ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้

 

 Sufficiency economy and surplus help the world population in this era.

เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้

 

 

1.Thai-

2.English-

3.China-

4.Hindi-

5.Russia-

6.Arab-

7.Indonesia

∞∞∞∞∞ 

 

 

1.Thai

0
เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้

1
ยุคที่โลกทั้งโลกได้พบความลำบากยากจน เศรษฐกิจโลกตกต่ำคนทั้งโลกล้วนพบแต่ความเดือดร้อนของชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อน ปัญหาเศรษฐกิจความยากลำบากทางเศรษฐกิจ คือการกินการอยู่อัตคัดขัดสนนี้มีผลทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นในสังคม ประเทศชาติ และแม้ในครอบครัว ทำให้เกิดโจรภัยทั่วทุกแห่ง ทำให้เกิดปัญหาครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ต่างแก่งแย่งกัน ทะเลาะกันเพราะเหตุมาจากเศรษฐกิจตกต่ำ ลูกฆ่าพ่อ พ่อฆ่าลูกก็เกิดขึ้นในยุคสมัยโควิด-19 นี้ ชีวิตจะอยู่อย่างไร กินอย่างไร ในเมื่อเศรษฐกิจโลกตกต่ำลงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นนี้
2
ศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้บอกทางปฎิบัติเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของชีวิตยุคนี้ ว่าชีวิตที่ดีมีความสุข นั้นมาจากความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียงนั้นเอง ขอแต่เพียงมีปัจจัยทางเศรษฐกิจแสวงหาความพอเพียงจากปัจจัย 4 อย่างนี้ ไม่ต้องใฝ่โลภ หากินหาได้เกินความจำเป็น อย่าคิดใฝ่ใจโลภจนเกินความพอเพียง อันเป็นเหตุให้เกิดความกระหาย ความอยากความโลภ ที่ไม่สิ้นสุด อันเป็นเหตุแห่งปัญหาการแก่งแย่งแข่งดี แข่งได้ในทางเศรษฐกิจ ลามไปเป็นปัญหาอาชญากรรมปัญหาโจรภัยทั้งหลาย การทุจริตมิจฉาชีพทั้งปวงในสถาบัน หรือแม้อาจจะกลายเป็นสงครามใหญ่ขึ้นทั่วโลกก็ได้ตามที่ปรากฎมาแล้วถึง 2 ครั้งสงครามโลกในอดีต หากพอเพียง ทำจิตทำใจเราให้พอเพียงได้เป็นปกติอุปนิสัยแล้ว ก็จะอยู่กันไปได้อย่างสงบมีความสุขมีความกรุณาปรานี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันระหว่างชนทั้งหลาย หากใจเราคนทั้งหลายนั้นรู้จักความพอเพียงในเศรษฐกิจก็พอสมควรแล้วจะสามารถดำรงชีวิตให้อยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุข และสามารถพัฒนาการทางเศรษฐกิจต่อไปได้ยิ่งขึ้นในเวลาต่อไป ๆ

3
นั่นเองเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงวางแผนสร้างชีวิตใหม่ ให้มีความพอใจในความพอเพียงความพอดีเถิด ใน 4 ประการนี้ นั้นก็คือ เรื่องเครื่องนุ่งห่มให้ได้ในระดับพอเพียงก็พอ เรื่องอาหารการกินให้ได้ในระดับพอเพียงก็พอ เรื่องที่อยู่อาศัยให้ได้ในระดับพอเพียงก็พอ และ เรื่อง ยารักษาโรคให้ได้ในระดับพอเพียงเช่นเดียวกัน เมื่อเกินระดับพอเพียงนี้ไปแล้ว จงแบ่งปันเอาไปทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้ที่ยากจนยากไร้มหาศาลต่อไปเถิด นั่นแหละความประเสริฐแห่งชีวิตตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้น ในสถานการณ์เศรษฐกิจล่มจมถูกทำลายลงจากมหาภัยโควิด-19 เราจะต้องรู้จักความพอเพียงความพอดี ส่วนที่เราได้มาเกินกว่านั้น ก็จงนำไปสู่การทานเสียเถิด ทานส่วนที่เกินนั้นให้แด่เพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ ผู้ที่ยังช่วยตนเองไม่ได้เถิด นั่นแหละเส้นทางที่เลิศประเสริฐของมนุษย์ สำหรับชนทั้งหลายก็จงวางแผนหามาแบบมีความพอเพียงให้ได้ก็พบความสุขแล้ว

