ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
BUDDHISM to the NEW WORLD ERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พุทธศาสนาสำหรับโลกยุคใหม่

Buddhism to the newworld era

 

 

 

 

 

ศีล  สมาธิ  ปัญญา

ศีล เป็นเพียงพลังรักษาสภาวะสังคมให้เป็นปกติ ให้ผู้ประพฤติปฏิบัติปกติ ไม่ทะลักออกไปสู่ความวุ่นวาย เพราะยุคเก่ายุคเดิมทรงบัญญัติไว้อย่างละเอียดมาก เพื่อให้เหมาะกับคนยุคนั้น  แต่มายุคนี้ คนทั้งหลายจะมีศีลแบบใหม่  มีสมาธิแบบใหม่  เพื่อไม่ให้กีดกั้นการทะลุสู่ปัญญาอย่างรวดเร็ว    มีปัญญาอันประเสริฐแบบดั้งเดิมแบบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบและส่งผลอย่างรวดเร็วเมื่อพลังปัญญาเริ่มเกิดก่อตัวขึ้นเต็มสภาวะวิสัย เมื่อพลังปัญญาเดินหรือออกอำนาจออกไป  นั่นคือสู่อริยมรรค อริยผลสูงสุดได้ทันใดได้เลย    และนี่แหละประเด็นสำคัญ ที่นำไปสู่ระบบธรรมะปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานแบบใหม่ให้สอดคล้องโลกยุคใหม่นี้ และเป็นแบบธรรมปฏิบัติแท้จริงของเสรีชน   นั่นก็คือ

1.  คนทั้งหลายไม่จำเป็นต้องไปพบมอบตัว ฝากตนเป็นลูกศิษย์แด่ครูบาอาจารย์ท่านเลย โดยปกติแต่เดิมมาที่ต้องทำเช่นนั้น แต่ยุคใหม่นี้ตัดส่วนนี้ออกไปเลย การที่ต้องมอบตัวมาฝากตน มากราบมาไหว้สักการะฝากตนเป็นศิษย์สาวกก่อน การศึกษาวิชาการอันสูงสุดล้ำเลิศนี้ไม่มีความจำเป็น สำหรับคนยุคนี้แล้ว  ท่านเพียงทำตนเป็นเสรีชนผู้ที่มีจิตฝักใฝ่อย่างแท้จริงที่จะศึกษาธรรมตามคำสอน เพื่อให้มีการพิศูจน์ด้วยตนเองแบบมีเหตุมีผลและตนเองนั้นได้รับผลดีเกิดขึ้นจากอิทธิพลของปัญญาตนเองแก่ตนเองนั้นเองเท่านั้น

2.   อาจารย์ผู้ที่จะสอนวิชา  ศีล สมาธิ  ปัญญา ให้แบบใหม่นั้น ไม่ปรารถนาจะมีลูกศิษย์  โดยเฉพาะลูกศิษย์ในแบบเดิมๆ  คือมากราบกรานไหว้ บูชา คารวะ แต่อย่างใดเลย เพราะการเป็นครู อาจารย์  เป็นศิษย์ สาวก  นั้น ไม่ได้ช่วยให้บรรลุอริยสัจธรรมแต่อย่างใด  เป็นความสำเร็จทางปัญญาล้วน ๆ อย่างแท้จริงเท่านั้น    ความสำเร็จทางปัญญานี้จะไม่เกี่ยวกับความเป็นอาจารย์หรือลูกศิษย์หรือแม้สาวกเลย  แต่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางปัญญาให้ถูกต้องตามประเด็นการสอนทางปัญญาแบบใหม่ที่แนะนำให้เท่านั้นเอง แบบว่า  สัจธรรมแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้น พระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้ชี้ทางให้เท่านั้น  ถ้าไม่เดินไปเอง ก็ไม่มีทางบรรลุเป้าหมาย    การที่ต้องเดินไปเอง  ตามทิศทางที่ท่านชี้ให้  นั่นแหละเป็นความสำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จธรรมของคนยุคนี้

