ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว

 

ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆไม่หยุดถึงแสนคนแล้ว
Each person's life has enormous value. But why is America so neglected to neglect to save the lives of Americans from Covid19? Until allowing to die indefinitely, no more than a hundred thousand people

1.ไทย-อังกฤษ Thai-English

2.อังกฤษ-ไทย English-Thai

3.จีน-ไทย Chinese-Thai 

4.ฮินดี-ไทย Hindi-Thai

5.รัสเซียน-ไทย Russian-Thai

6.อาหรับ-ไทย Arab-Thai

7.อินโดนีเซียน-ไทย Indonesian-Thai 
 

∞∞∞∞∞

1.ไทย-อังกฤษ  Thai-English

1

Thai-English

Each person's life has enormous value. Protect your life and be safe.

ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล จงปกป้องชีวิตไว้ให้ปลอดภัยเถิด

∞∞∞∞∞

ชีวิตคนแต่ละคนนั้นมีคุณค่ามหาศาลหาอะไรสิ่งใดเทียบไม่ได้เลย แต่ทำไมรัฐบาลและผู้บริหารประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา จึงปล่อยปละละเลย ชีวิตชนอเมริกันไปอย่างเสมือนชีวิตคนนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายไร้คุณค่า เสียเช่นนี้  ทำไมจึงไม่ทำการป้องกันชีวิตประชาชนจากโรคไวรัสร้าย ปล่อยให้ไวรัสร้ายทำการคุกคาม เข่นฆ่าประชาชนไปวัน ๆ จำนวนนับพันนับหมื่นชีวิตอย่างสะดวกสะบายเช่นนี้  และตั้งแต่มีการระบาดเข้ามาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 มาจนบัดนี้ ชีวิตชนอเมริกันถูกปล่อยให้ตายไปเหมือนผักเหมือนปลา เพียงแค่ไม่ถึง 5เดือนเท่านั้นเอง ไวรัสเอาชีวิตคนอเมริกันไปแล้วถึง 7 หมื่นชีวิต ในแบบที่รัฐบาลแทบไม่มีการป้องกันชีวิตให้เลย   อย่างที่น่าเสียดายคุณค่าของชีวิตตั้งหมื่นคนนั้น ซึ่งไม่เคยมีโศกนาถกรรมมาก่อนอย่างนี้  แต่กลับปรากฎว่าที่เป็นเช่นนี้ เป็นเพราะรัฐบาลอเมริกา ผู้บริหารประเทศของอเมริกา ไม่ได้มองเห็นคุณค่าชีวิตเหมือนชีวิตมนุษย์ แต่มองแบบมนุษย์นั้นเป็นเพียงผักเพียงปลา ชีวิตไร้คุณค่า  ตามที่พูดมานั้นใช่หรือไม่เล่า?    และเมื่อมีการมองชีวิตผิดไป  มองคนไม่ใช่คนเช่นนี้แล้ว ก็จะปล่อยให้คนอเมริกันทั้งหลายตกเป็นเหยื่อโควิตไปเท่าไรก็ได้ ไม่มีความรู้สึก ความสูญเสีย  ความน่าเสียดายชีวิตเกิดขึ้น

แน่ละ  นี่ไม่ใช่ความรู้สึกของคนของมนุษย์เสียแล้ว แต่ทำไมรัฐบาลและผู้บริหารประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจึงปล่อยปละละเลยชีวิตชนอเมริกันไปอย่างเสมือนชีวิตไร้ความหมายไร้คุณค่าเสียเช่นนี้ ทำไมจึงไม่ทำการป้องกันชีวิตประชาชนคนอเมริกันจากโรคไวรัสร้าย แต่กลับเสมือน ปล่อยให้ไวรัสร้ายทำลายชีวิตคนไปวัน ๆ อย่างสะดวกสะบายไร้การปกป้องหรือป้องกันโรคร้ายแต่อย่างใดเลย   อย่างเพียงวันนี้วันเดียว รัฐบาลสหรัฐปล่อยประชาชนตายไปถึงร่วม 2,528ศพ รวมแล้ว ตายไปทั้งหมดถึง 7 หมื่นกว่า ชีวิตที่เป็นศพแล้ว เช่นนี้

ทำให้บังเกิดข้อสงสัยวิตกของคนทั้งหลายผู้ที่มีความเป็นมนุษย์ว่า ผู้บริหารประเทศมหาอำนาจ ท่านไม่รู้คุณค่าของชีวิต เพราะท่านไม่รู้สัจธรรมว่าด้วยชีวิตนั่นเอง ซึ่งตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ไม่ว่าชีวิตใครก็ตาม ยาก ดี มีจน ทรงบารมีอำนาจ ร่ำรวยมหาศาลเพียงไรก็ตาม ยากจนเพียงใดก็ตาม  การมีชีวิตนั้นมีค่าขึ้นก็เพราะชีวิตนั้นเป็นโอกาส การได้เกิดมาเป้ฯมนุษย์นั้นทำให้ชีวิตได้โอกาส เป็นโอกาสที่ดีที่ล้ำเลิศ ของชีวิตทุก ๆ ชีวิตทุก ๆ คน  ที่จะได้ใช้ประโยชน์จากชีวิตของแต่ละคนให้ตนแสวงหาประโยชน์อันสูงสุด ไปถึงคุณค่าอันสูงสุดของชีวิตให้ได้ก่อนการตายไปเสียก่อนอย่างไร้ความหมายเช่นนี้  จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่รู้ในสัจธรรมข้อสำคัญของชีวิตและไม่รู้คุณค่าของชีวิตนั้นเอง  ฉะนั้น  ทุกชีวิต จงมองชีวิตเสียให้ถูกต้องเถิด ว่าชีวิตนั้นมีคุณค่ามหาศาลหาอะไรสิ่งใดเทียบเท่าไม่ได้เลย ซึ่งทุกชีวิต และผู้บริหารประเทศจะต้องทำการป้องกันคุ้มภัย หรือปกป้องชีวิตให้พ้นภัยอันตรายทั้งหลายอย่างถึงที่สุด ให้ชีวิตดำรงคงอยู่มีชีวิตเพื่อที่ชีวิตนั้นแต่ละคนนั้นจะได้โอกาสใช้ชีวิตของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์และบรรลุผลประโยชน์ที่ล้ำค่าแก่ตนเองเสียก่อนตายจากโลกนี้ไป ทั้งนี้กล่าวสัจธรรมตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรมศาสดาแห่งศาสนาพุทธนั้นเอง 

ไทย-อังกฤษ-จีน-อินเดีย-รัสเซีย-อาหรับ

∞∞∞∞∞

1/1

English-Thai

Each person's life has enormous value. Protect your life and be safe.

ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล จงปกป้องชีวิตไว้ให้ปลอดภัยเถิด

∞∞∞∞∞

Each person's life is invaluable. But why is the government and executive powers such as the United States of America Abandon American life like that life is meaningless, worthless like this. Why not protect people from the deadly virus? Let the bad virus threaten Slaughtered the people every day, in the tens of thousands and tens of thousands of lives. And since the outbreak in January 2020 until now, American life has been left to die like vegetables like fish. Just not up 5 months only The virus has killed 70,000 Americans in a way that the government has almost no protection for. Unfortunately, the value of that ten thousand life Which has never been tragedy like this But it turns out that this is the case Is because the American government Executive of America Does not see life values ​​as human life But looking at the human form is just vegetables, only fish Worthless life As said before, right? And when life is incorrectly seen Looking at people who are not like this anymore Will let all Americans fall victim as much as Covite No feeling, loss, regret, life happens.

