ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
ใครทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และควรจะรับผิดชอบอย่างไร?

ใครทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และควรจะรับผิดชอบอย่างไร?

นายสมชาย แสวงการ ส.ว.กับพวก ได้เสนอศาลรัฐธรรมนูญ โดยกล่าวหาว่ามีบุคคลจำนวนหนึ่งกำลังกระทำความผิดคิดล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550 และศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบเพื่อวินิจฉัยสั่งการแล้ว ด้วยมติ 3 : 2

บุคคลที่นายสมชาย แสวงการ กับพวกกล่าวหาว่ากระทำผิดร้ายแรงดังกล่าวนั้นก็คือ สมาชิกรัฐสภาจำนวน 312 คน ผู้กำลังทำการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญและได้ผ่านวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการไปแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 นี่เอง และฝ่ายค้านที่ได้ทำการก่อกวนเป้นอันธพาลของประชาธิปไตยไทยสู้ทางรัฐสภาไม่ได้ จึงยื่นเรื่องไปทางศาลรัฐธรรมนูญ  โดยอ้างมาตรา 68 รธน.2550

แต่มาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ 2550 ได้ให้อำนาจแด่ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะรับคำร้องไว้หรือไม่    ไม่   ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิและอำนาจที่จะรับเรื่องร้องเรียนไว้ได้   นี่เป็นการละเมิดอำนาจรัฐธรรนูญมาตรา 68 เป็นครั้งที่ 2  เราจึงทวงถาม ณ ที่นี้ว่า  ใครทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และควรจะรับผิดชอบอย่างไร ?

 

โดยหลักการประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญุทุกฉบับของประเทศไทย ล้วนรับรองว่าประเทศไทยจะต้องมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทุกฉบับ  นับแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรก ๆ  ที่กำหนดไว้ในมาตรา 1 ว่า   อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลาย............ นี่คือความหมายของประชาธิปไตย  มันถูกรับรองด้วยข้อความคล้าย ๆ กันนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับ  รวมทั้งระบบการแยกอำนาจ ......ฯลฯ อันยืนยันว่าประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตย .............

 

นั่นหมายถึงรัฐธรรมนูญเขียนขึ้นเพื่อให้ประชาชนไทยทั้งปวงอ่านเข้าใจ ไปตามภาษาไทยเพื่อให้รู้ชัดตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง และรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 68 ได้เขียนเอาไว้ด้วยภาษาไทย เพื่อให้ประชาชนไทยตระหนักในเงื่อนไขของกฎหมาย อย่างถูกต้องตรงกันทั้งประเทศ  อันเป้นเจตนารมณ์ของกฎหมายของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชน

แต่ปรากฎว่าศาลรัฐธรรมนูญเองได้ละเมิดมาตรา 68 มาแล้วครั้งหนึ่ง ในเรื่องราวที่ร้ายแรงมากนี้  ด้วยการรับเรื่องราวโดยตนไม่มีอำนาจที่จะรับ   และบัดนี้ได้กระทำความผิดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง  โดยรับเรื่องราวที่นายสมชาย แสวงการ ส.ว.กับพวก โดยอ้างมาตรา 68  เราจึงทวงถามซ้ำอีกครั้งว่า  ใครทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และควรจะรับผิดชอบอย่างไร ?

มีข้อความตรงไหนที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา 68  มาอ่านดูครับ  อ่านภาษาไทย

มาตรา 68  บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้  มิได้

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าว ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว  แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำดังกล่าว

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าว

 

คำถาม  ตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 68  ศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิและอำนาจในการรับเรื่องเสนอเพื่อวินิจฉัยสั่งการต่อไปได้หรือไม่?

ดูตรงไหนที่มีข้อความให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญ สามารถกระทำการได้ดังกล่าว

มีข้อความไหนครับ ?

ในวรรคสองหรือ ?    วรรคสองเขียนเอาไว้อย่างไร ?

