ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น

 

 

โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น 

 

It would be a warning to the people of the time that it would be a warning to the truth of the destruction, the degradation of every life and everything. Even the infinite universe is boundless.

 

[Thai-English-Chinese-Hindi-Russian-Arabic]

1. Thai-

2. English

3. Chinese

4. Hindi

5. Russia

6. Arabic

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

1.  Thai  

 

ทำไมเราจึงไม่ใช้ความคิดคิดดูความจริงบ้าง ที่มันตรงกับหลักสัจธรรมทางพระพุทธศาสนา และไวรัสโคโรนา โควิด-19 นี่เอง ที่น่าจะได้เตือนความทรงจำของคนทั้งโลก ให้คืนไปสู่สัจธรรม  ที่ว่าด้วยความเสื่อมสลายความวอดวายสิ้นสุดของชีวิตและสรรพสิ่งนั้น มีมาตามลำดับอยู่ตลอดเวลาแล้ว ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดพ้นไปจากความเสื่อมสลายดับวายไปเลย  ที่ในที่สุดชีวิตและสรรพสิ่ง ย่อมไปสู่จุดนั้น อย่างไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไปได้เลย เราดูโควิด-19กำลังทำลายโลกอย่างบ้าคลั่งโหดร้ายไร้ความกรุณาปรานี   ไม่เคยมีปรากฏว่ามีคนตายไปอย่างมหาศาลโดยฝ่ายที่ตายตายไปแบบพ่ายแพ้หมดประตูสู้ไปอย่างง่าย ๆ และตายไปแบบทรมานโดดเดี่ยวเดียวดายไร้การโอบกอดสั่งเสียเหมือนการตายไปธรรมดา ๆ ของคนเราเลย ไม่มีครั้งไหนเท่าคราวนี้เลย แม้ในช่วงเวลาสั้น ๆ  ไม่ถึง 6 เดือนเท่านั้นเอง ดังสถิติคนทั่วโลก ที่สิ้นขีวิตไปเพราะไวรัสโควิดวันนี้ มีจำนวนรวมถึง 239,602 คนเข้าไปแล้ว  คนที่ป่วยหรือรอความเป็นความตายอยู่มีถึงกว่า 3 ล้าน 4 แสนชีวิต   ศพผู้ตายจากโควิดทั่วโลกวันนี้ หากเอามากองกันแล้ว ไม่ต่างจากกองภูเขาเลากา และซึ่งตั้งชื่อว่าภูเขาโควิด-19กองศพคนทั้งโลก   และสิ่งที่เราจะได้คิดก็คือ  ในจำนวนคนตายทั้งหมดนี้ แม้เราจะยังไม่มีสถิติแยกแยะใครเป็นใครก็ตาม  แต่แน่นอน  ใช่ว่ามีคนตายที่เป็นแต่พวกคนยากคนจน อนาถา หรือคนแก่ชราภาพเท่านั้น แต่หากมีหมดทุกชนชั้น  รวมทั้ง เศรษฐี  คนร่ำรวยมหาศาล คนมีฐานะดี  แม้ที่เป็นคนใหญ่คนโตทางอำนาจการเมือง  ก็มีที่ตายไปในครั้งนี้เป็นจำนวนไม่น้อย ทั้ง ๆที่ไม่มีคนใดเลยที่อยากจะตาย   คนร่ำรวย คนมั่งมี คนเป็นเศรษฐีป้องกันตนขนาดไหนก็ไม่รอดความตาย นี่เป็นสัจธรรมที่กำลังมองเห็นกันอยู่ไม่ใช่หรือ?  โดยเฉพาะที่ตายไปในอเมริกา สเปน  อิตาลี สหราชอาณาจักร  เยอรมัน ตุรกี  รัสเซีย  อิหร่าน  บราซิล  หรือจีนเอง   ล้วนคนเจริญ คนทันสมัย คนในโลกเทกนิคเจริญสูงสุดในโลกทั้งนั้นก็ยังตายไปอย่างกับใบไม้ร่วง  และครั้นเมื่อตายไป  ก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลย  ร่างที่เมื่อมีชิวิตอยู่ล้วนเต็มไปด้วยเครื่องประดับตกแต่งงดงามอร่ามเรือง บอกฐานะอย่างกะเทพเทวาอย่างมิใช่คนธรรมดา ๆ เลยก็มี  แต่เมื่อโควิด-19 มาถึงแล้วร่างนั้นกลับกลายเป็นเพียงซากศพที่ไร้ค่า ไร้ราคาไปหมด ดุจดังท่อนไม้ผุ ๆ ท่อนหนึ่งทิ้งไว้ข้างทางเท่านั้นเอง   ท่านไปตัวเปล่า โดดเดี่ยวเดียวดายแท้ ๆ แล้วทำไมขณะนี้  ไม่รีบทำความดีกันก่อนตายไปล่ะ ทำความดีกันเสียตั้งแต่บัดนี้  

และเรื่องสัจธรรมความตายความเสื่อมสลายของสรรพสิ่งนี้  เป็นคำสอนแม้บทเริ่มต้นและบทสุดท้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทีเดียว  สำหรับมนุษย์ที่ต้องตายนั้น แท้จริง  ยังเป็นสิ่งเล็ก ๆ  เหมือนมดเหมือนปลวก คนตายไปคนหนึ่งไม่ต่างอะไรเลยจากมดจากปลวก  ที่เกิดมาอยู่ไปไม่ทันข้ามวันข้ามคืน หรืออายุก็ไม่นานกี่วันกี่ปีก็ต้องตายกันทุกคน ๆ     เพราะแท้จริง  แม้สิ่งที่ใหญ่โต  มโหฬาร ยิ่งใหญ่  เช่นดวงอาทิตย์ ดวงดาวในจักรวาล  ดูแต่ดวงดาวในจักรวาลเถิด สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬารปานนั้น หรือแม้กระทั่งจักรวาลทั้งหมดเองก็ยังคงเสื่อมสลายแตกดับลงไปเป็นประจำวัน วันหนึ่ง นาทีหนึ่ง  วินาทีหนึ่ง แม้ในนาทีนี้ วินาทีนี้ ก็มีการดับ แตกสลายของดวงดาวทั้งจักรวาล  นับร้อยนับพันล้านโกฎิดวง ...ดังปรากฏสัจธรรมนี้ในพระสูตรหนึ่งคือ สากลจักรวาลสากลศาสนา ว่าดังนี้ :-  

ข้อ 3 ในท้องฟ้ามีแต่อนันตจักรวาล มีพระอาทิตย์ และพระจันทร์ เป็นโกฏิเป็นล้านดวง  นี่เป็นพุทธฎีกา อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้แล้ว.....

ข้อ 6 ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย อนันตจักรวาลอันมีเงาฉายดั่งท้องฟ้า ปรากฏแด่สายตามนุษย์นั้น มีความกว้างใหญ่ไพศาล หาขอบเขตมิได้  หาที่สุดมิได้......

ข้อ 44 ท่านผู้เจริญ ยังมีพระอาทิตย์ โลก และพระจันทร์เช่นเดียวกับพระอาทิตย์ โลก และพระจันทร์ ที่เรารู้จักอยู่อีกในสากลจักรวาล จำนวนสุดจักคณานับได้ 

ข้อ 45  ท่านผู้เจริญ หากนักวิทยาศาสตร์สามารถแยกโลกทั้งโลกออกเป็นปรมาณูซึ่งเล็กที่สุดได้แล้ว จำนวนพระอาทิตย์โลก และพระจันทร์ในสากลจักรวาลยังจักมีมากกว่าปรมาณูที่นักวิทยาศาสตร์แยกได้จากโลกทั้งโลกเสียอีก.....

ข้อ 50 ท่านผู้เจริญ  ยังมีโลกบางโลกที่มีมนุษย์ยุควิทยาศาสตร์และอวกาศเช่นเดียวกับโลกมนุษย์เราอาศัยอยู่ โลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฎิล้านดวง 

ข้อ 51 ท่านผู้เจริญ ยังมีโลกบางโลกที่กำลังเกิดกลียุคและมนุษย์กำลังทำสงครามล้างโลกกันอยู่ โลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฎิล้านดวง 

ข้อ 52 ท่านผู้เจริญ  ยังมีโลกบางโลกที่อุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปวัฒนธรรมดุจดั่งยุคของพระศรีอาริยเมตไตรพุทธเจ้า โลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฎิล้านดวง 

ข้อ 53 ท่านผู้เจริญ  ยังมีโลกบางโลกที่ถึงกาลอวสานด้วยการแตกระเบิดออกเป็นเสี่ยงๆโลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฏิล้านดวง

ข้อ 54 ท่านผู้เจริญ ห้วงสากลจักรวาล มีปรากฎการณ์แห่งวัฏจักรของสรรพสิ่ง อันหมุนเวียนเป็นกงกรรมดุจเดียวกับโชคชะตาชีวิตมนุษย์ ท่านผู้เจริญ กล่าวโดยปรมัตถ์แล้วสากลจักรวาลเป็นห้วงทุกข์ทั้งปวง  

ข้อ 55  ท่านผู้เจริญ  สรรพสิ่งที่บังเกิดขึ้นและแตกดับไปกับสากลจักรวาลนี้มีจำนวนเหลือที่จักคณานับ อุปมาดั่งนักวิทยาศาสตร์ที่แยกโลกเป็นปรมาณู จำนวนปรมาณูที่นับได้นั้นยังน้อยกว่าสรรพสิ่งแห่งสากลจักรวาลเสียอีก 

ข้อ 56   ท่านผู้เจริญ สากลจักรวาลไม่มีผู้ใดสร้าง  มันเป็นสิ่งที่มันเป็น   

ข้อ 57 ท่านผู้เจริญ สากลจักรวาลเป็น สิ่งที่มันเป็น ด้วยเหตุว่าสากลจักรวาลนี้หาขอบเขตมิได้  หาที่สุดมิได้ ไม่มีจุดที่เป็นที่เริ่มต้น   ไม่มีจุดที่เป็นที่สิ้นสุด  ไม่มีขนาดความกว้าง  ไม่มีขนาดความยาว ไม่มีขนาดความลึก  ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างใน   ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างนอก  ไม่มีจุดที่เรียกว่าศูนย์กลาง ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างบน  ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างล่าง  ท่านผู้เจริญ สากลจักรวาลเป็นปรมัตถธรรม  

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ แม้สากลอนันตจักรวาลก็ยังคงประสบความเสื่อมสลายอยู่ทุกนาทีวินาที ดังพระสูตรที่ยกมากล่าวนี้ เช่นนี้  เทียบกับคนๆ หนึ่งแล้วจึงไม่ผิดไปเลย ที่เราตายกันมหาศาลเพราะโคโรนาไวรัสโควิดวันนี้ก็ดุจดังการตายอย่างมดอย่างปลวกนั่นเอง   แต่ประเด็นในวันนี้ก็คือ  เราเป็นมนุษย์ ผู้เกิดมาพร้อมดวงใจอันสูงส่งประเสริฐ  ในสถานการณ์โลกร้ายด้วยมหาภัยเช่นนี้แล้ว  ผู้มีจิตอันสูงส่งประเสริฐนั้น ย่อมสมควรที่จะได้พบความรอด ความมีชีวิตอยู่ และความเป็นอมตะ และได้พบทางรอดไปสู่โลกนิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนั่นแหละ เหตุใดเมื่อมีชีวิตอยู่วันนี้ เราทั้งหลายจึงควรเสียที่จะระงับยับยั้งสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมทั้งสิ้นทั้งปวง จงเลิกการทะเลาะเบาะแว้งเห็นแก่ตัวแก่ได้กระทำตนเป็นศัตรูแก่กันและกันอย่างโง่เขลาลงเสียเถิด   มาพินิจคิดตรึกตรองสัจธรรมแห่งชีวิตสัจธรรมแห่งความรอด แห่งความพ้นทุกข์  อันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้แล้ว นั่นก็คือจงมีแต่ความรัก มีไมตรีจิตมิตรภาพอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์แด่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย สร้างขึ้นแต่สิ่งเดียวคือความปรารถนาดีเถิด จงระงับลดทอนความโกรธ ความอาฆาต  ความพยาบาทการจองเวร แด่ผู้อื่นแม้กระทั่งศัตรูของเราเอง   ผู้ที่มั่งมี ได้ดิบได้ดีเกินพอดีพอเพียงแล้วจงอย่าทำความชั่วความเลวต่อผู้อื่นเลย  จงทำแต่ความดีมีประโยชน์แก่คนอื่นทั้งหลายทั้งปวง ด้วยความเมตตา กรุณา ปรานีแด่คนทั้งหลายเถิด   นั้นแหละคือผลที่เราต้องการจริง ๆ  การส่งผลที่ดีที่สะท้อนสู่ดวงจิตวิญญาณของเราให้สะอาดผ่องแผ้ว ให้มีแต่ความปิติโสมนัส เบิกบานและเบ่งบานด้วยความดีบริสุทธิ์ ไร้ความสกปรกแม้เท่าธุลีดิน ซึ่งนั่นแหละโดยคำสอนอันประเสริฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จักเป็นประตูเปิดสู่โลกแห่งมรรคผลนิพพาน โลกแห่งพระอริยบุคคลความเป็นอรหันต์  จงระวัง ขัดเกลาให้ดวงจิตจงผ่องแผ้ว สะอาด สว่างและสงบ ประกอบแต่กุศลจิต กุศลธรรม อย่ากระทำความชั่วความเลวใดใดเลย  ทำแต่กุศลผลบุญผลทานทั้งสิ้น  เมื่อมีพลังมาก มีส่วนเกินแห่งเศรษฐกิจแห่งชีวิตมากมายมหาศาล ก็จงสร้างแต่ประโยชน์มวลชนอันยิ่งใหญ่เถิด มโนวิญญาณอันสูงส่งประเสริฐ ส่งให้ดวงจิตของเราสูงส่งขึ้น  สะอาดผ่องใสขึ้น  นั้นแหละนำไปสู่มหาสติมหาปัญญา บังเกิดขึ้นในดวงจิตของเราบรรลุสู่ความเป็นผู้รู้ คือ พุทธะ  และนั้นแหละได้รู้ความจริง เกี่ยวกับชีวิต มนุษย์ และสรรพสิ่ง  และทั้งสากลอนันตจักรวาล  และพ้นไปจากโลก ขาดไปจากสากลอนันตจักรวาลทีใหญ่โตมโหฬารไร้ขอบเขตทั้งหลายอันเป็นห้วงแห่งทุกข์ทั้งปวง   ไปสู่โลกแห่งความสะอาดอันสุดจะว่างเปล่า  โลกที่มีแต่ความไม่มีอะไร   นั่นแหละโลกที่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งหลาย ไปสู่โลกนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โลกแห่งพระอริยบุคคลอรหันต์ ที่แห่งความสุขสงบ สว่างไสวเบิกบาน  เป็นอมตะที่พ้นทุกข์นิรันดร 

 ∞∞∞∞∞         

2. English

[Thai-English-Chinese-Hindi-Russian-Arabic] 

โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น 

It would be a warning to the people of the time that it would be a warning to the truth of the destruction, the degradation of every life and everything. Even the infinite universe is boundless.

∞∞∞∞∞

 

 

Why don't we use our thoughts to think about the truth? That it corresponds to the Buddhist truth And the Coronal virus, Covid-19, which should have reminded the whole world To return to the truth That is about the decay, the ending of life and all that Has come in order all the time Nothing goes from decay to failure. That in the end, life and everything Naturally going to that point Absolutely unable to avoid at all We watched Covid-19 destroy the world madly, without mercy. There has never been a tremendous amount of death, with those who have died, lost in defeat, lost their doors, fought easily, and died of torture alone and without embracing, like a normal death for us. Nothing at this time. Even in a short time, less than 6 months As statistics of people around the world Which died out because of the Covid virus today With a total of 239,602 people in total. More than 3 million 4 hundred thousand people who are sick or awaiting death are dead today from Covid's world today. If already brought together No different from the mountains And named it Mount Covid-19, the mausoleum of the whole world And what we can think of is Among all these dead Although we do not have statistics to distinguish who is who, but of course there are only dead people who are poor, destitute, destitute or old only. But if there are all classes, including millionaires, wealthy people, wealthy people, even those who are politically powerful people. There are a lot of deaths in this time, although no one wants to die. Rich people, rich people, rich people, rich in self-defense will not survive death. Is this the truth that is being seen? Especially those that die in America, Spain, Italy, the United Kingdom, Germany, Turkey, Russia, Iran, Brazil, or China. All modern people, modern people in the world, the most technically prosperous in the world, also die like autumn leaves. And when he died Then couldn't take anything with him at all The body that, when alive, is full of brightly decorated ornaments. Said the status as the god Deva, not just a normal person. Arrived, that body turned out to be a worthless carcass, as if only one piece of wood was left on the side of the road. You're gone Truly lonely then why now Do not hurry to do good before death. Do good deeds from now

And the Truth, the Death, the Decay of all things Is a teaching, even though the beginning and final chapter of the Lord Buddha For humans who have died, in truth, they are still small things, like ants and termites. One dead person is no different from ants from termites. That was born in time to be overnight Or age, not long, a few days or many years, must die for everyone because truly, even the enormous things such as the great sun Stars in the universe See only the stars in the universe. That enormous thing Or even the whole universe is still decaying, disintegrating every day. One day, one minute, one second. Even at this minute, this second is the dissolution of the entire universe. Hundreds of billions of stars ... As it appears, this truth in the Sutra is The universal universe, religion as follows: -

Number 3 In the sky, there are only infinite universe, with millions of suns and moons. This is the Supreme Buddha. The King's Highness The Lord Buddha said, .....

