ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
วิวาทะ 90..มีผู้ตั้งตนเป็นพุทธะ อดีตสส.4สมัยมาถึงนางสุจินต์ บริหารวรรณเขต อดีตแม่ชีคริสต์ รวมปัญหาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยเผชิญปัญหารอบด้าน

 

 

 

 

 

 

-----

Thai-English

ปัญหาพระพุทธศาสนาไทยวันนี้

บ้านเมืองไทยเราวันนี้ มีปัญหาหลายด้าน  ล้วนเกี่ยวกับสถาบันสำคัญทั้งสิ้นคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    เรื่อง ชาติ  ก็มีมาตลอดในเรื่องเศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะเมื่อโลกทั้งโลกมาเผชิญปัญหาโควิด-19ที่วันนี้รวมทั้งโลกติดเชื้อถึง  262 ล้านคนแล้ว  ตายกันไปทั้งโลกแล้วถึงกว่า  5 ล้านศพ ไทยเราวันนี้ก็ยังมีการตายไปวันละร่วม 40 ศพ  ต้องระวังกันอย่างไม่ประมาท  ทำให้ปัญหาของชาติยังคงอันตรายอยู่

 

ในด้านปัญหาสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็ปรากฏว่ามีขบวนการคิดล้มล้างสถาบัน  จะเปลี่ยนปฏิวัติไทยเป็นสาธารณรัฐซึ่งจะต้องล้มล้างสถาบันก่อน  แต่ประเด็นนี้ประชาชนล้วนตื่นตัวขึ้นมาแล้ว  ซึ่งวันนี้ คนไทยทั้งประเทศกำลังตื่นขึ้นมาจะยกขบวนไปขับไล่องค์กร แอมเนสตี้ อินเทอเนชั่น   ที่ปฏิบัติตนยุยงส่งเสริมม็อบล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยมาแบบลับๆ นานมาแล้วค่อยเปิดเผยขึ้นจนคนไทยรู้ทัน  กำลังจะพากันออกมาไล่องค์กรนี้ไปจากประเทศไทยเราแต่เรื่องสถาบันนี้ ดูเหมือนว่าประชาชนไทยล้วนมีความจงรักภักดี รำลึกพระคุณของกษัตริย์ไทย ที่พาประเทศชาติไทย  ประชาชนไทย ผ่านวิกฤตและปัญหาระดับโลกมาได้โดยตลอด จึงไม่อาจจะมีเค้าของความเป็นจริงที่ฝ่ายรังเกียจไม่ให้มีสถาบันเกิดขึ้นสำเร็จได้      

 

เรื่องศาสนานั้นเอง ที่มีมากมายหลายเรื่อง นับแต่เรื่องนายสมียันตระ อมะโรมาจากอเมริกา มาแล้วทำตัวเป็นอาจารย์ใหญ่ แล้วมีพระที่อ้างเป็นลูกศิษย์เก่านับร้อยรูปมากราบไหว้แทบเท้า ก็ทำเอาชาวพุทธเอะอะกันอยู่ว่าไม่เหมาะไม่ควรที่พระสงฆ์จะไปกราบฆราวาส แต่ก็ไม่รู้จะแก้ไขหรือทำกันอย่างไรต่อไป   เรื่องการปกครองสงฆ์ ที่มีการปลดเจ้าคณะจังหวัดออกจากตำแหน่ง แล้วแต่งตั้งองค์ใหม่แทน 3 จังหวัด  สำหรับกาฬสินธ์ ประชาชนชาวกาฬสินธ์ลุกฮือทั้งจังหวัด ต่อต้านพระที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์แต่เข้าจังหวัดไม่ได้  โดนประชาชนขับไล่หนีไป และทั้งพระสงฆ์ระดับเจ้าคณะ ต่างพากันต่อต้านโดยลาออกจากตำแหน่งไปหมด นี่ก็ยังแก้ปัญหาไม่จบ  แล้วกรณีพระดังที่เรียกกันว่าฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานที่ประชาชนเคารพบูชาถวายเงินทองสร้างเจดีย์ใหญ่ที่สุด มีเงินนับล้านๆบาท ที่ถูกกล่าวหาว่าเสพกามกับสตรี ก็โดยสตรีนั้นเองออกมาเปิดเผยมีคลิปเป็นพะยานเห็นชัดแจ้ง แต่ยังทำอะไรไม่ได้ ทำให้เกิดสภาคาบัติ(เป็นอาบัติกันไปทั้งวัด ทั้งจังหวัดคณะสงฆ์) หรือเรื่องพระมหาเปรียญ 2 รูปแสดงธรรมตลกแบบฆราวาสเอาข้าวของมาโฆษณาให้เขาด้วย  ก็แตกตื่นกันจนมีการประท้วงกันใหญ่ว่าไม่ใช่สมณวิสัย แม้เป็นพระมหาก็ยังถึงขนาดร้องไห้ด้วยความน้อยใจประชาชน

 

และที่สำคัญวันนี้ก็ยังมีเรื่องของผู้อยากเป็นพระพุทธเจ้า  ซึ่งขณะนี้ ได้ปรากฎว่ามีผู้ประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้ามาสู่ยุคใหม่ ดังที่ก่อนนี้ก็มีสองสามคน คนหนึ่งเคยเป็น สส.ถึง2สมัย ทำพิธีประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้ว มีคนหนึ่งถูกตำรวจจับลาสิกขาไปแล้วที่จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนอีก 2 คนก็ยังคงสอนธัมมะที่อ้างว่าตนได้รู้ได้สำเร็จมาซึ่งชาวพุทธชาวไทยน่าจะได้ข่าวคราวมาแล้วเป็นอย่างดี   และทราบกันดีว่าน่าจะเป็นการสอนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงของพระพุทธศาสนา เข้าใจว่าตนสูงสุดไปอย่างนั้นอย่างนี้   จึงมาโปรดโลก  ซึ่งชาวพุทธแท้ก็จะค่อยเข้าใจไปว่าแท้จริงเป็นอย่างไร  

 

