ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง

ชีวิตคือความฝัน
Life is a dream

 

 ∞∞∞∞∞

 

 

Thai-English-Chinese-Hindi-Russian-Arab-Indonesia

 

1.Thai

2.English

3.China

4.Hindi

5.Russia

6.Arab

7.Indonesia 

∞∞∞∞∞

1.Thai

ชีวิตคือ ความฝัน นั่นหมายความว่า คนทั้งหลายคนทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
Life is a dream that means The whole world is asleep.

ชีวิตคือ ความฝัน นั่นหมายความว่า คนทั้งหลายคนทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง มีความฝันดีและฝันร้ายสลับกันไปทั้งชีวิต อันเป็นคืนหนึ่งของความฝัน  ความฝันร้ายที่สุดของชีวิตนั้นก็คือ  ฝันถึงความยากจน ชีวิตตกระกำลำบาก หาทางออกไม่ได้เลย แบบมืดแปดด้าน แล้วคิดฆ่าตัวตาย  มหาเศรษฐีฝันถึงคนรอบข้างที่รังเกียจ เดียดฉัน ไม่มีความจริงใจไร้มิตรภาพที่แท้จริงไปหมด เมื่อท่านได้พบปัญหาร้ายแรงขนาดนั้น ทำไมไม่คิดว่า นั่นเป็นเพียงความฝัน เท่านั้นเอง จะไปคิดฆ่าตัวตายหรือทำลายชีวิตตนไปทำไม

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ทรงตรัส อรหัตตธรรมสัจธรรมอันสูงสุดไว้  ให้คนรู้แจ้งตามไปให้เห็นจริงว่าด้วย  เรื่องความไม่มีอะไร  สิ่งที่เราเห็น ๆนี้แท้จริงไม่มีอะไรเลย  เป็นความว่าง  ไร้ตัวตนไปทั้งสิ้น นั้นแหละ บอกสัจธรรมว่า ชีวิตคือความฝันละ  นั่นอย่างไรเป็นสัจธรรมอันสูงสุด  หากเราได้รู้ความจริง เรื่องความไม่มีอะไรนั่นเอง  ก็เป็นสิ่งที่จะปลุกคนทั้งหลายให้ตื่นจากความหลับ  และ  ออกมาจากความฝันเสียได้

อีกสัจธรรม3 ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้ามีว่าด้วยเรื่องมารหรืออานุภาพร้ายที่ครอบงำชีวิต ในขณะที่เรายังหลับฝันอยู่ นั่นคือความอยาก3ประการ  อยากในกาม รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ความรักความใคร่ไม่เคยแห้งเหือดอยากในความอยากมีอยากเป็น อยากใหญ่มีอำนาจเหนือคนทั้งหลาย มีตัวกูของกู, และยังมีอยาก ที่ไม่อยากเป็นอยากมีในความที่ตนเองเป็นอยู่ ไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่  นี่เองคืออานุภาพร้ายทำให้เราหลับไปไม่รู้ตื่น 

ฉะนั้น  เมื่อชีวิตคือความฝัน ก็จงอย่าเอาจริงจังกับปัญหาที่เราเผชิญมาอย่างร้ายแรงของชีวิตมากไปนักเลย ง่าย ๆ  เพียงว่าจงตื่นขึ้นมาเถิด เท่านั้นเองก็หลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงของชีวิตได้  เสมือนตื่นจากความหลับ มา เป็นผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน  นั่นเอง 

∞∞∞∞∞

2.English

Life is a dream that means The whole world is asleep.
ชีวิตคือ ความฝัน นั่นหมายความว่า คนทั้งหลายคนทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง

Life is a dream that means The whole world is asleep. Have good dreams and bad dreams alternate throughout life Which was one of the dreams The nightmare of that life is Dream of poverty Life is dire Cannot find a solution at all Obscure Then thinking of committing suicide The billionaire dreamed of those around him who disliked me. I had no sincerity and no true friendship. When he encountered such a serious problem Why don't you think that That's just a dream. Why do you think to commit suicide or destroy your life?

