ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
วันแจ้งความแห่งชาติ 1 เม.ย. พุทธศักราช 2557

 วันแจ้งความแห่งชาติ 

1 เมษายน พุทธศักราช 2557
ขอเพียงแค่ความเป็นธรรม 

ทำไม เพราะเหตุใดจึงมีวันนี้  วันที่มีความหมายใหญ่โตชนิดที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในโลก.  ก็เพราะเหตุผลเดียวคือ  มีคนกลุ่มหนึ่งในระบอบดั้งเดิมท้าทายอำนาจของประชาชน ผู้รักประชาธิปไตยทั้งประเทศ  พวกเขาได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายมาตลอด นับตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวของประชาชน เพื่อการสร้างระบอบการเมืองใหม่ ให้สำเร็จไปตามเป้าหมายและตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับ ให้การรับรองเอาไว้ แม้ในรัฐธรรมนูญเถื่อน(รัฐธรรมนูญโจร) ของคณะ คมช.ที่ยึดอำนาจ ทำลายระบอบประชาธิปไตยลง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549  ก็ได้รับรองเอาไว้ในมาตรา 2 ว่าดังนี้

<<<มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข>>>

และรับรองอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยเอาไว้ในมาตรา 3 4 และ 5  ดังนี้ 

 

<<<มาตรา ๓ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม>>>

<<<มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง>>>

<<<มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน>>>

 

 

คนกลุ่มนั้นมีชื่อตามกฎหมายว่า  ศาลรัฐธรรมนูญ  หน้าตาคนพวกนี้มีปรากฎตามสื่ออย่างมากมายแล้วในขณะนี้

 

ความผิดของคนพวกนี้ มีอะไรบ้าง  ทำไมได้ก่อความสงสัยอย่างมากมายเหลือเกินว่า พวกเขาได้กระทำความผิดอันยิ่งใหญ่ขนาดใด ถึงกับคนทั้งแผ่นดินลุกขึ้นมาต่อต้าน และแจ้งความกันทั้งแผ่นดิน จนตั้งชื่อว่าวันแจ้งความแห่งชาติ

1.   เป็นกลุ่มคนผู้ทำหน้าที่อย่างทุจริต ผิดกฎหมาย  และ สร้างกฎหมายเอาเองตามอำเภอใจ  พวกเขาได้สร้างมาตรฐานการวินิจฉัยที่ผิดเอาไว้ในระบบการยุติธรรมแห่งชาติ โดยทำการตีความกฎหมายเอาตามอำเภอใจเพื่อประโยชน์ของตนและพวกของตนเป็นหลัก  เร่ิมด้วยการตีความมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ซึ่งบัญญํติไว้ดังนี้

<<<มาตรา ๖๘ บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้  มิได้

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าว ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญษต่อผู้กระทำการดังกล่าว

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำการตามวรรคสอง ศษลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาห้าปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าว >>>

ศาลรัฐธรรมนูญ หรือที่รู้จักกันในมวลชนว่า ตลก.รัฐธรรมนูญ ได้ละเมิดมาตรา 68 วรรค 2  ที่บัญญัติไว้ว่า <<<ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าว ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว>>>

โดยที่ในตัวบทกฎหมาย การรับเรื่องราวที่มีผู้เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการนั้น จะต้องยื่นที่อัยการสูงสุด ไม่มีข้อความใดในบทบัญญัตินี้ ที่อนุญาตให้ยื่นโดยตรงต่อ ศาลรัฐธรรมนูญได้ ........  และ ไม่มีข้อความใดที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญจะอาจสามารถรับเรื่องราวได้เอง

ฉะนั้น เราจึงจะเห็นได้ว่า  การบัญญัติไว้เช่นนี้ ย่อมเป็นการชอบธรรม ในแง่ที่ว่า  อัยการสูงสุดก็จะเป็นผู้ทำการกลั่นกรองเรื่องราวเสียก่อน และกฎหมายให้อำนาจตรงนี้แด่อัยการสูงสุดก็เพื่อที่ระบบการยุติธรรมตรงนี้จะเป็นการกระทำการโดยความสุขุมรอบคอบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแด่ทั้งฝ่ายจำเลยและฝ่ายโจทก์...และในสมัยนี้ ย่อมเป็นธรรมแด่ประชาชนพลเมืองด้วย   ในเมื่อ ศาลรัฐธรรมนูญได้กระทำการโดยไม่มีอำนาจ หรือไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจไว้ โดยรับเรื่องราวเสียเองโดยตรงเช่นนี้........   ก็มีนักกฎหมายให้ความวินิจฉัยไว้ทั่วไปเอิกเกริกอยู่แล้วว่า  ท่านได้กระทำการเกินอำนาจหน้าที่ของท่าน ........

