ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal-ดัตช์
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
BUDDHISM to the NEW WORLD ERA

  BUDDHISM to the NEW WORLD ERA  

พระพุทธศาสนามาสู่โลกยุคใหม่

 

 

 

 

@@@@@

 

Buddhism to the New World Era
พระพุทธศาสนาสู่โลกยุคใหม่

1.Thai 2. English

∞∞∞∞∞
∞∞∞∞∞

ความปรารภ   พระพุทธศาสนา หมายถึง  ศาสนาที่ถูกกำเนิดขึ้นมาจาก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   และ พระพุทธศาสนานี้  มีคำพยากรไว้ว่า จะมีอายุ 5,000 ปี ครั้นมาถึงปีพุทธศักราช  2,500 จึงถือว่า เข้ายุคกึ่งพุทธกาล 

สิ่งที่เราได้เห็นเรื่องราวต่าง ๆ ของมนุษย์ ในยุคกึ่งพุทธกาลนี้ก็คือ  โลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่โลกใหม่ไปทุกอย่าง  ด้วยการพัฒนามาด้วยวิชาวิทยาศาสตร์   ทำให้โลกมนุษย์ ได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่า เทกโนโลยี่  สำหรับนำมาใช้สร้างผลประโยชน์แด่วิถีชีวิตมนุษย์ไปอย่างมากมายจนกลับโลกเก่าเดิมไปเป็นโลกใหม่ไปอีกโลกหนึ่ง  นับแต่เรื่อง การครองชีพ  อาหาร เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัย  และยารักษาโรค โดยเฉพาะเรื่องที่เห็นง่ายๆ  ก็คือ  เรื่องยานพาหนะ และการคมนาคม ที่บัดนี้ก้าวไปไกลถึงระดับไปต่างโลกกันแล้ว   และ  การสื่อสารของโลก   เป็นแบบโลกใหม่ ไปล้วน ๆ   

นี่แหละ   เป็นยุคกึ่งพุทธกาล ที่โลกมนุษย์  หรือ สังคมมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไป  จากยุคต้นพุทธกาลมาถึง  ยุคกึ่งกลางอายุพุทธศาสนา  

สิ่งที่พระพุทธศาสนาได้ค้นพบมา  โดยเจ้าชายพระองค์นั้น  เจ้าชายสิทธัตถะ ที่สละราชบัลลังก์กษัตริย์ออกบวช เพื่อค้นพบความรู้แจ้งหรือสัจธรรมเกี่ยวกับชีวิตที่พ้นทุกข์ไปอย่างสิ้นหมดนิรันดร อันเป็น หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา  ที่คนทั้งหลายรู้และเชื่อกันตลอดมาว่าเป็นเส้นทางอันประเสริฐ นั่นแหละนำไปสู่โลกนิพพาน โลกแห่งความพ้นทุกข์นิรันดรนั้น นั่นคือการบรรลุสถานะแห่งคนประเสริฐ หรือ อริยบุคคล มนุษย์ผู้บรรลุมีการเปลี่ยนสถานะจากมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาไปเป็นอริยบุคคลตามลำดับ   นับแต่ พระโสดาบัน  พระสกทาคามี พระอนาคามี  ไปถึง พระอรหันต์ เลยไปถึงความเป็นพุทธะ

แต่สิ่งที่เป็นคำสอนทางปฏิบัติ อันเป็นหลักธรรมะปฏิบัติ ที่เป็นตัวเหตุให้บรรลุมรรคผล นิพพานดังกล่าวนั้น เดิมมา เป็นเครื่องมือสำหรับโลกยุคเก่า คนเรา สังคมมนุษย์ มีสถานะไม่ต่างอะไรมากจากสังคมบรรพกาลเก่าก่อนเลย   คือ  โลกที่ยังไม่มีเทกโนโลยี่ทันสมัยอย่างเป็นของวิเศษสมัยนี้   ธรรมชาติยังคงมีอิทธิพลสูงส่งแด่คนทั้งหลาย ซึ่งต่างจากสมัยกึ่งพุทธกาลนี้ แบบหน้ามือเป็นหลังมือไปเลย  โลกยุคใหม่ที่ก้าวหน้าก้าวไกลไปจากโลกยุคเก่าอย่างหน้ามือเป็นหลังมือทุกวันนี้ แต่การสอนพุทธธรรมเพื่อความหลุดพ้นนั้น  การปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานนั้น ยังคงเป็นคำสอนออกมาแบบดั้งเดิม  สำหรับมนุษย์สมัยดั้งเดิมยุคต้นพุทธกาลนั้น   

