrakcję turystyczną świata. To starożytna turystyka cywilizacyjna. ze względu na klify Babiyan gdzie znajduje się największy na świecie wizerunek Buddy Wraz z innymi wizerunkami Buddy wypełnionymi klifami, które przyciągną do podróży ludzi z całego świata. Jako sanktuarium uznane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, dzięki temu dochód gospodarczy naszego kraju może wygodnie wzrosnąć. i doprowadzić do pokoju Afganistanu i narodu afgańskiego w przyszłości na wieki wieków dla przyszłych pokoleń. Proszę wziąć pod uwagę Z najlepszymi życzeniami jest z nami szczera przyjaźń.

-----

-----

33.Potugal-โปตุเกตุ

 

-----

Para o novo governo talibã, Afeganistão

Estou muito satisfeito com o novo Taleban por ter um governo para governar o país. Acreditamos que o Afeganistão provavelmente adotará novas políticas para impulsionar a economia do país, as finanças, por meio do turismo. Isso é o que nós inventamos. Isso é criar o Afeganistão como uma atração turística do mundo. É um turismo de civilização milenar. devido aos penhascos de Babiyan onde a maior imagem de Buda do mundo está consagrada Junto com outras imagens de Buda cheias de penhascos que atrairão pessoas de todo o mundo para viajar. Como um santuário reconhecido pelas Nações Unidas, é para que a renda econômica de nosso país cresça confortavelmente. e levar à paz do Afeganistão e do povo afegão no futuro para todo o sempre e para as gerações vindouras. Por favor considere Com os melhores votos, há uma amizade sincera de nós.

-----

-----

34.Romania-โรมาเนีย

 

-----

Pentru noul guvern taliban, Afganistan

Sunt încântat de noii talibani care vor avea un guvern care să conducă țara. Credem că Afganistanul va adopta noi politici pentru a stimula economia țării, finanțele, prin turism. Asta am venit cu noi. Aceasta înseamnă a crea Afganistanul ca o atracție turistică a lumii. Este un turism al civilizației antice. datorită stâncilor din Babiyan unde este consacrată cea mai mare imagine a lui Buddha din lume Împreună cu alte imagini ale lui Buddha pline de stânci care vor atrage oameni din întreaga lume să călătorească. Fiind un sanctuar recunoscut de Organizația Națiunilor Unite, veniturile economice ale țării noastre vor crește confortabil. și să ducă la pacea Afganistanului și a poporului afgan în viitor în vecii vecilor, pentru generațiile viitoare. Luați în considerare Cu cele mai bune urări, există o prietenie sinceră din partea noastră.

-----

-----

35.Serbian-เซอร์เบียน

 

-----

Новој талибанској влади, Авганистан

Одушевљен сам новим талибанима који ће имати владу која ће управљати земљом.Мислимо да ће Авганистан вероватно усвојити нове политике за јачање економије земље, финансија, кроз туризам. То смо смислили. То је стварање Авганистана као туристичке атракције света. То је древни цивилизацијски туризам. због литица Бабијана где је записана највећа слика Буде на свету Уз остале слике Буде испуњене литицама које ће привући људе из цијелог свијета на путовања. Као уточиште које признају Уједињене нације, то је за економски раст наше земље. и довести до мира у Авганистану и авганистанског народа у будућности заувек и заувек за генерације које долазе. Молим те, узми у обзир Уз најбоље жеље, од нас постоји искрено пријатељство.

-----

-----

36.Spain-สเปน

 

-----

Al nuevo gobierno talibán, Afganistán

Estoy encantado con el nuevo Talibán de tener un gobierno que gobierne el país Creemos que es probable que Afganistán adopte nuevas políticas para impulsar la economía y las finanzas del país a través del turismo. Eso es lo que se nos ocurrió. Eso es crear Afganistán como una atracción turística del mundo. Es un turismo de civilización antigua. debido a los acantilados de Babiyan donde está consagrada la imagen de Buda más grande del mundo Junto con otras imágenes de Buda llenas de acantilados que atraerán a personas de todo el mundo a viajar. Como santuario reconocido por las Naciones Unidas, eso es para que los ingresos económicos de nuestro país aumenten cómodamente. y conducir a la paz del Afganistán y del pueblo afgano en el futuro para siempre y para las generaciones venideras. Por favor considera Con mis mejores deseos, tenemos una sincera amistad.

