ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
สมชัย ศรีสุทธิยากร คนเถื่อนแห่งองค์กรเถื่อนโดยรัฐธรรมนูญเถื่อน

  

ก็รู้กันดีครับว่าพวกเถื่อน ๆ ทำอะไรเถื่อน ๆ เอาไว้ ซ้ายมือ ตลก.รธน.นายสุพจน์ ไข่มุกด์ ว่าให้รัฐบาลไปทำถนนลูกรังให้ครบทั้งประเทศเสียก่อน จึงค่อยทำรถไฟความเร็วสูง (ตลกจริง ๆ ครับ)  กลางนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ที่ไร้ความสามารถ สติปัญญา ปานละอ่อน ที่ด้อยทุกประการต่อหน้าที่ กกต. (ไม่สมกับเงินค่าจ้างเลยแม้แต่นิดเดียว...ใครสรรหามาต้องรับผิดชอบ ไล่ออกไปได้แล้ว)  ภาพขวา เปรียบเทียบกับพรรคการเมืองสุดถ่อยเถื่อน สุดอัประยศ ประชาธิปัตย์ (น.ส.พ.ไทยรัฐ พาดหัวข่าวไว้) ขณะนี้ตายสนิทไปจากการเมืองประชาธิปไตยไทย เป็นพรรคการเมืองที่มาปรากฎภายหลังนี้เลยถึงความดีแต่พูด แล้วยังอ่อนสติปัญญา ขนาดทำอัตวินิบาตฆาตกรรมตนเอง นั่นคือ โดยทำการบอยคอตการเลือกตั้ง 2 ก.พ.2557 ซึ่งการที่พรรคนี้ไม่ลงเลือกตั้ง หรือละบทบาททางการเมืองไปเสียเลยนั้น ย่อมเป็นการดีต่อประชาธิปไตยไทยอยู่แล้ว เพราะระบอบประชาธิปไตยจะก้าวหน้าย่อมต้องขจัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์ที่ไม่เข้าใจประชาธิปไตยและใช้วิถีป่าเถื่อนอนารยธรรมเผด็จการในรัฐสภาตลอดเวลาที่ตนเป็นฝ่ายค้าน ไปโดยเรียบเกลี้ยงให้จงได้

 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คนเถื่อน แห่งองค์กรเถื่อนโดยรัฐธรรมนูญเถื่อน 
บทบาทของนายสมชัย ศรีสุทธิยากรคนนี้ส่อถึงเจตนาอันรุนแรงเปิดเผยไม่เกรงกลัวความผิด ในการที่แสดงบทบาทที่ขัดขวางล้มล้างระบอบประชาธิปไตยไทยตั้งแต่แรกเข้ามารับหน้าที่เป็น 1 ในกกต.ทั้ง 5 คน ได้กระทำความผิดตามกฎหมายและทวนกระแสอุดมการณ์ของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งประเทศ จะต้องได้รับการลงโทษอย่างสาสม ทั้งโดยวิถีทางกฎหมายของนิติรัฐ และทั้งวิถีทางของมติมหาชนในระบอบประชาธิปไตย
 
ทั้งนี้โดยมาตรา 2 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติว่า   <<<มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข>>> คำว่าระบอบประชาธิปไตย ย่อมหมายถึง อุดมการณ์ เป้าหมาย ระบบ และวิถีทางของระบบนี้   ซึ่งเมื่อนายสมชัยได้เข้ามาสู่ตำแหน่ง กกต. ซึ่งหมายถึงมาเพื่อทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญฯกำหนดนั่นคือเพื่อจัดการเลือกตั้ง ตามพรฎ.การเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แต่นายสมชัยไม่ได้สำนึกในหน้าที่ของตน ไม่ได้คำนึงถึงระบอบประชาธิปไตย แม้ความหมายชั้นต้นที่สุดที่ว่า กกต.เป็นเครื่องมือของประชาธิปไตยที่สำคัญอย่างยิ่ง หากไม่มีประชาธิปไตยแล้ว ก็ไม่มี กกต.   เขาไม่รู้หน้าที่ของตนทั้งโดยสามัญสำนึกและทั้งโดยกฎหมาย  ไม่เข้าใจว่า หน้าที่ของตน ในฐานะที่เป็นส่วนอำนาจที่ 3 ตามระบอบประชาธิปไตย  จะต้องบริหารตามกฎหมาย ตามที่มาตรา 3 วรรค กำหนดไว้ว่า
 
