ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
5..จากวาทะที่ 16 คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม

คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม   
 
 

 ไทย – English - 中國人- चीनी-Россия- Россия- Indonesia

  1. ไทย 
  2.  จีน   中國人 
  3.  ฮินดี  चीनी
  4.  อิหร่าน  Россия
  5.  อินโดนีเซีย Indonesia
  6.  
  7. ∞∞∞∞∞

 

1.ไทย Thai

คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่ง และการรู้แจ้งอริยสัจธรรม 

Unheard of questions But the way of salvation comes from a true friend of the noble And enlightened morality

 

∞∞∞∞∞

ไม่เคยได้ยินคำถามเหล่านี้มาก่อนเลย   ก็ได้ยินแล้ว   ได้ยินแว่วเข้ามาบ่อย นับแต่บังเกิดความยากความจนทั้งแผ่นดิน  คำถามของประชาชนคนตกทุกข์ยากไร้ทั้งหลาย ทึ่มาพร้อมกับไวรัสร้ายโควิด-19 ว่า  มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร?  และ เมื่อเป็นเช่นนี้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมจึงกลายเป็นสถานการณ์แห่งความเศร้าโศรกของมวลมนุษย์ทั้งหลายแห่งยุคร้ายนี้     แต่ก็ยังคงมีคำตอบที่น่าชื่นชมยินดี ที่ว่า  คนที่มีชีวิตอยู่มองไปเห็นคนที่กำลังจะไม่มีชีวิตแล้วจะอยู่ได้อย่างไร จะทำอย่างไร   นั่นแหละ ความเป็นมนุษย์ละ องค์พระบรมศาสดาพุทธเจ้าตรัสว่า ความเป็นมนุษย์นั้นมาพร้อมกับจิตใจที่สูงส่งประเสริฐ  ชีวิตที่ประกอบด้วยจิตใจกรุณา ปรานี  ความรัก และมิตรภาพอันบริสุทธิแท้จริง  โลกจึงอยู่มาได้ และจะอยู่ต่อไปได้ นิรันดร

อนึ่ง  จงทำใจนิ่งสงบรำลึกสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สรรพสิ่งทั้งหลาย รูปธรรม นามธรรมใดใดก็ตาม ที่มีการเกิดนั้น เป็นเรื่องธรรมดาเอง   สรรพทุกข์ทั้งหลายที่เกิดกับเราทั้งหลาย ก็เป็นเรื่องธรรมดา   ทุกข์จึงเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราและสรรพสิ่งทั้งหลาย แต่เราจงฟังคำของพระพุทธเจ้าต่อไปอีก ถึงเรื่องความเป็นธรรมดาเนื่องกันไปนี้ ก็คือ  เมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การดับสูญสลายหายไปเป็นธรรมดาอีก ไม่มีอะไรอยู่คงที่ได้เลย ดังพุทธดำรัสสอนว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมดับล่วงลับไปเป็นธรรมดา   


ฉะนั้น ความทุกข์ยากลำบากอย่างสาหัสที่เกิดกับเรา ชีวิตเราวันนี้ ขอให้ทนอด ทนสู้ต่อไป ใจจงสู้ สู้ไปตามกำลังที่สู้ได้นั้นเถอะ เพียงแต่เราจะต้องสู้ จะยอมแพ้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดเท่านั้นเอง ทนอยู่เอาชีวิตอยู่ต่อไป โดยพยายามทำดวงจิตให้สงบ และเยือกเย็นดูจห้วงน้ำใต้เทือกเขาน้ำแข็งนู้นเถิด ในที่สุดแม้ทุกข์ทั้งหลาย เมื่อถึงที่สุดของมันแล้ว มันก็จะสลายหายไปเอง เหมือนสินามิ  ก็จะไปสู่ความดับของทุกข์ไปเป็นธรรมดาเหมือนกัน นั่นคือสัจธรรมที่เราได้รู้มาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่แหละคือวัฏจักร เกิด ๆ  ดับ ๆ ของชีวิตและสรรพสิ่ง อันหมุนวนนับโกฏอสงไขยอย่างเป็นธรรมดามาแล้ว    


