ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด

 Thai-English-Chinese-Hindi-Russian-Arab-Indonesia

ลบคำว่า ศํตรู ออกจากภาษาโลกเถิด 
Delete the word Enemy from the world language.

1.ไทย

ลบคำว่า ศํตรู ออกจากภาษาโลกเถิด
Delete the word Enemy from the world language.

ทำไมคำว่าศัตรูคำนี้จึงมีอยู่ในทุกภาษาในโลกนี้ ภาษาอังกฤษคือ enemy  ภาษาจีนว่า 敵人  ภาษาฮินดีว่า दुश्मन ภาษารัสเซียว่า враг    ภาษาอาหรับ ว่า العدو  ภาษาอินโดนีเซียว่า  musuh   ภาษาญี่ปุ่นว่า  敵  ไล่ไปดูเถิดมีทุกภาษาในโลกจริง ๆ ....แต่เพราะมีคำ ๆ นี้อย่างไรเล่า โลกจึงมีแต่ความไม่สบาย  มีความขัดแย้ง มีแต่ความขุ่นข้องหมองใจกัน  ถึงมีการต่อยตีกัน  มีการเข่นฆ่า  เอาชีวิตกันถึงตายเลือดตกยางออก มากไปกว่านั้น มีการรบ การสงครามระหว่างประเทศ ขนาดเล็กขนาดใหญ่  แม้สงครามโลกที่รบกันทั้งโลกก็มีมาแล้ว   และอีกหน่อยก็สงครามระหว่างดวงดาว  ระหว่างจักรวาลเลยทีเดียว  ทำไมเราไม่ลบคำ ๆ นี้ออกเสียจากภาษาของเราเสียเล่า   อย่าให้มีคำ ๆนี้อยู่ในภาษาของเราชาวโลกทั้งโลกต่อไปเลย   เท่านั้นเอง โลกก็มีแต่ความสุขสบาย มีแต่มิตรภาพทั้งโลก  นอกจากนั้นแล้ว องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงสอนเป็นหลักสำคัญว่า  คำ ๆ นี้มันยังมีอยู่ในหัวใจคนทั้งหลายด้วยเลย  นั่นแหละอันตรายร้ายแรงยิ่งไปกว่านี้เสียอีก  ลบคำว่าศัตรูออกไปเสียเท่านั้นเอง  นั่นแหละภัยอันตรายทั้งหลาย ก็หายไปหมดจากโลกนี้ คุณไม่ต้องการหรืออย่างไร ?

∞∞∞∞∞

2.English

Delete the word Enemy from the world language.

ลบคำว่า ศํตรู ออกจากภาษาโลกเถิด

Why is this enemy in every language in the world? English is the enemy. Chinese says   敵人  ..... Hindi saying   . दुश्मन.... Russian saying  враг   Arabic means   العدو   Indonesian saying  musuh  Japanese language  敵 chase away. Behold, there are all languages ​​in the real world .... but because of these words? The world therefore has discomfort. In conflict There is only resentment. To the point of smashing and killing, killing each other to death, bleeding out of the way More than that, there are battles, international wars Small large Even though the world war has fought all over the world And a little more, interstellar war Between the universe Why don't we just delete this word from our language? Don't let it continue to be in our language, the whole world. Only friendship in the whole world Moreover The Lord Buddha also taught that this principle still exists in the hearts of many people. That is even more dangerous. Only deleted the word enemy That's all danger. Disappeared from this world You don't want or what?

∞∞∞∞∞

3.Chinese

從世界語言中刪除Satu一詞。

ลบคำว่า ศํตรู ออกจากภาษาโลกเถิด

為什麼世界上每種語言的敵人都如此?英語是敵人,中文是敵人印地語是दुश्मन,俄語是враг,阿拉伯語是阿拉伯語,العدو,印度尼西亞語是musuh,日語是敵人被追趕,看哪,世界上有所有語言。怎麼樣因此,世界感到不舒服。發生衝突只有怨恨。達到粉碎和殺戮的地步,互相殺戮致死,不讓自己流血不僅如此,還有戰爭,國際戰爭小大即使世界大戰在世界各地進行還有星際戰爭宇宙之間我們為什麼不從我們的語言中刪除這個詞呢?不要讓它繼續存在於我們的語言中,甚至整個世界。全世界只有友誼此外佛陀還教導,這一原則仍然存在於許多人的心中。那更加危險。只刪除了敵人一詞都是危險。從這個世界上消失了你不想要什麼?

