ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ ตอนที่ 3

To the New Taliban Government of Afghanistan Part 3

 

 

-----
-----

44 ประเทศ

1.Tha-ไทย

2.English-อังกฤษ

3.China-จีน

4.Hindu-ฮินดี

5.Russia-รัสเซีย

6.Arab-อาหรับ

7.Indonesia-อินโดนีเซีย

8.Japan-ญี่ปุ่น

9.Italy-อิตาลี

10.France-ฝรั่งเศส

11.Geraman-เยอรมัน

12.Africa-แอฟริกา

13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน

14.Bosnian-บอสเนีย

15.Cambodia-เขมร

16.Finland-ฟินแลนด์

17.Greek-กรีก

18.Hebrew-ฮีบรู

19.Hungary-ฮังการี

20.Iceland-ไอซ์แลนด์

21.Ireland – ไอร์แลนด์

22.Java-ชวา

23.Korea-เกาหลี

24.Latin-ละติน

25.Loa – ลาว

26.Luxemberg-ลักเซมเบิรก

27.Malaysia-มาเลย์

28.Mongolia-มองโกเลีย

29.Nepal-เนปาล

30.Norway-นอรเวย์

31.Persian-เปอร์เซียน

32.P0land-โปแลนด์

33.Potugal-โปตุเกตุ

34.Romania-โรมาเนีย

35.Serbian-เซอร์เบียน

36.Spain-สเปน

37.Srilanga-สิงหล

38.Sweden-สวีเดน

39.Tamil-ทมิฬ

40.Turkey-ตุรกี

41.Ukrain-ยูเครน

42.Usbegistan-อุสเบกิสถาน

43.Vietnam-เวียดนาม

44.Mynma-เมียนมา-อังกฤษ

-----
-----

1.Tha-ไทย

 

-----

แด่รัฐบาลตาลีบันใหม่ แห่ง อาฟกานิสถาน  ตอน 3

เอมิเรตอิสลามแห่งอัฟกานิสถาน (Islamic Emirate of Afghanistan)

นี่คือการเริ่มต้นสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของโลกขึ้นในอาฟกานิสถาน ที่รวมอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน ผสานเป็นน้ำหนึ่งเนื้อเดียวกันเพื่อเลื่อนไหลต่อไปในอนาคต   อันเป็นภาพที่น่าชื่นชมอย่างสิ่งล้ำค่ายิ่ง  นั่นคือ การศาสนา อารยะ และวัฒนธรรม ในอดีต ที่เป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาอันรุ่งเรืองสูงส่งที่กลับฟื้นคืนมาสู่ปัจจุบัน   และซึ่งในปัจจุบันนี้ มีอยู่แล้วซึ่งบารมีอำนาจการศาสนา อารยะและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่อย่างอิสลามครอบครองอยู่

และนี่คือดินแดนอันเป็นจุดศูนย์กลางแห่งโลกยุคนี้ โลกแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่และวิสุทธิธรรมอันหมดจดที่ค่อยกลับคืนมาปรากฎเด่นชัดขึ้นไปเรื่อยๆ

ขออำนวยอวยพรให้กำลังใจอย่างสูงสุดแด่รัฐบาลตาลีบันใหม่แห่งอาฟกานิสถาน  ท่านนายกรัฐมนตรีมุลลาห์ โมฮัมหมัด ฮัสซัน อัคฮุน และท่านรัฐมนตรีมหาดไทย ท่านซารายุดดิน ฮัคคานี ได้โปรดเข็นงานภาระหน้าที่ของแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ให้เดินหน้าพัฒนาประเทศและประชาชนอาฟกานิสถานไปพร้อมการรังสรรค์ สร้างการศาสนา อารยะ และวัฒนธรรม ที่ผสมผสานร่วมกันมาแต่อดีตถึงปัจจุบัน ที่มาบรรจบกันอย่างดีแล้วในวันนี้  ให้เดินหน้าพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้ง เพื่อประโยชน์แด่มวลมนุษย์ทั้งโลกต่อไปตลอดกาลนิรันดร์เทอญ. 

 

-----
-----
2.English-อังกฤษ

-----

To the New Taliban Government of Afghanistan Part 3

Islamic Emirate of Afghanistan

 

This is the beginning of a new world history in Afghanistan. that combines past and present merged into one homogeneous water to advance in the future. which is an admirable image of the most precious thing, that is, religion, civilization and culture in the past, which is the land of high-glorious Buddhism that has been restored to the present and which at present already have the prestige of religious power There is a great civilization and culture like Islam.

And this is the land that is the center of the world in this era. A world of ancient civilizations and pure sanctity that gradually reappeared.

Best wishes to the new Taliban government of Afghanistan. Prime Minister Mullah Mohammad Hassan Akhun and the Minister of Interior Lord Sarayuddin Hakkani, please carry out the duties of the Holy Land. to advance the development of the country and the people of Afghanistan while creating Create a religion, civilization, and culture that blends together from the past to the present. that converge well today To continue to develop non-stop. For the benefit of all mankind throughout the world forever and ever.

 

-----

-----

3.China-จีน

 

-----

致阿富汗新塔利班政府第 3 部分

阿富汗伊斯蘭酋長國

這是阿富汗新世界歷史的開始。結合過去和現在合為一均一水,日後進步。這是過去最珍貴的東西,即宗教、文明、文化的令人欽佩的形象,這是恢復到現在的佛教輝煌之地以及目前已經擁有宗教力量的威望有一個偉大的文明和文化,如伊斯蘭教。

而這片土地,正是這個時代的世界中心。一個逐漸重現的古老文明和純粹神聖的世界。

向阿富汗新塔利班政府致以最良好的祝愿。總理毛拉穆罕默德·哈桑·阿洪和政部長薩拉尤丁哈卡尼勳爵,請履行聖地的職責。促進阿富汗國家和人民的發展,同時創造創造一種從過去到現在融合在一起的宗教、文明和文化。今天收斂得很好繼續不停地發展為了全世界全人類永遠的利益。

 

-----

-----

4.Hindu-ฮินดี

 

-----

अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार को भाग 3

अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात

यह अफगानिस्तान में एक नए विश्व इतिहास की शुरुआत है। जो अतीत और वर्तमान को जोड़ती है भविष्य में आगे बढ़ने के लिए एक सजातीय पानी में विलय। जो अतीत में सबसे कीमती चीज, यानी धर्म, सभ्यता और संस्कृति की एक सराहनीय छवि है, जो गौरवशाली बौद्ध धर्म की भूमि है जिसे वर्तमान में बहाल किया गया है और जो वर्तमान में पहले से ही धार्मिक शक्ति की प्रतिष्ठा है इस्लाम जैसी महान सभ्यता और संस्कृति है।

और यह वह भूमि है जो इस युग में विश्व का केंद्र है। प्राचीन सभ्यताओं और शुद्ध पवित्रता की दुनिया जो धीरे-धीरे फिर से प्रकट हुई।

अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार को शुभकामनाएं। प्रधान मंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन और आंतरिक मंत्री भगवान सरायुद्दीन हक्कानी, कृपया पवित्र भूमि के कर्तव्यों का पालन करें। निर्माण करते हुए देश और अफगानिस्तान के लोगों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा धर्म, सभ्यता और संस्कृति बनाएं जो अतीत से वर्तमान तक एक साथ मिले। जो आज अच्छी तरह से अभिसरण करता है नॉन-स्टॉप का विकास जारी रखने के लिए दुनिया भर में सभी मानव जाति के लाभ के लिए हमेशा और हमेशा के लिए।

 

-----

-----

5.Russia-รัสเซีย

 

-----

Новому правительству талибов в Афганистане Часть 3

Исламский Эмират Афганистан

Это начало новой мировой истории Афганистана. который сочетает в себе прошлое и настоящее слить в одну однородную воду для продвижения в будущем. который представляет собой восхитительный образ самого драгоценного, то есть религии, цивилизации и культуры прошлого, страны славного буддизма, восстановленного в настоящем. и который в настоящее время уже имеют престиж религиозной власти Есть такая великая цивилизация и культура, как ислам.

И это земля, которая является центром мира в эту эпоху. Постепенно возродившийся мир древних цивилизаций и чистой святости.

С наилучшими пожеланиями новому правительству талибов в Афганистане. Премьер-министр Мулла Мохаммад Хасан Ахун и министр внутренних дел Господь Сараюддин Хаккани, пожалуйста, выполняй обязанности Святой Земли. способствовать развитию страны и народа Афганистана, создавая Создайте религию, цивилизацию и культуру, объединяющую прошлое и настоящее. которые хорошо сходятся сегодня продолжать безостановочно развиваться На благо всего человечества во всем мире во веки веков.

 

-----

-----

6.Arab-อาหรับ

 

-----

إلى حكومة طالبان الجديدة في أفغانستان الجزء 3

إمارة أفغانستان الإسلامية

هذه بداية تاريخ عالمي جديد في أفغانستان. الذي يجمع بين الماضي والحاضر اندمجت في مياه واحدة متجانسة للتقدم في المستقبل. وهي صورة رائعة لأغلى شيء ، أي الدين والحضارة والثقافة في الماضي ، وهي أرض البوذية المجيدة التي أعيدت إلى الحاضر والتي في الوقت الحاضر بالفعل هيبة السلطة الدينية هناك حضارة وثقافة عظيمة مثل الإسلام.

وهذه هي الأرض التي هي مركز العالم في هذا العصر. عالم من الحضارات القديمة والقداسة النقية عادت للظهور تدريجياً.

أطيب التمنيات لحكومة طالبان الجديدة في أفغانستان. رئيس الوزراء الملا محمد حسن أخون ووزير الداخلية اللورد سراي الدين حقاني ، من فضلك نفذ واجبات الأرض المقدسة. للنهوض بتنمية البلد والشعب في أفغانستان أثناء الإنشاء أنشئ دينًا وحضارة وثقافة تمتزج معًا من الماضي إلى الحاضر. التي تتلاقى بشكل جيد اليوم لمواصلة تطوير دون توقف لصالح البشرية جمعاء في جميع أنحاء العالم إلى الأبد وإلى الأبد.

