ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
กระทู้ 2 ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 6

 

ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 6

 

 

 

ความเห็นที่ 1

โปรดดูภาพนี้ครับ

 

 

 

จากข่าวต่างประเทศ  ว่า   ประธานาธิบดี  โดนัล ทรัมป์  สั่งให้ทหารสหรัฐเตรียมทำสงครามโลกครั้งที่ 3 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับเรื่อง   ประชาธิ ปไตย  สหรัฐ  ?

 

  • ผู้แสดงความคิดเห็น  ดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์
    15 ก.พ.2560     21.20 น.

 

 ความคิดเห็นที่ 2 

 

 น่าจะได้ติดตามศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกายุค โดนาล ทรัมป์  นี่แหละ   ที่ดูจะมาคล้ายคลึงกับประเทศไทยเราบ้าง  ในยุคมีรัฐบาลประชาธิปไตย   กล่าวคือ  ทรัมป์   ดูจะเผชิญกับการต่อต้าน  การปฏิเสธ  ของประชาชนวงการต่าง ๆ  ค่อนข้างมาก  แม้ล่าสุดก็วงการดารา บันเทิง   .........ซึ่งมีข้อวิจารณ์ของนักการเมืองว่าเขาอาจจะอยู่ในตำแหน่งไม่นาน  ............   นั่นแหละ  น่าติดตามดูว่า  ในขณะที่เขาเป็นผู้ครองอำนาจ  เขาจะใช้อำนาจอย่างไร  ต่อประชาชนผู้ต่อต้าน   จะเหมือน คสช.ไทยหรือไม่ ?

  • ผู้แสดงความคิดเห็น  สุไหงปาดี ชินะกุล
                        4 มีนาคม 2560  22.00 น.

 

 

ความคิดเห็นที่ 3

 

 

ดูจุดอ่อนเรื่องพรรคการเมืองไทย ก็จะพบว่า แท้จริง  เรื่อง คสช. ก็ใช่ว่าไม่มีข้อน่าตำหนิเท่าไรเลย   นักการเมือง พรรคการเมือง ที่มีโอกาสดีตามระบอบประชาธิปไตยไทย นั้นเอง กลับเป็นฝ่ายที่สร้างปัญหา   ตามรายงานต่อไปนี้ครับ จากเฟสบุ๊ค Phayap Panyatharo 

  • ผู้แสดงความคิดเห็น  นายวิจัยประชาธิปไตย
    4  มีนาคม 2560  22.30 น.

 

 

ความคิดเห็นที่ 4

 

ต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นต่อพรรคการเมืองไทย โปรดอ่านแบบใช้ความคิดพิจารณา ตามเหตุผลให้ดี เพื่อประโยชน์ทาง วิชาการประชาธิปไตย  

 

  •  ดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์ 

               6 มี.ค. 2560  0705 น.

 

 

Phayap Panyatharo

31 มกราคม 2014(2557) 

 

Most Thai people in Thailand today is going to elect their representatives on February 2, 2557[2004]. But Democrat Party is not. It's leaders Mr.Aphisit Vetjajeeva and mr.Sutheb Tuegsuban do not please with democracy. They please with autocracy. So the two are leading a number of people who know nothing about politics in against the election. Sutheb says today to try every way to cease the election. I myself have been long time unwell to see this man turns a wrong order of nerve. It's mad.

ประชาชนส่วนใหญ่ที่สุดของคนไทยในประเทศไทยวันนี้ เตรียมที่จะไปเลือกตั้งผู้แทนราษฎรของพวกเขาในวันที่ 2ก.พ.2557(2004) แต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ตระเตรียมเพื่อไปเลือกตั้ง ผู้นำของพรรคการเมืองนี้คือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ไม่นิยมชมชื่นระบอบประชาธิปไตย แต่ชื่นชมระบอบเผด็จการ ดังนั้นผู้นำทั้ง2คนนั้นจึงได้นำประชาชนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเมืองเลยไปต่อต้านให้หยุดการเลือกตั้งครั้งนี้ นายสุเทพกล่าววันนี้ว่าจะต้องหยุดการเลือกตั้งให้ได้ไม่ว่าจะใช้วิธีไหน ข้าพเจ้าเองได้มองดูคน ๆ นี้มาเป็นเวลานานด้วยความไม่สบายใจกับการผิดปกติของระบบประสาทของคน ๆ นี้ มันบ้า!

Phayap Panyatharo

ก็คงจะเหมือนผู้นำประเทศเครืออียู รวมทั้งประเทศประชาธิปไตยที่เจริญอารยธรรมแล้วทั่วโลก ที่กำลังหัวเราะกันใหญ่ที่ได้เห็นนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในฐานะดาราตลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกปัจจุบันนี้

Phayap Panyatharo  

 He is not only against Thailand democracy today but he is the most dangerous man for the world democracy. His idea is babarian. I would like all the nations in the world stand up and walk across him. Make Sutheb Tuegsuban and his women under the feet of the people of the world for the punishment of untrue to world democracy.

