ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
91 คำชี้ทางปฏิบัติ สังหารกามกิเลสลงได้จริง Please translate to your language

 

Please translate to your language by Google Translate

91 คำชี้ทางปฏิบัติ สังหารกามกิเลสลงได้จริง Please translate to your language

-----

พระอาจารย์สิริปันโน อดีตลูกชายอภิมหาเศรษฐี ที่สละสิทธิการรับมรดกมูลค่า2แสนล้านบาท ออกบวชมา20 พรรษาแล้วสำนักสงฆ์เต่าดำ ทุ่งใหญ่นเรศวรอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ดวงพร ศรีโมรา ฟังธรรมะ พระป่า อรัญวาสี

14 พฤษภาคม 2016  ·

กราบสาธุเจ้าค่ะ

ความคิดเห็น 8 รายการ

Phayap Panyatharo

20 พรรษา 20 ปีนานแล้วทีเดียวยังไม่พ้นทุกข์ พระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องของพระองค์เองว่า ทรงปฏิบัติทางสายกลางซึ่งทรงระบุว่ามรรค8นั้นเอง จึงได้สู่ความตรัสรู้พร้อมเฉพาะ (ตถาคเตนะ อะภิสัมพุทธา) ได้เข้าสู่จักษุธรรม (จักขุกะระณี) ได้เข้าสู่ญาณความรู้แจ้ง(ญาณะกระณี) ได้เข้าสู่ความสงบ(อุปะสมายะ) ได้เข้าสู่ความรู้ยิ่ง(อะภิญญายะ) ได้เข้าสู่ความรู้พร้อม(สัมโพธายะ และ ความพร้อมเข้าสู่นิพพาน(นิพพานายะ สังวัตตะติ)

Phayap Panyatharo

ทรงตรัสถึงกรรมฐานของพระองค์ ว่าเป็นการพิจารณาอริยสัจ 4 แบบ 3 รอบ 12 อาการคือแบบนักวิจัยสมัยใหม่นี่เอง รอบที่ 1 ทรงมองแบบสมมติฐาน รอบที่2 ทรงพิศูจน์อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งไปหมด เช่นเรื่อง ตัณหา ก็ทรงพิศูจน์ ให้เห็นความหมดไปไม่เหลือเลยแห่งตัณหา รอบที่ 3 ก็ทรงพบความจริงรู้แจ้งตรงตามสมมุติฐานที่พิศูจน์มา เรื่องทุกข์ ก็ทรงรู้แจ้งทุกข์ อย่างแท้จริง ว่าทุกข์คืออะไร ทรงรู้แจ้งทุกข์ก็ทรงรู้แจ้งโลก เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ... เป็นเรื่องการรู้แจ้ง ด้วยการทำกรรมฐานแห่งปัญญา พิจารณาตรึกตรองอย่างลึกซึ้ง ตามที่ทรงตรัสว่าเมื่อได้มี จักขุง อุทะปาทิ(จักษุได้เกิดขึ้นแล้ว) ญานัง อุทะปาทิ(ญาณได้เกิดขึ้นแล้ว) ปัญญาอุทะปาทิ(ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว) วิชชาอุทะปาทิ(วิชชาได้เกิดขึ้นแล้ว) อาโลกโก อุทะปาทิ(แสงส่ว่างได้เกิดขึ้นแล้ว) ก็ทรงรู้แจ้ง ทุกข์ สมุทัยเหตุแห่งทุกข์ นิโรธ สภาวะแห่งความดับไม่เหลือแห่งเหตุของทุกข์ และ ข้อปฏิบัติทั้ง 8 ที่ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นั้น ทรงทำให้เกิดขึ้นได้ รวมแล้ว เป็น 12 อาการ เรื่องละ 3 รอบ นั้นแหละจึงทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

ตอบกลับ21 ชม.

