ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
วิวาทะ 1. ขยันทำงานการอาชีพเราจริง ๆ นั่นแหละการฝึกสมาธิชั้นยอด และความขี้เกียจคือกิเลสที่ชำระแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานได้

 

Phayap Panyatharo ได้แสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของ Praman Sriwiriyanoopap
16 มิ.ย. 2020 23:31
เป็นการฝึก ฝึกจากการทำงาน อย่างที่ว่านั่นเอง คือ ฝึกจากการทำอะไร ๆ ก็เป็นสมาธิได้ นั่นแหละ อ่านหนังสือล้างชาม กวาดบ้าน มันเกิดจากเวลาเราทำงานนั้น จิตเราตั้งใจทำจริงๆ มันก็นิ่งอยู่กับงานที่เราทำนั่นเอง ...หากเราเข้าใจสมาธิ มันเป็นลักษณะของ คณิกะสมาธิ คือสมาธิชั่วคราว นั่นเอง ก็ฝึกไปจากการทำงาน ตั้งใจทำ ทำให้แล้วเสร็จทำให้ดี อย่างฝึกร้องเพลงนั่นแหละ ตั้งใจ ร้องให้เก่ง ร้องให้ดี หรือ ฝึกต่อยมวย ต่อยให้แม่น ต่อยให้หนัก และ ทำอะไร ๆ ก็ตาม ต้องตั้งใจทำจริง ๆ หรือ อย่างนี้ก็ชัดเจน คือทำอะไร ทำด้วยความขยัน อย่าขี้เกียจ นี่แหละฝึกสมาธิอย่างดีเป็นธรรมชาติเลยเพียงทำอะไรทำด้วยความขยันอย่าขี้เกียจเท่านั้นเองเป็นการฝึกสมาธิอย่างดีเยี่ยมและได้ประโยชน์ทางการงานอาชีพไปพร้อมกันเลย และต้องให้ชนะ ต้องให้งานเสร็จ และเสร็จให้ดี นั่นแหละการฝึกสมาธิอย่างดีเลย ทีนี้ หากเราไปนั่งสมาธิต่อ แบบว่าทำงานด้วยความขยันมาทั้งวันแล้วไปพักผ่อน ด้วยการนั่งสมาธิ หายใจเข้าไป หรือบริกรรมพุทโธ ยุบหนอพองหนอ ตามหลักสมาธิปฏิบัติ ทำสมาธิเองเลย มันก็จะง่ายขึ้น ไปสู่อุปจาระสมาธิได้ง่าย ขึ้น เรื่องที่ว่านั้น มันพิศูจน์ด้วยตัวเราเองได้นะ เราจะรู้ตัวเราเองว่า นั่นแหละจิตมันนิ่ง มันรวมพลังเพื่อจะทำงานให้แล้ว ให้เสร็จให้ดี ให้ต่อยปากคู่ต่อสู้ได้แม่นน๊อคมันทันทีได้ นักมวยน่ะ ให้สำเร็จ เราต้องเข้าใจก่อนว่า สมาธิคืออะไร สมาธิเป็นรื่องของจิต จิตมารวมกัน แล้ว นิ่ง นี่แหละสมาธิ มันนิ่งได้เพราะอะไร เราก็สังเกตเอาเองได้ ทดลอง พิศูจน์ได้ อย่างเช่น คนไม่เคยนั่งสมาธิเลย นี่ ยังไม่รู้เลยว่าสมาธิคืออะไร ก็ให้ลองทำกายตัวเองนิ่ง มือไม้ แขนขา เท้า อวัยวะ ให้นิ่ง เป็นกายนิ่งก่อน สักหน่อย ใจมันก็จะนิ่ง คือความคิดมันจะหยุดคิดไปที่อื่นมันจะนิ่งตามกายไป เมื่อเราได้พบกับคำว่าใจนิ่ง นั่นแหละคือ คณิกะสมาธิละ และสมาธินั้นคือ ใจมันนิ่ง มันนิ่งได้ไม่นาน มันก็โลดไป เราก็ดึงมามานิ่งใหม่ มันก็อาจจะนิ่งไปได้นานกว่าเดิม แต่ก็โลดไปอีก ตามความคิด มันคิดเร็ว กระโดดไปเร็ว แต่เราได้มาพบสภาวะจิตนิ่ง นี่แหละได้รู้จักแล้วว่า สมาธิ คืออะไร มันนิ่งชั่วคราวแล้วโลดไป เอามาใหม่ มันก็นิ่งไปอีกชั่วคราวแล้วโลดไป นี่แหละ คณิกะสมาธิ คนที่มารู้้จัก ใจที่มันนิ่ง นี่แหละ จะพบว่า การที่ใจนิ่งนี่มันมีความสงบและสุขอย่างประหลาด นี่แหละเลยจะชอบสมาธิขึ้นมาเลย อยากฝึกต่อ แต่มันทำให้นิ่งไปนานยังไม่ได้ ต้องฝึกต่อไป จนทำได้นาน นั่นแหละเป็นอุปปะจาระสมาธิ นี่ว่าไปตามตำราเลยนะ เพราะมันตรงตามตำราเลย ต่อเมื่อเราชำนาญ นิ่งได้นานเป็นนาที ๆ หรือถึงชี่วโมง จึงเป็น อุปะจาระสมาธิ มาระดับนี้ก็เข้าภาวะ ระลึดชาติได้ ต่อไปถึงระดับ อัปนาสมาธิ ก็บรรลุธรรม ฉะนั้น ไม่ต้องไปวัดหรอก ทำงานการอาชีพของเราที่บ้านนั่นแหละ แต่ทำอย่างขยันขันแข็งและตั้งใจทำจริง ๆ ให้เสร็จลงโดยรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สมาธิก็ก่อตั้วขึ้นเอง อย่างดีกว่าไปนั่งง่วงเหงาหาวนอนแบบคนแก่ ๆ ที่วัดอีก...นั่นแหละ ถูกต้องแล้ว
Phayap Panyatharo ได้แสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของ Praman Sriwiriyanoopap
16 มิ.ย. 2020 23:31
 

