ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bulletหน้าที่เก็บไว้

 

 

ความเป็นมาของวัดของเรา My Temple

 


1. เกี่ยวกับสถานะการทำงานปัจจุบัน ของ Phayap Panyatharo
2. สอบไล่ได้เกินคะแนนเต็ม อดีตนักเรียนห้องKing226รร.เตรียมอุดมศึกษา
3. เรื่องราวที่ได้ผ่านมานานแล้ว เหลืออยู่แต่ความทรงจำ
4. พูดถึงตัวเอง[1] เชิงการแนะนำตรงไปตรงมาในเฟสบุ๊ค เมื่อ พ.ค.- มิ.ย. 2562
5. พูดถึงตัวเอง[2] เชิงการแนะนำตรงไปตรงมาในเฟสบุ๊ค เมื่อ 4 มี.ค. 2563
6. พูดถึงตัวเอง[3] การศึกษาในมธ.การศึกษาธรรมเพื่อมรรคผลนิพพาน
7. พูดถึงตนเอง(4) ประวัติเล่าเองล่าสุด 2564 อภินิหาริย์ของชีวิตแต่ละขั้นตอน
8. พูดถึงตนเอง(5.) รวมบันทึกประวัตินักต่อสู้ทุกรูปแบบตัวอย่างการต่อสู้เพื่อธรรมะยุคใหม่นี้ จนที่สุดพบชัยชนะนิรันดร แปลเสียงไทย
9. ข่าวดีจาก MY TEMPLE วัดของฉัน อาจารย์พยับ สำเร็จธรรมในมหาวิหารฯ
10. เขียนนิยายธรรมะจากจินตนาการลึกซึ้งในอดีตชาติ
11..เรื่องเล่าจากพระครูพุทธิพงศานุวัตร เริ่มเล่าต้นปี 2565
12. ประวัติดั้งเดิมของผม 16ตอนเล่าถวายเพื่อนเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสหธรรมิก ในหนังสือพิมพ์ดี
13..พระภิกษุสงฆ์องค์นี้ที่สะท้อนชีวิตอันสูงส่งทรงบารมีที่คนพาลไม่อาจต้านทานได้และรับผลกรรมไปตามๆกัน article
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.