เขียนเอาไว้อย่างนี้.........<<<< ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าว ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว  แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำดังกล่าว >>>>

ไม่มี   

แล้วมีข้อความไหนที่ให้อำนาจท่านไว้ .............  อ่านไทย.......อ่านพบมีแต่คำว่า   อัยการสูงสุด  กับคำว่า   และ  โดยข้อความว่า.....>>>>....ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว  <<<<....

 

ฉะนั้น   ศาลรัฐธรรมนูญ โดย ตลก.รธน.3 ใน 5 มีมติรับเรื่องเอาไว้วินิจฉัยต่อไป

จึงเป็นการกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดในระบอบประชาธิปไตย ..... เป็นครั้งที่ 2  

โดยหลักประชาธิปไตย กฎหมายย่อมเป็นของประชาชน  ประชาชนย่อมตรวจตรา มีสิทธิในการดูแลตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างสอดคล้องความต้องการของประชาชน โดยถูกต้องตามเจตนารมณ์ของประชาชน  โดยจะต้องมีความเป็นธรรม  ตามระบบสังคม และตามหลักกฎหมายเอง  ในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ อันเป็นเจ้าหน้าที่เอง   กระทำความผิดเองอย่างยิ่งใหญ่และซึ่งหน้าเช่นนี้  สมควรจะได้รับการลงโทษอย่างไร ?

........  จากศาลของประชาชน................หรือจากประชาชนโดยตรง  อันเป็นสิทธิพื้นฐานตามหลักการประชาธิปไตย  นั่นคือ  >>>>   มาตรา 1   อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลาย <<<<

 

ประเด็นที่ 2  การมองประเด็นปัญหานี้ เพื่อความเป็นธรรม ก็ต้องมองในองค์รวมทั้งหมดของระบอบ  ปัจจุบันนี้โดยรัฐธรรมนูญไทยทั้ง 18 ฉบับ ล้วนบ่งบอกเจตนารมณ์ว่าต้องการให้ประเทศไทยนำระบอบประชาธิปไตยมาใช้ปกครองประเทศ  ไม่มีการหวลย้อนหลัง เพื่อกลับไปสู่ระบอบเก่าก่อนอีกแล้ว  เพราะเหตผลของยุคสมัยและองค์รวมของโลกมนุษย์ สำหรับแนวคิดประชาธิปไตยไทยขณะนี้ มีเรื่องที่ควรมองอยู่ดังนี้คือ

1.    เรื่องอำนาจการปกครอง  ท่านจะเห็นว่าประชาชนโดยขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย(หรือคนเสื้อแดง)ได้เติบโตออกไปมาก ๆ และจะเติบโตต่อไปอีกไม่หยุดหย่อน โดยไม่มีอำนาจใดใดจะระงับยับยั้งได้อีกต่อไป  เหตุผลก็คือ พวกเขาได้มาลิ้มรสของอำนาจเข้าแล้ว และรสของอำนาจเป็นรสที่เอร็ดอร่อย   อันนี้ตรงหลักสัจธรรมในพระพุทธศาสนาที่ว่า  วโส อิสสริยัง โลเก   อำนาจเป็นใหญ่ในโลก  คนจึงมักหลงอำนาจเสมอ ๆ เพราะหลงด้วยรสอำนาจนี่เอง  เมื่อประชาชนคนธรรมดา ๆ มาระลึกและได้ลิ้มรสอำนาจเข้าไปครั้งหนึ่งแล้ว ก็ไม่มีวันที่จะคาย  มีแต่จะแสวงหาอำนาจของประชาชนเรื่อยไป (เช่นสามล้อคนหนึ่ง มีความเหลิงในอำนาจของตนที่บังอาจจะด่าทอเผด็จการอมาตย์ได้อย่างไม่เกรงกลัวใครในแผ่นดินในยุคนี้ พวกเขาได้อำนาจแล้วก็ติดใจในอำนาจการเป็นประชาชนธรรมดาของพวกเขา ไม่ยอมคายแน่นอน)   แต่เรานำเอากฎกติกาประชาธิปไตยมาใช้ผนวกกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนประจำชาติไทย  จึงเป็นที่หวังได้ว่าประชาธิปไตยไทยจะเจริญไปอย่างดีและเป็นแบบอย่างของการต่อสู้โดยวิถีทางประชาธิปไตยได้ในโลกนี้ 

