ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
3..สูงสุดแห่งสัจธรรม(1.) The Highest Truth (1.)แก่นธรรมสุภาษิตบางข้อ สกัดจากวาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน สำหรับคนยุคใหม่ ยุคกึ่งพุทธกาล ยุคเทกโนโลยี่

สูงสุดแห่งสัจจธรรม(1.) 

The Highest Truth [1.]

 

 

*****
*****
*****

  

 1.

The Noble One the one who destroy all desires from the one's heart. And all the worlds becomes empty. He dies before his death. 

 

บุคคลผู้ประเสริฐผู้ทำลายความปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงสิ้นไปจากหัวใจของท่านแล้ว โลกทั้งหลายสูญสลายว่างเปล่า ท่านตายเสียแล้วก่อนตายจริง 

 

*****
*****
***** 

  

 2.  

Fight to lead yourself with your breath on the path of solitude. And the last day on our 14-day plan. You will find a new world.
 
จงต่อสู้ เพื่อนำตนเอง พร้อมลมหายใจเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความสันโดษ แล้ววันสุดท้าย ๆ ตามแผนของเรา 14 วัน ท่านก็จะได้พบโลกใหม่ 
 
 

*****
*****
***** 

  

 

3.  

Take care of love, for it is like a leave. 

 

 

จงระวังในเรื่องความรัก เพราะมันเหมือนใบไม้ใบหนึ่ง  
 

*****
*****    

    

4.  
 
Love is tender for it origins from heart . 
 
 
 

ความรักนั้นอ่อนละมุนละไมไหวหวั่น เพราะเหตุที่ความรักนั้นมีความกำเนิดมาจากดวงใจ      
*****
*****
*****   
 
 

   

 5.  

 
Love is miracle, for love forgives         

 
ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เพราะความรักให้อภัยได้   

 

*****
*****
*****    

 

 6.   

 
Calm down. Please help sell the rice. The whole world is hungry, nothing to eat. Come eat Thai sticky rice. Survive comfortably. 
 

 

 
สงบเถอะ ช่วยกันเอาข้าวออกไปขาย คนทั้งโลกกำลังหิวโหยไม่มีอะไรกิน มากินข้าวเหนียวไทยเถอะรอดชีวิตสบายๆ

 

 7.

 
 
It is time for humans to recall the truth and rule. That is, self-government is the best governing body. 
 
 
ถึงคราวที่มนุษย์มารำลึกสัจธรรมการปกครอง นั่นคือการปกครองตนเองเป็นการปกครองที่ดีที่สุด 
 

*****
*****
*****

 

 

 8.   

 

All kinds of desires for lust As a matter of more and more love, delusion in the flavor, That leads to the filth And to Covid-19

  
 
โดยเฉพาะความอยากความร่านในกามตัณหากิเลสความใคร่นั้นเองนำไปสู่ความสกปรกอันล้นหลามในสังคมยุคนี้ นั่นแหละนำมาซึ่งโควิด -19 นี้ 
 

*****
*****
*****

 

 
 9.

 
 
The one's sweet heart makes all the world brightened.

 


ดวงใจที่หวานฉ่ำของคน ๆ หนึ่งนั้น ทำให้โลกทั้งโลกสดใสสว่างไปเลยนะเออ

 

*****
*****
*****
 
 

 

 10.

 

a world of cleanliness that is utterly empty A world with nothing but That is a world that is liberated from all suffering.

 
 
ไปสู่โลกแห่งความสะอาดอันสุดจะว่างเปล่า โลกที่มีแต่ความไม่มีอะไร นั่นแหละโลกที่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งหลาย 
 

*****
*****
*****

 

 

 11.

 
Nirvana doesn't have a middle. Or center or edge

 
 
นิพพานไม่มีตรงกลาง หรือศูนย์กลาง หรือขอบ 
 

*****
*****
*****

 
 12.

 

The benefits and harm are qualities of the human world. Causing endless cycle of pity As for Buddhism Transcend

 
 
คุณและโทษ เป็นคุณสมบัติของโลกมนุษย์ ทำให้เกิดวัฏฏะสงสารหมุนวนไปไม่รู้จบ ส่วนพุทธศาสนานั้น อยู่เหนือคุณและโทษ 
 
 
*****
*****
*****

 

13.