Of course, this is not a human feeling. But why is the government and super powers like the United States abandoning American life like this meaningless, worthless life? Why not protect the lives of American people from the deadly virus? But like Allowing a deadly virus to easily and easily kill anyone's life without any disease or protection. Like only today The US government released over two thousand dead, totaling more than 70,000 dead, which are corpses like this.

Causing doubts and worries among people who are human beings that Executive powers You do not know the value of life. Because he didn't know the truth about life Which according to the teachings of the Lord Buddha No matter how difficult anyone's life is to the extent of His Majesty However rich No matter how poor Having life is precious because that life is an opportunity. Being born with a human being makes life possible. It is a perfect opportunity in every life. Every person, who can make good use of their lives, seeks the greatest benefit. To the highest value of life before death, without meaning in this meaningless way Therefore, it is an indication of the ignorance of the important truth of life and the value of life itself. Therefore, every life must see life correctly. That life is of enormous value, cannot be equivalent to anything that all life and national leaders must protect. Or protect life to the utmost danger Allow life to exist so that each person will have the opportunity to make good use of their own lives and achieve their own valuable benefits before dying from this world. The truth is said according to the teachings of the Lord Buddha. The Master of Buddhism itself.

ไทย-อังกฤษ-จีน-อินเดีย-รัสเซีย-อาหรับ

∞∞∞∞∞

2.อังกฤษ-ไทย English-Thai

2

English-Thai

Each person's life has enormous value. Protect your life and be safe.

ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล จงปกป้องชีวิตไว้ให้ปลอดภัยเถิด

∞∞∞∞∞

Each person's life is invaluable. But why is the government and executive powers such as the United States of America Abandon American life like that life is meaningless, worthless like this. Why not protect people from the deadly virus? Let the bad virus threaten Slaughtered the people every day, in the tens of thousands and tens of thousands of lives. And since the outbreak in January 2020 until now, American life has been left to die like vegetables like fish. Just not up 5 months only The virus has killed 70,000 Americans in a way that the government has almost no protection for. Unfortunately, the value of that ten thousand life Which has never been tragedy like this But it turns out that this is the case Is because the American government Executive of America Does not see life values ​​as human life But looking at the human form is just vegetables, only fish Worthless life As said before, right? And when life is incorrectly seen Looking at people who are not like this anymore Will let all Americans fall victim as much as Covite No feeling, loss, regret, life happens.

Of course, this is not a human feeling. But why is the government and super powers like the United States abandoning American life like this meaningless, worthless life? Why not protect the lives of American people from the deadly virus? But like Allowing a deadly virus to easily and easily kill anyone's life without any disease or protection. Like only today The US government released over two thousand dead, totaling more than 70,000 dead, which are corpses like this.

Causing doubts and worries among people who are human beings that Executive powers You do not know the value of life. Because he didn't know the truth about life Which according to the teachings of the Lord Buddha No matter how difficult anyone's life is to the extent of His Majesty However rich No matter how poor Having life is precious because that life is an opportunity. Being born with a human being makes life possible. It is a perfect opportunity in every life. Every person, who can make good use of their lives, seeks the greatest benefit. To the highest value of life before death, without meaning in this meaningless way Therefore, it is an indication of the ignorance of the important truth of life and the value of life itself. Therefore, every life must see life correctly. That life is of enormous value, cannot be equivalent to anything that all life and national leaders must protect. Or protect life to the utmost danger Allow life to exist so that each person will have the opportunity to make good use of their own lives and achieve their own valuable benefits before dying from this world. The truth is said according to the teachings of the Lord Buddha. The Master of Buddhism itself.

ไทย-อังกฤษ-จีน-อินเดีย-รัสเซีย-อาหรับ

∞∞∞∞∞ 

2/2

Thai-English

ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล จงปกป้องชีวิตไว้ให้ปลอดภัยเถิด

Each person's life has enormous value. Protect your life and be safe.

∞∞∞∞∞

ชีวิตคนแต่ละคนนั้นมีคุณค่ามหาศาลหาอะไรสิ่งใดเทียบไม่ได้เลย แต่ทำไมรัฐบาลและผู้บริหารประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา จึงปล่อยปละละเลย ชีวิตชนอเมริกันไปอย่างเสมือนชีวิตคนนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายไร้คุณค่า เสียเช่นนี้  ทำไมจึงไม่ทำการป้องกันชีวิตประชาชนจากโรคไวรัสร้าย ปล่อยให้ไวรัสร้ายทำการคุกคาม เข่นฆ่าประชาชนไปวัน ๆ จำนวนนับพันนับหมื่นชีวิตอย่างสะดวกสะบายเช่นนี้  และตั้งแต่มีการระบาดเข้ามาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 มาจนบัดนี้ ชีวิตชนอเมริกันถูกปล่อยให้ตายไปเหมือนผักเหมือนปลา เพียงแค่ไม่ถึง 5เดือนเท่านั้นเอง ไวรัสเอาชีวิตคนอเมริกันไปแล้วถึง 7 หมื่นชีวิต ในแบบที่รัฐบาลแทบไม่มีการป้องกันชีวิตให้เลย   อย่างที่น่าเสียดายคุณค่าของชีวิตตั้งหมื่นคนนั้น ซึ่งไม่เคยมีโศกนาถกรรมมาก่อนอย่างนี้  แต่กลับปรากฎว่าที่เป็นเช่นนี้ เป็นเพราะรัฐบาลอเมริกา ผู้บริหารประเทศของอเมริกา ไม่ได้มองเห็นคุณค่าชีวิตเหมือนชีวิตมนุษย์ แต่มองแบบมนุษย์นั้นเป็นเพียงผักเพียงปลา ชีวิตไร้คุณค่า  ตามที่พูดมานั้นใช่หรือไม่เล่า?    และเมื่อมีการมองชีวิตผิดไป  มองคนไม่ใช่คนเช่นนี้แล้ว ก็จะปล่อยให้คนอเมริกันทั้งหลายตกเป็นเหยื่อโควิตไปเท่าไรก็ได้ ไม่มีความรู้สึก ความสูญเสีย  ความน่าเสียดายชีวิตเกิดขึ้น

แน่ละ  นี่ไม่ใช่ความรู้สึกของคนของมนุษย์เสียแล้ว แต่ทำไมรัฐบาลและผู้บริหารประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจึงปล่อยปละละเลยชีวิตชนอเมริกันไปอย่างเสมือนชีวิตไร้ความหมายไร้คุณค่าเสียเช่นนี้ ทำไมจึงไม่ทำการป้องกันชีวิตประชาชนคนอเมริกันจากโรคไวรัสร้าย แต่กลับเสมือน ปล่อยให้ไวรัสร้ายทำลายชีวิตคนไปวัน ๆ อย่างสะดวกสะบายไร้การปกป้องหรือป้องกันโรคร้ายแต่อย่างใดเลย   อย่างเพียงวันนี้วันเดียว รัฐบาลสหรัฐปล่อยประชาชนตายไปถึงร่วม 2,528ศพ รวมแล้ว ตายไปทั้งหมดถึง 7 หมื่นกว่า ชีวิตที่เป็นศพแล้ว เช่นนี้