 

 

ยุคใหม่เราทำงานการอะไรด้วยความขยันอย่าขี้เกียจ นี่แหละฝึกสมาธิอย่างดี

In the new era, what work we do with diligence, do not be lazy. This is a good meditation practice.

 

 

 

1. Thai-2. English-3. China-4. Hindi-5. Russia-6. Arab-7. Indonesia-8. Loa –9. Srilanga-10.Vietnam-11. Cambodia-12.Malaysia-13.Japan

∞∞∞∞∞

1. Thai-

2. English-

3. China-

4. Hindi-

5. Russia-

6. Arab-

7. Indonesia-

8. Loa –

9. Srilanga-

10.Vietnam-

11. Cambodia-

12.Malaysia-

13.Japan

 

∞∞∞∞∞

1. Thai

Phayap Panyatharo ได้แสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของ Praman Sriwiriyanoopap

16 มิ.ย. 2020 23:31

ยุคใหม่เราทำงานการอะไรด้วยความขยันอย่าขี้เกียจ นี่แหละฝึกสมาธิอย่างดี

เป็นการฝึก ฝึกจากการทำงาน อย่างที่ว่านั่นเอง คือ ฝึกจากการทำอะไร ๆ ก็เป็นสมาธิได้ นั่นแหละ อ่านหนังสือล้างชาม กวาดบ้าน มันเกิดจากเวลาเราทำงานนั้น จิตเราตั้งใจทำจริงๆ มันก็นิ่งอยู่กับงานที่เราทำนั่นเอง ...หากเราเข้าใจสมาธิ มันเป็นลักษณะของ คณิกะสมาธิ คือสมาธิชั่วคราว นั่นเอง ก็ฝึกไปจากการทำงาน ตั้งใจทำ ทำให้แล้วเสร็จทำให้ดี อย่างฝึกร้องเพลงนั่นแหละ ตั้งใจ ร้องให้เก่ง ร้องให้ดี หรือ ฝึกต่อยมวย ต่อยให้แม่น ต่อยให้หนัก และ ทำอะไร ๆ ก็ตาม ต้องตั้งใจทำจริง ๆ

 

หรือ อย่างนี้ก็ชัดเจน คือทำอะไร ทำด้วยความขยัน อย่าขี้เกียจ นี่แหละฝึกสมาธิอย่างดีเป็นธรรมชาติเลยเพียงทำอะไรทำด้วยความขยันอย่าขี้เกียจเท่านั้นเองเป็นการฝึกสมาธิอย่างดีเยี่ยมและได้ประโยชน์ทางการงานอาชีพไปพร้อมกันเลย และต้องให้ชนะ ต้องให้งานเสร็จ และเสร็จให้ดี นั่นแหละการฝึกสมาธิอย่างดีเลย  ทีนี้ หากเราไปนั่งสมาธิต่อ แบบว่าทำงานด้วยความขยันมาทั้งวันแล้วไปพักผ่อน ด้วยการนั่งสมาธิ หายใจเข้าไป หรือบริกรรมพุทโธ ยุบหนอพองหนอ ตามหลักสมาธิปฏิบัติ ทำสมาธิเองเลย มันก็จะง่ายขึ้น ไปสู่อุปจาระสมาธิได้ง่าย ขึ้น เรื่องที่ว่านั้น มันพิศูจน์ด้วยตัวเราเองได้นะ

 

 เราจะรู้ตัวเราเองว่า นั่นแหละจิตมันนิ่ง มันรวมพลังเพื่อจะทำงานให้แล้ว ให้เสร็จให้ดี ให้ต่อยปากคู่ต่อสู้ได้แม่นน๊อคมันทันทีได้ นักมวยน่ะ ให้สำเร็จ  เราต้องเข้าใจก่อนว่า สมาธิคืออะไร สมาธิเป็นรื่องของจิต จิตมารวมกัน แล้ว นิ่ง นี่แหละสมาธิ มันนิ่งได้เพราะอะไร เราก็สังเกตเอาเองได้ ทดลอง พิศูจน์ได้ อย่างเช่น คนไม่เคยนั่งสมาธิเลย นี่ ยังไม่รู้เลยว่าสมาธิคืออะไร ก็ให้ลองทำกายตัวเองนิ่ง มือไม้ แขนขา เท้า อวัยวะ ให้นิ่ง เป็นกายนิ่งก่อน สักหน่อย ใจมันก็จะนิ่ง คือความคิดมันจะหยุดคิดไปที่อื่นมันจะนิ่งตามกายไป

 