เช่นเดียวกับกรณีที่พูดถึงอยู่นี้  นางสุจินต์ บริหารวรรณเขต และคณะของเธอ เพียงแต่นางสุจินต์ นี้มีพื้นฐานทางศาสนามาจากคริสต์ศาสนาก่อน  แล้วเคยเป็นแม่ชีคริสต์ไปสอนศาสนาคริสต์มาก่อน แล้วมาพบได้เรียนพุทธศาสนาในพุทธสมาคม และในสำนักอภิธรรมของอาจารย์แม่แนบ มหานีรานนท์ อาจารย์วิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียง ที่ได้มีสำนักสอนทั่วประเทศ(41จังหวัด) รวมทั้งได้นางสุจินต์เป็นลูกศิษย์ด้วย หากแต่เหมือนนางสุจินต์ไม่ได้รับคำสอนและวิธีปฏิบัติจากอาจารย์แนบเลย แต่ได้เรียนรู้เฉพาะปริยัติธรรมพระอภิธรรม  ซึ่งเป็นปริยัติธรรมแขนงหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนานั่นเอง  แล้วนางสุจินต์ก็เชื่อไปตามคำสอนพระอภิธรรมนั้นเอง  โดยไม่เข้าใจว่า  พระอภิธรรมนั้นเป็นธรรมมะที่รวบรวมมาทีหลัง โดยหมู่พระพระอรหันต์ที่ทำพระไตรปิฏกท่านสกัดเอามาจากคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้า  โดยเอาแต่เรื่องสูงสุดมารวมกันไว้เรียกว่าอภิธรรม   เห็นได้ว่าเธอคนนี้เรียนปริยัติธรรมเรื่องอภิธรรมนี้เท่านั้น ก็หลงผิดไปว่าไม่มีธรรมะแผนกอื่นในพระพุทธศาสนา  ก็เลยไม่ทราบเรื่อง ศีล  สมาธิ  ปัญญา  หรือเรื่องอื่น ๆ ที่ล้วนสำคัญ ๆทั้งนั้นพอๆกับเรื่องอภิธรรมเลยทีเดียว  ครั้นมีใครพูดเรื่องศีล สมาธิ  ปัญญา  แกก็ขัดไปหมดว่าไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า  ซึ่งความหมายของคนพูดก็คือไม่ใช่อภิธรรม หรือไม่สำคัญนั้นเอง   เมื่อไม่ใช่อภิธรรม ก็ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า  นั้นเป็นความเข้าใจผิดของเธอ  ครั้นมีการสนทนาธรรม แกจึงปฏิเสธไปหมดว่า  เรื่องที่พระสงฆ์ไทย  พระฝ่ายปฏิบัติ  ปฏิบัติอยู่เป็นการปฏิบัติเป็นการเรียนที่ผิดไปหมด   ถึงขนาดแกบอกว่าคนไทยไม่ใช่ชาวพุทธ แกปฏิเสธถึงขนาดว่าอริยสัจ4  ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า    คำสอนทางปฏิบัติข้อสำคัญ เช่น  อาณาปานสติสูตร ที่เป็นวิถีทางปฏิบัติที่ส่งผลให้พระพุทธสาวกบรรลุมรรคผลนิพพานมาตลอด  แกก็บอกว่าไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า

 

กรณีการสอนธัมมะแบบนี้เองของนางสุจินต์ บริหารวรรณเขต กับคณะลูกศิษย์บ้านธัมมะ นั้นเอง   ที่ดูเหมือนจะทำตนเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อีกองค์หนึ่ง  ที่การแสดงธรรมบอกว่าเป็นเรื่องสูงสุด  สุดละเอียดอ่อน และหาว่าขณะนี้พระสงฆ์ไทย สอนผิดไปหมด  ก็ออกคำดุด่าพระสงฆ์องค์เจ้า   แม้พระนักปฏิบัติ  สำนักปฏิบัติ  แม้การเทศนาสั่งสอนของพระสงฆ์องค์เจ้าก็ว่าผิดไปหมด   แล้วยกเอาสิ่งที่ตนได้เรียนมาส่วนเดียวคือส่วนพระอภิธรรมและคริสต์ศาสนา(ที่ให้สำนึกทางจิตว่ามีพระเจ้าองค์เดียว มีคำสอนสูงสุดอยู่เพียงคำเดียว) ผนวกกันมาอ้างว่าเป็นคำสอนอันสูงสุดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระไทย คนไทยทั้งประเทศไม่รู้เลย  ในทำนองยกตนว่าตนรู้แจ้งสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่หรือพระศรีอาริย์เมตไตรมาโปรดมนุษย์อีกองค์หนึ่งทำนองเดียวกับคนอื่นๆอีก 2-3คนดังกล่าว คนทั้งหลายต้องมาเป็นลูกศิษย์ตนเท่านั้นจึงจะรู้จักพระพุทธศาสนา รู้ธรรมที่ถูกต้อง  และบรรลุมรรคผลนิพพานได้   จะต้องมารับฟังคำสอนใหม่จากสำนักของเธอ 

 

ซึ่งเป็นการกระทำไปแบบหลงผิดจากการศึกษาพระปริยัติธรรมเรื่องเดียวคือเรื่องอภิธรรม จึงไร้ความรอบคอบในความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ไม่สอดคล้องหลัก  ปริยัติ ปฏิบัติ  และปฏิเวธ ในพระพุทธธรรมที่มีเป้าหมายนำไปสู่มรรคผลนิพพาน ความเผด็จเสร็จสิ้นกิเลสสู่ความเป็นอริยบุคคลทั้ง 8 ระดับอริยบุคคล     การที่สอนธรรมของตนไปพร้อมกับการดูถูก  ดุด่า โจมตี พระสงฆ์องค์เจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไป ถึงขนาดออกคำว่า พุทธธรรมที่ท่านเหล่านั้นสอนอยู่ เช่น สมาธิ,  ฌาน,  ญาณ,  วิปัสสนา,  อริยสัจ 4,  มรรค 8,  หรือพระสูตรทางปฏิบัติ เช่น อาณาปาณสติ, หรือลักษณะผู้สำเร็จธรรมเรื่อง  โลกุตตระ,  นิพพาน, นั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนและสอนผิดไปหมดในขณะนี้  ด้วยความสำคัญผิดในความรู้ของตนคืออภิธรรม เสมือนวิปลาสไปแล้วคิดว่าตนทำถูกนั้น น่าจะกำลังก่อเกิดการเพ่งมองดูของชาวไทยพุทธและเริ่มเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมา นั่นหมายความว่าฝ่ายที่เข้าใจจริงๆ ในหลักพระพุทธศาสนาจะพากันออกมาเดินขบวนขับไล่ เหมือนที่กำลังขับไล่องค์กรแอมเนสตี้อยู่ขณะนี้ก็ได้