 
 

The Noble One is the one who destroy all desires from the one's heart. And all the worlds becomes empty. He dies before his death.

 


บุคคลผู้ประเสริฐนั้นคือท่านผู้ทำลายความปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงสิ้นไปจากหัวใจของท่าน และโลกทั้งหลายสูญสลายว่างเปล่า ท่านตายเสียแล้วก่อนการตายจริง  

 

  14. 

 

An the cause of all the suffering and dangers of the human world, both the world and the universe, that comes from filth itself

 

 

ความจริงเรื่องเหตุของความทุกข์ ภัย อันตรายทั้งหลายของโลก มนุษย์ทั้งโลกและจักรวาลทั้งปวงนั้นแท้จริงมาจากความสกปรกนั่นเอง

 

***** 

***** 

15.

 

All life moves to its end  

***** 

ชีวิตทุกชีวิต เคลื่อนไหวไปสู่จุดจบ

 

***** 

*****

 

 

 

All life always moves. And at last to its end. 

 

 

 

All life, at its end, always ends with troubles.

 

 

 

And it never ends.

 

 

 

For the nextwhile it begins again to move again.

 

 

 

It’s the same with all the world.

 

 

 

Therefore BUDDHA comes to the world.

 

 

 

To tell the world not to be trouble with the end of life.

 

 

There is the way to end with happiness.


To end with the real end.

 

*****

 

ชีวิตทุกชีวิตย่อมเคลื่อนไหวไปเสมอ และมันเคลื่อนไปสู่จุดจบของมันในที่สุด

ชีวิตทุกชีวิต ณ จุดจบของชีวิตนั้น จบลงด้วยความทุกข์เสมอ

และมันก็ไม่จบลงจริง ๆ

ในชั่วขณะต่อมา มันก็เริ่มอีกครั้ง ที่จะเคลื่อนไหวอีกครั้ง

เหมือนกันหมดทั้งโลก

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบังเกิดมาในโลก

เพื่อสอนโลกไม่ให้ต้องเป็นทุกข์กับจุดจบของชีวิต

มีเส้นทางชีวิตที่ไปสู่จุดจบที่มีความสุข

ไปสู่จุดจบที่เป็นจุดจบจริง ๆ  

 

*****

 

*****

 

16.   

*****

 

 

Happy New Year 2019

 

 

 

To all my friends

 

 

 

If our friend is a bloodline A friend's blood is my blood.

 

 

 

When my friend has suffered any kind of unhappiness

 

 

 

I am too

 

 

 

Let's start a new life in the new year.

 

 

 

Cleaning the blood Equal to cleaning life

 

 

 

Cleanse our blood forever.

 

 

 

Our life will be clean forever.

 

 

And so our friendship was clean forever.

 

 

*****

สวัสดีปีใหม่ 2562

แด่เพื่อนทุกคนของฉัน

หากว่าเพื่อนเรานั้นเป็นสายเลือด  เลือดของเพื่อนก็คือสายเลือดของฉัน

เมื่อเพื่อนฉันได้ประสบความทุกข์ความสุขประการใดก็ตาม

ฉันก็เป็นเช่นนั้นด้วย

จงมาเริ่มชีวิตใหม่กันในปีใหม่เถิด

การทำความสะอาดเลือด เท่ากับการทำความสะอาดชีวิต

จงทำความสะอาดเลือดของเราให้สะอาดตลอดไปเถิด

ชีวิตเราก็สะอาดตลอดไป

และดังนั้นความเป็นมิตรของเราก็สะอาดตลอดกาลนาน

 

***** 

***** 

 

17. 

***** 

At time man, never rest for all good deeds, comes to rest his rest is long and peaceful. What dies does the body.His soul is immortal. 

 

คนผู้ไม่เคยหยุดพักผ่อนเลยเพราะกระทำแต่ความดีล้วน เมื่อมาหยุดพักผ่อน การพักผ่อนของเขาจะยาวนาน และสงบสงัด. สิ่งที่ตายไปคือร่างกาย ส่วนวิญญาณของเขาเป็นอมตะ. 