Article 6 Look at all the prosperous people. An eternal universe with shadows shining like the sky. Appeared to the human eye There is a vast expanse Boundless Inexhaustible ......

Article 44. The prosperous people also have the sun, the earth, and the moon, just as we know the sun, the earth, and the moon in the universal world. Countable numbers

Article 45: A prosperous man, if a scientist can separate the whole world into the smallest atomic atom World sun number And the moon in the universe is more than the atomic scientists have separated from the whole world .....

Article 50. The prosperous man still has some worlds that have humans in the age of science and space, just like our human world. This world has countless millions of planets.

Article 51 The prosperous world still has a world that is in chaos and humans are at war with the world. This world has countless millions of planets.

Article 52. The prosperous world still has some worlds that are rich and prosperous with art and culture like the era of Phra Sri Aiyamettri Buddha. This world has countless millions of planets.

Article 53. The prosperous world still has some worlds that come to an end with shattered bombs. These worlds count with millions of stars.

Article 54 He who is universal There is a phenomenon of the cycle of things. Which circulates into karma like the destiny of human life, the prosperous one. By all means, the universal universe is a world of all suffering

Number 55. There are countless prosperous things that are created and perished in this universe. The parable of a scientist that separates the world into atoms. The number of atomic counts is even lower than that of the universe.

Article 56 No one who has prospered in the universe. It is what it is

Article 57 He who is universal. What it is Because the universal universe cannot be bounded Inexhaustible There is no starting point. There is no end point. No width size No length size No depth There is no part that can be called inside. There is no such thing as outside. There is no point called the center. There are no parts that can be called above. There is no part that can be called below.

Big things Though universal, the universe continues to experience decay every minute. As the Sutra quoted here is like this, compared to one person, so it is not wrong. We die a lot because of the coronary. The Covid virus today is as dead as ants like termites. But today's issue is We are human Born with a noble noble heart In a bad world situation with such great danger That noble noble mind Naturally deserves to find salvation Living And immortality And found a way to survive into the world of nirvana Of the Lord Buddha and that's why when he is alive today We, therefore, should waste to withhold all evil things. Stop fights and be selfish, you foolishly become enemies of one another. Come to think about the truth of life, the truth of salvation Of liberation Which the Lord Buddha had already taught That is to say only love Have a friendly friendship Complete for all human beings Created only, all is good wishes. Withhold anger, malice, revenge To others, even our own enemies. Those who are rich, get rich enough, just enough. Do not do bad to others. Only do good to all others. With compassion for all people That is the result that we really want. The good results that reflect our souls are clean and clear. To have joy and joy Cheerful and blossomed with pure goodness Without dirt, even as dirt Which is by the noble teachings of the Lord Buddha Will be the door to the world of Nirvana The world of the Arhat, being a saint, beware of refining the mind, be clear, light and peaceful, do only good deeds, do no evil, no evil at all Doing all the merit and merit When very powerful There is a huge surplus of the economy of life. Only create great benefits for the masses. Noble noble mind Sending our hearts higher Cleaner and brighter That leads to great wisdom. It happened in our minds to attain knowledge, that is Buddha, and that he knew the truth. About human life and all things and the universal universe And be free from the world Absent from the infinite universe, the enormous, infinite, boundless world of all suffering Into a world of cleanliness that is utterly empty A world with nothing but That is a world that is liberated from all suffering. To the world of Nirvana of the Lord Buddha The world of aristocracy A place of peace and tranquility Bright Immortality that is free from eternal suffering

ไทย-อังกฤษ-จีน-ฮินดี-รัสเซีย-อาหรับ

∞∞∞∞∞ 

2/2 English-Thai 

โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น 

It would be a warning to the people of the time that it would be a warning to the truth of the destruction, the degradation of every life and everything. Even the infinite universe is boundless.โค

∞∞∞∞∞

 

 

Why don't we use our thoughts to think about the truth? That it corresponds to the Buddhist truth And the Coronal virus, Covid-19, which should have reminded the whole world To return to the truth That is about the decay, the ending of life and all that Has come in order all the time Nothing goes from decay to failure. That in the end, life and everything Naturally going to that point Absolutely unable to avoid at all We watched Covid-19 destroy the world madly, without mercy. There has never been a tremendous amount of death, with those who have died, lost in defeat, lost their doors, fought easily, and died of torture alone and without embracing, like a normal death for us. Nothing at this time. Even in a short time, less than 6 months As statistics of people around the world Which died out because of the Covid virus today With a total of 239,602 people in total. More than 3 million 4 hundred thousand people who are sick or awaiting death are dead today from Covid's world today. If already brought together No different from the mountains And named it Mount Covid-19, the mausoleum of the whole world And what we can think of is Among all these dead Although we do not have statistics to distinguish who is who, but of course there are only dead people who are poor, destitute, destitute or old only. But if there are all classes, including millionaires, wealthy people, wealthy people, even those who are politically powerful people. There are a lot of deaths in this time, although no one wants to die. Rich people, rich people, rich people, rich in self-defense will not survive death. Is this the truth that is being seen? Especially those that die in America, Spain, Italy, the United Kingdom, Germany, Turkey, Russia, Iran, Brazil, or China. All modern people, modern people in the world, the most technically prosperous in the world, also die like autumn leaves. And when he died Then couldn't take anything with him at all The body that, when alive, is full of brightly decorated ornaments. Said the status as the god Deva, not just a normal person. Arrived, that body turned out to be a worthless carcass, as if only one piece of wood was left on the side of the road. You're gone Truly lonely then why now Do not hurry to do good before death. Do good deeds from now

And the Truth, the Death, the Decay of all things Is a teaching, even though the beginning and final chapter of the Lord Buddha For humans who have died, in truth, they are still small things, like ants and termites. One dead person is no different from ants from termites. That was born in time to be overnight Or age, not long, a few days or many years, must die for everyone because truly, even the enormous things such as the great sun Stars in the universe See only the stars in the universe. That enormous thing Or even the whole universe is still decaying, disintegrating every day. One day, one minute, one second. Even at this minute, this second is the dissolution of the entire universe. Hundreds of billions of stars ... As it appears, this truth in the Sutra is The universal universe, religion as follows: -

Number 3 In the sky, there are only infinite universe, with millions of suns and moons. This is the Supreme Buddha. The King's Highness The Lord Buddha said, .....

Article 6 Look at all the prosperous people. An eternal universe with shadows shining like the sky. Appeared to the human eye There is a vast expanse Boundless Inexhaustible ......

Article 44. The prosperous people also have the sun, the earth, and the moon, just as we know the sun, the earth, and the moon in the universal world. Countable numbers

Article 45: A prosperous man, if a scientist can separate the whole world into the smallest atomic atom World sun number And the moon in the universe is more than the atomic scientists have separated from the whole world .....

Article 50. The prosperous man still has some worlds that have humans in the age of science and space, just like our human world. This world has countless millions of planets.

Article 51 The prosperous world still has a world that is in chaos and humans are at war with the world. This world has countless millions of planets.

Article 52. The prosperous world still has some worlds that are rich and prosperous with art and culture like the era of Phra Sri Aiyamettri Buddha. This world has countless millions of planets.

Article 53. The prosperous world still has some worlds that come to an end with shattered bombs. These worlds count with millions of stars.

Article 54 He who is universal There is a phenomenon of the cycle of things. Which circulates into karma like the destiny of human life, the prosperous one. By all means, the universal universe is a world of all suffering

Number 55. There are countless prosperous things that are created and perished in this universe. The parable of a scientist that separates the world into atoms. The number of atomic counts is even lower than that of the universe.

Article 56 No one who has prospered in the universe. It is what it is

Article 57 He who is universal. What it is Because the universal universe cannot be bounded Inexhaustible There is no starting point. There is no end point. No width size No length size No depth There is no part that can be called inside. There is no such thing as outside. There is no point called the center. There are no parts that can be called above. There is no part that can be called below.

Big things Though universal, the universe continues to experience decay every minute. As the Sutra quoted here is like this, compared to one person, so it is not wrong. We die a lot because of the coronary. The Covid virus today is as dead as ants like termites. But today's issue is We are human Born with a noble noble heart In a bad world situation with such great danger That noble noble mind Naturally deserves to find salvation Living And immortality And found a way to survive into the world of nirvana Of the Lord Buddha and that's why when he is alive today We, therefore, should waste to withhold all evil things. Stop fights and be selfish, you foolishly become enemies of one another. Come to think about the truth of life, the truth of salvation Of liberation Which the Lord Buddha had already taught That is to say only love Have a friendly friendship Complete for all human beings Created only, all is good wishes. Withhold anger, malice, revenge To others, even our own enemies. Those who are rich, get rich enough, just enough. Do not do bad to others. Only do good to all others. With compassion for all people That is the result that we really want. The good results that reflect our souls are clean and clear. To have joy and joy Cheerful and blossomed with pure goodness Without dirt, even as dirt Which is by the noble teachings of the Lord Buddha Will be the door to the world of Nirvana The world of the Arhat, being a saint, beware of refining the mind, be clear, light and peaceful, do only good deeds, do no evil, no evil at all Doing all the merit and merit When very powerful There is a huge surplus of the economy of life. Only create great benefits for the masses. Noble noble mind Sending our hearts higher Cleaner and brighter That leads to great wisdom. It happened in our minds to attain knowledge, that is Buddha, and that he knew the truth. About human life and all things and the universal universe And be free from the world Absent from the infinite universe, the enormous, infinite, boundless world of all suffering Into a world of cleanliness that is utterly empty A world with nothing but That is a world that is liberated from all suffering. To the world of Nirvana of the Lord Buddha To the world of Nirvana of the Lord Buddha The world of aristocracy A place of peace and tranquility Bright Immortality that is free from eternal suffering

∞∞∞∞∞

2/2

English-Thai 

โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น   

It would be a warning to the people of the time that it would be a warning to the truth of the destruction, the degradation of every life and everything. Even the infinite universe is boundless.โค 

∞∞∞∞∞

 

ทำไมเราจึงไม่ใช้ความคิดคิดดูความจริงบ้าง ที่มันตรงกับหลักสัจธรรมทางพระพุทธศาสนา และไวรัสโคโรนา โควิด-19 นี่เอง ที่น่าจะได้เตือนความทรงจำของคนทั้งโลก ให้คืนไปสู่สัจธรรม  ที่ว่าด้วยความเสื่อมสลายความวอดวายสิ้นสุดของชีวิตและสรรพสิ่งนั้น มีมาตามลำดับอยู่ตลอดเวลาแล้ว ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดพ้นไปจากความเสื่อมสลายดับวายไปเลย  ที่ในที่สุดชีวิตและสรรพสิ่ง ย่อมไปสู่จุดนั้น อย่างไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไปได้เลย เราดูโควิด-19กำลังทำลายโลกอย่างบ้าคลั่งโหดร้ายไร้ความกรุณาปรานี   ไม่เคยมีปรากฏว่ามีคนตายไปอย่างมหาศาลโดยฝ่ายที่ตายตายไปแบบพ่ายแพ้หมดประตูสู้ไปอย่างง่าย ๆ และตายไปแบบทรมานโดดเดี่ยวเดียวดายไร้การโอบกอดสั่งเสียเหมือนการตายไปธรรมดา ๆ ของคนเราเลย ไม่มีครั้งไหนเท่าคราวนี้เลย แม้ในช่วงเวลาสั้น ๆ  ไม่ถึง 6 เดือนเท่านั้นเอง ดังสถิติคนทั่วโลก ที่สิ้นขีวิตไปเพราะไวรัสโควิดวันนี้ มีจำนวนรวมถึง 239,602 คนเข้าไปแล้ว  คนที่ป่วยหรือรอความเป็นความตายอยู่มีถึงกว่า 3 ล้าน 4 แสนชีวิต   ศพผู้ตายจากโควิดทั่วโลกวันนี้ หากเอามากองกันแล้ว ไม่ต่างจากกองภูเขาเลากา และซึ่งตั้งชื่อว่าภูเขาโควิด-19กองศพคนทั้งโลก   และสิ่งที่เราจะได้คิดก็คือ  ในจำนวนคนตายทั้งหมดนี้ แม้เราจะยังไม่มีสถิติแยกแยะใครเป็นใครก็ตาม  แต่แน่นอน  ใช่ว่ามีคนตายที่เป็นแต่พวกคนยากคนจน อนาถา หรือคนแก่ชราภาพเท่านั้น แต่หากมีหมดทุกชนชั้น  รวมทั้ง เศรษฐี  คนร่ำรวยมหาศาล คนมีฐานะดี  แม้ที่เป็นคนใหญ่คนโตทางอำนาจการเมือง  ก็มีที่ตายไปในครั้งนี้เป็นจำนวนไม่น้อย ทั้ง ๆที่ไม่มีคนใดเลยที่อยากจะตาย   คนร่ำรวย คนมั่งมี คนเป็นเศรษฐีป้องกันตนขนาดไหนก็ไม่รอดความตาย นี่เป็นสัจธรรมที่กำลังมองเห็นกันอยู่ไม่ใช่หรือ?  โดยเฉพาะที่ตายไปในอเมริกา สเปน  อิตาลี สหราชอาณาจักร  เยอรมัน ตุรกี  รัสเซีย  อิหร่าน  บราซิล  หรือจีนเอง   ล้วนคนเจริญ คนทันสมัย คนในโลกเทกนิคเจริญสูงสุดในโลกทั้งนั้นก็ยังตายไปอย่างกับใบไม้ร่วง  และครั้นเมื่อตายไป  ก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลย  ร่างที่เมื่อมีชิวิตอยู่ล้วนเต็มไปด้วยเครื่องประดับตกแต่งงดงามอร่ามเรือง บอกฐานะอย่างกะเทพเทวาอย่างมิใช่คนธรรมดา ๆ เลยก็มี  แต่เมื่อโควิด-19 มาถึงแล้วร่างนั้นกลับกลายเป็นเพียงซากศพที่ไร้ค่า ไร้ราคาไปหมด ดุจดังท่อนไม้ผุ ๆ ท่อนหนึ่งทิ้งไว้ข้างทางเท่านั้นเอง   ท่านไปตัวเปล่า โดดเดี่ยวเดียวดายแท้ ๆ แล้วทำไมขณะนี้  ไม่รีบทำความดีกันก่อนตายไปล่ะ ทำความดีกันเสียตั้งแต่บัดนี้   

และเรื่องสัจธรรมความตายความเสื่อมสลายของสรรพสิ่งนี้  เป็นคำสอนแม้บทเริ่มต้นและบทสุดท้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทีเดียว  สำหรับมนุษย์ที่ต้องตายนั้น แท้จริง  ยังเป็นสิ่งเล็ก ๆ  เหมือนมดเหมือนปลวก คนตายไปคนหนึ่งไม่ต่างอะไรเลยจากมดจากปลวก  ที่เกิดมาอยู่ไปไม่ทันข้ามวันข้ามคืน หรืออายุก็ไม่นานกี่วันกี่ปีก็ต้องตายกันทุกคน ๆ     เพราะแท้จริง  แม้สิ่งที่ใหญ่โต  มโหฬาร ยิ่งใหญ่  เช่นดวงอาทิตย์ ดวงดาวในจักรวาล  ดูแต่ดวงดาวในจักรวาลเถิด สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬารปานนั้น หรือแม้กระทั่งจักรวาลทั้งหมดเองก็ยังคงเสื่อมสลายแตกดับลงไปเป็นประจำวัน วันหนึ่ง นาทีหนึ่ง  วินาทีหนึ่ง แม้ในนาทีนี้ วินาทีนี้ ก็มีการดับ แตกสลายของดวงดาวทั้งจักรวาล  นับร้อยนับพันล้านโกฎิดวง ...ดังปรากฏสัจธรรมนี้ในพระสูตรหนึ่งคือ สากลจักรวาลสากลศาสนา ว่าดังนี้ :-  

ข้อ 3 ในท้องฟ้ามีแต่อนันตจักรวาล มีพระอาทิตย์ และพระจันทร์ เป็นโกฏิเป็นล้านดวง  นี่เป็นพุทธฎีกา อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้แล้ว.....

ข้อ 6 ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย อนันตจักรวาลอันมีเงาฉายดั่งท้องฟ้า ปรากฏแด่สายตามนุษย์นั้น มีความกว้างใหญ่ไพศาล หาขอบเขตมิได้  หาที่สุดมิได้......

ข้อ 44 ท่านผู้เจริญ ยังมีพระอาทิตย์ โลก และพระจันทร์เช่นเดียวกับพระอาทิตย์ โลก และพระจันทร์ ที่เรารู้จักอยู่อีกในสากลจักรวาล จำนวนสุดจักคณานับได้ 

ข้อ 45  ท่านผู้เจริญ หากนักวิทยาศาสตร์สามารถแยกโลกทั้งโลกออกเป็นปรมาณูซึ่งเล็กที่สุดได้แล้ว จำนวนพระอาทิตย์โลก และพระจันทร์ในสากลจักรวาลยังจักมีมากกว่าปรมาณูที่นักวิทยาศาสตร์แยกได้จากโลกทั้งโลกเสียอีก.....