∞∞∞∞∞

4.Hindi

सतु शब्द को विश्व भाषा से हटा दें।
ลบคำว่า ศํตรู ออกจากภาษาโลกเถิด

दुनिया की हर भाषा में यह दुश्मन क्यों है? अंग्रेजी शत्रु है, चीनी है दुश्मन हिंदी है शत्रु है, रूसी है, अरबी है, अरबी है, अरबी है, इंडोनेशियन है, मुसुह है, जापानी है, चेज़्ड, निहारना, दुनिया में सभी भाषाएं है। किस तरह इसलिए दुनिया में असुविधा है। झगडे में सिर्फ नाराजगी है। मुंहतोड़ और हत्या करने के लिए, एक-दूसरे को मारने के लिए, रास्ते से खून बह रहा है इससे भी बड़ी बात यह है कि लड़ाई, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होते हैं छोटा बड़ा भले ही विश्व युद्ध पूरी दुनिया में लड़ा गया हो और थोड़ा और, इंटरस्टेलर युद्ध ब्रह्मांड के बीच हम इस शब्द को अपनी भाषा से क्यों नहीं हटाते हैं? इसे अपनी भाषा, पूरी दुनिया में नहीं रहने देना चाहिए। पूरी दुनिया में सिर्फ दोस्ती अतिरिक्त भगवान बुद्ध भी मुख्य शिक्षक हैं कि ये शब्द अभी भी कई लोगों के दिलों में मौजूद हैं। वह और भी खतरनाक है। केवल शत्रु शब्द को हटा दिया यह सब खतरा है। इस दुनिया से विमुख हो गया आप नहीं चाहते या क्या?

∞∞∞∞∞

5.Russian

Удалить слово Сату из мира языка.
ลบคำว่า ศํตรู ออกจากภาษาโลกเถิด

Почему этот враг на каждом языке в мире? Английский - враг, китайский - 敵人, хинди - दुश्मन, русский - враг, арабский - арабский, العدو, индонезийский - мусух, японский - sed преследуемый. Как Поэтому мир испытывает дискомфорт. В конфликте Есть только обиды. На грани разрушения, убийства, убийства друг друга до смерти, кровотечения Более того, есть сражения, международные войны Маленький большой Хотя мировая война велась во всем мире И еще немного, межзвездная война Между вселенной Почему бы нам просто не удалить это слово из нашего языка? Не позволяйте ему оставаться в нашем языке, во всем мире. Единственная дружба во всем мире более того Господь Будда также является главным учителем того, что эти слова все еще существуют в сердцах многих людей. Это еще опаснее. Только удалил слово враг Это все опасность. Исчез из этого мира Вы не хотите или что?

∞∞∞∞∞

6.Arab

حذف كلمة Satu من لغة العالم.
ลบคำว่า ศํตรู ออกจากภาษาโลกเถิด

لماذا هذا العدو في كل لغة في العالم؟ اللغة الإنجليزية هي العدو ، والصينية هي 敵人 الهندية هي दुश्मन ، والروسية هي враг ، والعربية هي العربية ، والعدو ، والإندونيسية مسلمة ، واليابانية مطاردة ، وها هي جميع اللغات في العالم. كيف وبالتالي فإن العالم لديه الانزعاج. في نزاع هناك استياء فقط. إلى حد التحطيم والقتل ، وقتل بعضهم البعض حتى الموت ، والنزيف أكثر من ذلك ، هناك معارك وحروب دولية صغير كبير على الرغم من أن الحرب العالمية خاضت في جميع أنحاء العالم وأكثر قليلا ، حرب بين النجوم بين الكون لماذا لا نحذف هذه الكلمة فقط من لغتنا؟ لا تدعها تستمر في لغتنا ، العالم كله. فقط الصداقة في العالم كله علاوة على ذلك علم الرب بوذا أيضًا أن هذا المبدأ لا يزال موجودًا في قلوب الكثير من الناس. هذا أكثر خطورة. فقط حذف كلمة العدو هذا كله خطر. اختفى من هذا العالم لا تريد أم ماذا؟

∞∞∞∞∞

7.IndonesiaHapus kata Satu dari bahasa dunia.
ลบคำว่า ศํตรู ออกจากภาษาโลกเถิด

Mengapa musuh ini ada di setiap bahasa di dunia? Bahasa Inggris adalah musuh, bahasa Cina adalah 敵人 Hindi adalah दुश्मन, bahasa Rusia adalah враг, bahasa Arab adalah bahasa Arab, العدو, bahasa Indonesia adalah musuh, bahasa Jepang adalah Kejar, lihatlah, ada semua bahasa di dunia. Bagaimana Karena itu dunia memiliki ketidaknyamanan. Dalam konflik Hanya ada kebencian. Sampai menghancurkan dan membunuh, membunuh satu sama lain sampai mati, berdarah Lebih dari itu, ada pertempuran, perang internasional Kecil besar Meskipun perang dunia telah terjadi di seluruh dunia Dan sedikit lagi, perang antarbintang Antara jagat raya Mengapa kita tidak menghapus saja kata ini dari bahasa kita? Jangan biarkan kata itu terus menjadi bahasa kita, seluruh dunia. Hanya persahabatan di seluruh dunia Bahkan Sang Buddha juga mengajarkan bahwa prinsip ini masih ada di hati banyak orang. Itu bahkan lebih berbahaya. Hanya menghapus kata musuh Itu semua bahaya. Hilang dari dunia ini Anda tidak mau atau tidak?

∞∞∞∞∞

 

 

 

 

 

 
วาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นสุดยอดคำสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแด่มวลมนุษย์ยุคนี้

The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
โรคไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านโรคร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด สกปรกก่อนเถิด
ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว
ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลก
เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
พระคุณของแม่
พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้ To India and the people of the world today
เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าCopyright © 2010 All Rights Reserved.