ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา

 

คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา

The whole world has to hide from Covid-19 for 14 days. Take this opportunity to practice the law of solitude. Both body and soul. The way to achieve the world of Nirvana according to the highest truth of Buddhism.

 

 

1.Thai 2.English 3. China 4. Hindi  5. Russia  6. Arab  7. Indonesia

 1.Thai

2.English

3.China

4.Hindi

5.Russia

6.Arab

7.Indonesia

∞∞∞∞∞

1.Thai

 

∞∞∞∞∞

คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา

The whole world has to hide from Covid-19 for 14 days. Take this opportunity to practice the law of solitude. Both body and soul. The way to achieve the world of Nirvana according to the highest truth of Buddhism.

∞∞∞∞∞

ทำโควิด-19 เป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา

เป็นโอกาศดีของโลกแล้วสิ เมื่อโควิด-19มาครอบครองโลกแล้วมนุษย์จำเป็นต้องหลบหลีกไปเร้นในสภาวะสันโดษ อย่างน้อย 14 วันจึงจะรอดไปได้ 14วันนี้แหละที่มนุษย์น่าจะได้มาเรียนรู้สัจธรรมความสันโดษ อันนำไปสู่โลกใหม่ ที่ชี้นำทางมาโดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งโลกใหม่นั้นเป็นโลกแห่งความสงบ โลกที่เพียงพอ โลกที่สันติและเป็นธรรม เพียงแต่วางแผน 14 วันของแต่ละคน ให้เป็นโลกแห่งสันโดษให้จงได้

ข้าพเจ้าหมายถึง เราแต่ละคนทั่วโลก แยกตนเองออกไปไกลจากคนอื่นหรือบุรุษที่ 2 ไปอยู่คนเดียวให้ได้ตลอด 14 วันนี้ วางแผนเรื่องการกินอาหารให้พอเพียง การอยู่ในสถานที่ที่เป็นได้ ที่ไม่ต้องไปเสพสังวาสกับคนที่ 2 และหมั่นทำสมาธิตลอดเวลา โดยพยายามให้จิตวิญญาณของเราเองอยู่ภายในร่างกายของเราเองตลอด หมายความว่าจิตวิญญาณของเรานั้นแหละก็ต้องอยู่ในสถานะของความสันโดษเช่นเดียวกัน และที่พยายามทำให้ได้ก็คือ ให้จิตวิญญาณของเราอยู่ในลมหายใจของเรา ลมหายใจของเรานั้นจะเป็นบ้านใหม่ของเราตลอด 14 วัน บริหารลมหายใจของเราให้สะอาด ให้เข้าและออกในร่างกายของเราอย่างสม่ำเสมอ และควรฝึกให้ลมหายใจยาวแล่นลงไปถึงสุด ๆ พยายามไปอย่างที่บอกมานี้สัก 3-7 วัน ร่างกายของท่านจะไม่กระสับกระส่ายอีกต่อไป จงนอนพักผ่อนอย่างมีความสุข

บริหารความสันโดษเช่นนี้แหละต่อไป ท่านจะชอบมันยิ่งขึ้น ๆ เมื่อสมาธิของท่านถึงระดับกร้าวแกร่ง ที่อาจจะนำท่านไปนอกทางแห่งความสันโดษ ซึ่งขอเตือนไว้เลยว่า อันตราย อย่าได้หลงออกไปนอกทางสันโดษนี้ จงต่อสู้ เพื่อนำตนเอง พร้อมลมหายใจของท่านเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความสันโดษ แล้ววันสุดท้าย ๆ ในวันตามแผนของเรา 14 วัน ท่านก็จะได้พบโลกใหม่ ท่านจะได้รู้จักกับโควิด 19 ไม่กลัวมันอีกต่อไป ซึ่งนั่นคือนัยยะที่ว่า ไม่กลัวความตายอีกต่อไปนั่นเอง อันเนื่องจาก เพราะท่านจะได้มหามิตรคนใหม่คือ ความตายเป็นมิตรของท่านตลอดไป

ชีวิตเราก็จบลงเท่านี้

ตามคำชี้นำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าสู่โลกนิพพาน โลกแห่งความเพียงพอและสันติตลอดกาลนาน. ข้าพเจ้าเองได้เทสต์ทดลองสิ่งที่แนะนำมานี้ก่อนแล้วจึงได้แนะนำมาด้วยความหวังดีต่อคนทั้งโลก โปรดอย่าพลาด ลองไปทำตามนี้เถิด โควิด-19เปิดโอกาสให้พิศูจน์สัจธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ชีวิตที่มีความสุขอมตะแล้วเลยทีเดียว

∞∞∞∞∞

2.English

 

 

The whole world has to hide from Covid-19 for 14 days. Take this opportunity to practice the law of solitude. Both body and soul. The way to achieve the world of Nirvana according to the highest truth of Buddhism.

คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา

∞∞∞∞∞

 

Doing a Covid-19 as a Great Friend in accordance with the Buddhist Truth

Is a good opportunity in the world When Covid-19 came to rule the world, humans need to evade in solitude for at least 14 days to survive. 14 Today it is possible for humans to learn solitude. Which leads to a new world Which was guided by the Lord Buddha In which the new world is a world of peace Enough world A peaceful and fair world Only plan each person's 14 days To be a world of solitude

I mean Each of us around the world Separated yourself from other people or the second man to be alone for 14 days. Plan to eat enough food Being in a place where possible That does not need to eat with the second person and always meditate By always trying to keep our own soul within our own body Meaning that our souls must also be in a state of solitude And trying to do is Let our souls stay in our breath. Our breath will be our new home for 14 days.

Manage our breath thoroughly. To enter and exit our body regularly And should practice for a long breath to sail down to the end. Try to do as I have said for 3-7 days. Your body will not be restless anymore. Sleep happily. Continue to manage solitude like this.

You will like it more and more when your concentration is reached to the tougher level. That may lead you outside the path of solitude Please be warned that danger is not to get lost in this solitude. Fight to lead yourself with your breath to walk on the path of solitude.

And the last day on our 14-day plan. You will find a new world. You will come to know David. 19 Not afraid of it any more. Which is the implication that Not afraid of death anymore because because you will have a new friend Death is your friend forever.

This is how our life ends.

According to the guidance of the Lord Buddha Entering the world of Nirvana A world of sufficiency and long lasting peace. I myself have tested these recommendations first, and I have recommended them with good intentions to the world. Please do not miss. Try this. Kovid-19 gives the opportunity to prove the truth of Buddhism. Life that is everlasting happiness 

 ∞∞∞∞∞

3.China

 

整個世界都必須在Covid-19中14天,藉此機會練習孤獨法則。 身體和靈魂:根據佛教的最高真理達到涅rv世界的方式。

คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา

 ∞∞∞∞∞

根據佛教真理使Covid-19成為好朋友

是世界上的好機會當Covid-19統治世界時,人類需要避孤獨至少14天才能生存。 14今天,人類有可能學習孤獨。通往新世界在佛陀的指導下新世界是和平的世界足的世界和平與公平的世界只計劃每個人的14天成為一個孤獨的世界

我的意思是我們每個人在世界各地與他人或第二個人分開14天,計劃吃足的食物在一個可能的地方那不需要和第二個人一起吃飯,並且總是專心通過總是試圖將我們自己的靈魂保留在我們自己的體意味著我們的靈魂也必須處於孤獨狀態而要做的是讓我們的靈魂深呼吸。我們的呼吸將成為14天的新家,徹底管理我們的呼吸。定期進出我們的身體並且應該練習長呼吸以航行到最後,嘗試按照我所的做3-7天,您的身體將不再煩躁不安。快樂地睡覺

像這樣繼續管理孤獨。當您的注意力達到更嚴格的水平時,您將越來越喜歡它。這可能會導致您走出孤獨的道路請注意,不要在這種孤獨中迷失危險,要努力使自己屏住呼吸,走在孤獨的道路上。這是我們14天計劃的最後一天,您會發現一個新世界。您將認識大衛19。這意味著不再害怕死亡,因為因為你將有一個新朋友死亡永遠是你的朋友。

這就是我們生命的終結。

根據佛陀的指導進入涅rv世界一個自給自足,持久和平的世界。我個人已經首先測試了此建議,並且已經推薦了世界上最好的建議,請不要錯過它。 Kovid-19提供了證明佛教真理的機會。永生幸福的生活