Phayap Panyatharo

ซึ่งเมื่อปฏิบัติไปตามพระองค์ มีการตรึกตรอง ไปตามลำดับ อริยสัจ 4 จนรู้แจ้งทุกข์(สมุทัย นิโรธ มรรค) ว่าทุกข์คืออะไร มาจากเหตุอะไร เช่นท่านอัญญาโกณฑัญญะ ท่านพบว่าทุกข์มาจากการเกิด เกิดมาแล้วก็ตาย ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเช่นนี้หมด ไม่มีใครหรือสิ่งใดพ้นตายไปได้ ท่านก็บรรลุโสดาบัน ครั้นทรงสอนต่อไปอีกเรื่อง อนิจจัง ความไม่เที่ยง ความเป็นอนัตตา ความที่เราทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่เกิดมาล้วนเป็นทาสของความตาย นั้นแหละยิ่งไปไม่พ้นทุกข์เลย และครั้นสอนเรื่องความร้อน ๆ นั้นคือทุกข์นั่นเอง มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่าง ชีวิตพบความร้อนทุกนาทีชีวิต นี่แหละทุกข์ที่หนีไปไม่พ้นเลย ก็สำเร็จอรหันต์ เนื่องเพราะเกิดความหน่ายในทุกข์ แล้วเกิดความสลัดหลุดพ้นไปจากตัณหา เลยบรรลุทันที บรรลุแล้วเราก็รู้เองว่าบรรลุแล้ว นี่แหละ ไม่ต้องเปลืองเวลาไปมากนัก เพียงทำความเข้าใจแบบนักวิจัย วิจัยเรื่องทุกข์ ให้เข้าใจจริง ๆ ที่สุดเข้าใจเรื่องทุกสิ่งทุกอย่าง รูปธรรม นามธรรม โลก จักรวาล นรก สวรรค์ คนธรรพ์ พระเจ้า ล้วนเป็นทุกข์เสมอกันหมด ชีวิตทุกชีวิตล้วนเป็นทุกข์ และรูปธรรมก็คือความร้อนความร้อนแบบ สัพพัง อาทิตตัง สรรพสิ่งล้วนมีแต่ร้อนทั้งนั้น ตามอาทิตตะปริยายสูตร นั้นแหละ ทุกข์ ทุกข์คือความร้อน และที่สุดมองเห็นเราเองเป็นทุกข์ รู้แจ้งทุกข์แบบเห็นทุข์ครอบโลก ครอบจักรวาล สมบูรณ์ ก็สำเร็จอรหันต์ได้ ... ว่าตามพระพุทธเจ้านะครับ พิศูจน์ด้วยตนเอง

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง

ตอบกลับ21 ชม.แก้ไขแล้ว

Phayap Panyatharo

เอาละนะครับ... มารู้เรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่ง คือ นักบวช พระสงฆ์ผู้ถวายตนเป็นพุทธสาวกแล้ว จะอยู่ใต้สายตาของมารทุกรูปแบบเลยทันที และเมื่อผ่านมาแล้ว มีตัวร้ายตัวหนึ่ง นั่นคือ กาม เอาละ ด้วยประสบการณ์มา มาศึกษามันสักหน่อย แน่ละ มันจะคอยกีดกั้นเราแบบนิ่มนวล ไม่ให้เราบรรลุธรรมอันสูงสุด กีดกั้นสมาธิเรา ธรรมปฏิบัติเรา ไม่ว่า สมาธิ วิปัสสนา กสิณ ฌาณ เพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเอง เอาละ พอเห็นได้ว่า ที่ยังไม่ไปไหน มาไหน เป็นเพราะกามตัวนี้ กามกิเลส กามตัณหา นี้แหละ ที่มันปิดกั้นคุณอยู่ แบบที่คุณจะไม่รู้ตัวเลย มันเป็นกระแสความรู้สึกนึกคิดอย่างเบาบางไปถึงเรื่องกามกิเลส เรื่องรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่อ่อนโยน ละมุนละไม แต่นั่นแหละ เครื่องมือของกามที่มันเอามาปิดกั้นเรา

ตอบกลับ1 ชม.แก้ไขแล้ว

Phayap Panyatharo

เราต้องไม่ปรานีมันเลย เราต้องฆ่ามัน ขูดมันออกไปให้เกลี้ยง เริ่มแต่ความนึกคิดจินตนาการของเรา ต้องรู้เลยว่ามันเป็นศัตรูถึงแม้ความรู้สึกจะเป็นดั่งมิตรผู้แสนดี แสนน่าทะนุถนอม แสนน่ารักก็ตาม ต้องมองว่านั่นคือ เล่ห์กลของศัตรูผู้ปิดกั้นเราเอาเราไปเป็นทาส ในรูปธรรมก็คือ ตราบที่ยังไม่บรรลุ จงห่างไกลไปจากสตรีเพศ อย่าให้เห็นเลยก็ดี และจงรู้สัจธรรมว่า นั้นเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยด้อยค่า น่ารังเกียจขยะแขยงที่สุด น่าเบื่อที่สุด น่าสะอิดสะเอียนที่สุดลองมองอะไร หมู่หนอนนั่นเอง ที่อยู่ในฐานส้วมวัด หรือใส้เดือนในดินเปียก ๆ ว่าน่ารังเกียจอย่างไรก็ให้ได้ความรู้สึกอย่างนั้น นั่นแหละดวงจิตของเราจะยกขึ้นสูงเกินกว่าระดับกิเลสตัณหาอุปาทาน จะเหมือนดอกบัวที่ค่อยผุดขึ้นจากตม จากน้ำ กำลังไปปริ่มน้ำอยู่เลยทีเดียว ครั้นบานเหนือน้ำขึ้นมาเมื่อไร ก็บรรลุสู่โลกแห่งความตื่น เบิกบาน สว่างไสวไร้มนทิลไปเลย นั่นแหละ ปิดกามทัศนะและความรู้สึกให้มิด อย่าไปเกี่ยวข้องทั้งทางกาย ตา หู และจิตใจ แล้ว....

