ReadyPlanet.com


จากไลน์กลุ่มของเรา การศึกษาไร้พรมแดน นำไปสู่การสืบสานปณิธานหลวงปู่


 ครับ  เชิญแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับ  เปิดฉากการเสวนาแบบกันเอง เพื่อก้าวสู่ พุทโธโลยี่ ตามอุดมการณ์หลวงปู่ท่านได้วางเอาไว้แล้ว   รวมไปถึง  โครงการศาสนทายาท จะเป็นไปอย่างไร  ได้กรุณามาพูด หรือ เอาข่าวมาบอกแจ้งกันไปตามลำดับ ๆ ครับ ผู้ตั้งกระทู้ Phayap Panyatharo :: วันที่ลงประกาศ 2016-08-17 20:20:19


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3414922)

 ชื่อที่ลงไว้  ไม่ได้ตรองละเอียดครับ  ตั้งแบบเร็ว ให้ทัน เท่านั้น   แก้ไข เพิ่มเติมได้นะครับ   บอกมาได้เลย

ผู้แสดงความคิดเห็น Phayap Panyatharo วันที่ตอบ 2016-08-20 04:53:12


ความคิดเห็นที่ 2 (3415001)

 

ไปดูการประชุม 4 ตำบล เมื่อวันที่ 21 ส.ค.2559  ครับ  คลิกเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2016-08-23 18:33:23


ความคิดเห็นที่ 3 (3416235)

 อาจารย์สนธิ บุญพัฒน์ กับ ปณิธ่านหลวงปู่เครื้อง สุภัทโท

 
    ในฐานะศิษย์หลวงปู่คนหนึ่ง รุ่นเดียวกับอาจารย์สนธิ จึงขอบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับอาจารย์สนธิโดยสังเขปตั้งแต่สมัย "บวชเรียน" จนลาสิกขาออกมารับราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร และได้บันทึกคติธรรมจากหลวงปู่ไวัมากมาย และพวกเราได้ถอดรห้สส่วนหนึ่งมาเป้นปณิธานหลวงปู่ เพื่อให้พวกเราได้สืบสานและสืยทอดจนปัจจุบัน ทั้งนี้ โดยสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง สุภ้ทโท จะจัดพิมพ์ในหนังสือ
"อนุสรณ์ ๘๐ ปี อาจารย์สนธิ บุญพัฒณ์" เพื่อเผยแพร่ต่อไป
    อาจารย์สนธิ ถือว่า เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิคนหนึ่งของหลวงปู่เครื่อง  สุภัทโท ที่มีโอกาสได้รับฟังและรับทราบข้อคิดและคติธรรมจากหลวงปู่มากกว่าศิษย์คนอื่นๆ กลุ่าวคือเมื่อมีโอกาส  อาจารย์สนธิ ก็จะขอนอนค้างคืนก้บหลวงปู่ เพื่อสนทนาธรรมที่ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งเท่าที่ควร 
     มรดกทางธรรมะประการหนึ่งที่อาจารย์สนธิ ได้บันทึกไว้
เป็นหลักฐาน ได้แก่ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของหลวงปู่ดังนี้
  "นกบ่มีขน คนบ่มีความรู้ ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้ * โรงเรียนคือโรงบ่อเพาะคน * จิตที่ไม่ได้ฝึก มันก็โง่ละซิ จิตที่ฝึกดีแล้ว ม้นนิ่ง สงบและเย็น* พุทโธโลยี คือ จิตที่ฝึกด้วยปัญญา ได้กำไรมาก เทคโนโลยี คือจิตที่ฝึกด้วยสัญญา ได้กำไรน้อย"
    ปรัชญาหลวงปู่ข้างต้น ได้ถูกนำมาถอดรหัส เป็นปณิธานหลวงปู่เพื่อคณะศิษยานุศิษย์จะได้สืบสานต่อไป
"โรงเรียนคือโรงบ่มเพาะคน" ได้ถูกถอดรหัสมาเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดสระกำแพงใหญ่
และ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร. ซึ่งได้สถาปนาขึ้นเพื่อสนองปณิธานหลวงปู่และได้เปิดสอนระดับปริญญามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556  เพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุ/สามเณร รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา ลูกหลานชาวศรีสะเกษ ตามปรัชญาการศึกษาหลวงปู่ โดยเน้นการฝึกอบรมบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีจิตอาสาเป็นสำคัญ
     ส่วนการฝึกจิตนั้น ก็จะดำเนินควบคู่กับการจัดการศึกษา ทั้งในเชิงโลกิยะและโลกุตตระ  ในบริบทของ "พุทโธโลยี"     นั้น วัดสระกำแพงใหญ่ เป็นผู้สานต่อ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งด้านสมถและวิปัสสนาตามแนวหลวงปู่ ณ อ่าคาร มจร..วัดสระกำแพงใหญและจะขยายผลต่อไปยังท้องถิ่นต่างๆทั่วจังหวัดศรีสะเกษ ในอนาคต จึงถือได้ว่า อาจารย์สนธิได้มีคุณูปการในการนำปณิธานหลวงปู่มาถอดรหัสเพื่อให้คณะศิษยานุศิษย์ได้สืบสานต่อไป
    กาารจัดกิจกรรมสืบสานปณิธานหลวงปู่ ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองเป็นอย่างดี เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน โดยยึดหลักให้คณะสงฆ์เป็นแกนนำโดยมีเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัยเป็นประธาน และฝ่ายบ้านเมืองเป็นผู้อุปถัมภ์กิจกรรมสืบสานปณิธานหลวงปู่ในกำกับของคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการศาสนทายาทอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท ซึ่งมีนายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธาน
  ในระดับท้องถิ่นนั้น แต่ละตำบลในอำภออุทุมพรพิสได้ตั้งกองทุนศาสนทายาทเพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่ครบทั้ง
19 ตำบลในกำกับของคณะกรรมกองทุนศาสนทายาทตำบล และเมื่อตำบลใดมีทุนครบ 2  แสนบาท ก็จะตั้งเป็น มูลนิธืส่งเสริมการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมตำบลนั้นๆ เพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่ในีะยะยาวต่อไป
  ตำบลโพธิ์ชัย นับเป็นตำบลแรกที่สามารถตั้ง มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรมตำบลโพธิ์ชัย ในปี้นี้
(2559) คาดว่าตำบลอื่นๆ ก็จะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน
ทั่วจังหวัดศรีสะเกษ ตามที่กำหนดไว้ใน ทศวรรษสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภ้ทโทพ.ศ.2554 - 2563. ในความอุปถัมภ์และสนับสนุนของ คณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการศาสนทายาทอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท คณะกรรมการอำนวยการโครงการศาสนทายาทอำเภออุทุมพรพืสัย ซึ่งมีเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสับ เป็นประธาน และคณะกรรมการอำนวยการโครงการศาสนทายาทจังหวัดศรีสเกษ เพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง     สุภ้ทโท ซึ่งมีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน
       จึงหวังได้ว่า ปณิธานหลวงปู่จะได้รีบการสืบสานไปอย่างต่อเนื่อง ตามข้อเสนอแนะของท่านจิโรจน์ โขติพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ที่กล่าวต่อที่ชุมนุมคณะศิษย์และผู้ศรัทธาในหลวงปู่ ณ ศาลาการเปรียญวัดสระกำแพงใหญ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2552 ว่า โครงการศาสนทายาทเพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่ นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนผู้ประสงค์จะ "บวชเรียน" อย่างยิ่ง หากเป็นไปได้ ควรขยายผลไปยังอำเภอต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษ และทั่วประเทศ โดยถึอว้า อำเภออุทุมพรพิสัยเป็นอำเภอนำร่อง
     การขยายผลสู่อำเภอต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษตามขัอเสนอแนะข้างต้น จะดำเนินงานในห้วงปลายทศวรรษสืบสานปณิธานหลวงปู่ ระหว่างปี 2560 - 2563 เป็นเวลา 4 ปี ในความอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์ทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ จึงเป็นที่หวังได้ว่า ภายในปี 2563 ทุกตำบลในจังหวัดศรีสะเกษ จะมีกองทุนศาสนทายาทและมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาา การศาสนา และวัฒนธรรมตำบล เพื่อพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในท้องถินของตนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตอย่างต่อเนื่อง ในฐานะเป็นองค์กรประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล
    จึงขอขอบคุณอาจารย์สนธิ บุญพัฒน์ ไว้ ณ โอกาสนี้
 