ข้อ 50 ท่านผู้เจริญ  ยังมีโลกบางโลกที่มีมนุษย์ยุควิทยาศาสตร์และอวกาศเช่นเดียวกับโลกมนุษย์เราอาศัยอยู่ โลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฎิล้านดวง 

ข้อ 51 ท่านผู้เจริญ ยังมีโลกบางโลกที่กำลังเกิดกลียุคและมนุษย์กำลังทำสงครามล้างโลกกันอยู่ โลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฎิล้านดวง 

ข้อ 52 ท่านผู้เจริญ  ยังมีโลกบางโลกที่อุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปวัฒนธรรมดุจดั่งยุคของพระศรีอาริยเมตไตรพุทธเจ้า โลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฎิล้านดวง 

ข้อ 53 ท่านผู้เจริญ  ยังมีโลกบางโลกที่ถึงกาลอวสานด้วยการแตกระเบิดออกเป็นเสี่ยงๆโลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฏิล้านดวง

ข้อ 54 ท่านผู้เจริญ ห้วงสากลจักรวาล มีปรากฎการณ์แห่งวัฏจักรของสรรพสิ่ง อันหมุนเวียนเป็นกงกรรมดุจเดียวกับโชคชะตาชีวิตมนุษย์ ท่านผู้เจริญ กล่าวโดยปรมัตถ์แล้วสากลจักรวาลเป็นห้วงทุกข์ทั้งปวง  

ข้อ 55  ท่านผู้เจริญ  สรรพสิ่งที่บังเกิดขึ้นและแตกดับไปกับสากลจักรวาลนี้มีจำนวนเหลือที่จักคณานับ อุปมาดั่งนักวิทยาศาสตร์ที่แยกโลกเป็นปรมาณู จำนวนปรมาณูที่นับได้นั้นยังน้อยกว่าสรรพสิ่งแห่งสากลจักรวาลเสียอีก 

ข้อ 56   ท่านผู้เจริญ สากลจักรวาลไม่มีผู้ใดสร้าง  มันเป็นสิ่งที่มันเป็น   

ข้อ 57 ท่านผู้เจริญ สากลจักรวาลเป็น สิ่งที่มันเป็น ด้วยเหตุว่าสากลจักรวาลนี้หาขอบเขตมิได้  หาที่สุดมิได้ ไม่มีจุดที่เป็นที่เริ่มต้น   ไม่มีจุดที่เป็นที่สิ้นสุด  ไม่มีขนาดความกว้าง  ไม่มีขนาดความยาว ไม่มีขนาดความลึก  ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างใน   ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างนอก  ไม่มีจุดที่เรียกว่าศูนย์กลาง ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างบน  ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างล่าง  ท่านผู้เจริญ สากลจักรวาลเป็นปรมัตถธรรม   

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ แม้สากลอนันตจักรวาลก็ยังคงประสบความเสื่อมสลายอยู่ทุกนาทีวินาที ดังพระสูตรที่ยกมากล่าวนี้ เช่นนี้  เทียบกับคนๆ หนึ่งแล้วจึงไม่ผิดไปเลย ที่เราตายกันมหาศาลเพราะโคโรนาไวรัสโควิดวันนี้ก็ดุจดังการตายอย่างมดอย่างปลวกนั่นเอง   แต่ประเด็นในวันนี้ก็คือ  เราเป็นมนุษย์ ผู้เกิดมาพร้อมดวงใจอันสูงส่งประเสริฐ  ในสถานการณ์โลกร้ายด้วยมหาภัยเช่นนี้แล้ว  ผู้มีจิตอันสูงส่งประเสริฐนั้น ย่อมสมควรที่จะได้พบความรอด ความมีชีวิตอยู่ และความเป็นอมตะ และได้พบทางรอดไปสู่โลกนิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนั่นแหละ เหตุใดเมื่อมีชีวิตอยู่วันนี้ เราทั้งหลายจึงควรเสียที่จะระงับยับยั้งสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมทั้งสิ้นทั้งปวง จงเลิกการทะเลาะเบาะแว้งเห็นแก่ตัวแก่ได้กระทำตนเป็นศัตรูแก่กันและกันอย่างโง่เขลาลงเสียเถิด   มาพินิจคิดตรึกตรองสัจธรรมแห่งชีวิตสัจธรรมแห่งความรอด แห่งความพ้นทุกข์  อันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้แล้ว นั่นก็คือจงมีแต่ความรัก มีไมตรีจิตมิตรภาพอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์แด่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย สร้างขึ้นแต่สิ่งเดียวคือความปรารถนาดีเถิด จงระงับลดทอนความโกรธ ความอาฆาต  ความพยาบาทการจองเวร แด่ผู้อื่นแม้กระทั่งศัตรูของเราเอง   ผู้ที่มั่งมี ได้ดิบได้ดีเกินพอดีพอเพียงแล้วจงอย่าทำความชั่วความเลวต่อผู้อื่นเลย  จงทำแต่ความดีมีประโยชน์แก่คนอื่นทั้งหลายทั้งปวง ด้วยความเมตตา กรุณา ปรานีแด่คนทั้งหลายเถิด   นั้นแหละคือผลที่เราต้องการจริง ๆ  การส่งผลที่ดีที่สะท้อนสู่ดวงจิตวิญญาณของเราให้สะอาดผ่องแผ้ว ให้มีแต่ความปิติโสมนัส เบิกบานและเบ่งบานด้วยความดีบริสุทธิ์ ไร้ความสกปรกแม้เท่าธุลีดิน ซึ่งนั่นแหละโดยคำสอนอันประเสริฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จักเป็นประตูเปิดสู่โลกแห่งมรรคผลนิพพาน โลกแห่งพระอริยบุคคลความเป็นอรหันต์  จงระวัง ขัดเกลาให้ดวงจิตจงผ่องแผ้ว สะอาด สว่างและสงบ ประกอบแต่กุศลจิต กุศลธรรม อย่ากระทำความชั่วความเลวใดใดเลย  ทำแต่กุศลผลบุญผลทานทั้งสิ้น  เมื่อมีพลังมาก มีส่วนเกินแห่งเศรษฐกิจแห่งชีวิตมากมายมหาศาล ก็จงสร้างแต่ประโยชน์มวลชนอันยิ่งใหญ่เถิด มโนวิญญาณอันสูงส่งประเสริฐ ส่งให้ดวงจิตของเราสูงส่งขึ้น  สะอาดผ่องใสขึ้น  นั้นแหละนำไปสู่มหาสติมหาปัญญา บังเกิดขึ้นในดวงจิตของเราบรรลุสู่ความเป็นผู้รู้ คือ พุทธะ  และนั้นแหละได้รู้ความจริง เกี่ยวกับชีวิต มนุษย์ และสรรพสิ่ง  และทั้งสากลอนันตจักรวาล  และพ้นไปจากโลก ขาดไปจากสากลอนันตจักรวาลทีใหญ่โตมโหฬารไร้ขอบเขตทั้งหลายอันเป็นห้วงแห่งทุกข์ทั้งปวง   ไปสู่โลกแห่งความสะอาดอันสุดจะว่างเปล่า  โลกที่มีแต่ความไม่มีอะไร   นั่นแหละโลกที่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งหลาย ไปสู่โลกนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โลกแห่งพระอริยบุคคลอรหันต์ ที่แห่งความสุขสงบ สว่างไสวเบิกบาน  เป็นอมตะที่พ้นทุกข์นิรันดร 

ไทย-อังกฤษ-จีน-ฮินดี-รัสเซีย-อาหรับ

 ∞∞∞∞∞    

        

3. Chinese

 

โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น 

這將向時代的人們發出警告,讓他們想起了毀滅的真相,每一個生命和一切的退化,儘管無限的宇宙是無限的。

∞∞∞∞∞ 

我們為什麼不運用思想去思考真相?符合佛教真理而冠狀病毒Covid-19應該讓全世界回想起回到真相那是關於衰敗,生命的終結等等一直有序從衰敗到失敗無所不能。最後,生活和一切自然地到那一點對無法避免我們看著Covid-19毫不留情地瘋狂地摧毀了世界。從來沒有發生過如此多的死亡事件,像我們正常死亡那樣,那些已經死亡,失敗失敗,失去家門,輕鬆戰鬥以及僅因酷刑而沒有擁抱的人死了。目前沒有。即使是短短不到六個月的時間作為全世界人民的統計數據今天死於Covid病毒如今,共有239,602人從Covid的世界中死亡,超過300萬人死亡或正在等待死亡的40萬人。如果已經聚在一起與山無異並命名為全世界的陵墓Covid-19我們能想到的是在所有這些死者中儘管我們沒有統計數據來區分誰是誰,但是當然只有窮人,貧困者,貧困者或年老的死者。但是,如果有所有階級,包括百萬富翁,有錢人,有錢人,甚至那些政治上有實力的人。儘管沒有人願意死,但這段時間有很多死亡,有錢人,有錢人,有錢人,有自衛能力的人將無法生存。這是所看到的真理嗎?尤其是那些死於美國,西班牙,意大利,英國,德國,土耳其,俄羅斯,伊朗,巴西或中國的人,所有現代人,世界上現代人,世界上技術上最繁榮的人,也像秋葉一樣死去。當他死時那他什麼都拿不了活著的身上充滿了裝飾明亮的裝飾品。稱神為天神的地位,而不僅僅是一個普通的人。到達後,那個屍體變成了毫無價的屍體,好像路邊只剩下一塊木頭了。你走了真的很寂寞,為什麼現在不要急於在死亡前做好事。從現在起做好事

真理,死亡,萬物的衰變即使佛陀的開始和最後一章也是一種教導實際上,對於已經死亡的人類來,它們仍然是小東西,例如螞蟻和白蟻。一隻死人與白蟻的螞蟻沒有什麼不同。那是一夜之間誕生的否則年齡,不長,幾天或多年,必須為每個人而死,因為確實,甚至是巨大的事物,例如大太陽宇宙中的星星只看到宇宙中的星星。那巨大的東西甚至整個宇宙仍在腐爛,每天都在瓦解千億顆星……看來,《佛經》中的這個真理是宇宙宇宙,宗教信仰如下:

數字3在天空中,只有無限的宇宙,有數百萬的太陽和月亮。這是至尊佛。國王殿下佛陀.....

第六條看著所有富裕的人。一個永恆的宇宙,陰影籠罩在天空中。出現在人眼中浩瀚無an無邊無際取之不盡用之不竭......

第四十四條繁榮的人民也有太陽,地球和月亮,正如我們所知道的宇宙世界中的太陽,地球和月亮。可數

第45條:一個繁榮的人,如果科學家能將整個世界分離成最小的原子世界太陽數宇宙中的月亮遠遠超過了原子科學家與全世界分離的距離...

第五十條繁榮的人類仍然有一些世界,就像我們的人類世界一樣,在科學和太空時代有人類。這個世界有無數的行星。

第五十一條繁榮的世界仍然有一個混亂的世界,人類與世界交戰。這個世界有無數的行星。

第五十二條繁榮的世界仍然有一些像帕斯里·艾雅密特佛(Phra Sri Aiyamettri Buddha)時代那樣的藝術和文化繁榮昌盛的世界。這個世界有無數的行星。

第五十三條繁榮的世界仍然有一些被炸彈炸毀的世界,這些世界數以百萬計的恆星數。

第五十四條普世人有事物循環的現象。它像人類的命運,繁榮的命運一樣進入業力。

55號。在這個宇宙中創造和滅亡了無數繁榮的事物。將世界分離為原子的科學家的寓言。原子數的數量甚至低於宇宙數。

第五十六條沒有人在宇宙中繁榮過。就是這樣

 

第五十七條普世的人。是什麼因為宇宙無界取之不盡沒有起點。沒有終點。無寬度尺寸無長碼沒有深度部沒有任何部分可以調用。沒有外面的東西。沒有一點叫做中心。上面沒有可以調用的部分。下面沒有任何部分可以調用。

大事儘管具有普遍性,但宇宙仍在繼續每分鐘衰減。就像這裡引用的經經相比,與一個人相比,這是沒有錯的。我們死于冠狀動脈,導致很多人死亡,而如今的Covid病毒像白蟻一樣死於螞蟻。但是今天的問題是我們是人類天生具有高貴的心在充滿如此巨大危險的惡劣世界中那高尚的心智自然得尋求救贖生活中和不朽並找到了生存的必殺技這就是為什麼佛陀在世時還活著因此,我們應該浪費以掩蓋所有邪惡的事物。停止戰鬥並保持自私,您就愚蠢地成為彼此的敵人。來思考生活的真理,救贖的真理解放佛陀已經教過的也就是只有愛有友好的友誼全人類共同完成只有創造,一切都是美好的祝愿。抵制憤怒,惡意,復仇對於別人,甚至對我們自己的敵人,那些有錢人,要有足的財富,也要有足的財富,不要對別人壞。只對其他人有益。對所有人充滿同情心那是我們真正想要的結果,反映我們靈魂的美好結果是乾淨清晰的。擁有快樂和喜悅開朗而純正的綻放沒有垢,甚至像垢一樣這是佛陀的崇高教義將成為涅磐世界的大門羅漢的世界是聖人,提防思想,保持清醒,淡淡與和平,只做善事,不做惡,根本不做惡盡力而為當非常強大生活經濟有大量盈餘。只為群眾創造巨大利益。高尚的高尚思想使我們的心更高更清潔更明亮這導致了大智慧。在我們心中發生的事情是獲得知識,即佛陀,並且他知道真理。關於人類生活,萬物和宇宙遠離世界缺少無限宇宙,所有苦難的巨大,無限,無邊無際的世界進入一個完全是空的清潔世界一個只剩下一個世界那是一個擺所有苦難的世界。通往主佛涅磐的世界 貴族世界 一個和平與安寧的地方 明亮的 永生不朽的永生

∞∞∞∞∞∞∞∞

3/3

ไทย-จีน

ไทย-อังกฤษ-จีน-ฮินดี-รัสเซีย-อาหรับ

โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น 

這將向時代的人們發出警告,讓他們想起了毀滅的真相,每一個生命和一切的退化,儘管無限的宇宙是無限的。

∞∞∞∞∞

 

ทำไมเราจึงไม่ใช้ความคิดคิดดูความจริงบ้าง ที่มันตรงกับหลักสัจธรรมทางพระพุทธศาสนา และไวรัสโคโรนา โควิด-19 นี่เอง ที่น่าจะได้เตือนความทรงจำของคนทั้งโลก ให้คืนไปสู่สัจธรรม  ที่ว่าด้วยความเสื่อมสลายความวอดวายสิ้นสุดของชีวิตและสรรพสิ่งนั้น มีมาตามลำดับอยู่ตลอดเวลาแล้ว ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดพ้นไปจากความเสื่อมสลายดับวายไปเลย  ที่ในที่สุดชีวิตและสรรพสิ่ง ย่อมไปสู่จุดนั้น อย่างไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไปได้เลย เราดูโควิด-19กำลังทำลายโลกอย่างบ้าคลั่งโหดร้ายไร้ความกรุณาปรานี   ไม่เคยมีปรากฏว่ามีคนตายไปอย่างมหาศาลโดยฝ่ายที่ตายตายไปแบบพ่ายแพ้หมดประตูสู้ไปอย่างง่าย ๆ และตายไปแบบทรมานโดดเดี่ยวเดียวดายไร้การโอบกอดสั่งเสียเหมือนการตายไปธรรมดา ๆ ของคนเราเลย ไม่มีครั้งไหนเท่าคราวนี้เลย แม้ในช่วงเวลาสั้น ๆ  ไม่ถึง 6 เดือนเท่านั้นเอง ดังสถิติคนทั่วโลก ที่สิ้นขีวิตไปเพราะไวรัสโควิดวันนี้ มีจำนวนรวมถึง 239,602 คนเข้าไปแล้ว  คนที่ป่วยหรือรอความเป็นความตายอยู่มีถึงกว่า 3 ล้าน 4 แสนชีวิต   ศพผู้ตายจากโควิดทั่วโลกวันนี้ หากเอามากองกันแล้ว ไม่ต่างจากกองภูเขาเลากา และซึ่งตั้งชื่อว่าภูเขาโควิด-19กองศพคนทั้งโลก   และสิ่งที่เราจะได้คิดก็คือ  ในจำนวนคนตายทั้งหมดนี้ แม้เราจะยังไม่มีสถิติแยกแยะใครเป็นใครก็ตาม  แต่แน่นอน  ใช่ว่ามีคนตายที่เป็นแต่พวกคนยากคนจน อนาถา หรือคนแก่ชราภาพเท่านั้น แต่หากมีหมดทุกชนชั้น  รวมทั้ง เศรษฐี  คนร่ำรวยมหาศาล คนมีฐานะดี  แม้ที่เป็นคนใหญ่คนโตทางอำนาจการเมือง  ก็มีที่ตายไปในครั้งนี้เป็นจำนวนไม่น้อย ทั้ง ๆที่ไม่มีคนใดเลยที่อยากจะตาย   คนร่ำรวย คนมั่งมี คนเป็นเศรษฐีป้องกันตนขนาดไหนก็ไม่รอดความตาย นี่เป็นสัจธรรมที่กำลังมองเห็นกันอยู่ไม่ใช่หรือโดยเฉพาะที่ตายไปในอเมริกา สเปน  อิตาลี สหราชอาณาจักร  เยอรมัน ตุรกี  รัสเซีย  อิหร่าน  บราซิล  หรือจีนเอง   ล้วนคนเจริญ คนทันสมัย คนในโลกเทกนิคเจริญสูงสุดในโลกทั้งนั้นก็ยังตายไปอย่างกับใบไม้ร่วง  และครั้นเมื่อตายไป  ก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลย  ร่างที่เมื่อมีชิวิตอยู่ล้วนเต็มไปด้วยเครื่องประดับตกแต่งงดงามอร่ามเรือง บอกฐานะอย่างกะเทพเทวาอย่างมิใช่คนธรรมดา ๆ เลยก็มี  แต่เมื่อโควิด-19 มาถึงแล้วร่างนั้นกลับกลายเป็นเพียงซากศพที่ไร้ค่า ไร้ราคาไปหมด ดุจดังท่อนไม้ผุ ๆ ท่อนหนึ่งทิ้งไว้ข้างทางเท่านั้นเอง   ท่านไปตัวเปล่า โดดเดี่ยวเดียวดายแท้ ๆ แล้วทำไมขณะนี้  ไม่รีบทำความดีกันก่อนตายไปล่ะ ทำความดีกันเสียตั้งแต่บัดนี้  