The Lord Buddha has spoken the highest truth. For the enlightened people to actually see that About nothing What we see In truth, nothing at all is nothingless, all of which tells the truth that Life is a dream That is, however, the highest truth. If we know the truth About nothing. It is something that will awaken people from sleep and come out of their dreams.

The other three truths of the Lord Buddha, Samma, are about the devil or the power that dominates life. While we were still sleeping That is the 3 desires. Desire in the body, taste, smell, sound, touch, love, lust, never dry, want to have desire. Want big, have power over people I have my self, and I still don't want to want to be in my own way Don't want to be that is this This is the power that causes us to sleep without knowing.

Therefore, when life is a dream Do not take seriously the problems that we face serious problems in life too much. Simply, just wake up. Only himself could be freed from all problems of life. As though he had awoken from his sleep to become an enlightened guru.

∞∞∞∞∞

3.Chinese

生活是一個夢想,意味著 全世界都在睡覺。
ชีวิตคือ ความฝัน นั่นหมายความว่า คนทั้งหลายคนทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง

生活是一個夢想,意味著全世界都在睡覺。一生都有好夢和壞夢交織那是夢之一人生的噩夢是貧窮的夢想生活很可怕根本找不到解決方案朦朧然後想到自殺這位億萬富翁夢想著周圍的人不喜歡我,我沒有誠意,也沒有真正的友誼。當他遇到這麼嚴重的問題時你為什麼不這樣認為那隻是一個夢想,為什麼你要自殺或破壞自己的生命?

佛陀講了最高的真理。讓開明的人真正看到沒什麼我們看到的實際上,什麼都沒有是一無所有,所有這些都明了事實人生如夢但是,那是最高的真理。如果我們知道真相沒什麼這將使人們從睡眠中醒來,離他們的夢想。

佛陀,三摩,佛陀的其他三個真理與統治生命的邪惡或力量有關。當我們還在睡覺的時候這是三個慾望,對身體的渴望,味道,氣味,聲音,觸覺,愛,慾望,永不干燥,想要擁有慾望。想要大,有控制人的能力我有我自己,但我仍然不想以自己的方式生活不想成為這樣這就是使我們無知入睡的力量。

因此,當人生是夢想時不要認真對待我們生活中面臨的嚴重問題的問題,只需醒來即可。只有他自己可以擺生活中的所有問題。彷彿他已經從睡眠中醒來,成為一名開明的上師。

∞∞∞∞∞

4.Hindi

जीवन एक सपना है जिसका मतलब है पूरी दुनिया सो रही है।
ชีวิตคือ ความฝัน นั่นหมายความว่า คนทั้งหลายคนทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง

जीवन एक सपना है जिसका मतलब है पूरी दुनिया सो रही है। अच्छे सपने और बुरे सपने जीवन भर वैकल्पिक रखें जो सपनों में से एक था उस जीवन का बुरा सपना है गरीबी का सपना जीवन विकट है सब पर एक समाधान नहीं मिल सकता है अस्पष्ट फिर आत्महत्या करने की सोच रहा था अरबपति अपने आस-पास के उन लोगों का सपना देखते थे जो मुझे नापसंद करते थे। मेरी न तो ईमानदारी थी और न ही सच्ची दोस्ती। जब उन्हें इतनी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं यह सिर्फ एक सपना है। आप आत्महत्या करने या अपने जीवन को नष्ट करने के लिए क्यों सोचते हैं?

भगवान बुद्ध ने उच्चतम सत्य बोला है। प्रबुद्ध लोगों के लिए वास्तव में यह देखना है कुछ नहीं के बारे में जो हम देखते हैं सच में, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है, जो सभी सच कहता है कि जीवन एक सपना है हालांकि, यह उच्चतम सत्य है। अगर हम सच्चाई जानते हैं कुछ नहीं के बारे में। यह कुछ ऐसा है जो लोगों को नींद से जगाएगा और उनके सपनों से बाहर आएगा।

