ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่
Signs of peace in the new world ERA

 


 

-----

44 languages

 1.Tha-ไทย

2.English-อังกฤษ

3.China-จีน

4.Hindu-ฮินดี

5.Russia-รัสเซีย

6.Arab-อาหรับ

7.Indonesia-อินโดนีเซีย

8.Japan-ญี่ปุ่น

9.Italy-อิตาลี

10.France-ฝรั่งเศส

11.Geraman-เยอรมัน

12.Africa-แอฟริกา

13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน

14.Bosnian-บอสเนีย

15.Cambodia-เขมร

16.Finland-ฟินแลนด์

17.Greek-กรีก

18.Hebrew-ฮีบรู

19.Hungary-ฮังการี

20.Iceland-ไอซ์แลนด์

21.Ireland – ไอร์แลนด์

22.Java-ชวา

23.Korea-เกาหลี

24.Latin-ละติน

25.Loa – ลาว

26.Luxemberg-ลักเซมเบิรก

27.Malaysia-มาเลย์

28.Mongolia-มองโกเลีย

29.Nepal-เนปาล

30.Norway-นอรเวย์

31.Persian-เปอร์เซียน

32.P0land-โปแลนด์

33.Potugal-โปตุเกตุ

34.Romania-โรมาเนีย

35.Serbian-เซอร์เบียน

36.Spain-สเปน

37.Srilanga-สิงหล

38.Sweden-สวีเดน

39.Tamil-ทมิฬ

40.Turkey-ตุรกี

41.Ukrain-ยูเครน

42.Usbegistan-อุสเบกิสถาน

43.Vietnam-เวียดนาม

44.Mynma-เมียนมา-อังกฤษ

-----
-----

1.Tha-ไทย

 

 

 

-----

สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่

 

 

พระพุทธรูปใหญ่แห่งเลอซาน ซ่อมเสร็จแล้ว  สัญลักษณ์อันสูงส่งแห่งสัจจธรรมอันล้ำเลิศประเสริฐแห่งพุทธะอันสะท้อนไปถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า   ยังคงสถิตสถาวรมั่นคงในจีนแผ่นดินใหญ่ มหาอำนาจแห่งโลกยุคนี้  บุโรพุทโธ ดินแดนประชาชน 270 ล้าน ใน อินโดนีเซีย  และวันนี้ โลกร่วมรื้อฟื้นขึ้นมาเป็นมรดกถาวร ณ ภูผาบามิยัน อาฟกานิสถานใหม่แล้ว พระพุทธรูปแห่งบามิยัน   นั้นแหละ สัญญาณอันบ่งบอกไปถึงสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่นี้อันสะท้อนถึงแสงสว่างแห่งอารยธรรมปัญญาอันบริสุทธิ์ล้ำเลิศมาถึงแล้ว

-----
-----
2.English-อังกฤษ

 

 

-----

Signs of peace in the new world era

 

 

Big Buddha of Leshan repair finished The noble symbol of the sublime truth of the Buddha, reflecting upon the Lord Buddha. remains stable in mainland China The world power of this era Borobudur land of 270 million people in Indonesia and today the world joins the revival as a permanent heritage at Mount Bamiyan, the new Afghanistan. The Buddha of Bamiyan has arrived, a sign of the peace of this modern world, reflecting the light of the supremely pure intellectual civilization.

-----

-----

3.China-จีน

 

-----

新世界和平的跡象

 

樂山大佛修復完成佛陀的崇高真理的崇高象徵,反映於佛陀。仍然在中國大陸站穩跟這個時代的世界力量婆羅浮屠在印度尼西亞和今天的世界擁有 2.7 億人口,作為永久遺在新阿富汗巴米揚山復興。巴米揚大佛的到來 是現代世界和平的象徵,反映了至高無上的智慧文明之光。

-----

-----

4.Hindu-ฮินดี

 

-----

नई दुनिया में शांति के संकेत

 

 

लेशान के बड़े बुद्ध मरम्मत समाप्त दिवंगत भगवान बुद्ध पर प्रतिबिंबित बुद्ध के उदात्त सत्य का महान प्रतीक। मुख्य भूमि चीन में स्थिर रहता है इस युग की विश्व शक्ति इंडोनेशिया में 270 मिलियन लोगों की बोरोबुदुर भूमि और आज दुनिया नए अफगानिस्तान के माउंट बामियान में एक स्थायी विरासत के रूप में पुनरुद्धार में शामिल हो गई है। बामियान का बुद्ध आ गया है, इस आधुनिक दुनिया की शांति का प्रतीक, सर्वोच्च शुद्ध बौद्धिक सभ्यता के प्रकाश को दर्शाता है।

