ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้

นี่คือหนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต) It's The Good Paper.  http://www.newworldbelieve.com  For All Good For All Thought 

.com

HTTP://WWW.NEWWORLDBELIEVE.NET
HTTP://WWW.NEWWORLDBELIEVE.COM

HTTP://WWW FACEBOOK .COM -  พยัปป ปัญญาธโร 
  

เกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราเป็นใคร ทำอะไรไปทำไม
และอะไรคือความพอใจของเรา โปรดคลิกเข้าไปดูครับ

 

-----
-----

ด้วยเหตุที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประชวรด้วยอาการทางพระหฤทัย    ขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยง ที่จะเข้าแข่งขัน   ตามข่าวที่   สำนักพระราชวังแถลงออกมาให้ประชาชนไทยทั้งประเทศทราบ  ตามเนื้อความต่อไปนี้  

                สำนักพระราชวัง แถลง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประชวรด้วยอาการทางพระหฤทัย ตามข่าววันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร

          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 18.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยง ที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022 ระหว่างวันที่ วันที่ 10-18 ธันวาคม 2565 ณ สนามฝึกกองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

          ในระหว่างที่ทรงทำการฝึก ทรงมีพระอาการประชวร หมดสติ ด้วยอาการทางพระหฤทัย

คณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาล ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา พระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่ง

          จากนั้น ได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียด และประทับรักษาพระองค์ต่อไป

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
15 ธันวาคม2565

ข้าพเจ้า 

HTTP://WWW.NEWWORLDBELIEVE.NET 
HTTP://WWW.NEWWORLDBELIEVE.COM 
HTTP://FACEBOOK.COM  Phayap Panyatharo 

ขอถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน  ทรงพระเจริญ

-----
-----

Because of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Prince Patcharakitiyabha Narentira Thep Yowadee Kromluang Ratchasarinee Siriphat Maha Watcharajthida Sick with heart symptoms while training the dog who will compete according to the news that the Bureau of the Royal Household announced to the Thai people throughout the country according to the following text

  Bureau of the Royal Household announces Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Prince Patcharakitiyabha Narentira Thep Yowadee Kromluang Ratchasarinee Siriphat Maha Watcharajthida Sick with heart symptoms According to the news on December 15, 2022, the Bureau of the Royal Household issued a statement on Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Prince Patcharakitiyabha Narentira Thep Yowadee Kromluang Ratchasarinee Siriphat Maha Watcharajthida is sick

           However, on December 14, 2022 at 6:20 p.m. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Prince Patcharakitiyabha Narentira Thep Yowadee Kromluang Ratchasarinee Siriphat Maha Watcharajthida His Highness trained his pet dogs. who will compete in the international standard working dog competition in the Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022 between December 10-18, 2022 at the military dog battalion training ground, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province

           during his training He was ill, unconscious, with a heart condition.

His Majesty's medical team therefore invited His Majesty to provide first aid at Pak Chong Nana Hospital. His condition was stable at some level.

           After that, he was invited to ride in the royal helicopter. received treatment at Chulalongkorn Hospital, Thai Red Cross Society for a thorough physical examination and continued to protect him

           It is hereby announced for general information.

Bureau of the Royal Household

15 December 2022

I,

HTTP://WWW.NEWWORLDBELIEVE.NET 
HTTP://WWW.NEWWORLDBELIEVE.COM 
HTTP://FACEBOOK.COM  Phayap Panyatharo 

, would like to bless His Majesty for recovering from his illness. and have good health and strength soon. Long live the king

-----

----- 

 

นาธรรม 

เรากำลังหว่านเม็ดพันธุธรรมแห่งพระพุทธศาสนาลงในนาธรรมทั่วโลก 

แด่ประชาชน 8,000 ล้านชีวิต ได้พบ ได้ดื่ม ได้กิน ได้ชีวิตใหม่  

  ใครจะเป็น visiter คนที่ 100,000 ของ  .com ?