भगवान बुद्ध, सम्मा, बुद्ध के अन्य तीन सत्य जीवन पर हावी होने वाली बुराई या शक्ति के बारे में हैं। जबकि हम अभी भी सो रहे थे यह 3 इच्छाएं हैं। कामुक छवि, स्वाद, गंध, ध्वनि, स्पर्श, प्रेम, वासना, कभी सूखी न होने की इच्छा, इच्छा रखना चाहते हैं। लोगों पर अधिक से अधिक सत्ता रखना चाहेंगे मेरे पास मेरा स्व है, और मैं अभी भी अपने अस्तित्व में नहीं रहना चाहता हूं। यह होना चाहता हूँ नहीं है यह वह शक्ति है जो हमें बिना जाने सोती है।

इसलिए, जब जीवन एक सपना है उन समस्याओं को गंभीरता से न लें जिनसे हम जीवन में गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं। बस, बस उठो। केवल स्वयं को ही जीवन की सभी समस्याओं से मुक्त किया जा सकता था। जैसे कि वह एक प्रबुद्ध गुरु बनने के लिए अपनी नींद से जागा था।

∞∞∞∞∞

5.Russian

Жизнь - это мечта Весь мир спит.
ชีวิตคือ ความฝัน นั่นหมายความว่า คนทั้งหลายคนทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง

Жизнь - это мечта Весь мир спит. Хорошие сны и плохие сны чередуются на протяжении всей жизни Который был одним из снов Худший кошмар жизни Мечта о бедности Жизнь ужасна Не могу найти решение вообще безвестный Затем подумывает о самоубийстве Миллиардер мечтал о тех, кто вокруг меня не любил, у меня не было искренности и настоящей дружбы. Когда он столкнулся с такой серьезной проблемой Почему ты не думаешь, что Это всего лишь сон. Почему вы думаете о самоубийстве или разрушении своей жизни?

Господь Будда сказал высшую истину. Для просвещенных людей, чтобы действительно увидеть это Ни о чем Что мы видим По правде говоря, ничто не является полным отсутствием правды. Жизнь это мечта Это, однако, высшая истина. Если мы знаем правду Ни о чем. Это то, что пробудит людей спать и выйдет из их снов.

Три другие истины Господа Будды, Саммы, касаются дьявола или силы, которая доминирует в жизни. Пока мы еще спали Это 3 желания: желание в теле, вкус, запах, звук, осязание, любовь, страсть, никогда не высыхать, хотеть иметь желание. Хочешь большого, имей власть над людьми Я имею себя, и я все еще хочу не хотеть быть в моем собственном существовании. Не хочу быть этим Это сила, которая заставляет нас спать, не зная.

Поэтому, когда жизнь - это мечта Не воспринимайте всерьез проблемы, с которыми мы сталкиваемся в жизни с серьезными проблемами, просто просыпайтесь. Только сам мог освободиться от всех жизненных проблем. Как будто он проснулся от сна, чтобы стать просветленным гуру.

Zhizn' - eto mechta Ves' mir spit. Khoroshiye sny i plokhiye sny cheredu

∞∞∞∞∞

6.Arab

الحياة حلم يعني العالم كله نائم
ชีวิตคือ ความฝัน นั่นหมายความว่า คนทั้งหลายคนทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง

 

الحياة حلم يعني العالم كله نائم. لديك أحلام جيدة وأحلام سيئة تتناوب طوال الحياة الذي كان واحداً من الأحلام كابوس تلك الحياة حلم الفقر الحياة رهيبة لا يمكن إيجاد حل على الإطلاق غامض ثم التفكير في الانتحار كان الملياردير يحلم بمن حوله يكرهني ، ولم يكن لدي صدق ولا صداقة حقيقية. عندما واجه مثل هذه المشكلة الخطيرة لماذا لا تعتقد ذلك هذا مجرد حلم ، لماذا تعتقد أن تنتحر أو تدمر حياتك؟

لقد تكلم الرب بوذا بأعلى الحقيقة. لكي يرى المستنيرون ذلك بالفعل عن لا شيء ما نراه في الحقيقة ، لا شيء على الإطلاق هو لا شيء. الحياة حلم هذه ، مع ذلك ، أعلى الحقيقة. إذا عرفنا الحقيقة عن لا شيء. إنه شيء سيوقظ الناس للنوم ويخرجون من أحلامهم.