-----

-----

37.Srilanga-สิงหล

 

-----

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ නව තලේබාන් රජයට

රට පාලනය කිරීමට රජයක් පිහිටුවීම ගැන නව තලේබාන් සංවිධානය ගැන මම සතුටු වෙමි. සංචාරක ව්‍යාපාරය තුළින් ඇෆ්ගනිස්ථානය රටේ ආර්ථිකයමූල්‍යකරණය ඉහළ නැංවීම සඳහා නව ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කිරීමට ඉඩ ඇතැයි අපි සිතමු. ඒක තමයි අපි ඉදිරිපත් කළේ. ඒ ඇෆ්ගනිස්ථානය ලෝකයේ සංචාරක ආකර්ෂණයක් ලෙස නිර්මාණය කිරීම සඳහා ය. එය පෞරාණික ශිෂ්ටාචාර සංචාරක ව්‍යාපාරයකි. බබියාන්ගේ කඳු මුදුන් හේතුවෙන් ලොව විශාලතම බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ තැන්පත් කර ඇති තැන ලොව පුරා මිනිසුන් සංචාරය සඳහා ආකර්ෂණය කර ගන්නා පර්වත වලින් පිරී ඇති අනෙකුත් බුද්ධ ප්‍රතිමා සමඟ. එක්සත් ජාතීන් විසින් පිළිගත් අභයභූමියක් ලෙසඑය අපේ රටේ ආර්ථික ආදායම සැප පහසු ලෙස ඉහළ නැංවීම සඳහා ය. අනාගතයේ සදහටම සහ මතු පරම්පරාවට ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සහ ඇෆ්ගන් ජනතාවගේ සාමයට මඟ පාදයි. කරුණාකර සලකා බලන්න සුභ පැතුම් සමඟඅවංක මිත්‍රත්වයක් අපෙන් ඇත.

-----

-----

38.Sweden-สวีเดน

 

-----

Till den nya talibanregeringen, Afghanistan

Jag är glad över de nya talibanerna att få en regering att styra landet.Vi tror att Afghanistan sannolikt kommer att anta ny politik för att stärka landets ekonomi, ekonomi, genom turism. Det är vad vi kom på. Det är att skapa Afghanistan som en turistattraktion i världen. Det är en gammal civilisationsturism. på grund av Babiyan -klipporna där den största Buddha -bilden i världen är förankrad Tillsammans med andra Buddha -bilder fyllda med klippor som kommer att locka människor från hela världen att resa. Som en fristad som erkänns av Förenta nationerna, är det för vårt lands ekonomiska inkomst att öka bekvämt. och leda till fred i Afghanistan och det afghanska folket i framtiden för alltid och alltid i kommande generationer. Kan du överväga Med bästa önskningar finns det en uppriktig vänskap från oss.

-----

-----

39.Tamil-ทมิฬ

-----

புதிய தாலிபான் அரசாங்கத்திற்குஆப்கானிஸ்தான்

புதிய தாலிபான்கள் நாட்டை ஆள ஒரு அரசு அமைந்தது எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. சுற்றுலா மூலம் நாட்டின் பொருளாதாரம்நிதிஆகியவற்றை மேம்படுத்த ஆப்கானிஸ்தான் புதிய கொள்கைகளை பின்பற்ற வாய்ப்புள்ளது என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். அதைத்தான் நாங்கள் கொண்டு வந்தோம். அதுதான் ஆப்கானிஸ்தானை உலகின் சுற்றுலாத் தலமாக உருவாக்குவது. இது ஒரு பழங்கால நாகரிக சுற்றுலா. பாபியனின் பாறைகள் காரணமாக உலகின் மிகப்பெரிய புத்தர் உருவம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களை பயணிக்க ஈர்க்கும் பாறைகளால் நிரப்பப்பட்ட மற்ற புத்தர் படங்களுடன். ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சரணாலயமாகஅது நம் நாட்டின் பொருளாதார வருமானம் வசதியாக அதிகரிக்கும். மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் மக்களின் சமாதானத்திற்கு எதிர்காலத்தில் என்றென்றும் தலைமுறை தலைமுறையாக வழிநடத்தும். தயவு செய்து கருத்தில் கொள் வாழ்த்துக்களுடன்எங்களிடமிருந்து ஒரு உண்மையான நட்பு இருக்கிறது.

-----

-----

40.Turkey-ตุรกี

 

-----

Yeni Taliban hükümetine, Afganistan'a

Yeni Taliban'ın ülkeyi yönetecek bir hükümete sahip olmasından memnunum.Afganistan'ın turizm yoluyla ülke ekonomisini, finansmanını artırmak için yeni politikalar benimsemesinin muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Biz de bunu bulduk. Bu, Afganistan'ı dünyanın turistik bir cazibe merkezi haline getirmektir. Kadim bir medeniyet turizmidir. Babiyan kayalıkları nedeniyle dünyanın en büyük Buda resminin bulunduğu yer Dünyanın her yerinden insanları seyahat etmeye çekecek uçurumlarla dolu diğer Buda görüntüleri ile birlikte. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir sığınak olarak, ülkemizin ekonomik gelirinin rahatça artması içindir. ve gelecek nesiller boyunca sonsuza dek Afganistan ve Afgan halkının barışına öncülük etmek. Düşünün lütfen En iyi dileklerimle, bizden samimi bir dostluk var.

