ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal-ดัตช์
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ

นี่คือหนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต) It's The Good Paper.  http://www.newworldbelieve.com  For All Good For All Thought 

.com

HTTP://WWW.NEWWORLDBELIEVE.NET
HTTP://WWW.NEWWORLDBELIEVE.COM 
HTTP://WWW.FACEBOOK.COM - Phayap Panyatharo 

เกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราเป็นใคร ทำอะไรไปทำไม
และอะไรคือความพอใจของเรา โปรดคลิกเข้าไปดูครับ

  ดีเล่มที 56 ออกมาแล้ว

  

สัจจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังได้รับการทดสอบ

จากโลกทั้งโลกนี้โดยเหตุจากไวรัสโควิด-19นั้นเอง

The truth of the lord Buddha is being tested by the whole world due tothe virus from Covid-19 itself  

 

เผยแผ่ด้วย  43 ภาษาโลกมนุษย์นี้

 

สวัสดีปีใหม่ 2564 

ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษเอกากายและใจ รอดพ้นจากโควิดด้วยดวงจิตผ่องแผ้ว

 

 

ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว

  This might be Thailand, which will bring glorious light to the human world after dealing with Covit-19 

  

 

 

 

 

  พระคุณของแม่  

 

 

 

  คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา

The whole world has to hide from Covid-19 for 14 days. Take this opportunity to practice the law of solitude. Both body and soul. The way to achieve the world of Nirvana according to the highest truth of Buddhism.

 

แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้
To India and the people of the world today 
 

 

 เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่

Warn America We are at an alien war

 

 

 

วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

A special word forthose whom we call the olderly Accordinf to the truth teachings of the Lord Buddha  

  ศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้ตื่นคืนสู่สัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายสิ้นสุดของชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอันไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น article

ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า article
 ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว

 

 

ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบลงได้แล้ว
The conflict about color should be over 

   

สูงสุดแห่งสัจธรรม
The Highest Truth

 

  

ปรมัตถะสัจจะ หลักการสุดยอดการปฏิบัติธรรม
Principles of Truth, the ultimate principles of Dharma practice

 

 

 วิวาทะธรรมพิจารณ์ วาทะตอบโต้สัจธรรมรอบทิศ ทุกประเด็นปัญหาสัจธรรม สู่ยอดมรรคผลอันสูงสุด ผ่านเฟสบุ๊คทั่วโลก

 

  

พุทธธรรมเพื่อการดับทุกข์ พัชรา กอปรทศธรรม  160,005 คลิก

ทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน 

ประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ของพัชรา กอปรทศธรรม  

 

 

สัจธรรมการเมืองไทยวันนี้ มีพรรคการเมืองไร้วุฒิภาวะมาก่อกวน
Truth of the Thai Politics : ดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์
 

 

 

 เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 2563

 

 

 

WELCOME TO MY TEMPLE

วัดของฉัน []

MY TEMPLE

อุทยานการท่องเที่ยวทางธัมมะ ที่แห่งการเลื่อนไหลไปแห่งมโนธรรมแห่ง  มโนธาร  มโนธารแห่งมโนธรรม  ไปสู่มหาอณาจักรทะเลอันไร้ขอบเขต  เป็นที่แห่งวาทะอันสละสลวยสวยสดงดงาม ด้วยสัจธรรม ที่ให้เกิดความดี ความสบายใจ สว่างไสว รู้แจ้งสู่โลกนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งยุคนี้  

เรากำลังเผยแผ่อริยสัจธรรมแห่งชีวิตไปสู่คนทั้งโลกด้วยภาษา 13 ภาษา ที่นี่ โปรดเข้ามาเยี่ยมชมและร่วมกันทำ  

 We are spreading the Noble Truths of life to the whole world in 13 languages here, please come and visit and join together.

 

  

 

 วัดของฉัน  []

MY TEMPLE

ประวัติของคน ๆ หนึ่ง ผู้ที่แสวงหาสิ่งหนึ่งมาตลอดชีวิต

และในที่สุด เขาได้ชัยชนะ ได้ในสิ่งที่เขาแสวงหา

 My story is the one who seeks for something all his life and at last he wins. 