เมื่อเราได้พบกับคำว่าใจนิ่ง นั่นแหละคือ คณิกะสมาธิละ และสมาธินั้นคือ ใจมันนิ่ง มันนิ่งได้ไม่นาน มันก็โลดไป เราก็ดึงมามานิ่งใหม่ มันก็อาจจะนิ่งไปได้นานกว่าเดิม แต่ก็โลดไปอีก ตามความคิด มันคิดเร็ว กระโดดไปเร็ว แต่เราได้มาพบสภาวะจิตนิ่ง นี่แหละได้รู้จักแล้วว่า สมาธิ คืออะไร มันนิ่งชั่วคราวแล้วโลดไป เอามาใหม่ มันก็นิ่งไปอีกชั่วคราวแล้วโลดไป นี่แหละ คณิกะสมาธิ คนที่มารู้จัก ใจที่มันนิ่ง นี่แหละ จะพบว่า การที่ใจนิ่งนี่มันมีความสงบและสุขอย่างประหลาด นี่แหละเลยจะชอบสมาธิขึ้นมาเลย อยากฝึกต่อ

 

 แต่มันทำให้นิ่งไปนานยังไม่ได้ ต้องฝึกต่อไป จนทำได้นาน นั่นแหละเป็นอุปปะจาระสมาธิ นี่ว่าไปตามตำราเลยนะ เพราะมันตรงตามตำราเลย ต่อเมื่อเราชำนาญ นิ่งได้นานเป็นนาที ๆ หรือถึงชั่วโมง จึงเป็น อุปะจาระสมาธิ มาระดับนี้ก็เข้าภาวะ ระลึกชาติได้ ต่อไปถึงระดับ อัปนาสมาธิ ก็บรรลุธรรม

 

ฉะนั้น ไม่ต้องไปวัดหรอก ทำงานการอาชีพของเราที่บ้านนั่นแหละ แต่ทำอย่างขยันขันแข็งและตั้งใจทำจริง ๆ ให้เสร็จลงโดยรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สมาธิก็ก่อตั้วขึ้นเอง อย่างดีกว่าไปนั่งง่วงเหงาหาวนอนแบบคนแก่ ๆ ที่วัดอีก...นั่นแหละ ถูกต้องแล้ว

@ Phayap Panyatharo ได้แสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของ Praman Sriwiriyanoopap

16 มิ.ย. 2020 23:31

∞∞∞∞∞

2. English-

Phayap Panyatharo commented on Praman Sriwiriyanoopap's post.

16 Jun 2020 23:31

In the new era, what work we do with diligence, do not be lazy. This is a good meditation practice.

It is a training practice from work. As it is said, practice by doing anything can be meditative. Reading a book, washing the bowl, sweeping the house, it is caused by the time we work. Our minds really do. It is still with the work that we do. ... If we understand meditation It is a characteristic of Kanika. Meditation is a temporary meditation that is practiced from work, focus, and finish. For example, practice singing, focus on singing well, sing well, or practice punching, punching hard, hitting hard, and doing whatever it takes.

 

Or this is clearly something, do with diligence, do not be lazy, this is a very natural meditation practice, just do something, do with diligence, do not be lazy. at all And have to win Must complete the job And finish well That is a good meditation practice. Now, if we continue to meditate Like working diligently all day and going to rest By meditating, breathing in, or recuperating with Bhudtho. Meditate yourself It gets easier To more easily concentrate on that matter It can prove by ourselves.

 

 We will know ourselves that That is still the mind. It has gathered energy to do the job. To finish well To punch the opponent's mouth accurately Knock it immediately get a boxer to be successful, we need to understand what concentration is, concentration is a thing of the mind and mind. For example, people have never meditated at all, and still do not know what meditation is. Then try to keep your body still, hands, arms, legs, feet, organs to be still. Is that the thought will stop thinking elsewhere, it will remain silent according to the body

 

When we find that mind is still, that is Kanika, meditation, and that meditation is the mind, it is still, it is still, it does not last long, it goes away. It may have been silent for a longer time. But he moved further according to his thoughts, he thought fast, jumped fast, but we met a mental state. Now that I know what meditation is, it is temporarily silent and then it goes back to it, it becomes silent again for a while and then goes away. Kanika is meditating. Strange peace and happiness So I like to concentrate, so I want to keep practicing.

 

 But it keeps quiet for a long time, yet I haven't had to continue practicing until I can do it for a long time. Here's how to follow the textbook. Because it meets the textbook Only when we are skilled Can remain silent for minutes or even hours, thus becoming a meditation At this level, he can continue to remember the nation.

 

So don't have to go to the temple Working our career at home But diligently and earnestly and really get it done quickly and efficiently. Concentration was created by itself. Better than going to the temple again, sleepy like an old man ... that's right.

@ Phayap Panyatharo commented on Praman Sriwiriyanoopap's post.

16 Jun 2020 23:31

∞∞∞∞∞

3. China-

Phayap Panyatharo在Praman Sriwiriyanoopap的帖子上發表了評論。

2020年6月16日23:31

在新時代,我們在努力工作嗎?這是一個很好的冥想練習。

這是從工作中獲得的訓練實踐。俗話,做任何事情都可以去練習,例如讀書,洗碗,掃房子,這都是我們工作時發生的事情。我們的思想確實如此。我們所做的仍然是工作。 ...如果我們了解冥想它是Kanika的一個特徵,冥想是一種臨時的冥想,是從工作,專注和完成中進行的。像練習唱歌一樣,目標是唱歌,唱歌或練習打拳,用力打拳,用力擊打以及盡一切努力。

 

或這顯然是勤奮的事,不要懶惰,這是很自然的冥想練習,只要做些事,勤奮的事,不要懶惰。完全沒有而且必須贏必須完成工作並做好那是一個很好的冥想練習。現在,如果我們繼續冥想就像整日勤奮工作,休息一樣通過冥想,呼吸或佛陀的冥想打坐自己變得更容易更輕鬆地專注於此事可以自己證明。

