ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประชาธิปไตยเท่านั้นภาค 1
bulletภาค 2
bulletภาค 3
bulletภาค 4
bulletภาค 5
bulletภาค 6
bulletภาค 7
bulletภาค 8
bulletภาค 9
bulletภาค 10
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletดี เล่มที่ 45
bulletดี เล่มที่ 46
bulletดี เล่มที่ 47
bulletดี เล่มที่ 48
bulletดี เล่มที่ 49
bulletดี เล่มที่ 50
bulletดี เล่มที่ 51
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletเพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 11
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
รายงานรัฐบาลทหารปราบปรามเข่นฆ่าประชาชน เริ่ม 13 พ.ค.2553

รายงานรัฐบาลทหารปราบปรามเข่นฆ่าประชาชน
ครั้งล่าสุดเริ่ม 13 พฤษภาคม 2553 

 

 
 

วีระ มุสิกพงษ์ ประธานนปช.แดงทั้งแผ่นดิน ขณะออกรายการ intelligence  พบจอม เพชรประดับ ประเด็นนายกรัฐมนตรีเสนอแผนปรองดองแห่งชาติ ให้เลือกตั้งวันที่ 14 พ.ย.2553 ภาพนี้วันที่ 7 พ.ค.2553เวลา 21.25 น.  แต่แล้ว ณ วันนี้ 12 พ.ค.2553 แผนปรองดองแห่งชาติทำท่าว่าจะล้มเหลวลง และแนวคิดในการปราบปรามประชาชนกำลังก่อหวอดขึ้นมาใหม่
 
เราคิดว่า รัฐบาลกำลังจะทำดีแล้ว  ในการเสนอแผนปรองดองแห่งชาติ  แม้ว่าแผนความคิดของรัฐบาล โดยเฉพาะนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในฐานะประธาน ศอฉ.โดยตรง  จะยังตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ชอบด้วยครรลองประชาธิปไตย    หากแผนความคิดของนายกรัฐมนตรี เป็นแผนที่ตั้งอยู่บนครรลองประชาธิปไตย นั้นแล้ว   สิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดก็คือ  แผนการปราบปรามประชาชน โดยใช้วิธีการข่มเหงรังแก ผู้อ่อนแอกว่า  อุปมาเหมือน  ทำร้ายด้วยกำลังที่เหนือกว่า  ทำร้ายผู้ที่อ่อนแอกว่า (ตัวโตกว่ารังแกคนอ่อนแอกว่า)  ประชาชนมือเปล่าไร้อาวุธ  จะไม่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด   เพราะหากเคารพในประชาธิปไตย  ต้องเคารพในสิทธิในการที่จะเรียกร้อง บอกกล่าวแด่ผู้ปกครอง และสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการอันชอบธรรมของพวกเขา  มีสิทธิที่จะอยู่อย่างสงบ  ไม่ถูกทำร้าย ทางร่างกายและจิตใจ  ของผู้อื่น   มีสิทธิในการที่จะมีฃีวิต  และเมื่อมีชีวิตแล้วก็อยู่มีชีวิตต่อไป  เขาต้องไม่ถูกฆ่าให้ตายไปเสียจากชีวิตของเขา   ต้องรู้ว่าชีวิตมีค่า  ต้องเคารพในสิทธิความเสมอภาคของปัจเจกบุคคลในระบอบประชาธิปไตย       คือท่านอย่ามองประชาชน เอกชน ในระบอบประชาธิปไตยว่าต่ำต้อย ด้อยค่า  ชีวิตพวกเขามีค่าน้อยกว่าชีวิตพวกท่าน  หรือน้อยค่ากว่าคนอื่น ๆ   อย่ามองว่าพวกเขาเป็นสวะสังคมที่จะเก็บจะกวาดไปทิ้งเสียที่ไหนเมื่อไรก็ได้     มองอย่างนี้ ไม่ถูก   และไม่ถูกตามครรลองประชาธิปไตยแล้ว  ยังไม่ถูกหลักการของศาสนาสากล  ทุก ๆ ศาสนา  ในศาสนาคริสต์กำหนดไว้ในบทบัญญัติ 10 ประการ ๆ ความว่า  จงอย่าฆ่าคน, อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา, อย่าลักทรัพย์, อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน... (You shall not murder! You shall commit no adultery! You shall not steal !  You shall not witness falsely against your neighbour!...Holy Bible : Exodus 20.13-14-15-16..)  ตรงกับหลักศาสนาพุทธ ที่กำหนดไว้ในศีลทุกระดับ ที่จะเริ่มด้วยข้อที่ 1  เสมอไปที่บัญญัติว่า   จงอย่าฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต   (ปาณาติปาตา เวรมณี) แม้ในศาสนาอิสลามก็ระบุถึงการที่ต้องทำความสันติสงบ แก่ผู้อื่น (อัสลามอเลกุม)   และหลักการประชาธิปไตย ได้ให้ความละเอียดไปตามหลักการศาสนานี้  จึงเป็นประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน  และเพื่อประชาชน (ประชาชนมีความสำคัญที่สุด ที่ท่านไม่อาจจะสั่งฆ่าเขาได้)  สำหรับคนที่มีสติปัญญา(โดยเฉพาะชาวพุทธทั้งหลาย) เข้าใจเรื่องราวมาตั้งแต่หลักการดั้งเดิมทางศาสนา   และอีกประการหนึ่ง  ในครรลองประชาธิปไตย  ชีวิตคนย่อมมีค่ามากมายหลายเท่ากว่าวัตถุ   ถ้าเรารับและรักในประชาธิปไตย นั้น หมายความอยู่ในตัวเอง ถึงความรักในผู้อื่น  ในศาสนาคริสต์กำหนดว่า  ถึงผู้อื่นเป็นศัตรู  เราก็ต้องรักแม้กระทั่งศัตรูจึงจะเป็นประชาธิปไตย  มีวาทะของพระศาสดาเยซูว่า  เมื่อเขาตบแก้มซ้ายเรา ก็ยื่นแก้มขวาให้เขาตบอีกด้วย
(.. ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน ก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย
You have heard that it was said, “An eye for an eye and a tooth for a tooth”
But I tell you not to resist an evil person. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also.

ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า ตาต่อตาและฟันต่อฟัน
ฝ่ายเราบอกท่านว่า อย่าต่อสู้คนชั่ว ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน ก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย
[Holy Bible; Matthew 5:38-39]....)  
ในศาสนาพุทธ ชีวิตถูกรับประกันไว้ถึงโลกหน้าหรือชาติหน้า  เพราะการประหารชีวิตเป็นบาปอย่างหนัก   และท่านอาจจะเผลอไปกระทำบาปแด่พระสงฆ์องค์เจ้า แด่พระผู้ตั้งใจมีปณิธานการสั่งสมบารมีถึงระดับพระโพธิญาณ แล้วก็จะเป็นบาปอันหนัก   ระดับถูกแผ่นดินสูบลงนรกโลกันต์ทั้งเป็น ๆ (เช่นเทวทัตแน่นอน)
 
ฉะนั้น  ขอให้รัฐบาล และทุก ๆ ฝ่ายที่ประกอบกันเป็นผู้ปกครอง  จงมุ่งตรงไปในทางที่ได้เริ่มไว้ดีแล้วที่สอดคล้องครรลองอันถูกต้องแล้ว   ให้เดินไปตามครรลองของประชาธิปไตย  นั่นคือ ไม่มีทางอื่น นอกจาก  ระงับการทำร้าย เข่นฆ่า ปราบปรามประชาชน  หรือแม้พฤติกรรมใดที่จะมีการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้ายเช่นนี้  ซึ่งในกรณีนี้  เป็นประชาชนมือเปล่า ๆ จริง ๆ  และพวกเขาได้ประพฤติและปฏิบัติตรงตามธรรมะที่ได้ประกาศ เห็นชัดเจนในคุณธรรมของพวกเขาแล้วทั้งโลก นั่นคือ  สันติ  และ  อหิงสา    ความคิดที่จะบีบบังคับเอาตามใจให้ประชาชนยอมจำนนให้ได้นั้น   ไม่อาจจะทำได้  ท่านต้องมาสู่สติ ก่อนที่จะทำไปท่านจะต้องถามตนเองก่อนว่า  หากทำอย่างนั้น   หรือปราบปรามด้วยอาวุธแล้ว  เรื่องมันจะจบหรือไม่?????   คำตอบมีชัดเจนเลยทีเดียวว่า  มันไม่จบ   ท่านฟังไหม????? มีคำตอบจากประวัติศาสตร์มายืนยันแล้วว่า   การปราบปราม ฆ่าผู้ไม่เห็นด้วยทิ้งเสียนั้น  ไม่ใช่คำตอบเลย   ท่านตาถั่วหรืออย่างไร????   ประชาชนที่มานี่  จำนวนเรือนแสน  .....พวกเขามาทำไม????   และแม้ไม่มีประวัติศาสตร์มายืนยัน  แต่ใช้เหตุผลมองไปในเรื่องความเป็นมนุษย์  ท่านก็จะเห็นว่า  ไม่ใช่ทางที่ยุติปัญหาอย่างแน่นอน   
 