NBE ต้นฉบับ อริยสัจธรรมภาษาไทย เพื่อการแปลสู่ทุกภาษาโลกยุคใหม่  

เผยแผ่กว่า  44 ภาษาโลกมนุษย์นี้ ณ 8 ม.ค.2564 แล้วเพิ่มเป็น 64 ภาษา
แล้ววันนี้ 26 ต.ค.2565 เราเพิ่มการเผยแผ่ไปครบ 138 ภาษา
ที่กูเกิลสามารถแปลไปได้เต็มอัตราทุกภาษาในโลกนี้ครอบประชาชนโลก 7.6 พันล้านคน และ
ครั้น 16 พ.ย.2565 เวลา 02.08 น.พลโลกเกิดมาครบ 8 พันล้านคน
นั้นคือเป้าหมายของการทำประโยชน์ของพระพุทธศาสนายุคนี้  โปรดติดตามเราไปพร้อมกัน 

นำพุทธศาสนธรรมครอบโลกทั้งโลก เพื่อโลกทั้งโลก พ้นทุกข์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถิติประชาชนโลก เข้าเยี่ยมชม
BUDDHISM to the NEWWORLD ERA

เริ่ม  8 ม.ค. 2564 ประชากรโลก 7.6 พันล้านคน  44 ภาษา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ File (Static URL)                                                                                     ผู้เข้าชม 

BUDDHISM to the NEW WORLD ERA       (P)                                 1399     1468     1516            

 1.Thai-ไทย          (P)                                                                        1064      1128     1185

2.English-อังกฤษ                (P)                                                          790         855      908

3.China-จีน          (P)                                                                          969       1061     1106 

4.Hindi-อินเดีย    (P)                                                                           958        1047     1091

5.Russia-รัสเซีย   (P)                                                                          978        1059     1108

6.Arab-อาหรับ    (P)                                                                           918         981      1023

7.Indonesia-อินโดนีเซีย    (P)                                                              890        953        995

8.Japan-ญี่ปุ่น     (P)                                                                           644        695        793

9.Italy-อิตาลี        (P)                                                                           561        611       660

10.France-ฝรั่งเศส             (P)                                                            559        605       647

 11.Germany-เยอรมัน      (P)                                                              615        668       712

12.Africa-อาฟริกา              (P)                                                            567        614       657

 13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน           (P)                                               573        622       666

14.Bosnian-บอสเนีย         (P)                                                             573        620       664

15.Cambodia-เขมร            (P)                                                            553        599       642

16.Finland-ฟินแลนด์          (P)                                                            595        644       691

17.Greek-กรีก    (P)                                                                            520        568       614

18.Hebrew-ฮีบรู (P)                                                                            525        570       616

19.Hungary-ฮังการี            (P)                                                            515        561       600

20.Iceland-ไอซ์แลนด์         (P)                                                            486        529       568

21.Ireland-ไอร์แลนด์         (P)                                                             485        531       569

22.Java-ชวา         (P)                                                                         495        539       578

23.Korea-เกาหลี (P)                                                                            505        546       589

24.Latin-ละติน    (P)                                                                            480        521       557

25.Loa-ลาว          (P)                                                                           528        571       610

26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก             (P)                                                503        548        582 

27.Malaysia-มาเลย์           (P)                                                             488        529         571

28.Mongolia-มองโกเลีย   (P)                                                               485        524         560

29.Nepal-เนปาล                (P)                                                            494        537         576

30.Norway-นอรเวย์           (P)                                                             515        562         606

 31.persian-เปอร์เซีย         (P)                                                             491        536         575

32.โปแลนด์-Poland            (P)                                                            496        540         583

33.Portugal- โปตุเกตุ        (P)                                                              509        554         592

34.Romania-โรมาเนีย       (P)                                                              506        554         592

35.Serbian-เซอร์เบีย          (P)                                                             460        502         539

36.Spain-สเปน    (P)                                                                           514        560         595

37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา               (P)                                              525         573         611

38.Sweden-สวีเดน            (P)                                                              487        528         565