 

-----

-----

7.Indonesia-อินโดนีเซีย

 

-----

Untuk Pemerintahan Baru Taliban Afghanistan Bagian 3

Imarah Islam Afghanistan

Ini adalah awal dari sejarah dunia baru di Afghanistan. yang menggabungkan masa lalu dan masa kini digabung menjadi satu air homogen untuk maju di masa depan. yang merupakan gambaran terpuji dari hal yang paling berharga, yaitu agama, peradaban, dan budaya di masa lalu, yang merupakan tanah agung agama Buddha yang telah dipulihkan hingga saat ini. dan yang saat ini sudah memiliki gengsi kekuatan agama Ada peradaban dan budaya yang besar seperti Islam.

Dan inilah tanah yang menjadi pusat dunia di era ini. Dunia peradaban kuno dan kesucian murni yang berangsur-angsur muncul kembali.

Salam hangat untuk pemerintah baru Taliban di Afghanistan. Perdana Menteri Mullah Mohammad Hassan Akhun dan Menteri Dalam Negeri Tuan Sarayuddin Hakkani, tolong laksanakan tugas Tanah Suci. untuk memajukan pembangunan negara dan rakyat Afghanistan sekaligus menciptakan Ciptakan agama, peradaban, dan budaya yang menyatu dari masa lalu hingga masa kini. yang menyatu dengan baik hari ini untuk terus berkembang tanpa henti Demi kemaslahatan seluruh umat manusia di seluruh dunia selama-lamanya.

 

-----

-----

8.Japan-ญี่ปุ่น

 

-----

アフガニスタンの新タリバン政府へパート3

アフガニスタンイスラム首長国

これがアフガニスタンの新しい世界史の始まりです。過去と現在を組み合わせた将来的に前進するために1つの均質な水に統合されました。これは、過去の最も貴重なもの、つまり宗教、文明、文化の見事なイメージであり、現在に復元された栄光の仏教の地です。そして現在どれすでに宗教的権力の威信を持っていますイスラム教のような素晴らしい文明と文化があります。

そして、これがこの時代の世界の中心である土地です。徐々に再現された古代文明と純粋な神聖さの世界。

アフガニスタンの新しいタリバン政府に心からお祈り申し上げます。ムラー・モハマド・ハッサン・アクン首相と内務大臣サラユディン・ハッカニ卿、聖地の任務を遂行してください。創造しながら国とアフガニスタンの人々の発展を促進する過去から現在まで融合する宗教、文明、文化を創造します。今日はうまく収束しますノンストップで開発を続ける世界中のすべての人類の利益のために永遠に。

 

-----

-----

9.Italy-อิตาลี

 

-----

Al nuovo governo talebano dell'Afghanistan, parte 3

Emirato islamico dell'Afghanistan

Questo è l'inizio di una nuova storia mondiale in Afghanistan. che unisce passato e presente fuse in un'unica acqua omogenea per avanzare in futuro. che è un'immagine ammirevole della cosa più preziosa, cioè religione, civiltà e cultura del passato, che è la terra del glorioso buddismo che è stata restituita al presente e che attualmente hanno già il prestigio del potere religioso C'è una grande civiltà e cultura come l'Islam.

E questa è la terra che è il centro del mondo in questa era. Un mondo di antiche civiltà e di pura santità che gradualmente è ricomparso.

Auguri al nuovo governo talebano dell'Afghanistan. Il primo ministro Mullah Mohammad Hassan Akhun e il ministro degli Interni Signore Sarayuddin Hakkani, per favore svolgi i doveri della Terra Santa. per far avanzare lo sviluppo del paese e del popolo afghano mentre si crea Crea una religione, una civiltà e una cultura che si uniscono dal passato al presente. che convergono bene oggi continuare a svilupparsi senza sosta Per il bene di tutta l'umanità in tutto il mondo nei secoli dei secoli.

 

-----

-----

10.France-ฝรั่งเศส

 

-----

Au nouveau gouvernement taliban d'Afghanistan, partie 3

Émirat islamique d'Afghanistan

C'est le début d'une nouvelle histoire mondiale en Afghanistan. qui allie passé et présent fusionné en une seule eau homogène pour avancer dans le futur. qui est une image admirable de la chose la plus précieuse, c'est-à-dire la religion, la civilisation et la culture dans le passé, qui est la terre du glorieux bouddhisme qui a été restaurée au présent et qui actuellement ont déjà le prestige du pouvoir religieux Il y a une grande civilisation et culture comme l'Islam.

Et c'est la terre qui est le centre du monde à cette époque. Un monde de civilisations anciennes et de pure sainteté qui réapparaissait peu à peu.

Meilleurs voeux au nouveau gouvernement taliban d'Afghanistan. Premier ministre mollah Mohammad Hassan Akhun et ministre de l'Intérieur Seigneur Sarayuddin Hakkani, veuillez remplir les devoirs de la Terre Sainte. faire progresser le développement du pays et du peuple afghans tout en créant Créez une religion, une civilisation et une culture qui se mélangent du passé au présent. qui convergent bien aujourd'hui continuer à se développer sans cesse Pour le bien de toute l'humanité à travers le monde pour toujours et à jamais.

 

-----

-----

11.Geraman-เยอรมัน

 

-----

An die neue Taliban-Regierung Afghanistans Teil 3

Islamisches Emirat Afghanistan

Dies ist der Beginn einer neuen Weltgeschichte in Afghanistan. das verbindet Vergangenheit und Gegenwart zu einem homogenen Wasser verschmolzen, um in Zukunft voranzukommen. Das ist ein bewundernswertes Bild des Kostbarsten, das heißt Religion, Zivilisation und Kultur in der Vergangenheit, das Land des glorreichen Buddhismus, das in die Gegenwart zurückgeführt wurde und die derzeit haben bereits das Prestige religiöser Macht Es gibt eine großartige Zivilisation und Kultur wie den Islam.

Und dies ist das Land, das in dieser Zeit das Zentrum der Welt ist. Eine Welt alter Zivilisationen und reiner Heiligkeit, die nach und nach wieder auftauchte.

Die besten Wünsche an die neue Taliban-Regierung in Afghanistan. Premierminister Mullah Mohammad Hassan Akhun und Innenminister Lord Sarayuddin Hakkani, bitte erfülle die Pflichten des Heiligen Landes. die Entwicklung des Landes und der Bevölkerung Afghanistans voranzutreiben und gleichzeitig zu schaffen Erschaffe eine Religion, Zivilisation und Kultur, die von der Vergangenheit bis in die Gegenwart verschmelzen. das passt heute gut zusammen sich nonstop weiterentwickeln Zum Wohle der ganzen Menschheit auf der ganzen Welt für immer und ewig.

 

-----

-----

12.Africa-แอฟริกา

 

-----

Aan die Nuwe Taliban -regering van Afghanistan, deel 3

Islamitiese Emiraat Afghanistan

Dit is die begin van 'n nuwe wêreldgeskiedenis in Afghanistan. wat verlede en hede kombineer saamgevoeg in een homogene water om in die toekoms te vorder. wat 'n bewonderenswaardige beeld is van die kosbaarste ding, dit wil sê godsdiens, beskawing en kultuur in die verlede, wat die land is van die heerlike Boeddhisme wat in die hede herstel is en wat tans het reeds die aansien van godsdienstige mag Daar is 'n groot beskawing en kultuur soos Islam.

En dit is die land wat in hierdie era die middelpunt van die wêreld is. 'N Wêreld van antieke beskawings en suiwer heiligheid wat geleidelik weer verskyn het.

Beste wense aan die nuwe Taliban -regering van Afghanistan. Eerste minister Mullah Mohammad Hassan Akhun en minister van binnelandse sake Here Sarayuddin Hakkani, voer asseblief die pligte van die Heilige Land uit. om die ontwikkeling van die land en die mense van Afghanistan te bevorder terwyl dit geskep word Skep 'n godsdiens, beskawing en kultuur wat saamsmelt van die verlede tot die hede. wat vandag goed bymekaar kom om voortdurend te ontwikkel Tot voordeel van die hele mensdom oor die hele wêreld vir ewig en altyd.

 

-----

-----

13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน

 

-----

Əfqanıstanın yeni Taliban hökumətinə 3 -cü hissə

Əfqanıstan İslam Əmirliyi

Bu, Əfqanıstanda yeni bir dünya tarixinin başlanğıcıdır. keçmişi və indiki birləşdirir gələcəkdə irəliləmək üçün homojen bir suya birləşdirildi. ən qiymətli şeyin, yəni keçmişdəki din, sivilizasiya və mədəniyyətin heyranedici bir görüntüsü olan, bu günə qədər bərpa edilmiş şanlı Buddizm ölkəsi. və hazırda artıq dini güc nüfuzuna malikdir İslam kimi böyük bir mədəniyyət və mədəniyyət var.

Və bu dövrdə dünyanın mərkəzi olan torpaq budur. Tədricən yenidən ortaya çıxan qədim sivilizasiyalar və təmiz müqəddəslik dünyası.

Əfqanıstanın yeni Taliban hökumətinə ən xoş arzular. Baş nazir Molla Məhəmməd Həsən Axun və Daxili İşlər Naziri Lord Sarayuddin Hakkani, xahiş edirəm Müqəddəs Torpağın vəzifələrini yerinə yetirin. yaratmaqla Əfqanıstanın və ölkənin inkişafını inkişaf etdirmək Keçmişdən bu günə qarışan bir din, sivilizasiya və mədəniyyət yaradın. bu gün yaxşı birləşir dayanmadan inkişaf etməyə davam etmək Əbədi və bütün dünyada bütün bəşəriyyətin xeyrinə.