ดร.นันทสาร สีสลับ
รองประธานคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการศาสนทายาทอำเภออุทุมพรพิสัยเพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท
ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2016-09-22 19:27:25


ความคิดเห็นที่ 4 (3608689)

ดีใจที่คณะสิษย์หลวงปู่จะได้มีโอกาศแลกเปลียนข่าวสารผ่าน web sites ในหัวข้อ "สืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท" จึงขอเชิญคณะศิษย์ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดและกิจกรรมสืบสานปณิธานหลวงปู่โดยทั่วกัน

ขอบคุณมาก ดร.นันทสาร สีสลับ ผ้ประสานงาน

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.นันทสาร สีสลับ วันที่ตอบ 2016-11-18 12:55:57


ความคิดเห็นที่ 5 (3608777)

 ขอเชิญขวนท่านเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายสบสานปณิํานหลวงปูเครื่อง สุภัทโท เพื่อจะได้มีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น นอกจากจะติดต่อกันทาง Web Sites ดังนี้

1.กลุ่ม "สืบสานปณิธานหลวงปู่" เป็นเวทีแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสานปณิธานหลวงปู่ รวมทั้งความเป็นมาของโครงการศาสนทายาทอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท ตั้งแต่ต้น ปี 2552 จนปัจจุบัน

2.กลุ่ม "ทุนคำบลสร้างคนสร้างชาติ" เป็นเวทีส่งเสริมการรณรงค์ตั้ง "กองทุนศาสนทายาทตำบลเพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท" ในปัจจุบัน ตำบลต่างๆทั้ง 19 ตำบลในอำเภออุทุมพรพิสัย ซึ่งเป็นอำเภอนำร่อง ได้ตั้งกองทุนครบทุกตำบลแล้ว เมื่อตำบลใดมีทุนครบ 2 แสนบาท จะตั้งเป็น "มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมตำบล" เพือส่งเสรมกิจกรรมสืบสานปณิธานหลวงปู่ในระยะยาว ตำบลโพธิ์ชัย เป็นตำบลแรกที่สามารถตั้ง "มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมมตำบลโพธิ์ชัย" สำเร็จในปี 2559