39.Tamil-ทมิฬ     (P)                                                                            509        554          593

40.Turkey-ตุรกี   (P)                                                                             476        519         557

 41.Ukrain-ยูเครน               (P)                                                            485        527         560

42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน           (P)                                                 479        522         562

43.Vietnam-เวียดนาม      (P)                                                               474        513         543

44.Mynma-พม่า (P)                                                                             432        472         501

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถิตติเริ่ม  26  พ.ค. 2565 ประชากรโลก 7.6 พันล้านคน  64 ภาษา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.Galicia กาลิเซียน           (P)                                                           221        260         286

46.Kazakh คาซัค (P)                                                                          215        256         283

47.Kurdish เคิร์ด (P)                                                                          200        242         268

 48. Croatian โครเอเซีย     (P)                                                            212        251         279

49.Czech เช็ก       (P)                                                                        216        251         281

50.Samoa ซามัว  (P)                                                                         226        272         307

51.Nederlands ดัตช์          (P)                                                            207        246         277

52 Turkmen เติร์กเมน        (P)                                                           208        247         273

53.PunJabi ปัญจาบ           (P)                                                          205        246         278

54.Hmong ม้ง      (P)                                                                        210        246         274

55.Macedonian มาซิโดเนีย             (P)                                              215        252         280

56.Malagasy มาลากาซี     (P)                                                           216        254         281

57.Latvian ลัตเวีย               (P)                                                          223        256         283

58.Lithuanian ลิทัวเนีย      (P)                                                            212        250         280

59.Wales เวลล์    (P)                                                                          212        250         278

60.Sloveniana สโลวัค       (P)                                                           199        235         262

61.Sindhi สินธี     (P)                                                                         206        249         278

62.Estonia เอสโทเนีย         (P)                                                          195        237         263

63. Hawaiian ฮาวาย          (P)                                                          211        244         271

64.Philippines ฟิลิปปินส์  (P)                                                            199        238        265

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถิติเริ่มวันที่ประชากรโลกครบ 8,000 ล้านคน
วันที่ 16พ.ย. 2565-วันนี้ 10ธ.ค. 2565   138 ภาษา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65.Gongni-กงกนี                (P)                                                           58          88         116

66.Guarani-กวารานี          (P)                                                            45          77         101

67.Kanada-กันนาดา          (P)                                                           37          71          95

 68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต           (P)                                             28          59          84

 69.Crio-คริโอ      (P)                                                                         30          71          99

 70.Corsica-คอร์สิกา          (P)                                                          30          63          86

 71.คาตาลัน          (P)                                                                      25          58          85

72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา     (P)                                             25          60           85

73.Kirkish-คีร์กิช (P)                                                                        25          59           83

74.Gujarat-คุชราด             (P)                                                         25          61           86

 75.Quesua-เคซัว               (P)                                                        27          66           92

 76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)           (P)                              26          55           80

77.Kosa-โคซา      (P)                                                                       21         53            78 

 78.Georgia-จอร์เจีย          (P)                                                         26          58           85

79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)               (P)                              24          54           79

80.Chicheva-ชิเชวา            (P)                                                        25         56           86

 81.Sona-โซนา    (P)                                                                       24          55           79 

 82.Tsonga-ซองกา             (P)                                                        33          67           90

83.Cebuano-ซีบัวโน          (P)                                                         31          70           97

84.Shunda-ชุนดา               (P)                                                        26          57           79

85.Zulu-ซูลู           (P)                                                                      25          58           83

85.Zulu-ซูลู           (P)                                                                      32          66           93

86.Sesotho-เซโซโท            (P)                                                        32          68           91

87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ              (P)                               26          59           81

88.Somali-โซมาลี               (P)                                                       26           59           82

89.History-ประวัติศาสตร์ (P)                                                          26          64            87

90.Divehi-ดิเวฮิ   (P)                                                                       25          58           79

91.Denmark-เดนมาร์ก     (P)                                                          25          56           79

92.Dogry-โดกรี   (P)                                                                       28          62           85