เมื่อมาถึงยุคใหม่นี้แล้ว  วิธีการ หรือ ทางปฏิบัติธรรม เพื่อไปสู่เป้าหมายอันล้ำเลิศ วิเศษสุดของพระพุทธศาสนาคือ มรรคผล นิพพานนั้น   ยังคงเป็นวิธีการเก่าอยู่ ที่เรียกได้ตามภาษายุคใหม่ ว่าไม่ทันสมัย นั่นเอง  ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นไปอย่างถูกเหตุถูกผลของมนุษย์ยุคใหม่ยุคหลังกึ่งพุทธกาลมา  การบรรลุมรรคผลนิพพาน จึงมีได้โดยยาก   ถึงขั้นหายหมดสุดสิ้นลงไปจากโลก 

จึงถึงคราวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีทางการสอนอบรมพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางทฤษฎีและการปฏิบัติให้เป็นไปแบบสอดคล้องกับยุคสมัยยิ่งขึ้น ไปอีกแนวทางใหม่  ที่สอดคล้องสถานะกาลโลกยุคใหม่  โลกยุค  New World Era  ที่เริ่มมาแล้ว ตั้งแต่กึ่งพุทธกาลมา  กึ่งพุทธกาลช่วงต่อไปนี้  จึงสมควรมีการเปลี่ยนแปลงด้านปริยัติ ปฏิบัติ ไปสู่ปฏิเวธธรรมอันล้ำเลิศ วิเศษดั้งเดิม  ด้วยการปฏิบัติแนวใหม่ ที่ยังคงนำไปสู่ผล  อันนำไปสู่ความเป็นอริยบุคคล เหมือนเดิม มีความบรรลุธรรมสู่  ความเป็นพระโสดาบัน  สกทาคามี อนาคามี และ  อรหันต์  เหมือนเดิม 

นี่แหละจึงมี  Buddhism to the New World Era พระพุทธศาสนาสู่โลกยุคใหม่ ขึ้นมาบัดนี้แล้ว

บันทึก ณ 8 ม.ค.2564
20.00 น.

∞∞∞∞∞

Buddhism to the New World Era

1.Thai 2. English

∞∞∞∞∞

∑∑ Praise of Buddhism refers to the religion that was born from Lord Buddha and Buddhism this There is a prediction that it will be 5,000 years old.When it arrived in the year 2,500, it was considered to have entered the half Buddhist era. 

What we have seen in the human stories in this semi-modern era is The world has changed to a new world with everything. With the development of science Make the human world Have discovered what is known as technology for being used to benefit the human way of life in many ways until returning the old world to a new world from the subject of living, food, clothing. Live and medicine In particular, what is easy to see is that of vehicles and transportation that are now at different levels in different worlds and the communication of the world. It's a completely new world.

This is the half-Buddha era when the human world or human society has changed. From the beginning of the Buddha era to Middle age Buddhism

What Buddhism has discovered By that prince Prince Siddhartha Who abdicated the throne To discover the insight or truth about life that has not been suffering in all eternity, which is an important principle of Buddhism That people have always known and believed to be the best path That leads to the Nirvana world. The world of eternal suffering That is, attaining the status of noble person or noble person. The attained human has changed from the ordinary human to the ascetic, respectively, from the singleness of the Sakthakami, the Anakami to the Arahant, to the Buddha.

But what is a practical teaching Which is the principle of practice That is the cause of achieving results Such nirvana was originally a tool for the old world, human society has a status not much different from ancient primitive societies, a world without modern technology as a wonderful item today. Nature still has a divine influence on all people. Which is different from this half-Buddha era Like the front of the hand as the back of the hand The modern world that has progressed far from the old world, at the back of our hands today. But teaching Buddhism for liberation The practice of dharma for the path to nirvana Is still a traditional doctrine For the primitive man, the early era, that Buddha era

When it comes to this new age, methods or practice To reach the ultimate goal The best thing about Buddhism is the Pathway. Nirvana is still an old method. That can be called by modern languages That it was not modern, which resulted in the practice of Dharma of the Lord Buddha 7, the Lord Buddha was not correct and correct of the modern man after the semi-modern era Achieving the Path of Nirvana Therefore it is difficult to have To the point of disappearing completely, disappearing from the world