ฉะนั้นมีทางเดียวคือ  การเจรจา   และ   ยุบสภาในที่สุด   และรัฐบาลควรจะมีความจริงใจ  และมีความปรารถนาดี อย่างสุจริต  รู้จักเคารพในประชาชน  แม้จะไม่เคารพประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจประชาธิปไตย    ก็เคารพในฐานะที่เขาเป็นคน ๆ หนึ่ง  นั่นก็จะบอกไปถึงคุณค่าครรลองประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน   วันนี้ ถ้ารัฐบาลมองประชาชนถูกต้อง ตามฐานะที่เป็นจริงของความเป็นคน เท่านั้น  รัฐบาลและแม้กองทัพ  หรือ ศอฉ. ของสุเทพ  เทือกสุบรรณ  ก็จะแก้ปัญหาได้  เพราะเมื่อเข้าใจสัจธรรมดังกล่าวมาแล้วนี้  ความเสียสละก็มีขึ้น  ความไม่เห็นแก่ตัวก็มีขึ้น  ฉะนั้น  แม้ไม่เข้าใจสาระแห่งสัจธรรมของความเป็นมนุษย์  แต่ระลึกทางปฏิบัติที่กระทำต่อเพื่อนมนุษย์  โดยคติว่า  ....  อย่าเห็นแก่ตัว   แต่จงเห็นแก่ประชาชน  นั่นเป็นวิถีทางประชาธิปไตย   และ   ....  วิถีทางบุญ....... จงมีศรัทธาในคำสอนของศาสนา....(บุษบา  บุญเสฏฐ์ และ  อรบุศป์ ละอองธรรม วิเคราะห์ 13 พ.ค.2553/08.30 น.) 
 
 

 

เจ๊กลิ้มติดคุก85ปีให้ลูกน้องนางนัฏยา แฮนดอลลเมดกับนายนิรัน เยาวพาออกเฟสบุคไร้สาระทั้งวันชิงพื้นที่สื่อ ด่าแหลก ขอให้รัฐบาลและเสื้อแดงเข้าไปดูหน่อยพอเอาเข้าคุกก็เอาเข้าไปนะครับ
รวมทุกความคิดเห็นทุกบทความจากเวบไซต์นี้