4
1. เรื่องเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าอาภรณ์ของเราทั้งหลาย ให้จัดห่มจัดหามาในแบบที่พอเพียงแล้วก็พอ หามาพอดีแก่การใช้ พอแก่การบำบัดความร้อนความหนาว แบบพอเพียงแก่ความจำเป็น แบบที่เป็นชุดปฏิบัติงานการอาชีพของเรา แล้วก็ขอให้สบายใจได้ อย่าไปเดือดร้อนกับความอยากมีอยากได้อยากสวยอยากงาม ไม่อยากแก่ อยากเป็นอยากเด่นให้มากเกินไปกลายเป็นกิเลสตัณหาที่มาไม่รู้พอ ไม่รู้จบสิ้น นั่นคือไปสู่ปัญหาทางจิตที่เป็นปมด้อยต้อยต่ำ อันทำตนเองตกไปจากวิถีทางแห่งเสรีภาพ เพราะกลายเป็นทาสของความอยากไป อันจะกลายเป็นปัญหาเดือดร้อนในจิตในใจเราเองและเกิดการโลภโกรธหลงทำสังคมให้เกิดภัยจากความโลภนั้น เท่านั้นก็พอ ชีวิตที่ต้องการมากเกินความจำเป็นเกินความพอเพียงอย่างไร้เหตุผลนั้นเอง ที่ทำให้คนทั้งหลายบังเกิดความเดือดร้อนกันอยู่ทุกวันนี้ และนั้นบ่งบอกไปถึงการมีความอยากคือกิเลศตัณหากามารมณ์มากเกินไปนั่นแหละเหตุของทุกข์ที่ไม่รู้จบรู้สิ้น
5
2. อาหารที่เลี้ยงชีวิต ที่เรากินนั้นแหละ เราก็จงวางแผนการจัดหามาในแบบที่พอเพียง การกินการใช้ของเรา ให้เป็นไปแบบพอเพียง คือพอที่จะเลี้ยงชีวิตของเราและครอบครัวไปได้ก็พอก่อนแล้ว จัดหามาพอเพียงแก่ความต้องการของร่างกาย พอแก่ความจำเป็นของชีวิตเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อความอเร็ดอร่อยในรสอาหาร ไม่ใช่เพื่อหวังกระตุ้นกามารมณ์ ความรักความใคร่ นั่นแหละเกินความพอเพียงไป ไม่ต้องใฝ่คิดไปไกลกว่านั้นเพราะจะกลายเป็นเรื่องของกิเลสคือเพื่อเพลิดเพลินสนุกสนาน เมามันด้วยการปรุงการแต่งเกินไป หรือเป็นไปในทางของราคะจริต กามตัณหา ในเมื่อไปพบทางตัน พบอุปสรรคของชีวิตก็สิ้นหวังก็กลายเป็นปมด้อยของชีวิต นำไปสู่ปัญหาโจรกรรม และอาชญากรรมในสังคมต่อไปนั่นเอง ขอจงวางแผนเอาให้พอดี ๆ มีกำลังพอแก่การประกอบอาชีพการงานของเราไปได้เท่านั้น โดยคิดถึงสังคมประเทศชาติ คิดถึงคนอื่นผู้ที่ต่างก็ตกทุกข์ได้ยากมาอย่างเดียวกัน ด้วยจิตเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นนั้นเอง ทำให้เราผู้ที่มีพอเพียงแล้ว มีส่วนเกินมากขึ้น ที่เอาไปทำทานอุทิศแด่ผู้ที่ยากไร้ได้มากขึ้น ทำประโยชน์แก่ปวงชน มหาชนได้มากขึ้นนั้นเองเป็นสิ่งที่ฟอกดวงจิตวิญญาณให้สะอาดสะอ้านสู่เส้นทางแห่งมรรคผล ให้วางแผนการอาหารของชีวิตเป็นไปอย่างประหยัด มีเหตุสมเหตุ มีเหตุสมผล, มีผลสมเหตุ มีผลสมผล,เสมอไป ไม่อยากกระหายเกินความต้องการของชีวิต ไม่ให้เกินไปสู่ความอยากความหลง ความอวดโอ้อหังการ ชีวิตเราก็อยู่ไปได้ อันเป็นพื้นฐานการพัฒนาการได้การมี ที่มีเหตุสมแก่ผล ที่มีผลสมแก่เหตุ ไปสู่ความเจริญทางเศรษฐกิจต่อไปได้ถึงสูงสุด
6
3. บ้านเรือนที่อยู่อาศัย แม้เราจะมีอยู่อย่างกระท่อม บ้านร้าง เมืองเก่าก็ตาม แต่เราจงพอใจในความพออยู่พอใช้นั้น และก็ค่อยหาเอาทำเอาเท่าที่จำเป็นเท่าที่ทำได้โดยถูกกฎหมาย ถูกกฎของสังคม พอเพียงแก่การอยู่หลบลมหลบแดด หลบฟ้าหลบฝน หลบความร้อนความหนาว โดยเฉพาะตามกาลเทศะขณะนี้ให้พอแก่การหลบโรคภัยไข้เจ็บคือโควิด-19 เป็นสถานที่อยู่อันสะอาดสะอ้านเสมอไป ได้ไปก่อนก็น่าจะเป็นที่พอใจแล้ว ก็พอแล้ว และเมื่อจิตใจเรารับว่าเพียงพอแล้ว อะไร ๆ ก็มีแต่ดี สงบ อยู่กันกี่คน ทั้งครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ เมื่อรู้จักพอเพียง ก็อยู่กันได้อย่างสงบปลอดภัยกันสบายกันได้แล้วบนความพอเพียงนี้ ก็ค่อยสร้างต่อค่อยหามาเพิ่มเติมไปอย่างไม่มีความอยาก ไม่มีความโลภ ไม่มีความโกรธความหลง ทำไปตามเหตุและผลทางเศรษฐกิจ เหตุผลทางกฎหมายบ้านเมือง ก็ไม่จำเป็นต้องไปวิตก หรือการมีปมด้อยในเรื่องต่าง ๆ อะไรอีกตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ความดีต่อไปด้วยดวงจิตที่คิดพอเพียง ส่วนผู้ที่ท่านมีเกินความพอเพียงดังกล่าวไปแล้ว ที่มีส่วนเกินไปมากแล้ว ก็จงพิจารณาเถิด เอาส่วนที่เกินนั้นไปทำบุญทำทานการกุศลแด่พลเมืองผู้ยากไร้ ช่วยผู้ที่ไม่มีที่อยู่ ได้มีที่อยู่ ช่วยผู้ไม่มีที่กินได้มีที่กิน ช่วยผู้ที่เจ็บป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเถิด นั่นแหละนำไปสู่ความอิ่ม ความสงบใจอย่างนิรันดรยั่งยืน นั่นแหละมรรคผลนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ
7
4. เรื่องยารักษาโรค ปัจจัยของชีวิตเรื่องที่ 4 สุดท้าย ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและจัดหามา ให้เราคิดให้ตรงเหตุ ตรงผล ของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและการรักษาเยียวยานั้น และจัดการตนเอง หรือหาบริการมาเท่าที่ตรงเหตุตรงผลของโรคนั้น ซึ่งในเรื่องนี้ สังคมเรามีสถานพยาบาล คือโรงพยาบาลกันทั่วโลก เราเองเพียงระวังตัวเองให้เข้าใจเหตุเข้าใจผล ในการที่จะบริหารตนเองให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับระบบงานของโรงพยาบาลเข้าใจการงานสาธารณสุขให้ดีให้ถูกต้องกับปัญหาของโรคภัยไข้เจ็บ อย่าไปหลงงมงายตามไปกับคำบอกคำสอนของผู้งมงายเรื่องเทพเจ้า เรื่องอำนาจทางเวทย์มนต์คาถา ความลึกลับ ซึ่งเป็นเพียงเรื่องความเชื่อที่ไร้หลักฐานไร้การพิศูจน์แบบวิทยาศาสตร์ เช่นเรื่องโควิด-19 เราจะต้องเข้าใจร่วมกันทั้งโลกในวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน ทำไมเราจะต้องสวมหน้ากาก
, ทำไมเราจะต้องล้างมือบ่อย ๆ, ทำไมลงลิฟท์คนเดียว,หรืออยู่กันคนละมุม, ทำไมเราจะต้องกินอาหารแบบมีช้อนกลาง, ทำไมเราจะต้องงดการชุมนุมแบบเบียดเสียดยัดเยียดกันทุกชนิดแม้กระทั่งการดนตรีการบันเทิงต่าง ๆ, ทำไมเราจะต้องมีมติความห่างกัน 2 เมตร, แม้กระทั่งเรื่องที่ละเอียดอ่อนทำไมเราจะต้องงดเว้นวัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างไปทั้งหมดแม้กระทั่งประเพณีสงกรานต์, การรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่, การทำบุญตักบาตร ในบ้านเราเอง,และแม้ในวัดวาอาราม, นี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจถึงเหตุ และผล โดยการนึกคิดเราแบบวิทยาศาสตร์ และการหวังผลในด้านการรักษาพยาบาล ก็ต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแผนงานการสาธารณสุขของประเทศ ของสังคม ในการรักษาพยาบาลโรคร้ายชนิดนี้ ก็จะได้ยาหรือการรักษาเยียวยาโรคที่ดี ที่ถูกเหตุที่ถูกผลที่ต้องการ ที่รักษาโรคหายได้ ไม่ยืดเยื้อไม่ล่าช้า แบบพอเพียงแก่การรักษาโรคของเรานั้นเอง
8
ชีวิตหนึ่งของมนุษย์ทั้งหลายก็มีเพียง 4 เรื่อง อย่างนี้เอง หากท่านมีความทุกข์ยากลำบากจากการใฝ่แสวงหามากกว่า 4 อย่างงนี้แล้วขอได้มารำลึกนึกคิดกันใหม่ว่า ที่เกินไปจากเรื่องทั้ง 4 ก็ตัดออกไปเถิด เอาเพียงพอ พอเพียง จาก 4 รายการนี้ก็สมบูรณ์แล้ว ส่วนที่เกินไปหากได้ประโยชน์ก็จงเอาไปทำการช่วยเหลือคนอื่นผู้ยากไร้ต่อไปเถิด เอาไปสร้างโรงงาน สร้างสาธารณประโยชน์แก่คนหมู่มาก ชีวิตก็สามารถดำรงอยู่ต่อไป ทำงานการอาชีพไปได้ และทั้งยังเป็นวิถีทางแห่งวีรกรรมความเมตตากรุณาแด่ชีวิตอื่นที่ยากไร้
,โดยพิจารณาไปถึงส่วนเกินที่เราได้เรามีแล้วเอาไปสร้างบุญสร้างทานสร้างโรงงาน สร้างประโยชน์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป นี่แหละเป็นวิถีทางการบุญการพัฒนาดวงจิตวิญญาณ ตามหลักธรรมสูงสุดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ เข้าสู่มรรคผลนิพพานด้วยความพอเพียงนั่นเอง และมีสิ่งที่เป็นไปได้คือ ถึงเราเองบางคน เศรษฐี มหาเศรษฐี จะเคยมั่งมี ร่ำรวย แต่คราวที่เกิดทุพภิกขภัยวันนี้กลับได้พบความตกต่ำ เศรษฐกิจถูกทำลายไป ก็ขอให้มาคิดถึงหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่ามาเถอะ ก็จะได้ข้อคิดได้หลักธรรม ชีวิตก็จะมีความสุขได้ต่อไป ไม่กลุ้มกลัด วิตกกังวลเกินเหตุ ถึงอาจจะไปผูกคอตายหรือฆ่าตัวตายไปเสียก่อน, นั่นแหละวิธีที่ดีที่สุดแล้ว ก็พอเพียงสำหรับชีวิตที่จะเดินต่อไปได้ เพื่อประโยชน์แห่งการมีชีวิตที่ดี
9
นั่นคือเพื่อดวงจิตวิญญาณของเรานั้นมีที่พักพาอาศัยอยู่อย่างสงบ ไม่ว่าการเศรษฐกิจจะตกต่ำหรือร้ายทำลายเราอย่างไร แต่จิตใจที่รู้จักความพอเพียง นั้นแหละจะนำไปสู่ความสงบ ละเสียซึ่งความอยาก ความโลภ ความกระหาย ไปถึงความร่านความอยากทางกามารมณ์ ได้ ก็ไปสู่ดวงจิตที่สงบสงัด ไปสู่เศรษฐกิจที่พอเพียง ไปสู่เศรษฐกิจที่เผื่อแผ่เอื้ออาทร เข้าสู่โลกนิพพานกันได้ จากโอกาส หรือสถานการณ์ร้ายวันนี้เองได้กันทั้งโลก รำลึกสัจธรรมแห่งความพอเพียง ไม่หลงไปกับกิเลสตัณหาอุปาทานที่เราต้องการเพียงความพอดีที่อยู่ได้นั้นแหละชีวิตก็ได้พบความพอดีพอเพียง ได้พบความสุข และพอที่จะปฏิบัติธรรม พอที่จะปฏิบัติงานการอาชีพที่พอเพียงแก่การเลี้ยงชีวิต ที่ดีต่อไปได้

พอที่เราจะได้พบส่วนเกิน,มีมาตรฐานส่วนเกิน นำส่วนเกินนั้นไปสร้างผลทานการกุศล สร้างโรงงาน, พอที่จะทำจิตของเราให้ผ่องแผ้ว ผ่องใส ปราศจากตัณหาอุปาทานได้แล้ว, นั้นแหละคือวิธี หรือเหตุที่เปิดทางเราได้เข้าสู่โลกใหม่ ที่มีแต่ความสุข พ้นทุกข์ไปได้ ให้ดวงจิตเราผ่องแผ้วได้ นั่นแหละโลกนิพพาน โลกแห่งความพ้นทุกข์ อมตะ นิรันดรแห่งชีวิตตามหลักธรรมอันประเสริฐของพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะมาส่งผลดีประเสริฐล้ำเลิศแด่มวลชนทั้งโลก ณ โอกาสดีโอกาสนี้จากโควิด-19 นี่เอง.

∞∞∞∞∞

2.English

0

Sufficiency economy and surplus help the world population in this era.
เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้

1
The era when the whole world encountered poverty. The global economic downturn, the entire world has encountered life's unheard of life. Economic problems, economic difficulties It is to eat. This destitute has resulted in serious problems in society, the nation and even in the family. Causing bandits everywhere Causing problems for families, parents, children, struggling with each other Arguing because of the economic downturn. Killing the father. Killing the father takes place in this Covid-19 era. How would life live? How to eat when the global economy fell like never before.

2

The religion of the Lord Buddha Told the practical way about the economy of life today That a good life is happy That comes from an understanding of sufficiency economy. I only have economic factors, seeking sufficiency from these 4 factors, do not need to pursue greed. Living for more than necessary Do not care for greed until more than sufficiency Which causes appetite Craving greed That doesn't end Which is the reason of the problems of competing well Can compete economically Spread to a crime, a bandit problem All corruption and fraud in institutions Or may even become a big war around the world as has been shown 2 times. World War in the past, if sufficient to make our minds sufficient to normalize habits and then Would live peacefully, happily, and with compassion Generosity between each other If our hearts are sufficiently knowledgeable in the economy, then we can continue living happily. And able to continue to develop more economically in the future

3

That's the teachings of the Lord Buddha. Plan to create a new life. To be satisfied with the sufficiency. Fit. The 4 aspects of this is the issue of clothing to the sufficient level is enough. About eating at a sufficient level is enough. About living at a sufficient level, and medicine at a sufficient level as well When more than this sufficient level Keep sharing to help the poor and enormously needy. That is the virtue of life according to the doctrine of Lord Somdet 7 Buddha. Therefore, in the event of an economic disaster that is destroyed by the calamity, Covid-19 We must know sufficiency, fit The part that we have acquired beyond that Lead to eating. Eat the excess for the needy fellow. Those who cannot help themselves That is the path of the noble man. For all people, plan to find it sufficiently to find happiness.

4

1. Clothes Our garments To provide the blanket in a way that is sufficient and sufficient Find the right to use. Enough to treat heat and cold Sufficiency is necessary That is our professional work dress And please be comfortable Do not be afflicted with craving, wanting to be beautiful, not wanting to be too old, wanting to be too dominant, becoming endless lustful desires, which leads to mental problems that are inferior inferiority. Which made oneself fall from the path of freedom Because he became a slave to desire Which will become a problem in our mind and greed, anger, obsession, causing society to be a danger from that greed only enough life that is needed more than is necessary without reason itself That causes people to suffer in every day And that indicates the desire to have too much lust and lust. That is the cause of endless suffering.

5
2. Life-sustaining food That we eat We then plan the procurement in a way that is sufficient. Our eating and use To be sufficient Meaning enough to support our lives and our families Procured sufficiently for the needs of the body Just enough for the necessities of life Not for the taste of food Not to hope to stimulate the Kama Love lust That's more than enough. Do not have to think further than that, because it will become a matter of desire is to enjoy. Insanely flavored with garnish too Or in the way of sensuality, carnality Found obstacles of life, then hopeless, became inferiority of life Lead to identity theft problems And crime in the society itself Please plan for it to fit properly and be sufficient for our career. By thinking about the society of the nation Thinking of others, those who have suffered the same way With the benevolence that occurred Make us those who already have enough There is more excess. That can be used to make alms to the more poor Benefit all That is more public that is purifying the soul clean and clear path to the path To plan your life's food economically, reasonably, reasonably, reasonably, reasonably, always. Do not want to crave more than the needs of life Not giving too much to the craving for passion. Oh, assertiveness. Our lives can survive. Which is the basic development Rational That is reasonable To the next economic prosperity to the maximum.