 

-----

-----

14.Bosnian-บอสเนีย

 

-----

Novoj talibanskoj vladi u Afganistanu, dio 3

Islamski emirat Afganistan

Ovo je početak nove svjetske povijesti u Afganistanu. koja spaja prošlost i sadašnjost spojene u jednu homogenu vodu kako bi napredovale u budućnosti. koja je zadivljujuća slika najdragocjenije stvari, odnosno religije, civilizacije i kulture u prošlosti, koja je zemlja slavnog budizma koja je vraćena u sadašnjost i koji trenutno već imaju ugled vjerske moći Postoji velika civilizacija i kultura poput islama.

A ovo je zemlja koja je centar svijeta u ovo doba. Svijet starih civilizacija i čiste svetosti koji se postupno pojavio.

Sve najbolje novoj talibanskoj vladi u Afganistanu. Premijer Mullah Mohammad Hassan Akhun i ministar unutrašnjih poslova Gospodine Sarayuddin Hakkani, molimo vas da izvršite dužnosti Svete zemlje. unaprijediti razvoj zemlje i naroda Afganistana dok stvaraju Stvorite religiju, civilizaciju i kulturu koja se spaja između prošlosti i sadašnjosti. koji se danas dobro slažu da se neprestano razvija Za dobrobit cijelog čovječanstva širom svijeta zauvijek i zauvijek.

 

-----

-----

15.Cambodia-เขมร

 

-----

ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ថ្មីអាហ្វហ្កានីស្ថានផ្នែកទី ៣

អ៊ីស្លាមអេមីរ៉ាតអាហ្វហ្កានីស្ថាន

នេះគឺជាការចាប់ផ្តើមនៃប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកថ្មីមួយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន។ ដែលរួមបញ្ចូលគ្នារវាងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ន បញ្ចូលគ្នាទៅក្នុងទឹកតែមួយដើម្បីឈានទៅអនាគត។ ដែលជារូបភាពគួរឱ្យកោតសរសើរចំពោះវត្ថុដ៏មានតម្លៃបំផុតនោះគឺសាសនាអរិយធម៌និងវប្បធម៌កាលពីអតីតកាលដែលជាទឹកដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងដែលត្រូវបានស្តារឡើងវិញរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ហើយដែលបច្ចុប្បន្ន មានកិត្យានុភាពនៃអំណាចសាសនារួចទៅហើយ មានអរិយធម៌និងវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យដូចជាសាសនាអ៊ីស្លាម។

ហើយនេះគឺជាទឹកដីដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃពិភពលោកនៅក្នុងសម័យនេះ។ ពិភពនៃអរិយធម៌បុរាណនិងភាពបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធដែលបានលេចឡើងម្តងទៀត។

សូមជូនពរដល់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ថ្មីរបស់អាហ្វហ្កានីស្ថាន។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី Mullah Mohammad Hassan Akhun និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ លោកម្ចាស់សារ៉ាយយុទ្ធឌីនហាក់កានីសូមបំពេញភារកិច្ចរបស់ដែនដីបរិសុទ្ធ។ ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ន៍ប្រទេសនិងប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលបង្កើត បង្កើតសាសនាអរិយធម៌និងវប្បធម៌ដែលរួមបញ្ចូលគ្នាពីអតីតកាលដល់បច្ចុប្បន្ន ដែលបានរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងល្អនៅថ្ងៃនេះ ដើម្បីបន្តអភិវឌ្ develop ឥតឈប់ឈរ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកជារៀងរហូតនិងជារៀងរហូត។

 

-----

-----

16.Finland-ฟินแลนด์

 

-----

Afganistanin uudelle Taleban -hallitukselle, osa 3

Afganistanin islamilainen emiraatti

Tämä on uuden maailmanhistorian alku Afganistanissa. joka yhdistää menneisyyden ja nykyisyyden sulautui yhdeksi homogeeniseksi veteen eteenpäin tulevaisuudessa. joka on ihailtava kuva kalleimmasta asiasta, toisin sanoen uskonnosta, sivilisaatiosta ja kulttuurista menneisyydessä, joka on loistavan buddhalaisuuden maa, joka on palautettu nykypäivään ja mikä tällä hetkellä joilla on jo uskonnollisen voiman arvovalta On olemassa suuri sivilisaatio ja kulttuuri, kuten islam.

Ja tämä on maa, joka on maailman keskipiste tällä aikakaudella. Muinaisten sivilisaatioiden ja puhtaan pyhyyden maailma, joka ilmestyi vähitellen uudelleen.

Onnea uudelle Afganistanin Taleban -hallitukselle. Pääministeri Mullah Mohammad Hassan Akhun ja sisäministeri Herra Sarayuddin Hakkani, suorita pyhän maan tehtävät. edistää maan ja Afganistanin kansan kehitystä luomisen aikana Luo uskonto, sivilisaatio ja kulttuuri, joka sulautuu yhteen menneisyydestä nykypäivään. jotka sopivat hyvin tänään kehittääkseen jatkuvasti Koko ihmiskunnan hyväksi kaikkialla maailmassa ikuisesti.

 

-----

-----

17.Greek-กรีก

 

-----

Στη νέα κυβέρνηση των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν Μέρος 3

Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν

Αυτή είναι η αρχή μιας νέας παγκόσμιας ιστορίας στο Αφγανιστάν. που συνδυάζει το παρελθόν και το παρόν συγχωνεύθηκαν σε ένα ομοιογενές νερό για να προχωρήσουν στο μέλλον. που είναι μια θαυμαστή εικόνα του πολυτιμότερου πράγματος, δηλαδή της θρησκείας, του πολιτισμού και του πολιτισμού στο παρελθόν, που είναι η χώρα του ένδοξου Βουδισμού που έχει αποκατασταθεί στο παρόν και που προς το παρόν έχουν ήδη το κύρος της θρησκευτικής δύναμης Υπάρχει ένας μεγάλος πολιτισμός και πολιτισμός όπως το Ισλάμ.

Και αυτή είναι η γη που είναι το κέντρο του κόσμου σε αυτήν την εποχή. Ένας κόσμος αρχαίων πολιτισμών και αγνής ιερότητας που επανεμφανίστηκε σταδιακά.

Τις καλύτερες ευχές στη νέα κυβέρνηση των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν. Πρωθυπουργός Μουλά Μοχάμαντ Χασάν Ακούν και Υπουργός Εσωτερικών Κύριε Sarayuddin Hakkani, εκτελέστε τα καθήκοντα των Αγίων Τόπων. να προωθήσει την ανάπτυξη της χώρας και του λαού του Αφγανιστάν δημιουργώντας ταυτόχρονα Δημιουργήστε μια θρησκεία, πολιτισμό και πολιτισμό που συνδυάζονται από το παρελθόν στο παρόν. που συγκλίνουν καλά σήμερα να συνεχίσει να αναπτύσσεται ασταμάτητα Προς όφελος όλης της ανθρωπότητας σε όλο τον κόσμο για πάντα και για πάντα.

 

-----

-----

18.Hebrew-ฮีบรู

 

-----

לממשלת הטליבאן החדשה באפגניסטן חלק 3

האמירויות האסלאמיות של אפגניסטן

זוהי תחילתה של היסטוריה עולמית חדשה באפגניסטן. המשלב עבר והווה התמזגו למים הומוגניים אחד כדי להתקדם בעתיד. שהיא דימוי ראוי להערצה של הדבר היקר ביותר, כלומר הדת, הציוויליזציה והתרבות בעבר, שהיא ארץ הבודהיזם המפואר ששוחזרה להווה. ואשר כרגע יש להם כבר יוקרה של כוח דתי יש תרבות ותרבות גדולה כמו האיסלאם.

וזו הארץ שהיא מרכז העולם בעידן הזה. עולם של ציוויליזציות עתיקות וקדושה טהורה שהופיע בהדרגה.

ברכות טובות לממשלת הטליבאן החדשה באפגניסטן. ראש הממשלה מולא מוחמד חסן אקהון ושר הפנים לורד סראודידין האקאני, אנא בצע את חובות ארץ הקודש. לקדם את התפתחות המדינה ואנשי אפגניסטן תוך יצירה צור דת, ציביליזציה ותרבות המשתלבות יחד מהעבר להווה. שמתכנסים היטב היום להמשיך ולפתח ללא הפסקה לטובת כל האנושות ברחבי העולם לנצח נצחים.

 

-----

-----

19.Hungary-ฮังการี

 

-----

Afganisztán új tálib kormányának 3. rész

Afganisztán Iszlám Emirátus

Ez egy új világtörténet kezdete Afganisztánban. amely egyesíti a múltat ​​és a jelent egy homogén vízbe olvadt, hogy a jövőben előrehaladhasson. amely csodálatra méltó képe a legdrágább dolognak, vagyis a vallásnak, a civilizációnak és a kultúrának a múltban, amely a dicsőséges buddhizmus országa, amelyet visszaállítottak a jelenbe és amely jelenleg már rendelkeznek a vallási hatalom presztízsével Van egy nagy civilizáció és kultúra, mint az iszlám.

És ez az a föld, amely a világ központja ebben a korszakban. Az ősi civilizációk és a tiszta szentség világa, amely fokozatosan újra megjelent.

Üdvözlettel az új tálib kormánynak Afganisztánban. Mullah Mohammad Hassan Akhun miniszterelnök és belügyminiszter Lord Sarayuddin Hakkani, kérjük, végezze el a Szentföld feladatait. hogy elősegítse az ország és Afganisztán népének fejlődését alkotás közben Hozzon létre egy vallást, civilizációt és kultúrát, amely a múltból a jelenbe keveredik. amelyek ma jól összeérnek megállás nélkül tovább fejlődni Az egész emberiség javára a világon örökkön örökké.