 

 我們會知道那仍然是頭腦。它聚集了精力來完成這項工作。做得好要準確地擊打對手的拳頭,立即讓拳擊手獲得成功,我們需要了解什麼是專注,專注是頭腦和頭腦的事情。例如,人們從來沒有冥想過,仍然不知道冥想是什麼。然後嘗試保持身體靜止,手,臂,腿,,器官保持靜止。是該思想將停止在別處思考,而是根據身體保持沉默

 

當我們發現靜心是靜心,即卡尼卡,靜心,而靜心是靜心時,靜靜,靜靜不會持續很長時間,它就會消失。它可能已經沉默了很長時間。但是他按照自己的想法再次動了動,思想敏捷,跳躍迅速,但是我們遇到了精神狀態。現在我知道了冥想是什麼,它暫時沉默了,然後又恢復原狀,又變得沉默了一段時間,然後變慢了。奇怪的和平與幸福所以我喜歡專心,所以我想繼續練習。

 

 但是它可以長時間保持安靜,但是直到我可以長時間練習之後,我才需要繼續練習。這是遵循教科書的方法。因為它符合教科書只有當我們熟練可以保持沉默幾分鐘甚至幾小時在這個水平上,他可以繼續記住這個國家。

 

所以不必去廟裡在家里工作但要認真,認真,切實地迅速有效地完成它。注意力是自己創造的。比起再次去廟裡好,像個老人一樣困了...是的。

@ Phayap Panyatharo在Praman Sriwiriyanoopap的帖子上發表了評論。

2020年6月16日23:31

∞∞∞∞∞

4. Hindi-

चरण श्री पण्यथारो ने प्रमान श्रीवीरियोनोपप की पोस्ट पर टिप्पणी की।

16 जून 2020 23:31

नए युग में, हम परिश्रम के साथ क्या काम करते हैं, आलसी मत बनो। यह ध्यान में एक अच्छा अभ्यास है।

यह काम से एक प्रशिक्षण अभ्यास है। जैसा कि कहा जाता है, कुछ भी करके अभ्यास करना ध्यानपूर्ण हो सकता है। एक किताब पढ़ें, कटोरा धोएं, घर को झाड़ू दें, यह तब होता है जब हम काम करते हैं। हमारे मन वास्तव में करते हैं। यह अभी भी उस काम के साथ है जो हम करते हैं। ... अगर हम ध्यान को समझें यह कनिका की एक विशेषता है। ध्यान एक अस्थायी ध्यान है जो काम, ध्यान और फिनिश से लिया जाता है। उदाहरण के लिए, गायन का अभ्यास करें, अच्छी तरह से गायन पर ध्यान दें, अच्छा गाएं या पंचिंग का अभ्यास करें, जोर से मुक्का मारें, जोर से मारें, और जो भी करना है उसे करें।

 

या यह स्पष्ट रूप से परिश्रम के साथ क्या है, आलसी मत बनो, यह एक बहुत ही स्वाभाविक ध्यान अभ्यास है, बस कुछ करो, परिश्रम के साथ करो, आलसी मत बनो। बिल्कुल भी और जीतना है काम पूरा करना चाहिए और अच्छी तरह से खत्म करो यह एक अच्छा ध्यान अभ्यास है। अब, अगर हम ध्यान करना जारी रखते हैं पूरे दिन लगन से काम करना और आराम करना ध्यान लगाकर, श्वास लेते हुए या भुतथो से पुनरावृत्ति करते हुए। खुद का ध्यान करें यह आसान हो जाता है अधिक आसानी से उस मामले पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह अपने आप साबित हो सकता है।

 

 हम खुद जान जाएंगे कि वह अभी भी मन है। इसने काम करने के लिए ऊर्जा इकट्ठा की है। अच्छी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिद्वंद्वी के मुंह को सटीक रूप से पंच करने के लिए, इसे तुरंत प्राप्त करने के लिए एक बॉक्सर प्राप्त करें, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एकाग्रता क्या है, एकाग्रता मन और दिमाग की चीज है। उदाहरण के लिए, लोगों ने कभी भी ध्यान नहीं लगाया है, और अभी भी नहीं जानते कि ध्यान क्या है। फिर शरीर को अभी भी हाथ, हाथ, पैर, पैर, अंगों को अभी भी रखने की कोशिश करें। क्या यह विचार कहीं और सोचना बंद कर देगा, यह शरीर के अनुसार मौन रहेगा

 

जब हम पाते हैं कि मन अभी भी है, वह कनिका है, ध्यान है, और वह ध्यान मन है, यह अभी भी है, यह अभी भी है, यह लंबे समय तक नहीं रहता है, यह चला जाता है। हो सकता है कि यह बहुत लंबे समय तक चुप रहा हो। लेकिन वह आगे बढ़ा, जैसा उसने सोचा था, यह तेजी से सोचा, तेजी से कूद गया, लेकिन हम एक मानसिक स्थिति से मिले अब जब मुझे पता है कि ध्यान क्या है, यह अस्थायी रूप से चुप है और फिर यह वापस चला जाता है, यह थोड़ी देर के लिए फिर से चुप हो जाता है और फिर चला जाता है। कनिका ध्यान कर रही है। अजीब शांति और खुशी इसलिए मुझे ध्यान केंद्रित करना पसंद है, इसलिए मैं अभ्यास करना चाहता हूं।

 