2.    อำนาจทางการบริหาร และนิติบัญญัติ บัดนี้เป็นของประชาชนแล้ว  แม้จะยังไม่อยู่ในระบบที่สมบูรณ์ แต่การพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นแหละจะนำมาซึ่งระบบอันสมบูรณ์ต่อไป แนวทาวงพัฒนาประชาธิปไตยจึงต้องเป็นไปแบบนี้   แต่เรายังมีอำนาจหนึ่งที่เป็นอำนาจไร้ที่มาอันไม่สอดคล้องหลักประชาธิปไตย   ที่เห็นง่าย ๆ ก็องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2550 นี่เอง  ที่มีสถานะของตนอย่างลักลั่นกัน อย่างไม่สอดคล้องหลักความยุติธรรมอยู่แล้ว   มีบางคนไม่ได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง  กับมีบางคนได้ทรงโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง  มีความลักลั่นเช่นนี้แล้วตัวองค์กรเองยังไม่มีความขวนขวายที่จะแก้ไขระบบขององค์กรตนเองให้ดีขึ้นเป็นมาตรฐานสากลขึ้น   แต่ที่สำคัญก็คือ  ที่มาขององค์กร  ที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร นั่นคือผู้ที่แต่งตั้งองค์กรนี้มาจาก  สนธิ บุญรัตนกลิน  หัวหน้าคณะปฏิรูปฯ 2549 สนธิ บุญรัตกลินเป็นใคร  เป็นอรหันต์หรือ  ไม่ แต่เป็นมุสลิมชั่วร้ายคนหนึ่งเท่านั้นเอง  ท่านจะเห็นว่านี่คือที่มาอันไม่ชอบตามหลักการประชาธิปไตย  และโดยสามัญสำนึกของความเป็นธรรม คนเก้าคนที่มาจากมุสลิมชั่วร้ายคนเดียว มีอำนาจอันชอบธรรมอย่างไรสามารถยุบพรรคการเมืองของประชาชน ที่มาอย่างชอบธรรมถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตยแล้ว ที่มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้  โดยยุบพรรคไทยรักไทย  พรรคชาติไทย พลังประชาชน เป็นต้น  แล้วยังสามารถที่จะเลือกไม่ยุบพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุนอยู่ได้อีกด้วย(โดยแค่ออกคำพูดว่า หมดอายุความ 15 วัน อันเป็นการดูหมิ่นดูแคลนประชาชนทั้งชาติ)  และสามารถอย่างชอบธรรมอย่างไรในการตัดสินขับไล่นายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน(เพียงเพราะทำรายการอาหารในโทรทัศน์เท่านั้นเอง)  ซึ่งได้ปรากฎว่านายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ได้ออกมาสารภาพว่าที่ตัดสินนายสมัครนั้นเป้นการผิดพลาด   นั่นก็ดีแล้ว ซึ่งต่อไปท่านต้องลาออกเพื่อรับผิดชอบในผลงานที่ผิดพลาดนั้น(จะอยู่เฉย ๆ ได้อย่างไร  ตามหลักกฎหมายและหลักกรรมในพระพุทธศาสนา  ทำกรรมใดใดไว้ตนเองต้องรับผลของกรรมนั้น.....คุณวสันต์ ลองอ่านบทสวดนี้ดู.... กัมมัสโกมหิ  เรามีกรรมเป็นของตัว,   กัมมะทายาโท  มีกรรมเป็นผู้นำมามอบให้,    กัมมะโยนิ  มีกรรมเป็นผู้นำมาเกิด,   กัมมะพันธุ  มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์และพวกพ้อง,   กัมมะปะฏิสะระโณ  มีกรรมเป็นเครื่องยุยงเป็นเครื่องระลึก,  ยัง กัมมัง กะริสสามิ  เราจะทำกรรมอันใดไว้,   กัลยาณังวา  ดีก็ตาม,   ปาปะกังวา  ชั่วก็ตาม,   ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ  เราจะต้องเป้นผู้รับผลของกรรมนั้น.......  ไม่มีใครรอดจากกรรมได้  ประชาธิปไตยก็เช่นกัน การเจริญก้าวหน้าในประชาธิปไตย หลักกฎหมายจะต้องศักดิ์สิทธิ์  จะไม่มีใครรอดจากการกระทำผิดไปได้ ) 