3.กลุ่ม "การศึกษาไทยไร้พรมแดน" เป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศในยุคสังคมไร้พรมแดน ซึ่งมีผลกระทบต่อการศึกษาไทยอย่างมาก รัฐบาลและคณะสงฆ์ไทยจึงสถาปนา "วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร." สนองปณิธานหลวงปู่ เพื่อเป็นทางเลือกการศึกษาในระดับปริญญาของลูกหลานชาวศรีสะเกษ ที่ประสงค์จะบวชเรียน ทั้งนี้โดยมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (.ม.๑-ม.๖) 9 แห่งในศรีสะเกษจัดการศึกษาระดับมัธยมปลาย เพื่อเตรียมศาสนทายาทเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร.ต่อไป

   จึงขอเชิญท่านที่สนใจและกัลยาณมิตร เข้าร่วมกลุ่มดังกล่าว เพื่อสร้างคนสร้างชาติต่อไป

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.นันทสา สีสลับ วันที่ตอบ 2016-11-18 18:08:53


ความคิดเห็นที่ 6 (3608827)

 วันนี้ เป็นวันที่พวกเราคณะศิษยานุศิษย์รู่โล่งใจและขอขอบคุณท่านพระครูพุทธิวงศานุวัตร (พยับ เติมใจ) Web Master ผู้อำนวยการเวบไซด์ ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มีพื้นที่เผยแผ่ข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและโตรงการสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สภ้ทโท ทางเวบไซด์ที่ www.newworldbelieve.net.

จึงขอขอบพระคุณท่านพระครูพุทธิวงศานุวัตร มา ณ โอกาสนี้

ดร.นันนทสาร สีสลับ รองประธานคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการศาสนทายาทอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภ้ทโท

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.นันทสาร สีสลับ วันที่ตอบ 2016-11-19 07:18:16


ความคิดเห็นที่ 7 (3608850)

 มูลนิธิิพระเทพวรมุนี (เสน ปัญญาวชิโร) มอบทุนการศึกษาเพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่ เครื่อง สุภัทโท

      ท่านพระครูพุทธิวงศานุุวัตร (พยับ ปัญญาธโร) เลขาธิการมูลนิธิพระเทพวรมุนี (เสน ปัญญาวชิโร) ได้แจ้ง ดร.นันทสาร สีสลับ รองประธานคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการศาสนทายาทอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท ว่า มูลนิธิประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษาตามโครงการศาสนทายาทเพื่ออสืบสานปณิธานหลวงปู่ จำนวน ๓ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมอบให้ ดร.นันทสาร สีีสลับ เป็นผู้ดำเนินการตามที่เห็นสมควร

      ดร.นันทสาร สีสลับ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ในปัจจุบันได้มีมูลนิธิและผู้มีจิตศรัทธาในหลวงปู่ แจ้งความจำนงค์ที่จะถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร (ศาสนทายาท)ตามโครงการศาสนทายาทเพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่ เพ่มขึ้นตามลำดับ โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มคือ ((๑) กลุ่มศาสนทายาทที่กำลังเรียนหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (ม.๑-๖) ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสระกำแพงใหญ่ ซึ่งหลวงปู่เป็นผู้จัดต้ังขึ้น และ (๒) กลุ่มศาสนทายาทที่กำลังศึกษาระดับปริญญา (ตรี -โท)  ณ วิทยาลฃัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร.ซึ่งรัฐยาลและคณะสงฆ์ไทยตั้งขึ้น เพื่อสนองปณิธานหลวงปู่ โดยเปิิดทำการสอนระดับปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นมา

     เพื่อให้ศาสนทายาททั้ง ๒ สถาบัน ได้รับอานิสงส์เท่าเทียมกัน  จึงเห็นควรมอบทุุนการศึกษาดังนี้

              ๑.มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิบำเพ็ญประะโยชน์ทางศาสนา จำนวน ๕ ทุนๆละ ๓,๐๐๐ บาท แด่ศาสนทายาททีกำลังเเรียนหลักสูตรพระปริยัติแผนกสามัญศึกษา (ม.๑-๖) ณ รร.พระปริยัติธรรมแผนกกสามัญศึกษา วัดสระกำแพงใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีพระครูรัตนเมธี(บุญเชิด) ผอ.โรงเรียน และ มล.ทวีปัญญา เกษมสันต์ ผู้แทนมูลนิธิ เป็นผู้ประสานงาน กับ พระมหา ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส เจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ และผู้จัดการโรงเรียน เพื่อประกอบพิธีมอบทนการศึกษาต่อไป

            ๒.มอบทุนการศึกษาระดับปริญญา จากมูลนิธิพระเทพวรมุนี (เสน ปัญญาวชิโร) จำนวน ๓ ทุนๆละ ๓,๐๐๐ บาท แด่ศาสนทายาทที่กำลังศึกษาอยู่ ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร.โดยมีท่านพระครูพุทธิวงศานุวัตร เลขาธิการมูลนิิธิ และ พระมหา ดร.ขุนทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้ประสานงาน กับ พระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะะเกษ มจร. เพื่อประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาต่อไป

            จึงประกาศมาพื่อทราบและอนุโมทนาร่วมกัน ณ โอกาสนี้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.นันทสาร สีสลับ วันที่ตอบ 2016-11-19 12:46:46


ความคิดเห็นที่ 8 (3608921)

 ความก้าวหน้าโครงการศาสนทายาทเพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท

            โครงการศาสนทายาทเพื่อสืบสานปณิธานหลวงปูเครื่อง เป็นโครงการทที่เกิดจากการรวมตัวของคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระศรีธรรมนาถมุนี (สมณศักดิิ์ในปี ๒๕๕๒) รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ฝ่ายการศึกษา) เป็นประธาน และ    ดร.นันทสาร สีสลับ นายกสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗) เป็นผ็ูประสานงาน หลังจากได้รับรายงานการประชุมปฏิบัติการโครงการศาสนทายาท ๔ ตำบล (ตำบลอีหล่ำ ตำบลโคกหล่าม ตำบลรังแร้งและตำบลโพธิ์ชัย)ซึ่งจัดประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕๑ ณ ห้องประชม อบต.ตำบลอีหล่ำ โดยมีผู้แทนฝ่ายบ้าน ฝ่ายวัดและฝ่ายโรงเรียน (บวร)ใน ๔ ตำบล รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผอ.ชยพล พงษ์สีดา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเเกษ อาจารย์สง่า ยอดไฟอินทร์ ผอ.กลุ่มงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธะรรมจังหวัดซศรีสะเกษ และผู้แทนองค์กรท้องถิ่นที่เกียวข้อง จำนวน ๑๕๐ คน/รูปเข้าร่วมประชุุม กำหนดแผนและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนและเยาวชนที่จบ ป.๖ ได้ "บวชเรียน"  ดร.นันทสาร สีสลับ ประธานมูลนิธิ ดร.นันทสาร สีสลับเพื่อการพัฒนาวัดและหมู่บ้าน ซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมปฏิบัติการ ให้นำเสนอสรุปผลการประชุมปฏิบัติการและแผนดำเนินงานโครงการศาสนทายาทเพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่เเครื่อง สุภัทโท ต่อเจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่และะสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

         สมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท จึงได้นำผลการประชุมปฏิบัติการดังกล่าว มาบูรณาการเป็นโครงการศาสนทายาทอำเภออุทุมพรพิิสัย  และได้นำเสนอฝ่ายบ้านเมือง (นายมงคล ำเพราะ นายอำเภออุทุมพรพิสัย ในขณะนั้น) และฝ่ายคณะสงฆ์อำเภออุทุมพรพิสัย (พระศรีธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการก่อนดำเนินงาน สาระสำคัญของโครงการได้กล่าวถึงความเป็นมา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการพอสรุปได้ดังนี้                                                                                                                                                                  ตามที่คณะสงฆ์ ๔ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลอีหล่ำ ตำบลโคกหล่าม ตำบลรังแร้ง และตำบลโพธิ์ชัย ด้วยการสนับสนนของพระศรีธรรมนาถมนี รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเเกษ มูลนิธิพระเทพวรมุนี (เสน ปัญญาวชิโร) มูลนิธิคุณแม่บุปผาไผทฉันท์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน และพุทธบริษัท ๔ ตำบล ได้ดำเนินการโครงการศาสนทายาท ๔ ตำบล เพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท โดยจัดบรรชาเยาวชนที่จบ        ป.๖ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นสามเณรศาสนทายาท ๑๙ รูป เพื่อบวชเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดสระกำแพงใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ ณ สาลาการเปรียญวัดสระกำแพงใหญ่ โดยมีเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นพระอุปัชฌฌาย์ และมูลนิธิ ดร.นันทสาร สีสลับ เพื่อการพัฒนาวัดและหมู่บ้าน เป็นองค์กรประสานงานนั้น  จากการประเมินผลโครงการ ปรากฏว่า ไได้ผลเป้นที่น่าพอดใจในระดับหนึ่ง หากสามารถขยายผลในระดับอำเภอ เพื่อเสนอทางเลือกในการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม ของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติิอีกทางหนึ่ง ก็จะเป็นมหากุศลและสนองปณิธานหลวงปผู่เครื่อง สุภัทโท ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดสระกำแพพงใหญ่ เป็นอย่างยิ่ง

            คณะกรรมการสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ พิจารณาเห็นว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมให้ความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรชาวจังหวัดศรีสะะเกษ (ข้อ ๒) จึงมีมติรับโครงการศาสนทายาทไว้เป็นกิจกรรมของสมาคมและเป็นเจ้าภาพในการดำเนิยนงานสนับสนุนและส่งเสริมโครงการังกล่าว โดยพัฒนาเป็นโครงการศาสนทายาทอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อสืบสานปณิะานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท พ.ศ. ๒๕๕๒ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภออุทุมพรพิสัย และองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งพุทธบริษัทในอำเภออุทุมพรพิสัย ก่อนที่ขยายผลไปยังอำเภอต่างๆ  ตามข้อเสนอแนะของท่านจิโรจน์ โชติพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ที่กล่าวต่อที่ชุมนุมคณะศิษยานุศิษย์แลผู้มาชุม ณ ศาลการเปรียญวัดสระกำแพงใหญ่ เมื่อวันอาิทย์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ ดังนี้ "โครงการศาสนทายาทเพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์แก่เด็กและะเยาวชน ผู้ประสงค์จะ "บวชเรียน" อย่างยิ่ง หากเป็นไปได้ ควรขยายผลไปยังอำเภอต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ และทั่วประเทศ โดยถือว่าอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นอำเภอนำร่อง"

                 ทางฝ่ายสงฆ์แและฝ่ายบ้านเมืองจึงรับอุปถัมภ์โครงการศาสนทายาทเพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท และได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน และกำหนดดจะขยายผลไปยังอำเภอจ่างๆในจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๓ ต่อไป

 

                

             