6
3. Houses and residences Even though we have existing huts, abandoned houses, old cities But we are satisfied with that fairness And gradually seek to do as much as necessary as legally possible Social rules Sufficiency is enough to stay away from the wind, avoid the sun, avoid the heat, cold and cold. Especially as it is now sufficient to avoid illnesses, namely, Covid-19 A place that is always clean and tidy Going first should be satisfactory and enough, and when our minds say that everything is enough, there are only good, peaceful people, both small families and large families. When sufficient knowledge Can live peacefully, safely, and comfortably on this sufficiency Then gradually build up, looking for more without desire, without greed, without anger, infatuation Act according to economic reasons and results Legal reasons Then do not need to worry Or having an inferiority complex in various other things. Keep looking forward to continue doing good deeds with a sufficient mind As for those who have more than enough already mentioned Which is already too much Consider it Took the excess to make merit and make merit for the poor Help the homeless. Have a place. Help the homeless. Have a place. Help those who are sick to recover from illness. That leads to fullness. Lasting peace of mind That is the Nirvana of the Lord Buddha and

7
4. Drug treatment Factors of life. The final issue 4 is necessary and procured. Let us think precisely the cause of the disease and the treatment. And manage yourself Or looking for services to the extent that the exact cause of the disease In which this Our society has a medical facility. Which are hospitals around the world We ourselves, just be careful ourselves to understand the reason, understand the result. In order to manage oneself in accordance with the hospital system, understand public health work correctly to the problem of disease. Do not be ignorant of ignorant with the teachings of those who are ignorant about gods. About mystical power, incantations, and mysteries, which are simply evidence without belief, without scientific proof Such as the story of Covid-19 We must understand together the whole world on how to solve problems together. Why do we have to wear masks, why do we have to wash our hands often, why do the lift alone, or at different angles, why we have to eat food with a spoon in the middle, why we have to refrain from squeezing rallying? All kinds, even music and entertainment, why we have to have a resolution of 2 meters apart, even sensitive issues. Why do we have to refrain from many cultures and traditions, all even Each whole festival, pouring water to the elders, the giving of alms. In our own home, and even in temples, this is something that we have to understand cause and effect by thinking in science. And hope for medical care Must act in accordance with the national public health plan of the society to treat this kind of disease Will get good medicine or treatment That was the reason that was the desired result. Curable Not protracted, not delayed Sufficiency for the treatment of our own diseases.
8
There are only 4 things in every human life. If you have more than 4 kinds of pain and suffering, then come to remember again that Which is too much from all 4 issues, then cut away. Take enough. Sufficiency from this 4 items is complete. As for the excess, if gain benefits, continue to help others who are poor. Take to build a factory Creating public interest for many people Life can continue to exist. Career And also a way of heroism and compassion for other poor lives, by considering the excess that we have and having to build merit, build a factory Continue to benefit people in need. This is the way of spiritual merit development. According to the highest Dhamma principle of the Lord Buddha is to enter the Nirvana with sufficient sufficiency And there is a possibility that Although we, some rich people, once wealthy, riches, but at the time of the famine today has encountered a decline. The economy is destroyed. So let's think about the principles of the sufficiency economy Will receive ideas and principles Life will continue to be happy without worrying over anxiety. May be bound to death or suicide first, that's the best way. Enough for life to continue walking For the sake of a good life
9
That is, for our souls to live in peace. No matter how bad or bad the economy will destroy us. But the mind that knows sufficiency That will lead to peace. And losing all that desire, greed, craving for slavery, and carnal desires, went to a tranquil mind Towards a sufficient economy Into a generous, caring economy Can enter the world of nirvana from the opportunity or the situation today Remember the truth of self-sufficiency Do not be lost with lust and prejudice, we need just the right fit to live, that is, life has found sufficiency enough to find happiness and enough to practice Dhamma. Enough to perform a career that is sufficient to support life Can continue to be good

Enough to meet the excess, there is the excess standard Take that surplus to create charity, build a factory, enough to make our mind clear and bright without prejudice. Or the reason that opened the way for us to enter a new world That is only happiness Be free from suffering Can help our hearts to be emptied That's Nirvana World The world of suffering, immortality, eternity of life according to the noble principles of Buddhism of the Lord Buddha. Which will bring great and noble goodness to the whole world at this great opportunity from Covid-19.

∞∞∞∞∞

3.China

充足的經濟和盈餘幫助了這個時代的世界人口。
เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้

∞∞∞∞∞

0

充足的經濟和盈餘幫助了這個時代的世界人口。

1

整個世界都陷入貧困的時代。全球經濟不景氣,全世界都經歷過前所未有的生活苦難。經濟問題,經濟困難就是吃飽了,這種貧困導致了社會,國家乃至家庭的嚴重問題。到處造成土匪導致家庭,父母和孩子的問題參與競爭由於經濟不景氣而爭論不休,孩子殺死了父親,父親殺死了孩子,發生在Covid-19這個時代,在全球經濟不景氣的情況下,生活將如何,飲食如何,這是前所未有的。

2

佛陀的宗教講述當今生活經濟的實用方式美好的生活是幸福的這來自對充足經濟的理解。我只有經濟因素,可以從這四個因素中尋求自給自足,而不必追求貪婪。為多餘的生活直到足夠滿足才關心貪婪引起口渴渴望貪婪那還沒有結束這是導致競爭激烈的問題的原因可以經濟競爭蔓延到犯罪,土匪問題機構中的所有腐敗和欺詐甚至有可能成為世界範圍內的一場大戰,正如兩次世界大戰所表明的那樣,過去的世界大戰足以使我們的思想習慣恢復正常。會和平,快樂,充滿同情心彼此之間的慷慨如果我們的內心對經濟知識足夠了解,我們就能繼續快樂地生活。並能夠在未來繼續更經濟地發展

3

那就是佛陀的教s。計劃創造新生活。要滿意就足夠合身了,這四個方面是衣服問題到足夠的水平就足夠了。關於足夠的飲食就足夠了。關於生活在足夠的水平上,同時也要有足夠的藥物當超過此足夠水平時繼續分享幫助窮人和極度需要幫助的人。根據佛陀的教,這就是生活的美德,因此,在經濟形勢下,被Covid-19的災難摧毀了我們必須知道足夠和合適。除此之外,我們獲得的部分導致進食。為可憐的人類朋友吃多餘的東西。那些不能自救的人那是貴族的道路。對於所有人,然後製定計劃以找到足以找到幸福的地方。

4

1.衣服我們的服裝以足夠的方式提供毯子找到適合使用的足以治療冷熱足夠是必要的那是我們的專業工作服而且請舒服不要被渴望,要美麗,不想太老,不想過於主導,變得無盡的慾望,這會導致自卑的精神問題。使自己從自由之路墮落因為他成了慾望的奴隸這將成為我們的思想和貪婪,憤怒,痴迷的問題,導致社會因貪婪而成為危險,只有足夠的生活比沒有理由的生活更加需要導致人們每天遭受苦難這表明了慾望慾望過多,慾望不斷,這就是無盡痛苦的原因。

5

2.維持生命的食物我們吃然後,我們以足夠的方式計劃採購。我們的飲食和使用足夠足以支持我們的生活和家人根據身體需要充分採購足以滿足生活需要不是為了食物的味道不希望刺激卡瑪情慾這就足夠了。不必對此進行更多思考,因為這成為慾望(即享受)的問題。也瘋狂地用調味料調味或以肉慾,肉體發現生活的障礙,然後變得絕望,成為生活的自卑導致身份盜用問題社會本身的犯罪請規劃它以使其適合我們的職業。通過思考國家的社會想著別人,那些遭受同樣痛苦的人隨著發生的仁慈讓我們那些已經足夠的人還有更多的剩餘。可以用來為那些更需要幫助的人施捨受益於所有人那是更多的公開,正在淨化靈魂的清潔並走向命運的道路始終以經濟,合理,合理,合理,合理的方式計劃您的生活食品不想渴望超過生活的需求不要過多地渴望激情。哦,自信。我們的生活可以生存。這是基本發展合理的那是合理的使下一個經濟繁榮達到最大。

6

3.房屋和住宅即使我們有廢棄的農舍,老房子但是我們對這種公平感到滿意。並逐步尋求合法地做的事情社會規則足夠的熱量足以遠離風,避免日曬,避免高溫,過冷和過冷。特別是因為現在足以避免疾病了,即Covid-19一個總是乾淨整潔的地方勇往直前應該足夠令人滿意,而且當我們的頭腦說一切都足夠時,只有善良和平的人民,無論是小家庭還是大家庭。當足夠的知識在這種充足的條件下可以和平,安全和舒適地生活然後逐漸建立起來,尋找更多沒有慾望,沒有貪婪,沒有憤怒,癡情的東西根據經濟原因和結果採取行動法律原因那就不用擔心了或者在各種事情上有自卑感,繼續專注於做好事至於那些已經超過已經提到的哪個已經太多了考慮一下拿出多餘的錢去為窮人做功幫助無家可歸的人有一個地方。幫助那些生病的人康復。這導致飽滿。持久的內心平靜那就是佛陀的必殺技

7

4.藥物治療生命的因素:最後的問題4是必要的,也是採購的。讓我們精確地考慮疾病和治療的後果。並管理自己或在疾病確切原因範圍內尋找服務在其中我們的社會有醫療機構。世界各地的醫院我們自己,只要小心自己了解原因,了解結果為了按照醫院制度進行自我管理,對疾病問題正確認識公共衛生工作。不要對那些對神一無所知的人一無所知。關於神秘的力量,咒語和奧秘,它們只是沒有信念的證據,沒有科學的證據例如Covid-19的故事我們必須共同了解全世界如何共同解決問題。為什麼我們必須戴口罩,為什麼我們必須經常洗手,為什麼要獨自舉起電梯,或者為什麼要以不同的角度,為什麼我們必須在中間用勺子吃食物,為什麼我們必須避免擠壓集會?各種各樣,甚至音樂和娛樂,為什麼我們必須要有2米的分辨率,甚至是敏感的問題;為什麼我們必須避免許多文化和傳統,甚至是潑水節傳統,也要潑黑頭老年人,功勞向僧侶提供食物在我們自己的家中,甚至在寺廟中,我們都必須通過科學思考來了解因果關係。並希望醫療必須按照社會的國家公共衛生計劃行事以治療這種疾病會得到好的藥物或治療這就是預期結果的原因。可固化不拖延,不拖延足以治療我們自己的疾病。