 แต่เมื่อใดก็ตาม ดวงจิตของเราผู้เป็นนักสู้บรรลุแล้วซึ่งความนิ่งสงบ ซึ่งความเยือกเย็นหาไอร้อน ละอองแห่งความร้อนในดวงจิตไม่ได้เลย  นั้นแหละเราได้เข้าสู่โลกใหม่แล้ว คือ นิรวานะ สุดยอดคำสอนคำเล่าคำบอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ชีวิตทั้งชีวิต ที่แสนลำบากยากจน (หรือแม้มหาเศรษฐี หรือมนุษยชนคนใดก็ตาม)ก็จบสิ้นลงอย่างมีความสุข แบบที่ว่าพ้นทุกข์ไปอย่างนิรันดร ไม่มีทุกข์ ๆ สุข ๆ อีกเลย


นั่นคือพบโลกนิพพานโลกของพระอรหันต์ทั้งหลายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั่นเอง  คำสอนของพระพุทธศาสนาจึงสอนมาอย่างนี้ สอนว่าคุณค่าอันมหาศาลของชีวิตนั้นก็คือโอกาสเพื่อการบรรลุโลกนิพพานนั่นเอง 

ไทย – English - 中國人- चीनी-Россия- Россия- Indonesia

∞∞∞∞∞

2.อังกฤษEnglish

Unheard of questions But the way of salvation comes from a true friend of the noble And enlightened morality

คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่ง และการรู้แจ้งอริยสัจธรรม

 

Never heard these questions before, heard and heard often. From the beginning of all difficulty until the whole country The question of all people in need That came with the bad virus, Covid-19, that live for what? And when this happens, why will it continue to live? Then became a situation of sadness among all the people of this bad era But there is still a glorious answer to how those who are alive look to those who are not living and how to live. What to do? Lord Buddha Trasa that The human being comes with a noble heart. A life of compassion, true love and pure friendship. The world can survive. And will continue for eternity

Incidentally, calm your mind and remember the truth of the Lord Buddha. All things, any abstract objects That had been born It's normal All suffering that happens to us Is normal Suffering is therefore a normal part of people and everything. But let us continue to listen to the Lord Buddha's words. Regarding this common norm, that is, when it occurs, it will change to the destruction and disappear again as normal. Nothing can be fixed at all. As the Buddha said that Something happens naturally That would naturally pass away. Therefore, the great suffering that caused us Our lives today, please continue to endure. Keep fighting. Fight with your strength. Only we have to fight Absolutely cannot give up Continue living his life. By trying to calm the mind And bleak, see the water below the glacial mountains over there. In the end, despite all the suffering At the end of it It will dissolve by itself, as Nina will also go to the end of suffering as well as normal. That is the truth that we know from the Lord Buddha. This is the life cycle of life and everything. Which has been counted in countless idols But whenever Our mind, the warrior, has achieved that stillness. In which the coolness is hot No mist of heat in the mind at all That's it. We have entered the new world. Nirvana, the best teachings, stories and sayings of the Lord Buddha. Whole life That is extremely difficult (Or even a billionaire Or whatever human being) ends happily The way that eternal suffering is free from suffering, that is, again, that is to find the world of Nirvana, the world of the arhat of the Lord Buddha. Buddhist teachings therefore teach like this Teaches that the enormous value of life is an opportunity to achieve the world 

∞∞∞∞∞

3.จีน中國人

聞所未聞 但是救贖的方式來自一個高尚的朋友。 開明的道德 

คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่ง และการรู้แจ้งอริยสัจธรรม

 

以前從未聽過這些問題,經常聽到和聽到過。從萬難開始到全國所有需要幫助的人的問題那是伴隨著病毒Co​​vid-19的,它活著是為了什麼?當這種情況發生時,為什麼它將繼續存在?然後在這個糟糕時代的所有人中變成了悲傷的境地但是對於活著的人們如何看待那些沒有生活的人以及如何生活,仍然有一個光榮的答案。佛陀陀羅莎人有一顆高尚的心。充滿同情心,真摯的愛和純潔的友誼。世界可以生存。並將持續永恆