ตอบกลับ1 ชม.แก้ไขแล้ว

Phayap Panyatharo

ต้องหมั่นทำ อสุภะกสิณ นะ หมั่นหมายความว่าทำบ่อยๆ ทำเป็นประจำ ทำเป็นเวลาแบบเข้าโรงเรียนเลยทีเดียว มีเวลาทำเฉพาะ ๆ อย่าขาด จนในที่สุดจะบังเกิดผลดี มาก ๆ ทำเป็นไหมล่ะ ?

ตอบกลับ1 ชม.

Phayap Panyatharo

มาฝึกสร้างจิตนาการ ฝึกสร้างจินตนาการ ให้เห็นคนสวยสุด ดุจนางงามระดับโลกเลยก็ได้ เพ่งด้วยสมาธิอันเด็ดเดี่ยวของเรา.....แน่ละ ถ้าเก่งสมาธิ....... น่าถึงระดับอุปปะจาระสมาธิ จะเพ่งได้เห็นภาพชัดเจน เห็นหมด รูปร่าง ใบหน้า ผิวพรรณ อันสวยงาม และแววยิ้มอันเบิกบานของเธอ .... และเราจะอาจหลงไปในจินตนาการก็ได้ แต่เราจะให้เดินจินตนาการไปในแบบมองสัจธรรม อนิจตา ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ....ก็มองต่อไปให้เห็นร่างอันสวยงามนั้น ค่อย ๆ เปลี่ยนไป เป็นสาวแก่ เข้าวัยชราหงำเหงือก..... มองให้เห็นด้วยจินตนาการ ..... หยุดเพ่งตรงนี้ให้นาน นาน นาน นาน จนพบว่าดวงใจเราเปลี่ยน ไปจากความรักความหลง เป็นความขยะแขยง น่ารังเกียจขึ้นแทนเสียแล้ว ให้ได้พบการเปลียนไปแบบนี้ ใจเราจะยกขึ้นสูงไปจากคนงามความงามนั้น แล้ว จินตนาการต่อไป ให้เห็นภาพอันเจ็บป่วย นอนอยู่บนดินเปียก ริมฝั่งน้ำ และเห็น ร่างเปล่าเปลือยขาวสะอาดสะอ้าน เต่งตึงไปหมด แล้วกลับทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว ค่อยเปลี่ยนไปเป็นร่างอันน่าเกลียด น่ากลัวน่าวิ่งหนีไปไกล ๆ ร่างที่ผุพังลง เห็นดวงตาโบ๋ เนื้อหนังผิดไปคนละคนไปเลย ค่อยผุ ค่อยกร่อนลงจนเหลือแต่กระดูก และ กระดูกนั้นหันมาทักทายคุณ จะโผหามากอดคุณคุณก็วิ่งเลย นั้นแหละ เข้าทางแล้ว .........ทำอสุภกสิณ ให้ได้แบบนี้ ทบทวนมาบ่อยๆ แบบนี้ ...เพ่งดูตรงนี้นานๆ ตรงที่ดวงตาโบ๋น่ะ....แล้ว นั่นแหละจะรู้สึกตนเองเลยว่าเรานั้น คือบัวพ้นน้ำแล้ว เบิกบานแล้ว นั่นแหละ รู้ ตื่น และ เบิกบาน.......ทำบ่อย ๆ แบบทบทวนมาตามลำดับ ๆ ทำบ่อยจนรู้สึกสนุก เพราะเท่ากับกวาดลานวัดทุกวัน ๆ ไม่ให้มีขี้ฝุ่นเลยนั่นเอง และ นี่แหละ ทำเป็นหลักสูตรเลยนะครับ ...คือหมายความว่า ทำพร้อม ๆ กัยทั้งมหาวิทยาลัยเลยจะได้บรรลุพร้อมกันทังหมู่ทั้งกลุ่ม ทั้งเมือง ทั้งโลก ...... มันจะบอกคุณเองว่าคุณสำเร็จตรงนี้แล้วหมายถึงรางวัลแห่งชีวิตที่ล้ำค่าอย่างสุดประมาณได้ ...จึงเข้าสู่อรหัตตมรรค อรหัตตผล ได้ทันที ......