 लेकिन यह लंबे समय तक शांत रहता है, फिर भी मुझे तब तक अभ्यास जारी रखने की जरूरत नहीं है जब तक मैं इसे लंबे समय तक नहीं कर सकता। यहां पाठ्यपुस्तक का अनुसरण करने का तरीका बताया गया है। क्योंकि यह पाठ्यपुस्तक से मिलता है जब हम कुशल होंगे तभी मिनट या घंटों तक चुप रह सकते हैं, इस प्रकार एक ध्यान बन सकता है इस स्तर पर, वह राष्ट्र को याद करना जारी रख सकता है।

 

इसलिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है घर पर हमारे करियर का काम करना लेकिन लगन और ईमानदारी से और वास्तव में यह जल्दी और कुशलता से किया जाता है। एकाग्रता स्वयं द्वारा बनाई गई थी। फिर से मंदिर जाने से बेहतर, किसी बूढ़े की तरह नींद आना ... यह सही है।

@ फयप पनयथारो ने प्रेमन श्रीविरियोनोपप की पोस्ट पर टिप्पणी की।

16 जून 2020 23:31

∞∞∞∞∞

5. Russia-

Phayap Panyatharo прокомментировал сообщение Praman Sriwiriyanoopap.

16 июн 2020 23:31

В новую эпоху то, что мы делаем с усердием, не поленитесь. Это хорошая практика медитации.

Это тренировочная практика с работы. Как говорится, практика, делая что угодно, может быть медитативной: читать книгу, мыть таз, подметать дом - это происходит, когда мы работаем. Наш разум действительно так думает. Это все еще работа, которую мы делаем. ... Если мы понимаем медитацию Это характерная черта каники. Медитация - это временная медитация, которую практикуют с работы, сосредоточения и конца. Например, попрактикуйтесь в пении, сосредоточьтесь на хорошем пении, хорошем пении или потренируйтесь наносить удары руками, кулаками, кулаками и делать все, что нужно.

 

Или это явно то, что нужно делать с усердием, не ленитесь, это очень естественная практика медитации, просто делайте что-нибудь, делайте это с усердием, не ленитесь. вообще И надо побеждать Должен завершить работу И хорошо закончить Это хорошая практика медитации. Теперь, если мы продолжим медитировать Как и усердно работать весь день и отдыхать Путем медитации, вдоха или медитации Будды Медитируйте себя Становится легче Чтобы легче сосредоточиться на этом вопросе Это можем доказать мы сами.

 

 Мы будем знать, что Это все еще разум. Он собрал энергию для работы. Хорошо закончить Чтобы точно ударить противника по губам Ударьте его немедленно, чтобы боксер добился успеха, нам нужно понимать, что такое концентрация, концентрация - это вещь ума и разума. Например, люди никогда не медитировали и до сих пор не знают, что такое медитация. Затем постарайтесь держать тело неподвижным, руки, руки, ноги, ступни, органы - в неподвижности. В том, что мысль перестанет думать в другом месте, она будет молчать согласно телу

 

Когда мы обнаруживаем, что ум неподвижен, то есть Каника, медитация, и эта медитация - это ум, он неподвижен, он неподвижен, он длится недолго, он уходит. Возможно, он молчал намного дольше. Но он двигался дальше, как думал, быстро думал, быстро прыгал, но мы встретили психическое состояние. Теперь, когда я знаю, что такое медитация, она временно молчит, а затем возвращается к ней, снова становится безмолвной на некоторое время, а затем уходит. Каника медитирует. Странный покой и счастье Мне нравится концентрироваться, поэтому я хочу продолжать тренироваться.

 

 Но он долго молчит, но мне не нужно продолжать практиковаться, пока я не смогу заниматься этим долгое время. Вот как следовать учебнику. Потому что это соответствует учебнику Только когда мы опытны Может молчать минуты или даже часы На этом уровне он может продолжать помнить нацию.

 

Так что не нужно идти в храм Работаем дома Но прилежно и серьезно и действительно делать это быстро и качественно. Концентрация была создана сама собой. Лучше, чем снова пойти в храм, сонный, как старик ... правильно.

@ Phayap Panyatharo прокомментировал сообщение Praman Sriwiriyanoopap.

16 июн 2020 23:31

∞∞∞∞∞

6. Arab-

علق Phayap Panyatharo على مشاركة Praman Sriwiriyanoopap.

16 يونيو 2020 23:31

في العصر الجديد ، ما العمل الذي نقوم به باجتهاد ، لا تكن كسولاً. هذه ممارسة تأمل جيدة.

إنها ممارسة تدريبية من العمل. كما قيل ، يمكن أن تكون الممارسة بفعل أي شيء تأمليًا. اقرأ كتابًا ، اغسل الوعاء ، واكنس المنزل ، يحدث ذلك عندما نعمل. عقولنا تفعل ذلك حقًا. لا يزال العمل الذي نقوم به. ... إذا فهمنا التأمل إنها إحدى سمات كانيكا ، التأمل هو تأمل مؤقت يمارس من العمل والتركيز والانتهاء. على سبيل المثال ، تدرب على الغناء ، وركز على الغناء الجيد ، أو الغناء الجيد ، أو تدرب على اللكم ، واللكم بقوة ، والضرب بقوة ، وفعل كل ما يتطلبه الأمر.