เขาไม่เพียงต่อต้านปะชาธิปไตยในประเทศไทยวันนี้เท่านั้น แต่เขายังเป็นตัวอันตรายที่สุดของประชาธิปไตยโลก ความนึกคิดของเขาป่าเถื่อน ข้าพเจ้าประสงค์ให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก คือพลเมืองโลกทั้งหมดจงยืนขึ้นและเดินเหยียบชายคนนี้พร้อมทั้งผู้หญิง ๆ ของเขาให้จมดินไปเสีย เพื่อเป็นการลงโทษในฐานที่ไม่มีความจริงใจ-ก่อโทษภัยแด่ประชาธิปไตยโลก

 

Phayap Panyatharo 
ม็อบสุเทพ-ประชาธิปัตย์ เป็นกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวสุด ๆ เอารัดเอาเปรียบสังคมไทยอย่างไร้ความละอายใจ โดยถูกครอบด้วยอวิชชาความโง่เขลาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้น

 

 

Phayap Panyatharo 

 

 

1. คุณไม่มีความชอบธรรมที่จะใช้คำว่า มวลมหาประชาชน เพราะคำว่ามวลมหาประชาชน แปลว่าประชาชนส่วนใหญ่ ในเมื่อคุณเป็นประชาชนหยิบมือหนึ่ง หรือพอกล่าวว่าเป็นฝ่ายเสียงข้างน้อย ซึ่งเป็นเช่นนี้เสมอมา พิศูจน์ได้ ตั้งแต่อยู่ในรัฐสภาคุณก็เป็นเสียงส่วนน้อย ฝ่ายรัฐบาลมีถึง 300+ กว่าเสียง คุณมีแค่ 140-50 เสียง

 

Phayap Panyatharo

ฐานะทางกฎหมายของคุณจึงเป็นได้เพียงฝ่ายค้าน(ที่กลายเป็นฝ่ายแค้น) นั่นไง ยอมรับแล้วยัง ครั้นปชป.ตัดสินใจพาพวกทั้งหมดลาออกจากตำแหน่งสส. (โดยเสียท่าถูกหลอกให้ลาออกทั้งพรรค) มาก่อม็อบราชดำเนิน คุณก็อ้างว่ามีคนมาร่วมคุณถึง 5 ล้านคน (ทั้ง ๆ ที่ความจริงมาไม่ถึง 1 แสนคนเศษ ๆ ตามมาตรฐานข่าวนอก)

 

Phayap Panyatharo

 คุณก็ยังไม่มีสิทธิ์จะใช้คำว่า มวลมหาประชาชนอยู่ดี เพราะยังมีมวลมหาประชาชนจริง ๆ คือคนเสื้อแดงอย่างไรล่ะเสื้อแดงมีมากกว่าคุณถึง 100 เท่า ....... คุณจึงเป็นคนที่มีวาจาไม่ซื่อตรง ที่เฉไปจากความจริงแต่ต้นแล้ว....เอาความเท็จนี้ไปโฆษณาให้ประชาชนเข้าใจผิด ในทางศาสนา ย่อมเห็นชัดเจนว่า สุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นคนโง่เง่าที่หลอกลวงประชาชน จะได้ผลร้าย และห้ามเสียซึ่งการได้เกียรติยศแต่ต้นแล้ว ดังจะเห็นว่าสอดคล้องกับพระวจนะในพระคัมภีร์ไบเบิลที่ว่า

 

Phayap Panyatharo

As snow in summer and as rain in harvest, so a place of honour is not fitting for a fool.

เกียรติยศไม่เหมาะสมกับคนโง่ เช่นเดียวกับหิมะ ในฤดูร้อนและฝนในฤดูเกี่ยว [HOLY BIBLE: PROVERBS:26;1] มนุษย์วานรยุค 1.8 ล้านปีอย่างสุเทพ เทือกสุบรรณ จึงไม่อาจจะคู่ควรกับคำว่า เกียรติยศ ของพระเจ้า

 

 

Phayap Panyatharo 

 

 

 2. กปปส.เป็นกลุ่มพรรคพวกที่โง่จริง ๆ เพราะนายสุเทพแปลคำกปปส.ว่า คณะกรรมการประชาชนเพื่อปฏิรูปประชาธิปไตยไปสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์ โดยไปเน้นว่า จะปฏิรูปประชาธิปไตยไทยไปสู่ความสมบูรณ์ แต่นายสุเทพก็ไม่เข้าใจวาทะนี้เลย เพราะสิ่งที่เขาทำกลายเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยแม้แต่เล็กน้อย แท้จริง ระบอบ กปปส.ของนายสุเทพนี้คือระบอบคอมมิวนิสต์นั่นเอง ดูจากเหตุผลง่าย ๆที่เห็นอยู่ขณะนี้เองเลยคือ ระบอบคอมมิวนิสต์ไม่มีการเลือกตั้ง แต่ประชาธิปไตยมีการเลือกตั้ง ก็ดุพรรคประชาธิปัตย์และกปปส.ยังขัดขวางการเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ.2557 อย่างเต็มที่เสียอีก คุณก็เห็น ๆ อยู่ไม่ใช่หรือ?

