ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร

 

 

มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง

 

 

 

 Phayap Panyatharo We all are aware or know the story of our own lives when dying. Or dead already That when we die we can take silver, gold, diamonds, take our possessions, we cannot take our valuables with us, we have anything we have to leave It's good that we have something left for our children, grandchildren who are alive. So that he can continue to make a living But what we do not know is that money, possessions ... It cannot help us after our death. What we will see will understand when we are dying. Or dead already The only thing is the goodness that we have done all our lives. Which means the pure, clean and bright mind of our holy mind When we are dying We will see our own hearts, how pure, clean, bright, peaceful. Constantly cleansing his mind, his death is like a friend Who brought him to another land That is not like our world Which is the world of Lokiya That means a world full of lust, influence, and influence. Took us to be a slave to the worldly dharma But when our minds are clean and light and holy, then before our death we feel the goodness of cleanliness and purity. And lightness ... this story, people in general don't know People know from the Lord Buddha. Without the Buddha, people would not know this. In the past, the Buddha told us And we do good deeds as He has always said. Whoever does good deeds makes the mind clean, bright and calm and pure before death. And when he died Death is like a faithful friend who truly loves us to come and take us into a world that is totally free from Loki. And we go with friendly friends Meaning that death was a joy and a full joy That cannot be compared to our worldly worlds Probably as rector Naga Apasaro, former abbot of Ban Tung temple At Ban Tung temple, Sam Subdistrict, Mueang District, Sisaket Province ... got away from us And he passed away happily To go with your friends is your death or death. This way, you don't need someone to bless you. Especially people who are still in the world who are always blessing that the Master should go to the sun. This world of nirvana is so bad. He went on his own with morality and was a holy disciple throughout his life. And you have Death is your great friend ... to a new world free from suffering. No longer being reborn in a mundane world like us. ..... Phra Kru Phutthiphongsanuwat, Wat Maha Phuttharam, 20 Jan 2020 / 08.00 hrs.

 