<<<มาตรา 3 อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
 
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม>>>
 
เห็นได้จากทัศนะของนายสมชัย ที่ว่าหากทางออกตามกฎหมายตัน ไม่มีทางออก  เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทางออกทางกฎหมาย นั้นได้บ่งบอกว่าเป็นทัศนะที่อันตรายต่อระบอบการปกครองในเมื่อต้องถือหลักการปกครองโดยนิติธรรม 
เขาเป็นบุคคลที่ไม่สำนึกในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ตามมาตรา 2 และมาตรา 3  ในเมื่อมองการปกครองโดยไม่จำเป็นต้องอิงกฎหมาย นั่นคือแนวคิดเผด็จการ และนั่นคือ  ปัญหา ตุลาการภิวัฒน์  ที่มีเรื่องล่าสุด จากการฟ้องร้องของนายสมชัยในฐานะกกต.ประเด็นที่เขาพยายามขัดขวางและจะให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไป ฟ้อง ปปช. และ ปปช.ก็ได้ตัดสินออกมาเมื่อวานนี้เอง ว่า  การเลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 นั้น สามารถที่จะเลื่อนได้ และให้ประธาน กกต.กับ นายกรัฐมนตรีปรึกษากันว่าจะเลื่อนไปวันไหน
 
ล่าสุด...25 ม.ค. 2557 นายสมชัย ออกวาทะว่า  จะใช้อำนาจกกต.สั่งรัฐบาลยุติทำหน้าที่หากไม่ยอมออกพรฎ.เลือกตั้งใหม่...  เราต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่นายสมชัยพูดนั้น  ไม่ได้มีการอ้างอิงกฎหมายเลย   นายสมชัยมีอำนาจขนาดนั้นเทียวหรือที่จะสั่งรัฐบาลให้ยุติการทำหน้าที่  ใครให้อำนาจนายสมชัยไว้ ที่ว่ามีอำนาจให้รัฐบาลยุติการทำหน้าที่ มีกฎหมายฉบับใด มาตราใดให้อำนาจนายสมชายไว้ขนาดนั้น เช่นนั้น ......... และแน่นอน นายสมชัยได้แสดงออกถึงความไม่เหมาะสมกับหน้าที่ กกต. โดยที่ไม่เข้าใจว่าในระบอบประชาธิปไตยแล้ว  อำนาจของคุณนั้น ย่อมมาจากประชาชนเสมอ (หมายความว่า คุณต้องได้อำนาจจากสภาผู้แทนราษฎรเสมอไป...โดยตราเป็นกฎมาย มีมาตราบทบัญญัติให้อำนาจไว้ทุกการกระทำ)  
 
แต่นี่แหละคือปัญหาอันเกิดจาก กกต.   ตลก.รธน. และองค์กรอิสระอื่น ๆ ตามรธน.เถื่อน 2550 มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว นับตั้งแต่พันธมิตรฝ่ายเผด็จการของตนคือพรรคประชาธิปัตย์เกิดขึ้นมาในโลกนี้  หมายความว่า  การตัดสินความขององค์กรเหล่านี้  ไม่ได้อิงบนหลักการกฎหมายเลยแต่ตัดสินเอาตามใจตนเอง ตนเองอยู่เหนือกฎหมาย (เช่นการยุบพรรคไทยรักไทย  พรรคชาติไทย  พรรคมัชฌิมาประชาธิปไตย การสั่งการยุติการเป็นนรม.ของนายสมัคร สุนทรเวช..รวมทั้งการละเมิดมาตรา68 ส่วนที่พิทักษ์สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญในเร็ว ๆ นี้)  ซึ่งผิดหลักการประชาธิปไตยที่ต้องปกครองโดยหลักนิติธรรม  ตามมาตรา 2 และมาตรา 3 วรรค2  ดังกล่าว   (โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากเรื่องอ่านไทย ป.4 บทบาทที่น่าเหมาะสมขององค์กรเถื่อน....คลิกได้) 
 