 

-----

-----

20.Iceland-ไอซ์แลนด์

 

-----

Til nýrrar ríkisstjórnar talibana í Afganistan 3. hluti

Íslamska furstadæmið í Afganistan

Þetta er upphafið að nýrri heimssögu í Afganistan. sem sameinar fortíð og nútíð sameinast í eitt einsleitt vatn til að komast áfram í framtíðinni. sem er aðdáunarverð mynd af því dýrmætasta, það er trúarbrögðum, siðmenningu og menningu í fortíðinni, sem er land dýrðlegs búddisma sem hefur verið endurreist til nútímans og sem um þessar mundir hafa þegar álit trúarlegs valds Það er mikil menning og menning eins og íslam.

Og þetta er landið sem er miðja heimsins á þessum tímum. Heimur fornrar siðmenningar og hreinnar helgu sem smám saman birtist aftur.

Bestu kveðjur til nýrrar ríkisstjórnar talibana í Afganistan. Mullah Mohammad Hassan Akhun forsætisráðherra og innanríkisráðherra Drottinn Sarayuddin Hakkani, vinsamlegast gerðu skyldur hins helga lands. að efla þróun landsins og íbúa Afganistans á meðan skapað er Búðu til trú, siðmenningu og menningu sem blandast saman frá fortíð til nútíðar. sem koma vel saman í dag að halda áfram að þróa stanslaust Í þágu alls mannkyns um allan heim að eilífu.

 

-----

-----

21.Ireland – ไอร์แลนด์

 

 

-----

Do Rialtas Taliban Nua na hAfganastáine Cuid 3

Emirate Ioslamach na hAfganastáine

Seo tús le stair dhomhanda nua san Afganastáin. a chomhcheanglaíonn an am atá caite agus an lá atá inniu ann a chumasc in uisce aonchineálach amháin le dul chun cinn sa todhchaí. atá ina íomhá ionmholta den rud is luachmhaire, is é sin, reiligiún, sibhialtacht, agus cultúr san am atá thart, arb é tír an Bhúdachais ghlórmhar é a athbhunaíodh go dtí an lá inniu agus atá faoi láthair tá gradam na cumhachta reiligiúnaí acu cheana féin Tá sibhialtacht agus cultúr iontach cosúil leis an Ioslam.

Agus seo an talamh atá i lár an domhain sa ré seo. Domhan de shibhialtachtaí ársa agus de shláine íon a tháinig arís de réir a chéile.

Gach dea-ghuí do rialtas nua Taliban na hAfganastáine. Príomh-Aire Mullah Mohammad Hassan Akhun agus Aire Interior A Thiarna Sarayuddin Hakkani, déan dualgais na Talún Naofa le do thoil. forbairt na tíre agus mhuintir na hAfganastáine a chur chun cinn agus í ag cruthú Cruthaigh reiligiún, sibhialtacht, agus cultúr a chumasc le chéile ón am atá thart go dtí an lá inniu. a thagann le chéile go maith inniu leanúint ar aghaidh ag forbairt gan stad Ar mhaithe leis an gcine daonna go léir ar fud an domhain go deo na ndeor.

 

-----

-----

22.Java-ชวา

 

-----

Kanggo Pamrentah Taliban Anyar ing Afghanistan Bagian 3

Emirat Islam Afghanistan

Iki minangka wiwitan sejarah donya anyar ing Afghanistan. sing nggabungake biyen lan saiki digabung dadi siji banyu homogen kanggo maju mbesuk. sing minangka gambar sing paling apik banget, yaiku agama, peradaban, lan budaya ing jaman mbiyen, yaiku wilayah agama Buddha sing mulya sing wis dibalekake nganti saiki lan kang saiki wis duwe prestise kekuwatan agama Ana peradaban lan budaya sing hebat kaya Islam.

Lan iki minangka lahan sing dadi pusat jagad ing jaman iki. Jagad peradaban kuno lan kasucian murni sing mboko sithik muncul maneh.

Salam apik kanggo pamrentah Taliban anyar ing Afghanistan. Perdana Menteri Mullah Mohammad Hassan Akhun lan Menteri Dalam Negeri Dhuh Sarayuddin Hakkani, kepareng nindakaken ayahan ing Tanah Suci. kanggo maju pembangunan negara lan masarakat Afghanistan nalika nggawe Gawe agama, peradaban, lan budaya sing nyawiji wiwit biyen nganti saiki. sing gabung saiki kanggo terus berkembang tanpa mandheg Kanggo mupangat kabeh manungsa ing saindenging jagad iki selawase lan salawase.

 

-----
-----

23.Korea-เกาหลี

 

------

아프가니스탄의 탈레반 정부에 3

아프가니스탄 이슬람 토후국

이것은 아프가니스탄의 새로운 세계 역사의 시작입니다. 과거와 현재를 결합한 하나의 균질한 물로 합쳐져 미래로 나아갑니다. 과거의 가장 소중한 , 종교, 문명, 문화, 그리고 현재에 복원된 영광스러운 불교의 땅에 대한 감탄할 만한 이미지입니다. 그리고 현재 어느 이미 종교 권력의 위신을 가지고 있다 이슬람과 같은 위대한 문명과 문화가 있습니다.

그리고 시대 세계의 중심이 되는 땅입니다. 고대 문명의 세계와 서서히 모습을 드러내는 순수한 신성함.

아프가니스탄의 새로운 탈레반 정부에 건승을 빕니다. 물라 모하마드 하산 아쿤 총리와 내무장관 Sarayuddin Hakkani , 성지의 의무를 수행하십시오. 아프가니스탄 국가와 국민의 발전을 위해 과거에서 현재까지 융합된 종교, 문명, 문화를 창조하십시오. 오늘 수렴하는 끊임없는 발전을 위해 세계 모든 인류의 이익을 위해 영원히 영원히.

 

------

------

24.Latin-ละติน

 

-----

Ad Novum Taliban Gubernium Afghanistan Pars III

Islamica Emirate Afghanistan

Hoc initium est historiae novae mundi in Afghanistan. componit praeteritum et praesens coaluerint in unam aquam homogeneam progredi in futurum. quae res pretiosissimae rei admirabilis est, id est, religio, humanitas, cultusque praeteriti temporis, quae terra gloriosissimae Buddhismi praesenti reddita est. et quae nunc iam auctoritatem religionis Est magna humanitas et cultura sicut Islam.

Et hec est terra que est centrum mundi in hac era. Mundus antiquae civilitatis et purae sanctitatis paulatim innotuit.

Novum Taliban regimen Afghanistanum salutat. Primus minister Mulla Mohammad Hassan Akhun et minister Interioris Dominus Sarayuddin Hakkani, officia Terrae Sanctae obeundi quaeso. ut progressum patriae populique Afghanistanum in creando progredi Religionem, civilizationem et culturam creant quae ex praeterito ad praesens miscet. quae conveniunt etiam hodie ut permanere develop non-subsisto Ad utilitatem omnium hominum per totum mundum et in sæcula sæculorum.

 

-----

-----

25.Loa – ลาว

 

-----

ເຖິງລັດຖະບານກຸ່ມຕາລີບານຄົນໃof່ຂອງອັຟການິສຖານພາກທີ 3

ອິສລາມເອມິເຣດຂອງອັຟການິສຖານ

ນີ້ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງປະຫວັດສາດໂລກໃin່ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ. ທີ່ລວມເອົາອະດີດແລະປະຈຸບັນ ລວມເຂົ້າກັນເປັນນ້ ຳ ທີ່ເປັນເອກະພາບເພື່ອກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດ. ເຊິ່ງເປັນພາບທີ່ ໜ້າ ຊົມເຊີຍຂອງສິ່ງທີ່ລ້ ຳ ຄ່າທີ່ສຸດ, ນັ້ນແມ່ນສາສະ ໜາ, ພົນລະເມືອງ, ແລະວັດທະນະ ທຳ ໃນສະໄກ່ອນ, ເຊິ່ງເປັນດິນແດນຂອງພຸດທະສາສະ ໜາ ອັນຮຸ່ງເຮືອງທີ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ແລະໃນປັດຈຸບັນ ມີກຽດສັກສີຂອງ ອຳ ນາດທາງສາສະ ໜາ ຢູ່ແລ້ວ ມີພົນລະເມືອງແລະວັດທະນະທໍາອັນດີຄືກັບອິດສະລາມ.

ແລະນີ້ແມ່ນແຜ່ນດິນທີ່ເປັນສູນກາງຂອງໂລກໃນຍຸກນີ້. ໂລກແຫ່ງອາລະຍະ ທຳ ບູຮານແລະຄວາມສັກສິດອັນບໍລິສຸດທີ່ຄ່ອຍ. ປະກົດຂຶ້ນຄືນໃ່.

ຂໍອວຍພອນໃຫ້ລັດຖະບານຕາລີບານຊຸດໃof່ຂອງອັຟການິສຖານ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mullah Mohammad Hassan Akhun ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ Sarayuddin Hakkani, ກະລຸນາປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ຂອງທີ່ດິນບໍລິສຸດ. ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການພັດທະນາປະເທດແລະປະຊາຊົນອັຟການິສຖານໃນຂະນະທີ່ສ້າງ ສ້າງສາສະ ໜາ, ອາລະຍະ ທຳ, ແລະວັດທະນະ ທຳ ທີ່ປະສົມປະສານເຂົ້າກັນຈາກອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ດີໃນມື້ນີ້ ເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງມະນຸດຊາດທັງthroughoutົດໃນທົ່ວໂລກຕະຫຼອດໄປແລະຕະຫຼອດໄປ.

 

-----

-----

26.Luxemberg-ลักเซมเบิรก

 

-----

Zu der Neier Taliban Regierung vun Afghanistan Deel 3

Islamesche Emirat vun Afghanistan

Dëst ass den Ufank vun enger neier Weltgeschicht am Afghanistan. dat kombinéiert Vergaangenheet an haut an ee homogent Waasser fusionéiert fir an Zukunft virzegoen. dat ass en bewonnerlecht Bild vun der wäertvollster Saach, dat heescht Relioun, Zivilisatioun, a Kultur an der Vergaangenheet, dat ass d'Land vum glorräichem Buddhismus dat an de Moment restauréiert gouf an déi de Moment hu scho de Prestige vu reliéiser Kraaft Et gëtt eng grouss Zivilisatioun a Kultur wéi den Islam.