ในตรงนี้ อาจจะอธิบายตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยได้ว่า  กฎหมายได้กำหนดหน้าที่ไว้ต่างกัน  ในมาตรานี้ได้กำหนดให้อัยการสูงสุดเป็นผู้รับเรื่อง และ กลั่นกรอง ซึ่งมีความเหมาะสมแก่สถานะของอัยการสูงสุด เหมาะสมแก่ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงานที่อาจจะประสานในเรื่องข้อมูลได้อย่างดีกับฝ่ายอำนาจบริหาร   หรือตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น ๆ ของรัฐบาล    ส่วนท่านเป็นศาล  ท่านมีหน้าที่อย่างเดียวคือ  ดำรงตนอย่างตรงไปตรงมา  ท่านต้องทำตนเหมือนเป็นพระรูปหนึ่ง (มีธรรมะคือ อุเบกขา)  นั่นคือ  พิจารณณาคดีไปตามข้อมูล หรือข้อเท็จจริง แล้วเอาหลักกฎหมายที่มีอยู่มาตัดสิน หากไม่มีกฎหมาย  ก็จะต้องยกประโยชน์ให้จำเลย  จึงจะเป็นความยุติธรรม  

เนื่องจากยุคนี้เป็นยุคที่ประชาชนเจริญ หมายถึงมีความรอบรู้กว้างขวาง  มีอิสรภาพในการแสวงหาความรู้  มีเสรีภาพที่จะโต้แย้งเชิงวิชาการกับใคร ๆ ก็ได้และไปยุติที่การมีเหตุผล ยอมรับในเหตุผลของกันและกัน  นี่คือลักษณะประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังเผชิญอยู่  

ข้อสำคัญก็คือคำว่า หน้าที่  ซึ่งหมายถึง อำนาจ และความเป็นใหญ่เฉพาะตนนั้น หมายถึงสิ่งที่ให้ความเป็นธรรมชาติของหลักการประชาธิปไตยข้อสำคัญคือหลักความเสมอภาค (EQUALITY) โดยเอาความชอบธรรมที่้จะเสมอกันจากหน้าที่ของคนแต่ละคนที่มีอยู่ว่ามีความสำคัญพอ ๆ กัน เสมอกันทั้งสิ้น  บุคคลทุกคนต่างมีหน้าที่ทุกคน และทุกคนมีความเสมอกันที่หน้าที่อ อันเป็นหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย  หากเราไม่เคารพในหน้าที่ของคนอื่น ไปก้าวก่ายเสีย ก็จะเป็นการกระเกินหน้าที่  การทำเกินหน้าที่ก็ไม่เป็นความเสมอภาค ไม่เป็นประชาธิปไตย  ซึ่งตรงนี้ตุลาการ ผู้พิพากษาทั้งหลายจะต้องฟังในหลวงทรงดำรัสไว้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 นี่เอง มีข้อความสำคัญว่า 

<<<เดี๋ยวนี้ยุ่ง เพราะว่าถ้าไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่มีทางจะปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย.  มีของเรามีศาลหลายชนิด มากมาย แล้วมีสภาหลายแบบ และก็ทุกแบบนี่จะต้องเข้าใจกัน ปรองดองกัน และคิดทางที่จะแก้ไขได้.  นี่พูดเรื่องนี้ค่อนข้างจะประหลาดหน่อย ที่ขอร้องอย่างนี้  แล้วก็ไม่อย่างนั้นเขาก็จะว่าต้องทำตามมาตรา 7 มาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ.  ซึ่งขอยืนยัน  ยืนยันว่ามาตรา 7 นั้น ไม่ได้หมายถึงให้มอบให้ พระมหากษัตริย์มีอำนาจที่จะทำอะไรตามใจ ไม่ใช่.  มาตรา 7 นั้นพูดถึงการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่ได้บอกว่าให้พระมหากษัตริย์ตัดสินใจทำอะไรได้ทุกอย่าง.  ถ้าทำเขาจะต้องว่าพระมหากษัตริย์ทำเกินหน้าที่.  ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยเกิน  ไม่เคยทำเกินหน้าที่.  ถ้าทำเกินหน้าที่ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย. >>>