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.นันทสาร สีสลับ วันที่ตอบ 2016-11-20 13:47:47


ความคิดเห็นที่ 9 (3609310)

 

ปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท วัดสระกำแพงใหญ่

ปรัชญาสร้างคนสร้างชาติของหลวงปู่ ถือเป็นปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่คณะศิษยานุศิษย์และผู้ศรัทธาในหลวงปู่   จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานต่อไปหลังจากหลวงปู่ละสังขาร  เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.255 สิริอายุ ๙๙ ปี   ดังนี้

#โรงเรียนคือโรงบ่มเพาะคน                                                                                                                                                                             .         #นกไม่มีขน คนไม่มีความรู้ ขึ้นสู่ที่สูงไมได้                                                                                                                                                                   #จิตที่ไม่ได้ฝึก มันก็โง่ละซิ จิตที่ฝึกดีแล้ว มันนิ่ง สงบ และเย็น                                                                                                                                        พุทโธโลยี คือจิตที่ฝึกด้วยปัญญา ได้กำไรมาก                                                                                                                                                            เทคโนโลยี คือจิตที่ฝึกด้วยสัญญา ได้กำไรน้อย                                                                                               .                                                       #มาร่วมกันสร้างวัดสระกำแพงใหญ่ให้เป็น "ตักสิลา" เพื่อมววลมนุษยชาติเถิด        

 ผลการฝึกคนตามปรัชญาของหลวงปู่ข้างต้น ย่อมนำไปสู่ควาเป็น "คนเก่ง คนดี และมีจิตสาธารณะ"ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน .                 โครงการศานทายาทเพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่ครื่อง สุภัทโท เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งฝึกอบรมให้ศาสนทายาทและเยาวชนเป็น "ทั้งคนเก่ง คนดี และมีจิตสาธารณะ"โดยการ "บวชเรียน" พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและมหาวิทยาลัยตามลำดับ

ที่มา:รายงานสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท ประจำปี 2554 หน้า จ

       

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.นันทสาร สีสลับ วันที่ตอบ 2016-11-22 12:32:59


ความคิดเห็นที่ 10 (3611535)

 เจริญพร  ท่าน ดร.นันทสาร สีสลับ  และ  ประชาชนในกลุ่มพวกเรากันเอง

ขอรายงานว่า  วันนี้  ได้มีเงินบำรุงการศึกษาในโครงการศาสนทายาท   อยู่ในมืออาตมา 2 รายการ ดังนี้

1.   มูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปัญญาวชิโร)   บริจาค   3,000  บาท

2.  ท่าน ดร.เดชา ทองสุวรรณ แห่ง SBACK  ได้มาบริจาคเข้าโครงการศาสนทายาทเราโดยมอบในนามพระครูพุทธิพงศานุวัตร   3,000 บาท 

รวมเป็นเงิน  6000 บาท 

จึงเจริญพรมาเพื่อทราบ และขอให้ทางโครงการศาสนาทายาท ได้จัดการให้จนท.ของโครงการมารับเงิน หรือมิฉะนั้น ก็จะอยู่กับอาตมาไปก่อน  ไปเรื่อย ๆ ก็ได้เจริญพรมาเพื่อทราบ 

พระครูพุทธิพงศานุวัตร

2 ธ.ค.2559

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระครูพุทธิพงศานุวัตร ผจล. วัดมหาพุทธาราม วันที่ตอบ 2016-12-03 21:50:47


ความคิดเห็นที่ 11 (4024637)

 มูลนิธิบำเพ็ญประโยชน์ทางศาสนา ได้เป็นเจ้าภาพจัดทุนถวายศาสนทายาทที่กำลังศึกษาอยู่ ณ รร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (.ม.๑-๖)วัดสระกำแพงใหญ่ เป็นประจำทุกปีๆละ ๕-๑๐ทุนๆละ ๓,๐๐๐ บาท มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ต

โดยมี มล.ทวีปัญญา เกษมส้นต์
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานงาน ในนามผู้ประสานงานกลุ่ม "สืบสานปณิธานหลวงปู่"
จึงขอบคุณมูลนิธิบำเพ็ญผลประโยชน์ทางศาสนา และ มล.ทวีปัญญา เกษมสันต์ มา ณโอกาสนี้
 
 
กรณีอย่างนี้แหละครับ ที่ทางมูลนิธิฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนมา.......โดย  สืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง   ให้ทุนระดับสามเณร ใน รร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา(ม.1-6) วัดสระกำแพงใหญ่...........
 
และที่ทางมูลนะธิพระเทพวรมุนี(เสน ปัญญาวชิโร) ขอมอบให้ปีนี้ เป็นเงิน  3,000 บาท  และอีกทุนหนึ่ง เป็นของท่าน ดร.เดชา ท่าน ดร.เดชา ทองสุวรรณ แห่ง SBACK  ได้มาบริจาคเข้าโครงการศาสนทายาทเราโดยมอบในนามพระครูพุทธิพงศานุวัตร   3,000 บาท 

รวมเป็นเงิน  6000 บาท 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระครูพุทธิพงศานุวัตร ผจล. วัดมหาพุทธาราม วันที่ตอบ 2016-12-10 09:40:27


ความคิดเห็นที่ 12 (4025937)

 ขออนุโมทนา กระผมจะได้ประสานงานกับทางวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร.ต่อไป ในการนี้ มูลนิธิ ดร.นันทสาร สีสลับ เพื่อการพัฒนาวัดและหมู่บ้าน ประสงค์จะมอบเป็นทุนการศึกาาแก่ศาสนทายาทที่กำลังศึกษาปริญญาอยู่ ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  จำนวน ๓ ทุนๆละ ๓,๐๐๐ บาท เช่นเดียวกัน