ทุกวันนี้ ประชาธิปไตยไทย มีปัญหาที่อำนาจสูงสุด ส่วนของอำนาจที่ 3 ตุลาการ ที่มีปัญหาทั้งระบบและตัวบุคคล ที่โดยระบบเป็นระบบที่มาโดยไม่ชอบด้วยหลักการของระบอบประชาธิปไตย และโดยบุคคล ได้บุคคลที่ไม่เหมาะแก่งาน ตามหลัก right man on right job ดังได้เห็นจากนายสมชัย ศรีสุทธิยากร รวมทั้งกกต.ชุดใหม่ทั้ง 5 คน รวมทั้งในการเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ กกต.ประจำเขตเลือกตั้งหลายเขตในกทม. ที่ได้ แสดงบทบาทหน้าที่ที่อ่อนด้อยความสามารถและสติปัญญาที่สมควรแก่งานอย่างสิ้นเชิง และโดยที่เป็นไปอย่างที่ไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายประการใดใดเลยอยู่ขณะนี้(การมาสู่ตำแหน่งและการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระทั้งหลายไม่มีการเชื่อมโยงกับประชาชน)   แต่การปกครองประเทศต้องเป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการการปกครองแบบประชาธิปไตย กฎหมายนั้นมีความสำคัญ และกฎหมายต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ เทียบเท่าคัมภีร์ทางศาสนา โดยมีศาสดาคือประชาชนทั้งประเทศ นายสมชัย ศรีสุทธิยาการ จะต้องได้รับผลกรรมผลงานที่ทุจริตและไม่สมควรแก่งานของเขา อย่างสาสมแก่ความผิดตามหลักการนี้ และประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง จะต้องติดตามดูบทบาทของนายสมชัย กับกกต.ทั้ง 5 อย่างใกล้ชิดต่อไป
  • สุไหงปาดี ชินะกุล
    26 ม.ค.2557/18.05.50

บทแทรกที่ 1 

คำว่าองค์กรเถื่อน หรือที่ว่า "คนถื่อน องค์กรเถื่อน  รัฐธรรมนูญเถื่อน" หมายถึงหลักการตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเราจะต้องทำตามมาตรา 2 แห่งรัฐธรรมนูญฯ 2550 แม้เป็นรัฐธรรมนูญโจร  แต่รัฐธรรมนูญโจรนี้ถูกนำมาบังคับใช้ในประเทศนี้โดยกองกำลังรัฐประหาร ของ พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน ก็จำเป้นต้องเชื่อฟัง ปฏิบัติไปตาม รธน.เถื่อนนี้ไปก่อน (ขืนไม่เชื่อฟังเขา ๆ อาจเอาไปยิงทิ้งเป็นการฆ่าหมู่ก็ได้ เพราะเขามีอำนาจโดยกระบอกปืนเผด็จการคุณก็รู้)  ที่เป็นประเด็นก็คือ แม้รัฐธรรมนูญเถื่อนนี้ ก็ยังรับรองว่า ประเทศไทยจะต้องปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 2 นั่นไง ลองทบทวนอีกทีก็ได้    

<<<มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข>>> 

แต่ที่กลายเป็นเรื่องโง่ ๆ ไปก็เพราะคนที่เอาไปบังคับใช้ รวมทั้งคณะรัฐประหาร ผู้ที่ร่างมันขึ้นมา โดยเฉพาะนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ที่ได้ชื่อว่านักกฎหมายใหญ่คนหนึ่งของไทย ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมือง ก็ไม่เข้าใจ โดยตีความศัพท์เทคนิก คำว่าระบอบประชาธิปไตยผิดไป  แม้ตนเองเป็นคนร่างขึ้นเองแต่กลับไม่เข้าใจความหมาย  ไม่เข้าใจคำสั่งของตนเอง ที่ว่า ต้องปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนั้นคือต้องทำอย่างไร  เพราะฉะนั้นแล้ว จึงปฏิบัติไม่ถูก และละเลยต่อการที่ต้องกระตือรือร้นแก้ไขในสิ่งผิด ให้ถูก หรือการที่ต้องแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด (ตามพระวาทะของในหลวงเรา)  ผมเชื่อเลยว่า แม้กระทั่งวันนี้ พวกองค์กรอิสระทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวก 9 คนแก่ ๆ โบราณ ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุพจน์ ไข่มกด์ ขณะอ่านคำตัดสิน ยังอุตส่าห์โง่อวดฉลาด ว่า ให้รัฐบาลทำถนนลูกรังเสร็จเสียก่อน จึงค่อยทำรถไฟความเร็วสูง  ตลกจริง ๆ  เราะตลกโง่ ๆ ในคนที่คิดว่าตนฉลาด)  พวก กกต. 5 คนที่มาใหม่นี้(แม้กระทั่งชุดเก่า เช่นนายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ปธ.กกต.เก่า...ยกเว้นคุณสดศรี สัตยธรรมคนเดียว ที่เข้าใจประชาธิปไตยดีจริง ๆในวันนี้) นางอมรา พงศาพิศ (ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิศ ปธ.กก.สิทธิมนุษยชนไทย  อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นต้นนี้ ยังอ่านมาตรา 2 นี้ไม่เข้าใจอะไรเลย  ก็เดาสุ่มเอาว่าตนเป็นองค์กรที่ถูกต้อง บริสุทธิ์ เป็นที่น่าเชื่อถือ...และตนมาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุด(โดยไม่รู้ว่าแท้จริง รธน.2550 เป็นกฎหมายเถื่อน)