3.   ประชาธิปไตยไม่ได้สร้างขึ้นในวันเดียว   ยังมีสิ่งที่จะต้องทำอีกมากมายเพื่อให้ประชาธิปไตยไทยเติบโต ไปจนถึงระดับที่มั่นคงและก้าวหน้า   ในระยะปัจจุบัน เราจงมาร่วมมือกันให้ได้มาตรฐานชั้นปกติเสียก่อน  นั่นคือ การเมืองประชาธิปไตยต้องแก้ด้วยการเมืองระบอบประชาธิปไตย  นับแต่นี้ไปจะต้องไม่มีรัฐประหาร   ไม่มีการยุบพรรคการเมือง  ไม่มีการก้าวก่ายอำนาจระหว่างตุลาการไปก้าวก่ายบริหารหรือนิติบัญญัติ   อย่างที่ท่านทำอยู่ขณะนี้นั่นเอง   จะต้องไม่มีขึ้นอีก ........จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกหลายครั้งจนกว่าจะเป็นที่พอใจของประชาชน....ซึ่งสิ่งนี้ทุกฝ่ายจะต้องเข้าใจตรงกันว่าเป็นสิทธิโดยตรงโดยปกติของประชาธิปไตยอยู่แล้ว.... จนกว่าจะได้รัฐธรรมนูญของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ......   ในระยะต่อไป ประชาชนต้องเติบใหญ่  ประชาชนต้องยืนบนขาตัวเองให้ได้ ปราศจากระบบทาส  ฉะนั้น ประเทศไทยจึงต้องรีบเร่งพัฒนาอย่างที่รัฐบาลประชาชนเขาพยายามทำอยู่ ถือว่าเป็นมาตรการยกระดับประชาชนให้ยืนได้อย่างมั่นคง  ถ้าเรารักประชาธิปไตย เราต้องพัฒนาไปอีกหลายก้าวใหญ่ ๆ โดยเฉพาะนโยบายใหม่ของรัฐบาลที่เพิ่งผ่านสภาไปคือ โครงการลงทุนคมนาคม 2 ลล. บาทนั่นเป็นตัวอย่าง

ประเด็นที่ 3  ยกประโยชน์ให้แก่จำเลย   

ดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆิน 
5 เม.ย.2556/08.20 น.