-----

-----

41.Ukrain-ยูเครน

 

-----

До нового уряду талібів, Афганістан

Я в захваті від того, що у нових талібів є уряд для управління країною. Ми вважаємо, що Афганістан, ймовірно, прийме нову політику для стимулювання економіки країни, фінансів за рахунок туризму. Ось що ми придумали. Тобто створити Афганістан як туристичну визначну пам’ятку світу. Це стародавній цивілізаційний туризм. через скелі Бабіяна де закріплено найбільший образ Будди у світі Разом з іншими зображеннями Будди, наповненими скелями, які залучатимуть людей з усього світу до подорожей. Як святилище, визнане Організацією Об'єднаних Націй, це для комфортного зростання економічних доходів нашої країни. і привести до миру в Афганістані та афганського народу в майбутньому назавжди і назавжди на наступні покоління. Прошу розглянути З найкращими побажаннями від нас щира дружба.

-----
-----

42.Usbegistan-อุสเบกิสถาน

 

-----

Yangi Tolibon hukumatiga, Afg'oniston

Men yangi Tolibonni mamlakatni boshqaradigan hukumati borligidan xursandman, bizimcha, Afg'oniston, ehtimol, sayyohlik orqali mamlakat iqtisodiyotini, moliyasini oshirish uchun yangi siyosat qabul qiladi. Biz shunday fikrga keldik. Bu Afg'onistonni dunyoning sayyohlik joyi sifatida yaratishdir. Bu qadimgi tsivilizatsiya turizmi. Babiyan qoyalari tufayli bu erda dunyodagi eng katta Budda tasviri saqlangan Buddaning boshqa tasvirlari bilan bir qatorda, qoyalar bilan to'ldirilgan, bu dunyoning turli burchaklaridan odamlarni sayohatga jalb qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e'tirof etilgan muqaddas joy sifatida, bu mamlakatimizning iqtisodiy daromadi qulay tarzda oshishi uchun. Afg'oniston va afg'on xalqining tinchligiga kelajakda abadiy va abadiy avlodlar olib keladi. Iltimos, o'ylab ko'ring Eng yaxshi tilaklar bilan, bizdan samimiy do'stlik bor.

-----

-----

43.Vietnam-เวียดนาม

 

-----

Đối với chính phủ mới của Taliban, Afghanistan

Tôi rất vui mừng với việc Taliban mới có một chính phủ để cai trị đất nước. Chúng tôi nghĩ rằng Afghanistan có thể sẽ áp dụng các chính sách mới để thúc đẩy nền kinh tế, tài chính của đất nước, thông qua du lịch. Đó là những gì chúng tôi đã nghĩ ra. Đó là tạo ra Afghanistan như một điểm thu hút khách du lịch của thế giới. Đó là một loại hình du lịch văn minh cổ đại. do những vách đá của Babiyan nơi tôn trí tượng Phật lớn nhất thế giới Cùng với những tượng Phật khác đầy những vách đá sẽ thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến du lịch. Là một khu bảo tồn được Liên hợp quốc công nhận, điều đó giúp thu nhập kinh tế của nước ta tăng lên một cách thoải mái. và dẫn đến hòa bình của Afghanistan và nhân dân Afghanistan trong tương lai mãi mãi cho các thế hệ mai sau. Vui lòng xem xét Với những lời chúc tốt đẹp nhất, có một tình bạn chân thành từ chúng tôi.

-----
-----

44.Mynma-เมียนมา-อังกฤษ

 

-----

To the new Taliban government, Afghanistan

I am delighted with the new Taliban to have a government to rule the country. We think Afghanistan is likely to adopt new policies to promote the country's economy, finances, through tourism. That's what we came up with. That is to create Afghanistan as a tourist attraction of the world. It is an ancient civilization tourism. due to the cliffs of Babiyan where the largest Buddha image in the world is enshrined Along with other Buddha images filled with cliffs that will attract people from all over the world to travel. As a sanctuary recognized by the United Nations, that is enough for our country's economic income to increase comfortably. and lead to the peace of Afghanistan and the Afghan people in the future forever and ever for generations to come. Please consider With best wishes, there is a sincere friendship from us.

-----

----- 

-----

-----

 

 
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.