แล้วประเด็นสำคัญต่อไปก็คือ  ตนเป็นองค์กรเถื่อนแท้ ๆ แทนที่จะเจียมตัวเจียมใจ หลบซ่อนตนเองไปเสียอยู่อย่างเงียบ ๆ ถือสันโดษ(เข้าวัดเข้าวาสวดมนต์ฟังธรรมไปเสียรอวาระสุดท้ายของตน) กลับยังไปวางก้ามวางอำนาจเหนือองค์กค์กรที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องคือรัฐบาลยิ่งลักษณ์  และ สภาผู้แทนราษฎร ชุดล่าสุดที่ผ่านการเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 มาโดยชอบธรรมและถูกต้องทรงอำนาจสมบูรณ์ตามระบอบประชาธิปไตย(ตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญโจร 2550)  หมายถึงสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ถูกยุบไป และรัฐบาลที่รักษาการณ์อยู่ขณะนี้  อยู่แล้ว   แต่แท้จริงเป็นองค์กรเถื่อน  จึงกลายเป็นเรื่องตลกระดับสุดยอดของวงการประชาธิปไตยโลก ....

และที่น่าเกลียดที่สุดก็คือ  องค์กรเถื่อนเหล่านี้ยังพยายามกระทำอะไรที่ดื้อด้าน อวดดี ตามใจตัวเอง ในทางที่ไม่ชอบธรรม ตาม หลักนิติธรรมไปอีก ทุกวันนี้องค์กรเถื่อนเหล่านี้ คนเถื่อนในองค์การเถื่อนเหล่านี้กำลังถูกเพ่งเล็งจากประเทศ และผู้นำประเทศที่เป็นสาวกประชาธิปไตยทั่วโลก ว่ากระทำผิดโดยทำตนเหนือกฎหมาย ทำตนเหนือรัฐธรรมนูญ นั่นคือข้อเท็จจริงที่ว่า  บัญญัติกฎหมายเอาเองตามใจชอบ(เช่นบัญญัติมาตรา 68 เสียใหม่ให้คำว่า และ แปลว่า หรือ ก็ได้ เป็นต้น)  เพื่อสนองประโยชน์ทางกฎหมายของตน เพื่อพวกเพื่อหมู่ของตน  และพยายามนำการปกครองที่ไม่พึงปรารถนากลับมาปกครองประเทศ    นั่นแหละจึงต้องเผชิญประชาชนผู้ตาส่ว่างทั้งแผ่นดิน  ต้องตกสู่กระแสต้านทานอันมหาศาลของประชาชนผู้รักประชาธิปไตย และหากไม่รีบกลับตัวก็อาจจะถึงระเห็จไปไม่อาจจะอยู่อาศัยในแผ่นดินในประเทศนี้

  • ดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์
    27 ม.ค.2557/10.30.50