93.Telugu-เตลูกู (P)                                                                        26          57           78

94.bis-ทวิ              (P)                                                                    29          56           83

95.Tajik-ทาจิก     (P)                                                                      24          51           82

96.Tatar-ทาทาร์  (P)                                                                       23          60           75

97.Tigrinya-ทีกรินยา          (P)                                                        28          56           82

98.check-เชค      (P)                                                                      23          64           80

99.Mambara-มัมบารา      (P)                                                         29          53           88

100.Bulgaria-บัลแกเรีย     (P)                                                         23          50           74

101.Basque-บาสก์            (P)                                                        23          50           71

102.Bengal-เบงกอล          (P)                                                        24          51           73

103.Belarus-เบลารุส         (P)                                                        28          57           81

104.Pashto-พาชตู              (P)                                                      28          66           91

105.Fritian-ฟริเชียน           (P)                                                       22          55           81

106.Bhojpuri-โภชปุรี         (P)                                                        23         55           76

107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)    (P)                               23          55           75

108.Maltese-มัลทีส           (P)                                                      24          54           79

109.Marathi-มาราฐี          (P)                                                      28          56           81

110.Malayalum-มาลายาลัม           (P)                                         24          56           78

 111.Micho-มิโช  (P)                                                                    28          55           83

112.Maori-เมารี  (P)                                                                    27          57           79

113.Maithili-ไมถิลี             (P)                                                     24          52           73

114.Yidsdish-ยิดดิช           (P)                                                    23          55           78

115.Euroba-ยูโรบา            (P)                                                    22          52           75

116.Lingala-ลิงกาลา          (P)                                                   26          57           82

117.Lukanda-ลูกันดา        (P)                                                   23          56           80 

118.Slovenia-สโลวีเนีย     (P)                                                   28          60           86

119.Swahili-สวาฮิลี            (P)                                                 28          55           79

120.Sanskrit-สันสกฤต      (P)                                                  24          55           76

121.history107-history107            (P)                                     25          56           80

122.Amharic-อัมฮาริก       (P)                                                 23          53           77

123.Assam-อัสสัม              (P)                                               23          54           77

124.Armenia-อาร์เมเนีย   (P)                                                  24          58           82

125.Igbo-อิกโบ   (P)                                                               27          59           81

126.History115-ประวัติ 115            (P)                                   23          52           76

127.history117-ประวัติ117              (P)                                   24          54           76

128.Ilogano-อีโลกาโน       (P)                                                 28          58           83

129.Eve-อีเว        (P)                                                              22          50           75

130.Uighur-อุยกูร์              (P)                                                23          51           75

131.Uradu-อูรดู  (P)                                                               25          57           80

132.Esperanto-เอสเปอแรนโต        (P)                                   23          55           81

133.Albania-แอลเบเนีย    (P)                                                  29          59           85

134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)      (P)                                    23          52           81

135.Oromo-โอโรโม           (P)                                                 25          54           79 

136.Omara-โอมารา           (P)                                               25          54            81

137.Huasha-ฮัวซา              (P)                                             27          59           86

138.Haitian Creole-เฮติครีโอล        (P)                                  30          60           83

 

************************************************************************************
************************************************************************************
************************************************************************************ 

*** แถวที่ 1 สถิติ  10 ธ.ค. 2565

*** แถวที่ 2 สถิติ  26 ก.พ. 2566

*** แถวที่ 3สถิติ  14 พ.ค. 2566

 

ดีเล่มที 56 ออกมาแล้ว

ดีเล่มที่ 57 ออกมาแล้ว 

ดีเล่มที่ 58 ออกแล้ว  

 

  

 

นูรียา หรือ น้องวิปัสสนา ผู้กล้าเปิดเผยความจริงหลักอิสลาม 

และวัฒนธรรมมุสลิมที่ล้าหลัง เอารัดเอาเปรียบสตรีมุสลิม

 

 

 

