ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด

 

ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
 The problem of land is not enough to bury the dead, enormously from Covid-19. Understand the life of the body and burn

1.ไทย-Thai
2.อังกฤษ-English
3.Chinese-中國
4.Hindi- हिन्दी
5. Russian- русский

6.Arab-عرب
7.Indonesian- bahasa Indonesia

∞∞∞∞∞ 

เผาเถอะ  BURN

 

ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
 
The problem of land is not enough to bury the dead, enormously from Covid-19. Understand the life of the body and burn

1.ไทย-Thai
2.อังกฤษ-English
3.Chinese-中國
4.Hindi- हिन्दी
5. Russian- русский

6.Arab-عرب
7.Indonesian- bahasa Indonesia

∞∞∞∞∞

1.ไทย-Thai

1.
Thai
ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
 
The problem of land is not enough to bury the dead, enormously from Covid-19. Understand the life of the body and burn

∞∞∞∞∞

โควิด19ฆ่าคนในประเทศสหรัฐอเมริกาและตะวันตกไปอย่างน่าตกใจ  วันนี้(8 เม.ย.2563)  สหรัฐอเมริกา เสียชีวิตไปแล้วรวม 12,854 ศพ  มีคนติดเชื้อเพิ่มมาถึง 400,412 คนอิตาลี เสียชีวิตไปแล้วรวม 17,127 ศพ(เป็นอันดับ 1) มีคนติดเชื้อเพิ่มมาถึง 135,586 คน, ประเทศสเปญ เสียชีวิตไปแล้ว14,045 ศพ  มีคนติดเชื้อเพิ่มมาถึง 141,942 คนอังกฤษ เสียชีวิตไปแล้ว 6,159 ศพ  มีคนติดเชื้อเพิ่มมารวม  55,242 คน(นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ก็ติดเชื้อ เข้าห้องพิเศษรักษาอยู่)  ยังมีแนวโน้มคนตายเพิ่มสูงต่อไปอีกทั้งโลก แล้วบัดนี้ กลับได้พบว่า รัฐบาลอเมริกา รัฐบาลตะวันตกได้พบปัญหาเรื่องคนตาย ที่ตายลงแล้วก็เป็นว่าต้องหาที่ฝังศพให้   เท่ากับหาบ้านใหม่ให้เขาอยู่ 

แล้วเมื่อตายลงวันละมาก ๆ  กว่าวันละ 600-800 คน แล้วท่านก็ไม่มีที่ฝังศพ หรือการจัดการที่ฝังศพกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ  กลายเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาคือเป็นปัญหาสำหรับประเทศที่จะต้องหาบ้าน ที่ดินอยู่ผืนใหม่ให้แก่ประชาชนคนตายของท่าน  และก็ปรากฎว่ากลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาทันที  เพราะท่านหาที่ดินฝังศพไม่ได้พอกับศพที่ตายลงโดยเฉพาะที่เป็นข่าวมาจากนครนิวยอร์ค  ที่ตายมากจนหาที่ฝังศพให้ไม่พอ  อิตาลี  สเปน  ก็ถึงต้องขนศพออกนอกเมืองไปหาที่ฝังศพหรือที่อยู่ใหม่นอกเมืองหลวงวันละนับพันศพ  ซึ่งเรื่องนี้ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา ด้วยประเพณีเดิมนั้นให้หาที่อยู่หรือบ้านใหม่ให้แก่ศพทุกศพ  แต่ในเมื่อคนตายมากขนาดนี้  ที่ไม่เคยพบมาก่อน ก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมา

ฉะนั้น จึงขอให้แง่คิดในเรื่องการศพ ว่า เรื่องนี้  ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลย หากเราเข้าใจว่า เพราะคนตายไปแล้ว  ร่างกายก็เน่าเปื่อยลงไป ไร้ชีวิตชีวาไปแล้ว   ธาตุที่ประกอบกันเป็นคนก็สลายไป  ธาตุดินก็แตกสลายคืนกลับสู่ดิน ธาตุไฟก็กลับสู่ไฟ  ธาตุน้ำก็ระเหยกลับคืนไปสู่น้ำ  ธาตุลมก็คืนสู่ลมไป ไร้ชีวิตต่อไปอีก  ส่วนที่มาประกอบกันเป็นคนมีชีวิต ก็สลายหายไปหมด  แล้วจะเอาศพไปเก็บรักษาไว้ทำไม  ต้องยากลำบากหาบ้านหาที่ดินอยู่ให้ใหม่ เท่ากับหาบ้านที่ดิน ที่อยู่อาศัยให้ประชาชนคนตายของประเทศไปอีกจำนวนหนึ่ง  ก็เลยเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาอยู่ขณะนี้

ข้าพเจ้าอยากจะขอให้ข้อคิดว่า ทำไมเราจะต้องไปลำบากใจในเรื่องศพอีกต่อไป   ดูแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อท่านปรินิพพานลงไปท่านก็ให้ใช้วิธีเผาศพเสีย  โดยที่มันไร้เหตุผลที่จะเก็บศพเอาไว้   จะได้เสร็จสิ้นปัญหาลงไป 

ฉะนั้น  จงเผาศพเถอะ   ไม่ต้องฝังเลย   และเผาศพนั้นจะเผาพร้อมกันทีละหลาย ๆ ศพก็ได้   อย่างเช่นอังกฤษหรือนิวยอรค อเมริกาที่มีปัญหาอยู่ขณะนี้  ศพที่มีอยู่  ที่เหลือเท่าไร กี่ศพก็ตาม 10-100-1,000 ศพก็ตาม สามารถเอามาเผาพร้อมกันได้  แม้ในเรื่องศาสนาคริสต์ก็เคยทำมาอยู่แล้วที่ต้องเผาศพ ที่ถูกฆ่าในสงครามจำนวนมากพร้อมกัน ก็โดยที่เอาแบบอย่างแนวคิดมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้านั่นเอง   ดังที่ท่านจะเห็นจากซีรีย์เรื่อง  พระพุทธเจ้า มหาศาสดาเอกของโลก  ที่ ดร.โมดี ปราชญ์อินเดีย สร้างขึ้นที่เอามาประกอบให้ดู  แล้วใช้วิธีเผาศพเถอะ หมดปัญหาไปทุกประการเกี่ยวกับการศพ

ไทย-อังกฤษ-จีน-อินเดีย-รัสเซีย-อาหรับ-อินโดนีเซีย

∞∞∞∞∞

2.อังกฤษ-English

2.

English

 The problem of land is not enough to bury the dead, enormously from Covid-19. Understand the life of the body and burn

ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด 

∞∞∞∞∞

Kovid 19 killed people in the United States and the West astounding today (8 April 2020). The United States has died. A total of 12,854 bodies have been added to 400,412 people infected, Italy has died, a total of 17,127 bodies. (Number 1) has infected up to 135,586 people, the country has died 14,045 bodies have infected up to 141,942 people, England has died 6,159 bodies have added infected a total of 55,242 People (Prime Minister Boris Jor Johnson had infected him special treatment) is likely dead for the next higher whole world and now home to the US government.

The Western government has found the problem of death. Who is dead is to find a burial ground Equal to finding a new home for him to stay And when he died a day more than 600-800 people a day, then he had no burial ground Or burial management has become a national problem. Become a new issue, which is a problem for the country to find a home A new piece of land for your dead people And immediately it became a big problem. Because he couldn't find enough land to bury the dead, especially news from New York City. Who died so badly that they couldn't find a burial ground. In Italy, Spain had to transport thousands of burials outside the city to find a burial ground or a new location outside the capital.

This has become a major problem. With the same tradition, find a new home or residence for all bodies But when people die so much That has never been seen before Therefore became a problem.

Therefore, ask the funeral opinion that this should not be a problem at all If we understand that Because the dead The body rotten. Lifeless The elements that make up people are gone. The soil element is broken back back to the soil. The fire element goes back to fire. The water then evaporates back to the water. The wind element returns to the wind. No more life The parts that comprise a living person Disappeared all Then why would the body be kept? Must be difficult to find a home to find new land. Equal to finding a house, land Habitat provides a number of dead citizens of the country. So it's a big problem right now.