An dëst ass d'Land dat den Zentrum vun der Welt an dëser Ära ass. Eng Welt vun antike Zivilisatiounen a reng Hellegkeet déi lues a lues erschéngt.

Bescht Wënsch un déi nei Taliban Regierung vun Afghanistan. De Premier Minister Mullah Mohammad Hassan Akhun an den Inneminister Här Sarayuddin Hakkani, gitt w.e.g. d'Flichte vum Hellege Land aus. fir d'Entwécklung vum Land an de Leit vun Afghanistan virzebereeden wärend der Schafung Erstellt eng Relioun, Zivilisatioun a Kultur déi sech vun der Vergaangenheet bis haut vermëscht. déi haut gutt zesummekommen fir weiderhin non-stop ze developpéieren Fir de Virdeel vun der ganzer Mënschheet op der ganzer Welt fir ëmmer an ëmmer.

 

-----

-----

27.Malaysia-มาเลย์

 

-----

Kepada Pemerintah Taliban Baru Afghanistan Bahagian 3

Emirat Islam Afghanistan

Ini adalah permulaan sejarah dunia baru di Afghanistan. yang menggabungkan masa lalu dan masa kini bergabung menjadi satu air homogen untuk maju pada masa akan datang. yang merupakan imej terpuji dari hal yang paling berharga, yaitu agama, peradaban, dan budaya pada masa lalu, yang merupakan tanah agama Buddha yang mulia yang telah dipulihkan hingga sekarang dan yang pada masa ini sudah mempunyai prestij kekuatan agama Terdapat peradaban dan budaya yang hebat seperti Islam.

Dan inilah tanah yang menjadi pusat dunia pada zaman ini. Dunia peradaban kuno dan kesucian murni yang secara beransur-ansur muncul kembali.

Salam sejahtera kepada pemerintah Taliban baru Afghanistan. Perdana Menteri Mullah Mohammad Hassan Akhun dan Menteri Dalam Negeri Tuan Sarayuddin Hakkani, tolong laksanakan tugas di Tanah Suci. untuk memajukan pembangunan negara dan rakyat Afghanistan semasa mencipta Buat agama, peradaban, dan budaya yang berpadu antara masa lalu hingga sekarang. yang menyatu dengan baik hari ini untuk terus berkembang tanpa henti Untuk kepentingan semua manusia di seluruh dunia selama-lamanya dan selama-lamanya.

 

-----

-----

28.Mongolia-มองโกเลีย

 

-----

Афганистаны шинэ Талибан засгийн газарт 3 -р хэсэг

Афганистаны Исламын Эмират

Энэ бол Афганистан дахь дэлхийн шинэ түүхийн эхлэл юм. энэ нь өнгөрсөн ба одоо үеийг нэгтгэдэг ирээдүйд урагшлахын тулд нэг төрлийн нэгэн усанд нэгтгэв. Энэ бол өнөөг хүртэл сэргээгдсэн сүр жавхлант бурханы шашин шүтлэгийн орон болох хамгийн үнэтэй зүйл болох шашин, соёл иргэншил, соёлын бахархмаар дүр төрх юм. мөн одоогоор аль хэдийн шашны хүчний нэр хүндтэй болсон Ислам шиг агуу соёл иргэншил, соёл бий.

Энэ бол энэ эрин үед дэлхийн төв болсон газар нутаг юм. Аажмаар дахин гарч ирсэн эртний соёл иргэншил, цэвэр ариун байдлын ертөнц.

Афганистаны шинэ Талибан засгийн газарт сайн сайхныг хүсэн ерөөе. Ерөнхий сайд Мулла Мохаммад Хасан Ахун, Дотоод хэргийн сайд нар Эзэн Сараюдин Хаккани, Ариун газрын үүргийг гүйцэтгээрэй. бүтээж байхдаа Афганистаны улс орон, ард түмний хөгжлийг урагшлуулах Өнгөрсөн үеэс өнөөг хүртэл холилдсон шашин, соёл иргэншил, соёлыг бий болго. өнөөдөр сайн нийлж байна үргэлжлүүлэн тасралтгүй хөгжүүлэх Дэлхий даяар бүх хүн төрөлхтний тусын тулд үүрд мөнхөд.

 

-----

-----

29.Nepal-เนปาล

 

-----

अफगानिस्तान को नयाँ तालिबान सरकार को लागी भाग ३

अफगानिस्तान को इस्लामी अमीरात

यो अफगानिस्तान मा एक नयाँ विश्व इतिहास को शुरुआत हो। जुन विगत र वर्तमान को संयोजन हो एक सजातीय पानी मा मर्ज गरी भविष्य मा अग्रिम। जुन सबैभन्दा बहुमूल्य चीज को एक सराहनीय छवि हो, त्यो हो, अतीत मा धर्म, सभ्यता, र संस्कृति, जो गौरवशाली बौद्ध धर्म को भूमि हो कि वर्तमान मा पुनर्स्थापित गरीएको छ र जुन वर्तमान मा पहिले नै धार्मिक शक्ति को प्रतिष्ठा छ त्यहाँ एक महान सभ्यता र इस्लाम जस्तै संस्कृति छ।

र यो भूमि हो कि यस युगमा संसारको केन्द्र हो। पुरातन सभ्यताहरु र शुद्ध पवित्रता को एक दुनिया हो कि बिस्तारै फेरि प्रकट भयो।

अफगानिस्तान को नयाँ तालिबान सरकार को शुभकामना। प्रधानमन्त्री मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन र आन्तरिक मन्त्री प्रभु Sarayuddin Hakkani, कृपया पवित्र भूमि को कर्तव्यहरु पूरा गर्नुहोस्। जबकि देश र अफगानिस्तान को जनता को विकास को लागी अग्रिम बनाउन को लागी एक धर्म, सभ्यता, र संस्कृति बनाउनुहोस् कि अतीत बाट वर्तमान संग एक साथ मिश्रण। जुन आज राम्रो संग मिल्छ नन स्टप विकास गर्न जारी राख्न सँधै र सधैंभरि संसारभरि सबै मानवजातिको हितको लागी।

 

-----

-----

30.Norway-นอรเวย์

 

-----

Til den nye Taliban -regjeringen i Afghanistan, del 3

Islamske Emiratet i Afghanistan

Dette er begynnelsen på en ny verdenshistorie i Afghanistan. som kombinerer fortid og nåtid smeltet sammen til ett homogent vann for å komme videre i fremtiden. som er et beundringsverdig bilde av det mest dyrebare, det vil si religion, sivilisasjon og kultur i fortiden, som er landet til den strålende buddhismen som har blitt gjenopprettet til nåtiden og som for tiden allerede har prestisje av religiøs makt Det er en stor sivilisasjon og kultur som islam.

Og dette er landet som er verdens sentrum i denne epoken. En verden av gamle sivilisasjoner og ren hellighet som gradvis dukket opp igjen.

De beste ønsker til den nye Taliban -regjeringen i Afghanistan. Statsminister Mullah Mohammad Hassan Akhun og innenriksminister Lord Sarayuddin Hakkani, vær så snill å utføre pliktene til Det hellige land. å fremme utviklingen av landet og befolkningen i Afghanistan mens du oppretter Lag en religion, sivilisasjon og kultur som smelter sammen fra fortid til nåtid. som konvergerer godt i dag å fortsette å utvikle non-stop Til fordel for hele menneskeheten i hele verden for alltid og alltid.

 

-----

-----

31.Persian-เปอร์เซียน

 

-----

به دولت جدید طالبان افغانستان قسمت سوم

امارت اسلامی افغانستان

این آغاز یک تاریخ جدید جهانی در افغانستان است. که گذشته و حال را با هم ترکیب می کند در یک آب یکدست ادغام شده تا در آینده پیشرفت کند. که تصویری تحسین برانگیزترین چیز یعنی دین ، ​​تمدن و فرهنگ در گذشته است ، که سرزمین بودیسم باشکوهی است که تا به امروز بازسازی شده است و که در حال حاضر در حال حاضر از اعتبار قدرت دینی برخوردارند تمدن و فرهنگ بزرگی مانند اسلام وجود دارد.

و این سرزمینی است که مرکز جهان در این عصر است. دنیایی از تمدن های باستانی و قداست محض که به تدریج دوباره ظاهر شد.

با آرزوی موفقیت برای دولت جدید طالبان افغانستان. نخست وزیر ملا محمد حسن آخون و وزیر کشور سرای الدین حکانی ، لطفاً وظایف سرزمین مقدس را انجام دهید. برای پیشبرد توسعه کشور و مردم افغانستان ضمن ایجاد یک دین ، ​​تمدن و فرهنگ ایجاد کنید که از گذشته تا به امروز با هم آمیخته شود. که امروز به خوبی همگرا می شوند به توسعه بی وقفه خود ادامه دهید به نفع همه بشریت در سراسر جهان برای همیشه و همیشه.

 

-----

-----

32.P0land-โปแลนด์

 

-----

Do nowego talibskiego rządu Afganistanu, część 3

Islamski Emirat Afganistanu

To początek nowej historii świata w Afganistanie. która łączy przeszłość i teraźniejszość połączyły się w jednorodną wodę, aby rozwijać się w przyszłości. który jest godnym podziwu obrazem najcenniejszej rzeczy, jaką jest religia, cywilizacja i kultura przeszłości, która jest krainą chwalebnego buddyzmu, która została przywrócona do teraźniejszości i które obecnie już mają prestiż władzy religijnej Istnieje wielka cywilizacja i kultura jak islam.

I to jest kraina, która w tej epoce jest centrum świata. Świat starożytnych cywilizacji i czystej świętości, które stopniowo się pojawiały.