และเรื่องสัจธรรมความตายความเสื่อมสลายของสรรพสิ่งนี้  เป็นคำสอนแม้บทเริ่มต้นและบทสุดท้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทีเดียว  สำหรับมนุษย์ที่ต้องตายนั้น แท้จริง  ยังเป็นสิ่งเล็ก ๆ  เหมือนมดเหมือนปลวก คนตายไปคนหนึ่งไม่ต่างอะไรเลยจากมดจากปลวก  ที่เกิดมาอยู่ไปไม่ทันข้ามวันข้ามคืน หรืออายุก็ไม่นานกี่วันกี่ปีก็ต้องตายกันทุกคน ๆ     เพราะแท้จริง  แม้สิ่งที่ใหญ่โต  มโหฬาร ยิ่งใหญ่  เช่นดวงอาทิตย์ ดวงดาวในจักรวาล  ดูแต่ดวงดาวในจักรวาลเถิด สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬารปานนั้น หรือแม้กระทั่งจักรวาลทั้งหมดเองก็ยังคงเสื่อมสลายแตกดับลงไปเป็นประจำวัน วันหนึ่ง นาทีหนึ่ง  วินาทีหนึ่ง แม้ในนาทีนี้ วินาทีนี้ ก็มีการดับ แตกสลายของดวงดาวทั้งจักรวาล  นับร้อยนับพันล้านโกฎิดวง ...ดังปรากฏสัจธรรมนี้ในพระสูตรหนึ่งคือ สากลจักรวาลสากลศาสนา ว่าดังนี้ :-  

ข้อ 3 ในท้องฟ้ามีแต่อนันตจักรวาล มีพระอาทิตย์ และพระจันทร์ เป็นโกฏิเป็นล้านดวง  นี่เป็นพุทธฎีกา อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้แล้ว.....

ข้อ 6 ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย อนันตจักรวาลอันมีเงาฉายดั่งท้องฟ้า ปรากฏแด่สายตามนุษย์นั้น มีความกว้างใหญ่ไพศาล หาขอบเขตมิได้  หาที่สุดมิได้......

ข้อ 44 ท่านผู้เจริญ ยังมีพระอาทิตย์ โลก และพระจันทร์เช่นเดียวกับพระอาทิตย์ โลก และพระจันทร์ ที่เรารู้จักอยู่อีกในสากลจักรวาล จำนวนสุดจักคณานับได้ 

ข้อ 45  ท่านผู้เจริญ หากนักวิทยาศาสตร์สามารถแยกโลกทั้งโลกออกเป็นปรมาณูซึ่งเล็กที่สุดได้แล้ว จำนวนพระอาทิตย์โลก และพระจันทร์ในสากลจักรวาลยังจักมีมากกว่าปรมาณูที่นักวิทยาศาสตร์แยกได้จากโลกทั้งโลกเสียอีก.....

ข้อ 50 ท่านผู้เจริญ  ยังมีโลกบางโลกที่มีมนุษย์ยุควิทยาศาสตร์และอวกาศเช่นเดียวกับโลกมนุษย์เราอาศัยอยู่ โลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฎิล้านดวง 

ข้อ 51 ท่านผู้เจริญ ยังมีโลกบางโลกที่กำลังเกิดกลียุคและมนุษย์กำลังทำสงครามล้างโลกกันอยู่ โลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฎิล้านดวง 

ข้อ 52 ท่านผู้เจริญ  ยังมีโลกบางโลกที่อุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปวัฒนธรรมดุจดั่งยุคของพระศรีอาริยเมตไตรพุทธเจ้า โลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฎิล้านดวง 

ข้อ 53 ท่านผู้เจริญ  ยังมีโลกบางโลกที่ถึงกาลอวสานด้วยการแตกระเบิดออกเป็นเสี่ยงๆโลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฏิล้านดวง

ข้อ 54 ท่านผู้เจริญ ห้วงสากลจักรวาล มีปรากฎการณ์แห่งวัฏจักรของสรรพสิ่ง อันหมุนเวียนเป็นกงกรรมดุจเดียวกับโชคชะตาชีวิตมนุษย์ ท่านผู้เจริญ กล่าวโดยปรมัตถ์แล้วสากลจักรวาลเป็นห้วงทุกข์ทั้งปวง  

ข้อ 55  ท่านผู้เจริญ  สรรพสิ่งที่บังเกิดขึ้นและแตกดับไปกับสากลจักรวาลนี้มีจำนวนเหลือที่จักคณานับ อุปมาดั่งนักวิทยาศาสตร์ที่แยกโลกเป็นปรมาณู จำนวนปรมาณูที่นับได้นั้นยังน้อยกว่าสรรพสิ่งแห่งสากลจักรวาลเสียอีก 

ข้อ 56   ท่านผู้เจริญ สากลจักรวาลไม่มีผู้ใดสร้าง  มันเป็นสิ่งที่มันเป็น   

ข้อ 57 ท่านผู้เจริญ สากลจักรวาลเป็น สิ่งที่มันเป็น ด้วยเหตุว่าสากลจักรวาลนี้หาขอบเขตมิได้  หาที่สุดมิได้ ไม่มีจุดที่เป็นที่เริ่มต้น   ไม่มีจุดที่เป็นที่สิ้นสุด  ไม่มีขนาดความกว้าง  ไม่มีขนาดความยาว ไม่มีขนาดความลึก  ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างใน   ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างนอก  ไม่มีจุดที่เรียกว่าศูนย์กลาง ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างบน  ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างล่าง  ท่านผู้เจริญ สากลจักรวาลเป็นปรมัตถธรรม  

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ แม้สากลอนันตจักรวาลก็ยังคงประสบความเสื่อมสลายอยู่ทุกนาทีวินาที ดังพระสูตรที่ยกมากล่าวนี้ เช่นนี้  เทียบกับคนๆ หนึ่งแล้วจึงไม่ผิดไปเลย ที่เราตายกันมหาศาลเพราะโคโรนาไวรัสโควิดวันนี้ก็ดุจดังการตายอย่างมดอย่างปลวกนั่นเอง   แต่ประเด็นในวันนี้ก็คือ  เราเป็นมนุษย์ ผู้เกิดมาพร้อมดวงใจอันสูงส่งประเสริฐ  ในสถานการณ์โลกร้ายด้วยมหาภัยเช่นนี้แล้ว  ผู้มีจิตอันสูงส่งประเสริฐนั้น ย่อมสมควรที่จะได้พบความรอด ความมีชีวิตอยู่ และความเป็นอมตะ และได้พบทางรอดไปสู่โลกนิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนั่นแหละ เหตุใดเมื่อมีชีวิตอยู่วันนี้ เราทั้งหลายจึงควรเสียที่จะระงับยับยั้งสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมทั้งสิ้นทั้งปวง จงเลิกการทะเลาะเบาะแว้งเห็นแก่ตัวแก่ได้กระทำตนเป็นศัตรูแก่กันและกันอย่างโง่เขลาลงเสียเถิด   มาพินิจคิดตรึกตรองสัจธรรมแห่งชีวิตสัจธรรมแห่งความรอด แห่งความพ้นทุกข์  อันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้แล้ว นั่นก็คือจงมีแต่ความรัก มีไมตรีจิตมิตรภาพอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์แด่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย สร้างขึ้นแต่สิ่งเดียวคือความปรารถนาดีเถิด จงระงับลดทอนความโกรธ ความอาฆาต  ความพยาบาทการจองเวร แด่ผู้อื่นแม้กระทั่งศัตรูของเราเอง   ผู้ที่มั่งมี ได้ดิบได้ดีเกินพอดีพอเพียงแล้วจงอย่าทำความชั่วความเลวต่อผู้อื่นเลย  จงทำแต่ความดีมีประโยชน์แก่คนอื่นทั้งหลายทั้งปวง ด้วยความเมตตา กรุณา ปรานีแด่คนทั้งหลายเถิด   นั้นแหละคือผลที่เราต้องการจริง ๆ  การส่งผลที่ดีที่สะท้อนสู่ดวงจิตวิญญาณของเราให้สะอาดผ่องแผ้ว ให้มีแต่ความปิติโสมนัส เบิกบานและเบ่งบานด้วยความดีบริสุทธิ์ ไร้ความสกปรกแม้เท่าธุลีดิน ซึ่งนั่นแหละโดยคำสอนอันประเสริฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จักเป็นประตูเปิดสู่โลกแห่งมรรคผลนิพพาน โลกแห่งพระอริยบุคคลความเป็นอรหันต์  จงระวัง ขัดเกลาให้ดวงจิตจงผ่องแผ้ว สะอาด สว่างและสงบ ประกอบแต่กุศลจิต กุศลธรรม อย่ากระทำความชั่วความเลวใดใดเลย  ทำแต่กุศลผลบุญผลทานทั้งสิ้น  เมื่อมีพลังมาก มีส่วนเกินแห่งเศรษฐกิจแห่งชีวิตมากมายมหาศาล ก็จงสร้างแต่ประโยชน์มวลชนอันยิ่งใหญ่เถิด มโนวิญญาณอันสูงส่งประเสริฐ ส่งให้ดวงจิตของเราสูงส่งขึ้น  สะอาดผ่องใสขึ้น  นั้นแหละนำไปสู่มหาสติมหาปัญญา บังเกิดขึ้นในดวงจิตของเราบรรลุสู่ความเป็นผู้รู้ คือ พุทธะ  และนั้นแหละได้รู้ความจริง เกี่ยวกับชีวิต มนุษย์ และสรรพสิ่ง  และทั้งสากลอนันตจักรวาล  และพ้นไปจากโลก ขาดไปจากสากลอนันตจักรวาลทีใหญ่โตมโหฬารไร้ขอบเขตทั้งหลายอันเป็นห้วงแห่งทุกข์ทั้งปวง   ไปสู่โลกแห่งความสะอาดอันสุดจะว่างเปล่า  โลกที่มีแต่ความไม่มีอะไร   นั่นแหละโลกที่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งหลาย ไปสู่โลกนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โลกแห่งพระอริยบุคคลอรหันต์ ที่แห่งความสุขสงบ สว่างไสวเบิกบาน  เป็นอมตะที่พ้นทุกข์นิรันดร 

ไทย-อังกฤษ-จีน-ฮินดี-รัสเซีย-อาหรับ

∞∞∞∞∞ 

4. Hindi

โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น

 यह उस समय के लोगों के लिए एक चेतावनी होगी कि उन्हें विनाश की सच्चाई, हर जीवन और हर चीज का क्षरण याद दिलाया गया था। भले ही अनंत ब्रह्मांड असीम हो। 

∞∞∞∞∞

 

हम सच्चाई के बारे में सोचने के लिए अपने विचारों का उपयोग क्यों नहीं करते? यह बौद्ध सत्य से मेल खाता है और कोरोनल वायरस, कोविद -19, जिसे पूरी दुनिया को याद दिलाना चाहिए था सच्चाई पर लौटने के लिए वह क्षय, जीवन का अंत और वह सब कुछ है हर समय क्रम में आया है क्षय से विफलता तक कुछ भी नहीं होता है। कि अंत में, जीवन और सब कुछ स्वाभाविक रूप से उस बिंदु पर जा रहे हैं बिल्कुल भी बचने में असमर्थ हमने देखा कि कोविद -19 ने दुनिया को बिना किसी दया के पागल कर दिया। मौत की एक जबरदस्त मात्रा कभी नहीं हुई है, जो हार में मर जाते हैं, थक जाते हैं, गेट आसानी से लड़ते हैं, और अकेले या शर्मिंदगी के बिना यातना में पीड़ित होते हैं, जैसे कि हमारी सामान्य मौत। इस समय कुछ भी नहीं। थोड़े समय में भी, 6 महीने से भी कम समय में दुनिया भर के लोगों के आंकड़ों के रूप में जो आज कोविद वायरस के कारण मर गया कुल 239,602 लोगों के साथ कुल 3 लाख 4 सौ हजार से अधिक लोग जो बीमार हैं या मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे आज कोविद की दुनिया से मर चुके हैं। अगर पहले ही साथ ले आया पहाड़ों से अलग नहीं और इसे माउंट कोविद -19 नाम दिया, जो पूरी दुनिया का मकबरा है और जो हम सोच सकते हैं, वह है इन सभी मृतकों में से हालांकि हमारे पास यह बताने के लिए आँकड़े नहीं हैं कि कौन कौन है, लेकिन निश्चित रूप से केवल मृत लोग हैं जो गरीब, निराश्रित, निराश्रित या वृद्ध हैं। लेकिन अगर करोड़पति, अमीर लोग, अमीर लोग, यहां तक ​​कि राजनीतिक रूप से शक्तिशाली लोग सहित सभी वर्ग हैं। इस समय में बहुत सारी मौतें होती हैं, हालांकि कोई भी मरना नहीं चाहता है। अमीर लोग, अमीर लोग, अमीर लोग, आत्मरक्षा में अमीर लोग मौत से नहीं बचेंगे। क्या यही सच्चाई देखी जा रही है? खासकर जो अमेरिका, स्पेन, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, तुर्की, रूस, ईरान, ब्राजील या चीन में मरते हैं। दुनिया के सभी आधुनिक लोग, आधुनिक लोग, दुनिया में सबसे तकनीकी रूप से समृद्ध लोग भी पतझड़ के पत्तों की तरह मर जाते हैं। और जब वह मर गया तब उसके साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते थे वह शरीर, जो जीवित होने पर, चमकीले सजे हुए गहनों से भरा होता है। केवल देवता के रूप में स्थिति को सामान्य व्यक्ति नहीं कहा। पहुंचे, वह शरीर एक बेकार शव निकला, जैसे कि सड़क के किनारे लकड़ी का केवल एक टुकड़ा बचा था। तुम चले गए सच में अकेला है तो अब क्यों मौत से पहले अच्छा करने की जल्दी मत करो। अभी से अच्छे कर्म करो

और सत्य, मृत्यु, सभी चीजों का क्षय एक शिक्षण है, भले ही भगवान बुद्ध की शुरुआत और अंतिम अध्याय उन मनुष्यों के लिए, जो वास्तव में मर चुके हैं, वे अभी भी चींटियों और दीमक की तरह छोटी चीजें हैं। एक मृत व्यक्ति दीमक से चींटियों से अलग नहीं है। वह रात में पैदा होने के लिए पैदा हुआ था या उम्र नहीं, कुछ दिन या कई साल, हर किसी के लिए मरना चाहिए क्योंकि सही मायने में, यहां तक ​​कि बड़ी चीजें जैसे कि महान सूर्य ब्रह्मांड में तारे ब्रह्मांड में केवल सितारों को देखें। वह बहुत बड़ी बात या यहां तक ​​कि पूरा ब्रह्मांड अभी भी सड़ रहा है, हर दिन विघटित हो रहा है। एक दिन, एक मिनट, एक सेकंड। यहां तक ​​कि इस मिनट में, यह दूसरा ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड का विघटन है। सैकड़ों अरबों तारे ... जैसा कि प्रतीत होता है, सूत्र में यह सत्य है सार्वभौमिक ब्रह्मांड, धर्म इस प्रकार है: -

नंबर 3 आकाश में, केवल अनंत ब्रह्मांड हैं, जिसमें लाखों सूर्य और चंद्रमा हैं। यह सर्वोच्च बुद्ध है। राजा की महारानी भगवान बुद्ध ने कहा, .....

अनुच्छेद 6 सभी समृद्ध लोगों को देखें। आकाश की तरह चमकने वाला एक शाश्वत ब्रह्मांड। मानव आँख से दिखाई दिया एक विशाल विस्तार है इस हद तक कि करने के लिए अभेद्य ......