 
Phayap Panyatharo would like to tell you a little more. In this clean, bright, peaceful and pure mind means A mind that is free from lust and prejudice, which says that people will know their own minds. When the time is close to dying or dead, how peaceful our minds are when we are dying. We will see our own hearts, how pure, clean, bright, peaceful. Constantly cleansing his mind, his death is like a friend Who brought him to another land That is not like our world, that is nirvana ... but what I want to say is You don't have to wait for the time to die. At any time, try to test your own mind to find the meaning of clean, bright, calm and pure, cool, disappearable. While meditating) to get to know this kind of mind as always in our way of life. One day, then we will find the word death that is friendly. And the meaning of the word "die" before the death of the Buddha You said before. That's Nirvana World And only to test oneself in the mind to see that it truly is cleanliness and purity Complete coolness in the heart, the brightness of the heart and the peace of mind, the lack of heart or anything in the heart Meaning that I can't disappear. If you have not found this I try to meet my whole life That is the world of Nirvana. Meaning the saintly saint And clearly understood the cleanliness, light, calm, pure and bleak of the mind, without the ego in the mind To die before dying, by having death found a great friend, so it's not difficult to go to the world of Nirvana As a result of cleansing our minds from our lustful desires After being free from greed, anger, and infatuation, the mind becomes pure and bright. When our minds (anyone, any woman, man, adult, priest, layman, every nation, every language, every religion can get), then clean, bright and pure. Old and near to death, as mentioned above, will surely reach the world of Nirvana. With the heart that is pure and pure. Therefore, to keep the heart clean and pure until the true pure will find death on a regular basis. Will die before dying Having the great friend, death, and freeing from any fear or anxiety in this world This is a wonderful discovery in this world. That the Lord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Phayap Panyatharo เราทั้งหลาย ก็จะรู้สึกตัว รู้ หรือทราบเรื่องราวของชีวิตเราเองก็เมื่อตอนที่กำลังจะตาย หรือตายลงไปแล้วนี่แหละนะครับ ว่าเมื่อตายแล้วเราก็เอาเงิน เอาทอง เอาเพชร เอาทรัพย์สมบัติ เอาสิ่งของ มีค่าของเราไปกับเราไม่ได้เลย เรามีอะไรไว้ เราก็ต้องทิ้งเอาไว้ ก็ดีที่เรามีอะไรทิ้งเอาไว้แด่ลูกๆหลานๆของเราผู้มีชีวิตอยู่ เพื่อจะได้ใช้ เลี้ยงชีพ เลี้ยงธรรมต่อไป แต่สิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือ เงินทอง ทรัพย์สมบัติ ...มันช่วยเราหลังการตายของเราไม่ได้เลย สิ่งที่เราจะเห็นจะเข้าใจก็ตอนที่เรากำลังจะตาย หรือตายไปแล้วนั่นแหละ มีอย่างเดียวคือ ความดี ความงาม ที่เราทำมาตลอดชีวิต ซึ่งหมายถึงจิตใจที่บริสุทธิ สะอาด สว่าง สงบของเรานั่นเอง เมื่อเรากำลังจะตาย เราก็จะได้เห็นจิตใจของเราเองว่าบริสุทธิ์ สะอาด สว่าง สงบ เพียงไหน ท่านผู้ได้ปฏิบัติธรรม ชำระจิตของตนให้ขาวสะอาดอยู่เสมอ ๆ นั้นแหละ ความตายของท่านนั้นเปรียบเสมือนมิตร ผู้มาพาไปสู่ดินแดนอีกแห่งหนึ่ง ที่ไม่เหมือนโลกเรา อันเป็นโลกแห่งโลกียะ นั่นหมายถึงโลกที่เต็มไปด้วยอิทธิพลของตัณหา มันมาครอบ มันมามีอำนาจเหนือเรา พาเราไปฝักใฝ่เป็นทาสของโลกียธรรม แต่เมื่อจิตใจเราสะอาดแล้ว สว่างแล้ว บริสุทธิ์แล้ว เวลาก่อนตาย เราก็รู้สึกถึงความดีของ ความสะอาด ความบริสุทธิ์ และความสว่างใจ ... เรื่องนี้ คนเราทั่วไปไม่รู้หรอก คนเรารู้จากพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าคนก็จะไม่รู้เรื่องนี้ เดิมพระพุทธเจ้าได้บอกให้เรารู้ และเราก็ทำความดีตามที่พระองค์บอกมาตลอด ใครทำความดี ทำจิตให้สะอาด สว่าง และ สงบ และบริสุทธิ์ได้ ก่อนตาย นั่นแหละเมื่อก่อนตาย และเมื่อตายลง ความตายนั้นเสมือนมิตรผู้ซื่อสัตย์ผู้รักเราอย่างแท้จริงมารับเราไปสู่โลกที่พ้นไปจากโลกียะทั้งมวล และเราก็ไปกับมิตรผู้ซื่อสัตย์ คือความตายนั้นอย่างมีความรื่นรมย์ ยินดี มีความสุขเต็มที่ ที่มันเทียบกับโลกียโลกของเราไม่ได้เลย คงจะอย่างที่ท่านพระอธิการนาค อาภสฺสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านแทง ที่วัดบ้านแทง ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ...ได้จากเราไปแล้ว และท่านจากไปอย่างมีความสุข ไปกับมิตรของท่านคือ ความตาย หรือ มรณภาพของท่านแบบนี้คงไม่ต้องให้ใครอำนวยพรให้ท่านหรอก โดยเฉพาะคนผู้ยังเป็นโลกกียชนอยู่ที่มักให้พรดี ๆ ว่า ขอท่านพระอาจารย์ไปสู่สุคติ โลกนิพพานเทอญ อย่างนี้ ท่านไปของท่านเอง ด้วยความดี มีศีลธรรม เป็นพระสาวกผู้บริสุทธิ์มาตลอดชีวิตแล้ว และท่านได้แล้วซึ่ง ความตายเป็นมิตรผู้ยิ่งใหญ่ของท่าน ... ไปสู่โลกใหม่ที่พ้นทุกข์ ไม่มาเกิดใหม่ในโลกแห่งโลกีย์อย่างพวกเราอีกต่อไป. .....พระครูพุทธิพงศานุวัตร,ผจล.วัดมหาพุทธาราม, 20 ม.ค. 2563 /08.00 น.