 

Phayap Panyatharo

แล้วนั่นจะนำไปสู่ประชาธิปไตยได้อย่างไร ประชาธิปไตยมันเริ่มต้นการพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ด้วยอะไรขอถามหน่อย ...(ถ้าไม่ใช่ด้วยการเลือกตั้งพร้อมสิทธิ 1 คน 1 เสียงแห่งอำนาจอธิปไตยของมหาประชาชน) แต่สิ่งที่กปปส. ปชป.ทำนั้นมันคือคอมมิวนิสต์ จึงเป็นความหลงผิด โง่เง่าและตลบตะแลงของพวก กปปส.และ ปชป. จะต้องได้รับโทษ สอดคล้องพระวัจนะอันศักดิ์สิทธิ์ว่า

 

Phayap Panyatharo

Thorns and snares are in the way of the perverse; he who guards his soul will go far from them.

หนามและบ่วงอยู่ในทางของคนตลบตะแลง บุคคลที่ระแวดระวังตนเองจะอยู่ไกลเสียจากสิ่งเหล่านี้ [PROVERBS 22:5].... สุเทพมีบ่วงรออยู่จริง บ่วงผูกคอตายไงครับ

 

 

Phayap Panyatharo

 

 3.  คนที่ไม่รู้อะไร จะทำอะไรได้อย่างไร?  กปปส. ปชป. พวกจะทำประชาธิปไตยให้สมบูรณ์โดยไม่เคยมี กปปส.คนได ปชป.คนใดกล้าให้คำอธิบายเลยว่าจะทำอย่างไรประชาธิปไตยไทยจึงจะสมบูรณ์  วาจากับการกระทำไม่เคยตรงกัน  เช่นปากบอกจะทำประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ แต่กลับไม่งเลือกตั้ง ยังต่อต้านขัดขวางวิถีทางประชาธิปไตย คือการเลือกตั้งอย่างแรงเสียอีก  นึคือพวกกลับกลอก หลอกลวงทั้งตนเองและประชาชนชาวใต้ ตนเองก็หลอกลวงตนเอง และย่อมหลอกลวงพระเจ้าด้วย และนำความสมเพชในความโง่เง่าของเขาไปสู่บิดามารดาผู้ให้กำเนิด  ดังพระคัมภีร์กล่าวว่า   

Phayap Panyatharo

A foolish son is grief to his father and bitterness to her who bore him.

บุตรชายโง่ เป็นที่โศกสลดแก่บิดา และเป็นที่ขมขื่นแก่สตรีผู้ให้กำเนิด [PROVERBS :17;25]...

 

Phayap Panyatharo

คำว่าบุตรชายโง่ ก็ตรงกับบุตรชายที่ชื่อสุเทพ เทือกสุบรรณ กับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นั่นเอง(ขอแถมไตรรงค์ สุวรรณคีรี ส.สามสี=บุตรชายโง่อีกคน) ก็ย่อมเป็นที่โศกสลดแก่บิดา และเป็นที่ขมขื่นแก่สตรีผู้ให้กำเนิด.....เข้าใจคำว่า สตรีผู้ให้กำเนิดไหมครับ.สุเทพ-อภิสิทธิ-สามสีก็ แม่ นั่นเอง ขณะนี้คุณกำลังทำให้แม่ผู้ให้กำเนิดของคุณขมขื่นอย่างยิ่ง

 

 

Phayap Panyatharo 

 

 

4. ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกายุคสงครามกลางเมือง มีสิทธิ์ที่จะไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง ตามข้อเสนอของฝ่ายทหาร แต่ท่านยอร์จ วอชิงตัน ยืนยันว่า ถึงอยู่ระหว่างสงครามกลางเมืองก็ต้องจัดการเลือกตั้งให้จงได้ เพราะประเทศนี้ถูกปกครองโดยประชาชนในทุกสถานการณ์ ทหารก็ก็เข้าใจเหตุผลของวิถีทางประชาธิปไตย ก็เชื่อฟังประธานาธิบดีของพวกเขา โดยเหตุผลที่ว่าการพัฒนาประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกตั้งและการใช้อำนาจของประชาชนอเมริกัน 1 สิทธิ์ 1 เสียงนั่นเป็นเหตุเบื้องต้นของการพัฒนาประชาธิปไตย

