ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
ผู้พิพากษาจิตป่วยมีด้วยหรือ? ม.68กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา

ผู้พิพากษาจิตป่วยมีด้วยหรือ?
แล้วจะสามารถตัดสินความอย่างเป็นธรรมได้อย่างไร?

ตัวอย่างก็คือ ตลก.รธน.ไทย ที่ไปตีความมาตรา 68 ภาษาไทยธรรมดา ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาเท่านั้นเอง ตีความผิดไปได้อย่างไร จิตป่วยหรือเปล่า?

เขาวิจารณ์ไว้อย่างนี้ครับ

 นั่นหมายถึงรัฐธรรมนูญเขียนขึ้นเพื่อให้ประชาชนไทยทั้งปวงอ่านเข้าใจ ไปตามภาษาไทยเพื่อให้รู้ชัดตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง และรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 68 ได้เขียนเอาไว้ด้วยภาษาไทย เพื่อให้ประชาชนไทยตระหนักในเงื่อนไขของกฎหมาย อย่างถูกต้องตรงกันทั้งประเทศ  อันเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชน

 แต่ปรากฎว่าศาลรัฐธรรมนูญเองได้ละเมิดมาตรา 68 มาแล้วครั้งหนึ่ง ในเรื่องราวที่ร้ายแรงมากนี้  ด้วยการรับเรื่องราวโดยตนไม่มีอำนาจที่จะรับ   และบัดนี้ได้กระทำความผิดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง  โดยรับเรื่องราวที่นายสมชาย แสวงการ ส.ว.กับพวก โดยอ้างมาตรา 68  เราจึงทวงถามซ้ำอีกครั้งว่า  ใครทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และควรจะรับผิดชอบอย่างไร ?

มีข้อความตรงไหนที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา 68  มาอ่านดูครับ  อ่านภาษาไทย

มาตรา 68  บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้  มิได้

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าว ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว  แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำดังกล่าว

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้

 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าว

 

คำถาม  ตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 68  ศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิและอำนาจในการรับเรื่องเสนอเพื่อวินิจฉัยสั่งการต่อไปได้หรือไม่?

ดูตรงไหนที่มีข้อความให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญ สามารถกระทำการได้ดังกล่าว

มีข้อความไหนครับ ?

ในวรรคสองหรือ ?    วรรคสองเขียนเอาไว้อย่างไร ?

เขียนเอาไว้อย่างนี้.........<<<< ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าว ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว  แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำดังกล่าว >>>>

ไม่มี   

แล้วมีข้อความไหนที่ให้อำนาจท่านไว้ .............  อ่านไทย.......อ่านพบมีแต่คำว่า   อัยการสูงสุด  กับคำว่า   และ  โดยข้อความว่า.....>>>>....ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว  <<<<....

 

ฉะนั้น   ศาลรัฐธรรมนูญ โดย ตลก.รธน.3 ใน 5 มีมติรับเรื่องเอาไว้วินิจฉัยต่อไป

 จึงเป็นการกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดในระบอบประชาธิปไตย ..... เป็นครั้งที่ 2  

 ผมว่าจิตป่วยชัด ๆ เลย แล้วเอาไว้ตัดสินความได้อย่างไรในเรื่องสำคัญ ๆ ของประเทศทั้งนั้น ?

ผมว่าประชาชนไทยต้องเร่งรีบพิจารณาประเด็นนี้โดยด่วนแล้วครับ

 

-สุไหงปาดี ชินะกุล
14 ก.ค.2556/20.10 น.

# ติดตามอ่านบทวิจารณ์นี้ครับ คลิกเลยครับ

 

ม.68 กับ ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
ความเห็นที่ 31 (3370705) 
มาวิเคราะห์ภาษาไทยกันสักหน่อย ๆ ครับ
 
ระดับชั้นประถมศึกษาเขาสอนให้รู้ความหมายของคำ ของประโยค และเนื้อหาทั่ว ๆ ไปของการใช้ภาษาไทยทั่วไป
 
จะต้องเข้าใจคำต่าง ๆ ในเชิงไวยากรณ์ พอสมควร  
 
เขาจะสอนหลักไวยากรณ์ไทยเบื้องต้น ๆ   เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ม.68 ก็คือ ลักษณะประโยคภาษาไทย และคำในภาษาไทยเป็นอย่างไร
 
เช่นมีหลักเกี่ยวกับคำ คำนาม สรรพนาม คุณศัพท์ กริยา กริยาวิเศษณ์ บุรพบท สันธาน และ คำอุทาน เป็นต้น
 