-----

-----

5.Russia-รัสเซีย

 

 

-----

Признаки мира в новом мире

 

 

Большой Будда Лешаня ремонт закончен Благородный символ возвышенной истины Будды, отражающий умершего Владыки Будды. остается стабильным в материковом Китае Мировая держава этой эпохи Боробудур - земля с 270 миллионами человек в Индонезии, а сегодня мир присоединяется к возрождению как постоянное наследие на горе Бамиан, в новом Афганистане. Прибыл Будда Бамиана, знак мира в этом современном мире, отражающий свет в высшей степени чистой интеллектуальной цивилизации.

-----

-----

6.Arab-อาหรับ

 

-----

 

بوذا الكبير ليشان انتهى الإصلاح الرمز النبيل للحقيقة السامية لبوذا ، وهو يعكس صورة اللورد بوذا الراحل. لا يزال مستقرًا في الصين القارية القوة العالمية في هذه الحقبة ، أرض بوروبودور التي يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة في إندونيسيا ، وينضم العالم اليوم إلى الإحياء كتراث دائم في جبل باميان ، أفغانستان الجديدة. وصل بوذا في باميان ، علامة على سلام هذا العالم الحديث ، مما يعكس ضوء الحضارة الفكرية النقية للغاية.

-----

-----

7.Indonesia-อินโดนีเซีย

 

-----

Tanda-tanda perdamaian di dunia baru

 

Buddha Besar Leshan perbaikan selesai Simbol mulia dari kebenaran luhur Sang Buddha, mencerminkan Sang Buddha. tetap kokoh berdiri di daratan Cina Kekuatan dunia era ini Borobudur tanah 270 juta orang di Indonesia dan hari ini dunia bergabung dengan kebangkitan sebagai warisan permanen di Gunung Bamiyan, Afghanistan baru. Buddha Bamiyan telah tiba, sebuah tanda kedamaian dunia modern ini, yang mencerminkan cahaya peradaban intelektual yang sangat murni.

-----

-----

8.Japan-ญี่ปุ่น

 

-----

新しい世界の平和のしるし

 

 

 

楽山の大仏修理が終了しました仏陀を反映した、仏陀の崇高な真実の高貴な象徴。中国本土でしっかりと確立されたままインドネシアの27000万人のこの時代のボロブドゥールの世界の力、そして今日、世界は新しいアフガニスタンであるバーミヤン山の恒久的な遺産として復活に加わっています。バーミヤンの仏像が到着しました。これは、この現代世界の平和のしるしであり、非常に純粋な知的文明の光を反映しています。

-----

-----

9.Italy-อิตาลี

 

-----

Segnali di pace nel nuovo mondo

 

Grande Buddha di Leshan riparazione finita Il nobile simbolo della sublime verità del Buddha, che riflette sul Signore Buddha. rimane saldamente radicato nella Cina continentale La potenza mondiale di questa epoca Borobudur conta 270 milioni di persone in Indonesia e oggi il mondo si unisce alla rinascita come eredità permanente al Monte Bamiyan, il nuovo Afghanistan. È arrivato il Buddha di Bamiyan, segno della pace di questo mondo moderno, che riflette la luce della civiltà intellettuale supremamente pura.

-----

-----

10.France-ฝรั่งเศส

 

 

-----

Signes de paix dans le nouveau monde

 

 

Grand Bouddha de Leshan réparation terminée Le noble symbole de la sublime vérité du Bouddha, réfléchissant sur le Seigneur Bouddha. reste solidement implanté en Chine continentale La puissance mondiale de cette époque Borobudur terre de 270 millions d'habitants en Indonésie et aujourd'hui le monde rejoint le renouveau comme un héritage permanent au mont Bamiyan, le nouvel Afghanistan. Le Bouddha de Bamiyan est arrivé, signe de la paix de ce monde moderne, reflétant la lumière de la civilisation intellectuelle suprêmement pure.

