ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
กระทู้ 2 ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 4

 

ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 4

 

ความเห็นที่ 7 

 

ภาพที่ 13  ประชาธิปไตย ?

Photo 13 Is this democracy ?

 

 

ผมขอเอาบทวิจารณ์ เรื่องรัฐธรรมนูญ 2559 ท้ายข่าว จากเวบไซต์หนึ่งมาลงเป็นความคิดเห็นเรื่อง ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต  เอามาทั้งหมดเลย  ดังนี้ครับ

 

 

เวลาคุณรายงานข่าว ให้คนอ่านรู้ภาษาหน่อย เช่นคำย่อว่า สนช. กรธ. กกต. ....คำว่า ประเด็นเพิ่มเติมของ สนช. ......เพิ่มเติมว่าอย่างไร ให้ชัดเจนหน่อย ........... เป็นเรื่องการรายงานข่าวที่แย่มาก เสมอไปเลย ควรแก้ไขเรื่องการรายงานข่าว ไม่ใช่เขียนข่าวมาอ่านเฉพาะคนเขียนเอง พวกตนเอง กระจิบเดียว เขียนให้คนทั้งโลกอ่าน เข้าใจไหม ? แล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่คุณเองได้ขยายคนอ่านของตนออกไป ไม่เอาหรือ ? แล้วที่โฆษณาตัวเองว่า เข้มทุกเรื่องราว สุดทุกอารมณ์ เหมือน บ้า อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแล้ว จะไปเข้มทุกเรื่อง ทุกอารมณ์ได้อย่างไร ...................

 

ก็ขอวิจารณ์ว่า   1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ   2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี.......................

 

ข้อ 2 ให้รัฐสภาเลือก นรม. นายกรัฐมนตรี นั้น ไม่เป็นประชาธิปไตย ....เราต้องเริ่มระบบอย่างถูกต้อง ของระบอบประชาธิปไตยไปเลย ไม่ใช่เริ่มแบบถูกบ้างไม่ถูกบ้าง ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ ไม่เข้าใจเรื่องการเมืองระบอบประชาธิปไตย ก็อเมริกา เขากำลังทำเป็นตัวอย่างอยู่.....ดูไม่ออก หรืออย่างไรล่ะ ......

 

ขนาดตัวแทนพรรคการเมือง ที่จะลงเป็นตัวแทนพรรค เพื่อไปเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี(ปธน.) เขายังต้องให้ประชาชนเลือกเลย ประชาชนล้วน ๆ เป็นผู้เลือก ซึ่งขณะนี้ทางพรรคเดโมแครต ก็ได้ นางฮิลลารี คลินตัน เป็นผู้ชนะการหยั่งเสียงประชาชนทั้งประเทศไปแล้ว ส่วนอีกพรรค คือ รีพับลิกกัน ก็ได้ผ่านการเลือกของประชาชนไปแล้วเช่นเดียวกัน ในขั้นต่อไป ก็จะเป็นการออกพลังความคิดของประชาชนอเมริกันทั้งประเทศกว้างใหญ่ไพศาลของเขาอีกครั้งหนึ่ง และ ก็จะเห็นมานานนับร้อยปี มิใช่หรือ ว่าเป็นเรื่องประชาชนอเมริกันล้วน ๆ ที่เขาเลือกคนที่จะมาปกครองประเทศของเขาเองเฉียบขาด ...........

 

แล้วก็มีตัวอย่างวันสองวันมานี้เอง เรื่องที่ประชาชนชาวอังกฤษเขา ลงคะแนนเสียงต่อเรื่อง การจะถอนตัวออกจากสมาคมยุโรป 28 ประเทศหรือไม่ มันชนะกันไม่กี่คะแนนเลย คือ ฝ่ายให้ออกจากสมาคมยุโรป 51 % ฝ่ายที่ให้อยู่ต่อไป 49 % เฉือนกันไม่เท่าไรเลย แค่เลือดซิบ ๆ แต่ เขาก็ต้องออก ไปเป็นประเทศเดียวเลย สู้กับอีกกลุ่ม 27 ประเทศ ดูเขาตัดสินใจกันขนาดนี้ และเฉียดอย่างนี้เลย ในเรื่องความเป็นความตายของประเทศ แต่นายกรัฐมนตครี ประชาธิปไตยเขา ก็ยอมรับ เขาแพ้ แม้อย่างเฉือนฉิว เขาก็ยอมรับ จะลาออกจากนายกรัฐมนตรีอังกฤษในเดือนตุลาคม ....เห็นไหม นั่นคือสปิริตของนักประชาธิปไตย ประเทศประชาธิปไตย ประชาชนประชาธิปไตย ในที่นี้ก็คือ การเคารพประชาชน คนอังกฤษทุกคนเสมอกันหมด ในเรื่องสิทธิ ซึ่งเมื่อประชาชนตัดสินออกมาอย่างไร แม้ชนะกันเพียง 2-3% เขาก็ไม่ว่าเลย ไม่มีใครคิด แค่ 2 % ....