Phayap Panyatharo

แต่ท่านจะเห็นว่ามีพรรคการเมืองไทยที่ไม่เข้าใจประชาธิปไตยเลยและไม่เคยมีการพัฒนาพรรคของตนให้เป็นประชาธิปไตย นั่นคือพรรคประชาธิปัตย์ เห็นได้จากการบอยคอตการเลือกตั้ง ปีพ.ศ.2547(คราวนั้น ไม่ลงเลือกตั้งแล้วยังจัดกลุ่มเคลื่อนไหวโฆษณาไปต่อต้านให้ร้ายพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับตน โฆษณาใส่ร้ายไม่ให้ประชาชนเลือกพรรคนั้น/ฆิกเมฆ) ซึ่งหลายปีผ่านมาแล้ว พรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไม่เข้าใจว่าการบอยคอตการเลือกตั้งนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ชอบธรรมด้วยประการใดใดเลย(เป็นความผิดตามหลักการประชาธิปไตยอย่างฉกรรจ์ถึงขั้นให้ยุบพรรคการเมืองไปเลย/ฆิกเมฆ) เป็นความโง่เขลา น่าละอายใจของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพราะมาปีนี้พรรคเก่าแก่นี้ก็ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย ยังคงมีการใช้พฤติกรรมอันเลวทรามแบบเดิม ๆ ต่อไป

Phayap Panyatharo

 นั่นคือการที่พรรคการเมืองนี้ได้ประกาศบอยคอตการเลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกครั้งหนึ่ง แล้วร่วมกับ สุเทพ เทือกสุบรรณ กบฏของประเทศ ต่อต้านขัดขวางการเลือกตั้งอย่างสุดฤทธิ์สุดแรงความโง่เขลาอยู่ขณะนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้ กปปส.กับ ปชป.จะอ้างความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวของตนเองได้อย่างไร ในเมื่อการกระทำใดใดของตนเป็นความโง่เขลาและทำลายสังคมและเป็นการขัดขวางต่อต้าน และล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

Phayap Panyatharo

นี่แหละอวิชชา พึงรำลึกสุภาษิตว่า

A worthless man, a wicked man, is he who walks with a croocked mouth, winking his eyes, shuffling with his fingers. With perversity in his heart, devising evil continually, he sows discord.

คนไร้ค่า คือคนชั่วร้าย ที่เที่ยวไปด้วยวาจาคดเคี้ยว ตาของเขาก็ขยิบ เท้าของเขาก็ขยับ นิ้วของเขาก็ชี้ไป ประดิษฐ์ความชั่วร้ายด้วยใจตลบตะแลง หว่านความแตกร้าวอยู่เรื่อยไป [PROVERBS : 6;12-14]

Phayap Panyatharo

ปชป.และ กปปส. ก็คือสัจธรรมที่ว่า ทำงานไม่เป็น ดีแต่พูด คือคนไร้ค่า คนชั่วร้าย ที่เที่ยวไปด้วยวาจาคดเคี้ยว ตลอดกาลนานมาแล้วตราบเวลาวินาทีนี้

Phayap Panyatharo

สำหรับนายุเทพ เทือกสุบรรณเอง ที่ตั้งตนเป็นคล้าย ๆ เจ้าลัทธิอยู่ขณะนี้ ก็เป็นคนป่าเถื่อน เป็นมนุษย์วานรยุค 1.8ล้านปี เพราะไม่คำนึงหลักศีลธรรมของศาสนา เขากระทำผิดศีล 5 ในศาสนาบรรพบุรุษของเขาทุกข้อ นับแต่(ข้อ 1) ปาณาติปาตา เวรมณี จงละเว้นซึ่งการฆ่าสัตว์ (ข้อ 2) อทินนาทานา เวรมณี จงละเว้นซึ่งการลักทรัพย์ (ข้อ 3) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี จงละเว้นซึ่งการประพฤติผิดในกาม (ข้อ 4) มุสาวาทา เวรมณี จงละเว้นซึ่งการพูดเท็จ

Phayap Panyatharo

 และ(ข้อ 5) สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี จงละเว้นซึ่งการดื่มสุราและเครื่องดองของเมาทั้งปวง....

Phayap Panyatharo

ส่วนทางศาสนาคริสต์ นายสุเทพก็ประพฤติผิดหลักศาสนาคริสต์เช่นเดียวกัน สำหรับหลักศีลธรรมพื้นฐานของศาสนิกชนของศาสนานั้น ปรากฎใน The Ten Commandments พระบัญญัติสิบประการ ในไบเบิลว่า

Phayap Panyatharo

You shall not murder! You shall commit no adultery! You shall not steal! You shall not witness falsly against your neighbour! You shall not covet your neighbour's household: you shall not covet your neighbour's wife, nor his servant, nor his maid, his ox, his donkey or anything that belongs to your neighbour.....