 
รวมทุกความคิดเห็นทุกบทความจากเวบไซต์นี้

นสพ.ดี เล่มที่ 49
นสพ.ดี เล่มที่ 48
บทกวีการเมืองจากวัดพระโต
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วย ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
โหราศาสตร์ : หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วยอำนาจอิทธิพลดาวพระเคราะห์ต่อชีวิตมนุษย์
ไม่ซื่อตรงต่อสถาบัน FB:Phayap Panyatharo
รัฐประหาร22พ.ค.2557 16.30น.
นามธรรมและประชาชนจะลงโทษองค์กรอิสระ
บันทึกมติปชป.ให้สส.ลาออก ถึง ยิ่งลักษณ์ยุบสภา
พล.อ.เปรม มีข้อสงสัยไม่จงรักต่อสถาบันกษัตริย์ FB Phayap Panyatharo
องค์กรอิสระตัดสินนายกปู 7-8 พ.ค.2557จาก FB Phayap Panyatharo
กรณีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 3 บทสรุป)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 1-2)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้
วันแจ้งความแห่งชาติ 1 เม.ย. พุทธศักราช 2557
สรุปประเทศไทยวันนี้
คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย. 2556 ท่านจะต้องเรียนรู้ไปมากกว่านี้อีกเยอะเลย
ประเทศไทยวันนี้มีคำถาม ????
ข้อคิดจากการตัดสินของ ตุลาการรัฐธรรมนูญล้ม พรบ.กู้เงิน 2ล้านล. ของรัฐบาล
เวบไซต์ของเราถูกบลีอก
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ไปกราบสมีสุวิทย์ ๆปิดรีดวอยซ์ทีวีแสนบาทก่อนกลับ
ศาล เมื่อไม่สถิตยุติธรรม ก็เป็นปาราชิก
วันมาฆะบูชา ยุทธศาสตร์ในศาสนา
สมชัย ศรีสุทธิยากร คนเถื่อนแห่งองค์กรเถื่อนโดยรัฐธรรมนูญเถื่อน
รัฐบาลโดย ศอ.รส.เตรียมจับสุเทพ
ม็อบสุเทพ-ประชาธิปัตย์ เป็นกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวสุด ๆ เอารัดเอาเปรียบสังคมไทยอย่างไร้ความละอายใจ โดยถูกครอบด้วยอวิชชาความโง่เขลาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
อย่าลืมพรรคปชป.ไม่มีฐานะที่แท้จริงในระบอบประชาธิปไตย
สุเทพ-อภิสิทธิ์ทำปชป.พังเรียบ ใครจะกอบกู้?
สถานการณ์เมืองไทยเป็นอย่างไร
บทวิเคราะห์สื่อไทย
บันทึกประเทศไทยวาระ ที่ 2 ในหลวงกับม.7
สดุดี 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2556
บันทึกประเทศไทย 1-3 พ.ย.2556 กบฏสุเทพ เทือกสุบรรณ
คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย.2556
อะไรเป็นอะไร วันที่ 12 พ.ย.2556? ปัญหาโพธิรักษ์และ กองทัพธรรม
ระวังคิดล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยมีโทษถึงกบฎ เด็กศรีสะเกษหยาบคายไร้การสร้างสรรค์ตามแบบพรรคประชาธิปัตย์ การกลับมาของแดงทั้งแผ่นดิน
ร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ฉ.วรชัย เหมะ ถูกแปรเป็นนิรโทษกรรมสุดซอย
ม็อบสามเสนแปรเป็นม็อบราชดำเนิน ต้องการอะไร?
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้...อ่านไทยป.4 บทบาทที่น่าเหมาะสมขององค์กรเถื่อน ม.30 กรรมต่างกันสุดขั้วเอามารวมได้อย่างไร นิรโทษฯ
อาลัยสายัณห์ สัญญา
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้นายธนาอภิปราย ดร.ฆิกเมฆ เฉลย (3)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ นายเชน เทือกสุบรรณ นักเลงโตในสภา (2)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ มาธาดอร์ปชป.- สิงห์ปชป.ตายไหมครับ?
[ทบทวน]ป่าเถื่อนตีโซ่ตรวนผู้ต้องหาได้อย่างไร ระบบศาลไทยล้าหลัง ป่าเถื่อน ยังไม่รู้แก้ไขเสียที
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ ดูดีๆ ไม่เข้าใจฐานะตนเองต้องสั่งสอน- มาธาดอร์ปชป.-สิงห์ปชป.สิ้นชื่อ
สภาของประชาชนกับสมาชิกสภาฝ่ายค้านที่ไม่เข้าใจฐานะตนเองในระบอบประชาธิปไตย สุดถ่อยในรัฐสภาไทย