3.  การทำความเข้าใจสัจธรรมเรื่อง ศีล  สมาธิ  และ ปัญญา  จะมีการอธิบายและปฏิบัติไปแบบใหม่   โดยเฉพาะแทบว่าจะไม่จำเป็นที่จะไปเน้นเรื่อง ศีล  และ สมาธิ กันอย่างหนัก อย่างเช่นที่มีการปฏิบัติกันมาในยุคหลัง มาอยู่ขณะนี้  ยุคนี้  จะมีการเน้นเรื่อง  ปัญญา ให้ประจักษ์ชัดว่า พลังปัญญา นั้นมีความเรี่ยวแรง กว่าพลัง สมาธิ มากมายนัก จนกระทั่งว่าเมื่อได้พบเข้าแล้ว  เราแทบไม่จำเป็นต้องไปอาศัยพลังสมาธิ หรือ  พลังศีลเลย  และนี่แหละประเด็นความเหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับการปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุมรรคผล นิพพาน สำหรับคนยุคใหม่  และที่คนยุคใหม่จะสามารถปฏิบัติไปได้ด้วยตนเองแบบเสรีชน ผู้เคารพตนเอง  เคารพเรื่องเหตุ และ ผล  และแน่นอน  มีการบรรลุ  ในแบบตามลำดับ  สู่อริยบุคคลได้ตามลำดับเหมือนเดิม  เพียงแต่นี่จะเป็นการลัดถึงตำแหน่งอริยบุคคลสูงสุดคือ อรหันต์ เลยทีเดียว โดยไม่จำเป็นต้องผ่านลำดับต้น คือ  โสดาบันบุคคล  สกทาคามีบุคคล  อนาคามีบุคคล  มาเลยก็ได้  การลัดข้ามไปสู่ อรหัตมรรค อรหัตตผล นั้นจะเป็นผลขึ้นทันที เมื่อ  พลังปัญญาออกฤทธิแสดงผลขึ้น  

4.  เราต้องการอะไร?  ไม่ต้องการอะไร นอกจากต้องการให้วิชาอันสูงสุดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมที่เราได้พบแล้วนี้ จะได้ให้ประโยชน์อันสูงสุด สุดดีสุดประเสริฐแด่คนยุคนี้ โปรดทำการศึกษาเรื่องราวพื้นฐานทั่ว ๆ ไปก่อน จากเวบไซต์ของเรา   

และด้วยวิธีการนี้   คนทั้งโลกที่ล่าสุดมีสถิติประชากรโลก 7.6 พันล้านคน  ก็จะสามารถศึกษาธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยการศึกษาแบบใหม่นี้กันง่าย ๆ ทั้งโลก

-----
-----

Buddhism for the New World era

morality, concentration, wisdom

Precepts are just the power to maintain normal social conditions. for those who behave normally not spilling out into chaos because the old era, the old era, was very detailed To suit the people of that era, but in this era, people will have new precepts. new meditation so as not to prevent the rapid penetration of wisdom It possesses the original sublime wisdom discovered by the Lord Buddha and results in a rapid effect when the power of wisdom begins to form at its full potential. When the power of wisdom walks or goes out of power that is, to the Noble Path The highest results can be obtained immediately. And that's the point. leading to a new system of dharma practice for nirvana in accordance with this new world and it is the true Dharma practice of the free people, that is

1. People do not need to surrender themselves. Leave yourself as a student to your teacher. Usually, originally had to do so. But this new era cuts this out completely. having to surrender come to worship and pay respect to be a disciple first This supreme academic education is not necessary. For this generation You just act as a free person who has a true mindset to study the Dharma according to its teachings. In order to have a rational self-expression and one's self-rewarding effect only arises from the influence of one's own wisdom on one's own self.

2. Teachers who will teach the subjects of morality, concentration, and wisdom in a new way. not wishing to have disciples especially the students in the original way is to worship, worship, worship, revere Because being a teacher, a teacher, a disciple, a disciple does not help attaining the Noble Truth at all. It is purely intellectual achievement. This intellectual success has nothing to do with being a teacher or a disciple or even a disciple. but only about the practice of the intellectual in accordance with the point of the new intellectual teaching that has been suggested. The Buddha was only a guide. If you don't walk by yourself there is no way to achieve the goal having to walk by myself in the direction you pointed That is the most important thing for the success of the people of this era.