Tàiyǔ-zhōngguó-yìn dì yǔ-èluósī-ālābó-yìndùníxīyà

∞∞∞∞∞

4.Hindi

 

पूरी दुनिया को 14 दिनों के लिए कोविद -19 से छिपना पड़ता है। इस अवसर पर एकांत के नियम का अभ्यास करें। शरीर और आत्मा दोनों। बौद्ध धर्म के उच्चतम सत्य के अनुसार निर्वाण की दुनिया को प्राप्त करने का तरीका।

คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา

 

कोविद -19 को बौद्ध सत्य के अनुसार महान मित्र बनाना

दुनिया में एक अच्छा अवसर है जब कोविद -19 दुनिया पर शासन करने के लिए आया था, तो मनुष्यों को जीवित रहने के लिए कम से कम 14 दिनों के लिए एकांत में बचना होगा। 14 आज इंसानों के लिए एकांत सीखना मुमकिन है। जिससे एक नई दुनिया का जन्म होता है जिसे भगवान बुद्ध ने निर्देशित किया था जिसमें नई दुनिया शांति की दुनिया है पर्याप्त दुनिया एक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष दुनिया केवल प्रत्येक व्यक्ति के 14 दिनों की योजना बनाएं एकांत की दुनिया होना

मेरा मतलब हम में से प्रत्येक दुनिया भर में 14 दिनों के लिए खुद को अन्य लोगों या दूसरे व्यक्ति से अलग रखें। पर्याप्त भोजन खाने की योजना बनाएं ऐसी जगह पर होना जहाँ संभव हो कि दूसरे व्यक्ति के साथ खाने और हमेशा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है हमेशा अपनी आत्मा को अपने शरीर के भीतर रखने की कोशिश करके मतलब कि हमारी आत्माएं भी एकांत में होनी चाहिए और करने की कोशिश कर रहा है हमारी आत्माओं को हमारी सांसों में रहने दो। हमारी सांस 14 दिनों के लिए हमारा नया घर होगी। हमारी सांस को अच्छी तरह से प्रबंधित करें। हमारे शरीर में नियमित रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए और अंत तक नीचे जाने के लिए लंबी सांस लेने के लिए अभ्यास करना चाहिए। जैसा कि मैंने 3-7 दिनों के लिए कहा है करने की कोशिश करें। आपका शरीर अब बेचैन नहीं होगा। सुख से सोओ

इस तरह एकांत का प्रबंधन करना जारी रखें। आपको यह तब और अधिक पसंद आएगा जब आपकी एकाग्रता कठिन स्तर तक पहुंच जाएगी। जो आपको एकांत के मार्ग से बाहर ले जा सकता है कृपया सचेत रहें कि खतरे को इस एकांत में नहीं जाना है। एकांत के मार्ग पर चलने के लिए अपनी सांस के साथ स्वयं का नेतृत्व करने के लिए लड़ें। और हमारी 14-दिवसीय योजना का अंतिम दिन। आप एक नई दुनिया पाएंगे। आपको डेविड का पता चल जाएगा। 19 इससे कोई डर नहीं। यह कौन सा निहितार्थ है अब मृत्यु से डरना नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास एक नया दोस्त होगा मौत हमेशा के लिए आपकी दोस्त है।

इसी से हमारा जीवन समाप्त होता है।

भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन के अनुसार निर्वाण की दुनिया में प्रवेश पर्याप्तता और लंबे समय तक चलने वाली शांति की दुनिया। मैंने खुद इन सिफारिशों का परीक्षण किया है, और मैंने उन्हें दुनिया के लिए अच्छे इरादों के साथ सिफारिश की है। कृपया याद न करें। यह प्रयास करें। कोविद -19 बौद्ध धर्म की सच्चाई को साबित करने का अवसर देता है। जीवन जो सदा सुखमय रहे

∞∞∞∞∞

5.Russia

 

Весь мир должен прятаться от Covid-19 в течение 14 дней. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы практиковать закон одиночества. И тело, и душа. Путь к достижению мира Нирваны согласно высшей истине буддизма.

คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา

∞∞∞∞∞

Сделать Covid-19 отличным другом в соответствии с буддийской истиной

Это хорошая возможность в мире Когда Covid-19 пришел, чтобы править миром, людям нужно уйти в одиночестве как минимум на 14 дней, чтобы выжить. 14 Сегодня люди могут научиться одиночеству. Что приводит к новому миру Который руководствовался Господом Буддой В котором новый мир - мир мира Достаточно мира Мирный и справедливый мир Только планируйте 14 дней каждого человека Быть миром одиночества

я имею в виду Каждый из нас по всему миру Отделить себя от других людей или второго человека, чтобы побыть один на 14 дней. Планировать есть достаточно пищи Находясь в месте, где это возможно Что не нужно есть со вторым человеком и всегда концентрироваться Стараясь всегда держать свою душу в своем теле Это означает, что наши души также должны быть в одиночестве И пытается сделать это Пусть наши души останутся в нашем дыхании. Наше дыхание станет нашим новым домом на 14 дней. Тщательно управляйте дыханием. Входить и выходить из нашего тела регулярно И нужно потренироваться на долгое дыхание, чтобы уплыть до конца. Постарайся сделать, как я сказал, в течение 3-7 дней. Твоё тело больше не будет беспокойным. Спать счастливо

Продолжайте управлять одиночеством, как это. Вам понравится все больше и больше, когда ваша концентрация достигнет более жесткого уровня. Это может вывести вас за пределы пути одиночества Пожалуйста, имейте в виду, что опасность не потеряться в этом одиночестве. Сражайтесь, чтобы заставить себя дыханием идти по пути одиночества И последний день нашего 14-дневного плана. Вы найдете новый мир. Вы узнаете Давида. 19 Больше не боюсь этого. Что означает, что Больше не боюсь смерти, потому что у тебя будет новый друг Смерть твой друг навсегда.

Так кончается наша жизнь.

Согласно руководству Господа Будды Вхождение в мир Нирваны Мир достаточности и прочного мира. Я сам сначала проверил эти рекомендации и с добрыми намерениями рекомендовал их миру. Пожалуйста, не пропустите. Попробуйте это. Ковид-19 дает возможность доказать правду буддизма. Жизнь вечного счастья

Taysko-angliyskiy-kitaysko-Hindi-Rossiya-Arab-Indo

∞∞∞∞∞

6.Arab

 

يجب أن يختبئ العالم كله من Covid-19 لمدة 14 يومًا. اغتنم هذه الفرصة لممارسة قانون العزلة. الجسد والروح على حد سواء ، الطريق لتحقيق عالم السكينة وفقا لأعلى حقيقة البوذية.

คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา

لجعل Covid-19 صديقًا رائعًا وفقًا للحقيقة البوذية

فرصة جيدة في العالم عندما جاء Covid-19 ليحكم العالم ، يحتاج البشر إلى التهرب من العزلة لمدة 14 يومًا على الأقل من أجل البقاء. 14 اليوم من الممكن للبشر أن يتعلموا العزلة. الأمر الذي يؤدي إلى عالم جديد الذي استرشد به الرب بوذا العالم الجديد فيه عالم سلام يكفي العالم عالم سلمي وعادل خطط فقط لكل 14 يومًا أن يكون عالما من العزلة

انا اعني كل واحد منا حول العالم تنفصل عن الآخرين أو أن يكون الرجل الثاني وحيدًا لمدة 14 يومًا. خطط لتناول طعام كافٍ أن تكون في مكان ممكن هذا لا يحتاج إلى تناول الطعام مع الشخص الثاني والتركيز دائمًا بمحاولة الحفاظ على روحنا داخل أجسادنا بمعنى أن أرواحنا يجب أن تكون أيضًا في حالة من العزلة ويحاول القيام به دع أرواحنا تبقى في أنفاسنا. سيكون أنفاسنا وطننا الجديد لمدة 14 يومًا. للدخول والخروج من أجسادنا بانتظام ويجب أن تتدرب على أنفاس طويلة للإبحار حتى النهاية. حاول أن تفعل ما قلته لمدة 3-7 أيام. لن يكون جسمك مضطربًا بعد الآن. نم بسعادة.