 

***** 

***** 

 

18.  

***** 

 

At time man, never rest for all bad deeds, comes to rest his rest is long but disordered. What dies does the body.His soul is scattered.

 

คนผู้ไม่เคยหยุดพักผ่อนเลยเพราะกระทำแต่ความเลวล้วน เมื่อมาหยุดพักผ่อน การพักผ่อนของเขาจะยาวนาน แต่จะระส่ำระสาย. สิ่งที่ตายไปคือร่างกาย ส่วนวิญญาณของเขากระจัดกระจาย.

 

***** 

*****

 

19.    *

****

At time man, never rest for all good deeds, comes to rest  his rest is long and peaceful. What dies does the body.His soul is immortal. 

คนผู้ไม่เคยหยุดพักผ่อนเลยเพราะกระทำแต่ความดีล้วน  เมื่อมาหยุดพักผ่อน การพักผ่อนของเขาจะยาวนาน และสงบสงัด. สิ่งที่ตายไปคือร่างกาย ส่วนวิญญาณของเขาเป็นอมตะ. 

 

***** 

*****

20.

*****

At time man, never rest for all bad deeds, comes to rest  his rest is long but disordered. What dies does the body.His soul is scattered.

 

คนผู้ไม่เคยหยุดพักผ่อนเลยเพราะกระทำแต่ความเลวล้วน  เมื่อมาหยุดพักผ่อน การพักผ่อนของเขาจะยาวนาน แต่จะระส่ำระสาย. สิ่งที่ตายไปคือร่างกาย ส่วนวิญญาณของเขากระจัดกระจาย.

 

***** 

***** 

21.   

*****

The freemen, not slaves, no word-to buy the rights to sell their votes in this land. the most value and dignity is noble immortal.

 

เสรีชนไม่ใช่ทาส นั่นคือ ไม่มีคำว่าซื้อสิทธิขายเสียงในแผ่นดินนี้แล้ว เสรีชนทรงคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนอันเลิศเลอล้ำค่าอมตะ

 

***** 

***** 

22.  

 *****

Fight to lead yourself with breath and continue on the path of solitude. Then the last days according to our plan, 14 days, you will find a new world.

 

จงต่อสู้ เพื่อนำตนเอง พร้อมลมหายใจเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความสันโดษ แล้ววันสุดท้าย ๆ ตามแผนของเรา 14 วัน ท่านก็จะได้พบโลกใหม่

 

***** 

*****   

23. 

*****

that all the filth has been swept away and into a world of immortal freedoms the same world of Nirvana and the world of Buddha.

 

ความสกปรกทั้งหลายถูกกวาดล้างทำลายลงไปนั้นเอง กลายเป็นโลกแห่งเสรีชนอันอมตะ อันหนึ่งอันเดียวกับโลกที่ทรงตรัสว่าโลกนิพพานนั้นเอง

 

***** 

***** 

24.  

***** 

And the cause of all the suffering and dangers of the human world, both the world and the universe, that comes from filth itself

ความจริงเรื่องเหตุของความทุกข์ ภัย อันตรายทั้งหลายของโลก มนุษย์ทั้งโลกและจักรวาลทั้งปวงนั้นแท้จริงมาจากความสกปรกนั่นเอง

 

***** 

***** 

 25.   

*****


*****

 

Therefore diligence is fair for all people of the world, of all ages, all ages, living statuses, even the wealthy or the grandparents, the most powerful of all Or even the lowly people are completely powerless, of all races, religions, and jobs in this world Even in other worlds To practice this diligent Dharma and only benefit I have achieved success in an extremely rich economic life and a happy life. And the highest to the world, the path of eternal Nirvana, where there is no suffering for eternity According to the teachings of the Lord Buddha

*****

ฉะนั้น ความขยัน นี่แหละเป็นธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศ ทุกวัย  ทุก ๆ สถานะความเป็นอยู่ แม้มหาเศรษฐี หรือกระยาจก  ผู้ทรงอำนาจสูงสุดเหนือคนทั้งหลาย หรือแม้คนต้อยต่ำไร้อำนาจวาสนาอย่างสิ้นเชิง ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุก ๆ การงานอาชีพในโลกนี้ แม้โลกอื่นก็ตาม ให้ปฏิบัติธรรมขยันนี้แล้วมีแต่จะได้ประโยชน์ ได้ความสำเร็จในชีวิต เศรษฐกิจ ร่ำรวย มหาศาล ความเป็นอยู่มีความสุข  และสูงสุดสู่โลกมรรคผลนิพพานอมตะสถานที่ไร้ทุกข์อนันตกาล ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

*****

*****

 

26.   