3. Understanding the truth about morality, concentration and wisdom will be explained and practiced in a new way. In particular, it is almost unnecessary to focus heavily on precepts and meditation, as has been practiced in the latter era, and in this era, there will be an emphasis on wisdom. Much stronger than the power of concentration until when I met him We hardly need to rely on the power of meditation or the power of precepts, and this is the point of great suitability. For the practice of dharma for the attainment of the path, nirvana for the new generation. and that the new generation will be able to operate on their own like free people self-respecting person Respect cause and effect and, of course, are achieved in a sequential fashion. to the noble person in the same order as before Only this will be a shortcut to the position of the highest noble person, the Arhat, without having to go through the first order, namely, Sotanaban Person, Sakdagami Person, Anagami Person. effect shows

4. What do we need? don't want anything In addition to wanting to give the highest subjects of the Lord Buddha, Samana Gotama, that we have already met. will give the greatest benefit The best of the best for the people of this era. Please do a general study of the basics first from our website.

and with this method All the people in the world who recently had a world population record of 7.6 billion people will be able to study the Dharma. The path of Nirvana can be attained with this new type of education easily accessible all over the world.

-----

-----

 

  BUDDHISM to the NEW WORLD ERA  

พระพุทธศาสนามาสู่โลกยุคใหม่

 

 

 

 

@@@@@

 

Buddhism to the New World Era
พระพุทธศาสนาสู่โลกยุคใหม่

1.Thai 2. English

∞∞∞∞∞
∞∞∞∞∞

ความปรารภ   พระพุทธศาสนา หมายถึง  ศาสนาที่ถูกกำเนิดขึ้นมาจาก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   และ พระพุทธศาสนานี้  มีคำพยากรไว้ว่า จะมีอายุ 5,000 ปี ครั้นมาถึงปีพุทธศักราช  2,500 จึงถือว่า เข้ายุคกึ่งพุทธกาล 

สิ่งที่เราได้เห็นเรื่องราวต่าง ๆ ของมนุษย์ ในยุคกึ่งพุทธกาลนี้ก็คือ  โลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่โลกใหม่ไปทุกอย่าง  ด้วยการพัฒนามาด้วยวิชาวิทยาศาสตร์   ทำให้โลกมนุษย์ ได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่า เทกโนโลยี่  สำหรับนำมาใช้สร้างผลประโยชน์แด่วิถีชีวิตมนุษย์ไปอย่างมากมายจนกลับโลกเก่าเดิมไปเป็นโลกใหม่ไปอีกโลกหนึ่ง  นับแต่เรื่อง การครองชีพ  อาหาร เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัย  และยารักษาโรค โดยเฉพาะเรื่องที่เห็นง่ายๆ  ก็คือ  เรื่องยานพาหนะ และการคมนาคม ที่บัดนี้ก้าวไปไกลถึงระดับไปต่างโลกกันแล้ว   และ  การสื่อสารของโลก   เป็นแบบโลกใหม่ ไปล้วน ๆ   

นี่แหละ   เป็นยุคกึ่งพุทธกาล ที่โลกมนุษย์  หรือ สังคมมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไป  จากยุคต้นพุทธกาลมาถึง  ยุคกึ่งกลางอายุพุทธศาสนา  

สิ่งที่พระพุทธศาสนาได้ค้นพบมา  โดยเจ้าชายพระองค์นั้น  เจ้าชายสิทธัตถะ ที่สละราชบัลลังก์กษัตริย์ออกบวช เพื่อค้นพบความรู้แจ้งหรือสัจธรรมเกี่ยวกับชีวิตที่พ้นทุกข์ไปอย่างสิ้นหมดนิรันดร อันเป็น หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา  ที่คนทั้งหลายรู้และเชื่อกันตลอดมาว่าเป็นเส้นทางอันประเสริฐ นั่นแหละนำไปสู่โลกนิพพาน โลกแห่งความพ้นทุกข์นิรันดรนั้น นั่นคือการบรรลุสถานะแห่งคนประเสริฐ หรือ อริยบุคคล มนุษย์ผู้บรรลุมีการเปลี่ยนสถานะจากมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาไปเป็นอริยบุคคลตามลำดับ   นับแต่ พระโสดาบัน  พระสกทาคามี พระอนาคามี  ไปถึง พระอรหันต์ เลยไปถึงความเป็นพุทธะ