 

أو من الواضح أن هذا هو ما تفعله بالاجتهاد ، لا تكن كسولًا ، فهذه ممارسة تأمل طبيعية جدًا ، فقط افعل شيئًا ، افعله باجتهاد ، لا تكن كسولًا. على الاطلاق ويجب أن تفوز يجب إكمال الوظيفة وانتهي جيدًا هذه ممارسة تأمل جيدة الآن ، إذا واصلنا التأمل مثل العمل بجد طوال اليوم والذهاب إلى الراحة عن طريق التأمل أو التنفس أو التعافي مع بودثو. تأمل نفسك يصبح أسهل للتركيز بسهولة أكبر على هذه المسألة يمكنه التحقيق بأنفسنا.

 

 سوف نعرف أنفسنا ذلك لا يزال هذا هو العقل. لقد جمعت الطاقة للقيام بهذه المهمة. لإنهاء جيد لكمة فم الخصم بدقة ، اضربه فورًا ، اجعل الملاكم ناجحًا ، نحتاج إلى فهم ما هو التركيز ، والتركيز هو شيء من العقل والعقل. على سبيل المثال ، لم يمارس الناس التأمل مطلقًا ، وما زالوا لا يعرفون ما هو التأمل. ثم حاول أن تحافظ على جسدك ثابتًا ويديك وذراعيك وساقيك وقدميك وأعضائك. أن يتوقف الفكر عن التفكير في مكان آخر ، فإنه سيبقى صامتًا حسب الجسد

 

عندما نجد أن العقل لا يزال ، هذا هو كانيكا ، التأمل ، وأن التأمل هو العقل ، فهو لا يزال ، ولا يزال ، لا يدوم طويلاً ، بل يزول. ربما كان صامتًا لفترة أطول. لكنه تحرك مرة أخرى حسب أفكاره ، ففكر بسرعة ، وقفز بسرعة ، لكننا واجهنا حالة نفسية. الآن بعد أن عرفت ما هو التأمل ، فهو صامت مؤقتًا ثم يعود إليه ، يصبح صامتًا مرة أخرى لفترة ثم يختفي.كانيكا تتأمل. الأشخاص الذين يعرفون العقل الذي لا يزال سيجدون أن هناك عقلًا مهدئًا. سلام غريب وسعادة لذلك أحب التركيز ، لذلك أريد الاستمرار في التدريب.

 

 لكنها تظل صامتة لفترة طويلة ، ومع ذلك لم أضطر إلى الاستمرار في التدريب حتى أتمكن من القيام بذلك لفترة طويلة. إليك كيفية اتباع الكتاب المدرسي. لأنه يلبي الكتاب المدرسي فقط عندما نكون ماهرين يمكن أن تظل صامتة لدقائق أو حتى ساعات على هذا المستوى ، يمكنه الاستمرار في تذكر الأمة.

 

لذلك لا داعي للذهاب إلى المعبد نعمل حياتنا المهنية في المنزل ولكن بجد وجدية وحقاً أنجزها بسرعة وكفاءة. تم إنشاء التركيز من تلقاء نفسه. أفضل من الذهاب إلى المعبد مرة أخرى ، نعسان مثل رجل عجوز ... هذا صحيح.

علق @ Phayap Panyatharo على مشاركة Praman Sriwiriyanoopap.

16 يونيو 2020 23:31

∞∞∞∞∞

7. Indonesia-

Phayap Panyatharo mengomentari postingan Praman Sriwiriyanoopap.

16 Jun 2020 23:31

Di era baru, apa pekerjaan yang kita lakukan dengan rajin, jangan malas. Ini adalah latihan meditasi yang baik.

Ini adalah praktik pelatihan dari pekerjaan. Seperti yang dikatakan, berlatih dengan melakukan apa saja bisa menjadi meditasi.Baca buku, cuci baskom, menyapu rumah. Pikiran kita benar-benar melakukannya. Itu masih dengan pekerjaan yang kami lakukan. ... Jika kita memahami meditasi Ini adalah ciri khas Kanika, meditasi adalah meditasi sementara yang dilakukan dengan bekerja keras untuk melakukannya dengan baik. Misalnya, berlatih menyanyi, fokus pada bernyanyi dengan baik, bernyanyi dengan baik, atau berlatih meninju, memukul keras, memukul keras, dan melakukan apa pun.

 

Atau ini jelas sesuatu, lakukan dengan tekun, jangan malas, ini adalah latihan meditasi yang sangat alami, lakukan saja, lakukan dengan rajin, jangan malas, ini adalah latihan meditasi yang sangat baik dan bermanfaat dalam pekerjaan profesional pada saat yang sama. sama sekali Dan harus menang Harus menyelesaikan pekerjaan itu Dan selesaikan dengan baik Itu adalah latihan meditasi yang baik, sekarang, jika kita terus bermeditasi Suka bekerja dengan rajin seharian dan mau istirahat Dengan bermeditasi, menarik napas, atau memulihkan diri dengan Bhudtho. Renungkan diri Anda Lebih mudah Untuk lebih mudah berkonsentrasi pada masalah itu Itu bisa dibuktikan sendiri.