ตามระราชดำรัสนี้ ทรงขอยืนยันอะไร?.............ทรงยืนยันว่า  มาตรา 7 นั้นไม่ได้หมายถึงให้มอบให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจที่จะทำอะไรตามใจ.........

ทรงตรัสชัดเจนว่า     ถ้าทำเกินหน้าที่ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย......  เห็นไหม?  

และทุกถ้อยคำพระราชดำรัส ล้วนมีความหมายต่อระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้น โปรดศึกษาให้เข้าใจ ...คำว่า  ถ้าไม่มีสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีทางจะปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย.........   เข้าใจไหม   เป้าหมายคืออะไร ?.......การเลือกตั้ง   เท่านั้น   

 

ในกรณีมาตรา 68 นี้ การที่ศาลรัฐธรรมนูญ ไปรับเรื่องเอาเอง โดยไม่ผ่านอัยการสูงสุด...ตามที่กฎหมายมาตรานี้บังคับเอาไว้ นั้น    จึงเป็นการกระทำความผิด...และธรรมดาเมื่อบุคคลกระทำความผิดย่อมต้องมีโทษ  ท่านก็ต้องได้รับโทษ  ฐานทำเกินหน้าที่ ต้องตามพระราชดำรัสของในหลวงนี่เอง  

และในระบอบประชาธิปไตย  ถือว่าไม่เคารพสิทธิของอัยการสูงสุด...สิทธิที่จะทำหน้าที่ของเขา  ท่านไปก้าวล่วงสิทธิของคนอื่น นั้นเป็นความรู้ขั้นต้นของระบอบประชาธิปไตย  และเมื่อมีใครละเมิด ผู้นั้นก็ต้องได้รับโทษ เช่นเดียวกัน ....ตามหลักของพุทธศาสนาที่ว่าไว้ว่า  กลฺยาณการี กลฺยานํ  ปาปการี จ ปาปกํ  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว (ไม่ละเว้น)  ศาสนาอื่น ๆ ก็ไม่ละเว้นเช่นกัน จึงมีวันสิ้นโลกในศาสนาคริสต์  วันกิยามะ ในศาสนาอิสลาม  ซึ่งเมื่อถึงวันสิ้นโลก  คนทั้งปวงจะได้รับการพิพากษาชำระโทษอย่างไม่ละเว้น  

 

อีกอย่างหนึ่ง  มาตรา 68 นี้ ได้กล่าวถึงเรื่องราวที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของระบอบประชาธิปไตย  นั่นคือ เรื่องของอำนาจนิติบัญญัติ  กับเรื่องของอำนาจบริหาร ....   เพราะระบอบประชาธิปไตยจะจัดการให้อำนาจบริหาร นิติบัญญัติ มีทิศทางไปสู่การสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของประเทศ จึงต้องมีเส้นทางที่ทรงพลัง สง่างาม ภายใต้ความต้องการ ความปรารถนาของประชาชน อันไม่อาจจะมีองค์กรหนึ่งใดขัดขวางยับยั้งได้ นอกจาก   ประชาชน เท่านั้น ซึ่งระบบเช่นนี้ เราชาวไทยยังต้องเรียนรู้อยู่อีกมาก

ในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ ทำเกินหน้าที่  ไปโดยไม่ตระหนักในความสำคัญของเรื่องราวที่ตนตัดสิน   ทำการตัดสินไปอย่างลวก ๆ ไม่รอบคอบ  ไม่รู้สาระที่แท้จริงของเรื่องราวที่ตนตัดสิน(เช่นกรณี ปปช.ตัดสินคดี 2 ล้าน ล.เพื่อพัฒนาระบบคมนามคม ของพรรคเพื่อไทย รัฐบาลยิ่งลักษณ์  นายสุพจน์ ไข่มุกด์ และนายวิชา มหาคุณ กก.ปปช กล่าวว่า  ไม่เหมาะสม  เพราะสิ้นเปลืองเงินทองจำนวนมหาศาล และมองว่าการเป็นหนี้เป็นสิ่งที่เลว  และยังเสนอว่าควรสร้างถนนลูกรังให้ครบทุกตำบลหมู่บ้านในประเทศไทยเสียก่อน...ซึ่งบ่งบอกถึงความคิดที่ล้าหลัง ไม่เข้าใจสาระของนโยบายของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย.....ไม่เข้าใจหลักการว่า  นโยบายนั้นคือสิ่งที่ประชาชนเลือก ที่รัฐบาลต้องทำโดยปราศจากการขัดขวางของผู้หนึ่งผู้ใดโดยสิ้นเชิง   ก็เพราะเจ้าของอำนาจอธิปไตยสูงสุดคือประชาชนเขาอนุมัติมาโดยตรงแล้ว ....หากมิฉะนั้น จะได้ทำอะไรเมื่อไรเล่า ?  ประเทศจะเดินหน้าไปได้อย่างไร ?  ฉะนั้น ถ้าได้คนอย่างตลก.รธน.นี้ปกครองประเทศไทย ก็คงไม่ทันความเจริญของโลกแน่ ๆ ประเทศไทยต้องเก็บตัวเองอยู่แต่ในกะลาเท่านั้น)   และไม่มีข้อมูลทางการสืบสวนสอบสวนที่มีระบบประกันได้ว่าพร้อมพอที่จะอำนวยความยุติธรรม   จึงเป็นการตัดสินไปอย่างชุ่ย ๆ สุกเอาเผากิน (วลีนี้เป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองจากนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ผู้ซึ่งเคยเป็นอดีตประธาน ศาลรัฐธรรมนูญเอง  นี่คือพยานของเรา  ได้พูดวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญเอาไว้ต่อสาธารณชน ที่อ้างอิงได้จริงว่า ชุ่ย สุกเอาเผากินจริง)  ย่อมไปเพิ่มน้ำหนักโทษานุโทษแด่คณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปอีก     ...

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญทำการตัดสิน  ให้นายสมัคร สุนทรเวช พ้นสถานะนายกรัฐมนตรี  โดยไม่ได้อ้างอิงกฎหมายเลย(ไม่มีตัวบทกฎหมายให้อำนาจไว้ กระทำการเกินหน้าที่)  กลับไปอ้างพจนานุกรม มาเป็นสาระสำคัญของการตัดสินความ  จึงถือว่าเป็นการตัดสินที่อยุติธรรมอย่างยิ่ง และเป็นการตัดสินความที่ชุ่ย สุกเอาเผากินอย่างยิ่ง  นอกจากนั้นยังบอกไปถึงพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ตนมีหน้าที่อันยิ่งใหญ่ต้องดูแลบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและระบบกฎหมายของประเทศ   แต่มันหมายความว่า ตุลาการคณะนี้ ยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าคำว่า กฎหมาย  หมายความว่าอย่างไร  พจนานุกรมเป็นกฎหมายหรือจึงอาจเอามาอ้างอิงได้? และไม่คำนึงสาระสำคัญของเรื่องราวที่ตนตัดสิน ว่าจะไปก่อความเสียหายอย่างไรต่อระบบการปกครองทั้งมวลของประเทศ และจะทำลายวิถีทางประชาธิปไตยไปอย่างไร  ไม่คำนึง  ฉะนั้นนี่จึงเป็นการกระทำผิดไปอีก เป็นเหตุให้เพิ่มโทษไปอีกอย่างที่อภัยให้ไม่ได้  