     รวมทุกความคิดเห็นทุกบทความจากเวบไซต์นี้

นสพ.ดี เล่มที่ 49
นสพ.ดี เล่มที่ 48
บทกวีการเมืองจากวัดพระโต
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วย ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
โหราศาสตร์ : หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วยอำนาจอิทธิพลดาวพระเคราะห์ต่อชีวิตมนุษย์
ไม่ซื่อตรงต่อสถาบัน FB:Phayap Panyatharo
รัฐประหาร22พ.ค.2557 16.30น.
นามธรรมและประชาชนจะลงโทษองค์กรอิสระ
บันทึกมติปชป.ให้สส.ลาออก ถึง ยิ่งลักษณ์ยุบสภา
พล.อ.เปรม มีข้อสงสัยไม่จงรักต่อสถาบันกษัตริย์ FB Phayap Panyatharo
องค์กรอิสระตัดสินนายกปู 7-8 พ.ค.2557จาก FB Phayap Panyatharo
กรณีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 3 บทสรุป)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 1-2)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้
วันแจ้งความแห่งชาติ 1 เม.ย. พุทธศักราช 2557
สรุปประเทศไทยวันนี้
คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย. 2556 ท่านจะต้องเรียนรู้ไปมากกว่านี้อีกเยอะเลย
ประเทศไทยวันนี้มีคำถาม ????
ข้อคิดจากการตัดสินของ ตุลาการรัฐธรรมนูญล้ม พรบ.กู้เงิน 2ล้านล. ของรัฐบาล
เวบไซต์ของเราถูกบลีอก
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ไปกราบสมีสุวิทย์ ๆปิดรีดวอยซ์ทีวีแสนบาทก่อนกลับ
ศาล เมื่อไม่สถิตยุติธรรม ก็เป็นปาราชิก
วันมาฆะบูชา ยุทธศาสตร์ในศาสนา
รัฐบาลโดย ศอ.รส.เตรียมจับสุเทพ
ม็อบสุเทพ-ประชาธิปัตย์ เป็นกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวสุด ๆ เอารัดเอาเปรียบสังคมไทยอย่างไร้ความละอายใจ โดยถูกครอบด้วยอวิชชาความโง่เขลาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
อย่าลืมพรรคปชป.ไม่มีฐานะที่แท้จริงในระบอบประชาธิปไตย
สุเทพ-อภิสิทธิ์ทำปชป.พังเรียบ ใครจะกอบกู้?
สถานการณ์เมืองไทยเป็นอย่างไร
บทวิเคราะห์สื่อไทย
บันทึกประเทศไทยวาระ ที่ 2 ในหลวงกับม.7
สดุดี 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2556
บันทึกประเทศไทย 1-3 พ.ย.2556 กบฏสุเทพ เทือกสุบรรณ
คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย.2556
อะไรเป็นอะไร วันที่ 12 พ.ย.2556? ปัญหาโพธิรักษ์และ กองทัพธรรม
ระวังคิดล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยมีโทษถึงกบฎ เด็กศรีสะเกษหยาบคายไร้การสร้างสรรค์ตามแบบพรรคประชาธิปัตย์ การกลับมาของแดงทั้งแผ่นดิน
ร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ฉ.วรชัย เหมะ ถูกแปรเป็นนิรโทษกรรมสุดซอย
ม็อบสามเสนแปรเป็นม็อบราชดำเนิน ต้องการอะไร?
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้...อ่านไทยป.4 บทบาทที่น่าเหมาะสมขององค์กรเถื่อน ม.30 กรรมต่างกันสุดขั้วเอามารวมได้อย่างไร นิรโทษฯ
อาลัยสายัณห์ สัญญา
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้นายธนาอภิปราย ดร.ฆิกเมฆ เฉลย (3)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ นายเชน เทือกสุบรรณ นักเลงโตในสภา (2)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ มาธาดอร์ปชป.- สิงห์ปชป.ตายไหมครับ?
[ทบทวน]ป่าเถื่อนตีโซ่ตรวนผู้ต้องหาได้อย่างไร ระบบศาลไทยล้าหลัง ป่าเถื่อน ยังไม่รู้แก้ไขเสียที
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ ดูดีๆ ไม่เข้าใจฐานะตนเองต้องสั่งสอน- มาธาดอร์ปชป.-สิงห์ปชป.สิ้นชื่อ
สภาของประชาชนกับสมาชิกสภาฝ่ายค้านที่ไม่เข้าใจฐานะตนเองในระบอบประชาธิปไตย สุดถ่อยในรัฐสภาไทย
พรรคประชาธิปัตย์ต่อต้านนิรโทษกรรมประชาชนผู้ถูกกลั่นแกล้งจากรัฐบาลตนเอง