***** 

The answer to this is cleanliness. Spread it clean all over the world. Keep the whole world clean and clean without all filth.

คำตอบสำหรับคำถามนี้ก็คือ ความสะอาด จงแผ่ขยายวงความสะอาดนี้ออกไปให้ทั่วทุกมุมโลก จงทำโลกทั้งโลกให้สะอาดสะอ้านไร้ความสกปรกไปทั้งสิ้น

 

***** 

*****   

27.

***** 

The one's sweet heart makes all the world brightened.

 

ดวงใจที่หวานฉ่ำของคน ๆ หนึ่งนั้น ทำให้โลกทั้งโลกสดใสสว่างไปเลยนะเออ

 

***** 

******   

28.

*****

 

Give you all dear friends a poem English – Thai

แต่งกลอนภาษาอังกฤษ - ไทยให้เพื่อนรักทุกคน

To a stillness with a silence of mind. 

ไปสู่ความนิ่งสงัดพร้อมดวงจิตที่สงบเงียบแล้ว

Then reaching of a strong gentle light.

ก็ไปถึงแสงสว่างที่กระจ่างรุ่งโรจน์ขึ้นอย่างนุ่มนวล

And the world opens. And it smiles.

แล้วโลกทั้งโลกก็สว่างไสวเบิกบาน  และโลกก็ยิ้มแย้ม

The sun smiles. The moon and all the stars in the sky smiles. 

ดวงตะวันก็ยิ้มแย้ม ดวงเดือนและดวงดาวทั้งหมดในท้องฟ้าก็ยิ้มแย้ม

Everything smiles.

ทุกสิ่งสรรพ ทุกอย่างทั้งหลาย ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไปตามกัน

When the day passes, the night has no darkness.

เมื่อกลางวันผ่านไปแล้วถึงกลางคืน กลางคืนกลับไม่มีความมืดอีกเลย

The darkness of the night becomes also bright.

ความมืดของกลางคืนก็สว่างไสวเช่นเดียวกับกลางวัน

And it smiles.

และมันก็ยิ้มแย้ม

Would you like to be the man in the story?

คุณอยากเป็นเช่นคนผู้หนึ่งในเรื่องนี้หรือไม่เล่า?

Who is to the stillness with a silence of mind.

ผู้ซึ่งไปสู่ความนิ่งสงัดพร้อมดวงจิตที่สงบเงียบแล้ว

Then reaching of a clever-strong gentle light.

ก็ไปถึงแสงสว่างที่ที่เฉลียวฉลาดที่กระจ่างรุ่งโรจน์ขึ้นอย่างนุ่มนวล

And the worlds open for him. And smile.

แล้วโลกทั้งโลกก็สว่างไสวเบิกบาน สำหรับเขา

Take the real rest in the bottom of one’s mind.

จงให้เกิดการพักผ่อนที่แท้จริงในก้นบึ้งแห่งใจของเราเถิด

And see this is a nature of life.

และดูให้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของชีวิต

No-one and no-god can inspire it.

ซึ่งไม่อาจจะมีใครคนใด หรือพระเจ้าองค์ใดจะสามารถดลบันดาลให้ได้

Except the oneself.

นอกจากตัวเราเอง. 

 

***** 

***** 

 

29.

*****

 

 

Happy New Year 2019

 

 

 

To all my friends

 

 

 

If our friend is a bloodline A friend's blood is my blood.

 

 

 

When my friend has suffered any kind of unhappiness

 

 

 

I am too

 

 

 

Let's start a new life in the new year.

 

 

 

Cleaning the blood Equal to cleaning life

 

 

 

Cleanse our blood forever.