8

每個人的生活中只有4種事物,如果您遇到的痛苦和困難超過4種,那麼請再次記住刪去所有4個問題中的太多,拿走就好了,這4個項目的充分性就足夠了。至於多餘的,如果獲得利益,繼續幫助窮人。搭建工廠為許多人創造公共利益生命可以繼續存在。事業也是考慮其他人過剩並必須建立功績的英雄主義和同情心的方式,建立了工廠繼續幫助和幫助弱勢群體。這是精神功德發展的方式。根據佛陀的最高原則,佛陀要足夠充實地進入涅the。而且有可能雖然我們有些富人曾經富裕,但在今天的飢荒之時,它卻在下降。經濟遭到破壞。因此,讓我們考慮一下充足性經濟的原理將接受想法和原則生活將繼續快樂,而不用擔心焦慮。可能首先與死亡或自殺有關,那是最好的方法。生活足以繼續行走為了美好的生活

9

也就是說,為了我們的靈魂和平相處。無論經濟衰退或困境如何破壞我們。但是知道足夠的頭腦那將導致和平。失去了所有慾望,貪婪,渴望奴隸制和肉慾的慾望,這一切都變得平靜起來爭取足夠的經濟進入慷慨,關懷的經濟可以從今天的機遇或形勢進入必殺技的世界記住自給自足的真相不要被慾望和偏見所迷惑,我們只需要適當的生活就可以了,也就是說,生活已經找到了足以找到幸福的足夠能力和足夠的修行法。足以從事足以維持生活的職業可以繼續好

足以滿足超額,就有超額標準拿出多餘的錢來建立慈善機構,建立工廠,足以使我們的頭腦清晰明朗而不會產生偏見。或為我們進入新世界開闢道路的原因那隻是幸福免於痛苦可以幫助我們的心被清空那就是涅rv世界根據佛陀高貴的佛教原理,世界處於苦難,永生,永生。借助Covid-19的這一巨大機遇,這將帶給全世界巨大而美好的善良。

∞∞∞∞∞

4.Hindi

पर्याप्तता अर्थव्यवस्था और अधिशेष इस युग में दुनिया की आबादी की मदद करते हैं।
เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้

∞∞∞∞∞

0

पर्याप्तता अर्थव्यवस्था और अधिशेष इस युग में दुनिया की आबादी की मदद करते हैं।

1

वह युग जब पूरी दुनिया ने गरीबी का सामना किया। वैश्विक आर्थिक मंदी, पूरी दुनिया ने जीवन की अनसुनी जिंदगी का सामना किया है। आर्थिक समस्याएँ, आर्थिक कठिनाइयाँ यह खाने के लिए है। इस निराश्रित के कारण समाज, राष्ट्र और यहां तक ​​कि परिवार में गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं। जिससे हर जगह डाकुओं का बोलबाला है जिससे परिवार, माता-पिता और बच्चे को प्रतिस्पर्धा करने में परेशानी होती है आर्थिक मंदी के कारण तर्क। पिता को मारना। पिता को मारना इस कोविद -19 के युग में हुआ। जीवन कैसा रहेगा? कैसे खाएं जब वैश्विक आर्थिक मंदी पहले जैसी न हो?

2

भगवान बुद्ध का धर्म आज जीवन की अर्थव्यवस्था के बारे में व्यावहारिक तरीका बताया कि एक अच्छा जीवन खुशहाल हो यह पर्याप्तता अर्थव्यवस्था की समझ से आता है। मेरे पास केवल आर्थिक कारक हैं, इन 4 कारकों से पर्याप्तता की तलाश में, लालच को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता से अधिक जीना तब तक लालच की परवाह न करें जब तक कि पर्याप्तता न हो जो प्यास का कारण बनता है लालच को पालना यह समाप्त नहीं होता है जो अच्छी तरह से प्रतिस्पर्धा की समस्याओं का कारण है आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं एक अपराध, एक दस्यु समस्या में फैल गया सभी भ्रष्टाचार और संस्थानों में धोखाधड़ी या यहां तक ​​कि यह दुनिया भर में एक बड़ा युद्ध बन सकता है। जैसा कि हमारे दिमाग को आदत को सामान्य बनाने के लिए पर्याप्त बनाने के लिए 2 बार, विश्व युद्ध अतीत में दिखाया गया है। शांति से, खुशी से, और करुणा के साथ जीना होगा एक-दूसरे के बीच उदारता यदि हमारे दिल अर्थव्यवस्था में पर्याप्त रूप से जानकार हैं, तो हम खुशी से जीवन जीना जारी रखने में सक्षम हैं। और भविष्य में और अधिक आर्थिक विकास जारी रखने में सक्षम है

3

यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है। एक नया जीवन बनाने की योजना। पर्याप्तता से संतुष्ट होने के लिए। यह 4 चीजें हैं जो कपड़ों के स्तर के अनुरूप हैं। पर्याप्त स्तर पर खाने के बारे में पर्याप्त है। पर्याप्त स्तर पर रहने के बारे में, और दवा के साथ पर्याप्त स्तर पर जब इस पर्याप्त स्तर से अधिक है गरीबों और भारी जरूरतमंदों की मदद के लिए साझा करते रहें। यह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन का गुण है। इसलिए, एक आर्थिक स्थिति में, जो कोविद -19 की आपदा से नष्ट हो जाती है। हमें पर्याप्तता और फिट होना चाहिए। उस हिस्से को जो हमने हासिल कर लिया है खाने के लिए नेतृत्व। गरीब मानव मित्र के लिए अतिरिक्त खाओ। जो खुद की मदद नहीं कर सकते वह रईस आदमी का रास्ता है। सभी लोगों के लिए, फिर खुशी खोजने के लिए पर्याप्त योजनाएं बनाएं।

4

1. कपड़े हमारे वस्त्र एक तरह से कंबल प्रदान करना जो पर्याप्त और पर्याप्त हो उपयोग के लिए उपयुक्त पाते हैं गर्मी और सर्दी के इलाज के लिए पर्याप्त पर्याप्तता आवश्यक है यह हमारे पेशेवर काम की पोशाक है और कृपया आराम से रहें लालसा से ग्रसित न हों, सुंदर होना चाहते हैं, बहुत बूढ़े नहीं होना चाहते हैं, बहुत अधिक प्रबल होना चाहते हैं, अनंत वासनाएं बनना चाहते हैं, जिससे मानसिक समस्याएं होती हैं जो हीन हीनता हैं। जिसने स्वयं को स्वतंत्रता के मार्ग से हटा दिया क्योंकि वह इच्छा का गुलाम बन गया जो हमारे मन और लालच, क्रोध, जुनून में एक समस्या बन जाएगा, जिससे समाज को उस लालच से खतरा होगा, जो केवल पर्याप्त जीवन की आवश्यकता है, जो बिना कारण के ही अधिक आवश्यक है जिससे हर दिन लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है और यह बहुत अधिक वासना और वासना की इच्छा को इंगित करता है। यही अंतहीन पीड़ा का कारण है।

5

2. जीवन निर्वाह करने वाला भोजन कि हम खाते हैं हम फिर खरीद की योजना इस तरह से बनाते हैं जो पर्याप्त हो। हमारे खाने और उपयोग पर्याप्त होना हमारे जीवन और हमारे परिवारों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त अर्थ शरीर की जरूरतों के लिए पर्याप्त रूप से सिद्ध बस जीवन की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है खाने के स्वाद के लिए नहीं कामदेव को उत्तेजित करने की आशा नहीं वासना और प्रेम यह पर्याप्त से अधिक है। इससे आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह इच्छा का विषय है, अर्थात् आनंद लेने के लिए। जायकेदार स्वाद के साथ इनसानी भी या कामुकता, वैमनस्य के रास्ते में जीवन की बाधाएं मिलीं, फिर निराशा, जीवन की हीनता बन गई पहचान की चोरी की समस्याओं का नेतृत्व और समाज में अपराध कृपया इसे ठीक से फिट करने और हमारे करियर के लिए पर्याप्त होने की योजना बनाएं। राष्ट्र के समाज के बारे में सोचकर दूसरों के बारे में सोचना, जो लोग उसी तरह से पीड़ित हैं परोपकार के साथ जो घटित हुआ हमें वे बनाओ जो पहले से ही पर्याप्त हैं और अधिक है। इसका उपयोग उन लोगों के लिए भिक्षा बनाने के लिए किया जा सकता है जो अधिक जरूरतमंद हैं सभी को लाभ यह अधिक सार्वजनिक है जो आत्मा को भाग्य के मार्ग के लिए एक स्वच्छ पथ के लिए शुद्ध कर रहा है अपने जीवन के भोजन की योजना आर्थिक रूप से, यथोचित, यथोचित, यथोचित, हमेशा जीवन की जरूरतों से अधिक लालसा नहीं करना चाहते हैं जुनून के लिए बहुत ज्यादा नहीं दे रहा है। ओह, मुखरता। हमारी जान बच सकती है। जो मूल विकास है तर्कसंगत यह उचित है अधिकतम करने के लिए अगले आर्थिक समृद्धि के लिए।

6

3. मकान और आवास भले ही हमारे पास परित्यक्त कॉटेज, पुराने घर हैं लेकिन हम उस निष्पक्षता से संतुष्ट हैं। और धीरे-धीरे कानूनी रूप से जितना आवश्यक हो उतना करना चाहते हैं सामाजिक नियम पर्याप्त हवा से दूर रहने के लिए पर्याप्त है, सूरज से बचें, गर्मी, सर्दी और ठंड से बचें। खासकर के रूप में यह अब बीमारियों से बचने के लिए पर्याप्त है, अर्थात्, कोविद -19 एक ऐसी जगह जो हमेशा साफ सुथरी हो पहले जाना संतोषजनक और पर्याप्त होना चाहिए, और जब हमारे मन कहते हैं कि सब कुछ पर्याप्त है, केवल अच्छे और शांतिपूर्ण लोग हैं, दोनों छोटे परिवार और बड़े परिवार हैं। जब पर्याप्त ज्ञान शांति से रह सकते हैं, सुरक्षित रूप से, और आराम से इस पर्याप्तता पर फिर धीरे-धीरे निर्माण और अधिक खोजो, इच्छा के बिना, बिना लालच के, बिना क्रोध, मोह के आर्थिक कारणों और परिणामों के अनुसार कार्य करें कानूनी कारण फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है या विभिन्न अन्य चीजों में हीन भावना रखना। पर्याप्त मन से अच्छे कर्म करते रहना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो पहले से ही उल्लेख किया गया है जो पहले से ही बहुत ज्यादा है गौर किजिए योग्यता बनाने के लिए और गरीबों के लिए योग्यता बनाने के लिए अतिरिक्त लिया बेघर की मदद करें। एक जगह है। बेघर की मदद करें। एक जगह है। उन लोगों की मदद करें जो बीमारी से उबरने के लिए बीमार हैं। जिससे परिपूर्णता आती है। मन की शांति यही भगवान बुद्ध का निर्वाण है और