และครั้นเมื่อมาตัดสินความใหญ่   คือ  ยกให้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.2557 เป็นโมฆะ เสีย   นั้น มันบอกไปถึงการตัดสินความที่ตนเองตัดสินไปอย่างลวก ๆ ไม่รอบคอบ ไม่รู้สาระที่แท้จริงของเรื่องราวที่ตนตัดสิน เป็นการตัดสินความอย่างสุกเอาเผากินอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่ง  โดยครั้งนี้ มันได้บอกไปอย่างชัดเจนเลยว่า คณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่มีความรู้พื้นฐานพอที่จะเข้าใจคำว่า รัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไป  และไม่เข้าใจสาระสำคัญของเรื่องราวที่ตนตัดสินว่าเป็นอย่างไร  มีผลกระทบไปอย่างกว้างขวางเพียงไร  ไม่เข้าใจเชิงความหมายสำคัญของประชาธิปไตยเลยที่ว่า มันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องไปถึงเรื่องสิทธิและหน้าที่ของปวงประชามหาชน เจ้าของอธิปไตยของประเทศ อย่างไร  น้ำหนักแห่งปัญหาเป็นอย่างไร  เบา หนัก อย่างไร ไม่เข้าใจทั้งนั้น   จึงเป็นตัวการสร้างความเสียหายอย่างยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติ(เฉพาะเงินงบฯ 3,800 ล้านบาท ในการเลือกตั้งครั้งนี้ นั้นยังไม่ใช่ประเด็น เมื่อเทียบกับการเสียหายของทั้งระบบ)

ที่สำคัญ คณะตุลาการทั้ง 9 คนนี้   ไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองประเทศ และวิถีทางที่จัดการปกครองประเทศที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ...ได้พิศูจน์ว่า เป็นคณะคนตาบอด ไม่รู้กฎหมาย   ไม่รู้ความหมายของพระราชดำรัสที่เสมือนเป็นกฎหมายสำหรับ ศาลรัฐธรรมนูญเองโดยตรง   จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะปล่อยให้บุคคลเหล่านี้อยู่ในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติเช่นนี้ อีกต่อไปแม้แต่วันเดียว .........เพราะเท่าที่ได้ทำลายประเทศชาติมาด้วยความเขลาอวิชชาของตนมาก็มากเกินพอแล้ว   

 

นี่จึงเป็นที่ไปที่มาของวันที่ 1 เมษายน 2557 วันแจ้งความแห่งชาติ.....และเราขอเพิ่มเติมไปว่า เป็นวันแห่งเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งประเทศ จักดำรงปณิธานร่วมกันว่า ในวันหน้าถ้าประชาธิปไตยต้องเดินหน้าไปให้ได้แล้ว จะต้องชำระสะสางองค์กรที่ไร้ความเป็นธรรม ไร้ความสามารถและ ความรู้ในระบอบประชาธิปไตยนี้เสีย ที่เรียกว่าองค์กรอิสระทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญเถื่อน รัฐธรรมนูญโจร 2550 นี้ จะต้องได้รับการชำระอย่างเรียบเกลี้ยงในอนาคตไม่ไกลนักนี้  

ทำองค์กรเถื่อนเหล่านี้ให้เป็นองคกรที่ชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตย ทำรัฐธรรมนูญเถื่อน รัฐธรรมนูญโจร ให้ตกไป  นำรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยกลับคืนมา นั่นคือระบบของประเทศนี้ทุกระบบต้องอยู่ใต้อธิปไตยของประชาชนพลเมืองไทยทั้งประเทศ .....โดยเด็ดขาด 

 

ดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์
3 เม.ย.2557 09:10:23

 