แต่สิ่งที่เป็นคำสอนทางปฏิบัติ อันเป็นหลักธรรมะปฏิบัติ ที่เป็นตัวเหตุให้บรรลุมรรคผล นิพพานดังกล่าวนั้น เดิมมา เป็นเครื่องมือสำหรับโลกยุคเก่า คนเรา สังคมมนุษย์ มีสถานะไม่ต่างอะไรมากจากสังคมบรรพกาลเก่าก่อนเลย   คือ  โลกที่ยังไม่มีเทกโนโลยี่ทันสมัยอย่างเป็นของวิเศษสมัยนี้   ธรรมชาติยังคงมีอิทธิพลสูงส่งแด่คนทั้งหลาย ซึ่งต่างจากสมัยกึ่งพุทธกาลนี้ แบบหน้ามือเป็นหลังมือไปเลย  โลกยุคใหม่ที่ก้าวหน้าก้าวไกลไปจากโลกยุคเก่าอย่างหน้ามือเป็นหลังมือทุกวันนี้ แต่การสอนพุทธธรรมเพื่อความหลุดพ้นนั้น  การปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานนั้น ยังคงเป็นคำสอนออกมาแบบดั้งเดิม  สำหรับมนุษย์สมัยดั้งเดิมยุคต้นพุทธกาลนั้น   

เมื่อมาถึงยุคใหม่นี้แล้ว  วิธีการ หรือ ทางปฏิบัติธรรม เพื่อไปสู่เป้าหมายอันล้ำเลิศ วิเศษสุดของพระพุทธศาสนาคือ มรรคผล นิพพานนั้น   ยังคงเป็นวิธีการเก่าอยู่ ที่เรียกได้ตามภาษายุคใหม่ ว่าไม่ทันสมัย นั่นเอง  ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นไปอย่างถูกเหตุถูกผลของมนุษย์ยุคใหม่ยุคหลังกึ่งพุทธกาลมา  การบรรลุมรรคผลนิพพาน จึงมีได้โดยยาก   ถึงขั้นหายหมดสุดสิ้นลงไปจากโลก 

จึงถึงคราวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีทางการสอนอบรมพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางทฤษฎีและการปฏิบัติให้เป็นไปแบบสอดคล้องกับยุคสมัยยิ่งขึ้น ไปอีกแนวทางใหม่  ที่สอดคล้องสถานะกาลโลกยุคใหม่  โลกยุค  New World Era  ที่เริ่มมาแล้ว ตั้งแต่กึ่งพุทธกาลมา  กึ่งพุทธกาลช่วงต่อไปนี้  จึงสมควรมีการเปลี่ยนแปลงด้านปริยัติ ปฏิบัติ ไปสู่ปฏิเวธธรรมอันล้ำเลิศ วิเศษดั้งเดิม  ด้วยการปฏิบัติแนวใหม่ ที่ยังคงนำไปสู่ผล  อันนำไปสู่ความเป็นอริยบุคคล เหมือนเดิม มีความบรรลุธรรมสู่  ความเป็นพระโสดาบัน  สกทาคามี อนาคามี และ  อรหันต์  เหมือนเดิม 

นี่แหละจึงมี  Buddhism to the New World Era พระพุทธศาสนาสู่โลกยุคใหม่ ขึ้นมาบัดนี้แล้ว

บันทึก ณ 8 ม.ค.2564
20.00 น.

∞∞∞∞∞

Buddhism to the New World Era

1.Thai 2. English

∞∞∞∞∞

∑∑ Praise of Buddhism refers to the religion that was born from Lord Buddha and Buddhism this There is a prediction that it will be 5,000 years old.When it arrived in the year 2,500, it was considered to have entered the half Buddhist era. 

What we have seen in the human stories in this semi-modern era is The world has changed to a new world with everything. With the development of science Make the human world Have discovered what is known as technology for being used to benefit the human way of life in many ways until returning the old world to a new world from the subject of living, food, clothing. Live and medicine In particular, what is easy to see is that of vehicles and transportation that are now at different levels in different worlds and the communication of the world. It's a completely new world.