Najlepsze życzenia dla nowego talibskiego rządu Afganistanu. Premier mułła Mohammad Hassan Akhun i minister spraw wewnętrznych Panie Sarayuddin Hakkani, proszę wypełniaj obowiązki Ziemi Świętej. wspierać rozwój kraju i mieszkańców Afganistanu podczas tworzenia Stwórz religię, cywilizację i kulturę, które łączą się ze sobą od przeszłości do teraźniejszości. które dziś dobrze się zbiegają rozwijać się non stop Na pożytek całej ludzkości na całym świecie na wieki wieków.

 

-----

-----

33.Potugal-โปตุเกตุ

 

-----

Ao Novo Governo Talibã do Afeganistão - Parte 3

Emirado Islâmico do Afeganistão

Este é o início de uma nova história mundial no Afeganistão. que combina passado e presente fundidos em uma água homogênea para avançar no futuro. que é uma imagem admirável da coisa mais preciosa, isto é, religião, civilização e cultura do passado, que é a terra do budismo glorioso que foi restaurado ao presente e que atualmente já tem o prestígio do poder religioso Existe uma grande civilização e cultura como o Islã.

E esta é a terra que é o centro do mundo nesta época. Um mundo de civilizações antigas e pura santidade que gradualmente reapareceu.

Os melhores votos ao novo governo talibã do Afeganistão. Primeiro Ministro Mullah Mohammad Hassan Akhun e Ministro do Interior Senhor Sarayuddin Hakkani, por favor, cumpra os deveres da Terra Santa. para fazer avançar o desenvolvimento do país e do povo do Afeganistão ao criar Crie uma religião, civilização e cultura que se misturem do passado ao presente. que convergem bem hoje para continuar a desenvolver sem parar Para o benefício de toda a humanidade em todo o mundo para todo o sempre.

 

-----

-----

34.Romania-โรมาเนีย

 

-----

Noului guvern taliban din Afganistan, partea 3

Emiratul islamic al Afganistanului

Acesta este începutul unei noi istorii mondiale în Afganistan. care combină trecutul și prezentul fuzionat într-o singură apă omogenă pentru a avansa în viitor. care este o imagine admirabilă a celui mai prețios lucru, adică religia, civilizația și cultura din trecut, care este țara gloriosului budism care a fost restaurat în prezent și care în prezent au deja prestigiul puterii religioase Există o mare civilizație și cultură precum Islamul.

Și acesta este țara care este centrul lumii în această eră. O lume a civilizațiilor antice și a sfințeniei pure care a reapărut treptat.

Cele mai bune urări noului guvern taliban din Afganistan. Primul ministru Mullah Mohammad Hassan Akhun și ministrul de interne Domnul Sarayuddin Hakkani, vă rog să îndepliniți îndatoririle Țării Sfinte. pentru a avansa dezvoltarea țării și a poporului din Afganistan în timp ce creează Creați o religie, o civilizație și o cultură care se amestecă din trecut până în prezent. care converg bine astăzi să continue să se dezvolte non-stop În beneficiul întregii omeniri din întreaga lume în vecii vecilor.

 

-----

-----

35.Serbian-เซอร์เบียน

 

-----

Новој талибанској влади у Авганистану 3. део

Исламски емират Авганистан

Ово је почетак нове светске историје у Авганистану. која спаја прошлост и садашњост спојени у једну хомогену воду да би напредовали у будућности. која је слика вредна дивљења за оно највредније, односно религију, цивилизацију и културу у прошлости, која је земља славног будизма која је враћена у садашњост и који тренутно већ имају углед верске моћи Постоји велика цивилизација и култура попут ислама.

А ово је земља која је центар света у ово доба. Свет древних цивилизација и чиста светост која се постепено поново појавила.

Најлепше жеље новој талибанској влади у Авганистану. Премијер Мула Мохаммад Хассан Акхун и министар унутрашњих послова Господине Сараиуддин Хаккани, изволите извршити дужности Свете земље. да унапреди развој земље и народа Авганистана током стварања Створите религију, цивилизацију и културу која се спаја између прошлости и садашњости. који се данас добро слажу да се непрестано развија За добробит целог човечанства широм света заувек и заувек.

 

-----

-----

36.Spain-สเปน

 

-----

Al nuevo gobierno talibán de Afganistán, parte 3

Emirato islámico de Afganistán

Este es el comienzo de una nueva historia mundial en Afganistán. que combina pasado y presente fusionados en un agua homogénea para avanzar en el futuro. que es una imagen admirable de la cosa más preciosa, es decir, la religión, la civilización y la cultura en el pasado, que es la tierra del budismo glorioso que ha sido restaurado al presente y que en la actualidad ya tengo el prestigio del poder religioso Existe una gran civilización y cultura como el Islam.

Y esta es la tierra que es el centro del mundo en esta era. Un mundo de civilizaciones antiguas y pura santidad que reapareció paulatinamente.

Mis mejores deseos para el nuevo gobierno talibán de Afganistán. Primer Ministro Mullah Mohammad Hassan Akhun y Ministro del Interior Lord Sarayuddin Hakkani, por favor lleve a cabo los deberes de Tierra Santa. para avanzar en el desarrollo del país y del pueblo de Afganistán mientras se crea Cree una religión, civilización y cultura que se fusionen desde el pasado hasta el presente. que convergen bien hoy para seguir desarrollándonos sin parar Para beneficio de toda la humanidad en todo el mundo por los siglos de los siglos.

 

-----

-----

37.Srilanga-สิงหล

 

-----

-----

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ නව තලේබාන් රජයට 3 වන කොටස

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ඉස්ලාමීය එමිරේට්

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ නව ලෝක ඉතිහාසයේ ආරම්භය මෙයයි. එය අතීතය හා වර්තමානය එකට සම්බන්ධ කරයි අනාගතයේ දියුණුව සඳහා එක් සමජාතීය ජලයකට ඒකාබද්ධ කෙරේ. වර්තමානය දක්වා යථා තත්ත්වයට පත් කර ඇති තේජවත් බුද්ධාගමේ දේශය වූ අතීතයේ ආගම, ශිෂ්ටාචාරය සහ සංස්කෘතිය යන ඉතාමත් වටිනා දේ පිළිබඳ ප්‍රශංසනීය ප්‍රතිරූපයක් සහ දැනට දැනටමත් ආගමික බලයේ කීර්තිය ඇත ඉස්ලාමය වැනි ශ්‍රේෂ්ඨ ශිෂ්ඨාචාරයක් හා සංස්කෘතියක් ඇත.

මේ යුගයේ ලෝකයේ කේන්ද්‍රස්ථානය වූ භූමිය මෙයයි. පැරණි ශිෂ්ඨාචාරයන්ගෙන් යුත් ලෝකයක් සහ පිරිසිදු ශුද්ධකම ක්‍රමයෙන් නැවත මතුවිය.

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ නව තලේබාන් රජයට සුබ පැතුම්. අග්‍රාමාත්‍ය මුල්ලා මොහොමඩ් හසන් අකුන් සහ අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍ය සරයුදීන් හක්කනි ස්වාමීනි, ශුද්ධ භූමියේ යුතුකම් ඉටු කරන්න. නිර්මාණය කරමින් ඇෆ්ගනිස්ථානයේ රටේ සහ ජනතාවගේ දියුණුව ඉදිරියට ගෙන යාමට අතීතයේ සිට වර්තමානය දක්වා එකට මිශ්‍ර ආගමක්, සභ්‍යත්වයක් සහ සංස්කෘතියක් ඇති කරන්න. එය අද හොඳින් අභිසාරී වේ නොනැවතී දියුණු වීම සඳහා ලොව පුරා සදහටම සදහටම සියලු මානව වර්ගයාගේ යහපත උදෙසා.

 

-----

-----

38.Sweden-สวีเดน

 

-----

Till den nya talibanregeringen i Afghanistan del 3

Islamiska Emiratet i Afghanistan

Detta är början på en ny världshistoria i Afghanistan. som kombinerar dåtid och nutid slogs samman till ett homogent vatten för att gå vidare i framtiden. som är en beundransvärd bild av det mest värdefulla, det vill säga religion, civilisation och kultur i det förflutna, som är den härliga buddhismens land som har återställts till nuet och som för närvarande redan har den religiösa maktens prestige Det finns en stor civilisation och kultur som islam.

Och det här är landet som är världens centrum under denna tid. En värld av forntida civilisationer och ren helighet som gradvis dök upp igen.

Bästa hälsningar till den nya talibanregeringen i Afghanistan. Premiärminister Mullah Mohammad Hassan Akhun och inrikesminister Lord Sarayuddin Hakkani, var god och utför det heliga landets uppgifter. att främja utvecklingen av landet och folket i Afghanistan samtidigt som man skapar Skapa en religion, civilisation och kultur som smälter samman från det förflutna till nuet. som går bra ihop idag att fortsätta utveckla non-stop Till gagn för hela mänskligheten i hela världen för alltid.

 

-----

-----

39.Tamil-ทมิฬ

 

-----

ஆப்கானிஸ்தானின் புதிய தாலிபான் அரசு பகுதி 3 க்கு

ஆப்கானிஸ்தானின் இஸ்லாமிய எமிரேட்

இது ஆப்கானிஸ்தானில் ஒரு புதிய உலக வரலாற்றின் ஆரம்பம். அது கடந்த காலத்தையும் நிகழ்காலத்தையும் இணைக்கிறது எதிர்காலத்தில் முன்னேற ஒரே மாதிரியான நீரில் இணைக்கப்பட்டது. இது கடந்த காலத்தில் மதம், நாகரிகம் மற்றும் கலாச்சாரத்தின் மிகவும் மதிப்புமிக்க விஷயத்தின் புகழ்பெற்ற உருவமாகும், இது புகழ்பெற்ற புத்தமதத்தின் நிலமாகும். மற்றும் தற்போது ஏற்கனவே மத சக்தியின் கgeரவம் உள்ளது இஸ்லாம் போன்ற ஒரு பெரிய நாகரிகமும் கலாச்சாரமும் உள்ளது.