-----

-----

11.Geraman-เยอรมัน

 

-----

Friedenszeichen in der neuen Welt

 

Großer Buddha von Leshan Reparatur abgeschlossen Das edle Symbol der erhabenen Wahrheit des Buddha, reflektiert über den Lord Buddha. bleibt fest auf dem chinesischen Festland verankert Die Weltmacht dieser Ära Borobudur Land von 270 Millionen Menschen in Indonesien und heute schließt sich die Welt der Wiederbelebung als dauerhaftes Erbe am Berg Bamiyan, dem neuen Afghanistan, an. Der Buddha von Bamiyan ist angekommen, ein Zeichen des Friedens dieser modernen Welt, das das Licht der überaus reinen intellektuellen Zivilisation widerspiegelt.

-----

-----

12.Africa-แอฟริกา

 

-----

Tekens van vrede in die nuwe wêreld

 

Groot Boeddha van Leshan herstel klaar Die edele simbool van die sublieme waarheid van die Boeddha, wat reflekteer op die Here Boeddha. bly stewig gevestig op die vasteland van China Die wêreldmag van hierdie era Borobudur land van 270 miljoen mense in Indonesië en vandag sluit die wêreld by die herlewing aan as 'n permanente erfenis by die berg Bamiyan, die nuwe Afghanistan. Die Boeddha van Bamiyan het aangebreek, 'n teken van die vrede van hierdie moderne wêreld, wat die lig weerspieël van die uiters suiwer intellektuele beskawing.

-----

-----

13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน

 

-----

Yeni dünyada sülhün əlamətləri

 

Böyük Leshan Budda təmir bitdi Tanrı Buddanı əks etdirən Buddanın üstün həqiqətinin nəcib simvolu. materik Çində möhkəm qurulmuşdur Bu dövrün dünya qüdrəti 270 milyon əhalisi olan Borobudur ölkəsi İndoneziyada və bu gün dünya yeni Əfqanıstan Bamiyan dağında daimi irs olaraq dirçəlişə qoşulur. Ən müasir intellektual sivilizasiyanın işığını əks etdirən bu müasir dünyanın barışının əlaməti olan Bamiyan Buddası gəldi.

-----

-----

14.Bosnian-บอสเนีย

 

-----

Znakovi mira u novom svijetu

 

Veliki Buda iz Leshana popravak završen Plemeniti simbol uzvišene Budine istine, koji se odražava na Gospoda Budu. ostaje čvrsto uspostavljen u kontinentalnoj Kini Svjetska sila ovog doba Borobudur sa zemljom od 270 miliona ljudi u Indoneziji, a danas se svijet pridružuje preporodu kao trajno naslijeđe na brdu Bamiyan, novom Afganistanu. Stigao je Buda iz Bamiyana, znak mira u ovom modernom svijetu, odražavajući svjetlost izuzetno čiste intelektualne civilizacije.

-----

-----

15.Cambodia-เขมร

 

-----

សញ្ញានៃសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកថ្មី

 

ព្រះពុទ្ធធំនៃឡឺសាន ការជួសជុលបានបញ្ចប់ និមិត្តរូបដ៏ថ្លៃថ្នូនៃសេចក្តីពិតដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ នៅតែត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោក អំណាចពិភពលោកនៃសម័យបូរ៉ូប៊ូឌូដែលមានប្រជាជនចំនួន ២៧០ លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយសព្វថ្ងៃនេះពិភពលោកចូលរួមក្នុងការរស់ឡើងវិញជាបេតិកភ័ណ្ឌអចិន្រ្តៃយ៍នៅភ្នំបាមិយ៉ានអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្មី។ ព្រះពុទ្ធនៃបាមិយ៉ានបានមកដល់ដែលជាសញ្ញានៃសន្តិភាពនៃពិភពលោកទំនើបនេះដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីពន្លឺនៃអរិយធម៌បញ្ញាសុទ្ធសាធ។

-----

-----

16.Finland-ฟินแลนด์

 

-----

Rauhan merkkejä uudessa maailmassa

 

Leshanin suuri Buddha korjaus valmis Buddhan ylevän totuuden jalo symboli, joka heijastaa Herraa Buddhaa. on edelleen vakiintunut Manner -Kiinaan Tämän aikakauden maailmanvalta Borobudur maa 270 miljoonaa ihmistä Indonesiassa ja tänään maailma liittyy herätykseen pysyväksi perintönä Bamiyan -vuorella, uudessa Afganistanissa. Bamiyanin Buddha on saapunut, merkki tämän modernin maailman rauhasta, joka heijastaa äärimmäisen puhtaan älyllisen sivilisaation valoa.