अनुच्छेद 44. समृद्ध लोगों के पास भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा हैं, जैसे हम विश्व में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा को जानते हैं। गिनने योग्य संख्या

अनुच्छेद 45: एक समृद्ध आदमी, अगर एक वैज्ञानिक पूरी दुनिया को सबसे छोटे परमाणु परमाणु में अलग कर सकता है विश्व सूर्य संख्या और ब्रह्माण्ड में चंद्रमा परमाणु वैज्ञानिकों से अधिक पूरी दुनिया से अलग हो गया है .....

अनुच्छेद 50. समृद्ध मनुष्य के पास अभी भी कुछ ऐसे संसार हैं जिनके पास हमारी मानव दुनिया की तरह विज्ञान और अंतरिक्ष के युग में मनुष्य हैं। इस दुनिया में अनगिनत लाखों ग्रह हैं।

अनुच्छेद 51 समृद्ध दुनिया में अभी भी एक ऐसी दुनिया है जो अराजकता में है और मनुष्य दुनिया के साथ युद्ध कर रहे हैं। इस दुनिया में अनगिनत लाखों ग्रह हैं।

अनुच्छेद 52. समृद्ध दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे संसार हैं जो कला और संस्कृति से समृद्ध और समृद्ध हैं जैसे कि फ्रा श्री अय्यामेट्री बुद्ध का युग। इस दुनिया में अनगिनत लाखों ग्रह हैं।

अनुच्छेद 53. समृद्ध दुनिया में अभी भी कुछ ऐसी दुनिया है जो टूटे हुए बमों के साथ आती हैं। ये दुनिया लाखों सितारों के साथ गिनी जाती है।

अनुच्छेद 54 वह जो सार्वभौमिक है चीजों के चक्र की एक घटना है। जो मानव जीवन की नियति, समृद्ध व्यक्ति की तरह कर्म में परिचालित होता है। हर तरह से, सार्वभौमिक ब्रह्मांड सभी दुखों की दुनिया है

संख्या 55. इस ब्रह्मांड में अनगिनत समृद्ध चीजें बनाई और बनाई गई हैं। एक वैज्ञानिक का दृष्टान्त जो दुनिया को परमाणुओं में अलग करता है। परमाणु की संख्या ब्रह्मांड की तुलना में भी कम है।

अनुच्छेद 56 ब्रह्मांड में समृद्ध कोई भी नहीं है। यह जो है वह है

अनुच्छेद 57 वह जो सार्वभौमिक है। यह क्या है क्योंकि सार्वभौमिक ब्रह्मांड को बाध्य नहीं किया जा सकता है और न ही के लिए कोई शुरुआती बिंदु नहीं है। कोई अंतिम बिंदु नहीं है। कोई चौड़ाई आकार नहीं लंबाई का कोई आकार नहीं कोई गहराई नहीं ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसे अंदर बुलाया जा सके। बाहर जैसी कोई चीज नहीं है। केंद्र नामक कोई बिंदु नहीं है। ऐसा कोई भाग नहीं है जिसे ऊपर कहा जा सके। ऐसा कोई भाग नहीं है जिसे नीचे कहा जा सके।

बड़ी बड़ी बातें हालांकि सार्वभौमिक, ब्रह्मांड हर मिनट क्षय का अनुभव करता है। जैसा कि यहां उद्धृत सूत्र एक व्यक्ति की तुलना में इस तरह है, इसलिए यह गलत नहीं है। कोरोनरी के कारण हम बहुत मर जाते हैं। कोविद वायरस आज दीमक की तरह चींटियों के रूप में मरा है। लेकिन आज का मुद्दा है हम इंसान हैं एक नेक दिल के साथ पैदा हुआ इतने बड़े खतरे के साथ एक खराब दुनिया की स्थिति में वह उदात्त मन स्वाभाविक रूप से मोक्ष पाने के हकदार हैं लाइव और अमरता और निर्वाण की दुनिया में जीवित रहने का एक तरीका मिला भगवान बुद्ध की और इसीलिए जब वह आज जीवित हैं इसलिए, हमें सभी बुरी चीजों को रोकना चाहिए। झगड़े बंद करो और स्वार्थी बनो, तुम मूर्खता से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हो। जीवन की सच्चाई, मोक्ष की सच्चाई के बारे में सोचें मुक्ति का जिसे भगवान बुद्ध ने पहले ही पढ़ा दिया था वह केवल प्रेम को कहना है अनुकूल मित्रता हो सभी मनुष्यों के लिए पूर्ण केवल बनाया गया, सभी को शुभकामनाएं हैं। क्रोध, द्वेष, बदला लेना दूसरों के लिए, यहां तक ​​कि हमारे अपने दुश्मन। जो अमीर हैं, वे पर्याप्त अमीर हैं, बस पर्याप्त हैं। दूसरों के लिए बुरा मत करो। केवल दूसरों का भला करें। सभी लोगों के लिए दया के साथ यह वह परिणाम है जो हम वास्तव में चाहते हैं। हमारे आत्मा को प्रतिबिंबित करने वाले अच्छे परिणाम साफ और स्पष्ट हैं। हर्ष और उल्लास का होना हंसमुख और शुद्ध भलाई के साथ खिल बिना गंदगी के भी जो भगवान बुद्ध के महान उपदेशों द्वारा है निर्वाण की दुनिया का द्वार होगा पवित्र व्यक्ति की दुनिया, एक संत। सभी योग्यता और योग्यता कर रहे हैं जब बहुत शक्तिशाली है जीवन की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा अधिशेष है। केवल जनता के लिए महान लाभ पैदा करते हैं। कुलीन मन हमारे दिलों को उच्चतर भेजना क्लीनर और उज्जवल जिससे महान ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे दिमाग में हुआ, वह बुद्ध है, और वह सच्चाई जानता था। मानव जीवन और सभी चीजों और सार्वभौमिक ब्रह्मांड के बारे में और संसार से मुक्त हो जाओ अनंत ब्रह्माण्ड से अनुपस्थित, विशाल, अनंत, असीम संसार के सभी कष्ट स्वच्छता की दुनिया में जो पूरी तरह से खाली है एक ऐसी दुनिया जिसके पास कुछ भी नहीं है वह एक ऐसी दुनिया है जो सभी दुखों से मुक्त हो जाती है। भगवान बुद्ध के निर्वाण की दुनिया में अभिजात वर्ग की दुनिया अमन और शांति का स्थान है उज्ज्वल, हंसमुख, अमरता जो शाश्वत दुखों से मुक्त है

 ∞∞∞∞∞

4/4

ไทย-ฮินดี

ไทย-อังกฤษ-จีน-ฮินดี-รัสเซีย-อาหรับ

∞∞∞∞∞

โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น

यह उस समय के लोगों के लिए एक चेतावनी होगी कि उन्हें विनाश की सच्चाई, हर जीवन और हर चीज का क्षरण याद दिलाया गया था। भले ही अनंत ब्रह्मांड असीम हो। 

∞∞∞∞∞

 

ทำไมเราจึงไม่ใช้ความคิดคิดดูความจริงบ้าง ที่มันตรงกับหลักสัจธรรมทางพระพุทธศาสนา และไวรัสโคโรนา โควิด-19 นี่เอง ที่น่าจะได้เตือนความทรงจำของคนทั้งโลก ให้คืนไปสู่สัจธรรม  ที่ว่าด้วยความเสื่อมสลายความวอดวายสิ้นสุดของชีวิตและสรรพสิ่งนั้น มีมาตามลำดับอยู่ตลอดเวลาแล้ว ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดพ้นไปจากความเสื่อมสลายดับวายไปเลย  ที่ในที่สุดชีวิตและสรรพสิ่ง ย่อมไปสู่จุดนั้น อย่างไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไปได้เลย เราดูโควิด-19กำลังทำลายโลกอย่างบ้าคลั่งโหดร้ายไร้ความกรุณาปรานี   ไม่เคยมีปรากฏว่ามีคนตายไปอย่างมหาศาลโดยฝ่ายที่ตายตายไปแบบพ่ายแพ้หมดประตูสู้ไปอย่างง่าย ๆ และตายไปแบบทรมานโดดเดี่ยวเดียวดายไร้การโอบกอดสั่งเสียเหมือนการตายไปธรรมดา ๆ ของคนเราเลย ไม่มีครั้งไหนเท่าคราวนี้เลย แม้ในช่วงเวลาสั้น ๆ  ไม่ถึง 6 เดือนเท่านั้นเอง ดังสถิติคนทั่วโลก ที่สิ้นขีวิตไปเพราะไวรัสโควิดวันนี้ มีจำนวนรวมถึง 239,602 คนเข้าไปแล้ว  คนที่ป่วยหรือรอความเป็นความตายอยู่มีถึงกว่า 3 ล้าน 4 แสนชีวิต   ศพผู้ตายจากโควิดทั่วโลกวันนี้ หากเอามากองกันแล้ว ไม่ต่างจากกองภูเขาเลากา และซึ่งตั้งชื่อว่าภูเขาโควิด-19กองศพคนทั้งโลก   และสิ่งที่เราจะได้คิดก็คือ  ในจำนวนคนตายทั้งหมดนี้ แม้เราจะยังไม่มีสถิติแยกแยะใครเป็นใครก็ตาม  แต่แน่นอน  ใช่ว่ามีคนตายที่เป็นแต่พวกคนยากคนจน อนาถา หรือคนแก่ชราภาพเท่านั้น แต่หากมีหมดทุกชนชั้น  รวมทั้ง เศรษฐี  คนร่ำรวยมหาศาล คนมีฐานะดี  แม้ที่เป็นคนใหญ่คนโตทางอำนาจการเมือง  ก็มีที่ตายไปในครั้งนี้เป็นจำนวนไม่น้อย ทั้ง ๆที่ไม่มีคนใดเลยที่อยากจะตาย   คนร่ำรวย คนมั่งมี คนเป็นเศรษฐีป้องกันตนขนาดไหนก็ไม่รอดความตาย นี่เป็นสัจธรรมที่กำลังมองเห็นกันอยู่ไม่ใช่หรือโดยเฉพาะที่ตายไปในอเมริกา สเปน  อิตาลี สหราชอาณาจักร  เยอรมัน ตุรกี  รัสเซีย  อิหร่าน  บราซิล  หรือจีนเอง   ล้วนคนเจริญ คนทันสมัย คนในโลกเทกนิคเจริญสูงสุดในโลกทั้งนั้นก็ยังตายไปอย่างกับใบไม้ร่วง  และครั้นเมื่อตายไป  ก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลย  ร่างที่เมื่อมีชิวิตอยู่ล้วนเต็มไปด้วยเครื่องประดับตกแต่งงดงามอร่ามเรือง บอกฐานะอย่างกะเทพเทวาอย่างมิใช่คนธรรมดา ๆ เลยก็มี  แต่เมื่อโควิด-19 มาถึงแล้วร่างนั้นกลับกลายเป็นเพียงซากศพที่ไร้ค่า ไร้ราคาไปหมด ดุจดังท่อนไม้ผุ ๆ ท่อนหนึ่งทิ้งไว้ข้างทางเท่านั้นเอง   ท่านไปตัวเปล่า โดดเดี่ยวเดียวดายแท้ ๆ แล้วทำไมขณะนี้  ไม่รีบทำความดีกันก่อนตายไปล่ะ ทำความดีกันเสียตั้งแต่บัดนี้  

และเรื่องสัจธรรมความตายความเสื่อมสลายของสรรพสิ่งนี้  เป็นคำสอนแม้บทเริ่มต้นและบทสุดท้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทีเดียว  สำหรับมนุษย์ที่ต้องตายนั้น แท้จริง  ยังเป็นสิ่งเล็ก ๆ  เหมือนมดเหมือนปลวก คนตายไปคนหนึ่งไม่ต่างอะไรเลยจากมดจากปลวก  ที่เกิดมาอยู่ไปไม่ทันข้ามวันข้ามคืน หรืออายุก็ไม่นานกี่วันกี่ปีก็ต้องตายกันทุกคน ๆ     เพราะแท้จริง  แม้สิ่งที่ใหญ่โต  มโหฬาร ยิ่งใหญ่  เช่นดวงอาทิตย์ ดวงดาวในจักรวาล  ดูแต่ดวงดาวในจักรวาลเถิด สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬารปานนั้น หรือแม้กระทั่งจักรวาลทั้งหมดเองก็ยังคงเสื่อมสลายแตกดับลงไปเป็นประจำวัน วันหนึ่ง นาทีหนึ่ง  วินาทีหนึ่ง แม้ในนาทีนี้ วินาทีนี้ ก็มีการดับ แตกสลายของดวงดาวทั้งจักรวาล  นับร้อยนับพันล้านโกฎิดวง ...ดังปรากฏสัจธรรมนี้ในพระสูตรหนึ่งคือ สากลจักรวาลสากลศาสนา ว่าดังนี้ :-  

ข้อ 3 ในท้องฟ้ามีแต่อนันตจักรวาล มีพระอาทิตย์ และพระจันทร์ เป็นโกฏิเป็นล้านดวง  นี่เป็นพุทธฎีกา อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้แล้ว.....

ข้อ 6 ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย อนันตจักรวาลอันมีเงาฉายดั่งท้องฟ้า ปรากฏแด่สายตามนุษย์นั้น มีความกว้างใหญ่ไพศาล หาขอบเขตมิได้  หาที่สุดมิได้......

ข้อ 44 ท่านผู้เจริญ ยังมีพระอาทิตย์ โลก และพระจันทร์เช่นเดียวกับพระอาทิตย์ โลก และพระจันทร์ ที่เรารู้จักอยู่อีกในสากลจักรวาล จำนวนสุดจักคณานับได้ 

ข้อ 45  ท่านผู้เจริญ หากนักวิทยาศาสตร์สามารถแยกโลกทั้งโลกออกเป็นปรมาณูซึ่งเล็กที่สุดได้แล้ว จำนวนพระอาทิตย์โลก และพระจันทร์ในสากลจักรวาลยังจักมีมากกว่าปรมาณูที่นักวิทยาศาสตร์แยกได้จากโลกทั้งโลกเสียอีก.....

ข้อ 50 ท่านผู้เจริญ  ยังมีโลกบางโลกที่มีมนุษย์ยุควิทยาศาสตร์และอวกาศเช่นเดียวกับโลกมนุษย์เราอาศัยอยู่ โลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฎิล้านดวง 

ข้อ 51 ท่านผู้เจริญ ยังมีโลกบางโลกที่กำลังเกิดกลียุคและมนุษย์กำลังทำสงครามล้างโลกกันอยู่ โลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฎิล้านดวง 

ข้อ 52 ท่านผู้เจริญ  ยังมีโลกบางโลกที่อุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปวัฒนธรรมดุจดั่งยุคของพระศรีอาริยเมตไตรพุทธเจ้า โลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฎิล้านดวง 

ข้อ 53 ท่านผู้เจริญ  ยังมีโลกบางโลกที่ถึงกาลอวสานด้วยการแตกระเบิดออกเป็นเสี่ยงๆโลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฏิล้านดวง

ข้อ 54 ท่านผู้เจริญ ห้วงสากลจักรวาล มีปรากฎการณ์แห่งวัฏจักรของสรรพสิ่ง อันหมุนเวียนเป็นกงกรรมดุจเดียวกับโชคชะตาชีวิตมนุษย์ ท่านผู้เจริญ กล่าวโดยปรมัตถ์แล้วสากลจักรวาลเป็นห้วงทุกข์ทั้งปวง  

ข้อ 55  ท่านผู้เจริญ  สรรพสิ่งที่บังเกิดขึ้นและแตกดับไปกับสากลจักรวาลนี้มีจำนวนเหลือที่จักคณานับ อุปมาดั่งนักวิทยาศาสตร์ที่แยกโลกเป็นปรมาณู จำนวนปรมาณูที่นับได้นั้นยังน้อยกว่าสรรพสิ่งแห่งสากลจักรวาลเสียอีก 

ข้อ 56   ท่านผู้เจริญ สากลจักรวาลไม่มีผู้ใดสร้าง  มันเป็นสิ่งที่มันเป็น   

ข้อ 57 ท่านผู้เจริญ สากลจักรวาลเป็น สิ่งที่มันเป็น ด้วยเหตุว่าสากลจักรวาลนี้หาขอบเขตมิได้  หาที่สุดมิได้ ไม่มีจุดที่เป็นที่เริ่มต้น   ไม่มีจุดที่เป็นที่สิ้นสุด  ไม่มีขนาดความกว้าง  ไม่มีขนาดความยาว ไม่มีขนาดความลึก  ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างใน   ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างนอก  ไม่มีจุดที่เรียกว่าศูนย์กลาง ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างบน  ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างล่าง  ท่านผู้เจริญ สากลจักรวาลเป็นปรมัตถธรรม  