และลาลิสา แบล๊คพิ้ง ผู้ทำลายความขี้เกียจหมดไปจากหัวใจในเวลา5 ปีเต็มๆ

กลายเป็นผู้สำเร็จ สร้างผลงานเด่นดังสาวไทยไปทั้งโลก 

 

  

 

พระพุทธศาสนาสู่โลกยุคใหม่ 

พระพุทธศาสนาสำหรับโลกยุคใหม่

อริยสัจ 4 ข้อที่ 1-4 ทุกข์-สมุทัย-นิโรธ-มรรค


 

 วาทะแห่งสัจธรรม

นำสู่การท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณมโหฬารยิ่งใหญ่ 

 

 

 

วิวาทะ 87..ลิซ่า Lisa Pranpriya Manobal เยาวชนไทยนักร้องก้องโลกยุคนี้ผู้ที่ได้พบว่าเชี่ยวชาญการใช้สมาธิสูงสุดในการเต้นรำขับร้องอาชีพของตนอย่างสุด ๆ โดยได้รับผลดีนี้มาจากการฝึกฝนฝึกซ้อมงานอย่างขยันขันแข็งสุดอดทนทรหดเงียบกริบอยู่เป็นเวลาถึง 5 ปีเต็ม ๆ จนเข่นฆ่าความขี้เกียจที่เป็นการฆ่ากิเลสไปหมดสิ้นจากใจนี่แหละการปฏิบัติธรรมตามสัจธรรมแห่งมรรค 8 ในการปฏิบัติงานของคนยุคใหม่ละ
 
 
 

 ภาพวาดของศิลปิน ที่บอกถึงศิลป์ สมาธิ และ ปัญญา ระดับสิ้นกิเลส

 

  

 

 

 

 

  พระคุณของแม่   

 

  

 

*****

*****

-----

4.  TO MONTENEGRO

 

 

Phayap Panyatharo

8 สิงหาคม เวลา 08:28 น.  ·

57..วาทะที่ 57..To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างรัฐบาลพร้อมสถาบันกษัตริย์ไทย???

นายทักษิณ ชินวัตร คนสัญชาติมอนเตเนโกรคิดการปฏิวัติล้มล้างรัฐบาลและสถาบันกษัตริย์ไทย ประเทศมอนเตเนโกรต้องรับผิดชอบ ???

 

 

 

-----

 

   

 

1..NWE.1..วาทะธรรม 1-61 บทความ วาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ยุคโควิต 19 รวมคำสอนอันลึกซึ้งฝ่ายโลกุตตระของพระพุทธเจ้าให้สอดคล้องปัญหาโลกขณะนี้ ซึ่งกำลังเผชิญมหาภัยโรคร้ายโควิต เพื่อประโยชน์การป้องกันช่วยเหลือกันและกันของมวลมนุษย์โลกจากมหาภัยโควิดร้ายนี้ให้สอดคล้องไปกับหลักการสาธารณสุขศาสตร์ของโลก 

2..NWE.2..วิวาทะธรรม การตอบโต้ปัญหาธรรมทุกระดับมรรคผลนิพพาน ทุกทิศทั่วโลกคำถาม-คำตอบ และประเด็นปัญหาการปฏิบัติธรรม คำอธิบายทางปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานของคนยุคใหม่  ผ่านเฟสบุ๊คและสื่อออนไลน์ทั่วโลก

3..NWE.3..ยอดสุภาษิต รวมยอดสุภาษิตกว่า 211 บทสุดคมสุดหวานลึกซึ้งสำหรับโลกยุคใหม่ สุภาษิตไทยใหม่เอี่ยม จากความคิดสติปัญญาคนยุคใหม่ ทันสมัย สำหรับคนยุคกึ่งพุทธกาล ยุคเทกโนโลยี่ล้ำยุค คิดขึ้นใหม่ไม่ได้ลอกเลียนจากแห่งใดเลย แต่อยู่ระดับสูงส่ง 
The Highest Truth
  