-----

-----

17.Greek-กรีก

 

-----

Σημάδια ειρήνης στον νέο κόσμο

 

Μεγάλος Βούδας του Λεσάν η επισκευή τελείωσε Το ευγενές σύμβολο της υπέροχης αλήθειας του Βούδα, που αντανακλά στον Κύριο Βούδα. παραμένει σταθερά εγκατεστημένη στην ηπειρωτική Κίνα Η παγκόσμια δύναμη αυτής της εποχής Borobudur γης 270 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ινδονησία και σήμερα ο κόσμος ενώνεται με την αναβίωση ως μόνιμη κληρονομιά στο όρος Bamiyan, το νέο Αφγανιστάν. Ο Βούδας του Μπαμιγιάν έφτασε, ένα σημάδι της ειρήνης αυτού του σύγχρονου κόσμου, αντανακλώντας το φως του εξαιρετικά καθαρού πνευματικού πολιτισμού.

-----

-----

18.Hebrew-ฮีบรู

 

-----

סימני שלום בעולם החדש

 

הבודהה הגדול של לשאן התיקון הסתיים הסמל האצילי לאמת הנעלה של הבודהה, המשקף את אדון בודהה. נשאר מבוסס היטב בסין היבשתית המעצמה העולמית של עידן בורובודור זה של 270 מיליון בני אדם באינדונזיה והיום העולם מצטרף לתחייה כמורשת קבועה בהר באמיאן, אפגניסטן החדשה. בודהה מבאמיאן הגיע, סימן לשלום העולם המודרני הזה, המשקף את אור הציוויליזציה האינטלקטואלית הטהורה ביותר.

----

-----

19.Hungary-ฮังการี

 

-----

A béke jelei az új világban

Leshan nagy Buddha a javítás befejeződött Buddha magasztos igazságának nemes szimbóluma, amely az Úr Buddhára reflektál. továbbra is szilárdan áll a szárazföldi Kínában Ennek a korszaknak a világhatalma Borobudur 270 millió lakosú földje Indonéziában, és ma a világ állandó örökségként csatlakozik az újjáéledéshez a Bamiyan -hegyen, az új Afganisztánban. Megérkezett Bamiyan Buddha, a modern világ békéjének jele, amely tükrözi a rendkívül tiszta szellemi civilizáció fényét.

-----

-----

20.Iceland-ไอซ์แลนด์

-----

Merki um frið í nýja heiminum

 

 

Stóri Búdda í Leshan viðgerð lokið Göfugt tákn hins háleita sannleika Búdda, sem endurspeglar Drottins Búdda. hefur fastan sess á meginlandi Kína Heimsveldi þessa tímabils Borobudur land 270 milljóna manna í Indónesíu og í dag sameinast heimurinn vakningunni sem fastan arfleifð við Bamiyan -fjall, nýja Afganistan. Búdda Bamiyan er kominn, merki um frið þessa nútíma heims, sem endurspeglar ljós hinnar einstaklega hreinu vitsmunalegu siðmenningar.

-----

-----

21.Ireland – ไอร์แลนด์

 

-----

Comharthaí síochána sa domhan nua

 

Búda Mór Leshan deisiú críochnaithe An tsiombail uasal d’fhírinne sublime an Búda, ag machnamh ar an Tiarna Búda. tá sé fós bunaithe go daingean ar mhórthír na Síne Cumhacht domhanda na linne seo talamh Borobudur de 270 milliún duine san Indinéis agus inniu téann an domhan isteach san athbheochan mar oidhreacht bhuan ag Mount Bamiyan, an Afganastáin nua. Tá Búda Bamiyan tagtha, comhartha de shíocháin an domhain nua-aimseartha seo, ag léiriú solas na sibhialtachta intleachtúla atá thar a bheith íon.