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ แม้สากลอนันตจักรวาลก็ยังคงประสบความเสื่อมสลายอยู่ทุกนาทีวินาที ดังพระสูตรที่ยกมากล่าวนี้ เช่นนี้  เทียบกับคนๆ หนึ่งแล้วจึงไม่ผิดไปเลย ที่เราตายกันมหาศาลเพราะโคโรนาไวรัสโควิดวันนี้ก็ดุจดังการตายอย่างมดอย่างปลวกนั่นเอง   แต่ประเด็นในวันนี้ก็คือ  เราเป็นมนุษย์ ผู้เกิดมาพร้อมดวงใจอันสูงส่งประเสริฐ  ในสถานการณ์โลกร้ายด้วยมหาภัยเช่นนี้แล้ว  ผู้มีจิตอันสูงส่งประเสริฐนั้น ย่อมสมควรที่จะได้พบความรอด ความมีชีวิตอยู่ และความเป็นอมตะ และได้พบทางรอดไปสู่โลกนิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนั่นแหละ เหตุใดเมื่อมีชีวิตอยู่วันนี้ เราทั้งหลายจึงควรเสียที่จะระงับยับยั้งสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมทั้งสิ้นทั้งปวง จงเลิกการทะเลาะเบาะแว้งเห็นแก่ตัวแก่ได้กระทำตนเป็นศัตรูแก่กันและกันอย่างโง่เขลาลงเสียเถิด   มาพินิจคิดตรึกตรองสัจธรรมแห่งชีวิตสัจธรรมแห่งความรอด แห่งความพ้นทุกข์  อันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้แล้ว นั่นก็คือจงมีแต่ความรัก มีไมตรีจิตมิตรภาพอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์แด่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย สร้างขึ้นแต่สิ่งเดียวคือความปรารถนาดีเถิด จงระงับลดทอนความโกรธ ความอาฆาต  ความพยาบาทการจองเวร แด่ผู้อื่นแม้กระทั่งศัตรูของเราเอง   ผู้ที่มั่งมี ได้ดิบได้ดีเกินพอดีพอเพียงแล้วจงอย่าทำความชั่วความเลวต่อผู้อื่นเลย  จงทำแต่ความดีมีประโยชน์แก่คนอื่นทั้งหลายทั้งปวง ด้วยความเมตตา กรุณา ปรานีแด่คนทั้งหลายเถิด   นั้นแหละคือผลที่เราต้องการจริง ๆ  การส่งผลที่ดีที่สะท้อนสู่ดวงจิตวิญญาณของเราให้สะอาดผ่องแผ้ว ให้มีแต่ความปิติโสมนัส เบิกบานและเบ่งบานด้วยความดีบริสุทธิ์ ไร้ความสกปรกแม้เท่าธุลีดิน ซึ่งนั่นแหละโดยคำสอนอันประเสริฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จักเป็นประตูเปิดสู่โลกแห่งมรรคผลนิพพาน โลกแห่งพระอริยบุคคลความเป็นอรหันต์  จงระวัง ขัดเกลาให้ดวงจิตจงผ่องแผ้ว สะอาด สว่างและสงบ ประกอบแต่กุศลจิต กุศลธรรม อย่ากระทำความชั่วความเลวใดใดเลย  ทำแต่กุศลผลบุญผลทานทั้งสิ้น  เมื่อมีพลังมาก มีส่วนเกินแห่งเศรษฐกิจแห่งชีวิตมากมายมหาศาล ก็จงสร้างแต่ประโยชน์มวลชนอันยิ่งใหญ่เถิด มโนวิญญาณอันสูงส่งประเสริฐ ส่งให้ดวงจิตของเราสูงส่งขึ้น  สะอาดผ่องใสขึ้น  นั้นแหละนำไปสู่มหาสติมหาปัญญา บังเกิดขึ้นในดวงจิตของเราบรรลุสู่ความเป็นผู้รู้ คือ พุทธะ  และนั้นแหละได้รู้ความจริง เกี่ยวกับชีวิต มนุษย์ และสรรพสิ่ง  และทั้งสากลอนันตจักรวาล  และพ้นไปจากโลก ขาดไปจากสากลอนันตจักรวาลทีใหญ่โตมโหฬารไร้ขอบเขตทั้งหลายอันเป็นห้วงแห่งทุกข์ทั้งปวง ไปสู่โลกนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โลกแห่งพระอริยบุคคลอรหันต์ ที่แห่งความสุขสงบ สว่างไสวเบิกบาน  เป็นอมตะที่พ้นทุกข์นิรันดร 

ไทย-อังกฤษ-จีน-ฮินดี-รัสเซีย-อาหรับ

∞∞∞∞∞ 

5. Russia 

โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น

Это было бы предупреждением людям того времени, что им напомнили об истине разрушения, деградации каждой жизни и всего, даже если бесконечная вселенная безгранична.

∞∞∞∞∞

 

Почему мы не используем свои мысли, чтобы думать об истине? Что это соответствует буддийской истине И вирус Коронала, Covid-19, который должен был напомнить всему миру Вернуться к истине Это о распаде, конце жизни и все такое Пришел в порядок все время Ничто не идет от распада к провалу. Что в итоге жизнь и все Естественно иду к этому моменту Абсолютно не в состоянии избежать вообще Мы смотрели, как Covid-19 безжалостно уничтожает мир. Никогда не было огромного количества смерти с теми, кто умер, потерпел поражение, потерял свои двери, легко сражался и умер от пыток в одиночку и без объятий, как обычная смерть для нас. Ничего в это время. Даже в короткие сроки менее 6 месяцев Как статистика людей по всему миру Который вымер из-за вируса Covid сегодня В общей сложности 239 602 человека, более 3 миллионов 4ста тысяч человек, которые больны или ожидают смерти, сегодня мертвы из мира Covid сегодня. Если уже собрал Ничем не отличается от гор И назвал его Гора Ковид-19, мавзолей всего мира И что мы можем думать о том, Среди всех этих мертвецов Хотя у нас нет статистики, чтобы отличить, кто есть кто, но, конечно, есть только мертвые люди, которые бедны, нищие, нищие или только пожилые. Но если есть все классы, включая миллионеров, состоятельных людей, состоятельных людей, даже тех, кто политически влиятельны. В это время много смертей, хотя никто не хочет умирать. Богатые люди, богатые люди, богатые люди, богатые самообороной, не переживут смерть. Это правда, которая видна? Особенно те, которые умирают в Америке, Испании, Италии, Великобритании, Германии, Турции, России, Иране, Бразилии или Китае. Все современные люди, современные люди в мире, самые технически процветающие в мире, также умирают, как осенние листья. И когда он умер Тогда вообще ничего не мог взять с собой Тело, которое при жизни полно ярких украшений. Сказал статус бога Дева, а не просто нормального человека. Прибывшее тело оказалось бесполезным трупом, как будто на обочине дороги остался только один кусок дерева. Ты ушел Действительно одиноко тогда почему сейчас Не торопись делать добро перед смертью. Делай добрые дела с этого момента

И Истина, Смерть, Разложение всего Это учение, хотя начало и последняя глава Господа Будды Для людей, которые умерли, по правде говоря, они все еще мелочи, как муравьи и термиты. Один покойник ничем не отличается от муравьев термитов. Это было рождено вовремя, чтобы быть на ночь Или возраст, не долгий, несколько дней или много лет, должен умереть за всех, потому что действительно, даже такие огромные вещи, как великое солнце Звезды во вселенной Смотрите только звезды во вселенной. Эта огромная вещь Или даже вся вселенная все еще распадается, распадается каждый день. Один день, одна минута, одна секунда. Даже в эту минуту эта секунда - это распад всей вселенной. Сотни миллиардов звезд ... Как видно, эта истина в сутре Вселенская вселенная, религия такова:

Номер 3 В небе существует только бесконечная вселенная с миллионами солнц и лун. Это Верховный Будда. Высочество короля Господь Будда сказал, .....

Статья 6 Посмотрите на всех зажиточных людей. Вечная вселенная с тенями, сияющими как небо. Появилось в человеческом глазу Существует огромное пространство В той степени, Неиссякаемый ......

Статья 44. У процветающих людей также есть солнце, земля и луна, точно так же, как мы знаем солнце, землю и луну во вселенском мире. Счетные числа

Статья 45. Процветающий человек, если ученый может разделить весь мир на наименьший атомный атом Мировое солнечное число И луна во вселенной больше, чем ученые-атомщики отделили от всего мира .....

Статья 50. У процветающего человека все еще есть некоторые миры, в которых есть люди в эпоху науки и космоса, точно так же как наш человеческий мир. Этот мир имеет бесчисленные миллионы планет.

Статья 51 В процветающем мире все еще существует мир, в котором царит хаос, и люди воюют с миром. Этот мир имеет бесчисленные миллионы планет.

Статья 52. В процветающем мире все еще есть некоторые богатые и процветающие миры искусства и культуры, такие как эпоха Будды Пхра Шри Айяметтри. Этот мир имеет бесчисленные миллионы планет.

Статья 53. В процветающем мире все еще есть некоторые миры, которые заканчиваются разбитыми бомбами, которые насчитывают миллионы звезд.

Статья 54 Тот, кто универсален Есть феномен круговорота вещей. Который циркулирует в карме, как судьба человеческой жизни, процветающей. Во всех отношениях универсальная вселенная - это мир всех страданий.

Номер 55. Есть бесчисленное множество процветающих вещей, которые созданы и погибли в этой вселенной. Притча об ученом, разделяющем мир на атомы. Количество атомных счетов даже меньше, чем во Вселенной.

Статья 56 Никто, кто процветал во вселенной. Это то, что это

Статья 57 Тот, кто универсален. Что это такое Потому что вселенная не может быть ограничена Ни для Там нет отправной точки. Там нет конечной точки. Без размера ширины Без размера длины Нет глубины Там нет части, которая может быть вызвана внутри. Там нет такой вещи, как снаружи. Там нет точки под названием центр. Там нет частей, которые можно назвать выше. Там нет части, которая может быть названа ниже.

Большие вещи Несмотря на универсальность, вселенная продолжает испытывать распад каждую минуту. Поскольку Сутра, цитируемая здесь, похожа на это, по сравнению с одним человеком, то это не так. Мы много умираем из-за коронарной болезни. Вирус Covid сегодня так же мертв, как муравьи, как термиты. Но сегодняшняя проблема Мы люди Родился с благородным благородным сердцем В плохом мире ситуация с такой большой опасностью Этот благородный благородный ум Естественно заслуживает найти спасение жить И бессмертие И нашел способ выжить в мире нирваны Господа Будды и вот почему, когда он жив сегодня Поэтому мы должны тратить, чтобы удержать все злые вещи. Прекратите драки и будьте эгоистичны, вы глупо становитесь врагами друг друга. Давай думать о правде жизни, правде спасения Освобождения Чему Господь Будда уже учил То есть только любовь Дружеской дружбы Полная для всех людей Создано только, все добрые пожелания. Сдерживать гнев, злобу, месть Для других, даже наших собственных врагов. Те, кто богаты, становятся достаточно богатыми, просто достаточно. Не делайте плохо другим. Только делай добро всем остальным. С состраданием ко всем людям Это результат, которого мы действительно хотим. Хорошие результаты, которые отражают нашу душу, чисты и ясны. Иметь радость и радость Веселая и расцвела с чистой добротой Без грязи, даже как грязь Что по благородному учению Господа Будды Будет дверь в мир Нирваны Мир Архата, будучи святым, остерегайтесь очищения ума, будьте ясны, легки и миролюбивы, делайте только добрые дела, не делайте зла, вообще никакого зла Делать все заслуги и заслуги Когда очень мощный Существует огромный избыток экономики жизни. Только создавайте большие выгоды для масс. Благородный благородный ум Посылая наши сердца выше Чище и ярче Это приводит к великой мудрости. Это произошло в наших умах, чтобы достичь знания, то есть Будды, и что он знал правду. О жизни человека и всех вещах и вселенной И быть свободным от мира Отсутствующий в бесконечной вселенной, огромный, бесконечный, безграничный мир всех страданий В мир чистоты, который совершенно пуст Мир, в котором нет ничего, кроме Это мир, который освобожден от всех страданий. В мир Нирваны Господа Будды Мир аристократии Место мира и спокойствия яркий, веселый, Мир аристократии Место мира и спокойствия яркий, веселый, Бессмертие, свободное от вечных страданий 

∞∞∞∞∞

5/5

ไทย/รัสเซีย

โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น

Это было бы предупреждением людям того времени, что им напомнили об истине разрушения, деградации каждой жизни и всего, даже если бесконечная вселенная безгранична.  

∞∞∞∞∞

 

ทำไมเราจึงไม่ใช้ความคิดคิดดูความจริงบ้าง ที่มันตรงกับหลักสัจธรรมทางพระพุทธศาสนา และไวรัสโคโรนา โควิด-19 นี่เอง ที่น่าจะได้เตือนความทรงจำของคนทั้งโลก ให้คืนไปสู่สัจธรรม  ที่ว่าด้วยความเสื่อมสลายความวอดวายสิ้นสุดของชีวิตและสรรพสิ่งนั้น มีมาตามลำดับอยู่ตลอดเวลาแล้ว ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดพ้นไปจากความเสื่อมสลายดับวายไปเลย  ที่ในที่สุดชีวิตและสรรพสิ่ง ย่อมไปสู่จุดนั้น อย่างไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไปได้เลย เราดูโควิด-19กำลังทำลายโลกอย่างบ้าคลั่งโหดร้ายไร้ความกรุณาปรานี   ไม่เคยมีปรากฏว่ามีคนตายไปอย่างมหาศาลโดยฝ่ายที่ตายตายไปแบบพ่ายแพ้หมดประตูสู้ไปอย่างง่าย ๆ และตายไปแบบทรมานโดดเดี่ยวเดียวดายไร้การโอบกอดสั่งเสียเหมือนการตายไปธรรมดา ๆ ของคนเราเลย ไม่มีครั้งไหนเท่าคราวนี้เลย แม้ในช่วงเวลาสั้น ๆ  ไม่ถึง 6 เดือนเท่านั้นเอง ดังสถิติคนทั่วโลก ที่สิ้นขีวิตไปเพราะไวรัสโควิดวันนี้ มีจำนวนรวมถึง 239,602 คนเข้าไปแล้ว  คนที่ป่วยหรือรอความเป็นความตายอยู่มีถึงกว่า 3 ล้าน 4 แสนชีวิต   ศพผู้ตายจากโควิดทั่วโลกวันนี้ หากเอามากองกันแล้ว ไม่ต่างจากกองภูเขาเลากา และซึ่งตั้งชื่อว่าภูเขาโควิด-19กองศพคนทั้งโลก   และสิ่งที่เราจะได้คิดก็คือ  ในจำนวนคนตายทั้งหมดนี้ แม้เราจะยังไม่มีสถิติแยกแยะใครเป็นใครก็ตาม  แต่แน่นอน  ใช่ว่ามีคนตายที่เป็นแต่พวกคนยากคนจน อนาถา หรือคนแก่ชราภาพเท่านั้น แต่หากมีหมดทุกชนชั้น  รวมทั้ง เศรษฐี  คนร่ำรวยมหาศาล คนมีฐานะดี  แม้ที่เป็นคนใหญ่คนโตทางอำนาจการเมือง  ก็มีที่ตายไปในครั้งนี้เป็นจำนวนไม่น้อย ทั้ง ๆที่ไม่มีคนใดเลยที่อยากจะตาย   คนร่ำรวย คนมั่งมี คนเป็นเศรษฐีป้องกันตนขนาดไหนก็ไม่รอดความตาย นี่เป็นสัจธรรมที่กำลังมองเห็นกันอยู่ไม่ใช่หรือโดยเฉพาะที่ตายไปในอเมริกา สเปน  อิตาลี สหราชอาณาจักร  เยอรมัน ตุรกี  รัสเซีย  อิหร่าน  บราซิล  หรือจีนเอง   ล้วนคนเจริญ คนทันสมัย คนในโลกเทกนิคเจริญสูงสุดในโลกทั้งนั้นก็ยังตายไปอย่างกับใบไม้ร่วง  และครั้นเมื่อตายไป  ก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลย  ร่างที่เมื่อมีชิวิตอยู่ล้วนเต็มไปด้วยเครื่องประดับตกแต่งงดงามอร่ามเรือง บอกฐานะอย่างกะเทพเทวาอย่างมิใช่คนธรรมดา ๆ เลยก็มี  แต่เมื่อโควิด-19 มาถึงแล้วร่างนั้นกลับกลายเป็นเพียงซากศพที่ไร้ค่า ไร้ราคาไปหมด ดุจดังท่อนไม้ผุ ๆ ท่อนหนึ่งทิ้งไว้ข้างทางเท่านั้นเอง   ท่านไปตัวเปล่า โดดเดี่ยวเดียวดายแท้ ๆ แล้วทำไมขณะนี้  ไม่รีบทำความดีกันก่อนตายไปล่ะ ทำความดีกันเสียตั้งแต่บัดนี้  

และเรื่องสัจธรรมความตายความเสื่อมสลายของสรรพสิ่งนี้  เป็นคำสอนแม้บทเริ่มต้นและบทสุดท้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทีเดียว  สำหรับมนุษย์ที่ต้องตายนั้น แท้จริง  ยังเป็นสิ่งเล็ก ๆ  เหมือนมดเหมือนปลวก คนตายไปคนหนึ่งไม่ต่างอะไรเลยจากมดจากปลวก  ที่เกิดมาอยู่ไปไม่ทันข้ามวันข้ามคืน หรืออายุก็ไม่นานกี่วันกี่ปีก็ต้องตายกันทุกคน ๆ     เพราะแท้จริง  แม้สิ่งที่ใหญ่โต  มโหฬาร ยิ่งใหญ่  เช่นดวงอาทิตย์ ดวงดาวในจักรวาล  ดูแต่ดวงดาวในจักรวาลเถิด สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬารปานนั้น หรือแม้กระทั่งจักรวาลทั้งหมดเองก็ยังคงเสื่อมสลายแตกดับลงไปเป็นประจำวัน วันหนึ่ง นาทีหนึ่ง  วินาทีหนึ่ง แม้ในนาทีนี้ วินาทีนี้ ก็มีการดับ แตกสลายของดวงดาวทั้งจักรวาล  นับร้อยนับพันล้านโกฎิดวง ...ดังปรากฏสัจธรรมนี้ในพระสูตรหนึ่งคือ สากลจักรวาลสากลศาสนา ว่าดังนี้ :-  

ข้อ 3 ในท้องฟ้ามีแต่อนันตจักรวาล มีพระอาทิตย์ และพระจันทร์ เป็นโกฏิเป็นล้านดวง  นี่เป็นพุทธฎีกา อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้แล้ว.....