อย่าฆ่าคน ....อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา .... อย่าลักทรัพย์.....อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน....อย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้าน.....อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน หรือทาสทาสีของเขา หรือโค ลาของเขา หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งเป็นของเพื่อนบ้าน.[EXODUS:20;13-17]

 

 

 

 

Phayap Panyatharo

 

 

5.  สุเทพกลายเป็นคนป่าเถื่อนไปโดยสิ้นเชิงแล้ว เพราะฆ่าประชาชน 99 ศพ บาดเจ็บ 2,000 ราย แล้วยังไม่พอ ยังมีการประพฤติผิดศีลข้อ 3 ข้อกาเมสุมิจฉาจารทางฝ่ายพุทธศาสนา และละเมิดบทบัญญัติ 10 ประการของพระเจ้า ข้อที่ว่า

 Phayap Panyatharo

you shall not covet your neighbour's wife, nor his servant, nor his maid, his ox, his donkey or anything that belongs to your neighbour.:

อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน หรือทาสทาสีของเขา หรือโค ลาของเขา หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งเป็นของเพื่อนบ้าน.

Phayap Panyatharo

สถานะของสุเทพขณะนี้ เป็นสถานะที่กำลังลำพองใจ ต้องตามสุภาษิตว่า

Before destruction a man's heart is haught, but before honour goes humility

ใจของคนก็จองหองก่อนถึงจะถูกทำลาย แต่ความถ่อมใจเดินอยู่ข้างหน้าเกียรติ [PROVERB 18:12]

Phayap Panyatharo

ขณะนี้ ต่างก็จองหองกันไป ทั้ง สุเทพ  กปปส. และ อภิสิทธิ์-ชวน ปชป. รวมทั้งมวลหมู่บริวารตาบอดที่ห้อมล้อม อีกไม่นานหรอกก็จะถูกทำลาย ส่วนผู้ที่มีความถ่อมใจก็จะชนะ

 

 

 

Phayap Panyatharo 

 

 

 6. เหตุผลสำคัญอีกข้อหนึ่งก็เกี่ยวกับผู้นำของพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีความคิดอันล้าหลังมาแต่เดิมแล้ว เช่น มรว.เสนีย์ ปราโมช ยุคที่มีคดีเขาพระวิหารกับกัมพูชา พ.ศ.2505 มรว.เสนีย์นี้ได้อาสาไปว่าความคดีเขาพระวิหารปรากฎว่าก่อนเดินทางไปว่าความที่กรุงเฮก มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่า ฝ่ายทนายเขมรที่จะเดินทางไปสู้กับเรา ได้เกิดอาการเจ็บป่วยแบบแปลกประหลาด คือแพ้อาหาร อาหารเป็นพิษ "ขี้แตกขี้แตนถึงต้องหามเข้าโรงพยาบาลไปตาม ๆกัน"

Phayap Panyatharo

คนที่เมืองไทยสันนิษฐานว่าถูกไสยศาสตร์ทางฝ่ายไทย และดูเหมือน มรว.เสนีย์ ดีใจมากประกาศว่า ไทยจะต้องชนะอย่างแน่นอน ซึ่งแสดงให้เห็นเค้าความคิดที่ไม่ถูกต้อง คือความคิดทางไสยศาสตร์ แทนที่จะใช้วิธีการวิทยาศาสตร์ กลับไปใช้วิธีไสยศาสตร์(แทนที่จะไปศึกษาข้อมูล ว่าแผนที่ฝรั่งเศสเขียนเอาไว้อย่างไร จะเตรียมการเรื่องคดีอย่างไรให้มีเหตุมีผล เป็นที่ยอมรับได้ ก็เปล่า) ก็เลยแพ้กลับมา...หน้าแหก..

Phayap Panyatharo

 ประเด็นอยู่ที่ว่า ประชาธิปไตยนั้นเป็นแนวคิดวิทยาศาสตร์ ปชป.เริ่มมาด้วยความงมงายในไสยศาสตร์ จึงไม่อาจจะช่วยสร้างประชาธิปไตยได้อย่างไร เพราะนั่นย่อมหมายถึงความที่ไม่เข้าใจประชาธิปไตยของพรรคการเมืองนี้มาแต่เริ่มต้น และยังไม่มีการพัฒนาความคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันนี้ มาถึงยุคอภิสิทธิ สุเทพ จึงหมายถึงความจริงที่ว่า สุเทพ เทือกสุบรรณ-อภิสิทธิ- ชวน นั้นเป็นคนหัวโบราณ ไม่ทันยุคไม่ทันสมัย จึงสมกับสมญา มนุษย์วานร ยุค 1.8 ล้านปีอย่างแท้จริง

Phayap Panyatharo

ประชาธิปัตย์จึงควรเงี่ยหูฟังสุภาษิตของพระเจ้าข้อที่ว่า

With the fruit of his mounth a man's stomach is filled; with the increase of his lips he will be satisfied