順便一句,冷靜一下,記住佛陀的真理。萬物,任何抽像對象那是出生的這是正常的所有發生在我們身上的痛苦是正常的因此,痛苦是人和一切的正常部分。但是,讓我們繼續聽佛陀的話。關於這一共同規範,也就是,當它發生時,它將變成破壞,並再次正常消失。沒有什麼可以解決的。如佛陀所某些事情自然發生那自然就會過去,因此,造成我們的巨大苦難我們今天的生活,請繼續承受,繼續戰鬥,用自己的力量戰鬥。只有我們必須戰鬥對不能放棄繼續生活。通過努力使思想平靜淒涼,去看那邊的冰川山脈下面的水。最後,儘管遭受了所有苦難在它的結尾它會自己溶解,就像娜美會像正常人一樣走到痛苦的盡頭。這是我們從佛陀知道的真理。這是生命和一切的生命週期。數不清的偶像中但是每當戰士,我們的思想已經實現了這種平靜。涼爽的地方根本沒有熱氣就是這樣,我們已經進入了新世界,涅磐,佛陀最好的教teaching,故事和名言。一生那是非常困難的(甚至是億萬富翁或任何人類)幸福地結束永恆的痛苦擺痛苦的方式,就是找到涅rv世界,佛陀羅漢的世界。因此,佛教教義是這樣教的認為生命的巨大價是實現世界的機會 

ไทย – English - 中國人- चीनी-Россия- Россия- Indonesia

∞∞∞∞∞

4.อินเดีย चीनी

 

अनसुना सवाल लेकिन उद्धार का मार्ग उदात्त व्यक्ति के सच्चे मित्र से आता है। और प्रबुद्ध नैतिकता
คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่ง และการรู้แจ้งอริยสัจธรรม

 

इन सवालों को पहले कभी नहीं सुनाअक्सर सुना और देखा है। पूरे देश में सभी कठिनाई की शुरुआत से जरूरत में सभी लोगों का सवाल है यह खराब वायरसकोविद -19 के साथ आया थाजो कि किस लिए जीते हैंऔर जब ऐसा होता हैतो यह जीना क्यों जारी रहेगातब इस बुरे युग के सभी लोगों के बीच दुख की स्थिति बन गई लेकिन अभी भी एक शानदार जवाब है कि जो लोग जीवित हैं वे कैसे दिखते हैं जो जीवित नहीं हैं और कैसे रहना है। भगवान बुद्ध ने त्रस कि इंसान एक नेक दिल के साथ आता है। करुणासच्चा प्यार और शुद्ध दोस्ती का जीवन। दुनिया बच सकती है। और अनंत काल तक चलता रहेगा

संयोग सेअपने मन को शांत करें और भगवान बुद्ध की सच्चाई को याद रखें। सभी चीजेंकिसी भी सार वस्तुओं वह पैदा हो चुका था यह सामान्य है सब दुख जो हमें होता है यह सामान्य है इसलिए पीड़ित लोगों और सब कुछ का एक सामान्य हिस्सा है। लेकिन आइए हम भगवान बुद्ध के वचनों को सुनते रहें। इस सामान्य मानदंड के बारे मेंजब यह होता हैतो यह विनाश में बदल जाएगा और फिर से सामान्य हो जाएगा। कुछ भी निश्चित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा कि कुछ स्वाभाविक रूप से होता है यह स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएगा आज हमारा जीवन हैकृपया सहते रहें। संघर्ष करते रहें। अपनी ताकत से लड़ें। सिर्फ हमें लड़ना है बिल्कुल हार नहीं मान सकते अपना जीवन जीते रहे। मन को शांत करने की कोशिश करके और धूमिलवहाँ पर हिमाच्छादित पहाड़ों के नीचे पानी देखें। अंत मेंसभी दुखों के बावजूद इसके अंत में यह अपने आप विलीन हो जाएगाजैसे कि नामी पीड़ा के साथ-साथ सामान्य रूप से समाप्त हो जाएगा। यही सच है जो हम भगवान बुद्ध से जानते हैं। यह जीवन और सब कुछ का जीवन चक्र है। जिसे अनगिनत मूर्तियों में गिना गया है लेकिन जब भी हमारे मनसेनानीकि शांति हासिल की है। जिसमें ठंडक गर्म हो मन में गर्मी की कोई धुंध नहीं यह बात है। हमने नई दुनिया में प्रवेश किया है। निर्वाणभगवान बुद्ध की सर्वश्रेष्ठ शिक्षाएंकहानियां और बातें। साड़ी उम्र यह अत्यंत कठिन है (या एक अरबपति भी या जो भी इंसान हो) खुशी से समाप्त हो जाता है जिस प्रकार सनातन दुखों से मुक्त हो जाता हैवह हैअर्थात्फिर से निर्वाण की दुनिया को खोजना हैजो भगवान बुद्ध के अखाड़े की दुनिया है। बौद्ध उपदेश इसलिए इस तरह सिखाते हैं सिखाता है कि जीवन का बहुत बड़ा मूल्य दुनिया को प्राप्त करने का एक अवसर है 