 

 Kami sendiri akan tahu itu Itu masih pikiran. Itu telah mengumpulkan energi untuk melakukan pekerjaan itu. Untuk menyelesaikannya dengan baik Untuk meninju mulut lawan dengan akurat. Knock segera mendapatkan petinju untuk menjadi sukses, kita perlu memahami apa itu konsentrasi, konsentrasi adalah hal yang ada dalam pikiran dan pikiran. Misalnya, orang belum pernah bermeditasi sama sekali, dan masih belum tahu apa itu meditasi. Kemudian usahakan untuk menjaga tubuh tetap, tangan, lengan, kaki, kaki, organ agar tidak bergerak. Apakah pikiran akan berhenti berpikir di tempat lain, itu akan tetap diam menurut tubuh

 

Ketika kita menemukan bahwa batin diam, itulah Kanika, meditasi, dan konsentrasi itu adalah batin, ia diam, diam, tidak berlangsung lama, ia lenyap. Mungkin diam lebih lama. Tetapi dia bergerak lebih jauh menurut pikirannya, dia berpikir cepat, melompat cepat, tetapi kami bertemu dengan kondisi mental. Sekarang setelah saya tahu apa itu meditasi, itu hening sementara dan kemudian kembali lagi, menjadi sunyi lagi untuk sementara dan kemudian pergi. Kanika sedang bermeditasi. Kedamaian dan kebahagiaan yang aneh Jadi saya suka berkonsentrasi, jadi saya ingin terus berlatih.

 

 Tapi itu diam untuk waktu yang lama, namun saya tidak harus terus berlatih sampai saya bisa melakukannya untuk waktu yang lama. Berikut cara mengikuti buku teks. Karena memenuhi buku teks Hanya jika kita terampil Dapat berdiam diri selama beberapa menit atau bahkan berjam-jam, sehingga menjadi meditasi Di level ini, dia bisa terus mengenang bangsa.

 

Jadi tidak harus ke kuil Bekerja dalam karir kita di rumah Tapi dengan tekun dan sungguh-sungguh dan benar-benar menyelesaikannya dengan cepat dan efisien. Konsentrasi tercipta dengan sendirinya. Lebih baik daripada pergi ke kuil lagi, mengantuk seperti orang tua ... Itu benar.

@ Phayap Panyatharo mengomentari postingan Praman Sriwiriyanoopap.

16 Jun 2020 23:31

∞∞∞∞∞

8. Loa –

Phayap Panyatharo ໃຫ້ ຄຳ ເຫັນຕໍ່ Praman Sriwiriyanoopap.

ວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2020 23:31

ໃນຍຸກ ໃໝ່, ວຽກຫຍັງທີ່ພວກເຮົາເຮັດດ້ວຍຄວາມດຸ ໝັ່ນ, ຢ່າຂີ້ຄ້ານ. ນີ້ແມ່ນການຝຶກສະມາທິທີ່ດີ.

ມັນແມ່ນການຝຶກຊ້ອມຈາກການເຮັດວຽກ. ດັ່ງທີ່ເວົ້າມາແລ້ວ, ການຝຶກໂດຍການເຮັດຫຍັງກໍ່ສາມາດເປັນສະມາທິໄດ້. ອ່ານປື້ມ, ລ້າງຖ້ວຍ, ກວາດເຮືອນ, ມັນກໍ່ເກີດຂື້ນເມື່ອເຮົາເຮັດວຽກ. ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາເຮັດແທ້ໆ. ມັນຍັງຢູ່ກັບວຽກທີ່ພວກເຮົາເຮັດ. ... ຖ້າເຮົາເຂົ້າໃຈສະມາທິ ມັນແມ່ນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ Kanika ການຝຶກສະມາທິແມ່ນການຝຶກສະມາທິຊົ່ວຄາວເຊິ່ງປະຕິບັດຈາກການເຮັດວຽກ, ຈຸດສຸມແລະການຈົບ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຝຶກການຮ້ອງເພງ, ສຸມໃສ່ການຮ້ອງເພງໃຫ້ດີ, ຮ້ອງເພງໄດ້ດີ, ຫລືຝຶກຫັດຕີ, ຕີແຮງ, ຕີຄັກ, ແລະເຮັດຫຍັງກໍ່ຕາມ.

 

ຫລືນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະແຈ້ງ, ເຮັດດ້ວຍຄວາມດຸ ໝັ່ນ, ຢ່າຂີ້ຄ້ານ, ນີ້ແມ່ນການຝຶກສະມາທິແບບ ທຳ ມະຊາດຫຼາຍ, ພຽງແຕ່ເຮັດບາງສິ່ງ, ເຮັດດ້ວຍຄວາມດຸ ໝັ່ນ, ຢ່າຂີ້ຄ້ານ. ຢູ່ໃນທຸກ ແລະຕ້ອງຊະນະ ຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ ສຳ ເລັດ ແລະ ສຳ ເລັດໄປດ້ວຍດີ ນັ້ນແມ່ນການຝຶກສະມາທິທີ່ດີ. ດຽວນີ້ຖ້າພວກເຮົາຍັງສະມາທິຕໍ່ໄປ ມັກເຮັດວຽກຢ່າງພາກພຽນ ໝົດ ມື້ແລະໄປພັກຜ່ອນ ໂດຍການນັ່ງສະມາທິ, ການຫາຍໃຈເຂົ້າຫຼືການສະມາທິຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ ສະມາທິດ້ວຍຕົນເອງ ມັນງ່າຍຂື້ນ ເພື່ອໃຫ້ສຸມໃສ່ເລື່ອງນັ້ນໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ມັນສາມາດພິສູດດ້ວຍຕົວເອງ.