 
รวมทุกความคิดเห็นทุกบทความจากเวบไซต์นี้

นสพ.ดี เล่มที่ 49
นสพ.ดี เล่มที่ 48
บทกวีการเมืองจากวัดพระโต
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วย ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
โหราศาสตร์ : หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วยอำนาจอิทธิพลดาวพระเคราะห์ต่อชีวิตมนุษย์
ไม่ซื่อตรงต่อสถาบัน FB:Phayap Panyatharo
รัฐประหาร22พ.ค.2557 16.30น.
นามธรรมและประชาชนจะลงโทษองค์กรอิสระ
บันทึกมติปชป.ให้สส.ลาออก ถึง ยิ่งลักษณ์ยุบสภา
พล.อ.เปรม มีข้อสงสัยไม่จงรักต่อสถาบันกษัตริย์ FB Phayap Panyatharo
องค์กรอิสระตัดสินนายกปู 7-8 พ.ค.2557จาก FB Phayap Panyatharo
กรณีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 3 บทสรุป)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 1-2)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้
สรุปประเทศไทยวันนี้
คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย. 2556 ท่านจะต้องเรียนรู้ไปมากกว่านี้อีกเยอะเลย
ประเทศไทยวันนี้มีคำถาม ????
ข้อคิดจากการตัดสินของ ตุลาการรัฐธรรมนูญล้ม พรบ.กู้เงิน 2ล้านล. ของรัฐบาล
เวบไซต์ของเราถูกบลีอก
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ไปกราบสมีสุวิทย์ ๆปิดรีดวอยซ์ทีวีแสนบาทก่อนกลับ
ศาล เมื่อไม่สถิตยุติธรรม ก็เป็นปาราชิก
วันมาฆะบูชา ยุทธศาสตร์ในศาสนา
สมชัย ศรีสุทธิยากร คนเถื่อนแห่งองค์กรเถื่อนโดยรัฐธรรมนูญเถื่อน
รัฐบาลโดย ศอ.รส.เตรียมจับสุเทพ
ม็อบสุเทพ-ประชาธิปัตย์ เป็นกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวสุด ๆ เอารัดเอาเปรียบสังคมไทยอย่างไร้ความละอายใจ โดยถูกครอบด้วยอวิชชาความโง่เขลาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
อย่าลืมพรรคปชป.ไม่มีฐานะที่แท้จริงในระบอบประชาธิปไตย
สุเทพ-อภิสิทธิ์ทำปชป.พังเรียบ ใครจะกอบกู้?
สถานการณ์เมืองไทยเป็นอย่างไร
บทวิเคราะห์สื่อไทย
บันทึกประเทศไทยวาระ ที่ 2 ในหลวงกับม.7
สดุดี 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2556
บันทึกประเทศไทย 1-3 พ.ย.2556 กบฏสุเทพ เทือกสุบรรณ
คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย.2556
อะไรเป็นอะไร วันที่ 12 พ.ย.2556? ปัญหาโพธิรักษ์และ กองทัพธรรม
ระวังคิดล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยมีโทษถึงกบฎ เด็กศรีสะเกษหยาบคายไร้การสร้างสรรค์ตามแบบพรรคประชาธิปัตย์ การกลับมาของแดงทั้งแผ่นดิน
ร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ฉ.วรชัย เหมะ ถูกแปรเป็นนิรโทษกรรมสุดซอย
ม็อบสามเสนแปรเป็นม็อบราชดำเนิน ต้องการอะไร?
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้...อ่านไทยป.4 บทบาทที่น่าเหมาะสมขององค์กรเถื่อน ม.30 กรรมต่างกันสุดขั้วเอามารวมได้อย่างไร นิรโทษฯ
อาลัยสายัณห์ สัญญา
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้นายธนาอภิปราย ดร.ฆิกเมฆ เฉลย (3)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ นายเชน เทือกสุบรรณ นักเลงโตในสภา (2)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ มาธาดอร์ปชป.- สิงห์ปชป.ตายไหมครับ?
[ทบทวน]ป่าเถื่อนตีโซ่ตรวนผู้ต้องหาได้อย่างไร ระบบศาลไทยล้าหลัง ป่าเถื่อน ยังไม่รู้แก้ไขเสียที
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ ดูดีๆ ไม่เข้าใจฐานะตนเองต้องสั่งสอน- มาธาดอร์ปชป.-สิงห์ปชป.สิ้นชื่อ
สภาของประชาชนกับสมาชิกสภาฝ่ายค้านที่ไม่เข้าใจฐานะตนเองในระบอบประชาธิปไตย สุดถ่อยในรัฐสภาไทย
พรรคประชาธิปัตย์ต่อต้านนิรโทษกรรมประชาชนผู้ถูกกลั่นแกล้งจากรัฐบาลตนเอง