ขณะนี้ กำลังประสานงาน กับ ดร.พม.ขุนทอง เขมสิริ อยู่

จึงนมัสการท่านพระครูมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.นันทสาร สีสลับ วันที่ตอบ 2016-12-18 14:29:49


ความคิดเห็นที่ 13 (4066144)

 วันนี้ก็เข้าพรรษา 2560 ไปแล้ว   ข่าวเกี่ยวกับโครงการศาสนทายาท ของเรา  ก็มีที่น่ายินดี  ก็เรื่องที่ท่าน ดร.รายงานมาว่า  เรื่องในปัจจุบัน ตำบลต่างๆทั้ง 19 ตำบลในอำเภออุทุมพรพิสัยตั้งกองทุนศาสนทายาทครบทุกตำบลแล้ว

รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการศาสนทายาทอำเภออุทุมพรพิสัยปรากฏในรายงานสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท พ.ศ.2560  

อาจารย์สมัย เพ็งแจ่ม นายกสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง สุภ้ทโท ได้วิจารณ์ทศวรรษสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง      สุภัทโท พ.ศ.2554 - 2563  ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 เป้าหมายว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยเฉพาะการสนับสนุนให้มีกองทุนศาสนทายาทตำบลและการมีส่วนร่วมของบ้าน วัดและโรงเรียน จึงมอบฝ่ายเลขานุการได้นำผลการเสวนาทั้งภ่าคเช้าและบ่ายมาบูรณาการในเนื้อหาสาระของทศวรรษให้มีความชัดเจนและครอบคลุมปณิธานหลวงปู่มากขึ้นก่อนจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการศาสนทายาทจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ก่อนนำไปขยายผลในอำเภอแล.ะตำบลต่างในจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างปี 2560 - 2563 ต่อไป                 ฝ่ายเลขานุการได้บูรณาการแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

   1.ภายในปี 2563 อำเภอและตำบลต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษ มีคณะกรรมการดำเนินงานสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท กล่าวคือ

ในระดับอำเภอ มีคณะกรรมการอำนวยการโครงการศาสนทายาทอำเภอ (ฝ่ายสงฆ์) มีเจ้าคณะอำเภอเป็นประธาน และรองเจ้าคณะอำเภอเป็นรองประธาน (เป็นแกนนำ) มีคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการศาสนาทายาทอำเภอ(ฝ่ายบ้านเมือง) มีนายอำเภอเป็นประธาน และปลัดอำเภออาวุโส เป็นรองประธาน (เป็นผู้อุปถัมภ์)

ในระดับตำบล  มีคณะกรรมการสรรหาและส่งเสริมศาสนทายาทตำบล (ฝ่ายสงฆ์) มีเจ้าคณะตำบลเป็นประธาน (เป็นแกนนำ) มีคณะกรรมการกองทุนศาสนทายาทตำบล (ฝ่ายบ้านเมือง) มีกำนันเป็นประธานกองทุน โดยมีเลขานุการร่วมกับเจ้าคณะตำบล และ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล 

เนื่องจากอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นอำเภอนำร่อง และได้ตั้งกองทุนศาสนทายาทตำบลครบทุกตำบลแล้ว โดยตำบลโพธิ์ชัย เป็นตำบลแรก ที่สามารถรณรงค์ทุนสมทบกองทุนศาสนทายาทตำบลโพธิ์ชัย ได้ครบ 200,000.00 บาท (สองแสนบาท)ตามเป้าหมาย สามารถจะนำกองทุนไปสนับการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรมตำบลโพธิชัย หรือตั้งมูลนิธิเพื่อดำเนินการในระยะยาวได้ โดยการนำของพระครูโพธิชัยสาร เจ้าคณะตำบลโพธิ์ชัย 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระครูพุทธิพงศานุวัตร วันที่ตอบ 2017-07-18 08:45:25


ความคิดเห็นที่ 14 (4066148)

ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก  ที่น่าจะได้ร่วมกันดำเนินการกันต่อไปโดยทำการ    ขยายผลในอำเภอแล.ะตำบลต่างในจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างปี 2560 - 2563 ต่อไป ให้ได้ทุกอำเภอ   ผลที่ได้ก็คือ  ฐานพลังแห่งความมั่นคงของโครงการศาสนทายาทของจังหวัดศรีสะเกษ ของเรา                ผมจึงอยากกล่าวว่า   นี้เป็นเรื่องที่น่ากำลังจะก้าวหน้าไปครั้งสำคัญ   และท่านที่มีความเกี่ยวข้อง  ก็คงจะเริ่มมองว่า   คงต้องทำกัน  ร่วมมือทำกันอย่างจริง ๆ จัง ๆ กัน  ไป  ให้โครงการ  ทศวรรษของศาสนทายาท โดยเฉพาะเวลาที่เหลืออยู่ คือ พ.ศ.2560 - 2563  บังเกิดผลดีต่อโครงการศาสนทายาท ตามปณิธานของหลวงปู่ของเรา  ขอให้เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับ  ในช่องนี้แหละ 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระครูพุทธิพงศานุวัตร วันที่ตอบ 2017-07-18 08:53:53


ความคิดเห็นที่ 15 (4074962)