 

 

 

Our life will be clean forever.

 

And so our friendship was clean forever.

*****

สวัสดีปีใหม่ 2562

แด่เพื่อนทุกคนของฉัน

หากว่าเพื่อนเรานั้นเป็นสายเลือด  เลือดของเพื่อนก็คือสายเลือดของฉัน

เมื่อเพื่อนฉันได้ประสบความทุกข์ความสุขประการใดก็ตาม

ฉันก็เป็นเช่นนั้นด้วย

จงมาเริ่มชีวิตใหม่กันในปีใหม่เถิด

การทำความสะอาดเลือด เท่ากับการทำความสะอาดชีวิต

จงทำความสะอาดเลือดของเราให้สะอาดตลอดไปเถิด

ชีวิตเราก็สะอาดตลอดไป

และดังนั้นความเป็นมิตรของเราก็สะอาดตลอดกาลนาน

 

***** 

******   

30.

*****

Abandoned city! Land walkway Even the traffic across the sky Balding around the world His people were driven to the world of sorrowful slave spirits. Those still Why is it so sad? Rise up and fight The Buddha said Chase away all desires from the heart We all win.

*****

เมืองร้าง! ทางเดินบนแผ่นดิน  แม้ทางจราจรข้ามฟากฟ้า โล่งเตียนไปทั้งโลก คนเขาถูกไล่ต้อนไปสู่โลกวิญญาณทาสอันแสนเศร้าทุกข์โศรก  ผู้ที่ยังอยู่ ทำไมจึงโศรกเศร้าล่ะ? จงลุกขึ้นมาต่อสู้เถิด พุทธองค์ตรัสว่า  ไล่กิเลสออกไปให้หมดจากใจ เราก็ชนะไปทั้งหมดเลย

 

***** 

*****  

 

31.

*****

Those still Why is it so sad? Rise up and fight The Buddha said Chase away all desires from the heart We all win.

 

ผู้ที่ยังอยู่ ทำไมจึงโศรกเศร้าล่ะ? จงลุกขึ้นมาต่อสู้เถิด พุทธองค์ตรัสว่า ไล่กิเลสออกไปให้หมดจากใจ เราก็ชนะไปทั้งหมดเลย

 

***** 

*****

Only ourselves is for ourselves. That humanity is the high honor and dignity of a person today called a Thai civil servant.

ตัวเราเองเท่านั้นย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตน ความมีมนุษยธรรมนั้นเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีอันสูงส่งของบุคคลผู้เป็นข้าราชการพลเรือนไทยวันนี้

 

***** 

*****   

32.

*****

Life ends here and now ..... It's here, and this time, this minute. That's the coolest There is no higher peak.

ชีวิตให้จบลงที่นี่ และเดี๋ยวนี้ .....ที่นี่เอง และเวลานี้ นาทีนี้ เอง ให้จบลงให้ได้ นั้นแหละสุดยอด ไม่มียอดสูงกว่าอีกแล้ว

 

***** 

******   

33. 

*****

Suicidal people starve and starve because they are stupid, they do not know that one day they will die themselves. And death itself Suicidal people are because they lack a sense of humanity, so be careful!

คนคิดฆ่าตัวตาย อดข้าวอดน้ำ เพราะเขลาโง่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะต้องตายเองอยู่แล้ว ทุก ๆชีวิตล้วนเดินไปสู่ความแก่ และความตายเอง คนคิดฆ่าตัวตายจึงเป็นเพราะขาดสำนึกแห่งความเป็นคนไปเสียแล้ว ต้องระวัง!

 

***** 

*****

 

34.   

*****

 

 

 

At time man, never rest for all good deeds, comes to rest  his rest is long and peaceful. What dies does the body.His soul is immortal. 

คนผู้ไม่เคยหยุดพักผ่อนเลยเพราะกระทำแต่ความดีล้วน  เมื่อมาหยุดพักผ่อน การพักผ่อนของเขาจะยาวนาน และสงบสงัด. สิ่งที่ตายไปคือร่างกาย ส่วนวิญญาณของเขาเป็นอมตะ. 

 

***** 

*****

 

35.   