This is the half-Buddha era when the human world or human society has changed. From the beginning of the Buddha era to Middle age Buddhism

What Buddhism has discovered By that prince Prince Siddhartha Who abdicated the throne To discover the insight or truth about life that has not been suffering in all eternity, which is an important principle of Buddhism That people have always known and believed to be the best path That leads to the Nirvana world. The world of eternal suffering That is, attaining the status of noble person or noble person. The attained human has changed from the ordinary human to the ascetic, respectively, from the singleness of the Sakthakami, the Anakami to the Arahant, to the Buddha.

But what is a practical teaching Which is the principle of practice That is the cause of achieving results Such nirvana was originally a tool for the old world, human society has a status not much different from ancient primitive societies, a world without modern technology as a wonderful item today. Nature still has a divine influence on all people. Which is different from this half-Buddha era Like the front of the hand as the back of the hand The modern world that has progressed far from the old world, at the back of our hands today. But teaching Buddhism for liberation The practice of dharma for the path to nirvana Is still a traditional doctrine For the primitive man, the early era, that Buddha era

When it comes to this new age, methods or practice To reach the ultimate goal The best thing about Buddhism is the Pathway. Nirvana is still an old method. That can be called by modern languages That it was not modern, which resulted in the practice of Dharma of the Lord Buddha 7, the Lord Buddha was not correct and correct of the modern man after the semi-modern era Achieving the Path of Nirvana Therefore it is difficult to have To the point of disappearing completely, disappearing from the world

Therefore it was time to change the teaching and training methods of Buddhism Especially Theories and practices are more consistent with the times. To another new approach Which corresponds to the state of the modern world, the New World Era that has already begun Since half-time Semi-Buddhist period following Therefore, there should be a change in discipline and practice towards the transcendent wrath Original magic With new practices That still leads to results Which leads to nobility as before The singleness, Sakthakami, Anakami and Arhat are the same

So there is Buddhism to the New World Era, Buddhism to the new world. Up now

Record on January 8, 2021

20.00

∞∞∞∞∞
∞∞∞∞∞

และมาถึงกาลเวลาที่สมควรจริงๆสำหรับโลกยุคใหม่ทั้งโลก ที่มาบังเกิดภัยอันร้ายแรงขึ้นทั้งโลก จากไวรัสร้ายโควิด-19  มาตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช 2563  มาจนถึงวันนี้เวลานี้ ซึ่งภัยไวรัสนี้เอง  เป็นภัยที่โลกจำเป็นต้องเอาหลักการแห่งสัจธรรมในพระพุทธศาสนาไปเสริมด้านการปฏิบัติฝ่ายการแพทย์และวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นับแต่หลักความสันโดษในพระพุทธศาสนาไปใช้ป้องกันตัวเอง  ใช้รักษาโรคร้าย และสังคมทั้งโลกโดยเฉพาะโลกประเทศมหาอำนาจสูงสุด อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาและยุโรป ที่ถูกภัยโควิดทำลายถึงกับเสียชีวิตกันไปอย่างไม่หยุดยั้ง ถึง นับล้านชีวิตเป็นศพไปตามลำดับแล้ว  ที่เป็นเรื่องที่น่าประหวั่นพรั่นพรึงกันอย่างสูงสุด แม้ว่าเมืองไทยเอง แดนพระพุทธศาสนา จะยังมีภัยจากโควิดอยู่นิดน้อยเมื่อเทียบกับทั้งโลกก็ตาม ไทยเสียชีวิตไป 66 ศพ เทียบกับทั้งโลก 2 แสนศพ  นั้นต่างกันมากมายมหาศาลเลยทีเดียว   