ทำให้บังเกิดข้อสงสัยวิตกของคนทั้งหลายผู้ที่มีความเป็นมนุษย์ว่า ผู้บริหารประเทศมหาอำนาจ ท่านไม่รู้คุณค่าของชีวิต เพราะท่านไม่รู้สัจธรรมว่าด้วยชีวิตนั่นเอง ซึ่งตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ไม่ว่าชีวิตใครก็ตาม ยาก ดี มีจน ทรงบารมีอำนาจ ร่ำรวยมหาศาลเพียงไรก็ตาม ยากจนเพียงใดก็ตาม  การมีชีวิตนั้นมีค่าขึ้นก็เพราะชีวิตนั้นเป็นโอกาส การได้เกิดมาเป้ฯมนุษย์นั้นทำให้ชีวิตได้โอกาส เป็นโอกาสที่ดีที่ล้ำเลิศ ของชีวิตทุก ๆ ชีวิตทุก ๆ คน  ที่จะได้ใช้ประโยชน์จากชีวิตของแต่ละคนให้ตนแสวงหาประโยชน์อันสูงสุด ไปถึงคุณค่าอันสูงสุดของชีวิตให้ได้ก่อนการตายไปเสียก่อนอย่างไร้ความหมายเช่นนี้  จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่รู้ในสัจธรรมข้อสำคัญของชีวิตและไม่รู้คุณค่าของชีวิตนั้นเอง  ฉะนั้น  ทุกชีวิต จงมองชีวิตเสียให้ถูกต้องเถิด ว่าชีวิตนั้นมีคุณค่ามหาศาลหาอะไรสิ่งใดเทียบเท่าไม่ได้เลย ซึ่งทุกชีวิต และผู้บริหารประเทศจะต้องทำการป้องกันคุ้มภัย หรือปกป้องชีวิตให้พ้นภัยอันตรายทั้งหลายอย่างถึงที่สุด ให้ชีวิตดำรงคงอยู่มีชีวิตเพื่อที่ชีวิตนั้นแต่ละคนนั้นจะได้โอกาสใช้ชีวิตของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์และบรรลุผลประโยชน์ที่ล้ำค่าแก่ตนเองเสียก่อนตายจากโลกนี้ไป ทั้งนี้กล่าวสัจธรรมตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรมศาสดาแห่งศาสนาพุทธนั้นเอง 

ไทย-อังกฤษ-จีน-อินเดีย-รัสเซีย-อาหรับ

∞∞∞∞∞ 

3.จีน-ไทย Chinese-Thai

3

Chinese-Thai

ไทย-อังกฤษ-จีน-อินเดีย-รัสเซีย-อาหรับ
ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล จงปกป้องชีวิตไว้ให้ปลอดภัยเถิด
Each person's life has enormous value. Protect your life and be safe.

∞∞∞∞∞

泰語-英語

每個人的生命都有巨大的價。保護生命和安全。

每個人的生命都有巨大的價。保護您的生命並安全。

∞∞∞∞∞

每個人的生命都是無價的。但是為什麼政府和像美國這樣的超級大國放棄像這樣的人的美國生活是沒有意義的,像這樣的毫無價,為什麼不保護人們免受致命病毒的侵害呢?讓有害病毒威脅每天屠殺人民,成千上萬的生命。自2020年1月爆發以來到現在,美國人的生命已像魚一樣死於蔬菜。只是不起來僅5個月該病毒以政府幾乎無法保護的方式殺死了7萬美國人。不幸的是,那一萬生命的價從來沒有像這樣的悲劇但事實證明確實如此是因為美國政府美國行政長官沒有將生命價視為人類生活但是看人類的形態只是蔬菜,只有魚毫無價的生活如前所述,對不對?當生命被錯誤地看待看著不再像這樣的人讓所有美國人都像科維特一樣成為受害者沒有感覺,損失,後悔,生活發生。

當然,這不是人類的感覺。但是,為什麼政府和像美國這樣的超級大國卻放棄了這種毫無意義,毫無價的生活呢?為什麼不保護美國人的生命免受致命病毒的侵害?但是像使致命的病毒可以輕鬆地殺死任何人的生命,而無需任何疾病或保護。只喜歡今天美國政府共釋放2528人死亡,其中7萬多人死亡。

在人類中引起懷疑和憂慮行政權力你不知道生命的價。因為他不了解生活的真相根據佛陀的教無論anyone下的力量有多艱辛但是有錢不管多麼貧窮擁有生命是寶貴的,因為生命是機遇。作為人出生使生活成為可能。這是每個生活中的佳機會,每個能充分利用生活的人都將獲得最大的利益。達到死亡前生命的最高價,這在死亡前毫無意義。因此,這表明對生命的重要真理和生命本身價的無知,因此,每個生命都必須正確看待生命。生命具有巨大價,不能等同於所有生命和國家領導人必須保護的任何東西。或以最大的危險保護生命讓生命存在,使每個人都有機會利用自己的生活,並在離開這個世界死亡之前實現自己的寶貴利益。真理是根據佛陀的教導的。佛教大師本身。

ไทย-อังกฤษ-จีน-อินเดีย-รัสเซีย-อาหรับ

∞∞∞∞∞

3/3

Thai-Chinese

ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล จงปกป้องชีวิตไว้ให้ปลอดภัยเถิด

Each person's life has enormous value. Protect your life and be safe.

泰語-英語

每個人的生命都有巨大的價。保護生命和安全。

每個人的生命都有巨大的價。保護您的生命並安全。

∞∞∞∞∞

ชีวิตคนแต่ละคนนั้นมีคุณค่ามหาศาลหาอะไรสิ่งใดเทียบไม่ได้เลย แต่ทำไมรัฐบาลและผู้บริหารประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา จึงปล่อยปละละเลย ชีวิตชนอเมริกันไปอย่างเสมือนชีวิตคนนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายไร้คุณค่า เสียเช่นนี้  ทำไมจึงไม่ทำการป้องกันชีวิตประชาชนจากโรคไวรัสร้าย ปล่อยให้ไวรัสร้ายทำการคุกคาม เข่นฆ่าประชาชนไปวัน ๆ จำนวนนับพันนับหมื่นชีวิตอย่างสะดวกสะบายเช่นนี้  และตั้งแต่มีการระบาดเข้ามาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 มาจนบัดนี้ ชีวิตชนอเมริกันถูกปล่อยให้ตายไปเหมือนผักเหมือนปลา เพียงแค่ไม่ถึง 5เดือนเท่านั้นเอง ไวรัสเอาชีวิตคนอเมริกันไปแล้วถึง 7 หมื่นชีวิต ในแบบที่รัฐบาลแทบไม่มีการป้องกันชีวิตให้เลย   อย่างที่น่าเสียดายคุณค่าของชีวิตตั้งหมื่นคนนั้น ซึ่งไม่เคยมีโศกนาถกรรมมาก่อนอย่างนี้  แต่กลับปรากฎว่าที่เป็นเช่นนี้ เป็นเพราะรัฐบาลอเมริกา ผู้บริหารประเทศของอเมริกา ไม่ได้มองเห็นคุณค่าชีวิตเหมือนชีวิตมนุษย์ แต่มองแบบมนุษย์นั้นเป็นเพียงผักเพียงปลา ชีวิตไร้คุณค่า  ตามที่พูดมานั้นใช่หรือไม่เล่า?    และเมื่อมีการมองชีวิตผิดไป  มองคนไม่ใช่คนเช่นนี้แล้ว ก็จะปล่อยให้คนอเมริกันทั้งหลายตกเป็นเหยื่อโควิตไปเท่าไรก็ได้ ไม่มีความรู้สึก ความสูญเสีย  ความน่าเสียดายชีวิตเกิดขึ้น