ท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขา เขาหนำใจเพราะผลอันเกิดจากริมฝีปากของตน [POVERBs :18;20]

Phayap Panyatharo

ปชป.นี่แหละต้องคำพยากรณ์บทนี้ จะจนเพราะปากตนเอง ท้องจะหิวโหยก็เพราะปากตนเอง จะทำประเทศชาติยากจนก็เพราปากของประชาธิปัตย์

 

 

Phayap Panyatharo 

 

 

7. นายชวน หลีกภัย หรือสมญาว่า มีดโกนอาบน้ำผึ้ง แกพูดเก่งในเชิงกลับดำเป็นขาวกลับขาวเป็นดำ ปรากฎว่าเคยพูดในยุคตำรวจเข้าล้อมจับผู้ร้ายค้ายาเสพติดในกระท่อมกลางบึงใหญ่ครั้งหนึ่งแถว ๆ ราชบุรี แล้วผู้ร้ายสู้จนโดนตำรวจสังหารทั้งหมู่ร่วม 10 คน สะใจคนทั้งประเทศ แต่นายชวนไม่พอใจกับเขา แกพูดเสียจนชาวใต้เชื่อว่าตำรวจกลายเป็นโจรค้ายาเสพติดเสียเอง

Phayap Panyatharo

ส่วนผู้ร้ายกลายเป็นคนธรรมดา ๆ ที่ซื่อบริสุทธิ์สะอาดที่โดนกลั่นแกล้งและไม่ได้ค้ายาเสพติดเลย นี่แหละความชำนาญของนายชวน หลีกภัย จึงได้ชื่อว่า ต้นตำหรับพูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่น และด้วยความสามารถในด้านดีทางพูดเช่นนี้ ก็มาสู่ประเด็นวัฒนธรรมการเมืองระบอบประชาธิปไตย ที่นายชวนเป็นต้นเหตุทำลายไปอย่างเรียบเกลี้ยงและมาสู่อันตรายอยู่ทุกวันนี้ นั่นคือชี้นำประเด็นการโฆษณาชวนเชื่อในประเด็นสำคัญ ๆ 2 ประเด็นคือ

 Phayap Panyatharo

 (1) ว่า คนบ้านนนอกบ้านนาอีสาน-เหนือเป็นประชาชนด้อยการศึกษา ล้าหลัง แต่เมื่อมีการเลือกตั้งก็ชนะ ได้รัฐบาลโง่ ๆ มา คนกรุงจึงยอมรับไม่ได้ จึงต้องล้มรัฐบาลบ้านนอกเสมอไป นายชวนให้การชี้นำไปว่า คนกรุงต้องได้มีสิทธิโหวตมากกว่า อย่างที่นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กับนายเสรี วงศ์มณฑา พูดกันอยู่ทุกวันนี้นั่นเอง ที่ว่า จบปริญญาตรีควรได้ เสียง ปริญญาโทได้ เสียง ปริญญาเอกได้ เสียง เป็นศาสตราจารย์ ดร.อย่าง คนนั้นได้ 10 เสียง ประมาณนั้น

 

Phayap Panyatharo

 (2) อีกประเด็นหนึ่งก็คือนายชวนเจ้าวาทะที่ว่า พูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นตลอด โดยพูดย้ำเน้นไปทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งว่าพรรคประชาธิปัตย์สู้การเมืองอย่างขาวสะอาด ประชาธิปัตย์ไม่เคยทุจริตเลือกตั้งเลย ส่วนพรรคทักษิณใช้เงินซื้อเสียงทุกครั้งไป ชนะเพราะใช้เงิน นี่เป็นต้นกำเนิดวัฒนธรรมทราม ๆ ที่ไม่มีคำว่าให้อภัยทางการเมือง ไม่ยอมรับไม่เข้าใจกติกากีฬาการเมือง ทุกครั้งแพ้การเลือกตั้งนายชวนจึงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ของตน กลับไปเน้นย้ำ ให้เกิดความเกลียดชังฝ่ายที่ชนะอย่างฝังใจ

Phayap Panyatharo

ต่อไป ตามหลักการประชาธิปไตยแล้ว เมื่อแพ้การเลือกตั้งต้องแสดงสปิริต กีฬาการเมือง จะต้องอภัย ไม่ผูกโกรธ อาฆาตแค้นต่อไป ต้องให้อภัยแล้วต่อกันไป กลับมาเป็นคนไทยด้วยกัน เสมอภาคและมีภราดรภาพความเป็นพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายกันทั้งประเทศต่อไป แต่นายชวนไปย้ำให้เกิดการแค้น ผูกโกรธต่อไปด้วยประเด็นการโฆษณาชวนเชื่อดังกล่าว