I would like to ask the idea that Why do we have to bother about dead bodies anymore? See only the Lord Buddha When he passed away, he would use the method of cremation. Without reason to keep the body Will finish the problem. Therefore, cremate it. You don't have to bury it. And the cremation can be burned at the same time as many bodies, such as England or New York. America is in trouble.

No matter how many remains, 10-100-1,000 remains. Can be burned at the same time. Even in the matter of Christianity had already been done to cremate That was killed in many wars at the same time By taking the example of the concept of the Lord Buddha As you can see from the series about the Buddha, the Great Master of the World, at Dr. Modi Guru, India Built to be assembled for viewing Then use the cremation method Eliminate all problems regarding funerals

ไทย-อังกฤษ-จีน-อินเดีย-รัสเซีย-อาหรับ-อินโดนีเซีย

∞∞∞∞∞

3.Chinese-中國

3.

จีน.
土地問題還不足以掩埋死者,而這正是
Covid-19造成的。 了解身體的生命並燃燒
ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
 
The problem of land is not enough to bury the dead, enormously from Covid-19. Understand the life of the body and burn

∞∞∞∞∞

到今天(202048日),在美國和西方發生的科維德19人死亡令人震驚,美國已經死亡,共有12,854具屍體;另有400,412人受到感染,意大利已經死亡,共有17,127具屍體。 (數字1)感染人數135,586人,該國已死亡14045人死亡,另外141,942人已被感染,英格蘭有6,159人死亡,總計55,242人。人民(總理鮑里斯·喬爾約翰遜(Johnson)已經感染了他特殊治療),可能會在下一個更高的世界範圍內死亡,現在已成為美國政府的所在地。西方政府發現了死亡問題。誰死了是要找到一個墓地等於為他找到新的住所

當他每天死亡超過600-800人時,他就沒有墓地或墓葬管理已成為一個民族問題。成為新問題,這對於該國來說是一個難題死人的新土地並立即成為一個大問題。因為他找不到足夠的土地掩埋死者,尤其是來自紐約市的消息。死者如此之多,以至於找不到墓地,在意大利,西班牙不得不將數以千計的墓葬運到城外,以尋找墓地或首都外的新地點。這已經成為一個主要問題。遵循相同的傳統,為每個人找到新的住所或房屋但是當人們死了那麼多從未見過因此,這成為一個問題。

因此,請葬禮者認為這應該不是問題如果我們了解因為死了身體腐爛了。死氣沉沉組成人的元素不見了。土壤元素折回土壤。火元素會再次著火。然後,水蒸發回水。風元素返回風。不再有生命組成一個活人的部分全部消失那為什麼要保留屍體呢?一定很難找到家,找不到新土地。等於找到房子,土地一定數量的國家死者的住所因此,這是一個大問題。

我想問一個想法為什麼我們必須再去考慮屍體?只見佛陀當他去世時,他將使用火化的方法。沒有理由保持身體為了解決問題

因此掩埋屍體,而不是掩埋屍體。火葬可以與許多屍體同時燃燒,例如英格蘭或紐約。美國陷入困境,無論有多少遺骸,仍有10-100-1,000枚,可以同時被焚毀。即使在基督教方面,也已經完成了火化同時在許多戰鬥中被殺死以佛陀的概念為例您可以從印度Modi Guru博士的有關世界大師的佛陀系列中看到專為觀看而組裝然後用火化的方法消除有關葬禮的所有問題。

泰語-英語-中國-印度-俄羅斯-阿拉伯-印尼語

∞∞∞∞∞

4.Hindi- हिन्दी

4.
ฮินดี

कोविद -19 से काफी हद तक मृतकों को दफनाने के लिए भूमि की समस्या पर्याप्त नहीं है। शरीर के जीवन को समझो और जलाओ

ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
 
The problem of land is not enough to bury the dead, enormously from Covid-19. Understand the life of the body and burn