7

4. दवा उपचार जीवन के कारक। अंतिम अंक 4 आवश्यक और खरीद है। आइए हम ठीक से बीमारी और उपचार के परिणामों के बारे में सोचते हैं। और खुद को मैनेज करें या सेवाओं की तलाश इस हद तक कि बीमारी का सटीक कारण जिसमें यह हमारे समाज में एक चिकित्सा सुविधा है। जो दुनिया भर के अस्पताल हैं हम खुद, सिर्फ कारण समझने के लिए खुद सावधान रहें, परिणाम को समझें। अस्पताल की व्यवस्था के अनुसार खुद को प्रबंधित करने के लिए, बीमारी की समस्या के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य को सही ढंग से समझें। उन लोगों की शिक्षाओं से अनभिज्ञ और अज्ञानी मत बनो जो देवताओं के बारे में अज्ञानी हैं। रहस्यमय शक्ति के बारे में, incantations, और रहस्यों, जो वैज्ञानिक विश्वास के बिना, विश्वास के बिना बस सबूत हैं जैसे कि कोविद -19 की कहानी हमें पूरी दुनिया को एक साथ समस्याओं को हल करने के तरीके पर एक साथ समझना चाहिए। हमें मुखौटे क्यों पहनने पड़ते हैं, हमें अक्सर हाथ क्यों धोने पड़ते हैं, अकेले लिफ्ट क्यों करनी पड़ती है, या अलग-अलग कोणों पर, बीच-बीच में चम्मच से खाना क्यों खाना पड़ता है, हमें रैली निकालने से परहेज क्यों करना पड़ता है? सभी प्रकार, यहां तक ​​कि संगीत और मनोरंजन, क्यों हमें 2 मीटर के अलावा, यहां तक ​​कि संवेदनशील मुद्दों का भी समाधान करना होगा। क्यों हमें कई संस्कृतियों और परंपराओं से बचना होगा, यहां तक ​​कि सोंगक्रान परंपरा, पानी डालना बूढ़े लोग, भिक्षुओं को भोजन अर्पण करते हुए मेरिट बनाते हैं हमारे अपने घर में, और यहां तक ​​कि मंदिरों में, यह कुछ ऐसा है जिसे हमें विज्ञान में सोचकर कारण और प्रभाव को समझना होगा। और चिकित्सा देखभाल के लिए आशा है इस तरह की बीमारी के इलाज के लिए समाज की राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए अच्छी दवा या उपचार मिलेगा यही कारण था कि वांछित परिणाम था। इलाज संभव देर नहीं हुई, देर नहीं हुई हमारे अपने रोगों के उपचार के लिए पर्याप्तता।

8

हर इंसान के जीवन में केवल 4 चीजें होती हैं। यदि आपके पास 4 से अधिक प्रकार के दर्द और पीड़ा हैं, तो उसे फिर से याद करने की कोशिश करें जो सभी 4 मुद्दों से बहुत अधिक है, काट दिया गया है। पर्याप्त ले लो। इस 4 वस्तुओं से पर्याप्तता पूरी हो गई है। अतिरिक्त के लिए, यदि लाभ मिलता है, तो दूसरों की मदद करना जारी रखें जो गरीब हैं। एक कारखाना बनाने के लिए ले लो कई लोगों के लिए सार्वजनिक हित बनाना जीवन का अस्तित्व बना रह सकता है। व्यवसाय यह अन्य जीवन के लिए वीरता और करुणा का एक तरीका भी है जो निराश्रित है, हमारे पास जो अतिरिक्त है, उस पर विचार करके। फिर हमने योग्यता का निर्माण करने, भिक्षा बनाने, कारखाने बनाने के लिए लिया है। वंचितों की मदद और मदद करना जारी रखें। यह आध्यात्मिक योग्यता विकास का तरीका है। भगवान बुद्ध के उच्चतम सिद्धांतों के अनुसार पर्याप्त क्षमता के साथ निर्वाण में प्रवेश करना है। और एक संभावना है कि हालांकि हम, कुछ अमीर लोग, एक बार अमीर, धनवान, लेकिन जब आज अकाल पड़ा, तो उसे अवसाद का सामना करना पड़ा। अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई है। तो चलो पर्याप्तता अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के बारे में सोचते हैं विचार और सिद्धांत प्राप्त करेंगे चिंता पर ध्यान दिए बिना जीवन खुशहाल बना रहेगा। पहले मौत या आत्महत्या से बंधे रहना, यही सबसे अच्छा तरीका है। ज़िन्दगी भर चलते रहना एक अच्छे जीवन के लिए

9

अर्थात् हमारी आत्माएं शांति से रहें। भले ही आर्थिक तंगी या संकट हमें नष्ट कर दे। लेकिन मन जो पर्याप्तता जानता है जिससे शांति बनी रहेगी। और वह सारी इच्छा, लालच, गुलामी की लालसा और कैरीनेस की इच्छाएं शांत मन से चली गईं पर्याप्त अर्थव्यवस्था की ओर एक उदार, देखभाल अर्थव्यवस्था में आज अवसर या स्थिति से निर्वाण की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं आत्मनिर्भरता का सच याद रखें वासना और पूर्वाग्रह के साथ खोना नहीं है, हमें जीने के लिए केवल सही फिट की आवश्यकता है, अर्थात जीवन में पर्याप्त सुख पाया है और धम्म का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त है। जीवन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त करियर बनाने के लिए पर्याप्त है अच्छा बना रह सकता है

अतिरिक्त को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, अतिरिक्त मानक है दान को बनाने के लिए उस अतिरिक्त को लें, एक कारखाने का निर्माण करें, बिना पूर्वाग्रह के हमारे मन को स्पष्ट और उज्ज्वल बनाने के लिए पर्याप्त है। या वह कारण जिसने हमारे लिए एक नई दुनिया में प्रवेश करने का रास्ता खोल दिया वह केवल आनंद है दुख से मुक्त हो हमारे दिलों को खाली करने में मदद कर सकते हैं वह निर्वाण विश्व है भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म के महान सिद्धांतों के अनुसार दुख, अमरता, जीवन की अनंत काल की दुनिया। जो कोविद -19 से इस महान अवसर पर पूरी दुनिया के लिए महान और अद्भुत अच्छाई लाएगा।

∞∞∞∞∞

5.Russia

Достаточность экономики и избыток помогают населению мира в эту эпоху.
เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้

∞∞∞∞∞

0

Достаточность экономики и избыток помогают населению мира в эту эпоху.

1

Эпоха, когда весь мир столкнулся с бедностью. Глобальный экономический спад, весь мир столкнулся с неслыханной жизнью. Экономические проблемы, экономические трудности Это есть. Это приводит к серьезным проблемам в обществе, нации и даже в семье. Вызывает бандитов повсюду Вызывает проблемы у семьи, родителей и детей Спор из-за экономического спада. Убийство отца. Убийство отца происходит в эпоху Ковида-19. Как будет жить жизнь? Как правильно питаться в условиях глобального экономического спада, как никогда раньше?

2

Религия Господа Будды Рассказал практический способ об экономике жизни сегодня Что хорошая жизнь счастлива Это происходит из понимания достаточности экономики. У меня есть только экономические факторы, и я стремлюсь к достаточности этих четырех факторов, и мне не нужно преследовать жадность. Жить больше, чем нужно Не заботиться о жадности, пока не более чем достаточно Что вызывает аппетит Жажда жадности Это не конец Что является причиной проблем конкуренции Может конкурировать экономически Распространение преступления, бандитская проблема Вся коррупция и мошенничество в учреждениях Или даже это может стать большой войной во всем мире. Как уже было 2 раза, мировая война в прошлом, если этого было достаточно, чтобы сделать наш разум достаточным для нормализации привычки. Жил бы мирно, счастливо и с состраданием Щедрость между собой Если наши сердца достаточно хорошо осведомлены в экономике, мы можем продолжать жить счастливо. И в состоянии продолжать развиваться более экономично в будущем

3

Это учение Господа Будды. Планируйте создать новую жизнь. Быть довольным достаточностью. Fit. 4 аспекта этого - вопрос одежды до достаточного уровня. О еде на достаточном уровне достаточно. О жизни на достаточном уровне, а также с медициной на достаточном уровне Когда больше этого достаточного уровня Продолжайте делиться, чтобы помочь бедным и нуждающимся. Это добродетель жизни согласно учению Господа Будды, поэтому в экономической ситуации, которая разрушена бедствием Ковида-19 Мы должны знать достаточность и форму. Часть, которую мы приобрели за это Привести к еде. Ешь избыток для бедного человеческого друга. Те, кто не может помочь себе Это путь благородного человека. Для всех людей, затем строить планы, чтобы найти достаточно, чтобы найти счастье.

4

1. Одежда Наши одежды Чтобы обеспечить одеяло таким образом, что достаточно и достаточно Найти подходящий для использования Достаточно для лечения тепла и холода Достаточность необходима Это наша профессиональная рабочая одежда И, пожалуйста, будьте удобны Не страдайте страстным желанием, желанием быть красивым, не желанием быть слишком старым, желанием быть слишком доминирующим, становлением бесконечными похотливыми желаниями, что приводит к психическим проблемам, которые являются неполноценными. Который заставил себя упасть с пути свободы Потому что он стал рабом желания Это станет проблемой для нашего ума и жадности, гнева, одержимости, заставляя общество быть опасным для этой жадности достаточно жизни, которая необходима больше, чем необходима без самой причины Это заставляет людей страдать каждый день И это указывает на желание иметь слишком много вожделений и похотливых желаний, что является причиной бесконечных страданий.