 

น่าที่คณะผู้สอนบ้านธัมมะ จะได้พิจารณาตนเอง ให้รู้ตนเอง รู้ธัมมะที่ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งภาคปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ เสียก่อน จึงค่อยออกมาประกาศตัวสอนพระพุทธศาสนา หากเพียงรู้หลักปริยัติแม้ปริยัติว่าด้วยอภิธรรม ซึ่งหมายถึงธรรมะอันสูงสุดที่เป็นเพียงคำที่บันทึกเอาไว้ให้อ่านเรียนรู้เชิงปริยัติธรรม  แต่ไม่ผ่านการปริยัติธรรมทั้งหมด  และไม่มีการปฏิบัติธรรมเลย   และไม่ได้ผลเป็นปฏิเวธธรรมเลย แม้เพียงระดับโสดาบัน  ระดับต้นๆ   แล้วก็จะทำให้เข้าใจผิดในความรู้ทางปริยัติอภิธรรมนั้น เข้าใจตนเองผิดว่าสำเร็จธรรม  สำเร็จทางปริยัติ ปฏิบัติ และ  ปฏิเวธอย่างสมบูรณ์  ไปถึงเข้าใจตนเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เหมือนหลายๆคนที่เข้าใจผิดอยู่ขณะนี้ นั้นแหละเหตุที่จะเสียประโยชน์ยิ่งใหญ่เฉพาะตนไปเลยอันจะก่อเกิดความขัดแย้งอย่างแรงในวงการพุทธศาสนา จึงน่าที่ชาวพุทธจะได้พิจารณาด้วยดีต่อไป

@สุไหงปาดี ชินะกุล  ฆิกเมฆณ ณเมฆินทร์ บัวระย้า ชบาบุณเสฏฐ  30 พ.ย. 2564  23.00 น.  

-----
-----

Thai Buddhism problems today

Our house in Thailand today There are many problems All about all important institutions, namely nation, religion, monarchy, nationality has always been in economic and political matters. Especially when the whole world faces the problem of Covid-19 that today, including the world, 262 million people have been infected and more than 4.04 million people have died all over the world. 40 bodies must be careful not to be careless making the problems of the nation still dangerous

 

in the issue of the monarchy It appears that there is a process of overthrowing the institution. will turn the Thai revolution into a republic, which must first overthrow the institution But on this issue, the people are all awakened. Today, all Thai people are waking up to march to oust the Amnesty International organization, which has been instigating and promoting the mob to overthrow the Thai monarchy. secretly It's been a long time since it's revealed until the Thai people know it. are coming out to expel this organization from Thailand, but about this institution It seems that all Thai people are loyal. Remembrance of the grace of the Thai King that has led the nation of Thailand and the Thai people through crises and global problems all along Therefore, there cannot be an outline of the reality that the faction dislikes from having an institution succeed.

 

about the religion itself with many stories Since Mr. Smee Yantra Aroma from America Come and act like a headmaster Then there are hundreds of monks who claim to be alumni come to pay their respects at their feet. This made the Buddhists fuss over that it was not appropriate for the monks to go to the laymen. But I don't know how to fix it or what to do next about the clergy with the removal of the provincial primate from the position and appointing a new body instead of 3 provinces for Kalasin The people of Kalasin revolt throughout the province. Against a monk who was appointed as a primate of Kalasin Province but was unable to enter the province were driven away by the people and both monks at the primate level They all resisted by resigning from their positions. This still doesn't solve the problem. and in the case of the so-called monks in the field of introspection that the people worship and offer money to build the largest stupa have millions of baht accused of having sex with women It was by the woman herself that came out to reveal the clip as a clear witness. but still can't do anything causing the council both provinces, clergy) or about 2 monks who show dharma comedy in a secular way, bring things to advertise for him as well They were so shocked that there was a huge protest that they were not samanavisai. Even being a great monk, he even cried with disrespect for the people.

 

And most importantly, today there is still a story of a person who wants to be a Buddha, which now appears that there are people who declare themselves as Buddhas to a new era. As before, there were a couple of people. One person used to be a member of the Sor for 2 periods and has already made a ceremony to declare himself as a Buddha. One was arrested by the police in Sisaket province, while the other two continued to teach Dhamma, claiming that they had learned it successfully, which Thai Buddhists should have heard of as well. And it is well known that it is a teaching that does not correspond to the reality of Buddhism. Understanding that he is supreme in this way, he comes to please the world, so that true Buddhists will understand what is true.

 

As in the case mentioned here, Mrs. Suchin, Administration of Wannakhet and her group, only Mrs. Suchin This has a religious background from early Christianity. and used to be a Christian nun to teach Christianity before Then came to meet and study Buddhism in the Buddhist Association. and in the Abhidhamma Office of Ajarn Mae Naeb Mahaveeniranon Famous Vipassana Meditation Master who have teaching schools across the country (41 provinces), including Mrs. Suchin as a student But like Mrs. Suchin did not receive any teachings and practices from the attached teachers. but learned only the practice of the Abhidhamma which is a branch of the Dharma course in the study of Buddhism itself Then Mrs. Suchin believed according to the Abhidhamma teachings. without understanding The Abhidhamma is the Dharma that was collected later. by the arhats who made the Tripitaka, he extracted it from all the teachings of the Buddha. By taking only the highest matters together, it is called the Abhidhamma. It could be seen that this woman had only studied the Dharma of this Abhidhamma. was mistaken that there were no other departments of dharma in Buddhism. So I don't know about morality, concentration, wisdom, or other matters that are all as important as metaphysics. When someone talks about morality, concentration, and wisdom, you're totally contradicting that it's not the teachings of the Buddha. which the meaning of the person speaking is that it is not metaphysics or not that important When it's not Abhidhamma It's not the teachings of the Buddha. That was her misunderstanding. when there is a dharma discussion He therefore denied all that. The story of Thai monks Practitioner Practice is a practice that is all wrong. To the point that you said that Thai people are not Buddhists. You denied that the 4 Noble Truths not the teachings of the Buddha Important practical teachings such as the Anapanasati Sutta It is a practice that has always resulted in the Buddha's disciples attaining the path of nirvana. He said that it was not the teachings of the Buddha.