-----

-----

22.Java-ชวา

-----

Tandha katentreman ing jagad anyar

Buddha Gedhe ing Leshan ndandani rampung Simbol mulya saka kasunyatan luhur Buddha, sing nggambarake Sang Buddha. tetep mantep ing daratan China Kekuwatan dunia jaman Borobudur iki duwe 270 yuta wong ing Indonesia lan saiki jagad kasebut gabung karo kebangsan kasebut minangka warisan permanen ing Gunung Bamiyan, Afghanistan anyar. Buddha Bamiyan wis teka, minangka tandha katentreman jagad modern iki, sing nuduhake cahya peradaban intelektual sing murni murni.

-----
-----

23.Korea-เกาหลี

 

------

새로운 세계에서 평화의 징조

러산의 대불 수리 완료 부처의 숭고한 진리를 나타내는 고귀한 상징으로 부처님을 반성합니다. 중국 본토에서 확고하게 자리 잡고 있음 시대의 세계 강국 보로부두르는 2 7천만 인구의 인도네시아와 오늘날 세계가 새로운 아프가니스탄인 바미얀 산에서 영구 유산으로 부흥에 동참하고 있습니다. 현대 세계의 평화를 상징하는 바미얀의 부처가 지극히 순수한 지적 문명의 빛을 비추어 오셨습니다.

------

------

24.Latin-ละติน

 

-----

Signa pacis in novo mundo

Magnus Buddha Leshan reparatione complevit Nobile symbolum summae veritatis Buddha, Dominum Buddha reflectens. firmiter in continenti manet Sinis Mundus potestas huius aetatis Borobudur terra 270 miliones hominum in Indonesia et hodie mundus renovationem tamquam hereditatem permanentem in Monte Bamiyan, novi Afghanistanis, coniungit. Buddha Bamiyan pervenit, signum pacis huius mundi huius, lucem purissimae intellectualis civilizationis reputans.

-----

-----

25.Loa – ลาว

 

-----

ສັນຍານແຫ່ງສັນຕິສຸກໃນໂລກໃ່

 

ພະພຸດທະຮູບໃຫຍ່ຂອງ Leshan ການສ້ອມແປງສໍາເລັດ ສັນຍາລັກອັນສູງສົ່ງຂອງຄວາມຈິງອັນສູງສົ່ງຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ, ສະທ້ອນເຖິງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ຍັງຄົງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງ ໜັກ ແໜ້ນ ຢູ່ໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ມະຫາ ອຳ ນາດໂລກໃນຍຸກສະໄນີ້ເປັນດິນແດນ Borobudur ຂອງປະຊາຊົນ 270 ລ້ານຄົນໃນອິນໂດເນເຊຍແລະທຸກມື້ນີ້ໂລກເຂົ້າຮ່ວມການຟື້ນຟູເປັນມໍລະດົກຖາວອນຢູ່ທີ່ Mount Bamiyan, ອັຟການິສຖານໃnew່. ພະພຸດທະເຈົ້າຂອງ Bamiyan ໄດ້ມາເຖິງ, ເປັນສັນຍານຂອງສັນຕິພາບຂອງໂລກສະໄ modern this່ນີ້, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນແສງສະຫວ່າງຂອງອາລະຍະ ທຳ ທາງປັນຍາທີ່ບໍລິສຸດສູງສຸດ.

-----

-----

26.Luxemberg-ลักเซมเบิรก

 

-----

Zeeche vu Fridden an der neier Welt

Grousse Buddha vu Leshan Reparatur fäerdeg Den nobelen Symbol vun der subliméierter Wourecht vum Buddha, reflektéiert iwwer den Här Buddha. bleift fest um Festland China etabléiert D'Weltmuecht vun dëser Ära Borobudur Land vun 270 Millioune Leit an Indonesien an haut trëtt d'Welt der Erhuelung als e permanente Patrimoine um Mount Bamiyan un, dem neien Afghanistan. De Buddha vu Bamiyan ass ukomm, en Zeeche vum Fridden vun dëser moderner Welt, reflektéiert d'Liicht vun der extrem reng intellektueller Zivilisatioun.

-----

-----

27.Malaysia-มาเลย์

-----

Tanda-tanda kedamaian di dunia baru

Buddha Besar Leshan pembaikan selesai Simbol mulia kebenaran luhur Buddha, yang mencerminkan Tuhan Buddha. tetap kukuh di tanah besar China Kekuatan dunia era Borobudur pada masa ini berjumlah 270 juta orang di Indonesia dan hari ini dunia bergabung dengan kebangkitan semula sebagai warisan kekal di Gunung Bamiyan, Afghanistan yang baru. Buddha Bamiyan telah tiba, tanda kedamaian dunia moden ini, yang mencerminkan cahaya peradaban intelektual yang sangat murni.