4.NWE 4..คำสอน ปฏิบัติธรรมสำหรับคนยุคใหม่เอาบ้านที่ทำงานการอาชีพเป็นวัด ร่ำรวยได้พร้อมการบรรลุมรรคผลนิพพาน แนวทางย่อ ๆ สำหรับการปฏิบัติธรรมแนวใหม่สำหรับคนธรรมดาทั้งหลายทั้งโลก เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานโสดาบันถึงอรหันต์ได้ในสถานะของฆราวาส เส้นทางธรรมป

ฏิบัติยุคใหม่ นิพพานสำหรับคนทั้งโลกยุคกึ่งพุทธกาล
Principles of Truth, the ultimate principles of Dharma practice

 5.NWE.5..คำอธิบาย ทุกขัง อนิจจัง และอนัตตา เข้าใจได้อย่างทะลุปรุโปร่งตามแนวพระปฐมเทศนาตามพระสูตรแรก 3 บท เพื่อความเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่งแล้วใครๆก็สำเร็จมรรคผลได้
Explanation of the truth of life concerning suffering, vanity, and selflessness, can be understood through and through, anyone can achieve enlightenment.

 6.. NWE.6..ชี้นำบรรลุมรรคผลง่าย ๆ ทันทีทันใด สามารถทำได้สำหรับคนยุคใหม่  ตัวอย่างสุภัททะปริพาชก  อรหันต์องค์สุดท้าย คืนวันปรินิพพาน

7..NWE.7. สถิติ เข้าเยี่ยมชม Buddhism to the Newworld Era สถิติจากทั่วโลก ...ครั้งแรก 26 ม.ค. 2565

 

8.. การเมืองรายวัน 

9..พุทธศาสนา รายวัน

10..อิสลาม รายวัน

11..ยอดสุภาษิต รายวัน

 

 

 

HAPPY NEW YEAR 2023
สคส.2565 44ภาษา
สัจธรรมแห่งชีวิตที่ต้องรู้อย่างเชี่ยวชาญ
เพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอันอมตะ 

 

  
 
ทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสนากรรมฐานโดยการทำงาน 
ประวัติการต่อสู้เพื่อดับทุกข์ของพัชรา กอปรทศธรรม

 

 

 

การเมือง 

สัจธรรมการเมืองไทยวันนี้เดินไปแบบไร้ความเข้าใจเรื่องการเมืองคืออะไร ประชาธิปไตยไร้พื้นฐานวัฒนธรรมที่ถูกต้อง  มีพรรคการเมืองไร้วุฒิภาวะมาก่อกวน ปลุกม็อบสร้างสถานการณ์โฆษณาชวนเชื่อ แบบเขลาเบาปัญญาไร้ความเข้าใจประชาธิปไตยไปทั้งสิ้น ความไม่รู้จึงเป็นเหตุของความผิดพลาดทางการเมืองไทยมา 89 ปี แล้ว  อ่านบทวิเคราะห์ที่ให้ความรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้องที่นี่ ให้ความเข้าใจประชาธิปไตยทุกสถานการณ์การเมืองไทย นับแต่ม็อบที่ถูกปลุกปั่นออกมาอ้างประชาธิปไตยไปอย่างผิดๆ และวิถีทางที่ประชาชนไทยต้องตื่นสร้างการเมืองที่ถูกต้อง ที่นี่ 

Truth of the Thai Politics : ดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์ 

 

 

โหราศาสตร์

หลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์ สูตรและทฤษฎีโหราศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมเชิงศาสตร์เก่าแก่ของโลกมาก่อนศาตร์ทั้งหลายในโลกร่วมหมื่นปี มีนักวิจัยโหราศาสตร์ไทย  สามารถพยากรณ์อนาคตคนยุคใหม่ได้ทุกเรื่องราวของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย  ท่านกำลังจะลงทุนนับร้อยนับพันล้าน ไม่ลองถามโหราจารย์ดูก่อนหรือ? ที่แน่นอนเรื่องชีวิตทั้งขีวิตจะปล่อยไปตามยถากรรมได้อย่างไร  หุ้นส่วนชีวิต  คู่รัก คนรัก  ความรัก การงาน อาชีพ  ความจน  ความร่ำรวย  จะติดคุกหรือไม่ ? ขณะนี้ชีวิตเป็นอย่างไร มีคำตอบจากโหราศาสตร์ไทย+สากล รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิตรอบด้าน  นี่คือคุณค่าอันสูงส่งของโหราศาสตร์ไทยวันนี้