இந்த காலகட்டத்தில் உலகின் மையமாக இருக்கும் நிலம் இது. பண்டைய நாகரிகங்கள் மற்றும் தூய்மையான புனிதத்தின் உலகம் படிப்படியாக மீண்டும் தோன்றியது.

ஆப்கானிஸ்தானின் புதிய தாலிபான் அரசுக்கு வாழ்த்துக்கள். பிரதமர் முல்லா முகமது ஹசன் அகுன் மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் சரயுதீன் ஹக்கனி ஆண்டவரே, தயவுசெய்து புனித பூமியின் கடமைகளைச் செய்யுங்கள். உருவாக்கும் போது நாட்டின் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் மக்களின் முன்னேற்றத்தை முன்னெடுக்க கடந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் வரை ஒன்றிணைந்த ஒரு மதம், நாகரிகம் மற்றும் கலாச்சாரத்தை உருவாக்குங்கள். இன்று நன்றாக இணைகிறது இடைவிடாமல் தொடர்ந்து உருவாக்க உலகெங்கிலும் உள்ள மனிதகுலத்தின் நன்மைக்காக என்றென்றும்.

 

-----

-----

40.Turkey-ตุรกี

 

-----

Afganistan'ın Yeni Taliban Hükümetine Bölüm 3

Afganistan İslam Emirliği

Bu Afganistan'da yeni bir dünya tarihinin başlangıcıdır. geçmişi ve bugünü birleştiren gelecekte ilerlemek için tek bir homojen su halinde birleşti. Geçmişteki en değerli şeyin, yani din, medeniyet ve kültürün, günümüze restore edilmiş görkemli Budizm ülkesinin takdire şayan bir görüntüsüdür. ve şu anda hangisi zaten dini gücün prestijine sahip İslam gibi büyük bir medeniyet ve kültür var.

Ve bu, bu çağda dünyanın merkezi olan topraktır. Yavaş yavaş yeniden ortaya çıkan eski uygarlıklar ve saf kutsallık dünyası.

Afganistan'ın yeni Taliban hükümetine en iyi dileklerimle. Başbakan Molla Muhammed Hassan Akhun ve İçişleri Bakanı Lord Sarayuddin Hakkani, lütfen Kutsal Toprakların görevlerini yerine getirin. yaratırken ülkenin ve Afganistan halkının gelişimini ilerletmek Geçmişten günümüze harmanlanmış bir din, medeniyet ve kültür yaratın. bugün iyi birleşiyor durmadan geliştirmeye devam etmek Sonsuza dek, dünyadaki tüm insanlığın yararına.

 

-----

-----

41.Ukrain-ยูเครน

 

-----

Новому уряду Талібану в Афганістані, частина 3

Ісламський Емірат Афганістан

Це початок нової світової історії в Афганістані. що поєднує минуле і сьогодення злиті в одну однорідну воду для просування в майбутньому. який є чудовим образом найдорожчого, тобто релігії, цивілізації та культури в минулому, що є країною славного буддизму, відновленого до сьогодення і який на даний момент вже мають престиж релігійної влади Існує така велика цивілізація і культура, як іслам.

І це земля, яка є центром світу в цю епоху. Світ стародавніх цивілізацій і чистої святості, що поступово з’являвся знову.

Найкращі побажання новому уряду Талібану в Афганістані. Прем’єр -міністр Мулла Мохаммад Хасан Ахун та міністр внутрішніх справ Лорд Сараюддін Хаккані, будь ласка, виконуйте обов’язки Святої Землі. сприяти розвитку країни та народу Афганістану під час створення Створіть релігію, цивілізацію та культуру, які поєднуються між минулим та сьогоденням. які сьогодні добре збігаються продовжувати безперервно розвиватися На благо всього людства у всьому світі назавжди.

 

-----
-----

42.Usbegistan-อุสเบกิสถาน

 

-----

Yangi Tolibon Afg'oniston hukumatiga 3 -qism

Afg'oniston Islom Amirligi

Bu Afg'onistonda yangi jahon tarixining boshlanishi. bu o'tmish va hozirgi zamonni birlashtiradi kelajakda rivojlanish uchun bir hil suvga birlashtirildi. bu eng qimmatbaho narsaning, ya'ni o'tmishdagi din, tsivilizatsiya va madaniyatning hayratlanarli qiyofasi bo'lib, u hozirgi kunda tiklangan ulug'vor buddizm yurtidir. va hozirda allaqachon diniy kuch obro'siga ega Islom kabi buyuk tsivilizatsiya va madaniyat bor.

Va bu zamonda dunyoning markazi bo'lgan er. Asta -sekin qayta paydo bo'lgan qadimiy tsivilizatsiyalar va pok muqaddaslik dunyosi.

Afg'onistonning yangi Tolibon hukumatiga eng yaxshi tilaklar. Bosh vazir Mulla Muhammad Hasan Oxun va ichki ishlar vaziri Hazrat Saroyuddin Xakkani, iltimos, Muqaddas Vatan vazifalarini bajaring. yaratishda mamlakat va Afg'oniston xalqi taraqqiyotini olg'a surish O'tmishdan to hozirgi kungacha birlashtirilgan din, tsivilizatsiya va madaniyatni yarating. ular bugun yaxshi birlashadi to'xtovsiz rivojlanishda davom etish Butun dunyo bo'ylab abadiy va abadiy butun insoniyat manfaati uchun.

 

-----

-----

43.Vietnam-เวียดนาม

 

-----

Đối với Chính phủ Taliban Mới của Afghanistan Phần 3

Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan

Đây là sự khởi đầu của một lịch sử thế giới mới ở Afghanistan. kết hợp quá khứ và hiện tại hợp nhất thành một nước đồng nhất để thăng tiến trong tương lai. đó là hình ảnh đáng khâm phục của cái quý giá nhất, đó là tôn giáo, văn minh, văn hóa trong quá khứ là vùng đất huy hoàng của Phật giáo đã được khôi phục lại cho đến nay. và hiện tại đã có uy tín của quyền lực tôn giáo Có một nền văn minh và văn hóa tuyệt vời như Hồi giáo.

Và đây là vùng đất là trung tâm của thế giới trong thời đại này. Một thế giới của những nền văn minh cổ đại và sự tôn nghiêm thuần khiết dần xuất hiện trở lại.

Những lời chúc tốt đẹp nhất đến chính phủ mới của Taliban Afghanistan. Thủ tướng Mullah Mohammad Hassan Akhun và Bộ trưởng Nội vụ Chúa Sarayuddin Hakkani, xin hãy thi hành nhiệm vụ của Đất Thánh. để thúc đẩy sự phát triển của đất nước và con người Afghanistan trong khi tạo ra Tạo ra một tôn giáo, nền văn minh và văn hóa hòa quyện với nhau từ xưa đến nay. hôm nay hội tụ tốt tiếp tục phát triển không ngừng Vì lợi ích của tất cả nhân loại trên toàn thế giới mãi mãi và mãi mãi.

 

-----
-----

44.Mynma-เมียนมา-อังกฤษ

 

-----

To the New Taliban Government of Afghanistan Part 3

Islamic Emirate of Afghanistan

This is the beginning of a new world history in Afghanistan. that combines past and present merged into one homogeneous water to advance in the future. which is an admirable image of the most precious thing, that is, religion, civilization and culture in the past, which is the land of high-glorious Buddhism that has been restored to the present and which at present already have the prestige of religious power There is a great civilization and culture like Islam.

And this is the land that is the center of the world in this era. A world of ancient civilizations and pure sanctity that gradually reappeared.

Best wishes to the new Taliban government of Afghanistan. Prime Minister Mullah Mohammad Hassan Akhun and Minister of the Interior Lord Sarayuddin Hakkani, please carry out the duties of the Holy Land. to advance the development of the country and the people of Afghanistan while creating Create a religion, civilization, and culture that blends together from the past to the present. that converge well today To continue to develop non-stop. For the benefit of all mankind throughout the world forever and ever.

 

-----

-----

 