และ นั่นเอง  เป็นเหตุ เป็นผล  ที่พระพุทธศาสนธรรม จะได้รับการเผยแผ่ออกไปจากเมืองไทยนี้  เพื่อช่วยเตือนสติ และนำทางไปสู่ความพ้นภัยทั้งโรคร้าย  และที่สุดพ้นภัยแห่งทุกข์ในโลก เป็นโอกาสดีที่จะพาโลกทั้งโลกมุ่งเดินทางตรงสู่โลกมรรคผลนิพพพาน  ตามคำสอนอันประเสริฐล้ำเลิศในพระพุทธศาสนากันทั้งโลก การสู้กับโควิดด้วยหลักการแพทย์ และสาธารณสุขศาสตร์ แล้วต่อเนื่องไปสู่ทางธรรมะขององค์สมเด็ยจพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เวลานี้นั้นเอง นั่นแหละทางบรรลุอริยธรรม สำหรับคนทั้งโลก โดยมีทุกข์จากไวรัสโควิด-19 นี้  เป็นสิ่งที่โลกจะหันมามองคำสอนของผู้รู้ องค์พระศาสดาพระพุทธศาสนา  เพื่อโลกเอาตัวรอด   และเลยไปสู่ความสันติ สงบคือมรรคผล ในพระพุทธศาสนากันได้พร้อมกันทั้งโลก ณ โอกาสนี้นั่นเอง  นั่นแหละการฟื้นคืนมาสู่โลกยุคกึ่งพุทธกาล สำหรับพระพุทธศาสนา ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า   

บันทึก ณ 11 ม.ค. 2564
18.30 น.

∞∞∞∞∞

∑∑ And it comes a time that really deserves for the whole modern world. That caused severe disasters all over the world From the bad virus, COVID-19 Since the end of the year 2020 until today and now Which this virus threat itself It is a danger that the world needs to apply the principles of truth in Buddhism to complement the practice of medicine and public health science. From the principle of seclusion in Buddhism to protect oneself Used to treat serious diseases And society in the world, especially the world, the world's highest powers Like the United States and Europe That was destroyed by the threat of COVID died incessantly up to a million lives as a corpse, respectively. Which is the most terrifying matter Although Thailand itself Buddhist land There will still be very little danger from COVID compared to the rest of the world. In Thailand, 66 people died, compared to the entire world 200,000 bodies were quite different.

And that is the reason why Buddha Dharma Will be spread out from this country To help remind And lead to the escape from the terrible disease And finally escape the dangers of suffering in the world It is a good opportunity to take the whole world to travel directly to the world of Nippapan. According to the most glorious teachings in Buddhism all over the world Fighting COVID Through Medicine And public health And continue to the Dharma way of the Lord Buddha At this time That is the way to achieve nobility For the whole world Suffering from this COVID-19 virus is the world to turn to the teachings of those who know. Lord Buddha For the world to survive And therefore go to peace, that is, the pathway in Buddhism at the same time all over the world at this opportunity That is the resurrection to the world of the semi-modern era. For Buddhism Of the Lord Buddha.

Record on 11 Jan. 2021
18.30

∞∞∞∞∞
∞∞∞∞∞ 

   

บทศึกษาเบื้องต้น โปรดคลิก!

For introductory lesson,  please click!

 

1.. NWE.1..วาทะแห่งสัจธรรม ที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นสุดยอดคำสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแด่มวลมนุษย์ยุคโควิด-19นี้   
     Word of Truth that youhave never heard of before It is the ultimate teaching of thebest interests of humans in the COVID-19 era 

2.. NWE.2..วิวาทะธรรมพิจารณ์ วาทะตอบโต้สัจธรรมรอบทิศ สู่สุดยอดมรรคผลอันสูงสุดผ่านเฟสบุ๊คทั่วโลก 
     Discussion Vada responds to the truth in all directions All issues,p
roblems, truth to the top of highest path Via Facebook around the             world 

3.. NWE.3..สูงสุดแห่งสัจธรรม The Highest  Truth: รวมแก่นธรรมสุภาษิต สัจจะมรรคผลสำหรับคนยุคกึ่งพุทธกาล ยุคเทกโยนโลยี่ล้ำยุค จากวาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน 

4.. NWE.4..ปรมัตถะสัจจะ หลักการสุดยอดการปฏิบัติธรรม Principles of Truth the Ultimate Principles of Dhama Practice : ปรมัตถะสัจจะ เส้นทางธรรมปฏิบัติสำหรับคนยุคใหม่ นิพพานสำหรับคนทั้งโลกยุคกึ่งพุทธกาล 

5..NWE.5..คำอธิบายสัจธรรมแห่งชีวิตเรื่องทุกข์ อนิจจัง และอนัตตา เข้าใจได้อย่างทะลุปรุโปร่งใครๆก็สำเร็จมรรคผลได้
Explanation of the truth of life concerning suffering, vanity, and selflessness, can be understood through and through, anyone can achieve enlightenment.