∞∞∞∞∞

कोविद 19 ने आज (8 अप्रैल, 2020) संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम में लोगों की हत्या कर दी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 12,854 निकाय मारे गए हैं। 400,412 लोग संक्रमित हुए हैं, इटली में कुल 17,127 निकाय मारे गए हैं। (नंबर १) १३५,,६ लोगों से संक्रमित लोगों की संख्या, देश में १४,०४५ लोग मारे गए हैं, एक अतिरिक्त १४१ ९ ४२ लोग संक्रमित हुए हैं, इंग्लैंड में ६,१५ ९ लोग मारे गए हैं, कुल ५५,२४२ लोग संक्रमित हैं। लोग (प्रधान मंत्री बोरिस जोर जॉनसन ने उसे विशेष उपचार से संक्रमित किया था) अगले उच्चतर पूरे विश्व और अब अमेरिकी सरकार के घर के लिए मृत है। पश्चिमी सरकार ने मौत की समस्या का पता लगा लिया है। जो मर चुका है, उसे दफन जमीन मिलनी है उसके रहने के लिए नया घर खोजने के बराबर

और जब वह एक दिन में 600-800 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, तो उसके पास कोई दफन जमीन नहीं थी या दफन प्रबंधन एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। एक नया मुद्दा बनें, जो देश के लिए घर खोजने के लिए एक समस्या है अपने मृत लोगों के लिए जमीन का एक नया टुकड़ा और तुरंत यह एक बड़ी समस्या बन गई। क्योंकि वह मृतकों को दफनाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं पा सका, विशेष रूप से न्यूयॉर्क शहर से समाचार। जो इतना मर गए कि उन्हें एक दफन जमीन नहीं मिल पा रही थी। इटली में, स्पेन को शहर के बाहर हजारों दफनाने के लिए एक दफन जमीन या राजधानी के बाहर एक नया स्थान खोजने के लिए परिवहन करना पड़ा। यह एक बड़ी समस्या बन गई है। उसी परंपरा के साथ, हर शरीर के लिए एक नया निवास या घर खोजें लेकिन जब लोग इतना मरते हैं ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया तो यह एक समस्या बन गई।

इसलिए अंतिम संस्कार की राय पूछते हुए कि यह एक समस्या नहीं होनी चाहिए अगर हम ऐसा समझते हैं क्योंकि मुर्दा शरीर सड़ गया। निष्प्राण लोगों को बनाने वाले तत्व चले गए हैं। मिट्टी तत्व वापस मिट्टी में टूट गया है। अग्नि तत्व वापस आग में चला जाता है। पानी फिर वाष्पित हो जाता है। पवन तत्व हवा में लौटता है। और जीवन नहीं वे भाग जिनमें एक जीवित व्यक्ति होता है सभी गायब हो गए फिर शव को क्यों रखा जाएगा? नई भूमि खोजने के लिए घर ढूंढना मुश्किल होना चाहिए। मकान, जमीन खोजने के बराबर एक निश्चित राशि के लिए देश के मृतकों के लिए निवास इसलिए अभी यह एक बड़ी समस्या है।

मैं यह विचार पूछना चाहता हूं कि अब हमें शवों को लेकर परेशान क्यों होना पड़ेगा? केवल भगवान बुद्ध को देखें जब उनका निधन हुआ, तो वे दाह संस्कार की विधि का उपयोग करेंगे। बिना कारण शरीर को रखना ताकि समस्या खत्म हो सके

इसलिए शरीर को दफनाओ, दफनाओ मत। और दाह संस्कार एक ही समय में किया जा सकता है, कई शव, जैसे इंग्लैंड या न्यूयॉर्क। अमेरिका मुसीबत में है। 10-100-1,000 अवशेष चाहे कितने भी बचे हों। एक ही समय में जलाए जा सकते हैं। यहां तक ​​कि क्रिश्चियनिटी के मामले में पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था एक ही समय में कई लड़ाइयों में मारे गए भगवान बुद्ध की अवधारणा का उदाहरण लेकर जैसा कि आप डॉ। मोदी गुरु, भारत में बुद्ध, विश्व के महान गुरु के बारे में श्रृंखला से देख सकते हैं देखने के लिए इकट्ठे किए गए फिर श्मशान विधि का उपयोग करें अंत्येष्टि से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करें।