5

2. Пища для поддержания жизни Что мы едим Затем мы планируем закупки так, чтобы этого было достаточно. Наше питание и использование Быть достаточным Значение достаточно, чтобы поддержать нашу жизнь и наши семьи Закупается достаточно для нужд организма Достаточно просто для жизненных потребностей Не на вкус еды Не надеяться стимулировать Каму Любовная страсть Этого более чем достаточно. Не нужно думать дальше, потому что это становится вопросом желания, а именно наслаждения. Неистово, с гарниром тоже. Или на пути чувственности, плотского Нашли препятствия жизни, потом безнадежные, стали неполноценными Привести к проблемам кражи личных данных И преступность в обществе Пожалуйста, спланируйте, чтобы он соответствовал требованиям и был достаточным для нашей карьеры. Думая об обществе нации Думая о других, тех, кто пострадал так же С доброжелательностью, которая произошла Сделай нас теми, у кого уже достаточно Здесь больше лишнего. Это может быть использовано для милостыни для тех, кто более нуждается Благо всем Это более публично очищает душу, чтобы она была чистой и на пути судьбы. Планировать пищу своей жизни экономически, разумно, разумно, разумно, разумно, всегда Не хочу жаждать больше, чем жизненные нужды Не отдавая слишком много страсти. Ох, напористость. Наша жизнь может выжить. Какая основная разработка рациональный Это разумно До следующего экономического процветания по максимуму

6

3. Дома и резиденции Хотя у нас есть такие, как заброшенные коттеджи, старые дома Но мы удовлетворены этой справедливостью. И постепенно стремиться сделать столько, сколько нужно на законных основаниях Социальные правила Достаточно, чтобы держаться подальше от ветра, избегать солнца, избегать жары, холода и холода. Тем более, что сейчас достаточно избежать болезней, а именно Covid-19 Место, которое всегда чисто и аккуратно Движение вперед должно быть удовлетворительным и достаточным, и когда наши умы говорят, что все достаточно, есть только хорошие, мирные люди, как маленькие семьи, так и большие семьи. Когда достаточно знаний Можете жить мирно, безопасно и комфортно на этом достатке Затем постепенно нарастайте, ищите больше без желания, без жадности, без гнева, увлечения Действовать по экономическим причинам и результатам Правовые причины Тогда не нужно беспокоиться Или иметь комплекс неполноценности в различных других вещах. Продолжайте с нетерпением ждать продолжения делать добрые дела с достаточным умом Что касается тех, у кого более чем достаточно уже упоминалось Который уже слишком много Учти это Взял лишнее, чтобы сделать заслуги и сделать заслуги для бедных Помогите бездомным. Есть место. Помогите бездомным. Есть место. Помогите больным выздороветь. Это приводит к полноте. Длительное спокойствие Это Нирвана Господа Будды и

7

4. Медикаментозное лечение Факторы жизни. Последний выпуск 4 необходим и приобретен. Давайте подумаем точно о последствиях болезни и лечения. И управляй собой Или ищет услуги в той степени, в которой точная причина заболевания В котором это В нашем обществе есть медицинское учреждение. Какие больницы по всему миру Мы сами, просто будьте осторожны, чтобы понять причину, понять результат. Для того, чтобы управлять собой в соответствии с больничной системой, правильно понимать работу общественного здравоохранения по проблеме болезни. Не будьте невежественными и невежественными в отношении учений тех, кто не знает богов. О мистической силе, заклинаниях и тайнах, которые являются просто доказательством без веры, без научного доказательства Такие как история Covid-19 Мы должны вместе понять весь мир о том, как решать проблемы вместе. Почему мы должны носить маски, почему мы должны часто мыть руки, почему подъемник выполняется отдельно или под разными углами, почему мы должны есть пищу ложкой посередине, почему мы должны воздерживаться от сжатия ралли? Все виды, даже музыка и развлечения, почему мы должны иметь разрешение на расстоянии 2 метра, даже чувствительные вопросы. Почему мы должны воздерживаться от многих культур и традиций, даже традиции Сонгкран, от черных голов воды Пожилые люди делают заслуги монахам В нашем собственном доме и даже в храмах мы должны понимать причину и следствие, думая в науке. И надеюсь на медицинскую помощь Должны действовать в соответствии с национальным планом общественного здравоохранения общества в лечении этого заболевания Получите хорошее лекарство или лечение Это было причиной того, что был желаемый результат. Излечимые Не затянуто, не задержано Достаточно для лечения наших собственных болезней.

8

В каждой человеческой жизни есть только 4 вещи. Если у вас более 4 видов боли и трудностей, то вспомните еще раз, что Что слишком много из всех 4 вопросов, вырежьте. Возьмите достаточно. Достаточность этих 4 пунктов завершена. Что касается избытка, если получаешь пособия, продолжай помогать другим, кто беден. Возьми построить завод Создание общественного интереса для многих людей Жизнь может продолжать существовать. Карьера А также способ героизма и сострадания к другим бедным жизням, учитывая избыток, который у нас есть, и необходимость добиваться успеха, построить завод Продолжать помогать обездоленным Это путь духовного развития. Согласно высочайшему принципу Дхаммы Господа Будды, это войти в Нирвану с достаточной достаточностью. И есть вероятность, что Хотя мы, некоторые богатые люди, когда-то богатые, богаты, но во время голода сегодня он столкнулся с упадком. Экономика разрушена. Итак, давайте подумаем о принципах достаточности экономики Получит идеи и принципы Жизнь продолжит быть счастливой, не беспокоясь о беспокойстве. Может быть, сначала связан со смертью или самоубийством, это лучший способ. Достаточно для жизни, чтобы продолжать идти Ради хорошей жизни

9

То есть, чтобы наши души жили в мире. Независимо от того, как экономический спад или бедствие уничтожат нас. Но разум, который знает достаточность Это приведет к миру. И потеряв все это желание, жадность, жажду рабства и плотские желания пришли к мирному уму На пути к достаточной экономике В щедрую, заботливую экономику Может войти в мир нирваны от возможности или ситуации сегодня Помните правду о самостоятельности Не теряйся от вожделения и предрассудков, нам нужно только то, что нужно, чтобы жить, то есть жизнь нашла достаточное количество, чтобы обрести счастье и достаточно, чтобы практиковать Дхамму. Достаточно сделать карьеру, достаточную для поддержания жизни Может продолжать быть хорошим

Достаточно, чтобы удовлетворить избыток, есть превышение стандарта Возьми это излишки, чтобы создать благотворительность, построить фабрику, достаточную, чтобы сделать наш ум ясным и светлым без ущерба. Или причина, которая открыла нам путь в новый мир Это только счастье Быть свободным от страданий Может помочь нашим сердцам опустошиться Это Мир Нирваны Мир страданий, бессмертия, вечности жизни, согласно благородным принципам буддизма Господа Будды. Который принесет великое и чудесное добро всему миру при этой прекрасной возможности от Covid-19

∞∞∞∞∞

6.Arab

الاقتصاد الكافي والفائض يساعدان سكان العالم في هذه الحقبة.
เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้

ا∞∞∞∞∞

0

الاقتصاد الكافي والفائض يساعدان سكان العالم في هذه الحقبة.

1

العصر الذي واجه فيه العالم كله الفقر. الانكماش الاقتصادي العالمي ، واجه العالم كله حياة لم يسمع بها من قبل. المشاكل الاقتصادية والصعوبات الاقتصادية إنه أكل ، وقد أدى هذا المعوز إلى مشاكل خطيرة في المجتمع والأمة وحتى في الأسرة. تسبب اللصوص في كل مكان التسبب في مشاكل الأسرة والأهل والطفل للمنافسة الجدل بسبب الانكماش الاقتصادي ، قتل الأب ، قتل الأب في عصر القرن التاسع عشر. كيف ستعيش الحياة؟ كيف تأكل عندما لم يكن الانكماش الاقتصادي العالمي كما لم يحدث من قبل؟

2

دين بوذا الرب اخبرنا بالطريقة العملية عن اقتصاد الحياة اليوم أن حياة طيبة سعيدة هذا يأتي من فهم الاقتصاد الكافي. لدي فقط عوامل اقتصادية ، تسعى للحصول على الاكتفاء من هذه العوامل الأربعة ، ليس من الضروري متابعة الجشع. العيش لأكثر من اللازم لا تهتم بالجشع حتى أكثر من الاكتفاء مما يسبب العطش حنين الجشع هذا لا ينتهي وهو سبب مشاكل التنافس الجيد يمكن أن تتنافس اقتصاديا انتشر إلى الجريمة ، مشكلة قطاع الطرق جميع الفساد والغش في المؤسسات أو حتى أنها قد تصبح حربًا كبيرة حول العالم ، كما ظهرت مرتين ، الحرب العالمية في الماضي ، إذا كانت كافية لجعل عقولنا كافية لتطبيع هذه العادة. سيعيش بسلام وسعادة وبتعاطف الكرم بين بعضهم البعض إذا كانت قلوبنا على دراية كافية بالاقتصاد ، يمكننا الاستمرار في العيش بسعادة. وقادرة على الاستمرار في التطور الاقتصادي في المستقبل

3

هذه هي تعاليم الرب بوذا. خطط لخلق حياة جديدة. أن تكون راضيًا عن الاكتفاء المناسب .. الجوانب الأربعة في هذا هي قضية الملابس بمستوى كافٍ. يكفي تناول الطعام بمستوى كافٍ. حول العيش بمستوى كاف وكمية كافية من الأدوية للحصول على مستوى كافٍ أيضًا عند أكثر من هذا المستوى الكافي استمر في المشاركة لمساعدة الفقراء والمحتاجين بشدة. هذه هي فضيلة الحياة حسب تعاليم الرب بوذا ، لذلك ، في وضع اقتصادي دمرته مصيبة Covid-19 يجب أن نعرف الاكتفاء واللياقة الجزء الذي حصلنا عليه بعد ذلك يؤدي إلى الأكل. أكل الفائض عن صديق الإنسان الفقير. أولئك الذين لا يستطيعون مساعدة أنفسهم هذا هو طريق الرجل النبيل. لجميع الناس ، ثم وضع خطط للعثور على ما يكفي لإيجاد السعادة.

4

1. الملابس ملابسنا توفير البطانية بطريقة كافية وكافية ابحث عن حق الاستخدام. يكفي لعلاج الحرارة والبرودة كفاية أمر ضروري هذا هو لباس العمل المهني لدينا ويرجى أن تكون مرتاحا لا تتأثر بالشغف ، والرغبة في أن تكون جميلًا ، ولا تريد أن تكون كبيرًا جدًا في السن ، أو تريد أن تكون مهيمنًا جدًا ، وأن تصبح الرغبات الشهوانية التي لا نهاية لها ، مما يؤدي إلى مشاكل نفسية أدنى من الدونية. مما جعل المرء يسقط عن طريق الحرية لأنه أصبح عبدا للرغبة الأمر الذي سيصبح مشكلة في أذهاننا وجشعنا وغضبنا ووسواسنا ، مما يجعل المجتمع يشكل خطرًا من تلك الجشع ما يكفي من الحياة التي يحتاجها أكثر مما هو ضروري بدون سبب بحد ذاته هذا يجعل الناس يعانون كل يوم وهذا يدل على الرغبة في أن يكون لديك الكثير من الشهوات والرغبات الشهية ، وهذا هو سبب المعاناة التي لا تنتهي.