6..NWE.5  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จักรคือธรรม ไม่มีจักรอื่นสู้ได้  พาตามพุทธวาทะทุกคำในพระสูตร มาดูสาระสำคัญ ของการแสดงปฐมเทศนานี้
Dhammacakkappavattana Sutta Chakra is Dharma, no other chakra can fight it. Follow the Buddha's words in every word in the sutra. Let's take a look at the essence of this first sermon.
 
 

7..กรณีตัวอย่างจากเยาวชนอิตาลี และ ลิซ่า LISA เยาวชนไทยนักร้องก้องโลกยุคนี้  

 

 

 

วาทะแห่งสัจธรรมที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นสุดยอดคำสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแด่มวลมนุษย์ยุคโควิด-19 นี้

สัจจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังได้รับการทดสอบจากโลกทั้งโลกนี้ โดยเหตุจากไวรัสโควิด-19

วาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นวาทะที่เกิดมาจาก ภัยมหันตรายยุคโควิด-19 นี้เอง ที่กำลังล้างโลกทั้งโลกอยู่ ที่เป็นสัจธรรมอันสูงสุดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่ซ่อนความหมายอันลึกซึ้งถึงหลักสัจธรรมแห่งความรอดพ้นไปจากโควิด19 และทั้งรอดพ้นไปจากโลกวัฏฏสงสาร เพื่อชนทั้งหลายได้โอกาศบรรลุผลประโยชน์อันสูงสุดคือสู่มรรคผลนิพพานแดนที่พ้นทุกข์นิรันดร 

เราทำการเผยแผ่สัจธรรมนี้จากภาษาไทยต้นเรื่อง ไปสู่ภาษาโลกทุกภาษาในโลกนี้กว่า 44 ภาษา โปรดคลิกที่ว่างขวามือ นำไปสู่การแปลเป็นภาษาของท่านหรือภาษาอื่นใดที่ต้องการ โดยความอนุเคราะห์ของ แปลภาษากูเกิล

 

The truth of the Lord Buddha is being tested by the whole world due to the virus from the Covid-19 itself.  

terrible COVID-19 era that is draining the whole world. Which is the highest truth of the Lord Buddha That hides the profound meaning of the truth of salvation from Covid 19 And escaped from the cycle of pity For all people to have the opportunity to achieve the greatest benefit, which is to the path of Nirvana, the land that is free from suffering everlasting.

We do this by spreading the truth in Thailand beginning. To all world languages, all languages ​​in the world, more than 44 languages
Please click on the right hand side. Leading to translation into your language Or any other preferred language
Courtesy of Google translate

 

 1.Thai-ไทย,2.English-อังกฤษ,3.China-จีน,4.Hindi-อินเดีย, 5.Russia-รัสเซีย,  
6.Arab-อาหรับ, 7.Indonesia-อินโดนีเซีย, 8.Japan-ญี่ปุ่น,  9.Italy-อิตาลี,  
10.France- ฝรั่งเศส,11.Germany-เยอรมัน,12.Africa-.แอฟริกา, 13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน, 14.Bosnian-บอสเนีย,    15.Cambodia-เขมร, 16.Finland-ฟินแลนด์, 17.Greek-กรีก,   18.Hebrew-ฮีบรู,  19.Hungary-ฮังการี, 20.Iceland-ไอซ์แลนด์,  21.Ireland-ไอร์แลนด์,  22.Java-ชวา,  23.Korea-เกาหลี,   24.Latin-ละติน,  25.Loa–ลาว
26.Luxemberg- ลักเซมเบิรก, 27.Malaysia-มาเลย์,  28.Mongolia-มองโกเลีย, 29.Nepal- เนปาล, 30.Norway-นอรเวย์, 31.Persian- เปอร์เซีย, 32.Poland-โปแลนด์,  33. Portugal- ดัตช์,  34.Romania-โรมาเนีย,35.Serbian-เซอร์เบีย , 36.Spain-สเปน,37.Srilanga-สิงหลศรีลังกา,38.Sweden-สวีเดน,  39.Tamil-ทมิฬ,  40.Turkey ตุรกี,  41.Ukrain-ยูเครน,  42. Uzbekistan-อุสเบกิสถาน, 43.Vietnam-เวียดนาม, 44. Mynmah – เมียนม่า.     