थाई-अंग्रेजी-चीनी-भारतीय-रूसी-अरबी-इन्डोनेशियाई

∞∞∞∞∞

5. Russian- русский

5.
รัสเซีย

Проблема земли не достаточна, чтобы похоронить мертвых, в огромной степени из Covid-19. Понять жизнь тела и сжечь

ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
 
The problem of land is not enough to bury the dead, enormously from Covid-19. Understand the life of the body and burn

∞∞∞∞∞

Kovid 19 убил людей в Соединенных Штатах и ​​на Западе поразительно сегодня (8 апреля 2020 года). Соединенные Штаты погибли, в общей сложности 12 854 тела. Еще 400 412 человек были инфицированы, Италия умерла, в общей сложности 17 127 человек. (Число 1) Число людей, инфицированных 135 586 человек, в стране умерло 14 045 человек, еще 141 942 человека были инфицированы, в Англии 6 159 человек, в общей сложности 55 242 человек инфицированы. Люди (премьер-министр Борис Джор Джонсон заразил его особым лечением), вероятно, умер для следующего более высокого целого мира и теперь является домом для правительства США. Западное правительство нашло проблему смерти. Кто мертв, чтобы найти могильник Равен тому, чтобы найти новый дом для него, чтобы остаться

А когда в день умирало более 600-800 человек в день, то у него не было могильника Или управление захоронением стало национальной проблемой. Стать новой проблемой, которая является проблемой для страны, чтобы найти дом Новый кусок земли для ваших мертвых людей И сразу это стало большой проблемой. Потому что он не мог найти достаточно земли, чтобы похоронить мертвых, особенно новости из Нью-Йорка. Которые умерли настолько, что не смогли найти могильник.В Италии Испании пришлось вывезти тысячи захоронений за пределы города, чтобы найти могильник или новое место за пределами столицы. Это стало серьезной проблемой. С той же традицией, найти новое место жительства или дом для каждого тела Но когда люди умирают так много Такого никогда не было Так что это стало проблемой.

Поэтому спрашиваю мнение похороны, что это не должно быть проблемой Если мы понимаем, что Потому что мертвые Тело гнилое. безжизненный Элементы, из которых состоят люди, исчезли. Элемент почвы возвращается обратно в почву. Элемент огня возвращается в огонь. Вода затем испаряется обратно в воду. Элемент ветра возвращается к ветру. Нет больше жизни Части, которые составляют живого человека Исчезли все Тогда почему тело должно быть сохранено? Должно быть трудно найти дом, чтобы найти новую землю. Равно как найти дом, землю Резиденция для мертвых страны на определенную сумму Так что сейчас это большая проблема.

Я хотел бы спросить идею, что Почему мы должны беспокоиться о трупах? Видеть только Господа Будду Когда он ушел из жизни, он использовал метод кремации. Без причины держать тело Чтобы закончить проблему

Поэтому похороните тело, а не похороните его. И кремация может быть сожжена одновременно со многими телами, такими как Англия или Нью-Йорк. Америка в беде. Сколько бы ни осталось, остается 10-100-1000. Может быть сожжено одновременно. Даже в вопросе христианства уже было сделано для кремации Погиб во многих сражениях одновременно Принимая пример концепции Господа Будды Как вы можете видеть из серии о Будде, Великом Мастере Мира, у доктора Моди Гуру, Индия Создан для сборки для просмотра Тогда используйте метод кремации Устранить все проблемы, связанные с похоронами.

Тайско-английский-китайский-индийско-русско-арабский-индонезийский

∞∞∞∞∞

6.Arab- عرب

6.
อาหรับ
مشكلة الأرض ليست كافية لدفن الموتى ، بشكل كبير من
Covid-19. افهم حياة الجسم وحرقه

ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
 
The problem of land is not enough to bury the dead, enormously from Covid-19. Understand the life of the body and burn