นี่เป็นระดับประถมศึกษา
 
ทีนี้ ที่ผมว่า ภาษาไทยระดับประถมศึกษา ก็คือ   คำว่าและ   คำว่าหรือ นั้น ใคร ๆ ก็เข้าใจความแตกต่าง แต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นความแตกต่างระหว่างคำว่า และ กับ คำว่า หรือ ซึ่งผิดหลักภาษาไทยชั้นประถมศึกษาดังกล่าว และทำความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างยิ่ง   จึงถือว่าขาดความรู้ภาษาไทย แม้เพียงระดับประถมศึกษา และเมื่อเป็นเช่นนี้จะสมควรแก่ตำแหน่งนี้หรือ มิเสี่ยงเกินไปหรือที่ปล่อยให้คนไร้วุฒิภาวะต้องตัดสินปัญหาอันสำคัญยิ่งของชาติบ้านเมือง
 
นอกจากนั้นแล้ว เราก็ต้องเข้าใจคำต่าง ๆ ว่าทำหน้าที่อะไร
 
ในที่นี้ คำว่า และ ในวรรค 2 ของม.68   เป็นคำสันธานครับ ทำหน้าที่เชื่อมประโยค 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
 
ค่อนข้างจะตรงกับไวยากรณ์อังกฤษ คือตรงกับคำ conjunction ทำหน้าที่เชื่อม   เหมือน ๆ คำบุรพบทหรือ peposition ในภาษาอังกฤษ แต่คำสันธานเชื่อมประโยคต่อประโยค   คำบุรพบทเชื่อมคำต่อคำ เข้าใจไหมครับ ........ หลักไวยากรณ์ไทยระดับประถมศึกษา ?
 
ในม.68 วรรค 2 เราก็ต้องเข้าใจว่า ในเมื่อหลักการมีว่าคำว่าและทำหน้าที่เชื่อมประโยค ก็จงไปตรวจดูว่ากฎหมายทำถูกหรือไม่   เอาประโยคนั้นมาดูครับ   ก็คือประโยคที่ว่า.......
 
 อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ..........
 
ประโยคแรกคืออะไรครับ คือ.....อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง................ใช่ไหม........?    ใช่
 
แต่ประโยคที่ 2 ล่ะ .........ตกใจใช่ไหม .....   เขาละตัวประธานเอาไว้ .......ในฐานที่เข้าใจ
 
แต่เราจะต้องเข้าใจว่า โดยหลักภาษาไทย ประธานของประโยคที่ 2 นั้น มันจะต้องเป็นตัวเดียวกันกับประธานของประโยคแรก ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ซ้ำซาก และยืดเยื้อ ...........นั่น ถ้าเขียนเต็มก็จะเป็นว่า   ......อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง และ อัยการสูงสุดยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ..........
 
นี่คือหลักภาษาไทยจะตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้    ประธานของประโยคต้องเป็นตัวเดียวกันคือคำว่า อัยการสูงสุด ทั้ง 2 ประโยค จะไม่มีคำว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญ ...............แต่เมื่อ ตลก.รธน.ตีความเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญไป    จึงถือว่าตีความผิดหลักภาษาไทยแม้ชั้นประถมศึกษา   ถือว่าไร้วุฒิภาวะอันสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่อันสำคัญของประเทศ.........น่าอับอายขายหน้าไปถึงลูก ๆ หลาน ๆ ตนเอง
 
และจะปฏิเสธได้อย่างไร ที่ว่าคุณมีความรู้ภาษาไทยอ่อนมาก ระดับประถมศึกษายังใช้ไม่ได้ แล้วมีความชอบธรรมอย่างไร ในการนั่งในตำแหน่งที่ต้องตัดสินคนอื่น ในเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติเช่นนี้
 
และได้กระทำความผิดอันยิ่งใหญ่ไปแล้วถึง 2 ครั้ง 2 หน   ใครจะรับผิดชอบ ............ ก็จะใคร ก็ตลก.รธน.นั่นแหละต้องรับผิดชอบ.........
 
และประชาชนจะต้องจดจำไว้ จนกว่าจะได้ชำระ ......
 