The principles of astrology about the birth and the horoscope Formulas and great astrology theory based on the ancient science of the world ten thousand years before all the world's sciences. able to predict the future of the new era You are about to invest hundreds of billions. Why don't you try asking an astrologer first? Of course, how can the whole life be released to the fate? Life partners, lovers, lovers, love, work, career, poverty, riches, will they go to jail? how is life now There is an answer from Thai + international astrology. A collection of answers to solve problems and doubts about predicting the fate of life around. 

ดวงชะตา ลิซ่า LISA  พร้อม กรณีตัวอย่างทางธัมมะจากเยาวชนอิตาลี และ ลิซ่า LISA เยาวชนไทยนักร้องก้องโลกยุคนี้  

 สารบาญโหราศาสตร์
ถามปัญหาได้ทางคอลัมน์โหราศาสตร์ 19 

 

WELCOME TO MY TEMPLE

วัดของฉัน []

MY TEMPLE

 

อุทยานการท่องเที่ยวทางธัมมะ ที่แห่งการเลื่อนไหลไปแห่งมโนธรรมแห่ง  มโนธาร  มโนธารแห่งมโนธรรม  ไปสู่มหาอณาจักรทะเลอันไร้ขอบเขต  เป็นที่แห่งวาทะอันสละสลวยสวยสดงดงาม ด้วยสัจธรรม ที่ให้เกิดความดี ความสบายใจ สว่างไสว รู้แจ้งสู่โลกนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งยุคนี้  

 

เรากำลังเผยแผ่อริยสัจธรรมแห่งชีวิตไปสู่คนทั้งโลกด้วยภาษา 13 ภาษา ที่นี่ โปรดเข้ามาเยี่ยมชมและร่วมกันทำ  

 We are spreading the Noble Truths of life to the whole world in 44 languages here, please come and visit and join together.

 

  

 

 วัดของฉัน  []

MY TEMPLE

 

ประวัติของคน ๆ หนึ่ง ผู้ที่แสวงหาสิ่งหนึ่งมาตลอดชีวิต

และในที่สุด เขาได้ชัยชนะ ได้ในสิ่งที่เขาแสวงหา

 My story is the one who seeks for something all his life

and at last he wins. He can get what he want.

What I was looking for was not a certificate to certify because

it was the ultimate truth. 

สิ่งที่ผมแสวงหามาได้นั้นไม่มีใบประกาศนียบัตรใดมารับรอง

เพราะมันเป็นสัจธรรมความรู้อันสูงสุด  

  

 

  โปรดเข้าพบดีเล่มที่54โผล่ขอบฟ้ามาแล้ว

 ประวัติของผม 16 ตอน

 ดีเล่มที่55 ดีเล่มที่ 56  ดีเล่มที่57   

ดีเล่มที่ 58 ออกแล้ว พลาดไม่ได้ 

ดีเล่มที่ 59 มาแล้วครับ

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

มาเรียนรู้ประชาธิปไตยที่นี่

กับดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์

 

 

 

 

  

 โปรดคลิกติดตามต่อไป

 กระทู้ 1:เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น 

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 1  
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 2  
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 3
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 4
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 5
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 6
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 7
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 8
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 9
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 10

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 11
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 12 

                                                กระทู้ 2:  ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต

                                                            ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 1

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 2

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 3 

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 4 

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 5 
                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 6  

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 7 

 

                                                                         

    

 

 

 