แน่ละ  นี่ไม่ใช่ความรู้สึกของคนของมนุษย์เสียแล้ว แต่ทำไมรัฐบาลและผู้บริหารประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจึงปล่อยปละละเลยชีวิตชนอเมริกันไปอย่างเสมือนชีวิตไร้ความหมายไร้คุณค่าเสียเช่นนี้ ทำไมจึงไม่ทำการป้องกันชีวิตประชาชนคนอเมริกันจากโรคไวรัสร้าย แต่กลับเสมือน ปล่อยให้ไวรัสร้ายทำลายชีวิตคนไปวัน ๆ อย่างสะดวกสะบายไร้การปกป้องหรือป้องกันโรคร้ายแต่อย่างใดเลย   อย่างเพียงวันนี้วันเดียว รัฐบาลสหรัฐปล่อยประชาชนตายไปถึงร่วม 2,528ศพ รวมแล้ว ตายไปทั้งหมดถึง 7 หมื่นกว่า ชีวิตที่เป็นศพแล้ว เช่นนี้

ทำให้บังเกิดข้อสงสัยวิตกของคนทั้งหลายผู้ที่มีความเป็นมนุษย์ว่า ผู้บริหารประเทศมหาอำนาจ ท่านไม่รู้คุณค่าของชีวิต เพราะท่านไม่รู้สัจธรรมว่าด้วยชีวิตนั่นเอง ซึ่งตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ไม่ว่าชีวิตใครก็ตาม ยาก ดี มีจน ทรงบารมีอำนาจ ร่ำรวยมหาศาลเพียงไรก็ตาม ยากจนเพียงใดก็ตาม  การมีชีวิตนั้นมีค่าขึ้นก็เพราะชีวิตนั้นเป็นโอกาส การได้เกิดมาเป้ฯมนุษย์นั้นทำให้ชีวิตได้โอกาส เป็นโอกาสที่ดีที่ล้ำเลิศ ของชีวิตทุก ๆ ชีวิตทุก ๆ คน  ที่จะได้ใช้ประโยชน์จากชีวิตของแต่ละคนให้ตนแสวงหาประโยชน์อันสูงสุด ไปถึงคุณค่าอันสูงสุดของชีวิตให้ได้ก่อนการตายไปเสียก่อนอย่างไร้ความหมายเช่นนี้  จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่รู้ในสัจธรรมข้อสำคัญของชีวิตและไม่รู้คุณค่าของชีวิตนั้นเอง  ฉะนั้น  ทุกชีวิต จงมองชีวิตเสียให้ถูกต้องเถิด ว่าชีวิตนั้นมีคุณค่ามหาศาลหาอะไรสิ่งใดเทียบเท่าไม่ได้เลย ซึ่งทุกชีวิต และผู้บริหารประเทศจะต้องทำการป้องกันคุ้มภัย หรือปกป้องชีวิตให้พ้นภัยอันตรายทั้งหลายอย่างถึงที่สุด ให้ชีวิตดำรงคงอยู่มีชีวิตเพื่อที่ชีวิตนั้นแต่ละคนนั้นจะได้โอกาสใช้ชีวิตของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์และบรรลุผลประโยชน์ที่ล้ำค่าแก่ตนเองเสียก่อนตายจากโลกนี้ไป ทั้งนี้กล่าวสัจธรรมตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรมศาสดาแห่งศาสนาพุทธนั้นเอง 

ไทย-อังกฤษ-จีน-อินเดีย-รัสเซีย-อาหรับ

∞∞∞∞∞ 

4.ฮินดี-ไทย Hindi-Thai

4.

ฮินดี India

ไทย-อังกฤษ-จีน-อินเดีย-รัสเซีย-อาหรับ
ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล จงปกป้องชีวิตไว้ให้ปลอดภัยเถิด
Each person's life has enormous value. Protect your life and be safe.

 

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा मूल्य है। जीवन और सुरक्षा की रक्षा करें।

∞∞∞∞∞

प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह सरकार और महाशक्तियाँ क्यों हैं छोड़ देना उस तरह का अमेरिकी जीवन व्यर्थ है, इस तरह से बेकार है। लोगों को घातक वायरस से क्यों नहीं बचाएं? खराब वायरस को खतरा होने दें हज़ारों लोगों को मार डाला, दसियों हज़ारों और दसियों हज़ारों जिंदगियों में। और जनवरी 2020 से अब तक के प्रकोप के बाद से, अमेरिकी जीवन को मछली की तरह सब्जियों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया गया है। सिर्फ ऊपर नहीं केवल 5 महीने वायरस ने 70,000 अमेरिकियों को इस तरह से मार दिया है कि सरकार के पास लगभग कोई सुरक्षा नहीं है। दुर्भाग्य से, उस दस हजार जीवन का मूल्य जो कभी इस तरह त्रासदी नहीं हुई लेकिन यह पता चला है कि यह मामला है अमेरिकी सरकार की वजह से है अमेरिका के कार्यकारी जीवन मूल्यों को मानव जीवन के रूप में नहीं देखता है लेकिन मानव रूप को देखते हुए सिर्फ सब्जियां हैं, केवल मछली हैं बेकार की जिंदगी जैसा कि पहले कहा, ठीक है? और जब जीवन को गलत तरीके से देखा जाता है ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो अब ऐसे नहीं हैं सभी अमेरिकियों को कोविट के रूप में ज्यादा पीड़ित होने देंगे कोई भावना, हानि, पछतावा, जीवन होता है।

बेशक, यह इंसानों की भावना नहीं है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी सरकार और महाशक्तियों ने अमेरिकी जीवन को इस तरह निरर्थक, बेकार जीवन क्यों छोड़ दिया है? जानलेवा वायरस से अमेरिकी लोगों की जान क्यों नहीं बचती? लेकिन जैसे किसी भी बीमारी या सुरक्षा के बिना किसी के जीवन को आसानी से और आसानी से मारने के लिए एक घातक वायरस की अनुमति देना। आज की तरह ही अमेरिकी सरकार ने 2,528 मौतें जारी की हैं, जिनमें सत्तर हज़ार से अधिक लोग मारे गए हैं।

उन लोगों के बीच संदेह और चिंताओं के कारण जो मनुष्य हैं कार्यकारी शक्तियां तुम जीवन का मूल्य नहीं जानते। क्योंकि वह जीवन के बारे में सच्चाई नहीं जानता था जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार है महामहिम की शक्ति की सीमा तक किसी का जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो हालांकि अमीर चाहे वह कितना ही गरीब क्यों न हो जीवन कीमती है क्योंकि वह जीवन एक अवसर है। मनुष्य के साथ जन्म लेना जीवन को संभव बनाता है। यह हर जीवन में एक सही अवसर है। प्रत्येक व्यक्ति, जो अपने जीवन का अच्छा उपयोग कर सकता है, सबसे बड़ा लाभ चाहता है। मृत्यु से पहले जीवन के उच्चतम मूल्य तक। मृत्यु से पहले यह अर्थहीन है। इसलिए, यह जीवन के महत्वपूर्ण सत्य की अज्ञानता और स्वयं के जीवन के मूल्य का संकेत है। इसलिए, प्रत्येक जीवन को सही ढंग से जीवन को पूरा करना चाहिए। यह जीवन बहुत मूल्य का है, सभी जीवन और राष्ट्रीय नेताओं की रक्षा के लिए किसी भी चीज के बराबर नहीं हो सकता है या जीवन को अत्यधिक खतरे से बचाएं जीवन को अस्तित्व में रखने की अनुमति दें ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इस दुनिया से मरने से पहले अपने स्वयं के जीवन का अच्छा उपयोग करने और अपने स्वयं के बहुमूल्य लाभ प्राप्त करने का अवसर मिले। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार सत्य कहा गया है। वह बुद्ध की शिक्षाएं

ไทย-อังกฤษ-จีน-อินเดีย-รัสเซีย-อาหรับ

∞∞∞∞∞

4/4

ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล จงปกป้องชีวิตไว้ให้ปลอดภัยเถิด

Each person's life has enormous value. Protect your life and be safe.