 

In the case of teaching this kind of Dharma by Mrs. Suchin Literature Administration with the disciples of Ban Dhamma that seemed to act as another new Buddha that the dharma teaching is the highest super delicate And if now that the Thai monks are teaching all wrong, they scold the monks. Even monks who practice, practice schools, even the monks' preaching and teachings are all wrong. and brought up only one part of what he had learned, namely the part of the Abhidhamma and Christianity There is only one supreme teaching) added together to claim that it is the highest teaching of the Lord Buddha that Thai monks, Thai people in the whole country do not know. In the same way, he said that he was the supreme enlightened one as a new Buddha or Phra Sri Ariya Maittra, who favored another human being, in the same way as the others. 2-3 such people All people must be their disciples only to know Buddhism. know the right Dharma and attain nirvana must come to hear new teachings from her school

 

This is a delusional act of studying the Scriptures, the only thing is the matter of Abhidhamma. therefore lacking due diligence in knowledge that is incomplete, inconsistent with principles, practices, and disobeys in the Buddha Dharma with the goal of leading to nirvana Dictatorship completes defilements to the eight noble ones. teaching one's Dharma along with insulting, scolding, and attacking the monks who practice good practice to the extent that the word The Buddha Dharma that they are teaching, such as meditation, meditation, insight, insight, the Four Noble Truths, the 8th Path, or the practical Sutras such as Anapanasati, or the characteristics of those who are enlightened on Lokuttara, Nirvana, are not the teachings of Buddha is teaching and teaching is all wrong now. with the wrong emphasis on one's knowledge is the Abhidhamma. as if he was perverted and thought that he was doing it right seems to be causing the gaze of Thai Buddhists and conflicts to arise. That means that the parties who really understand In Buddhism, they will come out to march and drive away. Just like the current Amnesty organization is expelling.

 

Should the teaching team of Ban Dhamma They will consider themselves to be aware of themselves and know the Dhamma that is correct and complete, both in practice, practice and denial first. If only he knew the principles of the law, even the rules of metaphysics which means the highest dharma that is just a recorded word for reading and learning but not through all the rules and no dharma practice at all and it didn't work as a denial at all. Even only at the Sotaban level, at the beginning level, would be misleading in that metaphysical knowledge. Misunderstanding oneself as being successful Successfully executed, practiced and completely rejected to understand himself as a new Buddha like many people who are now misunderstood That is the reason for the loss of great benefits only for oneself, which will cause serious conflicts in the Buddhist circle. Therefore, it is likely that the Buddhists will continue to consider it well.

@Su-ngai Padi Chinakul Gikmeknamakin Buaraya Chababunset 30 Nov 2021 23.00

------

----- 
2..NWE.2..วิวาทะธรรม การตอบโต้ปัญหาธรรมทุกระดับมรรคผลนิพพาน ทุกทิศ ทั่วโลก ผ่านทุกสื่อออนไลน์