∞∞∞∞∞

قتل Kovid 19 شخصًا في الولايات المتحدة والغرب مذهلًا اليوم (8 أبريل 2020). ماتت الولايات المتحدة ، ما مجموعه 12،854 جثة. أصيب 400،412 شخصًا إضافيًا ، ماتت إيطاليا ، ما مجموعه 17،127 جثة. (رقم 1) بلغ عدد الأشخاص المصابين 135.586 شخصًا ، وتوفيت البلاد 14.045 قتيلًا ، وأصيب 141.942 شخصًا آخر ، وأصيبت إنجلترا بـ 6159 قتيلًا ، أي ما مجموعه 55242 شخصًا مصابًا. الناس (رئيس الوزراء بوريس جور جونسون قد أصابته بمعاملة خاصة) من المحتمل أنه مات للعالم الأعلى التالي وهو الآن موطن للحكومة الأمريكية. وجدت الحكومة الغربية مشكلة الموت. من مات هو العثور على مقبرة يساوي إيجاد منزل جديد له للبقاء

وعندما مات في اليوم أكثر من 600-800 شخص في اليوم ، لم يكن لديه مقبرة أو أصبحت إدارة الدفن مشكلة وطنية. أصبح قضية جديدة ، وهي مشكلة بالنسبة للدولة للعثور على منزل قطعة أرض جديدة لأمواتك وعلى الفور أصبحت مشكلة كبيرة. لأنه لم يجد ما يكفي من الأرض لدفن الموتى ، وخاصة الأخبار من مدينة نيويورك. الذين ماتوا بشدة لدرجة أنهم لم يتمكنوا من العثور على مقبرة ، في إيطاليا ، كان على إسبانيا نقل آلاف المدافن خارج المدينة للعثور على مقبرة أو موقع جديد خارج العاصمة. لقد أصبحت هذه مشكلة كبيرة. بنفس التقاليد ، ابحث عن مسكن جديد أو منزل لكل شخص ولكن عندما يموت الناس كثيرا لم يسبق له مثيل من قبل لذلك أصبحت مشكلة.

لذلك طلب رأي الجنازة أن هذا لا ينبغي أن يكون مشكلة إذا فهمنا ذلك لأن الموتى الجسد فاسد. عديم الحياة اختفت العناصر التي يتكون منها الناس. يتم كسر عنصر التربة مرة أخرى إلى التربة. يعود عنصر النار إلى النار. ثم يتبخر الماء مرة أخرى إلى الماء. يعود عنصر الرياح إلى الريح. لا مزيد من الحياة الأجزاء التي تتكون من شخص حي اختفى الجميع ثم لماذا يتم الاحتفاظ بالجثة؟ يجب أن يكون من الصعب العثور على منزل للعثور على أرض جديدة. يساوي إيجاد منزل ، أرض إقامة لقتلى البلاد إلى حد معين لذا فهذه مشكلة كبيرة الآن.

أود أن أسأل فكرة ذلك لماذا علينا أن نهتم بجثث الموتى بعد الآن؟ انظر فقط بوذا الرب عندما مات ، كان يستخدم طريقة حرق الجثث. بدون سبب للحفاظ على الجسد من أجل إنهاء المشكلة

لذلك دفن الجسد ، لم يدفن على الإطلاق. ويمكن حرق الجثث في نفس الوقت الذي يتم فيه حرق الجثث ، مثل إنجلترا أو نيويورك. أمريكا في وضع صعب ، بغض النظر عن عدد البقايا ، 10-100-1000 تبقى ، يمكن حرقها في نفس الوقت. حتى في مسألة المسيحية قد تم بالفعل حرق الجثث قتل في العديد من المعارك في نفس الوقت بأخذ مثال لمفهوم الرب بوذا كما ترون من المسلسل عن بوذا ، سيد العالم العظيم ، في د. مودي جورو ، الهند بنيت ليتم تجميعها للعرض ثم استخدم طريقة حرق الجثث حل جميع المشاكل المتعلقة بالجنازات.