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा मूल्य है। जीवन और सुरक्षा की रक्षा करें।

∞∞∞∞∞

ชีวิตคนแต่ละคนนั้นมีคุณค่ามหาศาลหาอะไรสิ่งใดเทียบไม่ได้เลย แต่ทำไมรัฐบาลและผู้บริหารประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา จึงปล่อยปละละเลย ชีวิตชนอเมริกันไปอย่างเสมือนชีวิตคนนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายไร้คุณค่า เสียเช่นนี้  ทำไมจึงไม่ทำการป้องกันชีวิตประชาชนจากโรคไวรัสร้าย ปล่อยให้ไวรัสร้ายทำการคุกคาม เข่นฆ่าประชาชนไปวัน ๆ จำนวนนับพันนับหมื่นชีวิตอย่างสะดวกสะบายเช่นนี้  และตั้งแต่มีการระบาดเข้ามาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 มาจนบัดนี้ ชีวิตชนอเมริกันถูกปล่อยให้ตายไปเหมือนผักเหมือนปลา เพียงแค่ไม่ถึง 5เดือนเท่านั้นเอง ไวรัสเอาชีวิตคนอเมริกันไปแล้วถึง 7 หมื่นชีวิต ในแบบที่รัฐบาลแทบไม่มีการป้องกันชีวิตให้เลย   อย่างที่น่าเสียดายคุณค่าของชีวิตตั้งหมื่นคนนั้น ซึ่งไม่เคยมีโศกนาถกรรมมาก่อนอย่างนี้  แต่กลับปรากฎว่าที่เป็นเช่นนี้ เป็นเพราะรัฐบาลอเมริกา ผู้บริหารประเทศของอเมริกา ไม่ได้มองเห็นคุณค่าชีวิตเหมือนชีวิตมนุษย์ แต่มองแบบมนุษย์นั้นเป็นเพียงผักเพียงปลา ชีวิตไร้คุณค่า  ตามที่พูดมานั้นใช่หรือไม่เล่า?    และเมื่อมีการมองชีวิตผิดไป  มองคนไม่ใช่คนเช่นนี้แล้ว ก็จะปล่อยให้คนอเมริกันทั้งหลายตกเป็นเหยื่อโควิตไปเท่าไรก็ได้ ไม่มีความรู้สึก ความสูญเสีย  ความน่าเสียดายชีวิตเกิดขึ้น

แน่ละ  นี่ไม่ใช่ความรู้สึกของคนของมนุษย์เสียแล้ว แต่ทำไมรัฐบาลและผู้บริหารประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจึงปล่อยปละละเลยชีวิตชนอเมริกันไปอย่างเสมือนชีวิตไร้ความหมายไร้คุณค่าเสียเช่นนี้ ทำไมจึงไม่ทำการป้องกันชีวิตประชาชนคนอเมริกันจากโรคไวรัสร้าย แต่กลับเสมือน ปล่อยให้ไวรัสร้ายทำลายชีวิตคนไปวัน ๆ อย่างสะดวกสะบายไร้การปกป้องหรือป้องกันโรคร้ายแต่อย่างใดเลย   อย่างเพียงวันนี้วันเดียว รัฐบาลสหรัฐปล่อยประชาชนตายไปถึงร่วม 2,528ศพ รวมแล้ว ตายไปทั้งหมดถึง 7 หมื่นกว่า ชีวิตที่เป็นศพแล้ว เช่นนี้

ทำให้บังเกิดข้อสงสัยวิตกของคนทั้งหลายผู้ที่มีความเป็นมนุษย์ว่า ผู้บริหารประเทศมหาอำนาจ ท่านไม่รู้คุณค่าของชีวิต เพราะท่านไม่รู้สัจธรรมว่าด้วยชีวิตนั่นเอง ซึ่งตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ไม่ว่าชีวิตใครก็ตาม ยาก ดี มีจน ทรงบารมีอำนาจ ร่ำรวยมหาศาลเพียงไรก็ตาม ยากจนเพียงใดก็ตาม  การมีชีวิตนั้นมีค่าขึ้นก็เพราะชีวิตนั้นเป็นโอกาส การได้เกิดมาเป้ฯมนุษย์นั้นทำให้ชีวิตได้โอกาส เป็นโอกาสที่ดีที่ล้ำเลิศ ของชีวิตทุก ๆ ชีวิตทุก ๆ คน  ที่จะได้ใช้ประโยชน์จากชีวิตของแต่ละคนให้ตนแสวงหาประโยชน์อันสูงสุด ไปถึงคุณค่าอันสูงสุดของชีวิตให้ได้ก่อนการตายไปเสียก่อนอย่างไร้ความหมายเช่นนี้  จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่รู้ในสัจธรรมข้อสำคัญของชีวิตและไม่รู้คุณค่าของชีวิตนั้นเอง  ฉะนั้น  ทุกชีวิต จงมองชีวิตเสียให้ถูกต้องเถิด ว่าชีวิตนั้นมีคุณค่ามหาศาลหาอะไรสิ่งใดเทียบเท่าไม่ได้เลย ซึ่งทุกชีวิต และผู้บริหารประเทศจะต้องทำการป้องกันคุ้มภัย หรือปกป้องชีวิตให้พ้นภัยอันตรายทั้งหลายอย่างถึงที่สุด ให้ชีวิตดำรงคงอยู่มีชีวิตเพื่อที่ชีวิตนั้นแต่ละคนนั้นจะได้โอกาสใช้ชีวิตของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์และบรรลุผลประโยชน์ที่ล้ำค่าแก่ตนเองเสียก่อนตายจากโลกนี้ไป ทั้งนี้กล่าวสัจธรรมตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรมศาสดาแห่งศาสนาพุทธนั้นเอง 

ไทย-อังกฤษ-จีน-อินเดีย-รัสเซีย-อาหรับ

∞∞∞∞∞ 

5.รัสเซีย-ไทย Russian-Thai

5

รัสเซีย Russian

ไทย-อังกฤษ-จีน-อินเดีย-รัสเซีย-อาหรับ
ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล จงปกป้องชีวิตไว้ให้ปลอดภัยเถิด
Each person's life has enormous value. Protect your life and be safe. 

Жизнь каждого человека имеет огромную ценность. Защити свою жизнь и будь в безопасности.