الحقائق الثلاث الأخرى للورد بوذا ، ساما ، بوذا تتعلق بالشر أو القوة التي تهيمن على الحياة. بينما كنا ننام هذه هي الرغبات 3. الرغبة في الجسم ، الذوق ، الشم ، الصوت ، اللمس ، الحب ، الشهوة ، لا تجف أبدًا ، تريد الرغبة. يود أن يكون له سلطة أكبر على الناس لديّ نفسي ، وما زلت أريد ألا أكون في وجودي. لا أريد أن أكون هذا هو هذا هذه هي القوة التي تجعلنا ننام دون علم.

لذلك ، عندما تكون الحياة حلما لا تأخذ على محمل الجد المشاكل التي نواجهها في الحياة ، لذا ببساطة استيقظ. فقط يمكن أن يتحرر من جميع المشاكل في الحياة. كما لو أنه استيقظ من نومه ليصبح المعلم المستنير.

∞∞∞∞∞

7.Indonesian

Hidup adalah mimpi yang berarti Seluruh dunia tertidur.
ชีวิตคือ ความฝัน นั่นหมายความว่า คนทั้งหลายคนทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง

Hidup adalah mimpi yang berarti Seluruh dunia tertidur. Memiliki mimpi baik dan mimpi buruk berganti sepanjang hidup Yang merupakan salah satu mimpi Mimpi buruk kehidupan itu adalah Mimpi kemiskinan Hidup itu mengerikan Tidak dapat menemukan solusi sama sekali Mengaburkan Kemudian berpikir untuk bunuh diri Miliarder itu memimpikan orang-orang di sekitarnya yang tidak menyukai saya, saya tidak memiliki ketulusan dan persahabatan sejati. Ketika dia mengalami masalah serius seperti itu Kenapa kamu tidak berpikir begitu Itu hanya mimpi, mengapa Anda berpikir untuk bunuh diri atau menghancurkan hidup Anda?

Sang Buddha telah mengatakan kebenaran tertinggi. Bagi orang-orang yang tercerahkan untuk benar-benar melihat itu Bukan apa = apa Apa yang kita lihat Dalam kebenaran, tidak ada sama sekali yang tak berarti, yang semuanya mengatakan kebenaran itu Hidup adalah mimpi Namun, itulah kebenaran tertinggi. Jika kita tahu yang sebenarnya Bukan apa = apa. Itu adalah sesuatu yang akan membangkitkan orang dari tidur dan keluar dari mimpi mereka.

Tiga kebenaran lain dari Sang Buddha, Samma, Buddha adalah tentang kejahatan atau kekuatan yang mendominasi kehidupan. Sementara kami masih tidur Itu adalah keinginan 3. Keinginan dalam tubuh, rasa, bau, suara, sentuhan, cinta, nafsu, tidak pernah kering, ingin memiliki keinginan. Ingin besar, berkuasa atas orang Saya memiliki diri saya sendiri, dan saya masih ingin tidak ingin berada dalam keberadaan saya sendiri. Tidak ingin menjadi seperti ini Inilah kekuatan yang menyebabkan kita tidur tanpa mengetahui.

Karena itu, ketika hidup adalah mimpi Jangan menganggap serius masalah yang terlalu banyak kita hadapi dalam masalah serius, cukup bangun saja. Hanya dirinya yang bisa dibebaskan dari semua masalah dalam hidup. Seolah dia bangun dari tidurnya untuk menjadi guru yang tercerahkan.

 

 

 

 
วาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นสุดยอดคำสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแด่มวลมนุษย์ยุคนี้

The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
โรคไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านโรคร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด สกปรกก่อนเถิด
ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว
ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลก
เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
พระคุณของแม่
พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้ To India and the people of the world today
เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าCopyright © 2010 All Rights Reserved.