Therefore it was time to change the teaching and training methods of Buddhism Especially Theories and practices are more consistent with the times. To another new approach Which corresponds to the state of the modern world, the New World Era that has already begun Since half-time Semi-Buddhist period following Therefore, there should be a change in discipline and practice towards the transcendent wrath Original magic With new practices That still leads to results Which leads to nobility as before The singleness, Sakthakami, Anakami and Arhat are the same

So there is Buddhism to the New World Era, Buddhism to the new world. Up now

Record on January 8, 2021

20.00

∞∞∞∞∞
∞∞∞∞∞

และมาถึงกาลเวลาที่สมควรจริงๆสำหรับโลกยุคใหม่ทั้งโลก ที่มาบังเกิดภัยอันร้ายแรงขึ้นทั้งโลก จากไวรัสร้ายโควิด-19  มาตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช 2563  มาจนถึงวันนี้เวลานี้ ซึ่งภัยไวรัสนี้เอง  เป็นภัยที่โลกจำเป็นต้องเอาหลักการแห่งสัจธรรมในพระพุทธศาสนาไปเสริมด้านการปฏิบัติฝ่ายการแพทย์และวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นับแต่หลักความสันโดษในพระพุทธศาสนาไปใช้ป้องกันตัวเอง  ใช้รักษาโรคร้าย และสังคมทั้งโลกโดยเฉพาะโลกประเทศมหาอำนาจสูงสุด อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาและยุโรป ที่ถูกภัยโควิดทำลายถึงกับเสียชีวิตกันไปอย่างไม่หยุดยั้ง ถึง นับล้านชีวิตเป็นศพไปตามลำดับแล้ว  ที่เป็นเรื่องที่น่าประหวั่นพรั่นพรึงกันอย่างสูงสุด แม้ว่าเมืองไทยเอง แดนพระพุทธศาสนา จะยังมีภัยจากโควิดอยู่นิดน้อยเมื่อเทียบกับทั้งโลกก็ตาม ไทยเสียชีวิตไป 66 ศพ เทียบกับทั้งโลก 2 แสนศพ  นั้นต่างกันมากมายมหาศาลเลยทีเดียว   

และ นั่นเอง  เป็นเหตุ เป็นผล  ที่พระพุทธศาสนธรรม จะได้รับการเผยแผ่ออกไปจากเมืองไทยนี้  เพื่อช่วยเตือนสติ และนำทางไปสู่ความพ้นภัยทั้งโรคร้าย  และที่สุดพ้นภัยแห่งทุกข์ในโลก เป็นโอกาสดีที่จะพาโลกทั้งโลกมุ่งเดินทางตรงสู่โลกมรรคผลนิพพพาน  ตามคำสอนอันประเสริฐล้ำเลิศในพระพุทธศาสนากันทั้งโลก การสู้กับโควิดด้วยหลักการแพทย์ และสาธารณสุขศาสตร์ แล้วต่อเนื่องไปสู่ทางธรรมะขององค์สมเด็ยจพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เวลานี้นั้นเอง นั่นแหละทางบรรลุอริยธรรม สำหรับคนทั้งโลก โดยมีทุกข์จากไวรัสโควิด-19 นี้  เป็นสิ่งที่โลกจะหันมามองคำสอนของผู้รู้ องค์พระศาสดาพระพุทธศาสนา  เพื่อโลกเอาตัวรอด   และเลยไปสู่ความสันติ สงบคือมรรคผล ในพระพุทธศาสนากันได้พร้อมกันทั้งโลก ณ โอกาสนี้นั่นเอง  นั่นแหละการฟื้นคืนมาสู่โลกยุคกึ่งพุทธกาล สำหรับพระพุทธศาสนา ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า   

บันทึก ณ 11 ม.ค. 2564
18.30 น.