-----

-----

28.Mongolia-มองโกเลีย

 

-----

Шинэ ертөнцөд амар амгалан байгаагийн шинж тэмдэг

 

Лешаны том Будда засвар дууссан Бурхан Буддагийн тухай тусгасан Буддагийн дээд үнэний эрхэм бэлэг тэмдэг. эх газрын Хятадад бат бэх байр сууриа хадгалсаар байна Энэ үеийн дэлхийн гүрэн Боробудур 270 сая хүн амтай Индонезид өнөөдөр дэлхий дахин шинэ Афганистан болох Бамиан ууланд мөнхийн өв болж сэргэн мандалтанд нэгдэж байна. Дээд зэргийн цэвэр оюуны соёл иргэншлийн гэрлийг тусгасан энэ орчин үеийн дэлхийн энх тайвны шинж тэмдэг болох Бамиян бурхан ирлээ.

-----

-----

29.Nepal-เนปาล

-----

नयाँ दुनियाँमा शान्तिको संकेत

 

लेशान को ठूलो बुद्ध मर्मत समाप्त बुद्ध को उदात्त सत्य को महान प्रतीक, भगवान बुद्ध प्रतिबिम्बित। मुख्य भूमि चीन मा दृढता संग स्थापित रहन्छ यस युगको विश्व शक्ति बोरोबुदुर २ Indonesia० मिलियन मानिसहरुको इन्डोनेशिया मा भूमि र आज संसार माउन्ट बामियान, नयाँ अफगानिस्तान मा एक स्थायी विरासत को रूप मा पुनरुद्धार मा सामेल हुन्छ। बामियान को बुद्ध आउनुभएको छ, यो आधुनिक संसार को शान्ति को एक संकेत, परम शुद्ध बौद्धिक सभ्यता को प्रकाश प्रतिबिम्बित।

-----

-----

30.Norway-นอรเวย์

 

-----

Tegn på fred i den nye verden

Stor Buddha fra Leshan reparasjon ferdig Det edle symbolet på den sublime sannheten til Buddha, som reflekterer over Herren Buddha. forblir fast etablert på fastlands -Kina Verdensmakten i denne epoken Borobudur land med 270 millioner mennesker i Indonesia og i dag slutter verden seg til vekkelsen som en permanent arv ved Mount Bamiyan, det nye Afghanistan. Buddhaen til Bamiyan har ankommet, et tegn på fred i denne moderne verden, som gjenspeiler lyset fra den ekstremt rene intellektuelle sivilisasjonen.

-----

-----

31.Persian-เปอร์เซียน

 

-----

نشانه های صلح در دنیای جدید

 

بودای بزرگ لشان تعمیر به پایان رسید نماد شریف حقیقت متعالی بودا ، که بر خداوند بودا منعکس می شود. همچنان در سرزمین اصلی چین ثابت مانده است قدرت جهانی این دوره سرزمین بوروبودور 270 میلیون نفر در اندونزی است و امروز جهان به عنوان میراث دائمی در کوه بامیان ، افغانستان جدید ، به احیاء می پیوندد. بودای بامیان وارد شده است ، نشانه ای از صلح این دنیای مدرن ، که نشان دهنده تمدن فکری فوق العاده خالص است.

-----

-----

32.P0land-โปแลนด์

 

-----

Znaki pokoju w nowym świecie

 

Wielki Budda z Leshan naprawa zakończona Szlachetny symbol wzniosłej prawdy Buddy, odzwierciedlający Pana Buddę. pozostaje mocno ugruntowana w Chinach kontynentalnych Światowa potęga tej epoki Borobudur, ziemia 270 milionów ludzi w Indonezji, a dziś świat dołącza do odrodzenia jako trwałe dziedzictwo na Górze Bamiyan, nowym Afganistanie. Przybył Budda z Bamiyan, znak pokoju współczesnego świata, odzwierciedlający światło niezwykle czystej cywilizacji intelektualnej.