ประเด็นรัฐธรรมนูญโจร เพียงอ่านภาษาไทยให้ชัดเจนเท่านั้นเอง
ม.68 กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา ตลก.รธน.ไร้วุฒิภาวะ
ผู้พิพากษาจิตป่วยมีด้วยหรือ? ม.68กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา
พรรคที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงแก่ประชาชนไทยคือพรรคประชาธิปัตย์
หมอนี่ มาจากไหน ประชาชนรู้จักหรือเปล่า?
หน้ากากขาวในเฟสบุ๊ค นี่ชื่อจริง Narisa Jittapong
นโยบายชาวนาย่อมปรับเปลี่ยนได้ครับ อย่าไปสอนเขาผิด ๆ
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ถึงอัญชัญบุตรถึงอรหันต์เก๊หลวงปู่เก๊วีรพลฉัตติโกรวมมาจากหน้า1
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ สินสุวงษ์ ศิษย์โพธิรักษ์เจ้าลัทธิวิเศษเหนือมนุษย์
เอกยุทธ อัญชัญบุตรคนโกงแปดเหลี่ยมตายแน่แล้ว
สภารัฐธรรมนูญโลกเยือนไทยขอให้คืนสิทธิ์สส.แด่จตุพร พรหมพันธ์
ภาพที่อัปยศแด่วงการตุลาการไทย
ใครทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และควรจะรับผิดชอบอย่างไร?
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 มี.ค.2556
ปัญหามุสลิมโลก โรฮินยาถึงฉก.32 นราธิวาส ไสยบาบาถึงปัญหามุสลิมสามจว.ใต้
Muslim Rohingyas FB Phayap Panyatharo มุสลิมโรฮิงยา จากเฟสบุคพยับ ปัญญาธโร
แดงทั้งแผ่นดิน นปช.เคลื่อนไหววันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.2555
DSI แจ้งข้อหาอภิสิทธิ์-สุเทพออกคำสั่งฆ่าพัน คำกองแท๊กซี่เสื้อแดง
บันทึก24พ.ย.2555สิ่งที่เรียกว่าองค์การพิทักษ์สยามเริ่มต้นการแสดง ขณะที่กาซายุติการยิง
จากบันทึกในอดีตถึงพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
สรุปประเทศไทย รัฐบาลคมช.พล.อ.สุรยุทธ จุฬานนท์
คอป.และคณิต ณ นคร ที่รัฐบาลไปฝากความหวังไว้ แต่ผมว่าก็อย่าเพิ่งวางใจ
บันทึกแดงชุมนุม 15 ก.ย.2555 ทบทวนรัฐประหาร 6 ปีฆาตกรยังลอยนวล
รายงานรัฐบาลทหารปราบปรามเข่นฆ่าประชาชน เริ่ม 13 พ.ค.2553
มาทบทวนรายงานรัฐบาลทหารสลายการชุมนุมนองเลือดเรียกร้องประชาธิปไตย ราชประสงค์19พ.ค.2553
รวมบทศึกษาการเมืองไทยช่วง16พ.ย.- 10 ธ.ค.2551 หลายบทความจากหลายนามปากกา
ตลกรัฐธรรมนูญตัดสินแล้ว ไม่ยุบพรรคเพื่อไทย
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
แดงเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมแสดงพลัง 24มิ.ย.2555
ปัญหามุสลิมไทย (รีไวด์)
เรื่องที่น่าเบื่อหน่ายในรัฐสภาไทย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย บทวิเคราะห์ 48 บทนโยบายทักษิณ กับประชาธิปไตย (รีไวด์)
ทักษิณแถลงแนวนโยบายพรรคเพื่อไทย บทวิเคราะห์(รีไวด์)
Japan Tsunami 2011
เทศกาลวันมาฆบูชา Magha Puja
รายงานจากรัฐสภา พิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
นโบยทักษิณ นโยบายพรรคเพื่อไทย ญี่ปุ่นฟื้นตัวแล้ว หลังดุลการค้าเป็นบวก 71 ล้านเย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย ในที่สุดพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ก็มาร่วมกับคนเสื้อแดง
ศาสนาและประชาธิปไตย ปรัชญาชีวิต วัฒนธรรม เก่า ใหม่
ศาสนาและประชาธิปไตย ว่าโลกจะแตก 23 พ.ค.2554
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ เนวิน ชิดชอบ บรรหาร ศิลปะอาชา อันธพาลในประชาธิปไตย
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ รัฐบาลเด็ก กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลจมที่อยุธยา เรื่องเล็ก ๆ แค่นี้ปล่อยให้ประชาชนลำบากมาถึง 2 สัปดาห์แล้
วารสารต้านนิติราษฎร์ (หน้า 1)แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.