∞∞∞∞∞

Жизнь каждого человека бесценна. Но почему правительство и сверхдержавы любят США отказаться от Американская жизнь, подобная этому человеку, бессмысленна, бесполезна, вот так. Почему бы не защитить людей от смертельного вируса? Пусть угрожает плохой вирус Убивали людей каждый день, в десятках тысяч и десятках тысяч жизней. И с тех пор, как вспышка произошла в январе 2020 года и до сих пор, жизни американцев оставалось умирать как овощи, как рыба. Просто не до Только 5 месяцев Вирус убил 70 000 американцев таким образом, что правительство почти не имеет защиты. К сожалению, ценность этих десяти тысяч жизней Который никогда не был такой трагедией Но оказывается, что это так Потому что американское правительство Исполнительный директор америки Не видит жизненных ценностей человеческой жизни Но смотреть на человеческий облик - это просто овощи, только рыба Бесполезная жизнь Как уже было сказано, верно? И когда жизнь неправильно видна Глядя на людей, которые больше не такие Пусть все американцы станут жертвами так же, как Covite Никаких чувств, потерь, сожалений, жизнь не происходит.

Конечно, это не человеческое чувство. Но почему правительство и сверхдержавы, такие как Соединенные Штаты, отказываются от американской жизни, как эта бессмысленная, бесполезная жизнь? Почему бы не защитить жизнь американского народа от смертельного вируса? Но, как Позволяя смертельному вирусу легко и просто убить чью-либо жизнь без какой-либо болезни или защиты. Как только сегодня Правительство США выпустило в общей сложности 2 528 погибших, в том числе более 70 000 погибших.

Вызывает сомнения и беспокойство среди людей, которые являются людьми, которые Исполнительные полномочия Вы не знаете ценность жизни. Потому что он не знал правду о жизни Который согласно учению Господа Будды Неважно, насколько трудна чья-то жизнь в меру власти Его Величества Однако богатый Как бы ни бедно Иметь жизнь драгоценно, потому что эта жизнь - возможность. Рождение с человеком делает жизнь возможной. Это прекрасная возможность в любой жизни. Каждый человек, который может эффективно использовать свою жизнь, ищет наибольшую пользу. Для высшей ценности жизни перед смертью. Это бессмысленно перед смертью. Следовательно, это свидетельствует о незнании важной истины жизни и ценности самой жизни, поэтому каждая жизнь должна видеть жизнь правильно. Эта жизнь имеет огромную ценность и не может быть эквивалентна чему-либо, что вся жизнь и национальные лидеры должны предпринять, чтобы защитить Или защитить жизнь от крайней опасности Позвольте жизни существовать так, чтобы каждый человек имел возможность эффективно использовать свою собственную жизнь и достигать своих собственных ценных выгод, прежде чем умереть от этого мира. Истина говорится в соответствии с учением Господа Будды. Сам Мастер Буддизма.

ไทย-อังกฤษ-จีน-อินเดีย-รัสเซีย-อาหรับ

∞∞∞∞∞

5/5

ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล จงปกป้องชีวิตไว้ให้ปลอดภัยเถิด

Each person's life has enormous value. Protect your life and be safe.

Жизнь каждого человека имеет огромную ценность. Защити свою жизнь и будь в безопасности.

∞∞∞∞∞

ชีวิตคนแต่ละคนนั้นมีคุณค่ามหาศาลหาอะไรสิ่งใดเทียบไม่ได้เลย แต่ทำไมรัฐบาลและผู้บริหารประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา จึงปล่อยปละละเลย ชีวิตชนอเมริกันไปอย่างเสมือนชีวิตคนนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายไร้คุณค่า เสียเช่นนี้  ทำไมจึงไม่ทำการป้องกันชีวิตประชาชนจากโรคไวรัสร้าย ปล่อยให้ไวรัสร้ายทำการคุกคาม เข่นฆ่าประชาชนไปวัน ๆ จำนวนนับพันนับหมื่นชีวิตอย่างสะดวกสะบายเช่นนี้  และตั้งแต่มีการระบาดเข้ามาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 มาจนบัดนี้ ชีวิตชนอเมริกันถูกปล่อยให้ตายไปเหมือนผักเหมือนปลา เพียงแค่ไม่ถึง 5เดือนเท่านั้นเอง ไวรัสเอาชีวิตคนอเมริกันไปแล้วถึง 7 หมื่นชีวิต ในแบบที่รัฐบาลแทบไม่มีการป้องกันชีวิตให้เลย   อย่างที่น่าเสียดายคุณค่าของชีวิตตั้งหมื่นคนนั้น ซึ่งไม่เคยมีโศกนาถกรรมมาก่อนอย่างนี้  แต่กลับปรากฎว่าที่เป็นเช่นนี้ เป็นเพราะรัฐบาลอเมริกา ผู้บริหารประเทศของอเมริกา ไม่ได้มองเห็นคุณค่าชีวิตเหมือนชีวิตมนุษย์ แต่มองแบบมนุษย์นั้นเป็นเพียงผักเพียงปลา ชีวิตไร้คุณค่า  ตามที่พูดมานั้นใช่หรือไม่เล่า?    และเมื่อมีการมองชีวิตผิดไป  มองคนไม่ใช่คนเช่นนี้แล้ว ก็จะปล่อยให้คนอเมริกันทั้งหลายตกเป็นเหยื่อโควิตไปเท่าไรก็ได้ ไม่มีความรู้สึก ความสูญเสีย  ความน่าเสียดายชีวิตเกิดขึ้น

แน่ละ  นี่ไม่ใช่ความรู้สึกของคนของมนุษย์เสียแล้ว แต่ทำไมรัฐบาลและผู้บริหารประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจึงปล่อยปละละเลยชีวิตชนอเมริกันไปอย่างเสมือนชีวิตไร้ความหมายไร้คุณค่าเสียเช่นนี้ ทำไมจึงไม่ทำการป้องกันชีวิตประชาชนคนอเมริกันจากโรคไวรัสร้าย แต่กลับเสมือน ปล่อยให้ไวรัสร้ายทำลายชีวิตคนไปวัน ๆ อย่างสะดวกสะบายไร้การปกป้องหรือป้องกันโรคร้ายแต่อย่างใดเลย   อย่างเพียงวันนี้วันเดียว รัฐบาลสหรัฐปล่อยประชาชนตายไปถึงร่วม 2,528ศพ รวมแล้ว ตายไปทั้งหมดถึง 7 หมื่นกว่า ชีวิตที่เป็นศพแล้ว เช่นนี้

ทำให้บังเกิดข้อสงสัยวิตกของคนทั้งหลายผู้ที่มีความเป็นมนุษย์ว่า ผู้บริหารประเทศมหาอำนาจ ท่านไม่รู้คุณค่าของชีวิต เพราะท่านไม่รู้สัจธรรมว่าด้วยชีวิตนั่นเอง ซึ่งตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ไม่ว่าชีวิตใครก็ตาม ยาก ดี มีจน ทรงบารมีอำนาจ ร่ำรวยมหาศาลเพียงไรก็ตาม ยากจนเพียงใดก็ตาม  การมีชีวิตนั้นมีค่าขึ้นก็เพราะชีวิตนั้นเป็นโอกาส การได้เกิดมาเป้ฯมนุษย์นั้นทำให้ชีวิตได้โอกาส เป็นโอกาสที่ดีที่ล้ำเลิศ ของชีวิตทุก ๆ ชีวิตทุก ๆ คน  ที่จะได้ใช้ประโยชน์จากชีวิตของแต่ละคนให้ตนแสวงหาประโยชน์อันสูงสุด ไปถึงคุณค่าอันสูงสุดของชีวิตให้ได้ก่อนการตายไปเสียก่อนอย่างไร้ความหมายเช่นนี้  จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่รู้ในสัจธรรมข้อสำคัญของชีวิตและไม่รู้คุณค่าของชีวิตนั้นเอง  ฉะนั้น  ทุกชีวิต จงมองชีวิตเสียให้ถูกต้องเถิด ว่าชีวิตนั้นมีคุณค่ามหาศาลหาอะไรสิ่งใดเทียบเท่าไม่ได้เลย ซึ่งทุกชีวิต และผู้บริหารประเทศจะต้องทำการป้องกันคุ้มภัย หรือปกป้องชีวิตให้พ้นภัยอันตรายทั้งหลายอย่างถึงที่สุด ให้ชีวิตดำรงคงอยู่มีชีวิตเพื่อที่ชีวิตนั้นแต่ละคนนั้นจะได้โอกาสใช้ชีวิตของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์และบรรลุผลประโยชน์ที่ล้ำค่าแก่ตนเองเสียก่อนตายจากโลกนี้ไป ทั้งนี้กล่าวสัจธรรมตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรมศาสดาแห่งศาสนาพุทธนั้นเอง 