ไทย – English - 中國人- चीनी-Россия- Россия- Indonesia

∞∞∞∞∞

5.รัสเซีย Россия

Неслыханные вопросы Но путь спасения исходит от верного друга благородного И просвещенная мораль 

คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่ง และการรู้แจ้งอริยสัจธรรม

 

Никогда раньше не слышал этих вопросов, часто слышал и слышал. От начала всех сложностей до всей страны Вопрос о всех нуждающихся Это пришло с плохим вирусом, Covid-19, который живет для чего? И когда это произойдет, почему он будет продолжать жить? Затем стала ситуация грусти среди всех людей этой плохой эпохи Но все еще есть великолепный ответ на то, как живые люди смотрят на тех, кто не живет и как жить. Что делать? Господь Будда Траса, что Человек приходит с благородным сердцем. Жизнь сострадания, настоящей любви и чистой дружбы. Мир может выжить. И будет продолжаться вечно

Nikogda

Кстати, успокойся и вспомни истину о Господе Будде. Все вещи, любые абстрактные объекты Что родился Это нормально Все страдания, которые случаются с нами Нормально Поэтому страдание - это нормальная часть людей и всего остального. Но давайте продолжим слушать слова Господа Будды. Что касается этой общей нормы, то есть, как только она произойдет, она перейдет в состояние распада и снова исчезнет. Ничто не может быть исправлено вообще. Как сказал Будда, Что-то происходит естественно Это, естественно, пройдет, поэтому великие страдания, которые причиняли нам Наша сегодняшняя жизнь, пожалуйста, продолжайте терпеть. Продолжайте сражаться. Сражайтесь своими силами. Только мы должны бороться Абсолютно не могу сдаться Продолжай жить своей жизнью. Пытаясь успокоить ум И уныло, чтобы увидеть воды под ледниковыми горами там. В конце концов, несмотря на все страдания В конце этого Это растворится само по себе, поскольку Нина также пойдет на конец страдания так же как нормального. Это истина, которую мы знаем от Господа Будды. Это жизненный цикл жизни и всего. Который был посчитан в бесчисленных идолах Но всякий раз, когда Наш разум, воин, достиг этой неподвижности. В котором прохладно Никакой туман тепла в уме вообще Вот и все. Мы вошли в новый мир. Нирвана, лучшие учения, истории и высказывания Господа Будды. Вся жизнь Это очень сложно (Или даже миллиардер Или что бы то ни было человек) счастливо кончается Путь к тому, что вечные страдания свободны от страданий, то есть снова найти мир Нирваны, мир архата Господа Будды. Поэтому буддийские учения учат так Учит, что огромная ценность жизни - это возможность достичь мира 

ไทย – English - 中國人- चीनी-Россия- Россия- Indonesia

∞∞∞∞∞

6.อาหรับ Россия

لم يسمع به من الأسئلة لكن طريق الخلاص يأتي من صديق حقيقي للشخص السامي. والمستنير الأخلاق 

คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่ง และการรู้แจ้งอริยสัจธรรม

 