·         ผู้แสดงความคิดเห็น สถาวร ผดุงสิทธิ์ วันที่ตอบ 2013-07-15 20:44:34
 
 

 

 

 
รวมทุกความคิดเห็นทุกบทความจากเวบไซต์นี้

นสพ.ดี เล่มที่ 49
นสพ.ดี เล่มที่ 48
บทกวีการเมืองจากวัดพระโต
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วย ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
โหราศาสตร์ : หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วยอำนาจอิทธิพลดาวพระเคราะห์ต่อชีวิตมนุษย์
ไม่ซื่อตรงต่อสถาบัน FB:Phayap Panyatharo
รัฐประหาร22พ.ค.2557 16.30น.
นามธรรมและประชาชนจะลงโทษองค์กรอิสระ
บันทึกมติปชป.ให้สส.ลาออก ถึง ยิ่งลักษณ์ยุบสภา
พล.อ.เปรม มีข้อสงสัยไม่จงรักต่อสถาบันกษัตริย์ FB Phayap Panyatharo
องค์กรอิสระตัดสินนายกปู 7-8 พ.ค.2557จาก FB Phayap Panyatharo
กรณีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 3 บทสรุป)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 1-2)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้
วันแจ้งความแห่งชาติ 1 เม.ย. พุทธศักราช 2557
สรุปประเทศไทยวันนี้
คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย. 2556 ท่านจะต้องเรียนรู้ไปมากกว่านี้อีกเยอะเลย
ประเทศไทยวันนี้มีคำถาม ????
ข้อคิดจากการตัดสินของ ตุลาการรัฐธรรมนูญล้ม พรบ.กู้เงิน 2ล้านล. ของรัฐบาล
เวบไซต์ของเราถูกบลีอก
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ไปกราบสมีสุวิทย์ ๆปิดรีดวอยซ์ทีวีแสนบาทก่อนกลับ
ศาล เมื่อไม่สถิตยุติธรรม ก็เป็นปาราชิก
วันมาฆะบูชา ยุทธศาสตร์ในศาสนา
สมชัย ศรีสุทธิยากร คนเถื่อนแห่งองค์กรเถื่อนโดยรัฐธรรมนูญเถื่อน
รัฐบาลโดย ศอ.รส.เตรียมจับสุเทพ
ม็อบสุเทพ-ประชาธิปัตย์ เป็นกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวสุด ๆ เอารัดเอาเปรียบสังคมไทยอย่างไร้ความละอายใจ โดยถูกครอบด้วยอวิชชาความโง่เขลาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
อย่าลืมพรรคปชป.ไม่มีฐานะที่แท้จริงในระบอบประชาธิปไตย
สุเทพ-อภิสิทธิ์ทำปชป.พังเรียบ ใครจะกอบกู้?
สถานการณ์เมืองไทยเป็นอย่างไร
บทวิเคราะห์สื่อไทย
บันทึกประเทศไทยวาระ ที่ 2 ในหลวงกับม.7
สดุดี 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2556
บันทึกประเทศไทย 1-3 พ.ย.2556 กบฏสุเทพ เทือกสุบรรณ
คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย.2556
อะไรเป็นอะไร วันที่ 12 พ.ย.2556? ปัญหาโพธิรักษ์และ กองทัพธรรม
ระวังคิดล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยมีโทษถึงกบฎ เด็กศรีสะเกษหยาบคายไร้การสร้างสรรค์ตามแบบพรรคประชาธิปัตย์ การกลับมาของแดงทั้งแผ่นดิน
ร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ฉ.วรชัย เหมะ ถูกแปรเป็นนิรโทษกรรมสุดซอย
ม็อบสามเสนแปรเป็นม็อบราชดำเนิน ต้องการอะไร?
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้...อ่านไทยป.4 บทบาทที่น่าเหมาะสมขององค์กรเถื่อน ม.30 กรรมต่างกันสุดขั้วเอามารวมได้อย่างไร นิรโทษฯ
อาลัยสายัณห์ สัญญา
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้นายธนาอภิปราย ดร.ฆิกเมฆ เฉลย (3)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ นายเชน เทือกสุบรรณ นักเลงโตในสภา (2)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ มาธาดอร์ปชป.- สิงห์ปชป.ตายไหมครับ?
[ทบทวน]ป่าเถื่อนตีโซ่ตรวนผู้ต้องหาได้อย่างไร ระบบศาลไทยล้าหลัง ป่าเถื่อน ยังไม่รู้แก้ไขเสียที
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ ดูดีๆ ไม่เข้าใจฐานะตนเองต้องสั่งสอน- มาธาดอร์ปชป.-สิงห์ปชป.สิ้นชื่อ