วิวาทะ 1. ขยันทำงานการอาชีพเราจริง ๆ นั่นแหละการฝึกสมาธิชั้นยอด และความขี้เกียจคือกิเลสที่ชำระแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานได้
วิวาทะ 2. เราต้องหาเงินมาด้วยการแลกเปลี่ยนเสมอไป ไม่มีของที่ได้มาเปล่า ๆ นั่นแหละเสรีชน การพนมมือไหว้ขอทานเขา นั่นแหละความเป็นทาส
วิวาทะ 3. ยากไม่ค่อยดีง่ายจึงดี อยู่ที่ครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงจึงง่าย จนถึงสมองไม่จำเลยก็บรรลุอรหันต์ได้เมื่อพบพระพุทธเจ้า ตอบศิษย์อตุโล
วิวาทะ 4. อริยัสัจ 4 คืออะไร ต้องรู้ เข้าใจจะแจ้งในส่วนเหตุ และส่วนผลอยากได้ผลอันนั้น ก็ต้องทำเหตุของมันให้ตรงให้ได้เท่านั้นเอง แล้วสำเร็จโสดาบันถึงอรหันต์ได้ ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 5. การเกิด การตาย ใช่เพียงเรื่องของชีวิตคนเรา แต่สรรพสิ่งเป็นเช่นนี้ หมั่นฝึกสมองปัญญาให้เห็นจริงด้วยตาตนเองให้ได้
วิวาทะ 6. บ้านของตนเองแต่ละหลังนั้นแหละเป็นวัดของเราแต่ละคนที่ประเสริฐสุดเพียงมรรคผลนิพพานได้จริง
วิวาทะ 7. สู้สงครามโควิด 19 ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเป็นการปฏิบัติธรรม มุ่งตรงสู่มรรคผลนิพพานได้สำหรับคนยุคใหม่
วิวาทะ 8.มุ่งทำความดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ในสถานะมนุษยชนคนหนึ่งนั้นเอง ไม่ต้องไปบวชก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ พอสำเร็จก็จะรู้จัดการอะไรไปเอง
วิวาทะ 9. หาเงินโดยสุจริตเก่งจนร่ำรวยแล้วทำดีต่อไปโดยช่วยคนทั้งหลาย เช่นการสร้างโรงงานใหญ่ให้คนมีงานทำนั้นแหละบุญใหญ่ละ
วิวาทะ 10. To Alex Joy That's the way to Buddha ความอดทนที่ไม่มีวันสิ้นสุดลงนั่นแหละทางสู่พระพุทธเจ้า
วิวาทะ 11 GBB.ตอบ Barua GBB ต้นโพธิ์ และ ดอกบัว บอกความหมายของการเอาชนะกิเลส เร่ิมด้วยกามตัณหาให้หลุดไปก่อน
วิวาทะ 12. ปัญญามาก่อนสมาธิหรือสมาธิมาก่อนปัญญา พอ ๆกันแล้วแต่บุคคลเขาผ่านชีวิตมาอย่างไร ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 13. วิมตติญาณทัศนะมีอยู่ในตน เพียงแต่ยังค้นไม่พบ ยังมองไม่เห็น ต้องเข้าใจมองอย่างกว้างด้วย อย่างแคบด้วย
วิวาทะ 14. สำหรับยุคใหม่นี้การปฏิบัติงานหาลาภความร่ำรวยโดยสุจริตโดยมานะพยายามอย่างสูงสุด คือการปฏิบัติธรรมที่บรรลุมรรคผลสูงสุดได้ สำหรับยุคใหม่นี้อย่าให้เหมือนลาวที่ไปนั่งกันเฉย ๆ ในวัด โจรมาก็ไม่รู้
วิวาทะ 15. การไปอยู่ป่าแสวงหาสัจธรรม อย่างน้อยต้องสำเร็จวิชาสามก่อนจึงไป ตอบ See Alone
วิวาทะ 16. โพธิสัตว์ควรสร้างบารมีช่วยชีวิต มีตัวอย่างสำหรับคนดียุคใหม่
วิวาทะ 17. ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต คำตอบ เทพอมตะ
วิวาทะ 18. ผู้ใฝ่โพธิภูมิต้องมีหิริโอตตัปปะ ธรรมะหลักประจำตัว อันหมายถึงเสรีชนนั้นเอง
วิวาทะ 19. จะทำลายตัณหาได้อย่างไร ต้องรู้เหตุที่มาแห่งตัณหา แล้วทำลายให้สิ้น ผลที่ตรงกับเหตุก็เกิดเอง ผู้รู้จริงคือพระอรหันต์จะช่วยชี้บอกเหตุบอกผลนี้ได้เยอะ คำตอบสำหรับ ดีต่อใจ ต้องทำดีให้ใจ
วิวาทะ 20 การบรรลุโลกเทพ พระเจ้าพราหมณ์ อิสลาม คริสต์ นั้นยังไม่ใช่จุดจบ เป็นเรื่องโลกียะอยู่
วิวาทะ 21. พระเจ้า(ต่อ) อิสลามมีจุดร้ายแรงในคำสอน ที่มุสลิมทั่วไปไม่มีสิทธิรู้ รู้อย่างเดียวคือฟังคำสั่งไปลงโทษศัตรูอย่างไม่บิดพริ้วและให้รู้จักว่ามุนาฟิกเป็นศัตรูตัวร้ายแรงอย่างไม่มีการอภัยได้ ทำให้ถูกมองว่าสุดโต่งไป
วิวาทะ 22. ดร.อัมเบดกา ผู้รู้จริงนำชาวอินเดียคืนพุทธ พุทธแท้ ที่ตัดขาดจากเทพเจ้าทั้งปวง นับแต่มหาเทพทั้งหลาย ไม่เหมือนพุทธไสยศาสตร์แบบไทยกลับไร้เหตุผลยิ่งขึ้น
วิวาทะ 23. เห็นด้วยเรื่องบริสุทธิ์ แต่คำว่าไม่อยาก ให้เข้าใจให้ถูก เอาปัญญาเป็นหลักคิดเสมอไป ตอบ ดูความเคลื่อนไหว เพิ่มความรับรู้
วิวาทะ 24. ช่องส่องผีหรือ ทำไมจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมา สมาธิ3 สู่ฌาน4 ไปไม่รอดก็กลายเป็นคนทรงไป เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปสู่ทางตกต่ำทำลายตนเอง
วิวาทะ 25. อะไรที่เหนือกว่าจิตใจ คือความที่ไม่มีจิตใจ นั่นแหละ ความว่างเปล่า
วิวาทะ 26. ทำดีดี ทำชั่วชั่ว หมายถึงสำเร็จแล้ว ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วยังไม่สำเร็จต้องพยายามต่อไป