เมื่อ 27 ส.ค. 2560  มีการประชุมเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ  ที่ มจร.โดยมีท่าน พระราชธรรมสารสุธี  ผอ.มจร.ศก. เป็นประธาน   ข้อสรุปเป็นดั่งต่อไปนี้นี้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระครูพุทธิพงศานุวัตร วันที่ตอบ 2017-08-30 19:04:18


ความคิดเห็นที่ 16 (4074963)

 หนึ่งอำเภอ หนึ่งกองทุน หนึ่งศาสนทายาท 

                                    vs 

          หนึ่งตำบล หนึ่งกองทุน หนึ่งศาสนทายาท

😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨

 

       ที่ประชุมว่าด้วยการประสานความร่วมมือสืบสานปณิธาน

หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560

ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร.โดยมีพระราชธรรมสารสุธี

ปธ.๙, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะกษ (ฝ่ายการศึกษา) เป็นประธาน.ได้ให้ความเห็นชอบประเด็นต่างๆซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1.ที่ประชุมรับทราบและอนุโมทนาที่เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการศาสนทายาทจังหวัดศรีสะเกษได้มอบหมายให้พระราชธรรมสารสุธี เป็นประธานอำนวยการประสานความร่วมมือสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท

2.ศาสนทายาท หมายถึงพระภิกษุสามเณรที่บวชเรียน เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ

ขอบข่ายของศาสนทายาทตามโครงการศาสนทายาทเพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท หมายถึงศาสนทายาทที่บวชเรียนพระปรืยัตืธรรม ทั้งแผนกนักธรรม-บาลี และพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา(.ม.1-6) และพุทธศาสตร์บัญฑิต จากวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร.และมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย ในความอุปถัมภ์ตามโครงการสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท

3.ผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU-เมา) เป็นแกนนำในการสืบสานปณิธานหลวงปู่ ประกอบด้วย พระมหา ชัชวาลย์ โอภาโส ปธ.๙, ดร. เจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่;               พระครูสมุห์บุญเชิด รัตนเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดสระกำแพงใหญ่; อาจารย์สมัย

เพ็งแจ่ม นายกสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง สุภ้ทโท;

ผศ.สุบรรณ จันทบุตร ประธานมูลนิธิศิษย์หลวงปู่เครื่อง

สุภ้ทโท; ดร.นันทสาร สีสลับ เลขาธิการคณะกรรมการ

อำนวยการโครงการศาสนทายาทอำเภออุทุมพรพิสัย;

ผอ.สง่า ยอดไฟอินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการอำนวย

การโครงการศาสนทายาทจังหวัดศรีสะเกษ  และ

พระราชธรรมสารสุธี ปธ.๙, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

(ฝ่ายการศึกษา) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร.

ผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (mou) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือประสานการสืบสานปณิธานหลวงปู่ ทั้ง 7 ท่าน จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมสืบสานปณิธานหลวงปู่อย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี พ.ศ.2560 -2563

4.ในระยะเริ่มต้น ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ " หนึ่งอำเภอ

หนึ่งกองทุน หนึ่งศาสนทายาท" โดยมอบให้เจ้าคณะอำเภอแต่ละอำเภอ สรรหาวัดที่มีความพร้อมในการส่งเสริมและจัดการศาสนศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์เพื่อประกาศ

ให้เป็น "วัดต้นแบบของอำเภอ" เพื่อดำเนินงานตามหลักการข้างต้น เช่น วัดสระกำแพงใหญ่ เป็นวัดต้นแบบของอำเภออุทุมพรพิสัย วัดจำปา เป็นวัดต้นแบบของอำเภอกันทรารมย์ ฯลฯและขยายผลไปยังอำเภอต่างๆ จนครบทุกอำเภอ และได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ประสานงานกับคณะสงฆ์ในอำเภอต่างๆต่อไป

5.อาจารย์สมัย เพ็งแจ่ม นายกสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง     สุภ้ทโท ผอ.ตวงทองรัชต์ เชื่อชัย เลขานุการมูลนิธิศิษย์หลวงปูเครื่อง สุภัทโท เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาถวายแก่ศาสนทายาทที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก อำเภอละหนึ่งทุน หนึ่งศาสนทายาท ตามหลัก

การ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งกองทุน หนึ่งศาสนทายาท" โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สมาคมฯและมูลนิธิจะขอประสานกับเจ้าคณะอำภอแต่ละอำเภอโดยตรง ในความร่วมมือของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร.และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชุมเห็นชอบและอนุโมทนา

6.ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งกองทุน หนึ่งศาสนทายาท นั้น ที่ประชุมมอบให้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล ดำเนินการควบคู่กันไปกับโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกองทุน หนึ่งศาสนทายาท ในแต่ละตำบลด้วยความร่วมมือของผู้นำฝ่ายบ้าน วัดและโรงเรียน ตามแผนภูมิรณรงค์ทุนตำบลสร้างคนสร้างชาติ จากรายงานสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท ปี พ.ศ.2560 ฉบับปรับปรุง

7.ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอของอาจารย์เกษม สืบเสน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ให้วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะกษ ทำหน้าที่ "ศูนย์ประสานความร่วมมือสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท" โดยมีพระครูสุตภัทราภรณ์ ว้ทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ซึ่งไดัรับมอบหมายจากพระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี ให้เป็นผู้ประสานงานตามโครงการและศูนย์