 

เขายึดเสียงข้างมาก ก็ลาออกไป ........นี่คือตัวอย่าง ประชาธิปไตย มีให้เห็นชัด ๆ กันไงครับ    

 แล้ว เมื่อเขียน รธน. รัฐธรรมนูญ ไม่เป็นประชาธิปไตย......ถ้าเป็นประชาธิปไตย คุณต้องเขียนลงไปเลยว่า ให้หัวหน้าพรรคการเมือง ที่ชนะเสียงจากการเลือกตั้ง สส.พรรค เป็นนายกรัฐมนตรี เขียนลงไป อย่างที่เขียนใน รธน. ที่แล้ว ไม่ว่า รธน.2550 หรือ รธน. 2540 ....... มาเขียนแบบใหม่นี้.... ให้รัฐสภา ซึ่งมี คนส่วนหนึ่ง คือ วุฒิสภา สว. ที่มาจาก คสช.แต่งตั้ง ไปเลือกนายก รัฐมนตรี แบบนี้ใคร ๆ ก็รู้ว่า ประยุทธ จันทร์โอชา อยากเป็นนายกรัฐมนรี ต่อ อยากคุมอำนาจต่อ ใครก็รู้ ..........

 

มันก็จะเหมือน นายพลเนวิน พม่าไง .....

 

ให้สภาแบบนี้(ที่ตนแต่งตั้งขี้นเอง) แหละออกเสียงให้ตนครองอำนาจไปเรื่อย ๆ จนถึง 21 ปี ทำพม่าล่มจมจนสหประชาชาติวัดออกมาพบว่าพม่ากลายเป็นระดับโลกที่ 4 ไปแล้ว คือประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก พอ ๆ กับลาว เป็น The Fourth World ยากจนที่สุด 1 ใน 10 ของโลก ......แล้วยังไง ก็โดนชาวพม่า ที่ทนไม่ไหว ลุกขึ้นเดินขบวนขับไล่ มีกระทั่งพระพม่ายังทนไม่ไหวเลย   ก็เข่นฆ่าประชาชน ฆ่าพระตายไปเยอะ แต่ตนก็อยู่ไม่ได้ กระโจนหนีไป

 

ก็จะเหมือนนายพลอีกคนหนึ่ง คือ นายพล สุฮาโต ของอินโดเนีเซีย ไงครับ เหมือนกันเลย คือสร้างสภาตนเองขึ้นมาแบบนี้แหละ แบบที่ประยุทธ จันทร์โอชา คิด และที่เขียนในรัฐธรรมนูญที่จะเอาไปออกประชามตินี่แหละ ......ก็สภา สว.ที่ตนแต่งตั้งเอง มันก็เลือกตนนั่นแหละเป็นใหญ่เป็นโต มันจะเลือกใคร ?......ขนาดคนเขียนรัฐธรรมนูญไทยฉบับ 2559 นี้ นายมีชัย ฤชุพันธ์ นักกฎหมาย ยังทรยศต่อวิชาการตนเอง ไปเชื่อนักเผด็จการ เขียนรัฐธรรมนูญเผด็จการออกมาเพื่อรับใช้ ให้เขาได้ครองอำนาจต่อไปเลย ...........

 

นี่แหละ นายพลสุฮาโต แห่งอินโดเนเซีย ก็เป็นแบบนายพลเนวิน แห่งพม่า แต่สุฮาโตอยู่ไปได้ถึง 31 ปี ...........โดนประชาชนอินโดเนีเซีย เขาทนไม่ไหว ไล่ออกไป (รีบพาลูกเมีย ขนเงินทองข้าวของไปต่างประเทศ  เขาตามยึดคืนมาได้เยอะเลย) ................