 
1.Thai-ไทย

1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อน
2..วาทะที่ 2.. cleanliness ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิ-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยการรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงาน การอาชีพที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขาร แล้วเผาเถิด
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
12..วาทะที่ 12..โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอันไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
32..วาทะที่ 32..พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้ #พระคุณของแม่
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39..โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42.. แด่ตรุษจีน 12 ก.พ.2564 บุญคุณอันล้ำเลิศ ของบรรพบุรุษผู้สร้างแผ่นดินสร้างชาติมา ลูกหลานรำลึกรู้ไม่มีวันลืม
43..วาทะที่ 43..แด่วันวาเลนไทน์ 14 ก.พ.2564
44..วาทะที่ 44..ก่อนที่คุณจะตายด้วยวัยชราหรือเพราะCOVIDวันนี้
50..วาทะที่ 50 .. เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดยากให้รอดชีวิต
50..วาทะที่ 50..44 ภาษา เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดหยากให้รอดชีวิต
51..วาทะที่ 51..วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 จันทร์เพ็ญเต็มดวง บอกใจที่ไร้มลทินไปทุกอย่าง นั้นแหละโลกนิพพานที่ บังเกิดขึ้นในดวงใจเรานี้เอง
52..วาทะที่ 52.. แด่วันสตรีสากล For International Women's Day
53..วาทะที่53.. เอาชนะตนเอง ทางชนะสงครามของชีวิต
54..วาทะที่ 54..(44ภาษา)รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา แด่ พระศพ พระครูวรธรรมคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอวังหิน ศรีสะเกษ
55..วาทะที่ 55 แด่คณะรัฐประหารเมียนม่า ลืมสัจธรรมความอดทน ทำลายประชาธิปไตยจะไม่มีแผ่นดินอยู่
57..วาทะที่ 57..To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58.. To Afganistan and New Taliban 1. แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERA
62..ยอดสุภาษิตโลก (44ภาษา) world proverb(44 languages)
63..ลาลิสาแบลคพิ้งค์ Come out and listen to LALISA BLACKPINK
64..TO UNO
66..วันเด็กแห่งชาติ Children’s day of Thailand
67..44ภาษาแด่วันคริสต์มาส 25 ธค.2021
68..มุสลิม ปัญหามุสลิมโลก Muslims Muslim World Problem
69..มาฆะบูชา วันสำคัญของมวลมนุษย์ทั้งโลก รอบ 16 ก.พ. 2565
70..แด่สงครามรัสเซีย-ยูเครน
75..อริยสัจ 4 ข้อที่ 1 ทุกข์
76..อริยสัจ 4.ข้อที่ 2 สมุทัย เหตุแห่งทุกข์
77..อริยสัจ 4 ข้อที่ 3 ทุกขนิโรธ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 1. นิโรธ
78..อริยสัจ 4. ข้อที่ 4..ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(มรรค8) ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์,
79..อริยสัจ 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ครบ 4 สัจจะทุกข สมุทัยบ นิโรธ มรรค (ยังมีต่อ)
80..อริยสัจ 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ข้อที่ 1 เรื่องทุกข์(ต่อ) 12, นิพพิทาญาณของพระอรหันต์ 13.อาทิตตะปริยายสูตร
81..อริยสัจ 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ข้อที่ 4 เรื่อง มรรค 8 (ต่อ) 3 สัมมาอาชีโว - อริโย วายาโม
90 อริยสัจ ๔ Please translate to your language by Google translate
91 คำชี้ทางปฏิบัติ สังหารกามกิเลสลงได้จริง Please translate to your language
92..รวมยอดสุภาษิตใหม่ ต้นฉบับแปล 64 ภาษาโลก, 211 บท A collection of new proverbs, original translations in 64 world languages. A collection of new proverbs, manuscripts translated into 64 world languages, 211 chapters.
93..มุสลิมไทยไม่เข้าใจคัมภีร์อิสลามว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้น มีฐานะเป็นเพียงทาส ทรยศโทษถึงตายเลย วันนี้อิสลามในไทยทำผิดมากจนถึงระดับที่คนไทยทั้งประเทศต้องลุกขึ้นไล่หนีไปจากแผ่นดินไทยแล้ว
99..อริยสัจธรรมแห่งชีวิต บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Please translateto your language by Google translate
99..อริยสัจธรรมแห่งชีวิต บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 Please translateto your language by Google translate
100..พุทธศาสนาสอนอะไร? นี่เป็นข่าวดีสุดประเสริฐ แจ้งไปให้รู้ทั่วโลกเลยนะ
101..การเมือง เสนอให้คิด คนไทยไปสู่ประชาธิปไตยจริง ๆ ชุดที่1-5 18 เรื่องต้นฉบับไทยสมบูรณ์
102 ยอดสภาษิตเดือนก.ย.2565 50 บท ต้นฉบับ 64ภาษาโลก
103 Please translate Phayap Panyatharo ประวัติชีวิตนักปฏิบัติธรรมทั้งชีวิต พระพยับ ปัญญาธโร (เล่าเอง) ตอนที่ 1-2 ไทย 48 บท
104.pleasetranslate รวมยอดสุภาษิต ถ่ายทอดไป 138ภาษาโลก ครอบพลเมือง 7.6 พันล้านคน
105 please translate รวมยอดสุภาษิตวรรคสั้น 210 บทต้นฉบับ ถ่ายทอดไป 138 ภาษาโลกครอบ 8พันล้านประชากรทั้งโลก
106 please translate ปัญหาของพระพุทธศาสนาแก้ไขได้ง่ายทั้งระบบสงฆ์แล้วนั้นหมายถึงสว่างรุ่งเรืองไปทั้งโลกยุคนี้
107. ส.ค.ส.(ส่งความสุขปีใหม่) 2566 แด่พลโลก 8พันล้านชีวิต
108.Please translate อิสลาม-พุทธศาสนา รายวัน 21 ธ.ค.2565 สมาธิ3ระดับสุดยอดมหานิพพาน
109. Please translate รายงานการวิจัยความคิดเห็นของคนไทยต่อปัญหาเดินขบวนในกรุงเตหะราน อิหร่าน
110.please translate พุทธศาสนารายวัน 26 ต.ค.65-5 ม.ค.66(21ตอน)ปัญหาพุทธศาสนาวันนี้แรงร้ายแต่แก้ไขได้ด้วยพุทธิปัญญา ไทย
111.please translate พุทธศาสนารายวัน 26 ต.ค.65-5 ม.ค.66(21 ตอน ๆ ที่21) กลับมาทำหน้าที่เถิด
111.please translate การเมืองโลก ประชาธิปไตยอเมริกาจากธัมมจักกัปปวัตนสูตร สู่กาลามสูตร ต้นฉบับ 138 ภาษาโลก
112 พุทธศาสนาวันนี้ รำลึกวันอาสาฬหบูชา วันพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา
113. การเมืองอเมริกาเข้าใจการเมืองประชาธิปไตย แต่ไม่เข้าใจไทยและเผด็จการ ก่อปัญหาการเมืองสากลขึ้น
114. รัฐประหารในไนเจอร์ แอฟริกา 27 กค.2566 มวลชนออกมาสนับสนุนรัฐประหารแน่นแผ่นดิน
115. พุทธศาสนารำลึกวันอาสาฬหบูชาวันทรงแสดงปฐมเทศนา3พระสูตรก้องโลก ธัมมะจักกัปปะวัตตนะสูตร
116.พุทธศาสนารำลึกวันอาสาฬหบูชาวันทรงแสดงพระปฐมเทศนา3พระสูตรก้องโลกอนัตตะลักขณะสูตร
117. พุทธศาสนารำลึกวันอาสาฬหบูชาวันทรงแสดงพระปฐมเทศนา3พระสูตรก้องโลก อาทิตตะปริยายะสูตร
118. ทบทวน !!! 14 ส.ค. 2566 พุทธศาสนาสอนอะไร จงแจ้งข่าวให้โลกรู้ทั้งโลกรู้
120 แด่เพื่อน 2567
121 เรื่องราวของชีวิต ตอนที่ 1+2+3+4 ต้นฉบับไทย
122.การเมืองไทยวันนี้ 22สค.2566 ทักษิณกลับไทยแบบมหาเศรษฐีต้องโทษอาญาแผ่นดินเข้าคุกทันที8ปีทบทวน11กพ.2567
123 โหราศาสตร์ชี้ชะตาสงครามรัสเซีย-ยูเครน และ อิสราเอล-ฮามาส
124 โหราศาสตร์ ดาว6ดวงเคลื่อนมารวมกัน ใน7เม.ย.2567 อะไรจะเกิดขึ้นแก่ประเทศไทย
125 พุทธศาสนา โอวาทปาฏิโมกข์ วันมาฆะบูชาของชาวพุทธไทยและชาวพุทธทั้งโลก
126 การเมืองไทยวันนี้ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พิธา-ก้าวไกลคิดล้มล้างการปกครอง ไม่ผิดหรอก
127 การเมืองไทยคัวอย่างที่น่าอัยอาย อำนาจตุลาการสูงสุดถูกแทรกแซงก้าวก่ายลดน้อยด้อยค่ามาตลอดจากอำนาจยริหารแม้หน่วยงานกระจิบกระจ้อยต้อยต่ำแค่กรมราชทัณฑ์ยังทำได้
128 เรื่องราวของชีวิต ตอนที่ 5
129 พุทธศาสนารายวัน 9 มี.ค.2566 มรรค 8 เพื่อบรรลุอริยบุคคลอรหันต์
130 การเมืองประชาธิปไตยอเมริกาเป็นการปกครองตามหลักธรรมะอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
130 การเมืองไทยวันนี้ 11 มี.ค. 2567 ศึกษาการเมืองไทย ประชาธิปไตยไม่เหมาะแก่การเมืองสัตว์ป่า จ่าฝูงเผด็จการทุกชนิด ประชาชนไทยต้องตื่นทำหน้าที่แล้วดูนายพลยอร์จ วอชิงตัน ผู้รู้ธรรมะประชาธิปไตยโลก
131 พุทธศาสนา สมาธิสูงสุดปราณ และ 9 เทกนิคการฝึกสมาธิของแพทย์ประสานกัน
132 การเมืองไทยวันนี้ยังเละเทะสับสนด้วยยุคซ็อฟท์เพาเวอร์ และพลังสงครามจิตวิทยา อันซ่อนเร้นเกินความรู้สึกอันเกี่ยวกับการเมืองอันตรายทั้งสิ้น
133. รวมเรื่องร้ายกาจรายวันในโลกยุคนี้ 4 เรื่อง
134 การเมืืองไทยวันนี้ 30 มี.ค.2567 บอกความคิดอ่านยังด้อยพัฒนาเป็นการเมืองต่ำต้อยด้อยพัฒนาจริง ๆ
135. การเมืองไทยในรัฐสภาวันนี้ 28 มี.ค. 2567 รับเรื่องบ่อนการพนันครบวงจรถูกกฎหมาย
138 พุทธศาสนา สัจธรรม4อย่างที่มนุษย์ทั้งโลกควรจะรู้ให้ได้ก่อนตายไปจากโลกนี้
139 พุทธศาสนา เราจะปฏิบัติมรรค8อย่างไรให้สำเร็จอริยอรหันต์พร้อมกันทั้งโลกตามรอยบาทพระบรมศาสดา ผนวกความคิดเห็น ดร.นันทสาร สีสลับ
140 ชีวิต เรื่องราวของชีวิต ตอนที่6 เศรษฐกิจแบบพอเพียง article
140 ชีวิต เรื่องราวของชีวิต ตอนที่7เศรษฐกิจคนจนของในหลวง การขาดทุนของเราเป็นการได้กำไรของเราCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ที่สรรพสิ่ง ล้วนเดินไปสู่โลกาวินาสน์ในวันข้างหน้า ภาวะอริยบุคคลจะนำคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.