∞∞∞∞∞

∑∑ And it comes a time that really deserves for the whole modern world. That caused severe disasters all over the world From the bad virus, COVID-19 Since the end of the year 2020 until today and now Which this virus threat itself It is a danger that the world needs to apply the principles of truth in Buddhism to complement the practice of medicine and public health science. From the principle of seclusion in Buddhism to protect oneself Used to treat serious diseases And society in the world, especially the world, the world's highest powers Like the United States and Europe That was destroyed by the threat of COVID died incessantly up to a million lives as a corpse, respectively. Which is the most terrifying matter Although Thailand itself Buddhist land There will still be very little danger from COVID compared to the rest of the world. In Thailand, 66 people died, compared to the entire world 200,000 bodies were quite different.

And that is the reason why Buddha Dharma Will be spread out from this country To help remind And lead to the escape from the terrible disease And finally escape the dangers of suffering in the world It is a good opportunity to take the whole world to travel directly to the world of Nippapan. According to the most glorious teachings in Buddhism all over the world Fighting COVID Through Medicine And public health And continue to the Dharma way of the Lord Buddha At this time That is the way to achieve nobility For the whole world Suffering from this COVID-19 virus is the world to turn to the teachings of those who know. Lord Buddha For the world to survive And therefore go to peace, that is, the pathway in Buddhism at the same time all over the world at this opportunity That is the resurrection to the world of the semi-modern era. For Buddhism Of the Lord Buddha.

Record on 11 Jan. 2021
18.30

∞∞∞∞∞
∞∞∞∞∞ 

   

บทศึกษาเบื้องต้น โปรดคลิก!

For introductory lesson,  please click!

 

1.  วิวาทะธรรมพิจารณ์ วาทะตอบโต้สัจธรรมรอบทิศ สู่สุดยอดมรรคผลอันสูงสุดผ่านเฟสบุ๊คทั่วโลก 
     Discussion Vada responds to the truth in all directions All issues,problems, truth to the top of highest path Via Facebook around the             world 

2.  วาทะแห่งสัจธรรม ที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นสุดยอดคำสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแด่มวลมนุษย์ยุคโควิด-19นี้   
     Word of Truth that youhave never heard of before It is the ultimate teaching of thebest interests of humans in the COVID-19 era 

3.  สูงสุดแห่งสัจธรรม 
     The Highest Truth

4.  ปรมัตถะสัจจะ หลักการสุดยอดการปฏิบัติธรรม
     Principles of Truth the Ultimate Principles of Dhama Practice

 

 

 

 

  สัจจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังได้รับการทดสอบจากโลกทั้งโลกนี้ โดยเหตุจากไวรัสโควิด-19 นั่นเอง

  The truth of the Lord Buddha is being tested by the whole world due to the virus from the Covid-19 itself. 

 1.Thai-ไทย,  2.English-อังกฤษ, 3.China-จีน,  4.Hindi-อินเดีย,  5.Russia-รัสเซีย,  6.Arab-อาหรับ, 7.Indonesia-อินโดนีเซีย, 
8.Japan-ญี่ปุ่น,  9.Italy-อิตาลี,  10.France- ฝรั่งเศส,  11.Germany-เยอรมัน,
12..Africa-.แอฟริกา,  13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน, 14.Bosnian-บอสเนีย,    15.Cambodia-เขมร,
16.Finland-ฟินแลนด์, 17.Greek-กรีก,   18.Hebrew-ฮีบรู,  19.Hungary-ฮังการี,
20.Iceland-ไอซ์แลนด์,  21.Ireland-ไอร์แลนด์,  22.Java-ชวา,  23.Korea-เกาหลี,   24.Latin-ละติน,  25.Loa–ลาว, 
26.Luxemberg- ลักเซมเบิรก, 27.Malaysia-มาเลย์,       28.Mongolia-มองโกเลีย,      29.Nepal- เนปาล,           30.Norway-นอรเวย์,     31.Persian- เปอร์เซีย,            32.Poland-โปแลนด์,       33.Portugal- ดัตช์,  34.Romania-โรมาเนีย,35.Serbian-เซอร์เบีย , 36.Spain-สเปน,37.Srilanga-สิงหล, ศรีลังกา,38.Sweden-สวีเดน,  39.Tamil-ทมิฬ,  40.Turkey ตุรกี,  41.Ukrain-ยูเครน,  42. Uzbekistan-อุสเบกิสถาน, 43.Vietnam-เวียดนาม,    

 

เผยแผ่ด้วย 43 ภาษาโลกมนุษย์นี้

 WITH a great THANK to  google:แปลภาษา

 

 

  Copyright © 2010 All Rights Reserved.