 

ก็ขอสรุปว่า อย่าทำประเทศไทยเสียเวลาเลยครับ ถ้าคุณออกรัฐธรรมนูญมาได้ อย่างดีคุณก็อยู่ไปได้ คงไม่นานเท่านายพลเนวิน นายพลสุฮาร์โตหรอก เพราะคนไทย ประเทศไทยมี คนเสื้อแดงประชาธิปไตยไงครับ .....................ฉะนั้นมาประนีประนอมทางวิชาการเถิด.....อย่าให้เสียเวลา ให้ไทยเราออกเดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้อง เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ไปเลย แต่เริ่มต้น เราจะได้มีเวลาพัฒนาระบอบนี้ ให้เป็นที่เข้าใจของคน ข้าราชการ นักธุรกิจ คนทั้งประเทศ ให้เข้าใจเรื่องอำนาจการเมือง ว่าเราแต่ละคนมีเท่ากัน คนละ 1 เสียงเท่ากัน ซึ่งหลักการนี้แหละที่บอกว่า ประชาชนเป็นใหญ่ .....คุณจะใหญ่เกินประชาชนไม่ได้ เด็ดขาด

 ·      ท้ายข่าว  กกต.ประกาศวันลงประชามติ 7 ส.ค.59

 

 • ผู้แสดงความคิดเห็น  นายวิจัยประชาธิปไตย
  วันที่ 7 ก.ค.2559 เวลา  06.30 น. 

 

 

 • ผู้แสดงความคิดเห็น  Phayap Panyatharo 
          วันที่ 7 ก.ค.2559 เวลา  06.30 น. 
 • The writer  Phayap Panyatharo
            July 10, 2016  0630

 

 

 

 ความเห็นที่ 8

 

ภาพที่ 14  ประชาธิปไตย ?

Photo 14  Democracy ?

 

 

ตัวร่าง รธน. มีมาตรา มาตรา และมาตรา ที่เป็นข้อความเดียวกันกับ มาตรา มาตรา มาตราใน รธน. พ.ศ.2540 และ รธน. 2550 ซึ่งนั่นคือข้อบังคับเอาไว้เด็ดขาด ว่า ประเทศไทยนี้ ต้องมีการเมืองเป็นแบบ ประชาธิปไตย ......... ถ้าคุณไปกำหนดเรื่องอำนาจ เอาไว้ ให้ ฝ่ายบริหาร ไม่มาจากการเลือกตั้ง นั่นก็ ไม่ใช่ประชาธิปไตย ก็เท่ากับทำการผิด กม.รธน. ม.ม.ม.4 .....ตัวร่าง รธน. มีมาตรา มาตรา และมาตรา ที่เป็นข้อความเดียวกันกับ มาตรา มาตรา มาตรา ใน รธน. พ.ศ.2540 และ รธน. 2550 ซึ่งนั่นคือข้อบังคับเอาไว้เด็ดขาด ว่า ประเทศไทยนี้ ต้องมีการเมืองเป็นแบบ ประชาธิปไตย ......... ถ้าคุณไปกำหนดเรื่องอำนาจ เอาไว้ ให้ ฝ่ายบริหาร ไม่มาจากการเลือกตั้ง นั่นก็ ไม่ใช่ประชาธิปไตย ก็เท่ากับทำการผิด กม.รธน. ม.ม.ม.4 .....


เห็นไหมครับ มันเนื่องมาจาก ความไม่รู้ ไม่เข้าใจเรื่องระบอบประชาธิปไตย ของคณะที่ร่างรัฐธรรมนูญ มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะ ......

 

จึงเขียน รัฐธรรมนูญออกมา อย่างมีเจตนา ให้ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเองเลย


อธิบายไปสั้น ๆ อีกหน่อย การที่ไปเขียนให้ นรม. นายกรัฐมนตรีมาจาก สว.ที่ไม่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน (ที่ คสช.แต่งตั้งเอาเอง) นั้น มันไม่เป็นประชาธิปไตย อย่างไรล่ะครับ (มันเป็นอะไรล่ะ ก็เป็นเผด็จการอย่างไรครับ) และมันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 2-3-4 ในทันที   เป็นนักกฎหมาย ไม่รู้เลยหรืออย่างไร ว่าเขียนกฎหมายออกมา อย่างขัดกันเอง โดยโง่เขลา ?