ข้อ 6 ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย อนันตจักรวาลอันมีเงาฉายดั่งท้องฟ้า ปรากฏแด่สายตามนุษย์นั้น มีความกว้างใหญ่ไพศาล หาขอบเขตมิได้  หาที่สุดมิได้......

ข้อ 44 ท่านผู้เจริญ ยังมีพระอาทิตย์ โลก และพระจันทร์เช่นเดียวกับพระอาทิตย์ โลก และพระจันทร์ ที่เรารู้จักอยู่อีกในสากลจักรวาล จำนวนสุดจักคณานับได้ 

ข้อ 45  ท่านผู้เจริญ หากนักวิทยาศาสตร์สามารถแยกโลกทั้งโลกออกเป็นปรมาณูซึ่งเล็กที่สุดได้แล้ว จำนวนพระอาทิตย์โลก และพระจันทร์ในสากลจักรวาลยังจักมีมากกว่าปรมาณูที่นักวิทยาศาสตร์แยกได้จากโลกทั้งโลกเสียอีก.....

ข้อ 50 ท่านผู้เจริญ  ยังมีโลกบางโลกที่มีมนุษย์ยุควิทยาศาสตร์และอวกาศเช่นเดียวกับโลกมนุษย์เราอาศัยอยู่ โลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฎิล้านดวง 

ข้อ 51 ท่านผู้เจริญ ยังมีโลกบางโลกที่กำลังเกิดกลียุคและมนุษย์กำลังทำสงครามล้างโลกกันอยู่ โลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฎิล้านดวง 

ข้อ 52 ท่านผู้เจริญ  ยังมีโลกบางโลกที่อุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปวัฒนธรรมดุจดั่งยุคของพระศรีอาริยเมตไตรพุทธเจ้า โลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฎิล้านดวง 

ข้อ 53 ท่านผู้เจริญ  ยังมีโลกบางโลกที่ถึงกาลอวสานด้วยการแตกระเบิดออกเป็นเสี่ยงๆโลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฏิล้านดวง

ข้อ 54 ท่านผู้เจริญ ห้วงสากลจักรวาล มีปรากฎการณ์แห่งวัฏจักรของสรรพสิ่ง อันหมุนเวียนเป็นกงกรรมดุจเดียวกับโชคชะตาชีวิตมนุษย์ ท่านผู้เจริญ กล่าวโดยปรมัตถ์แล้วสากลจักรวาลเป็นห้วงทุกข์ทั้งปวง  

ข้อ 55  ท่านผู้เจริญ  สรรพสิ่งที่บังเกิดขึ้นและแตกดับไปกับสากลจักรวาลนี้มีจำนวนเหลือที่จักคณานับ อุปมาดั่งนักวิทยาศาสตร์ที่แยกโลกเป็นปรมาณู จำนวนปรมาณูที่นับได้นั้นยังน้อยกว่าสรรพสิ่งแห่งสากลจักรวาลเสียอีก 

ข้อ 56   ท่านผู้เจริญ สากลจักรวาลไม่มีผู้ใดสร้าง  มันเป็นสิ่งที่มันเป็น   

ข้อ 57 ท่านผู้เจริญ สากลจักรวาลเป็น สิ่งที่มันเป็น ด้วยเหตุว่าสากลจักรวาลนี้หาขอบเขตมิได้  หาที่สุดมิได้ ไม่มีจุดที่เป็นที่เริ่มต้น   ไม่มีจุดที่เป็นที่สิ้นสุด  ไม่มีขนาดความกว้าง  ไม่มีขนาดความยาว ไม่มีขนาดความลึก  ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างใน   ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างนอก  ไม่มีจุดที่เรียกว่าศูนย์กลาง ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างบน  ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างล่าง  ท่านผู้เจริญ สากลจักรวาลเป็นปรมัตถธรรม  

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ แม้สากลอนันตจักรวาลก็ยังคงประสบความเสื่อมสลายอยู่ทุกนาทีวินาที ดังพระสูตรที่ยกมากล่าวนี้ เช่นนี้  เทียบกับคนๆ หนึ่งแล้วจึงไม่ผิดไปเลย ที่เราตายกันมหาศาลเพราะโคโรนาไวรัสโควิดวันนี้ก็ดุจดังการตายอย่างมดอย่างปลวกนั่นเอง   แต่ประเด็นในวันนี้ก็คือ  เราเป็นมนุษย์ ผู้เกิดมาพร้อมดวงใจอันสูงส่งประเสริฐ  ในสถานการณ์โลกร้ายด้วยมหาภัยเช่นนี้แล้ว  ผู้มีจิตอันสูงส่งประเสริฐนั้น ย่อมสมควรที่จะได้พบความรอด ความมีชีวิตอยู่ และความเป็นอมตะ และได้พบทางรอดไปสู่โลกนิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนั่นแหละ เหตุใดเมื่อมีชีวิตอยู่วันนี้ เราทั้งหลายจึงควรเสียที่จะระงับยับยั้งสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมทั้งสิ้นทั้งปวง จงเลิกการทะเลาะเบาะแว้งเห็นแก่ตัวแก่ได้กระทำตนเป็นศัตรูแก่กันและกันอย่างโง่เขลาลงเสียเถิด   มาพินิจคิดตรึกตรองสัจธรรมแห่งชีวิตสัจธรรมแห่งความรอด แห่งความพ้นทุกข์  อันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้แล้ว นั่นก็คือจงมีแต่ความรัก มีไมตรีจิตมิตรภาพอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์แด่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย สร้างขึ้นแต่สิ่งเดียวคือความปรารถนาดีเถิด จงระงับลดทอนความโกรธ ความอาฆาต  ความพยาบาทการจองเวร แด่ผู้อื่นแม้กระทั่งศัตรูของเราเอง   ผู้ที่มั่งมี ได้ดิบได้ดีเกินพอดีพอเพียงแล้วจงอย่าทำความชั่วความเลวต่อผู้อื่นเลย  จงทำแต่ความดีมีประโยชน์แก่คนอื่นทั้งหลายทั้งปวง ด้วยความเมตตา กรุณา ปรานีแด่คนทั้งหลายเถิด   นั้นแหละคือผลที่เราต้องการจริง ๆ  การส่งผลที่ดีที่สะท้อนสู่ดวงจิตวิญญาณของเราให้สะอาดผ่องแผ้ว ให้มีแต่ความปิติโสมนัส เบิกบานและเบ่งบานด้วยความดีบริสุทธิ์ ไร้ความสกปรกแม้เท่าธุลีดิน ซึ่งนั่นแหละโดยคำสอนอันประเสริฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จักเป็นประตูเปิดสู่โลกแห่งมรรคผลนิพพาน โลกแห่งพระอริยบุคคลความเป็นอรหันต์  จงระวัง ขัดเกลาให้ดวงจิตจงผ่องแผ้ว สะอาด สว่างและสงบ ประกอบแต่กุศลจิต กุศลธรรม อย่ากระทำความชั่วความเลวใดใดเลย  ทำแต่กุศลผลบุญผลทานทั้งสิ้น  เมื่อมีพลังมาก มีส่วนเกินแห่งเศรษฐกิจแห่งชีวิตมากมายมหาศาล ก็จงสร้างแต่ประโยชน์มวลชนอันยิ่งใหญ่เถิด มโนวิญญาณอันสูงส่งประเสริฐ ส่งให้ดวงจิตของเราสูงส่งขึ้น  สะอาดผ่องใสขึ้น  นั้นแหละนำไปสู่มหาสติมหาปัญญา บังเกิดขึ้นในดวงจิตของเราบรรลุสู่ความเป็นผู้รู้ คือ พุทธะ  และนั้นแหละได้รู้ความจริง เกี่ยวกับชีวิต มนุษย์ และสรรพสิ่ง  และทั้งสากลอนันตจักรวาล  และพ้นไปจากโลก ขาดไปจากสากลอนันตจักรวาลทีใหญ่โตมโหฬารไร้ขอบเขตทั้งหลายอันเป็นห้วงแห่งทุกข์ทั้งปวง   ไปสู่โลกแห่งความสะอาดอันสุดจะว่างเปล่า  โลกที่มีแต่ความไม่มีอะไร   นั่นแหละโลกที่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งหลาย ไปสู่โลกนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โลกแห่งพระอริยบุคคลอรหันต์ ที่แห่งความสุขสงบ สว่างไสวเบิกบาน  เป็นอมตะที่พ้นทุกข์นิรันดร 

ไทย-อังกฤษ-จีน-ฮินดี-รัสเซีย-อาหรับ

∞∞∞∞∞ 

6. Arab    

سيكون تحذيرًا للناس في ذلك الوقت أنه سيكون تحذيرًا لحقيقة الدمار ، وتدهور كل حياة وكل شيء ، حتى الكون اللامتناهي لا حدود له.

∞∞∞∞∞

 

لماذا لا نستخدم أفكارنا للتفكير في الحقيقة؟ أنه يتوافق مع الحقيقة البوذية والفيروس التاجي ، Covid-19 ، الذي كان ينبغي أن يذكر العالم بأسره للعودة إلى الحقيقة هذا عن الاضمحلال ، ونهاية الحياة وكل ذلك لقد حان النظام في كل وقت لا شيء ينتقل من الاضمحلال إلى الفشل. في النهاية والحياة وكل شيء الذهاب بشكل طبيعي إلى هذه النقطة غير قادر على الإطلاق على تجنب شاهدنا Covid-19 يدمر العالم بجنون بدون رحمة. لم يكن هناك أبداً عدد هائل من القتلى ، حيث مات أولئك الذين ماتوا وفقدوا في الهزيمة ، وفقدوا أبوابهم ، وقاتلوا بسهولة ، وماتوا من التعذيب بمفردهم ودون اعتناق ، مثل الموت الطبيعي بالنسبة لنا. لا شيء في هذا الوقت. حتى في وقت قصير ، أقل من 6 شهور كإحصاءات للناس حول العالم الذي مات بسبب فيروس كوفيد اليوم بمجموع 239602 شخصًا في المجموع ، أكثر من 3 ملايين وأربعمائة ألف شخص مريض أو ينتظرون الموتى اليوم من عالم Covid اليوم. إذا جمعت بالفعل لا يختلف عن الجبال وأطلق عليها جبل كوفيد 19 ، ضريح العالم كله وما يمكننا التفكير فيه هو من بين كل هؤلاء القتلى على الرغم من أننا لا نمتلك إحصائيات لتمييز من هو من ، ولكن بالطبع هناك فقط القتلى من الفقراء أو المعدمين أو المعوزين أو المسنين فقط. ولكن إذا كانت هناك جميع الطبقات ، بما في ذلك أصحاب الملايين ، والأثرياء ، والأثرياء ، حتى أولئك الذين هم أقوياء سياسياً. هناك الكثير من الوفيات في هذا الوقت ، على الرغم من أن لا أحد يريد أن يموت ، الأغنياء ، الأغنياء ، الأغنياء ، الأشخاص الدفاعيين ، مهما كان الكثير منهم لا ينجو من الموت. هل هذه هي الحقيقة التي يتم رؤيتها؟ خاصة أولئك الذين يموتون في أمريكا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وروسيا وإيران والبرازيل والصين ، كما يموت جميع الأشخاص الحديثين والعصريين في العالم والأكثر ازدهارًا من الناحية التقنية في العالم مثل إجازات الخريف. وعندما مات ثم لم أستطع أخذ أي شيء معه على الإطلاق الجسم ، عندما يكون على قيد الحياة ، مليء بزخارف زاهية. قال مكانة الإله ديفا ، وليس مجرد شخص عادي. وصل ، تبين أن تلك الجثة هي جثة لا قيمة لها ، كما لو كانت قطعة واحدة فقط من الخشب تركت على جانب الطريق. أنت رحلت وحيدا حقا لماذا الآن لا تستعجل فعل الخير قبل الموت. اعمل حسنات من الان

والحقيقة والموت وانحطاط كل شيء هو تعليم ، على الرغم من أن الفصل الأول والأخير من بوذا الرب بالنسبة للبشر الذين ماتوا ، في الحقيقة ، لا تزال أشياء صغيرة ، مثل النمل والنمل الأبيض. شخص واحد ميت لا يختلف عن النمل من النمل الأبيض. الذي ولد في الوقت المناسب ليكون بين عشية وضحاها أو العمر ، ليس طويلًا ، بضعة أيام أو سنوات عديدة ، يجب أن يموت من أجل الجميع لأنه حتى الأشياء الهائلة مثل الشمس العظيمة النجوم في الكون انظر فقط النجوم في الكون. هذا الشيء الهائل أو حتى الكون كله لا يزال يتحلل ، يتفكك كل يوم ، ذات يوم ، دقيقة واحدة ، ثانية واحدة ، حتى في هذه اللحظة ، هذه الثانية هي انحلال الكون بأكمله. مئات المليارات من النجوم ... كما يبدو ، هذه الحقيقة في سوترا هي الكون والدين على النحو التالي: -

رقم 3 في السماء ، لا يوجد سوى الكون اللامتناهي ، مع ملايين الشموس والأقمار. هذا هو بوذا الأعلى. سمو الملك قال الرب بوذا .....

المادة 6 انظروا إلى جميع الرخاء. كون أبدي مع ظلال مشرقة مثل السماء. ظهر للعين البشرية هناك مساحة شاسعة لا حدود لها لا ينضب ......

المادة 44. للازدهار أيضا الشمس والأرض والقمر ، كما نعرف الشمس والأرض والقمر في العالم الكوني. أرقام معدية

المادة 45: رجل مزدهر ، إذا استطاع العالم أن يفصل العالم كله إلى أصغر ذرة ذرية رقم شمس العالم والقمر في الكون أكثر مما انفصل العلماء الذريون عن العالم كله .....

المادة 50. لا يزال لدى الرجل المزدهر بعض العوالم التي لديها بشر في عصر العلم والفضاء ، مثل عالمنا البشري. يوجد في هذا العالم ملايين لا تحصى من الكواكب.

المادة 51 لا يزال العالم المزدهر عالما في حالة من الفوضى والبشر في حالة حرب مع العالم. يوجد في هذا العالم ملايين لا تحصى من الكواكب.

المادة 52. لا يزال العالم المزدهر يحتوي على بعض العوالم الغنية والمزدهرة بالفن والثقافة مثل عصر فرا سري أياميتري بوذا. يوجد في هذا العالم ملايين لا تحصى من الكواكب.

المادة 53 - ما زال للعالم المزدهر بعض العوالم التي تنتهي بالقنابل المحطمة. وهذه العوالم تحسب بملايين النجوم.

المادة 54 من هو عالمي هناك ظاهرة لدورة الأشياء. الذي ينتشر في الكارما مثل مصير الحياة البشرية ، والازدهار ، وبكل الوسائل ، الكون العالمي هو عالم لكل المعاناة

رقم 55. هناك أشياء لا تعد ولا تحصى مزدهرة تم إنشاؤها ومهلكة في هذا الكون. مثل العالم الذي يفصل العالم إلى ذرات. عدد التهم الذرية أقل من عدد الكون.

المادة 56 لا أحد ازدهر في الكون. هذا ما هو عليه

المادة 57 من هو عالمي. ما هذا لأن الكون الكوني لا يمكن تقييده لا ينضب لا توجد نقطة بداية. ليس هناك نقطة نهاية. لا يوجد حجم العرض لا يوجد حجم الطول لا عمق لا يوجد جزء يمكن استدعاؤه بالداخل. لا يوجد شيء مثل الخارج. ليس هناك نقطة تسمى المركز. لا توجد أجزاء يمكن استدعاؤها أعلاه. لا يوجد جزء يمكن استدعاؤه أدناه.