*****

At time man, never rest for all bad deeds, comes to rest  his rest is long but disordered. What dies does the body.His soul is scattered.

คนผู้ไม่เคยหยุดพักผ่อนเลยเพราะกระทำแต่ความเลวล้วน  เมื่อมาหยุดพักผ่อน การพักผ่อนของเขาจะยาวนาน แต่จะระส่ำระสาย. สิ่งที่ตายไปคือร่างกาย ส่วนวิญญาณของเขากระจัดกระจาย.

 

***** 

*****    

36.

*****

At time man, never rest for all good deeds, comes to rest  his rest is long and peaceful. What dies does the body.His soul is immortal. 

คนผู้ไม่เคยหยุดพักผ่อนเลยเพราะกระทำแต่ความดีล้วน  เมื่อมาหยุดพักผ่อน การพักผ่อนของเขาจะยาวนาน และสงบสงัด. สิ่งที่ตายไปคือร่างกาย ส่วนวิญญาณของเขาเป็นอมตะ. 

 

***** 

*****  

37. 

*****

At time man, never rest for all bad deeds, comes to rest  his rest is long but disordered. What dies does the body.His soul is scattered.

 

คนผู้ไม่เคยหยุดพักผ่อนเลยเพราะกระทำแต่ความเลวล้วน  เมื่อมาหยุดพักผ่อน การพักผ่อนของเขาจะยาวนาน แต่จะระส่ำระสาย. สิ่งที่ตายไปคือร่างกาย ส่วนวิญญาณของเขากระจัดกระจาย.

 

***** 

*****  

38. 

*****

If the past could be drawn back to the present, I would like to delete some parts of my own history, and put a new story instead. If this could be done, oh ! ho ! how happy would be me. Are you agree if I put you instead some part of my life ?

*****

ถ้าอดีตสามารถลากคืนกลับมาสู่ปัจจุบันนี้ได้ ผมอยากจะลบประวัติผมบางส่วนทิ้งไปเสีย เอาเรื่องใหม่ใส่เข้าไปแทน ถ้าสามารถทำเช่นนี้ได้แล้ว โอ้โฮ ! ผมจะมีความสุขขนาดไหนกัน คุณเห็นด้วยหรือไม่ ในเมื่อผมจะเอาคุณใส่ลงไปในชีวิตของผมส่วนนั้น?

 

***** 

*****   

39. 

*****

Our friendship Arose from the heart That we have the dharma of loving-kindness and compassion for one another May this Dharma Be lasting between our friendships. And may the whole world be loving and kind and kind to each other The world will be peaceful. Let's have a good look Which our hearts To have Dharma like this 

มิตรภาพของเรานั้น เกิดขึ้นจากดวงใจ ที่เรามีธรรมะว่าด้วยความรัก กรุณา และปรานี ซึ่งกันและกันนั่นเอง ขอให้ธรรมะนี้ จงยั่งยืนนานระหว่างมิตรภาพของเราทั้งหลาย และขอให้โลกทั้งโลกมีแต่ความรัก กรุณา และปรานีซึ่งกันและกัน โลกก็จะเป็นสุขสงบ ขอได้ดูให้จงดี ซึ่งดวงใจของเรา ให้มีธรรมะเช่นนี้เทอญ 

 

***** 

***** 

 

40.  

*****

 

Happy birthday for my beloved, for my Dominic daughter Wish you all to be happy in heart The one's sweet heart makes all the world brightened.

ขอให้วันเกิดของคนที่รักของฉัน ลูกสาวโดมินิคของฉันจงเต็มไปด้วยความสุขเถิดนะ, และขออำนวยพรให้ความสุขนั้นบังเกิดขึ้นภายในดวงใจของเรา ดวงใจที่หวานฉ่ำของคน ๆ หนึ่งนั้น ทำให้โลกทั้งโลกสดใสสว่างไปเลยนะเออ!

 

***** 

******

41. 

***** 

The King the great one in the  people. He leads all the land to goodness and happylife  And so the people love and worship him

พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่ประชาชน ทรงนำแผ่นดินทั้งปวงไปสู่ความดีงามและชีวิตที่มีความสุข ผู้คนจึงรักและบูชาพระองค์

*****

 42. 