พรรคประชาธิปัตย์ต่อต้านนิรโทษกรรมประชาชนผู้ถูกกลั่นแกล้งจากรัฐบาลตนเอง
ประเด็นรัฐธรรมนูญโจร เพียงอ่านภาษาไทยให้ชัดเจนเท่านั้นเอง
ม.68 กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา ตลก.รธน.ไร้วุฒิภาวะ
ผู้พิพากษาจิตป่วยมีด้วยหรือ? ม.68กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา
พรรคที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงแก่ประชาชนไทยคือพรรคประชาธิปัตย์
หมอนี่ มาจากไหน ประชาชนรู้จักหรือเปล่า?
หน้ากากขาวในเฟสบุ๊ค นี่ชื่อจริง Narisa Jittapong
นโยบายชาวนาย่อมปรับเปลี่ยนได้ครับ อย่าไปสอนเขาผิด ๆ
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ถึงอัญชัญบุตรถึงอรหันต์เก๊หลวงปู่เก๊วีรพลฉัตติโกรวมมาจากหน้า1
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ สินสุวงษ์ ศิษย์โพธิรักษ์เจ้าลัทธิวิเศษเหนือมนุษย์
เอกยุทธ อัญชัญบุตรคนโกงแปดเหลี่ยมตายแน่แล้ว
สภารัฐธรรมนูญโลกเยือนไทยขอให้คืนสิทธิ์สส.แด่จตุพร พรหมพันธ์
ภาพที่อัปยศแด่วงการตุลาการไทย
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 มี.ค.2556
ปัญหามุสลิมโลก โรฮินยาถึงฉก.32 นราธิวาส ไสยบาบาถึงปัญหามุสลิมสามจว.ใต้
Muslim Rohingyas FB Phayap Panyatharo มุสลิมโรฮิงยา จากเฟสบุคพยับ ปัญญาธโร
แดงทั้งแผ่นดิน นปช.เคลื่อนไหววันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.2555
DSI แจ้งข้อหาอภิสิทธิ์-สุเทพออกคำสั่งฆ่าพัน คำกองแท๊กซี่เสื้อแดง
บันทึก24พ.ย.2555สิ่งที่เรียกว่าองค์การพิทักษ์สยามเริ่มต้นการแสดง ขณะที่กาซายุติการยิง
จากบันทึกในอดีตถึงพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
สรุปประเทศไทย รัฐบาลคมช.พล.อ.สุรยุทธ จุฬานนท์
คอป.และคณิต ณ นคร ที่รัฐบาลไปฝากความหวังไว้ แต่ผมว่าก็อย่าเพิ่งวางใจ
บันทึกแดงชุมนุม 15 ก.ย.2555 ทบทวนรัฐประหาร 6 ปีฆาตกรยังลอยนวล
รายงานรัฐบาลทหารปราบปรามเข่นฆ่าประชาชน เริ่ม 13 พ.ค.2553
มาทบทวนรายงานรัฐบาลทหารสลายการชุมนุมนองเลือดเรียกร้องประชาธิปไตย ราชประสงค์19พ.ค.2553
รวมบทศึกษาการเมืองไทยช่วง16พ.ย.- 10 ธ.ค.2551 หลายบทความจากหลายนามปากกา
ตลกรัฐธรรมนูญตัดสินแล้ว ไม่ยุบพรรคเพื่อไทย
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
แดงเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมแสดงพลัง 24มิ.ย.2555
ปัญหามุสลิมไทย (รีไวด์)
เรื่องที่น่าเบื่อหน่ายในรัฐสภาไทย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย บทวิเคราะห์ 48 บทนโยบายทักษิณ กับประชาธิปไตย (รีไวด์)
ทักษิณแถลงแนวนโยบายพรรคเพื่อไทย บทวิเคราะห์(รีไวด์)
Japan Tsunami 2011
เทศกาลวันมาฆบูชา Magha Puja
รายงานจากรัฐสภา พิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
นโบยทักษิณ นโยบายพรรคเพื่อไทย ญี่ปุ่นฟื้นตัวแล้ว หลังดุลการค้าเป็นบวก 71 ล้านเย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย ในที่สุดพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ก็มาร่วมกับคนเสื้อแดง
ศาสนาและประชาธิปไตย ปรัชญาชีวิต วัฒนธรรม เก่า ใหม่
ศาสนาและประชาธิปไตย ว่าโลกจะแตก 23 พ.ค.2554
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ เนวิน ชิดชอบ บรรหาร ศิลปะอาชา อันธพาลในประชาธิปไตย
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ รัฐบาลเด็ก กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลจมที่อยุธยา เรื่องเล็ก ๆ แค่นี้ปล่อยให้ประชาชนลำบากมาถึง 2 สัปดาห์แล้
วารสารต้านนิติราษฎร์ (หน้า 1)แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.