أشياء كبيرة على الرغم من كونه عالميًا ، لا يزال الكون يعاني من الاضمحلال كل دقيقة. كما تقول سوترا هنا مثل هذا ، مقارنة بشخص واحد ، لذلك ليس خطأ. نموت كثيرًا بسبب الشريان التاجي ، وفيروس كوفيد اليوم ميت مثل النمل مثل النمل الأبيض. لكن قضية اليوم نحن بشر ولد بقلب نبيل نبيل في وضع العالم السيئ مع مثل هذا الخطر الكبير هذا العقل النبيل النبيل بطبيعة الحال يستحق أن يجد الخلاص المعيشة والخلود ووجدت طريقة للبقاء في عالم السكينة عن الرب بوذا ولهذا السبب عندما يكون حيا اليوم لذلك ، يجب علينا أن نهدر لحجب كل الأشياء الشريرة. توقف عن المعارك وكن أنانياً ، فأنت تصبح بحمق أعداء لبعضكما البعض. تعال للتفكير في حقيقة الحياة ، حقيقة الخلاص التحرير التي علمها الرب بوذا بالفعل وهذا يعني الحب فقط لديك صداقة ودية كاملة لجميع البشر تم إنشاؤها فقط ، كل التمنيات الطيبة. امتنع عن الغضب والخبث والانتقام للآخرين ، حتى أعدائنا ، أولئك الأغنياء ، يصبحون أغنياء بما فيه الكفاية ، بما فيه الكفاية فقط. لا تسيء للآخرين. فقط افعل الخير لجميع الآخرين. برأفة جميع الناس هذه هي النتيجة التي نريدها حقًا ، فالنتائج الجيدة التي تعكس أرواحنا نظيفة وواضحة. للحصول على الفرح والفرح مبتهج ومزدهر بالخير الخالص بدون أوساخ ، حتى كأوساخ وهو من تعاليم الرب بوذا النبيلة سيكون باب عالم السكينة عالم المقدس ، قديس. القيام بكل الجدارة والاستحقاق عندما يكون قويا جدا هناك فائض كبير في اقتصاد الحياة. فقط خلق فوائد عظيمة للجماهير. العقل النبيل النبيل إرسال قلوبنا أعلى أنظف وأكثر إشراقًا هذا يؤدي إلى حكمة عظيمة. حدث في أذهاننا أن نحصل على المعرفة ، أي بوذا ، وأنه يعرف الحقيقة. عن حياة الإنسان وكل الأشياء والكون العالمي وتحرر من العالم غائب عن الكون اللامتناهي ، العالم الهائل ، اللامحدود ، اللامحدود لكل المعاناة إلى عالم النظافة الفارغ

عالم الارستقراطية مكان السلام والهدوء ساطع خلود خال من

∞∞∞∞∞

6/6

ไทย-อาหรับ 

โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น

سيكون تحذيرًا للناس في ذلك الوقت أنه سيكون تحذيرًا لحقيقة الدمار ، وتدهور كل حياة وكل شيء ، حتى الكون اللامتناهي لا حدود له. 

∞∞∞∞∞

ทำไมเราจึงไม่ใช้ความคิดคิดดูความจริงบ้าง ที่มันตรงกับหลักสัจธรรมทางพระพุทธศาสนา และไวรัสโคโรนา โควิด-19 นี่เอง ที่น่าจะได้เตือนความทรงจำของคนทั้งโลก ให้คืนไปสู่สัจธรรม  ที่ว่าด้วยความเสื่อมสลายความวอดวายสิ้นสุดของชีวิตและสรรพสิ่งนั้น มีมาตามลำดับอยู่ตลอดเวลาแล้ว ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดพ้นไปจากความเสื่อมสลายดับวายไปเลย  ที่ในที่สุดชีวิตและสรรพสิ่ง ย่อมไปสู่จุดนั้น อย่างไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไปได้เลย เราดูโควิด-19กำลังทำลายโลกอย่างบ้าคลั่งโหดร้ายไร้ความกรุณาปรานี   ไม่เคยมีปรากฏว่ามีคนตายไปอย่างมหาศาลโดยฝ่ายที่ตายตายไปแบบพ่ายแพ้หมดประตูสู้ไปอย่างง่าย ๆ และตายไปแบบทรมานโดดเดี่ยวเดียวดายไร้การโอบกอดสั่งเสียเหมือนการตายไปธรรมดา ๆ ของคนเราเลย ไม่มีครั้งไหนเท่าคราวนี้เลย แม้ในช่วงเวลาสั้น ๆ  ไม่ถึง 6 เดือนเท่านั้นเอง ดังสถิติคนทั่วโลก ที่สิ้นขีวิตไปเพราะไวรัสโควิดวันนี้ มีจำนวนรวมถึง 239,602 คนเข้าไปแล้ว  คนที่ป่วยหรือรอความเป็นความตายอยู่มีถึงกว่า 3 ล้าน 4 แสนชีวิต   ศพผู้ตายจากโควิดทั่วโลกวันนี้ หากเอามากองกันแล้ว ไม่ต่างจากกองภูเขาเลากา และซึ่งตั้งชื่อว่าภูเขาโควิด-19กองศพคนทั้งโลก   และสิ่งที่เราจะได้คิดก็คือ  ในจำนวนคนตายทั้งหมดนี้ แม้เราจะยังไม่มีสถิติแยกแยะใครเป็นใครก็ตาม  แต่แน่นอน  ใช่ว่ามีคนตายที่เป็นแต่พวกคนยากคนจน อนาถา หรือคนแก่ชราภาพเท่านั้น แต่หากมีหมดทุกชนชั้น  รวมทั้ง เศรษฐี  คนร่ำรวยมหาศาล คนมีฐานะดี  แม้ที่เป็นคนใหญ่คนโตทางอำนาจการเมือง  ก็มีที่ตายไปในครั้งนี้เป็นจำนวนไม่น้อย ทั้ง ๆที่ไม่มีคนใดเลยที่อยากจะตาย   คนร่ำรวย คนมั่งมี คนเป็นเศรษฐีป้องกันตนขนาดไหนก็ไม่รอดความตาย นี่เป็นสัจธรรมที่กำลังมองเห็นกันอยู่ไม่ใช่หรือโดยเฉพาะที่ตายไปในอเมริกา สเปน  อิตาลี สหราชอาณาจักร  เยอรมัน ตุรกี  รัสเซีย  อิหร่าน  บราซิล  หรือจีนเอง   ล้วนคนเจริญ คนทันสมัย คนในโลกเทกนิคเจริญสูงสุดในโลกทั้งนั้นก็ยังตายไปอย่างกับใบไม้ร่วง  และครั้นเมื่อตายไป  ก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลย  ร่างที่เมื่อมีชิวิตอยู่ล้วนเต็มไปด้วยเครื่องประดับตกแต่งงดงามอร่ามเรือง บอกฐานะอย่างกะเทพเทวาอย่างมิใช่คนธรรมดา ๆ เลยก็มี  แต่เมื่อโควิด-19 มาถึงแล้วร่างนั้นกลับกลายเป็นเพียงซากศพที่ไร้ค่า ไร้ราคาไปหมด ดุจดังท่อนไม้ผุ ๆ ท่อนหนึ่งทิ้งไว้ข้างทางเท่านั้นเอง   ท่านไปตัวเปล่า โดดเดี่ยวเดียวดายแท้ ๆ แล้วทำไมขณะนี้  ไม่รีบทำความดีกันก่อนตายไปล่ะ ทำความดีกันเสียตั้งแต่บัดนี้   

และเรื่องสัจธรรมความตายความเสื่อมสลายของสรรพสิ่งนี้  เป็นคำสอนแม้บทเริ่มต้นและบทสุดท้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทีเดียว  สำหรับมนุษย์ที่ต้องตายนั้น แท้จริง  ยังเป็นสิ่งเล็ก ๆ  เหมือนมดเหมือนปลวก คนตายไปคนหนึ่งไม่ต่างอะไรเลยจากมดจากปลวก  ที่เกิดมาอยู่ไปไม่ทันข้ามวันข้ามคืน หรืออายุก็ไม่นานกี่วันกี่ปีก็ต้องตายกันทุกคน ๆ     เพราะแท้จริง  แม้สิ่งที่ใหญ่โต  มโหฬาร ยิ่งใหญ่  เช่นดวงอาทิตย์ ดวงดาวในจักรวาล  ดูแต่ดวงดาวในจักรวาลเถิด สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬารปานนั้น หรือแม้กระทั่งจักรวาลทั้งหมดเองก็ยังคงเสื่อมสลายแตกดับลงไปเป็นประจำวัน วันหนึ่ง นาทีหนึ่ง  วินาทีหนึ่ง แม้ในนาทีนี้ วินาทีนี้ ก็มีการดับ แตกสลายของดวงดาวทั้งจักรวาล  นับร้อยนับพันล้านโกฎิดวง ...ดังปรากฏสัจธรรมนี้ในพระสูตรหนึ่งคือ สากลจักรวาลสากลศาสนา ว่าดังนี้ :-  

ข้อ 3 ในท้องฟ้ามีแต่อนันตจักรวาล มีพระอาทิตย์ และพระจันทร์ เป็นโกฏิเป็นล้านดวง  นี่เป็นพุทธฎีกา อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้แล้ว.....

ข้อ 6 ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย อนันตจักรวาลอันมีเงาฉายดั่งท้องฟ้า ปรากฏแด่สายตามนุษย์นั้น มีความกว้างใหญ่ไพศาล หาขอบเขตมิได้  หาที่สุดมิได้......

ข้อ 44 ท่านผู้เจริญ ยังมีพระอาทิตย์ โลก และพระจันทร์เช่นเดียวกับพระอาทิตย์ โลก และพระจันทร์ ที่เรารู้จักอยู่อีกในสากลจักรวาล จำนวนสุดจักคณานับได้ 

ข้อ 45  ท่านผู้เจริญ หากนักวิทยาศาสตร์สามารถแยกโลกทั้งโลกออกเป็นปรมาณูซึ่งเล็กที่สุดได้แล้ว จำนวนพระอาทิตย์โลก และพระจันทร์ในสากลจักรวาลยังจักมีมากกว่าปรมาณูที่นักวิทยาศาสตร์แยกได้จากโลกทั้งโลกเสียอีก.....

ข้อ 50 ท่านผู้เจริญ  ยังมีโลกบางโลกที่มีมนุษย์ยุควิทยาศาสตร์และอวกาศเช่นเดียวกับโลกมนุษย์เราอาศัยอยู่ โลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฎิล้านดวง 

ข้อ 51 ท่านผู้เจริญ ยังมีโลกบางโลกที่กำลังเกิดกลียุคและมนุษย์กำลังทำสงครามล้างโลกกันอยู่ โลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฎิล้านดวง 

ข้อ 52 ท่านผู้เจริญ  ยังมีโลกบางโลกที่อุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปวัฒนธรรมดุจดั่งยุคของพระศรีอาริยเมตไตรพุทธเจ้า โลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฎิล้านดวง 

ข้อ 53 ท่านผู้เจริญ  ยังมีโลกบางโลกที่ถึงกาลอวสานด้วยการแตกระเบิดออกเป็นเสี่ยงๆโลกดังกล่าวนี้มีจำนวนนับด้วยโกฏิล้านดวง

ข้อ 54 ท่านผู้เจริญ ห้วงสากลจักรวาล มีปรากฎการณ์แห่งวัฏจักรของสรรพสิ่ง อันหมุนเวียนเป็นกงกรรมดุจเดียวกับโชคชะตาชีวิตมนุษย์ ท่านผู้เจริญ กล่าวโดยปรมัตถ์แล้วสากลจักรวาลเป็นห้วงทุกข์ทั้งปวง  

ข้อ 55  ท่านผู้เจริญ  สรรพสิ่งที่บังเกิดขึ้นและแตกดับไปกับสากลจักรวาลนี้มีจำนวนเหลือที่จักคณานับ อุปมาดั่งนักวิทยาศาสตร์ที่แยกโลกเป็นปรมาณู จำนวนปรมาณูที่นับได้นั้นยังน้อยกว่าสรรพสิ่งแห่งสากลจักรวาลเสียอีก 

ข้อ 56   ท่านผู้เจริญ สากลจักรวาลไม่มีผู้ใดสร้าง  มันเป็นสิ่งที่มันเป็น

ข้อ 57 ท่านผู้เจริญ สากลจักรวาลเป็น สิ่งที่มันเป็น ด้วยเหตุว่าสากลจักรวาลนี้หาขอบเขตมิได้  หาที่สุดมิได้ ไม่มีจุดที่เป็นที่เริ่มต้น   ไม่มีจุดที่เป็นที่สิ้นสุด  ไม่มีขนาดความกว้าง  ไม่มีขนาดความยาว ไม่มีขนาดความลึก  ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างใน   ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างนอก  ไม่มีจุดที่เรียกว่าศูนย์กลาง ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างบน  ไม่มีส่วนที่เรียกได้ว่าข้างล่าง  ท่านผู้เจริญ สากลจักรวาลเป็นปรมัตถธรรม  

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ แม้สากลอนันตจักรวาลก็ยังคงประสบความเสื่อมสลายอยู่ทุกนาทีวินาที ดังพระสูตรที่ยกมากล่าวนี้ เช่นนี้  เทียบกับคนๆ หนึ่งแล้วจึงไม่ผิดไปเลย ที่เราตายกันมหาศาลเพราะโคโรนาไวรัสโควิดวันนี้ก็ดุจดังการตายอย่างมดอย่างปลวกนั่นเอง   แต่ประเด็นในวันนี้ก็คือ  เราเป็นมนุษย์ ผู้เกิดมาพร้อมดวงใจอันสูงส่งประเสริฐ  ในสถานการณ์โลกร้ายด้วยมหาภัยเช่นนี้แล้ว  ผู้มีจิตอันสูงส่งประเสริฐนั้น ย่อมสมควรที่จะได้พบความรอด ความมีชีวิตอยู่ และความเป็นอมตะ และได้พบทางรอดไปสู่โลกนิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนั่นแหละ เหตุใดเมื่อมีชีวิตอยู่วันนี้ เราทั้งหลายจึงควรเสียที่จะระงับยับยั้งสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมทั้งสิ้นทั้งปวง จงเลิกการทะเลาะเบาะแว้งเห็นแก่ตัวแก่ได้กระทำตนเป็นศัตรูแก่กันและกันอย่างโง่เขลาลงเสียเถิด   มาพินิจคิดตรึกตรองสัจธรรมแห่งชีวิตสัจธรรมแห่งความรอด แห่งความพ้นทุกข์  อันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้แล้ว นั่นก็คือจงมีแต่ความรัก มีไมตรีจิตมิตรภาพอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์แด่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย สร้างขึ้นแต่สิ่งเดียวคือความปรารถนาดีเถิด จงระงับลดทอนความโกรธ ความอาฆาต  ความพยาบาทการจองเวร แด่ผู้อื่นแม้กระทั่งศัตรูของเราเอง   ผู้ที่มั่งมี ได้ดิบได้ดีเกินพอดีพอเพียงแล้วจงอย่าทำความชั่วความเลวต่อผู้อื่นเลย  จงทำแต่ความดีมีประโยชน์แก่คนอื่นทั้งหลายทั้งปวง ด้วยความเมตตา กรุณา ปรานีแด่คนทั้งหลายเถิด   นั้นแหละคือผลที่เราต้องการจริง ๆ  การส่งผลที่ดีที่สะท้อนสู่ดวงจิตวิญญาณของเราให้สะอาดผ่องแผ้ว ให้มีแต่ความปิติโสมนัส เบิกบานและเบ่งบานด้วยความดีบริสุทธิ์ ไร้ความสกปรกแม้เท่าธุลีดิน ซึ่งนั่นแหละโดยคำสอนอันประเสริฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จักเป็นประตูเปิดสู่โลกแห่งมรรคผลนิพพาน โลกแห่งพระอริยบุคคลความเป็นอรหันต์  จงระวัง ขัดเกลาให้ดวงจิตจงผ่องแผ้ว สะอาด สว่างและสงบ ประกอบแต่กุศลจิต กุศลธรรม อย่ากระทำความชั่วความเลวใดใดเลย  ทำแต่กุศลผลบุญผลทานทั้งสิ้น  เมื่อมีพลังมาก มีส่วนเกินแห่งเศรษฐกิจแห่งชีวิตมากมายมหาศาล ก็จงสร้างแต่ประโยชน์มวลชนอันยิ่งใหญ่เถิด มโนวิญญาณอันสูงส่งประเสริฐ ส่งให้ดวงจิตของเราสูงส่งขึ้น  สะอาดผ่องใสขึ้น  นั้นแหละนำไปสู่มหาสติมหาปัญญา บังเกิดขึ้นในดวงจิตของเราบรรลุสู่ความเป็นผู้รู้ คือ พุทธะ  และนั้นแหละได้รู้ความจริง เกี่ยวกับชีวิต มนุษย์ และสรรพสิ่ง  และทั้งสากลอนันตจักรวาล  และพ้นไปจากโลก ขาดไปจากสากลอนันตจักรวาลทีใหญ่โตมโหฬารไร้ขอบเขตทั้งหลายอันเป็นห้วงแห่งทุกข์ทั้งปวง   ไปสู่โลกแห่งความสะอาดอันสุดจะว่างเปล่า  โลกที่มีแต่ความไม่มีอะไร   นั่นแหละโลกที่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งหลาย ไปสู่โลกนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โลกแห่งพระอริยบุคคลอรหันต์ ที่แห่งความสุขสงบ สว่างไสวเบิกบาน  เป็นอมตะที่พ้นทุกข์นิรันดร 

ไทย-อังกฤษ-จีน-ฮินดี-รัสเซีย-อาหรับ

∞∞∞∞∞

 

                                                                             
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ที่สรรพสิ่ง ล้วนเดินไปสู่โลกาวินาสน์ในวันข้างหน้า ภาวะอริยบุคคลจะนำคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.