ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bulletหน้าที่เก็บไว้
1..วาทะที่ 1.. Wuhan virus, 1.. Vārdi 1.. Uhaņas vīruss Kā pasaule tiks galā ar šo briesmīgo vīrusu? Uzziniet patiesību par tīrību Vispirms netīrs.

 

 

 

57.Latvian ลัตเวีย

-----

1.. Vārdi 1.. Uhaņas vīruss Kā pasaule tiks galā ar šo briesmīgo vīrusu? Uzziniet patiesību par tīrību Vispirms netīrs.

 

Uhaņas vīruss, kā pasaule tiks galā ar šo briesmīgo vīrusu?

KĀ PASAULE izies cauri WUHAN vīrusu šim ļaunajam vīrusam?

 

Mūsu pasaulei, kas saskaras ar lielo nāves slimību Wu vīruss šodien samazina koronavīrusu

Tāpēc ir jautājums, kā rīkoties mūsu pasaulei un šīs pasaules cilvēkiem. Vai izdosies tikt pāri šim bīstamajam vīrusam?

 

Atbilde uz šo jautājumu ir tīrība.Izplatīsim šo tīro loku visā pasaulē. Padariet visu pasauli tīru un brīvu no visiem netīrumiem.

 

 un tajā pašā laikā padarot pasauli tīru un nešķīstu satīrīt Izmetiet visus netīrumus no savas sirds, iztīriet savu sirdi, katru cilvēku šajā pasaulē. kad visas pasaules sirdis ir attīrītas no netīrumiem Tas ir veids, kā pārvarēt katru slimību un katru slimību.

 

 un ieguvumi ir ne tikai. Katra cilvēka uzvara uzņem visu ciešanu triumfu cilvēka sirdī. cilvēku dzīvēs kas ir visas pasaules ārējā un iekšējā matērija un ārēji mūsu sirdīs. mūsu pašu sirdis

 

un ved uz patiesu laimi nirvānas pasaulē Kunga Budas.

 

• No Phayap Panyatharo Facebook lapas es esmu ar Es vēlos iekļūt nirvānā šajā dzīvē.

2020. gada 30. janvārī plkst. 00:26 •

----- 
57.Latvian ลัตเวีย

3..วาทะที่ 3.14 วันสันโดษ. 3.. Vārds 3.. Visai pasaulei ir jāizvairās no Covid-19 14 dienas. Izmantojiet šo iespēju, lai pareizi praktizētu vientulības dharmu. gan fiziskajā, gan garīgajā, veids, kā s
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก Laimes sūtīšana 2021, runa 41.. SorKhorSor. 2021, 63 pasaules valodas, ļoti skumji. Covid ir lielā mērā paņēmis pasaules dzīvi. Cīnies ar patiesību par vient
62..ยอดสุภาษิตโลก (63ภาษา) world proverb(63 languages)
69..วันสำคัญของมวลมนุษย์ทั้งโลก รอบ 16 ก.พ. 2565Makha Bucha diena, kas ir svarīga diena visai cilvēcei visā pasaulē, ap 2022. gada 16. februāri
70..แด่สงครามรัสเซีย-ยูเครน Uz Krievijas-Ukrainas karu
75..อริยสัจธรรมข้อที่ 1 ทุกข์ 75.. Pirmā cēlā patiesība: ciešanas, visas ciešanas, patiesība par ciešanām
76..อริยสัจธรรมข้อที่ 2 สมุทัย เหตุแห่งทุกข์ Otrā cēlā ciešanu patiesība, ciešanu cēlonis 1, tikai zinot ciešanu cēloni iznīcināt ciešanu cēloni Tās ir tikai beigas
77..อริยสัจธรรมข้อที่ 3 ทุกขนิโรธ Trešā cēlā patiesība: Dukkha Nirodha Ciešanu pārtraukšana 1. Nirodha
79.. The 4 Noble Truths, 4 manuscripts for translations of 64 world languages, complete the 4 Truths, Samutaib, Nirodha, the Path. 79..อริยสัจธรรม 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ครบ 4 สัจจะทุกข สมุทัยบ นิโรธ มรรค
90 อริยสัจ ๔ Please translate to your language by Google translate
91 คำชี้ทางปฏิบัติ สังหารกามกิเลสลงได้จริง Please translate to your language
93 Taizemes musulmaņi nesaprot islāma rakstus kā visus melus. tikai kā vergs nodevība līdz nāvei Mūsdienās islāms Taizemē ir pieļāvis tik daudz kļūdu, ka visai valstij ir jāceCopyright © 2010 All Rights Reserved.