มรดกธรรม
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 

 ในปี 2536 ประเทศไทยได้ประสบความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมอย่างหนัก มีคำว่า ตกเขียว และ โสเภณีเด็กไทย เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ดังกระฉ่อนไปทั่วโลก และยังมีวารสารต่าง ๆ ต่างประเทศเช่น Longman จารึกเอาไว้ว่า ประเทศไทยได้ชื่อว่า มีโสเภณีมากที่สุดในโลก  มีตนติดเอดส์มากที่สุดในโลก  คนไทย-สังคมไทยมีความนิยมวัฒนธรรมกามปรากฏอย่างออกหน้าออกตาทางสื่อมวลชนทุกแขนง โดยเฉพาะทางโทรทัศน์ทุก ๆ ช่องในขณะนั้น  จนกระทั่งพระสงฆ์รูปหนึ่งทนดูอยู่ไม่ได้ จึงเปิดฉากการรณรงค์ต่อต้านทำสงครามวัฒนธรรมเพื่อปกป้องสังคมและวัฒนธรรมของชาติ รวมความถึงการปกป้องเปลือกที่หุ้มห่อของพระพุทธศาสนาอันสูงสุดในประเทศนี้  จึงเกิดแผนงาน  แผ้วสังคมด้วยธรรม นี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ตราบปัจจุบันนี้  และการรณรงค์ระยะแรก ๆ มุ่งหมายเผชิญหน้าแบบตรงไปตรงมาเพื่อให้แตกหักไปข้างหนึ่ง ปรากฏในประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อสังคมไทยเป็นเวลายาวนานกว่า 16 ปี ต่อไปนี้ 

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ระหว่างเดือน เมษายน 2553 - ปัจจุบัน 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ระหว่างเดือน เมษายน 2553 - ปัจจุบัน 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วระหว่าง ก.ย.2552 - ก.พ. 2553 
เฝ้าดูฯ มิ.ย.-ก.ย.2552 
เฝ้าดูฯม.ค.-มิ.ย.2552 
เฝ้าดูฯธ.ค.2551 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วพ.ศ.2551 ภาคปลายปี ก.ย.- ธ.ค.2551 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วพ.ศ.2551 กลางปี 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2551 ต้นปี 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2549-2550 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2545-2549-2550

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2542 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2541 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2540 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2539 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2538 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2537 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2536 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว หน้าโฮมเพจ บทความ
Headline 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ขอแจ้งข่าวพิเศษ เนื่องด้วยพวกเรา www.newworldbelieve.com, www.newworldbelieve.net และ Facebook Phayap Panyatharo ได้ทำการเผยแผ่ธรรมะมากว่า 25 ปี แล้ว ในเดือน มกราคม 2565 เราขยายงานไปเป็นแนวใหม่ โดยเป็นงาน BUDDHISM TO THE NEWWORLD ERA : พระพุทธศาสนาสู่โลกยุคใหม่ เป็นแผนระยะแรก 5 ปี ไปทั้วโลกกับเราทางอินเทอเนต ทางเฟสบุ๊ค โดยการแปลเป็นภาษา 138 ภาษา ของ กูเกิ้ล ครอบพลโลก 8,000 ล้านคน เรามีบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 343-1-05880-9 ชื่อบัญชี พระครูพุทธิพงศานุวัตร โปรดให้การสนับสนุนงานการเผยแผ่ยอดพระพุทธธรรมกับเรา เพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนา จะปรากฎออกไปทั่วโลกในยุคกึ่งพุทธกาลนี้ โปรดศึกษารายละเอียดต่อในสื่อของเรา...และสำหรับเวบไซต์ 2 เวบไซต์ ของเรานั้น ปรากฎว่า มีผู้เข้าชมไหลเลื่อนเข้าชมไม่ขาดวาระแล้ว หยุดไม่ได้เสียแล้ว โปรดมาร่วมกับเรา เพื่องานนำสัจธรรมสูงสุดสู่โลกทั้งโลก. ...@...www.newworldbelieve.com, www.newworldbelieve.net, Facebook.com PuayapPanyatharo… 9 ก.ค.2565.