นสพ.ดี เล่มที่ 49
นสพ.ดี เล่มที่ 48
บทกวีการเมืองจากวัดพระโต
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วย ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
โหราศาสตร์ : หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วยอำนาจอิทธิพลดาวพระเคราะห์ต่อชีวิตมนุษย์
ไม่ซื่อตรงต่อสถาบัน FB:Phayap Panyatharo
รัฐประหาร22พ.ค.2557 16.30น.
นามธรรมและประชาชนจะลงโทษองค์กรอิสระ
บันทึกมติปชป.ให้สส.ลาออก ถึง ยิ่งลักษณ์ยุบสภา
พล.อ.เปรม มีข้อสงสัยไม่จงรักต่อสถาบันกษัตริย์ FB Phayap Panyatharo
องค์กรอิสระตัดสินนายกปู 7-8 พ.ค.2557จาก FB Phayap Panyatharo
กรณีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 3 บทสรุป)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 1-2)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้
วันแจ้งความแห่งชาติ 1 เม.ย. พุทธศักราช 2557
สรุปประเทศไทยวันนี้
คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย. 2556 ท่านจะต้องเรียนรู้ไปมากกว่านี้อีกเยอะเลย
ประเทศไทยวันนี้มีคำถาม ????
ข้อคิดจากการตัดสินของ ตุลาการรัฐธรรมนูญล้ม พรบ.กู้เงิน 2ล้านล. ของรัฐบาล
เวบไซต์ของเราถูกบลีอก
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ไปกราบสมีสุวิทย์ ๆปิดรีดวอยซ์ทีวีแสนบาทก่อนกลับ
ศาล เมื่อไม่สถิตยุติธรรม ก็เป็นปาราชิก
วันมาฆะบูชา ยุทธศาสตร์ในศาสนา
สมชัย ศรีสุทธิยากร คนเถื่อนแห่งองค์กรเถื่อนโดยรัฐธรรมนูญเถื่อน
รัฐบาลโดย ศอ.รส.เตรียมจับสุเทพ
ม็อบสุเทพ-ประชาธิปัตย์ เป็นกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวสุด ๆ เอารัดเอาเปรียบสังคมไทยอย่างไร้ความละอายใจ โดยถูกครอบด้วยอวิชชาความโง่เขลาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
อย่าลืมพรรคปชป.ไม่มีฐานะที่แท้จริงในระบอบประชาธิปไตย
สุเทพ-อภิสิทธิ์ทำปชป.พังเรียบ ใครจะกอบกู้?
สถานการณ์เมืองไทยเป็นอย่างไร
บทวิเคราะห์สื่อไทย
บันทึกประเทศไทยวาระ ที่ 2 ในหลวงกับม.7
สดุดี 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2556
บันทึกประเทศไทย 1-3 พ.ย.2556 กบฏสุเทพ เทือกสุบรรณ
คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย.2556
อะไรเป็นอะไร วันที่ 12 พ.ย.2556? ปัญหาโพธิรักษ์และ กองทัพธรรม
ระวังคิดล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยมีโทษถึงกบฎ เด็กศรีสะเกษหยาบคายไร้การสร้างสรรค์ตามแบบพรรคประชาธิปัตย์ การกลับมาของแดงทั้งแผ่นดิน
ร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ฉ.วรชัย เหมะ ถูกแปรเป็นนิรโทษกรรมสุดซอย
ม็อบสามเสนแปรเป็นม็อบราชดำเนิน ต้องการอะไร?
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้...อ่านไทยป.4 บทบาทที่น่าเหมาะสมขององค์กรเถื่อน ม.30 กรรมต่างกันสุดขั้วเอามารวมได้อย่างไร นิรโทษฯ
อาลัยสายัณห์ สัญญา
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้นายธนาอภิปราย ดร.ฆิกเมฆ เฉลย (3)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ นายเชน เทือกสุบรรณ นักเลงโตในสภา (2)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ มาธาดอร์ปชป.- สิงห์ปชป.ตายไหมครับ?
[ทบทวน]ป่าเถื่อนตีโซ่ตรวนผู้ต้องหาได้อย่างไร ระบบศาลไทยล้าหลัง ป่าเถื่อน ยังไม่รู้แก้ไขเสียที
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ ดูดีๆ ไม่เข้าใจฐานะตนเองต้องสั่งสอน- มาธาดอร์ปชป.-สิงห์ปชป.สิ้นชื่อ
สภาของประชาชนกับสมาชิกสภาฝ่ายค้านที่ไม่เข้าใจฐานะตนเองในระบอบประชาธิปไตย สุดถ่อยในรัฐสภาไทย