لم أسمع هذه الأسئلة من قبل ، سمعت وسمعت في كثير من الأحيان. من بداية كل الصعوبات حتى البلد كله سؤال جميع المحتاجين جاء ذلك مع الفيروس السيئ ، Covid-19 ، الذي يعيش من أجل ماذا؟ وعندما يحدث هذا ، لماذا يستمر في العيش؟ ثم أصبح حالة من الحزن بين جميع الناس في هذه الحقبة السيئة ولكن لا تزال هناك إجابة مجيدة على كيف ينظر أولئك الذين هم على قيد الحياة إلى أولئك الذين لا يعيشون وكيف يعيشون. ماذا تفعل؟ اللورد بوذا تراسا ذلك الإنسان يأتي بقلب نبيل. حياة التراحم والحب الحقيقي والصداقة النقية. يمكن للعالم أن يعيش. وسوف تستمر إلى الأبد

بالإضافة إلى ذلك ، كن هادئًا وكن واعيًا لحقيقة الرب بوذا. كل شيء ، أي أشياء مجردة هذا قد ولد انه عادي كل المعاناة التي تحدث لنا أمر طبيعي لذا فإن المعاناة جزء طبيعي من الناس وكل شيء. ولكن دعونا نستمر في الاستماع إلى كلمات الرب بوذا. فيما يتعلق بهذه القاعدة المشتركة ، أي عندما تحدث ، ستتغير إلى التدمير وتختفي مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي. لا شيء يمكن إصلاحه على الإطلاق. كما قال بوذا شيء ما يحدث بشكل طبيعي سيزول هذا بطبيعة الحال ، وبالتالي المعاناة الكبيرة التي تسببت لنا حياتنا اليوم ، من فضلك استمر في الصمود ، استمر في القتال ، قاتل بقوة. فقط علينا أن نقاتل لا يمكن الاستسلام على الاطلاق استمر في حياته. بمحاولة تهدئة العقل وقاتمة ، لرؤية المياه تحت الجبال الجليدية هناك. في النهاية ، على الرغم من كل المعاناة في نهايته سوف يذوب من تلقاء نفسه ، كما لو أن نامي سيذهب إلى نهاية المعاناة كالمعتاد. هذه هي الحقيقة التي نعرفها من الرب بوذا. هذه هي دورة حياة الحياة وكل شيء. الذي تم إحصاؤه في عدد لا يحصى من الأصنام ولكن كلما عقلنا ، المحارب ، حقق ذلك السكون. وهو البرودة التي يبحث عنها الهواء الساخن لا ضباب من الحرارة في العقل على الإطلاق هذا كل شيء ، لقد دخلنا العالم الجديد ، نيرفانا ، أفضل تعاليم وقصص وأقوال الرب بوذا. الحياة كلها هذا صعب للغاية (أو حتى الملياردير أو مهما كان الإنسان) ينتهي بسعادة الطريقة التي تكون خالية من المعاناة إلى الأبد وبدون معاناة أو معاناة ، أي إيجاد عالم السكينة ، عالم أرهات بوذا. لذلك فإن التعاليم البوذية تعلم مثل هذا يعلم أن القيمة الهائلة للحياة هي فرصة لتحقيق العالم

ไทย – English - 中國人- चीनी-Россия- Россия- Indonesia

∞∞∞∞∞

7.อินโดนีเซีย Indonesia

Belum pernah terjadi pertanyaan Tetapi cara keselamatan berasal dari teman sejati bangsawan Dan moralitas yang tercerahkan 

คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่ง และการรู้แจ้งอริยสัจธรรม

 

Belum pernah mendengar pertanyaan-pertanyaan ini sebelumnya, sering mendengar dan mendengar. Dari awal semua kesulitan sampai seluruh negeri Pertanyaan semua orang yang membutuhkan Itu datang dengan virus jahat, Covid-19, hidup untuk apa? Dan ketika ini terjadi, mengapa itu terus hidup? Kemudian menjadi situasi kesedihan di antara semua orang di era buruk ini Tetapi masih ada jawaban yang mulia tentang bagaimana mereka yang hidup memandang mereka yang tidak hidup dan bagaimana hidup. Apa yang harus dilakukan? Sang Buddha mengatakan itu Manusia datang dengan hati yang mulia. Kehidupan belas kasih, cinta, dan persahabatan murni. Dunia bisa bertahan. Dan akan berlanjut untuk selamanya