ประเด็นรัฐธรรมนูญโจร เพียงอ่านภาษาไทยให้ชัดเจนเท่านั้นเอง
ม.68 กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา ตลก.รธน.ไร้วุฒิภาวะ
ผู้พิพากษาจิตป่วยมีด้วยหรือ? ม.68กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา
พรรคที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงแก่ประชาชนไทยคือพรรคประชาธิปัตย์
หมอนี่ มาจากไหน ประชาชนรู้จักหรือเปล่า?
หน้ากากขาวในเฟสบุ๊ค นี่ชื่อจริง Narisa Jittapong
นโยบายชาวนาย่อมปรับเปลี่ยนได้ครับ อย่าไปสอนเขาผิด ๆ
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ถึงอัญชัญบุตรถึงอรหันต์เก๊หลวงปู่เก๊วีรพลฉัตติโกรวมมาจากหน้า1
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ สินสุวงษ์ ศิษย์โพธิรักษ์เจ้าลัทธิวิเศษเหนือมนุษย์
เอกยุทธ อัญชัญบุตรคนโกงแปดเหลี่ยมตายแน่แล้ว
สภารัฐธรรมนูญโลกเยือนไทยขอให้คืนสิทธิ์สส.แด่จตุพร พรหมพันธ์
ภาพที่อัปยศแด่วงการตุลาการไทย
ใครทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และควรจะรับผิดชอบอย่างไร?
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 มี.ค.2556
ปัญหามุสลิมโลก โรฮินยาถึงฉก.32 นราธิวาส ไสยบาบาถึงปัญหามุสลิมสามจว.ใต้
Muslim Rohingyas FB Phayap Panyatharo มุสลิมโรฮิงยา จากเฟสบุคพยับ ปัญญาธโร
แดงทั้งแผ่นดิน นปช.เคลื่อนไหววันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.2555
DSI แจ้งข้อหาอภิสิทธิ์-สุเทพออกคำสั่งฆ่าพัน คำกองแท๊กซี่เสื้อแดง
บันทึก24พ.ย.2555สิ่งที่เรียกว่าองค์การพิทักษ์สยามเริ่มต้นการแสดง ขณะที่กาซายุติการยิง
จากบันทึกในอดีตถึงพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
สรุปประเทศไทย รัฐบาลคมช.พล.อ.สุรยุทธ จุฬานนท์
คอป.และคณิต ณ นคร ที่รัฐบาลไปฝากความหวังไว้ แต่ผมว่าก็อย่าเพิ่งวางใจ
บันทึกแดงชุมนุม 15 ก.ย.2555 ทบทวนรัฐประหาร 6 ปีฆาตกรยังลอยนวล
รายงานรัฐบาลทหารปราบปรามเข่นฆ่าประชาชน เริ่ม 13 พ.ค.2553
มาทบทวนรายงานรัฐบาลทหารสลายการชุมนุมนองเลือดเรียกร้องประชาธิปไตย ราชประสงค์19พ.ค.2553
รวมบทศึกษาการเมืองไทยช่วง16พ.ย.- 10 ธ.ค.2551 หลายบทความจากหลายนามปากกา
ตลกรัฐธรรมนูญตัดสินแล้ว ไม่ยุบพรรคเพื่อไทย
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
แดงเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมแสดงพลัง 24มิ.ย.2555
ปัญหามุสลิมไทย (รีไวด์)
เรื่องที่น่าเบื่อหน่ายในรัฐสภาไทย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย บทวิเคราะห์ 48 บทนโยบายทักษิณ กับประชาธิปไตย (รีไวด์)
ทักษิณแถลงแนวนโยบายพรรคเพื่อไทย บทวิเคราะห์(รีไวด์)
Japan Tsunami 2011
เทศกาลวันมาฆบูชา Magha Puja
รายงานจากรัฐสภา พิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
นโบยทักษิณ นโยบายพรรคเพื่อไทย ญี่ปุ่นฟื้นตัวแล้ว หลังดุลการค้าเป็นบวก 71 ล้านเย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย ในที่สุดพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ก็มาร่วมกับคนเสื้อแดง
ศาสนาและประชาธิปไตย ปรัชญาชีวิต วัฒนธรรม เก่า ใหม่
ศาสนาและประชาธิปไตย ว่าโลกจะแตก 23 พ.ค.2554
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ เนวิน ชิดชอบ บรรหาร ศิลปะอาชา อันธพาลในประชาธิปไตย
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ รัฐบาลเด็ก กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลจมที่อยุธยา เรื่องเล็ก ๆ แค่นี้ปล่อยให้ประชาชนลำบากมาถึง 2 สัปดาห์แล้
วารสารต้านนิติราษฎร์ (หน้า 1)แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.