วิวาทะ 27. พระพุทธเจ้าทรงชนะสงครามรู้แจ้งโลกด้วยโพธิญาณ คือทรงบรรลุปัญญาสว่างไสวไปทั่วโลกทั้งหลาย ทรงมีพระเนตรที่มองโลกทั้งหลายทะลุปรุโปร่ง เห็นหมดแต่ทรงบอกศิษย์สาวกเพียงเรื่องที่ทำให้พ้นโลกพ้นทุกข์เท่านั้นพอ
วิวาทะ 28 ปุถุชนกับอริยบุคคลมีสถานะไม่เท่ากัน แม้มีอภินิหาริย์แต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ไม่ถึงมรรคผลนิพพาน ตอบภูมิธรรม ภูธร
วิวาทะ 29 ภวะตัณหา ความหยากใหญ่ อยากเป็นพระพุทธเจ้า ลักษณะของตัวตนที่มีอำนาจเหนือจิตใจปุถุชนอยู่ เหตุ1ใน 3 ของเหตุพ้นทุกข์ สู้ด้วยเหตุ ด้วยผล จึงจะไม่บาป
วิวาทะ 30 ถูกแล้วออกจากสมาธิก็ทุกข์อีก สมาธิจึงยังไม่ถึงจุดจบ และสมาธิเพียงเอาใช้เป็นเรือข้ามแม่น้ำใหญ่เท่านั้น พอถึงฝั่งแล้วก็ทิ้งไปได้
วิวาทะ 31 ดูเองก็ได้ก็เห็นชัดเจน ที่ชื่อว่าหนังสือธรรมะ-พิธีธรรมวันนี้ ล้วนหนังสือหาทรัพย์ เอาเผาทิ้งให้หมด เหลือไว้เฉพาะของท่านพุทธทาสภิกขุก็พอ
วิวาทะ 32 เป็นเรื่องสามัญ ๆ เท่านั้นเอง แค่ต้ื้น ๆ ยังไม่รู้แล้วอยากเป็นพระพุทธเจ้า เป็นความประมาทอีกชนิดหนึ่ง
วิวาทะ 33 ผู้ที่จะเข้ามาสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้น ต้องมาทางพุทธศาสนาเท่านั้น มีบุญบารมีกับพระพุทธองค์ จึงจะหลุดจากชั้นมหาเทพสู่มรรคผลนิพพานไปได้
วิวาทะ 34 มีทางสำเร็จแบบลัดของคนยุคนี้ เพียงแต่ต้องปลดปล่อยปมด้อยออกให้หมดเสียก่อน
วิวาทะ 35 จะรู้จักพระอริยบุคคลจริงๆได้อย่างไร? โจทก์สำคัญจริง ๆ สำหรับโลกยุคนี้ ใครเล่ารู้จักอริยบุคคล คำถามสุดยอดอริยปราชญ์ ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 36 การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง คือทำงานอาชีพของเรา อย่างขยันขันแข็งไม่ขี้เกียจ ไม่ทำผิดกฎหมาย ให้รวยให้ได้ รวยแล้วสำเร็จมรรคผลพร้อมกันเลย
วิวาทะ 37 เพ่งในหลักการที่ท่านเคยทำมาจะได้ผลจริง อย่าไปทำสิ่งที่ไม่เคยทำมา จะเสียเวลาเปล่า กสิณ2อย่าง ฌาน 1 อย่างก็พอ ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 38 การเพ่ง(ฌาน) จะทำได้ดีได้นานขึ้นกับสมาธิ
วิวาทะ 39 มารคืออะไร มารคือความขี้เกียจ ให้ฆ่ามารเสียทำการปฏิบัติธรรมไปโดยทำงานอาชีพให้ร่ำรวยอย่างขยันอย่างสุจริต และฆ่ากิเลสคือความขี้เกียจให้ได้ นั่นแหละบรรลุมรรคผลได้เลย
วิวาทะ 40 รู้สัจธรรมอนิจจังแล้ว รู้เกิดแก่ เจ็บ ตายแล้ว รู้ค่าเวลาของชีวิตไปทำแต่ความดีเถิด ชำระจิตให้บริสุทธิให้ได้ นั่นแหละนิพพานละ
วิวาทะ 41 ปุถุชนโพธิสัตว์ อริยโพธิสัตว์ ต่างกันอย่างไร? ตอบ ภูมิธรรม ภูธร
วิวาทะ 42 เห็นเทวธรรมแล้ว เป็นพะยานแห่งเทวธรรม
วิวาทะ 43 ธุดงค์ของพระของฆราวาสก็ดล้ายกัน แต่ของฆราวาสคือเศรษฐกิจแบบพอเพียงของในหลวงนั่นเองสุดยอดธุดงค์จริง
วิวาทะ 44 นิมิตรนำไปสู่การระลึกชาติ เป็นผลของสมาธิระดับอุปจาระสมาธิแล้ว ไปสู่ปฏิภาคนิมิตรภาพเคลื่อนไหวได้
วิวาทะ 45 ดับไม่มีเหลือซึ่งอะไร? ตัณหา 3 อย่าง กามตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา
วิวาทะ 46 ลักษณะของภะวะตัณหา ความอยากใหญ่ วิภะวะตัณหาความไม่อยากต่ำต้อย การยึดมั่นถือมั่น อันนำตนไปสู่ฐานะทาส
วิวาทะ 47 การอุทิศบุญแด่สัมภะเวสี สัจธรรมของการไปเกิดใหม่ ตายแล้วก็ต้องเกิด แต่ต้องรอเวร กรรมตอบอาทิตย์ภูมิอักโข
วิวาทะ 48 ไม่รู้ธรรมสักบทปฏิบัติได้ไหม? มาเข้าใจสัจธรรมคนยุคใหม่ให้ได้ ทำการงานหน้าที่อาชีพเรานั้นเองเป็นการปฏิบัติธรรม ทำให้รวย แบบขยันไล่ความขี้เกียจนั้นแหละกิเลสละชำระความขี้เกียจให้หายไปหมด นั้นแหละบรรลุธรรม พร้อมความร่ำรวยไปด้วย
วิวาทะ 49 คำในทางปฏิบัติ เพ่งหมายถึงฌาน ไม่เกี่ยวกับลมหายใจ อาณาปานสติสูตรสำหรับวิปัสนา ไปถึงระดับ วิชาปราณเป็นสุดยอดธรรมปฏิบัต ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 50 สัจธรรมแห่งความหลุดพ้นนี้มีในศาสนาพุทธเท่านั้น จึงควรเผยแผ่ไปทั่วโลก สำหรับมนุษย์ทั้งโลกได้ประโยชน์ ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 51 การที่จิตนิ่งไม่ใช่เร่ื่องหัวตอ แต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ก่อนไปสู่ขั้นที่สูงไปกว่ารวมทั้งวิปัสนา ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 52 การเดินจงกรมเป็นการฝึกสติชั้นสูงสุดมี 6 ชั้น นี่ชั้นประถม แต่ทางสู่อริยบุคคลไม่ต้องผ่านก็ได้เพราะมันยาก ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 53 ไม่เข้าใจที่อ้างมา อยู่ยอดไม้มองลงมาเห็นหมดแต่อยู่ต่ำมองไม่เห็นที่สูง เรื่องสตินี่เอง