التايلاندية - الإنجليزية - الصينية - الهندية - الروسية - العربية - الإندونيسية

∞∞∞∞∞

7.Indonesian- bahasa Indonesia

7.
อินโดนีเซีย
Masalah tanah tidak cukup untuk menguburkan orang mati, luar biasa dari Covid-19. Pahami kehidupan tubuh dan bakar

ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
 
The problem of land is not enough to bury the dead, enormously from Covid-19. Understand the life of the body and burn

∞∞∞∞∞

Kovid 19 membunuh orang di Amerika Serikat dan Barat yang mencengangkan hari ini (8 April 2020) .Amerika Serikat telah meninggal, totalnya 12.854 mayat. Tambahan 400.412 orang telah terinfeksi, Italia telah meninggal, total 17.127 mayat. (Nomor 1) Jumlah orang yang terinfeksi 135.586 orang, negara ini telah meninggal 14.045 meninggal, tambahan 141.942 orang telah terinfeksi, Inggris telah mati 6.159, total 55.242 orang terinfeksi. Rakyat (Perdana Menteri Boris Jor Johnson telah menginfeksi dia perawatan khusus) kemungkinan mati untuk seluruh dunia yang lebih tinggi berikutnya dan sekarang rumah bagi pemerintah AS. Pemerintah Barat telah menemukan masalah kematian. Yang mati adalah menemukan tanah pemakaman Sama dengan menemukan rumah baru baginya untuk tinggal

Dan ketika dia meninggal sehari lebih dari 600-800 orang sehari, maka dia tidak memiliki tanah pemakaman Atau manajemen penguburan telah menjadi masalah nasional. Menjadi masalah baru, yang merupakan masalah bagi negara untuk menemukan rumah Sepotong tanah baru untuk orang mati Anda Dan segera itu menjadi masalah besar. Karena dia tidak dapat menemukan cukup tanah untuk menguburkan yang mati, terutama berita dari New York City. Yang meninggal begitu banyak sehingga mereka tidak dapat menemukan tanah pemakaman. Di Italia, Spanyol harus mengangkut ribuan pemakaman ke luar kota untuk menemukan tanah pemakaman atau lokasi baru di luar ibukota. Ini menjadi masalah besar. Dengan tradisi yang sama, temukan tempat tinggal baru atau rumah untuk setiap orang Tetapi ketika orang meninggal begitu banyak Itu belum pernah terlihat sebelumnya Jadi itu menjadi masalah.

Karena itu meminta pendapat pemakaman bahwa ini seharusnya tidak menjadi masalah Jika kita mengerti itu Karena orang mati Tubuhnya busuk. Tak bernyawa Unsur-unsur yang membentuk orang hilang. Elemen tanah dipecah kembali ke tanah. Elemen api kembali ke api. Air kemudian menguap kembali ke air. Elemen angin kembali ke angin. Tidak ada lagi kehidupan Bagian yang terdiri dari orang yang hidup Semua menghilang Lalu mengapa tubuh itu disimpan? Pasti sulit mencari rumah untuk mencari tanah baru. Sama dengan menemukan rumah, tanah Tempat tinggal untuk orang mati negara dalam jumlah tertentu Jadi ini masalah besar sekarang.

Saya ingin menanyakan ide itu Mengapa kita harus repot dengan mayat lagi? Hanya melihat Sang Buddha Ketika dia meninggal, dia akan menggunakan metode kremasi. Tanpa alasan menjaga tubuh Untuk menyelesaikan masalah

Karenanya mengubur jenazah, tidak dikubur sama sekali. Dan kremasi dapat dibakar bersamaan dengan banyak mayat, seperti Inggris atau New York. Amerika dalam kesulitan. Tidak peduli berapa banyak yang tersisa, 10-100-1.000 tetap. Dapat dibakar pada saat yang sama. Bahkan dalam hal kekristenan sudah dilakukan untuk mengkremasi Tewas dalam banyak pertempuran pada saat bersamaan Dengan mengambil contoh konsep Sang Buddha Seperti yang dapat Anda lihat dari seri tentang Sang Buddha, Guru Besar Dunia, di Dr. Modi Guru, India Dibangun untuk dipasang untuk dilihat Kemudian gunakan metode kremasi Hilangkan semua masalah tentang pemakaman.

Thailand-Inggris-Cina-India-Rusia-Arab-Indonesia

∞∞∞∞∞

 

 

 

 

 
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.