ตอบกลับ44 นาทีแก้ไขแล้ว

Phayap Panyatharo

แล้วเราก็จะรู้แจ้งอริยสัจ 4 รู้ 3รอบ 12 อาการแบบพระพุทธเจ้า และรู้ตนเอง ว่าตนรู้แล้ว พร้อมจะโปรดคนทั้งหลายให้รู้ตามเพื่อพบความสุขอมตะนิรันดร นั่นคือ สู่แดนอริยบุคคลสูงสุดด้วยการฆ่ากามตัณหาให้เสร็จเด็ดขาดลงจริงๆก่อน ..........และ ใครๆก็ทำได้ ...ใครทำใครก็ได้ ไม่จำกัดเพศ วัย อายุ เชื้อชาติ ศาสนาใด .........

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "am Buddhist Girl"

ตอบกลับ41 นาทีแก้ไขแล้ว

-----

*****

----- 
1.Thai-ไทย

1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อน
2..วาทะที่ 2.. cleanliness ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิ-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยการรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงาน การอาชีพที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขาร แล้วเผาเถิด
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
12..วาทะที่ 12..โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอันไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
32..วาทะที่ 32..พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้ #พระคุณของแม่
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39..โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42.. แด่ตรุษจีน 12 ก.พ.2564 บุญคุณอันล้ำเลิศ ของบรรพบุรุษผู้สร้างแผ่นดินสร้างชาติมา ลูกหลานรำลึกรู้ไม่มีวันลืม
43..วาทะที่ 43..แด่วันวาเลนไทน์ 14 ก.พ.2564
44..วาทะที่ 44..ก่อนที่คุณจะตายด้วยวัยชราหรือเพราะCOVIDวันนี้
50..วาทะที่ 50 .. เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดยากให้รอดชีวิต
50..วาทะที่ 50..44 ภาษา เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดหยากให้รอดชีวิต
51..วาทะที่ 51..วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 จันทร์เพ็ญเต็มดวง บอกใจที่ไร้มลทินไปทุกอย่าง นั้นแหละโลกนิพพานที่ บังเกิดขึ้นในดวงใจเรานี้เอง
52..วาทะที่ 52.. แด่วันสตรีสากล For International Women's Day
53..วาทะที่53.. เอาชนะตนเอง ทางชนะสงครามของชีวิต
54..วาทะที่ 54..(44ภาษา)รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา แด่ พระศพ พระครูวรธรรมคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอวังหิน ศรีสะเกษ
55..วาทะที่ 55 แด่คณะรัฐประหารเมียนม่า ลืมสัจธรรมความอดทน ทำลายประชาธิปไตยจะไม่มีแผ่นดินอยู่
57..วาทะที่ 57..To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58.. To Afganistan and New Taliban 1. แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERA
62..ยอดสุภาษิตโลก (44ภาษา) world proverb(44 languages)
63..ลาลิสาแบลคพิ้งค์ Come out and listen to LALISA BLACKPINK
64..TO UNO
66..วันเด็กแห่งชาติ Children’s day of Thailand
67..44ภาษาแด่วันคริสต์มาส 25 ธค.2021
68..มุสลิม ปัญหามุสลิมโลก Muslims Muslim World Problem
69..มาฆะบูชา วันสำคัญของมวลมนุษย์ทั้งโลก รอบ 16 ก.พ. 2565
70..แด่สงครามรัสเซีย-ยูเครน
75..อริยสัจ 4 ข้อที่ 1 ทุกข์
76..อริยสัจ 4.ข้อที่ 2 สมุทัย เหตุแห่งทุกข์
77..อริยสัจ 4 ข้อที่ 3 ทุกขนิโรธ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 1. นิโรธ
78..อริยสัจ 4. ข้อที่ 4..ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(มรรค8) ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์,