วิวาทะ 54 เมื่อเข้าใจสัมมาทิฏฐิ นั้นแหละมีเฉพาะพุทธศาสนา ที่ผู้รู้พึงเผยแผ่ไปให้คนทั้งโลกได้ทราบ
วิวาทะ 55 คำถามที่ไม่เคยถาม และไม่มีคำตอบสำหรับยุคใหม่
วิวาทะ 56 ไม่มีผู้ใดสอนนอกจากพระพุทธเจ้า เป็นผู้ปกครองต้องควบคุมผัสสะทั้งหกนั่นแหละนำไปสู่โลกนิพพาน
วิวาทะ 57 ยังมีคำว่า ตัวกู อยู่ นั่นคือมีตัวอธรรมครอบครองจิตใจอยู่ ไล่อธรรมออกไป ตัวกูของกูก็หมดไป
วิวาทะ 58 มุ่งทางมหาเทพจะสู่พุทธภูมิ ต้องผ่านสงครามสวรรค์ ตอบ ภูมิธรรมภูธร
วิวาทะ 59 สุจินต์ บริหารวนเขต กับ 5 ผู้รู้วิพากษ์ธรรมะ โลก-ธรรม ทีวีรัฐสภาช่อง 10
วิวาทะ 60 อย่าคิดว่าคนที่ไม่มีศาสนาเขาเป็นคนเลว ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ไม่ใช่เลย เขาใช้เหตุผล แบบไอสไตน์ไง พุทธยุคใหม่ เป็นพุทธกาลามสูตร วิทยาศาสตร์
วิวาทะ 61 มนุษยธรรมเป็นหลักการของศาสนาพุทธ บารัว GBB--G ถูกแล้ว แต่โลกประชาธิปไตยยุโรปอเมริกาก็มาจากหลักพุทธศาสนานั้นเอง หากแต่คนไทยประเทศที่นับถือพุทธศาสนากลับไม่เข้าใจประชาธิปไตยเลยเพราะไม่รู้พุทธศาสนาโง่อะไรเช่นนี้?
วิวาทะ 62 Hong Nguyen The law of Cause and Effect สอนเหตุและผล นั้นแหละเหตุ 3 ประการ lust(กามตัณหา) self ego unself ego ภวะ อยากใหญ่อยากโต วิภวะ ไม่อยากต่ำต้อยด้อยอำนาจ
วิวาทะ 63 นิทานจากบารัวGBB-G เรื่องนายขมังธนูตัวเล็ก ชนะสงคราม มาเป็นพระพุทธเจ้า
วิวาทะ 64 Yes. it's friendship it's one's best life of all lives.มิตรภาพนั้นเองบอกถึงชีวิตที่มีความสุขBARUA
วิวาทะ 65 สภาวะจิตเสื่อมแท้จริงเป็นอย่างไรคะ? หลงลืมสติไปอย่างสุด ๆ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสัปปุริษธรรม7ไปหมด
วิวาทะ 66 ฺBarua tells of suffering and how to makeoneself heart clean and empty
วิวาทะ 67 องคุลีมาล บอกคนยุคใหม่สำเร็จธรรมะได้แน่ และได้ฉับพลันด้วยพลังแห่งปัญญาที่เปลี่ยนความคิดไปได้ทันที
วิวาทะ 68 ขอให้อธิบายเรื่อง จิตเสื่อม หลงลืมสติไปอย่างสุด ๆ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสัปปุริษธรรม 7 ไปหมดเลย
วิวาทะ 69 ตอบ Alex Joy GBB-G ให้เข้าใจคุณธรรมพระอรหันต์แบบง่าย ๆ ท่านคิดอย่างเดียว ให้คนที่ฟังท่านสำเร็จรู้อย่างที่ท่านรู้
วิวาทะ 70 BuDhan Barue ไปสู่ดวงใจที่ว่างเปล่า ระเบิดขึ้นซึ่งสติปัญญาแจ่มแจ้ง รู้โลกเห็นโลกแล้วเบื่อหน่ายโลกไปสุด ๆ เบื่อเกลียดกามวัตถุแห่งความใคร่(สตรี)ไปแบบขยะแขยงไม่อยากพบเห็นเลย
วิวาทะ 71 to rebirth find what or who bring the soul to rebirth that's the thieve Kill them to pass to NIRVANA การเกิดใหม่ อะไร? ใคร? เกิดใหม่? หาให้พบ แล้วฆ่าทิ้งเสีย จึงเปิดทางสู่นิพพานได้
วิวาทะ 72.Rebirth to Alex Koy to see not rebirth after death but in life การเกิดใหม่ ไม่ใช่หลังตายไปแล้ว แต่เกิด-ตายตอนเราเองมีชีวิตอยู่นี่เอง หาให้พบนั่นแหละการบรรลุอรหันต์ละ
วิวาทะ 73.Barue yes, the most truth of the Cause and Effect or Sciense ถูกแล้ว สัจธรรมที่สุดยอดคือ ทำเหตุ ให้ตรงกับผล ให้ได้ นั่นแหละแบบวิทยาศาสตร์ทางธรรมะละ นิพพาน
วิวาทะ 74.When you think of war war will come to you with death ในเมื่อท่านเฝ้าคิดถึงสงคราม สงครามก็จะมาสู่ท่าน พร้อมกับความตาย
วิวาทะ 75 สัจธรรมสมาธิ และสงครามโลกจิตวิญญาณ ไม่เคยมีเปิดเผยมาก่อนนี่แหละเรื่องสุดลับสำหรับโลกสู่นิพพาน แด่ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 76 ทำไมหมอจึงไม่บรรลุธรรมทั้ง ๆ ที่เรียนเรื่องกายสังขารมามาก กลุ่มพุทธภูมิ ไม่หรอก หมอนี่แหละได้โอกาสดีกว่าคนอื่นหลายเท่าในเมื่อคุ้นเรื่องคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ และคนตายกว่าคนทั้งหลาย
วิวาทะ 77.ต้องมีพรหมวิหาร 4 จึงจะสำเร็จ ถูกต้องไหมคะ ไม่ใช่ ต้องฆ่ากามตัณหา ภะวะตัณหา และ วิภะวะตัณหา เหตุของทุกข์ ในธรรมจักกัปปะวัตนสูตร ให้มองที่เรื่องเหตุ และ ผล ให้ตรงกันชัดเจน แล้วทำลายเหตุแห่งผลลคืออริยมรรคเสีย นั่นเอง
วิวาทะ 78 ปลีกวิเวกในป่าช้าผีดิบ สุสานสุขาวดี วันอาสาฬหบูชา 2562 ...ฟังดนตรีแห่ศพของพวกป่าช้ามาบรรเลงต้อนรับสนั่นตลอดคืน