-----

-----

33.Potugal-โปตุเกตุ

 

-----

Sinais de paz no novo mundo

 

Grande Buda de Leshan conserto terminado O nobre símbolo da sublime verdade do Buda, refletindo sobre o Senhor Buda. permanece firmemente estabelecido na China continental A potência mundial desta era Borobudur pousou na Indonésia com 270 milhões de habitantes e hoje o mundo se junta ao avivamento como uma herança permanente no Monte Bamiyan, o novo Afeganistão. O Buda de Bamiyan chegou, um sinal da paz deste mundo moderno, refletindo a luz da civilização intelectual supremamente pura.

-----

-----

34.Romania-โรมาเนีย

-----

Semne de pace în lumea nouă

Marele Buddha din Leshan reparație terminată Nobilul simbol al adevărului sublim al lui Buddha, reflectând asupra Domnului Buddha. rămâne ferm stabilit în China continentală Puterea mondială a acestei ere Borobudur este o țară de 270 de milioane de oameni din Indonezia și astăzi lumea se alătură renașterii ca moștenire permanentă la Muntele Bamiyan, noul Afganistan. A sosit Buddha din Bamiyan, un semn al păcii acestei lumi moderne, reflectând lumina civilizației intelectuale supremă pură.

-----

-----

35.Serbian-เซอร์เบียน

 

-----

Знакови мира у новом свету

Велики Буда из Лешана поправка завршена Племенити симбол узвишене Будине истине, који се одражава на Господа Буду. остаје чврсто успостављен у континенталној Кини Светска сила ове ере Боробудур, земља са 270 милиона људи у Индонезији, а данас се свет придружује препороду као трајном наслеђу на брду Бамииан, новом Авганистану. Стигао је Буда из Бамииана, знак мира овог модерног света, одражавајући светлост изузетно чисте интелектуалне цивилизације.

-----

-----

36.Spain-สเปน

-----

Signos de paz en el nuevo mundo

Gran Buda de Leshan reparación terminada El noble símbolo de la sublime verdad del Buda, que se refleja en el Señor Buda. permanece firmemente establecido en China continental La potencia mundial de esta era Borobudur tiene 270 millones de habitantes en Indonesia y hoy el mundo se une al renacimiento como patrimonio permanente en el monte Bamiyán, el nuevo Afganistán. Ha llegado el Buda de Bamiyán, signo de la paz de este mundo moderno, que refleja la luz de la civilización intelectual supremamente pura.

-----

-----

37.Srilanga-สิงหล

 

-----

නව ලෝකය තුළ සාමය පිළිබඳ සංඥා

ලේෂාන්ගේ ලොකු බුදුන් අළුත්වැඩියා කිරීම අවසන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ආවර්ජනය වන උත්තරීතර සත්‍යයේ උතුම් සංකේතය. චීනයේ ප්‍රධාන භූමිය තුළ ස්ථිරව පවතී මෙම යුගයේ ලෝක බලය බොරෝබුදුර් හි මිලියන 270 ක ජනතාවක් ඉන්දුනීසියාවේ ජීවත් වන අතර අද ලෝකය නව ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ස්ථිර උරුමයක් ලෙස පුනර්ජීවනයට සම්බන්ධ වේ. උත්තරීතර පාරිශුද්ධ බුද්ධිමය ශිෂ්ඨාචාරයේ ආලෝකය පිළිබිඹු කරමින් මෙම නූතන ලෝකයේ සාමයේ සලකුණක් වන බාමියන්හි බුදුන් වහන්සේ පැමිණ ඇත.

-----

-----

38.Sweden-สวีเดน

 

 

-----

Tecken på fred i den nya världen

Stor Buddha i Leshan reparation klar Den ädla symbolen för Buddhas sublima sanning, som reflekterar över Herren Buddha. förblir stadigt etablerad i Kina Världsmakten i denna era Borobudur land med 270 miljoner människor i Indonesien och idag förenar sig världen med väckelsen som ett permanent arv vid berget Bamiyan, det nya Afghanistan. Buddha av Bamiyan har anlänt, ett tecken på freden i denna moderna värld, som återspeglar ljuset från den ytterst rena intellektuella civilisationen.