สภาของประชาชนกับสมาชิกสภาฝ่ายค้านที่ไม่เข้าใจฐานะตนเองในระบอบประชาธิปไตย สุดถ่อยในรัฐสภาไทย
พรรคประชาธิปัตย์ต่อต้านนิรโทษกรรมประชาชนผู้ถูกกลั่นแกล้งจากรัฐบาลตนเอง
ประเด็นรัฐธรรมนูญโจร เพียงอ่านภาษาไทยให้ชัดเจนเท่านั้นเอง
ม.68 กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา ตลก.รธน.ไร้วุฒิภาวะ
พรรคที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงแก่ประชาชนไทยคือพรรคประชาธิปัตย์
หมอนี่ มาจากไหน ประชาชนรู้จักหรือเปล่า?
หน้ากากขาวในเฟสบุ๊ค นี่ชื่อจริง Narisa Jittapong
นโยบายชาวนาย่อมปรับเปลี่ยนได้ครับ อย่าไปสอนเขาผิด ๆ
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ถึงอัญชัญบุตรถึงอรหันต์เก๊หลวงปู่เก๊วีรพลฉัตติโกรวมมาจากหน้า1
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ สินสุวงษ์ ศิษย์โพธิรักษ์เจ้าลัทธิวิเศษเหนือมนุษย์
เอกยุทธ อัญชัญบุตรคนโกงแปดเหลี่ยมตายแน่แล้ว
สภารัฐธรรมนูญโลกเยือนไทยขอให้คืนสิทธิ์สส.แด่จตุพร พรหมพันธ์
ภาพที่อัปยศแด่วงการตุลาการไทย
ใครทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และควรจะรับผิดชอบอย่างไร?
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 มี.ค.2556
ปัญหามุสลิมโลก โรฮินยาถึงฉก.32 นราธิวาส ไสยบาบาถึงปัญหามุสลิมสามจว.ใต้
Muslim Rohingyas FB Phayap Panyatharo มุสลิมโรฮิงยา จากเฟสบุคพยับ ปัญญาธโร
แดงทั้งแผ่นดิน นปช.เคลื่อนไหววันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.2555
DSI แจ้งข้อหาอภิสิทธิ์-สุเทพออกคำสั่งฆ่าพัน คำกองแท๊กซี่เสื้อแดง
บันทึก24พ.ย.2555สิ่งที่เรียกว่าองค์การพิทักษ์สยามเริ่มต้นการแสดง ขณะที่กาซายุติการยิง
จากบันทึกในอดีตถึงพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
สรุปประเทศไทย รัฐบาลคมช.พล.อ.สุรยุทธ จุฬานนท์
คอป.และคณิต ณ นคร ที่รัฐบาลไปฝากความหวังไว้ แต่ผมว่าก็อย่าเพิ่งวางใจ
บันทึกแดงชุมนุม 15 ก.ย.2555 ทบทวนรัฐประหาร 6 ปีฆาตกรยังลอยนวล
รายงานรัฐบาลทหารปราบปรามเข่นฆ่าประชาชน เริ่ม 13 พ.ค.2553
มาทบทวนรายงานรัฐบาลทหารสลายการชุมนุมนองเลือดเรียกร้องประชาธิปไตย ราชประสงค์19พ.ค.2553
รวมบทศึกษาการเมืองไทยช่วง16พ.ย.- 10 ธ.ค.2551 หลายบทความจากหลายนามปากกา
ตลกรัฐธรรมนูญตัดสินแล้ว ไม่ยุบพรรคเพื่อไทย
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
แดงเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมแสดงพลัง 24มิ.ย.2555
ปัญหามุสลิมไทย (รีไวด์)
เรื่องที่น่าเบื่อหน่ายในรัฐสภาไทย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย บทวิเคราะห์ 48 บทนโยบายทักษิณ กับประชาธิปไตย (รีไวด์)
ทักษิณแถลงแนวนโยบายพรรคเพื่อไทย บทวิเคราะห์(รีไวด์)
Japan Tsunami 2011
เทศกาลวันมาฆบูชา Magha Puja
รายงานจากรัฐสภา พิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
นโบยทักษิณ นโยบายพรรคเพื่อไทย ญี่ปุ่นฟื้นตัวแล้ว หลังดุลการค้าเป็นบวก 71 ล้านเย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย ในที่สุดพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ก็มาร่วมกับคนเสื้อแดง
ศาสนาและประชาธิปไตย ปรัชญาชีวิต วัฒนธรรม เก่า ใหม่
ศาสนาและประชาธิปไตย ว่าโลกจะแตก 23 พ.ค.2554
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ เนวิน ชิดชอบ บรรหาร ศิลปะอาชา อันธพาลในประชาธิปไตย
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ รัฐบาลเด็ก กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลจมที่อยุธยา เรื่องเล็ก ๆ แค่นี้ปล่อยให้ประชาชนลำบากมาถึง 2 สัปดาห์แล้
วารสารต้านนิติราษฎร์ (หน้า 1)แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.