 

 

 
 
 
 
 
Phayap Panyatharo จะขอบอกอะไรต่อไปอีกสักนิดนะครับ ในการทำจิตใจให้สะอาด สว่าง สงบ และ บริสุทธิ์ นี้ นั่นแหละหมายถึง จิตใจที่พ้นไปจากกิเลส ตัณหา อุปาทาน ที่บอกว่า คนจะรู้จักจิตใจตัวเอง เมื่อเวลาใกล้ ๆ จะตาย หรือ ตายไปแล้ว ว่าจิตใจตัวเองสะอาด ส่ว่าง สงบ เพียงใดเมื่อเรากำลังจะตาย เราก็จะได้เห็นจิตใจของเราเองว่าบริสุทธิ์ สะอาด สว่าง สงบ เพียงไหน ท่านผู้ได้ปฏิบัติธรรม ชำระจิตของตนให้ขาวสะอาดอยู่เสมอ ๆ นั้นแหละ ความตายของท่านนั้นเปรียบเสมือนมิตร ผู้มาพาไปสู่ดินแดนอีกแห่งหนึ่ง ที่ไม่เหมือนโลกเรา นั่นคือ นิพพาน นั่นเอง...แต่ที่อยากจะบอกก็คือ ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาใกล้ ๆ จะตายหรอกนะ เวลาไหนก็ได้ ให้พยายามทดสอบจิตของเราเองให้ได้พบกับความหมายที่ว่า สะอาด สว่าง สงบ และ บริสุทธิ์ เยือกเย็น หายตัวได้ไม่มีตัวกูของกูให้ได้ก็แล้วกัน(แม้ในขณะนั่งสมาธิอยู่) ให้ได้รู้จักจิตแบบที่ว่านี้ให้เป็นการเสมอไปในวิถีชีวิตของเราวัน ๆ หนึ่ง แล้ว นั่นแหละ เราจะได้พบคำว่าความตายที่เป็นมหามิตร และความหมายของคำว่า ตายก่อนตาย ที่ท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านบอกมาก่อนแล้ว นั่นแหละโลกนิพพานละ และเพียงทดสอบตนเอง ใจตนเอง ให้ได้พบได้เห็นจริงๆ ซึ่ง ความสะอาดใจ ความบริสุทธิใจ ความเยือกเย็นสนิทในดวงใจ ความสว่างไสว ในดวงใจ และความสงบใจ ความไม่มีใจหรืออะไรในใจ คือหายตัวได้ไม่มี่ตัวกูของกู หากยังไม่ได้พบเช่นนี้ ชีวิตทั้งชีวิตก็พยายามไปให้พบให้ได้ นั่นแหละโลกนิพพานของพระอรหันต์บุคคล คือพระอรหันต์จะพบสิ่งที่ว่านี้ และเห็นแจ้งเข้าใจในความสะอาด สว่าง สงบ บริสุทธิ์ เยือกเย็น ของดวงจิต ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร ฉะนั้น มันก็ไม่ยากนะที่จะไปสู่โลกนิพพาน เหตุมาจากการทำจิตเราให้สะอาด บริสุทธิ์ พ้นจากกิเลสตัณหาอุปาทานให้ได้ พ้นไปจากความโลภ ความโกรธ ความหลง แล้วจิตก็บริสุทธิ์ สว่าง ขึ้นเอง นั่นเอง เมื่อจิตใจเรา(ใครก็ได้ หญิง ชาย เด็ก ผู้ใหญ่ นักบวช ฆราวาส ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา ได้หมด) สะอาดแล้ว สว่างแล้ว บริสุทธิ์แล้ว แม้เป็น ๆ อยู่ ไม่ต้องแก่ชราไปใกล้จะตายเช่นที่ว่ามาก็ย่อมถึงซึ่งโลกนิพพานได้ ด้วยดวงใจที่บริสุทธิสะอาด นั้นเอง ฉะนั้นการทำใจให้สะอาดไปเรื่อย ๆ นั้นเองจนบริสุทธิจริง ๆ ก็จะได้พบความตายมาเยี่ยมเยียนเป็นประจำแบบมหามิตร จะได้ตายก่อนตาย ได้มหามิตรผู้ยิ่งใหญ่คือ ความตายแล้ว ก็พ้นไปจากความกลัวความวิตกใดใดในโลกนี้ นี่คือการค้นพบที่วิเศษในโลกนี้ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบอกเราต่อมา
 
 
 
 1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.