79..อริยสัจ 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ครบ 4 สัจจะทุกข สมุทัยบ นิโรธ มรรค (ยังมีต่อ)
80..อริยสัจ 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ข้อที่ 1 เรื่องทุกข์(ต่อ) 12, นิพพิทาญาณของพระอรหันต์ 13.อาทิตตะปริยายสูตร
81..อริยสัจ 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ข้อที่ 4 เรื่อง มรรค 8 (ต่อ) 3 สัมมาอาชีโว - อริโย วายาโม
90 อริยสัจ ๔ Please translate to your language by Google translate
92..รวมยอดสุภาษิตใหม่ ต้นฉบับแปล 64 ภาษาโลก, 211 บท A collection of new proverbs, original translations in 64 world languages. A collection of new proverbs, manuscripts translated into 64 world languages, 211 chapters.
93..มุสลิมไทยไม่เข้าใจคัมภีร์อิสลามว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้น มีฐานะเป็นเพียงทาส ทรยศโทษถึงตายเลย วันนี้อิสลามในไทยทำผิดมากจนถึงระดับที่คนไทยทั้งประเทศต้องลุกขึ้นไล่หนีไปจากแผ่นดินไทยแล้ว
99..อริยสัจธรรมแห่งชีวิต บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Please translateto your language by Google translate
99..อริยสัจธรรมแห่งชีวิต บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 Please translateto your language by Google translate
100..พุทธศาสนาสอนอะไร? นี่เป็นข่าวดีสุดประเสริฐ แจ้งไปให้รู้ทั่วโลกเลยนะ
101..การเมือง เสนอให้คิด คนไทยไปสู่ประชาธิปไตยจริง ๆ ชุดที่1-5 18 เรื่องต้นฉบับไทยสมบูรณ์
102 ยอดสภาษิตเดือนก.ย.2565 50 บท ต้นฉบับ 64ภาษาโลก
103 Please translate Phayap Panyatharo ประวัติชีวิตนักปฏิบัติธรรมทั้งชีวิต พระพยับ ปัญญาธโร (เล่าเอง) ตอนที่ 1-2 ไทย 48 บท
104.pleasetranslate รวมยอดสุภาษิต ถ่ายทอดไป 138ภาษาโลก ครอบพลเมือง 7.6 พันล้านคน
105 please translate รวมยอดสุภาษิตวรรคสั้น 210 บทต้นฉบับ ถ่ายทอดไป 138 ภาษาโลกครอบ 8พันล้านประชากรทั้งโลก
106 please translate ปัญหาของพระพุทธศาสนาแก้ไขได้ง่ายทั้งระบบสงฆ์แล้วนั้นหมายถึงสว่างรุ่งเรืองไปทั้งโลกยุคนี้
107. ส.ค.ส.(ส่งความสุขปีใหม่) 2566 แด่พลโลก 8พันล้านชีวิต
108.Please translate อิสลาม-พุทธศาสนา รายวัน 21 ธ.ค.2565 สมาธิ3ระดับสุดยอดมหานิพพาน
109. Please translate รายงานการวิจัยความคิดเห็นของคนไทยต่อปัญหาเดินขบวนในกรุงเตหะราน อิหร่าน
110.please translate พุทธศาสนารายวัน 26 ต.ค.65-5 ม.ค.66(21ตอน)ปัญหาพุทธศาสนาวันนี้แรงร้ายแต่แก้ไขได้ด้วยพุทธิปัญญา ไทย
111.please translate พุทธศาสนารายวัน 26 ต.ค.65-5 ม.ค.66(21 ตอน ๆ ที่21) กลับมาทำหน้าที่เถิด
111.please translate การเมืองโลก ประชาธิปไตยอเมริกาจากธัมมจักกัปปวัตนสูตร สู่กาลามสูตร ต้นฉบับ 138 ภาษาโลก
112 พุทธศาสนาวันนี้ รำลึกวันอาสาฬหบูชา วันพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา
113. การเมืองอเมริกาเข้าใจการเมืองประชาธิปไตย แต่ไม่เข้าใจไทยและเผด็จการ ก่อปัญหาการเมืองสากลขึ้น
114. รัฐประหารในไนเจอร์ แอฟริกา 27 กค.2566 มวลชนออกมาสนับสนุนรัฐประหารแน่นแผ่นดิน
115. พุทธศาสนารำลึกวันอาสาฬหบูชาวันทรงแสดงปฐมเทศนา3พระสูตรก้องโลก ธัมมะจักกัปปะวัตตนะสูตร
116.พุทธศาสนารำลึกวันอาสาฬหบูชาวันทรงแสดงพระปฐมเทศนา3พระสูตรก้องโลกอนัตตะลักขณะสูตร
117. พุทธศาสนารำลึกวันอาสาฬหบูชาวันทรงแสดงพระปฐมเทศนา3พระสูตรก้องโลก อาทิตตะปริยายะสูตร
118. ทบทวน !!! 14 ส.ค. 2566 พุทธศาสนาสอนอะไร จงแจ้งข่าวให้โลกรู้ทั้งโลกรู้Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.