ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า

go ahead with the heroic fighter

ไปข้างหน้ากับนักสู้ผู้กล้าหาญ

1.English

2. ไทย

3. จีน

4. ฮินดี

5. รัสเซีย

6. อาหรับ

7. อินโดนีเซีย 

∞∞∞∞∞

 1.
English

go ahead with the heroic fighter

ไปข้างหน้ากับนักสู้ผู้กล้าหาญ

After covid19, all people are heroes Go ahead with the heroic fighter, the goal is to fight poverty. Fight to win to become rich. Get rich And the practice of each of our professions is the practice of dharma And our home and our office, our company, our factory, our fields, our agricultural fields That is our temple. How many houses, every place on this earth That's the new era of the world has risen. And the temple is the temple That is always virtuous. Perform our job profession with morality

English,-Thai-ไทย,Chinese 中文,-Hindi हिन्दी,-Russian русский,-Arab  رب,-Indonesian bahasa Indonesia

∞∞∞∞∞

2.

ไทย

go ahead with the heroic fighter

ไปข้างหน้ากับนักสู้ผู้กล้าหาญ

หลังจาก covid19 ผู้คนทุกคนเป็นวีรบุรุษ จงเดินไปข้างหน้าด้วยความเป็นวีรบุรุษยอดนักสู้ เป้าหมายคือการต่อสู้กับความยากจน สู้ให้ชนะไปสู่ความมั่งมี มั่งคั่งให้ได้ และการปฏิบัติงานการอาชีพของเราแต่ละคนนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมละ และบ้านของเราและที่ทำงานของเรา บริษัทของเรา  โรงงานของเรา ไร่นาท้องทุ่งการเกษตรของเรา นั้นเองคือวัดของเรา  บ้านทุกหลัง ทุกแห่งบนโลกนี้มีเท่าไร นั้นแหละคือวัดยุคใหม่ของโลกผุดขึ้นมาแล้ว และวัดก็คือวัด นั่นคือทรงคุณธรรมเสมอ  ปฏิบัติการงานอาชีพของเราอย่างมีคุณธรรม

English,-Thai-ไทย,Chinese 中文,-Hindi हिन्दी,-Russian русский,-Arab  رب,-Indonesian bahasa Indonesia

∞∞∞∞∞

3.

จีน Chinese

go ahead with the heroic fighter

與英勇的戰士一起前進

在covid19之後,所有人都是英雄勇往直前的英雄戰士,目標是與貧窮作鬥爭。爭取勝利致富。致富我們每個專業的實踐都是佛法的實踐還有我們的家園和工作場所,公司,工廠,田地,農業領域那是我們的聖殿,地球上每個地方有多少座房屋那就是世界的新時代已經興起。而聖殿就是聖殿那總是有道德的。用道德來履行我們的職業。

English,-Thai-ไทย,Chinese 中文,-Hindi हिन्दी,-Russian русский,-Arab  رب,-Indonesian bahasa Indonesia

∞∞∞∞∞

4.

ฮินดี Indian

go ahead with the heroic fighter

वीर सेनानी के साथ आगे बढ़ें

Covid19 के बाद, सभी लोग हीरो हैं वीर सेनानी के साथ आगे बढ़ें, लक्ष्य गरीबी से लड़ना है। अमीर बनने के लिए जीतने के लिए लड़ो। अमीर हो जाओ और हमारे प्रत्येक पेशे का अभ्यास धर्म का अभ्यास है और हमारे घर और हमारे कार्यालय, हमारी कंपनी, हमारे कारखाने, हमारे खेत, हमारे कृषि क्षेत्र यही हमारा मंदिर है। इस धरती पर कितने घर, हर जगह यही दुनिया का नया युग है। और मंदिर ही मंदिर है वह सदा पुण्यमय है। हमारी नौकरी पेशा नैतिकता के साथ करें।

English,-Thai-ไทย,Chinese 中文,-Hindi हिन्दी,-Russian русский,-Arab  رب,-Indonesian bahasa Indonesia

∞∞∞∞∞

5.

รัสเซีย Russian

go ahead with the heroic fighter

идти вперед с героическим бойцом

После covid19 все люди герои Идите вперед с героическим бойцом, цель - бороться с бедностью. Бой, чтобы победить, чтобы стать богатым. Разбогатеть И практика каждой из наших профессий - это практика дхармы. И наш дом и наше рабочее место, наша компания, наш завод, наши поля, наши сельскохозяйственные поля Это наш храм. Сколько домов, каждое место на этой земле То есть новая эра в мире поднялась. И храм это храм Это всегда добродетельно. Выполняем нашу профессию с моралью.

Posle covid19 vse lyudi geroi Idite vpered s geroicheskim

English,-Thai-ไทย,Chinese 中文,-Hindi हिन्दी,-Russian русский,-Arab  رب,-Indonesian bahasa Indonesia

∞∞∞∞∞

6.

อาหรับ Arab

go ahead with the heroic fighter

المضي قدما مع المقاتل البطولي

بعد covid19 ، كل الناس أبطال المضي قدما مع المقاتل البطولي ، والهدف هو مكافحة الفقر. حارب من أجل الفوز لتصبح غنيا. الثراء وممارسة كل مهنة لدينا هي ممارسة دارما ومنزلنا ومكان عملنا ، وشركتنا ، ومصنعنا ، وحقولنا ، وحقولنا الزراعية هذا هو هيكلنا. كم عدد المنازل في كل مكان على هذه الأرض هذه هي الحقبة الجديدة للعالم قد ارتفعت. والمعبد هو المعبد هذا دائما فاضل. أداء مهنتنا مع الأخلاق.

English,-Thai-ไทย,Chinese 中文,-Hindi हिन्दी,-Russian русский,-Arab  رب,-Indonesian bahasa Indonesia

∞∞∞∞∞

7.

อินโดนีเซีย Indonesian

go ahead with the heroic fighter

maju dengan pejuang heroi

Setelah hidup 19, semua orang adalah pahlawan Silakan dengan pejuang heroik, tujuannya adalah untuk memerangi kemiskinan. Berjuang untuk menang menjadi kaya. Menjadi kaya Dan praktik dari masing-masing profesi kita adalah praktik dharma Dan rumah kita dan tempat kerja kita, perusahaan kita, pabrik kita, ladang kita, ladang pertanian kita Itu adalah kuil kami. Berapa banyak rumah, setiap tempat di bumi ini Itulah era baru dunia yang telah bangkit. Dan kuil itu adalah kuil Itu selalu bajik. Lakukan profesi pekerjaan kita dengan moralitas.

English,-Thai-ไทย,Chinese 中文,-Hindi हिन्दी,-Russian русский,-Arab  رب,-Indonesian bahasa Indonesia

∞∞∞∞∞

 
วาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นสุดยอดคำสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแด่มวลมนุษย์ยุคนี้

The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
โรคไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านโรคร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด สกปรกก่อนเถิด
ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว
ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลก
เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
พระคุณของแม่
พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้ To India and the people of the world today
เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าCopyright © 2010 All Rights Reserved.