นี่แหละ การเมืองไทยกำลังเผชิญปัญหาที่ พุทธะ ตรัสเอาไว้ ว่า "ความไม่รู้ทำลายมนุษย์จนแตกละเอียดเป็นผุยผงได้"   ฉะนั้น กรุณาแก้เถอะครับ แก้ ให้ นรม. นายกรัฐมนตรี มาจากหลักการประชาธิปไตย ตามที่ มาตรา ระบุเอาไว้ ที่ว่า "มาตรา ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" (จาก รธน.2540 2550 และ ร่าง 2559)

 

อย่าทำผิดกฎหมายนะครับ กฎหมายสูงสุดของประเทศเสียด้วย และโปรดให้เข้าใจว่า อยากเป็นนายกรัฐมนตรี มีทางเดียว ในระบอบประชาธิปไตย คือ ต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เท่านั้น(ขอให้กล้าหาญในทางที่ถูก ไปตั้งพรรคการเมืองซีครับ ออกมาสู้กันต่อหน้าประชามหาชน และให้ประชาชนเขายอมรับให้ได้ ด้วยความดี งาม ตามวิถีทางประชาธิปไตย) .....

 

อย่าคิดเบี่ยงเบนระบบไปเลย อย่าคิดทำอะไรให้เสียเวลาของประเทศไปเลย เพราะอย่างไร เผด็จการ ก็ไปไม่รอดหรอก ต้องกลับคืนมาสู่ประชาธิปไตยจนได้ แล้วจะไปเสียเวลาไปทำไม เราควรเริ่มด้วยระบอบที่สมบูรณ์ แล้วค่อยฝึกฝน สร้างความรู้ ความเคยชินไป จึงจะประสบความสำเร็จและก้าวหน้า ประชาธิปไตยไทยเดินไปได้มั่นคงสม่ำเสมอในที่สุด และมีสิ่งที่ควรรู้ก็คือ ประชาธิปไตยมีผลต่อศาสนาพุทธอย่างยิ่งใหญ่มาก ค่อยเรียนรู้ไปเถอะ

 

 

 

 

ภาพที่ 15 ประชาธิปไตย ?
Photo 15 Democracy ?

 

 


ถ้าจะเอาอย่างที่คุณว่า ก็ต้องแก้มาตรา 2 ครับ ผมจะลองร่างให้ครับ   มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองแบบระบบทหารไทย ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้ประสานอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และ อำนาจตุลาการ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  

กฎหมายก็ไม่ขัดกันยังไงล่ะครับ 

 

แล้วลองเอามาตรา 2 ใหม่นี้ไปทำประชามติดูนะครับ คนไทยเขาจะเอาด้วยหรือเปล่า ? ..... ให้คิดดูเท่านั้นเองครับ ทำไม่ได้หรอก อย่าเสียเวลาของประเทศไทยไปอีกเลย แก้ไข ให้อำนาจบริหารมาจากประชาชน อย่างสมบูรณ์เถอะ ให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน จึงจะเรียกว่า ระบอบประชาธิปไตย อย่าเขลา

 

 

 • ผู้แสดงความคิดเห็น  Phayap Panyatharo
                  วันที่ 10 กรกฎาคม 2559  0600 น.
   
 • The writer  Phayap Panyatharo 
                  July 10, 2016  06.00 

 

 

 

 ความเห็นที่ 8

 

ภาพที่ 14  ประชาธิปไตย ?

Photo 14  Democracy ?

 

 

ตัวร่าง รธน. มีมาตรา มาตรา และมาตรา ที่เป็นข้อความเดียวกันกับ มาตรา มาตรา มาตราใน รธน. พ.ศ.2540 และ รธน. 2550 ซึ่งนั่นคือข้อบังคับเอาไว้เด็ดขาด ว่า ประเทศไทยนี้ ต้องมีการเมืองเป็นแบบ ประชาธิปไตย ......... ถ้าคุณไปกำหนดเรื่องอำนาจ เอาไว้ ให้ ฝ่ายบริหาร ไม่มาจากการเลือกตั้ง นั่นก็ ไม่ใช่ประชาธิปไตย ก็เท่ากับทำการผิด กม.รธน. ม.ม.ม.4 .....ตัวร่าง รธน. มีมาตรา มาตรา และมาตรา ที่เป็นข้อความเดียวกันกับ มาตรา มาตรา มาตรา ใน รธน. พ.ศ.2540 และ รธน. 2550 ซึ่งนั่นคือข้อบังคับเอาไว้เด็ดขาด ว่า ประเทศไทยนี้ ต้องมีการเมืองเป็นแบบ ประชาธิปไตย ......... ถ้าคุณไปกำหนดเรื่องอำนาจ เอาไว้ ให้ ฝ่ายบริหาร ไม่มาจากการเลือกตั้ง นั่นก็ ไม่ใช่ประชาธิปไตย ก็เท่ากับทำการผิด กม.รธน. ม.ม.ม.4 .....


เห็นไหมครับ มันเนื่องมาจาก ความไม่รู้ ไม่เข้าใจเรื่องระบอบประชาธิปไตย ของคณะที่ร่างรัฐธรรมนูญ มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะ ......