-----

-----

39.Tamil-ทมิฬ

 

 

-----

புதிய உலகில் அமைதியின் அறிகுறிகள்

லெஷனின் பெரிய புத்தர் பழுது முடிந்தது புத்தரின் உன்னத சத்தியத்தின் உன்னத சின்னம், புத்த பகவான் மீது பிரதிபலிக்கிறது. சீனாவின் பிரதான நிலப்பரப்பில் உறுதியாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த சகாப்தத்தின் உலக சக்தி இந்தோனேசியாவில் 270 மில்லியன் மக்களைக் கொண்ட போரோபுதூர் நிலம் மற்றும் இன்று உலகம் புது ஆப்கானிஸ்தான் மவுண்ட் பாமியனில் ஒரு நிரந்தர பாரம்பரியமாக மறுமலர்ச்சியில் இணைகிறது. பாமியனின் புத்தர் வந்துவிட்டார், இந்த நவீன உலகின் அமைதியின் அடையாளம், மிக உயர்ந்த தூய்மையான அறிவுசார் நாகரிகத்தின் ஒளியை பிரதிபலிக்கிறது.

-----

-----

40.Turkey-ตุรกี

 

-----

Yeni dünyada barış belirtileri

Leshan'ın Büyük Budası onarım bitti Buda'nın yüce gerçeğinin asil sembolü, Lord Buddha'yı yansıtır. Çin anakarasında sağlam bir şekilde yerleşik olmaya devam ediyor Bu çağın dünya gücü Borobudur Endonezya'da 270 milyon nüfuslu topraklar ve bugün dünya, yeni Afganistan Bamiyan Dağı'nda kalıcı bir miras olarak yeniden canlanmaya katılıyor. Bamiyan'ın Buda'sı, bu modern dünyanın barışının bir işareti olarak, son derece saf entelektüel uygarlığın ışığını yansıtan geldi.

-----

-----

41.Ukrain-ยูเครน

 

-----

Ознаки миру в новому світі

Великий Будда Лешана ремонт завершено Благородний символ піднесеної правди Будди, що відображає Господа Будду. залишається міцно сформованим у материковому Китаї Світова держава цієї епохи, земля Боробудур з 270 мільйонами людей в Індонезії, і сьогодні світ приєднується до відродження як постійної спадщини на горі Баміян, новому Афганістані. Прийшов Будда з Баміана, знак миру в сучасному світі, що відображає світло вищої чистої інтелектуальної цивілізації.

-----
-----

42.Usbegistan-อุสเบกิสถาน

 

-----

Yangi dunyoda tinchlik belgilari

Leshanning katta Budda ta'mirlash tugadi Buddaning buyuk haqiqatining oliy ramzi, Xudo Budda haqida mulohaza yuritadi. materik Xitoyda mustahkam o'rnashgan Bu davrning jahon qudrati Borobudur Indoneziyada 270 million aholiga ega va bugungi kunda dunyo yangi Afg'oniston, Bomiyon tog'ida doimiy meros sifatida uyg'onishga qo'shiladi. Bomiyan Buddasi keldi, bu zamonaviy dunyoda tinchlik belgisi, yuksak sof intellektual tsivilizatsiya nurini aks ettiradi.

-----

-----

43.Vietnam-เวียดนาม

 

-----

Dấu hiệu hòa bình trong thế giới mới

 

Tượng Phật lớn của Lạc Sơn sửa chữa xong Biểu tượng cao quý của chân lý cao siêu của Đức Phật, phản ánh về Đức Phật. vẫn được thiết lập vững chắc ở Trung Quốc đại lục Cường quốc thế giới thời này Borobudur có 270 triệu dân ở Indonesia và ngày nay cả thế giới tham gia hồi sinh như một di sản vĩnh viễn tại Núi Bamiyan, Afghanistan mới. Đức Phật Bamiyan đã đến, một dấu hiệu cho sự hòa bình của thế giới hiện đại này, phản chiếu ánh sáng của nền văn minh trí tuệ thuần khiết tối cao.

-----
-----

44.Mynma-เมียนมา-อังกฤษ

 

-----

Signs of peace in the new world

Big Buddha of Leshan repair finished The noble symbol of the sublime truth of the Buddha, reflecting upon the Lord Buddha. remains stable in mainland China The world power of this era Borobudur land of 270 million people in Indonesia and today the world joins the revival as a permanent heritage at Mount Bamiyan, the new Afghanistan. The Buddha of Bamiyan has arrived, a sign of the peace of this modern world, reflecting the light of the supremely pure intellectual civilization.

-----

-----

  
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ที่สรรพสิ่ง ล้วนเดินไปสู่โลกาวินาสน์ในวันข้างหน้า ภาวะอริยบุคคลจะนำคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.