5

2. الغذاء المستدام للحياة أن نأكل ثم نخطط الشراء بطريقة كافية. الأكل والاستخدام لتكون كافية معنى كاف لدعم حياتنا وعائلاتنا تم شراؤها بما يكفي لاحتياجات الجسم يكفي فقط لضرورات الحياة ليس لتذوق الطعام لا تأمل في تحفيز كاما حب الشهوة هذا أكثر من كافي. لا داعي للتفكير أكثر من ذلك ، لأنه يصبح مسألة رغبة ، أي الاستمتاع. منكه بجنون مع المنكهات أيضًا أو في طريق الحسية والجسدية وجدت عقبات الحياة ، ثم اليأس ، أصبحت أدنى من الحياة تؤدي إلى مشاكل سرقة الهوية والجريمة في المجتمع نفسه خطط لها لتناسب بشكل صحيح وتكون كافية لحياتنا المهنية. من خلال التفكير في مجتمع الأمة أفكر في الآخرين ، الذين عانوا بنفس الطريقة مع الخير الذي حصل اجعلنا أولئك الذين لديهم بالفعل ما يكفي هناك المزيد من الفائض. يمكن استخدامه لصنع الصدقات لمن هم أكثر احتياجًا يستفيد الجميع هذا هو الجمهور الذي يطهر الروح إلى طريق نظيف إلى طريق القدر لتخطيط طعام حياتك اقتصاديًا ومعقولًا ومعقولًا ومعقولًا ومعقولًا دائمًا لا تريد أن تتوق أكثر من احتياجات الحياة لا تعطي الكثير من الرغبة في الشغف. الحزم. حياتنا يمكن أن تعيش. وهو التطور الأساسي معقول هذا معقول إلى الازدهار الاقتصادي المقبل إلى أقصى حد.

6

3. المساكن والمساكن على الرغم من أن لدينا مثل البيوت المهجورة والمنازل القديمة لكننا راضون عن هذا الإنصاف. وتسعى تدريجياً للقيام بالقدر المطلوب قانوناً القواعد الاجتماعية يكفي الاكتفاء بالابتعاد عن الرياح ، وتجنب الشمس ، وتجنب الحرارة والبرودة والبرودة. خاصة أنها كافية الآن لتجنب الأمراض ، وهي Covid-19 مكان دائما نظيف ومرتب يجب أن يكون الذهاب أولاً مرضياً وكافياً ، وعندما تقول عقولنا أن كل شيء يكفي ، هناك فقط أناس طيبون ومسالمون ، على حد سواء العائلات الصغيرة والعائلات الكبيرة. عندما تكون المعرفة الكافية يمكن أن يعيش بسلام وأمان وراحة على هذا الاكتفاء ثم قم بالتدريج ، وابحث عن المزيد بدون رغبة ، وبدون جشع ، وبدون غضب ، وسحر التصرف وفقًا لأسباب ونتائج اقتصادية أسباب قانونية ثم لا داعي للقلق أو أن يكون لديك عقدة نقص في أشياء أخرى مختلفة. استمر في التطلع إلى الاستمرار في فعل الخيرات بعقل كاف أما بالنسبة لأولئك الذين سبق ذكرهم بما فيه الكفاية وهو بالفعل أكثر من اللازم اعتبره خذ الفائض في الاستحقاق والاستحقاق للفقراء ساعدوا المشردين ، خذوا مكاناً ، ساعدوا المشردين ، خذوا مكاناً. مساعدة المرضى على التعافي من المرض. هذا يؤدي إلى الامتلاء. راحة البال الدائمة هذه هي السكينة للرب بوذا و

7

4. علاج المخدرات عوامل الحياة: المسألة النهائية 4 ضرورية وتم شراؤها. دعونا نفكر بدقة في عواقب المرض والعلاج. وتدير نفسك أو البحث عن خدمات لدرجة أن السبب الدقيق للمرض فيه هذا مجتمعنا لديه منشأة طبية. وهي مستشفيات حول العالم نحن أنفسنا ، فقط كن حذرين لأنفسنا لفهم السبب ، وفهم النتيجة. من أجل إدارة نفسك وفقًا لنظام المستشفيات ، فهم عمل الصحة العامة بشكل صحيح لمشكلة المرض. لا تجهل وتجهل تعاليم أولئك الذين يجهلون الآلهة. حول القوة الغامضة ، التعويذات ، والألغاز ، التي هي ببساطة أدلة دون إيمان ، بدون دليل علمي مثل قصة Covid-19 يجب أن نفهم معًا العالم كله حول كيفية حل المشكلات معًا. لماذا يجب أن نرتدي أقنعة ، لماذا يجب علينا غسل اليدين في كثير من الأحيان ، لماذا المصعد وحده ، أو في زوايا مختلفة ، لماذا علينا أن نأكل الطعام بملعقة في المنتصف ، لماذا يجب علينا الامتناع عن الضغط على التجمع؟ جميع الأنواع ، حتى الموسيقى والترفيه ، لماذا يجب أن يكون لدينا حل متباعد بمسافة 2 متر ، حتى القضايا الحساسة.لماذا علينا الامتناع عن العديد من الثقافات والتقاليد ، حتى تقاليد سونغكران ، سكب الماء على الرؤوس السوداء كبار السن ، يستحقون تقديم الطعام للرهبان في منزلنا ، وحتى في المعابد ، هذا شيء علينا أن نفهم السبب والنتيجة من خلال التفكير في العلوم. ونأمل في الرعاية الطبية يجب أن تتصرف وفق خطة الصحة العامة الوطنية للمجتمع لمعالجة هذا النوع من الأمراض سيحصل على دواء أو علاج جيد كان هذا هو السبب الذي كان النتيجة المرجوة. قابل للشفاء لم يطول ولا يتأخر كفاية لعلاج أمراضنا.

8

هناك 4 أشياء فقط في حياة كل إنسان ، إذا كان لديك أكثر من 4 أنواع من الألم والمعاناة ، فحاول أن تتذكر ذلك مرة أخرى وهو أمر مفرط من جميع القضايا الأربعة ، تم قطعه. خذ ما يكفي. اكتمل الاكتفاء من هذه العناصر الأربعة. أما بالنسبة للفائض ، في حال اكتساب الفوائد ، فواصل مساعدة الآخرين الفقراء. خذ لبناء مصنع خلق مصلحة عامة لكثير من الناس يمكن أن تستمر الحياة في الوجود. مسار مهني مسار وظيفي كما أنها طريقة للبطولة والتعاطف مع الأرواح الأخرى المعدمة ، من خلال النظر في الفائض الذي لدينا ، ثم اتخذنا لبناء الجدارة ، وبناء الصدقات ، وبناء المصانع. استمر في مساعدة ومساعدة المحرومين. هذه هي طريقة تطور الجدارة الروحية. وفقا لأعلى مبدأ داما من بوذا الرب هو دخول السكينة بكفاية كافية. وهناك احتمال أن على الرغم من أننا ، بعض الأغنياء ، الأغنياء ذات مرة ، أصبحنا أغنياء ، ولكن عندما حدثت المجاعة اليوم ، واجهت الاكتئاب. تم تدمير الاقتصاد. لذا دعونا نفكر في مبادئ اقتصاد الاكتفاء سوف تتلقى الأفكار والمبادئ ستظل الحياة سعيدة دون القلق بشأن القلق. قد تكون مرتبطة بالموت أو الانتحار أولاً ، هذه هي أفضل طريقة. يكفي مدى الحياة لمواصلة المشي من أجل حياة طيبة

9

أي أن تعيش أرواحنا بسلام. بغض النظر عن الكيفية التي سيدمرنا بها الانكماش الاقتصادي أو الضيق الاقتصادي. لكن العقل الذي يعرف الاكتفاء سيؤدي ذلك إلى السلام. وخسرت كل تلك الرغبة والجشع والشغف للعبودية ورغبات الجسد إلى عقل سلمي نحو اقتصاد كاف في الاقتصاد السخي والراعي يمكن دخول عالم السكينة من الفرصة أو الوضع اليوم تذكر حقيقة الاكتفاء الذاتي لا تضيع مع الشهوة والتحامل ، فنحن بحاجة فقط إلى الحق المناسب للعيش ، أي أن الحياة وجدت الاكتفاء الكافي لإيجاد السعادة وما يكفي لممارسة الداما. يكفي لأداء مهنة كافية لدعم الحياة يمكن أن تستمر في أن تكون جيدة

يكفي لتلبية الفائض ، هناك معيار فائض خذ هذا الفائض لإنشاء مؤسسة خيرية ، وبناء مصنع ، بما يكفي لجعل عقولنا واضحة ومشرقة دون تحيز. أو السبب الذي فتح لنا الطريق لدخول عالم جديد هذه هي السعادة فقط تحرر من المعاناة يمكن أن تساعد على تفريغ قلوبنا هذا هو عالم السكينة عالم المعاناة والخلود والخلود في الحياة وفقًا لمبادئ البوذية النبيلة للرب بوذا. مما سيجلب الخير العظيم والرائع للعالم كله في هذه الفرصة العظيمة من Covid-19.

∞∞∞∞∞

7.Indonesia

Kecukupan ekonomi dan surplus membantu populasi dunia di era ini.
เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้

∞∞∞∞∞

0

Kecukupan ekonomi dan surplus membantu populasi dunia di era ini.

1

Era ketika seluruh dunia mengalami kemiskinan. Kemerosotan ekonomi global. Seluruh dunia telah mengalami penderitaan kehidupan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Masalah ekonomi, kesulitan ekonomi Yaitu untuk makan. Kemiskinan ini telah mengakibatkan masalah serius di masyarakat, bangsa dan bahkan dalam keluarga. Menyebabkan bandit di mana-mana Menyebabkan masalah keluarga, orang tua dan anak untuk bersaing Berdebat karena krisis ekonomi. Anak itu membunuh ayah. Ayah membunuh anak itu terjadi di era ini, Covid-19, bagaimana kehidupan akan hidup, bagaimana makan ketika ekonomi global tidak pernah seperti ini sebelumnya.

2

Agama Sang Buddha Diceritakan cara praktis tentang ekonomi kehidupan saat ini Kehidupan yang baik itu bahagia Itu datang dari pemahaman tentang kecukupan ekonomi. Saya hanya punya faktor ekonomi, mencari kecukupan dari 4 faktor ini, tidak harus mengejar ketamakan. Hidup lebih dari yang diperlukan Jangan pedulikan keserakahan sampai lebih dari cukup Yang menyebabkan haus Keinginan rakus Itu tidak berakhir Yang menjadi alasan masalah bersaing dengan baik Dapat bersaing secara ekonomi Menyebar ke kejahatan, masalah bandit Semua korupsi dan penipuan di institusi Atau bahkan mungkin menjadi perang besar di seluruh dunia. Seperti yang telah ditunjukkan 2 kali, perang dunia di masa lalu, jika cukup membuat pikiran kita cukup untuk menormalkan kebiasaan itu. Akan hidup dengan damai, bahagia, dan dengan kasih sayang Kemurahan hati antara satu sama lain Jika hati kita memiliki pengetahuan yang cukup dalam ekonomi, kita dapat terus hidup bahagia. Dan mampu terus berkembang secara lebih ekonomis di masa depan

3

Itulah ajaran Sang Buddha. Berencana untuk menciptakan kehidupan baru. Agar puas dengan kecukupan, Fit. Keempat aspek ini adalah masalah pakaian hingga level yang cukup memadai. Tentang makan pada tingkat yang cukup sudah cukup. Tentang hidup pada tingkat yang cukup dan obat yang cukup untuk memiliki tingkat yang cukup juga Ketika lebih dari level yang memadai ini Teruslah berbagi untuk membantu orang miskin dan sangat membutuhkan. Itulah keutamaan kehidupan menurut ajaran Sang Buddha. Oleh karena itu, dalam situasi ekonomi yang dihancurkan oleh musibah Covid-19 Kita harus tahu kecukupan dan kecocokan. Bagian yang telah kita peroleh lebih dari itu Pimpin makan. Makan kelebihan untuk teman manusia yang miskin. Mereka yang tidak bisa menahan diri Itu adalah jalan manusia yang mulia. Untuk semua orang, maka buatlah rencana untuk menemukan cukup banyak untuk menemukan kebahagiaan.