ไทย-อังกฤษ-จีน-อินเดีย-รัสเซีย-อาหรับ

∞∞∞∞∞ 

6.Arab-Thai อารหับ-ไทย 

6

อาหรับ Arab

ไทย-อังกฤษ-จีน-อินเดีย-รัสเซีย-อาหรับ
ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล จงปกป้องชีวิตไว้ให้ปลอดภัยเถิด
Each person's life has enormous value. Protect your life and be safe. 

إن حياة كل شخص لها قيمة هائلة. احمي حياتك وكن آمنا.

∞∞∞∞∞

حياة كل شخص لا تقدر بثمن. لكن لماذا الحكومة والقوى العظمى مثل الولايات المتحدة تخلى الحياة الأمريكية مثل هذا الشخص لا معنى لها ، لا قيمة لها من هذا القبيل ، فلماذا لا نحمي الناس من الفيروس القاتل؟ دع الفيروس السيئ يهدد ذبح الناس كل يوم ، في عشرات الآلاف وعشرات الآلاف من الأرواح. ومنذ تفشي المرض في يناير 2020 حتى الآن ، تُركت الحياة الأمريكية تموت مثل الخضروات مثل الأسماك. ليس فقط 5 شهور فقط قتل الفيروس 70 ألف أمريكي بطريقة لا تكاد الحكومة توفر الحماية لها. لسوء الحظ ، قيمة تلك الحياة العشرة آلاف التي لم تكن أبدا مأساة مثل هذا ولكن اتضح أن هذا هو الحال لأن الحكومة الأمريكية التنفيذي في أمريكا لا يرى قيم الحياة على أنها حياة بشرية لكن النظر إلى الشكل البشري هو مجرد خضروات ، فقط سمك حياة لا قيمة لها كما قيل من قبل ، أليس كذلك؟ وعندما ينظر إلى الحياة بشكل غير صحيح النظر إلى الأشخاص الذين لم يعودوا كذلك سيجعل جميع الأمريكيين يقعون ضحية بقدر Covite لا شعور ، خسارة ، ندم ، تحدث الحياة.

بالطبع ، هذا ليس شعور الناس. ولكن لماذا تتخلى الحكومة والقوى العظمى مثل الولايات المتحدة عن الحياة الأمريكية مثل هذه الحياة التي لا معنى لها ولا قيمة لها؟ لماذا لا نحمي حياة الأمريكيين من الأمراض الفيروسية القاتلة ولكن مثل السماح للفيروس القاتل بقتل حياة أي شخص بسهولة ويسر دون أي حماية أو الوقاية من أي أمراض خطيرة. مثل اليوم فقط أفرجت الحكومة الأمريكية عن إجمالي 2528 قتيلاً ، من بينهم أكثر من 70 ألف قتيل.

مما تسبب في الشكوك والمخاوف بين الناس من البشر السلطات التنفيذية أنت لا تعرف قيمة الحياة. لأنه لا يعرف الحقيقة عن الحياة والتي حسب تعاليم الرب بوذا مهما كانت حياة أي شخص صعبة لدرجة قوة جلالة الملك مهما كانت غنية مهما كانت فقيرة امتلاك الحياة ثمين لأن تلك الحياة فرصة. إن الولادة كإنسان تجعل الحياة ممكنة. إنها فرصة مثالية في كل حياة ، فكل شخص يمكنه الاستفادة من حياته يسعى إلى أقصى فائدة. إلى أعلى قيمة للحياة قبل الموت ، هذا لا معنى له قبل الموت. لذلك فهو مؤشر على جهل الحقيقة المهمة للحياة وقيمة الحياة نفسها ، لذلك يجب على كل حياة أن ترى الحياة بشكل صحيح. إن الحياة ذات قيمة هائلة ، ولا يمكن أن تكون معادلة لأي شيء يجب على جميع القادة والوطنيين حمايته. أو حماية الحياة إلى أقصى خطر اسمح بوجود الحياة حتى تتاح لكل شخص الفرصة للاستفادة من حياته الخاصة وتحقيق فوائده القيمة قبل الموت من هذا العالم. يقال الحق وفقا لتعاليم بوذا الرب. تعاليم بوذا

ไทย-อังกฤษ-จีน-อินเดีย-รัสเซีย-อาหรับ

∞∞∞∞∞

6/6

ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล จงปกป้องชีวิตไว้ให้ปลอดภัยเถิด

Each person's life has enormous value. Protect your life and be safe.

إن حياة كل شخص لها قيمة هائلة. احمي حياتك وكن آمنا.

∞∞∞∞∞

ชีวิตคนแต่ละคนนั้นมีคุณค่ามหาศาลหาอะไรสิ่งใดเทียบไม่ได้เลย แต่ทำไมรัฐบาลและผู้บริหารประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา จึงปล่อยปละละเลย ชีวิตชนอเมริกันไปอย่างเสมือนชีวิตคนนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายไร้คุณค่า เสียเช่นนี้  ทำไมจึงไม่ทำการป้องกันชีวิตประชาชนจากโรคไวรัสร้าย ปล่อยให้ไวรัสร้ายทำการคุกคาม เข่นฆ่าประชาชนไปวัน ๆ จำนวนนับพันนับหมื่นชีวิตอย่างสะดวกสะบายเช่นนี้  และตั้งแต่มีการระบาดเข้ามาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 มาจนบัดนี้ ชีวิตชนอเมริกันถูกปล่อยให้ตายไปเหมือนผักเหมือนปลา เพียงแค่ไม่ถึง 5เดือนเท่านั้นเอง ไวรัสเอาชีวิตคนอเมริกันไปแล้วถึง 7 หมื่นชีวิต ในแบบที่รัฐบาลแทบไม่มีการป้องกันชีวิตให้เลย   อย่างที่น่าเสียดายคุณค่าของชีวิตตั้งหมื่นคนนั้น ซึ่งไม่เคยมีโศกนาถกรรมมาก่อนอย่างนี้  แต่กลับปรากฎว่าที่เป็นเช่นนี้ เป็นเพราะรัฐบาลอเมริกา ผู้บริหารประเทศของอเมริกา ไม่ได้มองเห็นคุณค่าชีวิตเหมือนชีวิตมนุษย์ แต่มองแบบมนุษย์นั้นเป็นเพียงผักเพียงปลา ชีวิตไร้คุณค่า  ตามที่พูดมานั้นใช่หรือไม่เล่า?    และเมื่อมีการมองชีวิตผิดไป  มองคนไม่ใช่คนเช่นนี้แล้ว ก็จะปล่อยให้คนอเมริกันทั้งหลายตกเป็นเหยื่อโควิตไปเท่าไรก็ได้ ไม่มีความรู้สึก ความสูญเสีย  ความน่าเสียดายชีวิตเกิดขึ้น