 

จึงเขียน รัฐธรรมนูญออกมา อย่างมีเจตนา ให้ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเองเลย


อธิบายไปสั้น ๆ อีกหน่อย การที่ไปเขียนให้ นรม. นายกรัฐมนตรีมาจาก สว.ที่ไม่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน (ที่ คสช.แต่งตั้งเอาเอง) นั้น มันไม่เป็นประชาธิปไตย อย่างไรล่ะครับ (มันเป็นอะไรล่ะ ก็เป็นเผด็จการอย่างไรครับ) และมันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 2-3-4 ในทันที   เป็นนักกฎหมาย ไม่รู้เลยหรืออย่างไร ว่าเขียนกฎหมายออกมา อย่างขัดกันเอง โดยโง่เขลา ?

นี่แหละ การเมืองไทยกำลังเผชิญปัญหาที่ พุทธะ ตรัสเอาไว้ ว่า "ความไม่รู้ทำลายมนุษย์จนแตกละเอียดเป็นผุยผงได้"   ฉะนั้น กรุณาแก้เถอะครับ แก้ ให้ นรม. นายกรัฐมนตรี มาจากหลักการประชาธิปไตย ตามที่ มาตรา ระบุเอาไว้ ที่ว่า "มาตรา ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" (จาก รธน.2540 2550 และ ร่าง 2559)

 

อย่าทำผิดกฎหมายนะครับ กฎหมายสูงสุดของประเทศเสียด้วย และโปรดให้เข้าใจว่า อยากเป็นนายกรัฐมนตรี มีทางเดียว ในระบอบประชาธิปไตย คือ ต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เท่านั้น(ขอให้กล้าหาญในทางที่ถูก ไปตั้งพรรคการเมืองซีครับ ออกมาสู้กันต่อหน้าประชามหาชน และให้ประชาชนเขายอมรับให้ได้ ด้วยความดี งาม ตามวิถีทางประชาธิปไตย) .....

 

อย่าคิดเบี่ยงเบนระบบไปเลย อย่าคิดทำอะไรให้เสียเวลาของประเทศไปเลย เพราะอย่างไร เผด็จการ ก็ไปไม่รอดหรอก ต้องกลับคืนมาสู่ประชาธิปไตยจนได้ แล้วจะไปเสียเวลาไปทำไม เราควรเริ่มด้วยระบอบที่สมบูรณ์ แล้วค่อยฝึกฝน สร้างความรู้ ความเคยชินไป จึงจะประสบความสำเร็จและก้าวหน้า ประชาธิปไตยไทยเดินไปได้มั่นคงสม่ำเสมอในที่สุด และมีสิ่งที่ควรรู้ก็คือ ประชาธิปไตยมีผลต่อศาสนาพุทธอย่างยิ่งใหญ่มาก ค่อยเรียนรู้ไปเถอะ

 

 

 

 

ภาพที่ 15 ประชาธิปไตย ?
Photo 15 Democracy ?

 

 


ถ้าจะเอาอย่างที่คุณว่า ก็ต้องแก้มาตรา 2 ครับ ผมจะลองร่างให้ครับ   มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองแบบระบบทหารไทย ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้ประสานอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และ อำนาจตุลาการ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  

กฎหมายก็ไม่ขัดกันยังไงล่ะครับ 

 

แล้วลองเอามาตรา 2 ใหม่นี้ไปทำประชามติดูนะครับ คนไทยเขาจะเอาด้วยหรือเปล่า ? ..... ให้คิดดูเท่านั้นเองครับ ทำไม่ได้หรอก อย่าเสียเวลาของประเทศไทยไปอีกเลย แก้ไข ให้อำนาจบริหารมาจากประชาชน อย่างสมบูรณ์เถอะ ให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน จึงจะเรียกว่า ระบอบประชาธิปไตย อย่าเขลา

 

 

 • ผู้แสดงความคิดเห็น  Phayap Panyatharo
                  วันที่ 10 กรกฎาคม 2559  0600 น.
   
 • The writer  Phayap Panyatharo 
                  July 10, 2016  06.00 

 

 

 

  

 โปรดคลิกติดตามต่อไป

 กระทู้ 1:เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น 

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 1  
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 2  
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 3
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 4
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 5
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 6
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 7
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 8
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 9
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 10

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 11
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 12 

                                                กระทู้ 2:  ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต

                                                            ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 1

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 2

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 3 

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 4 

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 5   

                  ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 6  

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 7 

 

                                                                        
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.