Phayap Panyatharo

จึงเป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกเป็นคนใต้ คนเหนือ คนอิสาน และคนกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเลวทราม ที่แบ่งแยกแตกออกไปเป็นประชาชนกรุง ประชาชนบ้านนอก เป็นชาวใต้ ชาวเหนือ ชาวอีสาน อย่างหนักอยู่ในทุกวันนี้ นี่คือต้นเหตุของการทำลายวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ร้ายแรงมาก อันเกิดจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนนี้ ....ทีนี้ พอนายชวนได้เป็นนายกรัฐมนตรี นายชวนก็ทำอะไรไม่เป็น มีแต่ผลงานด้านลบ เช่นเป็นหนี้ไอเอ็มเอฟ ทำชาติเสียหายด้วยคดี ปรส.หลายแสนล้าน มีการโกงและคอร์รัปชั่นมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา แต่นายชวนไม่เคยยอมรับ

Phayap Panyatharo

มีเรื่องราวที่น่าขายหน้าขณะนายชวนไปประชุมอาเซียน เวลานั่งประชุมเอเซียนก็ไปนั่งวาดภาพในห้องประชุมแทนที่จะใช้ความคิดจินตนาการให้เกิดประโยชน์ทางการนำหมู่ การนำของอาเซียน การนำของประเทศไทย แต่ไปนั่งวาดภาพกาตูนเล่น จนเลิกประชุมผู้นำเขาพากันมาดู ถามว่าภาพอะไรครับ นายชวนก็ได้แต่ยิ้ม แค่นี้เองที่ผู้นำไทยอย่างนายชวน หลีกภัยทำได้

Phayap Panyatharo

แล้วก็มีการประชุมอาเซียนอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้นายชวนไปนั่งใกล้ ๆ นายโจเซฟ เอสตราด้า นายกรัฐมนตรีฟิลิลปปินส์ เขาสนใจข้าวไทยมานานแล้วเขาบอกนายชวนว่าข้าวไทยอร่อยนะครับ นายชวนนี่แกเป็นนักกฎหมายแกก็ไม่เข้าใจ แกก็เฉย(แกควรจะกระตือรือร้นให้ความสนใจเขาทันทีจึงจะถูกหลักการค้าการขาย ก็จะขายข้าวได้ง่าย ๆ ไม่ต้องออกแรงมากแต่นายชวนเฉย) เขาก็ยังมีจิตใจบอกว่าเขาอยากจะซื้อข้าวไทยหลายหมื่นตันซึ่งเขาก็ถามว่าข้าวหอมมะลิของคุณขายกันอย่างไร คุณทราบไหม

Phayap Panyatharo

นายชวนพูดอะไร นายชวนบอกว่า เอ ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปบอกให้พวกพาณิชย์ที่มากับผมมารายงานท่านภายหลังนะครับ.....เขาก็เลยไม่ได้ซื้อข้าวไทย ....... นี่คือนายชวน หลีกภัย เก่งอย่างเดียว คือ ดีแต่พูด...

Phayap Panyatharo

ในคราวยางราคาถูกราคากิโลละ 10-20 บาท(ต่อมาทักษิณแก้ไขเป็นราคาถึง 120 บาท) แกก็บอกวิธีแก้ไขว่าให้ตัดยางทิ้งเสียไปปลูกจัมปาดะแทน(นายชวนคงคิดว่าลดซัพพลายลงราคาก็จะขึ้นมาเอง) ซึ่งก็ไม่มีเกษตรกรไหนทำตามเลย ในคราวเกิดสินามิเดือน ธ.ค. 2547 ทั้ง ๆ ที่ตนเป็นสส.ส่วนมากทั้งหมดในภาคใต้ นายชวนบอกว่าเป็นหน้าที่รัฐบาลเขา เราไม่มีหน้าที่ ....เราจึงไม่เห็นภาพสส.ใต้ช่วยประชาชนชาวใต้เลย เห็นแต่รัฐบาลทักษิณ และเห็นยอร์ช บุช(ผู้พ่อ,พรรครีปับลิก)กับนายบิล คลินตัน(พรรคดีโมแครต) มาช่วยไทย.....

Phayap Panyatharo

สิ่งที่นายชวนควรระลึกขณะนี้ก็คือนายชวนน่าจะรำลึกว่าตนได้อาศัยรัฐสภาและประเทศไทยทำมาหาเลี้ยงชีพมาตลอดชีวิต และน่าจะมีความกตัญญูต่อระบอบ แต่นายชวนกลับไม่เข้าใจประชาธิปไตยเลย เช่นนี้ จึงเป็นธรรมดาที่ผู้อกตัญญุจะได้ประสบความเสื่อมหายนะในที่สุด โดยนำพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคเสื่อมทรุดลงไปถึงที่สุด ณ วาระนี้

Phayap Panyatharo

My son, heed the instruction of your father and reject not your mother’s teaching: for they are a fair garland upon your head and adornments for your neck. My son, if sinners entice you , do not consent