4

1. Pakaian Pakaian kami Untuk menyediakan selimut dengan cara yang cukup dan memadai Temukan hak untuk digunakan. Cukup untuk mengobati panas dan dingin Diperlukan kecukupan Itu adalah pakaian kerja profesional kami Dan tolong nyaman Jangan menderita keinginan, keinginan untuk menjadi cantik, tidak ingin menjadi terlalu tua, ingin menjadi terlalu dominan, menjadi keinginan nafsu yang tak berujung, yang mengarah pada masalah mental yang inferior. Yang membuat diri jatuh dari jalan kebebasan Karena dia menjadi budak keinginan Yang akan menjadi masalah dalam pikiran kita dan keserakahan, kemarahan, obsesi, menyebabkan masyarakat menjadi bahaya dari keserakahan hanya cukup hidup yang dibutuhkan lebih dari yang diperlukan tanpa alasan itu sendiri Itu menyebabkan orang menderita setiap hari Dan itu menunjukkan keinginan untuk memiliki terlalu banyak nafsu dan keinginan birahi, itulah penyebab penderitaan tanpa akhir.

5

2. Makanan yang menopang kehidupan Itu yang kita makan Kami kemudian merencanakan pengadaan dengan cara yang cukup. Kami makan dan menggunakan Untuk mencukupi Cukup berarti untuk mendukung kehidupan kita dan keluarga kita Diperoleh cukup untuk kebutuhan tubuh Cukup untuk kebutuhan hidup Bukan untuk rasa makanan Bukan berharap untuk merangsang Kama Nafsu cinta Itu lebih dari cukup. Tidak harus berpikir lebih jauh dari itu, karena itu menjadi masalah keinginan, yaitu menikmati. Gila dibumbui dengan perasa juga Atau dengan cara sensualitas, kedagingan Menemukan hambatan hidup, yang kemudian tanpa harapan, menjadi inferioritas kehidupan Menyebabkan masalah pencurian identitas Dan kejahatan di masyarakat itu sendiri Rencanakan untuk itu agar pas dan cukup untuk karier kita. Dengan memikirkan tentang masyarakat bangsa Memikirkan orang lain, mereka yang menderita dengan cara yang sama Dengan kebajikan yang terjadi Jadikan kami orang yang sudah cukup Ada lebih banyak kelebihan. Itu bisa digunakan untuk memberi sedekah bagi mereka yang lebih membutuhkan Manfaat semua Itu lebih umum yang memurnikan jiwa ke jalan yang bersih menuju jalan nasib Merencanakan makanan hidup Anda secara ekonomi, wajar, wajar, masuk akal, selalu, selalu Tidak ingin mendambakan lebih dari kebutuhan hidup Tidak memberi terlalu banyak pada keinginan akan hasrat. Oh, ketegasan. Hidup kita bisa bertahan. Yang merupakan pengembangan dasar Rasional Itu masuk akal Untuk kemakmuran ekonomi selanjutnya secara maksimal.

6

3. Rumah dan tempat tinggal Meskipun kami memiliki pondok-pondok yang ditinggalkan, rumah-rumah tua Tapi kami puas dengan keadilan itu. Dan lambat laun berusaha melakukan sebanyak yang diperlukan secara hukum Aturan sosial Kecukupan cukup untuk menjauhi angin, hindari sinar matahari, hindari panas, dingin dan dingin. Terutama karena sekarang sudah cukup untuk menghindari penyakit, yaitu, Covid-19 Tempat yang selalu bersih dan rapi Going first harus memuaskan dan cukup, dan ketika pikiran kita mengatakan bahwa semuanya sudah cukup, hanya ada orang-orang yang baik dan damai, baik keluarga kecil maupun keluarga besar. Saat pengetahuan cukup Dapat hidup dengan damai, aman, dan nyaman dengan kecukupan ini Kemudian secara bertahap membangun, mencari lebih banyak tanpa keinginan, tanpa keserakahan, tanpa amarah, kegilaan Bertindak sesuai dengan alasan dan alasan ekonomi Alasan hukum Maka tidak perlu khawatir Atau memiliki inferiority complex dalam berbagai hal lainnya. Teruslah menantikan untuk terus melakukan perbuatan baik dengan pikiran yang cukup Adapun mereka yang memiliki lebih dari cukup sudah disebutkan Yang sudah terlampau banyak Pikirkan itu Mengambil kelebihan untuk membuat jasa dan membuat jasa untuk orang miskin Bantu tunawisma, punya tempat, bantu tunawisma, punya tempat. Bantu mereka yang sakit untuk pulih dari sakit. Itu mengarah pada kepenuhan. Ketenangan pikiran abadi Itulah nirwana Sang Buddha dan

7

4. Perawatan obat-obatan Faktor-faktor kehidupan: Isu terakhir 4 diperlukan dan diperoleh. Mari kita pikirkan dengan tepat konsekuensi dari penyakit dan perawatan. Dan kelola dirimu sendiri Atau mencari layanan sejauh penyebab pasti penyakit itu Di mana ini Masyarakat kita memiliki fasilitas medis. Yang merupakan rumah sakit di seluruh dunia Kita sendiri, hanya berhati-hati untuk memahami alasannya, memahami hasilnya. Untuk mengelola diri sendiri sesuai dengan sistem rumah sakit, pahami pekerjaan kesehatan masyarakat dengan benar terhadap masalah penyakit. Jangan bodoh dan tidak peduli dengan ajaran orang-orang yang tidak tahu tentang dewa. Tentang kekuatan mistik, mantera, dan misteri, yang merupakan bukti tanpa keyakinan, tanpa bukti ilmiah Seperti kisah Covid-19 Kita harus memahami bersama seluruh dunia tentang bagaimana menyelesaikan masalah bersama. Mengapa kita harus memakai topeng, mengapa kita harus sering mencuci tangan, mengapa mengangkat sendiri, atau pada sudut yang berbeda, mengapa kita harus makan makanan dengan sendok di tengah, mengapa kita harus menahan diri dari meremas unjuk rasa? Semua jenis, bahkan musik dan hiburan, mengapa kita harus memiliki resolusi 2 meter terpisah, bahkan masalah sensitif. Mengapa kita harus menahan diri dari banyak budaya dan tradisi, bahkan tradisi Songkran, air menuangkan kepala hitam Orang-orang tua, pantas memberikan makanan kepada para bhikkhu Di rumah kita sendiri, dan bahkan di kuil-kuil, ini adalah sesuatu yang harus kita pahami sebab dan akibat dengan berpikir dalam sains. Dan harapan untuk perawatan medis Harus bertindak sesuai dengan rencana kesehatan masyarakat nasional masyarakat dalam pengobatan penyakit ini Akan mendapatkan obat atau perawatan yang baik Itulah alasan itulah hasil yang diinginkan. Dapat disembuhkan Tidak berlarut-larut, tidak tertunda Kecukupan untuk pengobatan penyakit kita sendiri.

8

Hanya ada 4 hal dalam setiap kehidupan manusia. Jika Anda memiliki lebih dari 4 jenis rasa sakit dan penderitaan maka cobalah untuk mengingatnya lagi Yang terlalu banyak dari keempat masalah, hentikan. Ambil cukup. Kecukupan dari 4 hal ini selesai. Adapun kelebihannya, jika mendapat manfaat, terus membantu orang lain yang miskin. Ambil untuk membangun pabrik Menciptakan minat publik bagi banyak orang Hidup bisa terus eksis. Karier Ini juga merupakan cara kepahlawanan dan belas kasihan untuk kehidupan lain yang melarat, dengan mempertimbangkan kelebihan yang kita miliki. Kita kemudian mengambil untuk membangun pahala, membangun sedekah, membangun pabrik. Terus membantu dan membantu yang kurang mampu. Ini adalah cara pengembangan jasa spiritual. Menurut prinsip tertinggi Sang Buddha adalah memasuki Nirwana dengan kecukupan yang cukup. Dan ada kemungkinan itu Meskipun kita, beberapa orang kaya, dulu kaya, kaya, tetapi ketika kelaparan terjadi hari ini, ia mengalami depresi. Ekonomi hancur. Jadi mari kita pikirkan prinsip-prinsip ekonomi kecukupan Akan menerima ide dan prinsip Hidup akan terus bahagia tanpa khawatir cemas. Mungkin terikat pada kematian atau bunuh diri terlebih dahulu, itulah cara terbaik. Cukup seumur hidup untuk terus berjalan Demi kehidupan yang baik

9

Yaitu, agar jiwa kita hidup dalam damai. Terlepas dari bagaimana krisis ekonomi atau kesusahan akan menghancurkan kita. Tetapi pikiran yang tahu kecukupan Itu akan menghasilkan kedamaian. Dan kehilangan semua keinginan itu, keserakahan, keinginan untuk perbudakan, dan keinginan kedagingan, pergi ke pikiran yang tenang Menuju ekonomi yang memadai Menjadi ekonomi yang murah hati dan penuh perhatian Dapat memasuki dunia nirwana dari peluang atau situasi hari ini Ingat kebenaran swasembada Jangan tersesat dengan nafsu dan prasangka, kita hanya perlu pas untuk hidup, yaitu, hidup telah menemukan cukup kecukupan untuk menemukan kebahagiaan dan cukup untuk mempraktikkan Dhamma. Cukup untuk melakukan karier yang cukup untuk mendukung kehidupan Dapat terus menjadi baik

Cukup untuk memenuhi kelebihan, ada kelebihan standar Ambil kelebihan itu untuk menciptakan amal, membangun pabrik, cukup untuk membuat pikiran kita jernih dan cerah tanpa prasangka. Atau alasan yang membuka jalan bagi kita untuk memasuki dunia baru Itu hanya kebahagiaan Bebas dari penderitaan Dapat membantu hati kita dikosongkan Itu Dunia Nirvana Dunia penderitaan, keabadian, keabadian hidup sesuai dengan prinsip-prinsip mulia agama Buddha Sang Buddha. Yang akan membawa kebaikan besar dan luar biasa ke seluruh dunia pada kesempatan luar biasa ini dari Covid-19.

∞∞∞∞∞

 

 
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.