วิวาทะ 79 Full Moon innoccent heart to NIRVANA จันทร์เพ็ญเต็มดวง บอกใจที่ไร้มลทินไปทุกอย่าง นั้นแหละโลกนิพพานที่ บังเกิดขึ้นในดวงใจเรานี้เอง
วิวาทะ 80 to Barue Yes, what is a life? How a life live and walk? ถูกแล้ว ชีวิตคืออะไร?ชีวิตอยู่ไปอย่างไร? เดินไปอย่างไร? ปฏิบัติต่อชีวิตให้ถูกต้อง แล้วอาศัยชีวิตนั้นเองทำวิปัสสนารู้แจ้ง การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้
วิวาทะ 81.นิมิตเกิดจากเก่งสมาธิ หากไม่เก่งอย่าพูดเลย เพราะเท่ากับบอกทางผิดเขา และผู้รู้จะหัวเราะเยาะเอา ต้องเก่งถึงระดับอุปปจาระสมาธิ ไปถึง อัปนาสมาธิ เกิดนิมิตระลึกชาติได้ และถอดดวงจิตออกไปท่องเที่ยวได้ เนรมิตอะไรก็ได้
วิวาทะ 82. ฆราวาสสามารถบรรลุธรรมได้ นี่แหละโลกใหม่เลยละ และผู้บรรลุย่อมย่อมมั่นใจในเหตุในผล ที่ตนบรรลุนั้นเอง และแนวทางคือบรรลุด้วยพลังแห่งปัญญา ไม่เกี่ยวกับศีลสมาธิเลยก็ได้นี่แหละเรื่องใหม่เอี่ยมสำหรับโลกยุคใหม่ และที่ลัดสู่อรหันต์เลยทีเดียว
วิวาทะ 83 หมอเสนอ9เท็กนิคเพื่อดูแลสมองให้ชาญฉลาด พบเรื่องลมหายใจเข้าออกพบวิธีแบบเดียวกับการฝึกสมาธิและระบบปราณของพระกรรมฐาน-ธุดงค์ แต่ไม่สามารถบอกวิธีปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพานต่อไปได้ นั่นแหละที่ขาดอยู่นิดเดียวก็บรรลุแล้ว
วิวาทะ 84..ผู้รู้แจ้งลึกซึ้งแล้วก็ย่อมออกมาจากป่ามาใช้เทกนิคโลกยุคใหม่ เผยแผ่พระธรรมมรรคผลช่วยคนทั้งโลก ด้วยการกดปุ่มธรรมะก็ไปได้ทั่วโลกทุกเนื้อที่ทุกตารางนิ้วแผ่นดินโลกเลย
วิวาทะ 85..ถามกลุ่มพุทธภูมิผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า รู้ได้อย่างไรว่าท่านได้รับพยากรณ์มาว่าเป็นพระนิยตะโพธิสัตว์ แล้วมีแต่คำข่มขู่ ใครปรามาสบาปหนัก นี่แหละเลินเล่อจนกลายเป็นความไม่เอาไหน ทำให้ขาดความเชื่อไปเลย
วิวาทะ 86 สู่คำตอบสำคัญสำหรับเยาวชนคนในโลกยุคใหม่ สู่จุดจบที่แท้จริง ทางบรรลุมรรคผลนิพพานทันใด น่าชื่นใจจากเยาวชนอิตาลี ตามโพสต์ของ Gothami Huang Gothami HuangGautama Buddha and Buddhism GBB-G 1 มิถุนายน เวลา 02:56 น. ·
วิวาทะ 87..ลิซ่า Lisa Pranpriya Manobal เยาวชนไทยนักร้องก้องโลกยุคนี้เชี่ยวชาญใช้สมาธิสูงสุดในการปฏิบัติงานเต้นรำขับร้องอาชีพของตนอย่างสูงสุดๆฝึกฝนตนเป็นคนขยันฆ่ากิเลสความขี้เกียจไปหมดสิ้นจากใจนี่แหละการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติงานละ
วิวาทะ 88..อนัตตลักขณะสูตร The Stories of Anatta or On Insubstantiality or Non - Self:
วิวาทะ 89 ตัวอย่างพระผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชีวิต ทำเตโชกสิณ เพ่งดวงอาทิตย์ตั้งแต่อายุ 1 ขวบ เอาป่าช้าเป็นสนามรบกามกิเลส ประวัติพระนักปฏิบัติ
วิวาทะ 91..ประสพการณ์ทางธรรมปฏิบัติ แสงสีเขียวทำให้ตกใจ อยากรู้ว่าเป็นอะไรแน่ เป็นนิมิต เกิดจากสมาธิที่เก่งพอสมควรแก้ด้วยกสิณ ถึงเวลาฝึกชั้นสูงไปกว่า...ฝึกอากาสกสิณเพื่อนิพพานอันว่างเปล่า..
วิวาทะ92..อุทยานธรรมดงยาง จังหวัด ศรีสะเกษ 1 มกราคม 2019 · 31 ธันวา​ 61 สู่​ 1 มกรา 62 .... เค้าท์ดาว​ เค้าท์ธรรม​ ส่งท้ายปี ด้วยการทำดี​ เนสัชชิกปฏิบัติธรรม ณอุทธยานดงยางศรีสะเกษ
วิวาทะ 93 5 ปีผ่านไป ไวเหมือนโกหก เปรียบเทียบวันนี้ กับ 5 ปีที่แล้วค่ะ ปีนี้มีริ้วรอยใต้ดวงตามากขึ้น
วิวาทะ 94..มุสลิม ปัญหามุสลิมโลก Muslims, Muslim World Problems
วิวาทะ 95. ความรักที่ถูกบังคับ มีมาแต่ประวัติศาสตร์ดูนบีมุฮัมมัดเป็นตัวอย่าง
วิวาทะ 96. ทฤษฎีสมาธิฝ่ายแพทย์พบทฤษฎีสมาธิฝ่ายพระนักปฏิบัติ 9 เทคนิก
วิวาทะ 97 ปัญหาของคณะสงฆ์ไทย ปัญหาพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธทั่วประเทศกำลังสนใจกันอยู่
วิวาทะ 98 ปัญหาคณะสงฆ์ไทยข ปัญหาพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทั่วประเทศกำลังสนใจกันอยู่(ตอนที่ 2) ผิดพระวินัย สังฆาทิเสส ปู่แสง
วิวาทะ 99 พระอาจารย์สิริปันโน อดีตลูกชายอภิมหาเศรษฐีที่สละสิทธิมรดกมูลค่า2แสนกว่าล้านบาท สำนักสงฆ์เต่าดำ ทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี
วิวาทะธรรมพิจารณ์ วาทะตอบโต้สัจธรรมรอบทิศ สู่สุดยอดมรรคผลอันสูงสุด ผ่านเฟสบุ๊คทั่วโลกCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.