บุตรชายของเราเอ๋ย จงฟังคำเตือนของพ่อเจ้า และอย่าทิ้งคำสั่งสอนของแม่เจ้า เพราะทั้งสองนั้นเป็นมงคลงามสวมศีรษะของเจ้า เป็นจี้ห้อยคอของเจ้า บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าคนบาปล่อชวนเจ้า อย่าได้ยอมตาม [PROVERBS:1;8-10]

 

 

 

Phayap Panyatharo 

 8. วันที่ 13 ม.ค. 2557 นายสุเทพว่าจะปิดกรุงเทพมหานคร คือจะเอาคนไปชุมนุมไว้ 7 ทางแยกเข้ากทม. ...... ก็ไม่ทราบชัดว่าเขาจะทำไปทำไม เห็นด้วยจริง ๆ กับคำแนะนำขององค์กรสิทธิมนุษยชนสากลที่เขาแนะนำว่า ประชาชนควรดำเนินชีวิตประจำวันไปโดยปกติ ...... หากใช้ความรุนแรง นั่นเป็นอันพบ ประยุทธ จันทร์โอชา แน่ (พล.อ.ประยุทธพูดเองผมได้ยินเมื่อตะกี้นี้) ...... เท่านี้ก็สิ้นเรื่องครับ

Phayap Panyatharo

สหสฺสํ อปิ เจ วาจา

อนตฺถปทสญฺหิตา

เอกํ อตฺถปทํ เสยฺโย

ยํ สุตฺวา อุปสมฺมติ

Phayap Panyatharo

คำพูดที่เหลวไหลไร้ประโยชน์ตั้งพันคำ

ก็สู้คำพูดที่มีประโยชน์คำเดียวไม่ได้

เพราะฟังแล้วทำให้จิตใจสงบ

Phayap Panyatharo

Better than a Thousand useless words

Is one beneficial single word,

Hearing which one is pacified.

จาก..ธรรมบทสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายฯ 100 ฯ

Phayap Panyatharo

นายวิจัยประชาธิปไตย
7 ม.ค.2557/14.54.14

 

 

 

Phayap Panyatharo 

 

 

ครับ นั่นคือบทความที่ผมเขียนลงเฟสบุ๊ค แล้ววันนี้ เฟสบุ๊ค เขาเอามาทบทวน การเขียนของผม ต้องการให้เข้าใจประชาธิปไตยครับ อ่านเพื่อให้เข้าใจประชาธิปไตยสิครับ เมื่อประเทศเราเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้ว หมายถึง เสรีภาพ และ นั่นแหละ เป็นพื้นฐานที่ง่ายแก่การบรรลุมรรคผลแห่งพุทธศาสนา จะทำให้บรรลุพร้อมกันได้นับแสนนับล้านคน เมื่อมีวัฒนธรรมแห่งประชาธิปไตยเสรีเป็นพื้นฐาน อันสอดคล้องสังคมวิทยาศาสตร์ ยุคใหม่

Phayap Panyatharo

 เพราะฉะนั้น เมื่อเข้าไปในเวบไซต์ของผม ท่านจะพบวิจารณ์การเมืองอย่างเข้มเสมอไปเลย และ ล่าสุด ประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยเท่านั้น ที่ท่านควรจะเข้าไปอ่านและศึกษาหลักการประชาธิปไตยจากผม นะครับ

ในภาพอาจจะมี ต้นพืชดอกไม้ธรรมชาติ และ สถานที่กลางแจ้ง

ถูกใจ · ตอบกลับ · 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 20:56  

 

 

 

 

 

 

  

 โปรดคลิกติดตามต่อไป

 กระทู้ 1:เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น 

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 1  
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 2  
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 3
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 4
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 5
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 6
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 7
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 8
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 9
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 10

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 11
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 12 

                                                กระทู้ 2:  ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต

                                                            ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 1

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 2

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 3 

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 4 

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 5   

                  ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 6  

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 7 

 

                                                                        

 

 

 

 

********************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?

***************************************************************************

 

 

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ระหว่างเดือน เมษายน 2553 - ปัจจุบัน 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ระหว่างเดือน เมษายน 2553 - ปัจจุบัน 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วระหว่าง ก.ย.2552 - ก.พ. 2553 
เฝ้าดูฯ มิ.ย.-ก.ย.2552 
เฝ้าดูฯม.ค.-มิ.ย.2552 
เฝ้าดูฯธ.ค.2551 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วพ.ศ.2551 ภาคปลายปี ก.ย.- ธ.ค.2551 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วพ.ศ.2551 กลางปี 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2551 ต้นปี .....วันนี้ 29 กย.2559มีคลิกเข้าชมแล้ว 39,549
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2549-2550 ....วันนี้ 29 กย.2559มีคลิกเข้าชมแล้ว 90,272
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2546-2548 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2543-2545 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2542 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2541 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2540 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2539 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2538 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2537 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2536 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว หน้าโฮมเพจ article
Headline 
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.