ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
สูงสุดแห่งสัจธรรม 2

สูงสุดแห่งสัจธรรม 2

The Highest Truth 2

************ 

1

to reach NIRAVANA today not by go away from society to live alone in the forest but in our occupation do our job to do Dhamma the one can reach Niravana by doing job

 เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานทุกวันนี้ ไม่ใช่โดยการหนีไปจากสังคมไปอยู่ป่า แต่อยู่ที่การงานอาชีพของเราเอง ทำงานอาชีพไปอย่างเป็นการปฏิบัติธรรมนั้นแหละสามารถบรรลุนิพพานได้

*************

2

It's coming to the new Buddhism Era Transfer the sweet dream to the true world NIRAVANA of the Lord Buddha

มาสู่ยุคใหม่แห่งพระพุทธศาสนา นำเอาความฝันหวานนี้ไปสู่ความจริง คือ โลกนิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

************

3.

THe eight ways to Nirvana of Buddha is for all the people in all occupations in the world to get rich to get happiness with real happy mind. 💛

ทางปฎิบัติ 8 อย่าง เพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้านั้น เป็นวิถีทางใช้ได้สำหรับคนทั้งหลายในโลกนี้ทุกๆคน ทุก ๆ การงานอาชีพ เพื่อที่จะแสวงหาความร่ำรวย และความสุขพร้อมดวงจิตที่มีความสุขอันแท้จริง

************

4.

Yes practice good semen to niravana wish the good one passes through niravana while we live live with the right way of a man life who keeps forwards with the true living. Thanks  

ถูกแล้วครับ การปฏิบัติที่ดีกระตือรือร้นเท่านั้น นำไปสู่โลกนิพพาน ขออำนวยพรให้คนดี ๆ ได้ผ่านเส้นทางไปสู่โลกนิพพานให้จงได้ ขณะที่มีชีวิตอยู่ให้มีชีวิตที่ถูกต้องตามแบบคนที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องระบบของชีวิต ขอบคุณนะครับ

************

5

Body and mind yes mind leads the body ...Mind leads everything of humanlife to mind. To get use of the mind by feelling of our soul in our heart Make our soul and our heart clean and quiet with realy still that leads to Nirvana 💛

ร่างกายและจิตใจ ถูกแล้วครับ จิตใจเป็นผู้นำพาร่างกายไป จิตใจ นำทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์ธรรมดาทั้งหลาย ไปสู่ จิตใจ 💛 เพื่อความเข้าใจดีขอให้รู้จักจิตใจจากความรู้สึกของวิญญาณ และ ดวงใจหรือดวงจิต หรือจิตใจ ขอจงทำใจเราจิตวิญญาณเราให้สะอาดเถิด ให้สงบเถิด ให้นิ่งสงัดจริง ๆ แล้วนั่นแหละนำไปสู่โลกนิพพานละ

*************** 

6.

The eight paths of Buddhateaching is the true ways for all humanbeing to get a good efficiency life to live happily with all people around and at the same time to move through the human world to the world of NIRVANA the world of no edge of nothing with the real eternal happiness and to see the noble Arahat Lord Buddha 💛  

ทางปฏิบัติ 8 ทาง ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นวิธีที่ถูกต้องตรงความจริงสำหรับมนุษย์ทั้งปวง นำไปปฏิบัติเพื่อให้ได้สำเร็จชีวิตที่ดี มีความพอเพียงแห่งชีวิต มีชีวิตอาศัยอยู่อย่างดีมีความสุขพร้อมประชาชนที่แวดล้อม และในขณะเดียวกัน พาเคลื่อนไปข้างหน้าทะลุโลกมนุษย์เรานี้ไปสู่อีกโลกหนึ่งคือ โลกนิพพาน โลกที่มีสภาวะว่างเปล่าไร้ขอบเขตไม่มีอะไร แต่มีความสุขอมตะนิรันดรและไปได้เห็นองค์ผู้ประเสริฐ ่องค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า💛💛💛💛💛

***********

7

Yes,I think To know the cause and effect of the virus to safe oneself.

ถูกละ ผมคิดว่า จากการศึกษาถึงเหตุ และ ผล ที่ไปที่มาของไวรัสนี้ ก็เอาตัวเองรอดได้

************

8

THe eight ways to Nirvana of Buddha is for all the people in all occupations in the world to get rich to get happiness with real happy mind.

ทางปฎิบัติ 8 อย่าง เพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้านั้น เป็นวิถีทางใช้ได้สำหรับคนทั้งหลายในโลกนี้ทุกๆคน ทุก ๆ การงานอาชีพ เพื่อที่จะแสวงหาความร่ำรวย และความสุขพร้อมดวงจิตที่มีความสุขอันแท้จริง

************

9

Yes, all the world rises to think of Buddha today. The More is to try going forwards to NIRAVANA to BUDDHA.

ถูกแล้วครับ โลกทั้งหมดมารำลึกถึงพุทธองค์วันนี้ ที่มากไปกว่านั้นก็คือ การก้าวเดินหน้าไปสู่โลกนิพพาน ไปเฝ้าพระพุทธองค์เองเลย

***********

10

 If you want to go to Nirvana, you must practice good semen.'

Yes practice good semen to niravana wish the good one passes through niravana while we live live with the right way of a man life who keeps forwards with the true living. Thanks  

ถูกแล้วครับ การปฏิบัติที่ดีกระตือรือร้นเท่านั้น นำไปสู่โลกนิพพาน ขออำนวยพรให้คนดี ๆ ได้ผ่านเส้นทางไปสู่โลกนิพพานให้จงได้ ขณะที่มีชีวิตอยู่ให้มีชีวิตที่ถูกต้องตามแบบคนที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องระบบของชีวิต ขอบคุณนะครับ

***********

11

The Lord Buddha only gave There is only one thing that He wants from everyone. Let everyone be enlightened like him. Meaning His Highness desires only one thing To give people wisdom Illuminated in thought Can see the truth about life, the world, and the universe until suffering from suffering. Can see the truth of the truth and the truth in the people to achieve Sada, Sakkamaki, Anakami and Arahant even to become a Buddha. Which are all things that are beneficial to themselves He did not expect anything in return ..... only That the Lord Buddha wanted

พระพุทธองค์ทรงมีแต่การให้ สิ่งที่พระองค์อยากได้จากคนทั้งหลายมีเพียงสิ่งเดียวคือ ให้คนทั้งหลายได้รู้แจ้งสัจธรรมเหมือนพระองค์ คือทรงต้องการสิ่งเดียว ให้คนเรามีสติปัญญา สว่างไสวในความคิด เห็นแจ้งสัจธรรมเกี่ยวกับชีวิต โลก และจักรวาล จนพ้นทุกข์ เห็นแจ้งอริยสัจธรรมได้ ในรูปธรรม ให้คนบรรลุโสดา สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ แม้สู่ความเป็นพุทธะ ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองทั้งนั้น พระองค์เองไม่หวังอะไรตอบแทนเลย.....เท่านั้นเอง ที่พระพุทธเจ้าต้องการ

***********

13

That is easy to get angry because of my high self-ego, so I can disappear.

ที่โกรธง่ายก็เพราะมีอัตตา ตัวตนสูง ทำตัวกูของกู ให้หายไปได้ ก็ไม่โกรธ

 

************
สูงสุดแห่งสัจจธรรม

สูงสุดแห่งสัจธรรม 1
สูงสุดแห่งสัจธรรม 3Copyright © 2010 All Rights Reserved.