 -----

The King the great one in the  people. He leads all the land to goodness and happylife  And so the people love and worship him

Thai people, led by the former King, have joined together to build a great country today as a great independent Thai nation. There is no other nation equal. Thai people have a deep heart. in the history of the nation and persist in existence Of the three institutions that continue to build the Thai nation from the past, namely Nation, Religion, and King, for eternity, forever, and when it comes to today, July 28, 2021, it is the birthday of the His Majesty Maha Vajiralongkorn Phra Wachiraklao Chao Yu Hua, the reign of King Rama 10, the people of Thailand, all life. including me and all my friends so they came out to sing Sing praises and blessings let him maintain this noble and noble status It is a tight, permanent relationship with the nation and the Thai people for a long time and cursing any evil villain who thinks to overthrow this monarchy. Suffer only the disaster of life and your property. May it not last forever in the land of Thailand, this earth soon.


พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่ประชาชน ทรงนำแผ่นดินทั้งปวงไปสู่ความดีงามและชีวิตที่มีความสุข ผู้คนจึงรักและบูชาพระองค์

 

คนไทยโดยการนำของอดีตพระบรมมหามหากษัตริย์ได้ร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่ทุกวันนี้เป็นไทยเอกราชชาติผู้ดี ไม่มีชาติอื่นใดเทียมทาน คนไทยจึงมีความฝังใจ ในประวัติศาสตร์ของชาติ และยืนหยัดการดำรงอยู่ ของสามสถาบันที่สืบสานสร้างชาติไทยมาแต่อดีต นั่นคือ  ชาติ, ศาสนา, และ พระมหากษัตริย์, ให้แนบแน่นไปชั่วนิรันดร, ชั่วฟ้าดินสลายและเมื่อมาถึงวันนี้ที่ 28 กรกฎาคม 2564  ตรงกับวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10  ประชาชนไทยถ้วนหน้าทุกชีวิต รวมทั้งข้าพเจ้าและเพื่อน ๆ ทั้งหลายทุกคน จึงพากันออกมาแซ่ซร้อง ร้องเพลงสรรเสริญอำนวยพร ให้พระองค์ดำรงพระสถานะอันสูงส่งประเสริฐนี้ เป็นการแนบแน่น,คงอยู่คู่ประเทศชาติและประชาชนไทยไปตลอดกาลนานและขอสาปแช่งคนชั่วคนร้ายคนใดก็ตามที่คิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นี้ จงประสบแต่ความหายนะพบภัยพิบัติแห่งชีวิตพร้อมทรัพย์สินของตนไปอย่าได้อยู่ยั่งยืนถาวรต่อไปในแผ่นดินไทยแผ่นดินโลกนี้ในไม่ช้าไม่นานด้วยเทอญ  

-----

-----

 

 

 

 

 

 

 
3..NWE.3..รวมยอดสุภาษิตสุดคมสุดหวานลึกซึ้งสำหรับโลกยุคใหม่

1..รวมยอดแก่นธรรมสุภาษิต 1. วรรคสั้น
2..รวมยอดแก่นธรรมสุภาษิต 2. รวมวรรคยาว
3..รวมยอดแก่นธรรมสุภาษิต 3 (ต่อ)
1..รวมสุภาษิตแก่นธรรมสู่โลกนิพพานยุคใหม่ ทุกวาทะสุภาษิตมารวมที่นี่ วาทะหนึ่งแห่งแก่นธรรมแก่นสุภาษิตธรรมแก่นโลกนิพพาน ยุคกึ่งพุทธกาลเทกโนโลยี่ล้ำยุค The Highest Truth
2..สัจธรรมชีวิตที่ซ่อนเร้น The Truth of life is concealed
4.. สูงสุดแห่งสัจธรรม(2.) The Highest Truth (2.) ธรรมปฏิบัติบางประการ เบื้องต้นสำหรับคนยุคใหม่ จากวาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน )
5..จากวาทะที่ 16 คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
6..วาทะสูงสุด 4.. ชีวิตทุกชีวิตเคลื่อนไหวไปสู่จุดจบ All life moves to its end กวีนิพนธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.