He can get what he want.

What I was looking for was not a certificate to certify because

it was the ultimate truth. 

สิ่งที่ผมแสวงหามาได้นั้นไม่มีใบประกาศนียบัตรใดมารับรอง

เพราะมันเป็นสัจธรรมความรู้อันสูงสุด 

 

วัดของฉัน []

MY TEMPLE   

สัจจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังได้รับการทดสอบจากโลกทั้งโลก 

โดยเหตุจากไวรัสโควิด-19 นั่นเอง

The  truth of the Lord Buddha is being tested

by the whole world

to the virus from the Covid-19 itself. 

 

 

 

  

 

 สารบาญโหราศาสตร์

ถามปัญหาได้ทางคอลัมน์โหราศาสตร์ 19 

  โปรดเข้าพบดีเล่มที่54โผล่ขอบฟ้ามาแล้ว

 ประวัติของผม 16 ตอน

พบ ดีเล่มที่55 

ดีเล่มที่ 56 ออกมาแล้ว

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

มาเรียนรู้ประชาธิปไตยที่นี่

กับดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์

 

 

 

 

  

 โปรดคลิกติดตามต่อไป

 กระทู้ 1:เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น 

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 1  
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 2  
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 3
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 4
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 5
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 6
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 7
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 8
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 9
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 10

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 11
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 12 

                                                กระทู้ 2:  ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต

                                                            ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 1

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 2

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 3 

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 4 

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 5 
                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 6  

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 7 

 

                                                                         

    

 

 

 มรดกธรรม

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว

 ในปี 2536 ประเทศไทยได้ประสบความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมอย่างหนัก มีคำว่า ตกเขียว และ โสเภณีเด็กไทย เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ดังกระฉ่อนไปทั่วโลก และยังมีวารสารต่าง ๆ ต่างประเทศเช่น Longman จารึกเอาไว้ว่า ประเทศไทยได้ชื่อว่า มีโสเภณีมากที่สุดในโลก  มีตนติดเอดส์มากที่สุดในโลก  คนไทย-สังคมไทยมีความนิยมวัฒนธรรมกามปรากฏอย่างออกหน้าออกตาทางสื่อมวลชนทุกแขนง โดยเฉพาะทางโทรทัศน์ทุก ๆ ช่องในขณะนั้น  จนกระทั่งพระสงฆ์รูปหนึ่งทนดูอยู่ไม่ได้ จึงเปิดฉากการรณรงค์ต่อต้านทำสงครามวัฒนธรรมเพื่อปกป้องสังคมและวัฒนธรรมของชาติ รวมความถึงการปกป้องเปลือกที่หุ้มห่อของพระพุทธศาสนาอันสูงสุดในประเทศนี้  จึงเกิดแผนงาน  แผ้วสังคมด้วยธรรม นี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ตราบปัจจุบันนี้  และการรณรงค์ระยะแรก ๆ มุ่งหมายเผชิญหน้าแบบตรงไปตรงมาเพื่อให้แตกหักไปข้างหนึ่ง ปรากฏในประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อสังคมไทยเป็นเวลายาวนานกว่า 16 ปี ต่อไปนี้ 

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ระหว่างเดือน เมษายน 2553 - ปัจจุบัน 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ระหว่างเดือน เมษายน 2553 - ปัจจุบัน 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วระหว่าง ก.ย.2552 - ก.พ. 2553 
เฝ้าดูฯ มิ.ย.-ก.ย.2552 
เฝ้าดูฯม.ค.-มิ.ย.2552 
เฝ้าดูฯธ.ค.2551 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วพ.ศ.2551 ภาคปลายปี ก.ย.- ธ.ค.2551 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วพ.ศ.2551 กลางปี 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2551 ต้นปี 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2549-2550 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2545-2549-2550 ยอดเข้าชม15 ธ.ค.60 149,599
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2543-2545 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2542 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2541 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2540 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2539 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2538 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2537 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2536 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว หน้าโฮมเพจ article
Headline 

                

  •  
  •  
  •  

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.