แน่ละ  นี่ไม่ใช่ความรู้สึกของคนของมนุษย์เสียแล้ว แต่ทำไมรัฐบาลและผู้บริหารประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจึงปล่อยปละละเลยชีวิตชนอเมริกันไปอย่างเสมือนชีวิตไร้ความหมายไร้คุณค่าเสียเช่นนี้ ทำไมจึงไม่ทำการป้องกันชีวิตประชาชนคนอเมริกันจากโรคไวรัสร้าย แต่กลับเสมือน ปล่อยให้ไวรัสร้ายทำลายชีวิตคนไปวัน ๆ อย่างสะดวกสะบายไร้การปกป้องหรือป้องกันโรคร้ายแต่อย่างใดเลย   อย่างเพียงวันนี้วันเดียว รัฐบาลสหรัฐปล่อยประชาชนตายไปถึงร่วม 2,528ศพ รวมแล้ว ตายไปทั้งหมดถึง 7 หมื่นกว่า ชีวิตที่เป็นศพแล้ว เช่นนี้

ทำให้บังเกิดข้อสงสัยวิตกของคนทั้งหลายผู้ที่มีความเป็นมนุษย์ว่า ผู้บริหารประเทศมหาอำนาจ ท่านไม่รู้คุณค่าของชีวิต เพราะท่านไม่รู้สัจธรรมว่าด้วยชีวิตนั่นเอง ซึ่งตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ไม่ว่าชีวิตใครก็ตาม ยาก ดี มีจน ทรงบารมีอำนาจ ร่ำรวยมหาศาลเพียงไรก็ตาม ยากจนเพียงใดก็ตาม  การมีชีวิตนั้นมีค่าขึ้นก็เพราะชีวิตนั้นเป็นโอกาส การได้เกิดมาเป้ฯมนุษย์นั้นทำให้ชีวิตได้โอกาส เป็นโอกาสที่ดีที่ล้ำเลิศ ของชีวิตทุก ๆ ชีวิตทุก ๆ คน  ที่จะได้ใช้ประโยชน์จากชีวิตของแต่ละคนให้ตนแสวงหาประโยชน์อันสูงสุด ไปถึงคุณค่าอันสูงสุดของชีวิตให้ได้ก่อนการตายไปเสียก่อนอย่างไร้ความหมายเช่นนี้  จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่รู้ในสัจธรรมข้อสำคัญของชีวิตและไม่รู้คุณค่าของชีวิตนั้นเอง  ฉะนั้น  ทุกชีวิต จงมองชีวิตเสียให้ถูกต้องเถิด ว่าชีวิตนั้นมีคุณค่ามหาศาลหาอะไรสิ่งใดเทียบเท่าไม่ได้เลย ซึ่งทุกชีวิต และผู้บริหารประเทศจะต้องทำการป้องกันคุ้มภัย หรือปกป้องชีวิตให้พ้นภัยอันตรายทั้งหลายอย่างถึงที่สุด ให้ชีวิตดำรงคงอยู่มีชีวิตเพื่อที่ชีวิตนั้นแต่ละคนนั้นจะได้โอกาสใช้ชีวิตของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์และบรรลุผลประโยชน์ที่ล้ำค่าแก่ตนเองเสียก่อนตายจากโลกนี้ไป ทั้งนี้กล่าวสัจธรรมตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรมศาสดาแห่งศาสนาพุทธนั้นเอง 

ไทย-อังกฤษ-จีน-อินเดีย-รัสเซีย-อาหรับ

∞∞∞∞∞

 7.อินโดนีเซีย-ไทย Indonesia-Thai

7.

อินโดนีเซีย 

 

Kehidupan setiap orang sangat berharga. Tetapi mengapa pemerintah dan kekuatan super seperti Amerika Serikat Mengabaikan Kehidupan orang Amerika seperti itu tidak ada artinya, tidak berharga seperti ini. Mengapa tidak melindungi orang dari virus yang mematikan? Biarkan virus jahat itu mengancam Membantai orang setiap hari, dalam puluhan ribu dan puluhan ribu nyawa. Dan sejak wabah itu datang pada Januari 2020 hingga sekarang, kehidupan orang Amerika dibiarkan mati seperti sayuran seperti ikan. Hanya tidak bangun 5 bulan saja Virus ini telah membunuh 70.000 orang Amerika dengan cara yang hampir tidak dilindungi oleh pemerintah. Sayangnya, nilai sepuluh ribu nyawa itu Yang belum pernah tragedi seperti ini Tetapi ternyata inilah masalahnya Apakah karena pemerintah Amerika Eksekutif Amerika Tidak melihat nilai-nilai kehidupan sebagai kehidupan manusia Tetapi melihat bentuk manusia hanyalah sayuran, hanya ikan Hidup tidak berharga Seperti yang dikatakan sebelumnya atau tidak? Dan ketika hidup terlihat salah Melihat orang yang tidak seperti ini lagi Akan membiarkan semua orang Amerika menjadi korban sebanyak Covite Tidak ada perasaan, kehilangan, penyesalan, kehidupan terjadi.

 

Tentu saja, ini bukan perasaan manusia. Tetapi mengapa pemerintah dan negara-negara super seperti Amerika Serikat meninggalkan kehidupan Amerika seperti kehidupan yang tidak berarti dan tidak berharga ini? Mengapa tidak melindungi kehidupan orang Amerika dari penyakit virus mematikan Tapi seperti Membiarkan virus mematikan dengan mudah dan mudah membunuh kehidupan siapa pun tanpa penyakit atau perlindungan apa pun. Seperti hari ini saja Pemerintah AS telah membebaskan 2.528 kematian, termasuk lebih dari tujuh puluh ribu orang tewas.

 

Menyebabkan keraguan dan kekhawatiran di antara orang-orang yang adalah manusia itu Kekuatan eksekutif Anda tidak tahu nilai hidup. Karena dia tidak tahu kebenaran tentang kehidupan Yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha Tidak peduli betapa sulitnya kehidupan seseorang sejauh kekuatan Yang Mulia Betapapun kaya Tidak peduli seberapa miskin Memiliki hidup sangat berharga karena kehidupan itu adalah peluang. Terlahir dengan manusia memungkinkan kehidupan. Ini adalah kesempatan sempurna dalam setiap kehidupan. Setiap orang, yang dapat memanfaatkan hidup mereka dengan baik, mencari manfaat terbesar. Untuk nilai tertinggi kehidupan sebelum kematian, ini tidak ada artinya sebelum kematian. Oleh karena itu, ini merupakan indikasi ketidaktahuan akan kebenaran penting kehidupan dan nilai kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap kehidupan harus melihat kehidupan dengan benar. Hidup itu sangat berharga, tidak bisa disamakan dengan apa pun yang harus diambil oleh semua kehidupan dan pemimpin negara untuk dilindungi Atau lindungi hidup dari bahaya terluas Biarkan kehidupan ada sehingga setiap orang akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kehidupan mereka sendiri dengan baik dan mencapai keuntungan mereka yang berharga sebelum meninggal dari dunia ini. Kebenaran dikatakan sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Master Buddhisme itu sendiri.

 

Thailand-Inggris-Cina-India-Rusia-Arab-Indonesia

 
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ที่สรรพสิ่ง ล้วนเดินไปสู่โลกาวินาสน์ในวันข้างหน้า ภาวะอริยบุคคลจะนำคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.