Selain itu, bersikap tenang dan memperhatikan kebenaran Sang Buddha. Semua hal, semua benda abstrak Itu sudah lahir Itu normal Semua penderitaan itu terjadi pada kita Itu normal Penderitaan karenanya merupakan bagian normal dari orang dan segalanya. Tetapi marilah kita terus mendengarkan kata-kata Sang Buddha. Mengenai norma umum ini, yaitu, begitu itu terjadi, ia akan berubah menjadi keadaan membusuk dan menghilang lagi. Tidak ada yang bisa diperbaiki sama sekali. Seperti yang dikatakan Sang Buddha Sesuatu terjadi secara alami Itu tentu saja akan berlalu, oleh karena itu, penderitaan besar yang menyebabkan kami Hidup kita hari ini, tolong terus bertahan. Teruslah berjuang. Berjuanglah dengan kekuatanmu. Hanya kita yang harus berjuang Sama sekali tidak bisa menyerah Lanjutkan menjalani hidupnya. Dengan berusaha menenangkan pikiran Dan suram, melihat air di bawah gunung es di sana. Pada akhirnya, terlepas dari semua penderitaan Pada akhirnya Itu akan larut dengan sendirinya, seolah-olah Nami akan pergi ke akhir penderitaan seperti biasa. Itulah kebenaran yang kita ketahui dari Sang Buddha. Ini adalah siklus kehidupan dan segalanya. Yang telah dihitung dalam berhala yang tak terhitung jumlahnya Tapi kapan saja Pikiran kita, sang pejuang, telah mencapai keheningan itu. Di mana kesejukannya panas Tidak ada kabut panas dalam pikiran sama sekali Itu dia, kita sudah memasuki dunia baru, Nirvana, ajaran terbaik, kisah dan ucapan Sang Buddha. Seumur hidup Itu sangat sulit (Atau bahkan seorang miliarder Atau manusia apa pun) berakhir dengan bahagia Cara penderitaan abadi bebas dari penderitaan, yaitu, sekali lagi, yaitu menemukan dunia Nirvana, dunia arhat dari Sang Buddha. Karena itu ajaran Buddha mengajarkan seperti ini Mengajarkan bahwa nilai kehidupan yang sangat besar adalah kesempatan untuk mencapai dunia 

ไทย – English - 中國人- चीनी-Россия- Россия- Indonesia

∞∞∞∞∞

 

 

 

 
3..NWE.3..รวมยอดสุภาษิตสุดคมสุดหวานลึกซึ้งสำหรับโลกยุคใหม่

1..รวมยอดแก่นธรรมสุภาษิต 1. วรรคสั้น
2..รวมยอดแก่นธรรมสุภาษิต 2. รวมวรรคยาว
3..รวมยอดแก่นธรรมสุภาษิต 3 (ต่อ)
1..รวมสุภาษิตแก่นธรรมสู่โลกนิพพานยุคใหม่ ทุกวาทะสุภาษิตมารวมที่นี่ วาทะหนึ่งแห่งแก่นธรรมแก่นสุภาษิตธรรมแก่นโลกนิพพาน ยุคกึ่งพุทธกาลเทกโนโลยี่ล้ำยุค The Highest Truth
2..สัจธรรมชีวิตที่ซ่อนเร้น The Truth of life is concealed
3..สูงสุดแห่งสัจธรรม(1.) The Highest Truth (1.)แก่นธรรมสุภาษิตบางข้อ สกัดจากวาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน สำหรับคนยุคใหม่ ยุคกึ่งพุทธกาล ยุคเทกโนโลยี่
4.. สูงสุดแห่งสัจธรรม(2.) The Highest Truth (2.) ธรรมปฏิบัติบางประการ เบื้องต้นสำหรับคนยุคใหม่ จากวาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน )
6..วาทะสูงสุด 4.. ชีวิตทุกชีวิตเคลื่อนไหวไปสู่จุดจบ All life moves to its end กวีนิพนธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.