استمر في إدارة العزلة مثل هذا. ستحبها أكثر وأكثر عندما يصل تركيزك إلى مستوى أكثر صرامة. قد يقودك ذلك خارج مسار العزلة يرجى التحذير من أن الخطر لا يضيع في هذه العزلة ، فقاتل لقيادة نفسك مع أنفاسك للمشي على درب العزلة. وفي اليوم الأخير من خطتنا لمدة 14 يومًا ، ستجد عالمًا جديدًا. 19 لتتعرف على داود 19 لم يعد يخاف منه. وهو ما يعني ذلك لا تخاف من الموت بعد الآن لأنه سيكون لديك صديق جديد الموت صديقك إلى الأبد.

هكذا تنتهي حياتنا.

بتوجيه من بوذا الرب دخول عالم السكينة عالم من الاكتفاء والسلام الدائم. أنا شخصياً اختبرت هذه التوصية أولاً ، وقد أوصيت بها مع أفضل الناس في العالم. يرجى عدم تفويتها. جرب هذا. Kovid-19 يمنح الفرصة لإثبات حقيقة البوذية. الحياة هي السعادة الأبدية

∞∞∞∞∞

7.Indonesia

Seluruh dunia harus bersembunyi dari Covid-19 selama 14 hari. Ambil kesempatan ini untuk mempraktikkan hukum kesendirian. Baik tubuh dan jiwa. Cara untuk mencapai dunia Nirvana sesuai dengan kebenaran tertinggi agama Buddha.

คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา

∞∞∞∞∞

Untuk menjadikan Covid-19 teman yang baik sesuai dengan kebenaran agama Buddha

Merupakan peluang bagus di dunia Ketika Covid-19 datang untuk memerintah dunia, manusia perlu menghindar dalam kesendirian selama setidaknya 14 hari untuk bertahan hidup. 14 Hari ini, orang harus belajar kebenaran tentang kesendirian. Yang mengarah ke dunia baru Yang dibimbing oleh Sang Buddha Di mana dunia baru adalah dunia yang damai Dunia yang cukup Dunia yang damai dan adil Hanya rencanakan 14 hari setiap orang Menjadi dunia yang sunyi

maksudku Kita masing-masing di seluruh dunia Pisahkan diri Anda dari orang lain atau orang kedua untuk menyendiri selama 14 hari. Rencanakan untuk makan makanan yang cukup Berada di tempat yang memungkinkan Itu tidak perlu makan dengan orang kedua dan selalu berkonsentrasi Dengan selalu berusaha menjaga jiwa kita sendiri di dalam tubuh kita sendiri Artinya jiwa kita juga harus dalam keadaan kesendirian Dan coba lakukan adalah Biarkan jiwa kita tetap bernafas. Napas kita akan menjadi rumah baru kita selama 14 hari. Kelola napas kita dengan saksama. Untuk masuk dan keluar dari tubuh kita secara teratur Dan harus berlatih untuk bernafas panjang sampai akhir. Cobalah untuk melakukan seperti yang saya katakan selama 3-7 hari. Tubuh Anda tidak akan gelisah lagi. Tidur nyenyak

Terus kelola kesendirian seperti ini. Anda akan semakin menyukainya ketika konsentrasi Anda mencapai tingkat yang lebih keras. Itu bisa menuntun Anda keluar dari jalan kesendirian Mohon diingatkan bahwa bahaya tidak akan hilang dalam kesunyian ini. Berjuanglah untuk memimpin dirimu dengan napasmu untuk berjalan di jalan kesendirian. Dan hari terakhir dari rencana 14 hari kami. Anda akan menemukan dunia baru. Anda akan mengenal David. 19 Tidak takut lagi Yang mana implikasinya Tidak takut mati lagi karena karena kamu akan punya teman baru Kematian adalah temanmu selamanya.

Beginilah akhir hidup kita.

Menurut tuntunan Sang Buddha Memasuki dunia Nirvana Dunia kecukupan dan perdamaian jangka panjang. Saya sendiri telah menguji rekomendasi ini terlebih dahulu, dan saya telah merekomendasikan mereka dengan niat baik kepada dunia. Tolong jangan lewatkan. Coba ini. Kovid-19 memberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran agama Buddha. Hidup yang merupakan kebahagiaan abadi

∞∞∞∞∞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ที่สรรพสิ่ง ล้วนเดินไปสู่โลกาวินาสน์ในวันข้างหน้า ภาวะอริยบุคคลจะนำคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.