เผยแผ่กว่า  44 ภาษาโลกมนุษย์นี้ ณ 8 ม.ค.2564 แล้วเพิ่มเป็น 64 ภาษา แล้ววันนี้ 26 ต.ค. 2565 เราเพิ่มการเผยแผ่ไปครบ 138 ภาษา ที่กูเกิลสามารถแปลไปได้เต็มอัตราทุกภาษาในโลกนี้ ครอบประชาชนโลก 7.6พันล้านคน โปรดติดตามเราไปพร้อมกัน นำพุทธศาสนธรรมครอบโลกทั้งโลก เพื่อโลกทั้งโลก พ้นทุกข์ 

  

บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19แก้ไขลบ article
วาทะที่ 1. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ แก้ไขลบ
วาทะที่ 2 ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพานแก้ไขลบ
วาทะที่ 3.โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนาแก้ไขลบ
วาทะที่ 4.ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์แก้ไขลบ
วาทะที่ 5. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม แก้ไขลบ
วาทะที่ 6.ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด แก้ไขลบ
วาทะที่ 7. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USAแก้ไขลบ
วาทะที่ 8. โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่นแก้ไขลบ
วาทะที่ 9. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้วแก้ไขลบ
วาทะที่ 10. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้แก้ไขลบ
วาทะที่ 11. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้ แก้ไขลบ
วาทะที่ 12. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้นแก้ไขลบ
วาทะที่ 13. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้นแก้ไขลบ
วาทะที่ 14 ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าแก้ไขลบ
วาทะที่ 15. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว แก้ไขลบ
วาทะที่ 16. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรมแก้ไขลบ
วาทะที่ 17. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้วแก้ไขลบ
วาทะที่ 18. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิดแก้ไขลบ
วาทะที่ 19. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเองแก้ไขลบ
วาทะที่ 20. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?แก้ไขลบ
วาทะที่ 21. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563แก้ไขลบ
วาทะที่ 22. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่แก้ไขลบ
วาทะที่ 23. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตรแก้ไขลบ
วาทะที่ 24. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเราแก้ไขลบ
วาทะที่ 25. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19แก้ไขลบ
วาทะที่ 26. จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกแก้ไขลบ
วาทะที่ 27. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรมแก้ไขลบ
วาทะที่ 28. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาแก้ไขลบ
 วาทะที่ 29. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน แก้ไขลบ
 วาทะที่ 30. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้ แก้ไขลบ
วาทะที่ 31. ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้วแก้ไขลบ
วาทะที่ 32. พระคุณของแม่แก้ไขลบ
วาทะที่ 33. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใสแก้ไขลบ
วาทะที่ 34. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้ To India and the people of the world todayแก้ไขลบ
วาทะที่ 35. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion warแก้ไขลบ
วาทะที่ 36. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนาแก้ไขลบ
 วาทะที่ 37. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้ไขลบ
วาทะที่ 38.โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด เพื่อการต่อสู้เอาชนะขณะนี้วันนี้ จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบเงียบเชียบ ด้วยสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบเถิด นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะแก้ไขลบ
วาทะที่ 39 โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าแก้ไขลบ
วาทะที่ 40 ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานแก้ไขลบ
วาทะที่ 41 สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร แก้ไขลบ
วาทะที่ 50. เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิตแก้ไขลบ

 

หน้า 1/1
1

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ที่สรรพสิ่ง ล้วนเดินไปสู่โลกาวินาสน์ในวันข้างหน้า ภาวะอริยบุคคลจะนำคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.