พรรคประชาธิปัตย์ต่อต้านนิรโทษกรรมประชาชนผู้ถูกกลั่นแกล้งจากรัฐบาลตนเอง
ประเด็นรัฐธรรมนูญโจร เพียงอ่านภาษาไทยให้ชัดเจนเท่านั้นเอง
ม.68 กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา ตลก.รธน.ไร้วุฒิภาวะ
ผู้พิพากษาจิตป่วยมีด้วยหรือ? ม.68กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา
พรรคที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงแก่ประชาชนไทยคือพรรคประชาธิปัตย์
หมอนี่ มาจากไหน ประชาชนรู้จักหรือเปล่า?
หน้ากากขาวในเฟสบุ๊ค นี่ชื่อจริง Narisa Jittapong
นโยบายชาวนาย่อมปรับเปลี่ยนได้ครับ อย่าไปสอนเขาผิด ๆ
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ถึงอัญชัญบุตรถึงอรหันต์เก๊หลวงปู่เก๊วีรพลฉัตติโกรวมมาจากหน้า1
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ สินสุวงษ์ ศิษย์โพธิรักษ์เจ้าลัทธิวิเศษเหนือมนุษย์
เอกยุทธ อัญชัญบุตรคนโกงแปดเหลี่ยมตายแน่แล้ว
สภารัฐธรรมนูญโลกเยือนไทยขอให้คืนสิทธิ์สส.แด่จตุพร พรหมพันธ์
ภาพที่อัปยศแด่วงการตุลาการไทย
ใครทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และควรจะรับผิดชอบอย่างไร?
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 มี.ค.2556
ปัญหามุสลิมโลก โรฮินยาถึงฉก.32 นราธิวาส ไสยบาบาถึงปัญหามุสลิมสามจว.ใต้
Muslim Rohingyas FB Phayap Panyatharo มุสลิมโรฮิงยา จากเฟสบุคพยับ ปัญญาธโร
แดงทั้งแผ่นดิน นปช.เคลื่อนไหววันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.2555
DSI แจ้งข้อหาอภิสิทธิ์-สุเทพออกคำสั่งฆ่าพัน คำกองแท๊กซี่เสื้อแดง
บันทึก24พ.ย.2555สิ่งที่เรียกว่าองค์การพิทักษ์สยามเริ่มต้นการแสดง ขณะที่กาซายุติการยิง
จากบันทึกในอดีตถึงพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
สรุปประเทศไทย รัฐบาลคมช.พล.อ.สุรยุทธ จุฬานนท์
คอป.และคณิต ณ นคร ที่รัฐบาลไปฝากความหวังไว้ แต่ผมว่าก็อย่าเพิ่งวางใจ
บันทึกแดงชุมนุม 15 ก.ย.2555 ทบทวนรัฐประหาร 6 ปีฆาตกรยังลอยนวล
มาทบทวนรายงานรัฐบาลทหารสลายการชุมนุมนองเลือดเรียกร้องประชาธิปไตย ราชประสงค์19พ.ค.2553
รวมบทศึกษาการเมืองไทยช่วง16พ.ย.- 10 ธ.ค.2551 หลายบทความจากหลายนามปากกา
ตลกรัฐธรรมนูญตัดสินแล้ว ไม่ยุบพรรคเพื่อไทย
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
แดงเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมแสดงพลัง 24มิ.ย.2555
ปัญหามุสลิมไทย (รีไวด์)
เรื่องที่น่าเบื่อหน่ายในรัฐสภาไทย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย บทวิเคราะห์ 48 บทนโยบายทักษิณ กับประชาธิปไตย (รีไวด์)
ทักษิณแถลงแนวนโยบายพรรคเพื่อไทย บทวิเคราะห์(รีไวด์)
Japan Tsunami 2011
เทศกาลวันมาฆบูชา Magha Puja
รายงานจากรัฐสภา พิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
นโบยทักษิณ นโยบายพรรคเพื่อไทย ญี่ปุ่นฟื้นตัวแล้ว หลังดุลการค้าเป็นบวก 71 ล้านเย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย ในที่สุดพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ก็มาร่วมกับคนเสื้อแดง
ศาสนาและประชาธิปไตย ปรัชญาชีวิต วัฒนธรรม เก่า ใหม่
ศาสนาและประชาธิปไตย ว่าโลกจะแตก 23 พ.ค.2554
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ เนวิน ชิดชอบ บรรหาร ศิลปะอาชา อันธพาลในประชาธิปไตย
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ รัฐบาลเด็ก กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลจมที่อยุธยา เรื่องเล็ก ๆ แค่นี้ปล่อยให้ประชาชนลำบากมาถึง 2 สัปดาห์แล้
วารสารต้านนิติราษฎร์ (หน้า 1)แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.