ประสานความร่วมือสืบสานปณิธานหลวงปูเครื่อง สุภ้ทโท

โทรศัพท์ 084-6066612, Email: www.mcussk.ac.th

และ FACEBOOK.com/วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

8.ประธานที่ประชุมมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ผอ.สง่า ยอดไฟอินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และ ผอ.สุริยันต์

สาระบุตร สำนักงานพระพุทธศาสนจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการเำเนินงานต่อที่ประชุมคณะสงฆ์อำเภอและคณะสงฆ์จังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพือขอความร่วม

ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิผลและเและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

9.ประธานที่ประชุมได้ขอความร่วมมือสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านอาจารย์เกษม สืบสาน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ซึงได้รับมอบหมายจากท่านวิทยา

วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมแทน ได้นำแนวคิด "หนึ่งตำบล หนึ่งกองทุน หนึ่งศาสนทายาท" ไปสานต่อในเวทีวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นมากขึ้น

10.ที่ประชุมเห็นชอบโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งกองทุน หนึ่งศาสนทายาท โดยให้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ

ของที่ประชุมให้รวมแนวคิดหนึ่งอำเภอ หนึ่งวัดต้นแบบ เพื่อดำเนินการควบคู่กันไปทั้งระดับอำเภอและระดับตำบล โดยมอบสำนักงานพระพุทธศาสนาศรีสะเกษ  เป็นองค์กรประสานงานในการขยายผลหนึ่งอำเภอหนึ่งวัดต้นแบบจนครบทุกอำเภอ และมอบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษและสภาวัฒนธรรม เป็นองค์กรประสานงานในการขยายผล""หนึ่งตำบล หนึ่งกองทุน หนึ่งศาสนทายาท"จนครบทุกตำบล

11.ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ "ทศวรรษสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภ้ทโท  พ.ศ.2554 -2563 (ฉบับปรับปรุง) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประสานความร่วมมือสืบสานปณิธานหลวงปู่

เครื่อง สุภ้ทโท

12.เนื่องจากมีข้อจำกัดเวลาการประชุม พระครูสมุห์บุญเชิด

รัตนเมธี หนึ่งในผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU/เมา)

จึงขอเวลานอกเสนอแนะว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ควรทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  พิจารณาลงนามในหนังสือถึงนายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภออุทุมพรพิสัยซึ่งเป็นอำเภอนำร่อง)แต่งตั้งคณะกรรรมก่ารอุปถัมภ์โครงการศาสนทายาท

อำเภอเพื่อสืบสานปณิธานหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท เพื่อเป็นองค์กรประสานความร่วมมือในระดับอำเภอในการจัดกิจกรรม

สืบสานปณิธานหลวงปู่ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนศาสนทายาทตำบล เพื่อดำเนินงานงานตามที่กำหนดไว้ใน

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งกองทุน หรึ่งศาสนทายาท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยใช้รายงานสืบสานปณิธานหลวงปุ๋เครือง สุภัทโท ปี 2560

ฉบับปรับปรุงเป็นคผุ่ทือในการดำเนินงาน

 

ผอ.สง่า ยอดไฟอินทร์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ดร.นันทสาร สีสลับ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้แสดงความคิดเห็น พระครูพุทธิพงศานุวัตร วันที่ตอบ 2017-08-30 19:07:41


ความคิดเห็นที่ 17 (4076897)

 สืบทอดปณิธาน พุทโธโลยี หลวงปู่เครื่อง

โครงการศาสนทายาทคณะสงฆ์ศรีสะเกษ

 ข่าวล่า   การประชุมวันที่ 27 ส.ค.2560 ที่ มจร. ศรีสะเกษ ท่านเจ้าคุณ พระราชธรรมสารสุธี ในฐานะประธานโครงการศาสนทายาท จังหวัดศรีสะเกษ ได้ทำการพิจารณาร่วมกับเจ้าคณะอำภเอ 22 อำเภอคณะสงฆ์ศรีสะเกษ ร่วมกับคณะกรรมการศาสนทายาทและคณะริเริ่มดำเนินงานบุกเบิกมาแต่ต้น  มี ดร.นันทสาร สีสลับ ท่านสมัย เพ็งแจ่ม ท่านสง่า ยอดไฟอินทร์  เป็นต้น ร่วมประชุม  ได้ความเข้าใจและเป้าหมายที่ตรงกันในเรื่องโครงการศาสนทายาทศรีสะเกษ จะดำเนินการต่อไปจนครบตามแผนโครงการ โดยเฉพาะช่วง ปี 2560 - 2563  บัดนี้มีข่าวล่าว่า  ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมสารสุธีได้กำหนดแผนเสร็จลงน่าชื่นชมยินดีไปแล้ว นั่นคือ  อำเภอทุกอำเภอ ได้จัดวางระบบศาสนทายาท 1 อำเภอ หนึ่งศูนย์ลงแล้วเรียบร้อย โดยมีอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นอำเภอนำร่อง  ที่ได้ศูนย์ตามแผนโครงการครบทุกตำบลไปแล้ว  โดยแต่ละตำบล ได้ตั้งมูลนิธิศาสนทายาท สืบสานปณิธานพุทโธโลยีหลวงปู่เครื่อง สุภัทโธ  ขึ้นครบทุกตำบล 19 ตำบลแล้ว  รายละเอียดจะตามมาครับ  ผู้รายงาน พระครูพุทธิพงศานุวัตร/10 ก.ย.2560 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระครูพุทธิพงศานุวัตร วันที่ตอบ 2017-09-10 10:03:44[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.