 

 ພວກເຮົາຈະຮູ້ຕົວເອງວ່າ ນັ້ນແມ່ນຍັງມີຈິດໃຈ. ມັນໄດ້ລວບລວມພະລັງງານເພື່ອເຮັດວຽກ. ໃຫ້ ສຳ ເລັດໄປດ້ວຍດີ ຕີປາກຂອງຄູ່ແຂ່ງຢ່າງຖືກຕ້ອງເຄາະທັນທີເອົານັກມວຍໃຫ້ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແມ່ນຫຍັງ, ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແມ່ນສິ່ງຂອງຈິດໃຈແລະຈິດໃຈ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຄົນເຮົາບໍ່ເຄີຍຄິດສະມາທິຫຍັງເລີຍ, ແລະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າສະມາທິແມ່ນຫຍັງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພະຍາຍາມຮັກສາຮ່າງກາຍໃຫ້ຄົງຕົວ, ມື, ແຂນ, ຂາ, ຕີນ, ອະໄວຍະວະເພດໃຫ້ຢູ່ສະ ເໝີ. ແມ່ນວ່າຄວາມຄິດຈະຢຸດການຄິດຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ມັນຈະຢູ່ຢ່າງງຽບໆຕາມຮ່າງກາຍ

 

ເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າຈິດໃຈນັ້ນຍັງມີຢູ່, ນັ້ນກໍ່ຄື Kanika, ການສະມາທິ, ແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນນັ້ນແມ່ນຈິດໃຈ, ມັນຍັງ, ມັນຍັງ, ມັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ດົນ, ມັນກໍ່ຫາຍໄປ. ມັນອາດຈະງຽບໄປດົນແລ້ວ. ແຕ່ລາວໄດ້ຍ້າຍໄປອີກຕາມຄວາມຄິດຂອງລາວ. ລາວຄິດໄວ, ໂດດໄວ, ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບສະພາບຈິດໃຈ. ດຽວນີ້ຂ້ອຍຮູ້ວ່າການນັ່ງສະມາທິແມ່ນຫຍັງ, ມັນງຽບສະຫງົບຊົ່ວຄາວແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ກັບໄປຫາມັນ, ມັນກໍ່ມິດງຽບອີກໃນໄລຍະ ໜຶ່ງ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ອອກໄປ. ຄວາມສະຫງົບສຸກແລະຄວາມສຸກ ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າມັກສຸມໃສ່, ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຢາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.

 

 ແຕ່ມັນກໍ່ງຽບໄປເປັນເວລາດົນນານ, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງສືບຕໍ່ຝຶກຈົນກວ່າຂ້ອຍຈະເຮັດໄດ້ເປັນເວລາດົນນານ. ນີ້ແມ່ນວິທີການປະຕິບັດຕາມປື້ມແບບຮຽນ. ເພາະມັນພົບກັບປື້ມ ຕຳ ລາຮຽນ ພຽງແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາມີຄວາມ ຊຳ ນານ ສາມາດມິດງຽບເປັນເວລານາທີຫລືແມ້ແຕ່ຊົ່ວໂມງ, ສະນັ້ນຈຶ່ງກາຍເປັນສະມາທິ ໃນລະດັບນີ້, ລາວສາມາດສືບຕໍ່ລະນຶກຊາດ.

 

ສະນັ້ນບໍ່ຕ້ອງໄປພຣະວິຫານ ເຮັດວຽກອາຊີບຂອງພວກເຮົາຢູ່ເຮືອນ ແຕ່ດຸ ໝັ່ນ ແລະຈິງຈັງແລະເຮັດໃຫ້ມັນ ສຳ ເລັດໄວແລະມີປະສິດທິຜົນ. ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍຕົວມັນເອງ. ດີກ່ວາທີ່ຈະໄປວັດອີກຄັ້ງ, ນອນຫລັບຄືກັບຜູ້ເຖົ້າ ... ທີ່ຖືກແລ້ວ.

@ Phayap Panyatharo ໃຫ້ ຄຳ ເຫັນຕໍ່ບົດຄວາມຂອງ Praman Sriwiriyanoopap.

ວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2020 23:31

∞∞∞∞∞

9. Srilanga-

ෆයාප් පන්යාතාරෝ ප්‍රමන් ශ්‍රීවිරියානූපාප්ගේ සටහන ගැන අදහස් දැක්වීය.

16 ජුනි 2020 23:31

නව යුගයේදී, අපි කම්මැලි නොවී කඩිසරව වැඩ කරන්නේ කුමන වැඩද? මෙය හොඳ භාවනා පුහුණුවකි.

එය රැකියාවෙන් ලැබෙන පුහුණුවකි. එය පවසන පරිදි, ඕනෑම දෙයක් කිරීමෙන් පුහුණුවීම භාවනාකාරී විය හැකිය. පොතක් කියවීම, පාත්‍රය සේදීම, නිවස අතුගා දැමීම, අප වැඩ කරන විට එය සිදු වේ. අපේ මනස ඇත්තෙන්ම එසේ කරයි. එය තවමත් අප කරන වැඩ සමඟ ය. ... අපි භාවනාව තේරුම් ගන්නේ නම් එය කානිකාගේ ලක්ෂණයකි. භාවනා කිරීම යනු වැඩ කිරීම, අවධානය යොමු කිරීම සහ නිම කිරීම වැනි තාවකාලික භාවනාවකි. නිදසුනක් වශයෙන්, ගායනය පුහුණු වන්න, හොඳින් ගායනා කිරීමට අවධානය යොමු කරන්න, හොඳින් ගායනා කරන්න, නැතහොත් පහර දීම, තදින් පහර දීම, තදින් පහර දීම සහ අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් කිරීම පුහුණු වන්න.

 

නැතහොත් මෙය පැහැදිලිවම යමක්, කඩිසරව කරන්න, කම්මැලි නොවන්න, මෙය ඉතා ස්වාභාවික භාවනා පුහුණුවක්, යමක් කරන්න, කඩිසරව කරන්න, කම්මැලි නොවන්න. කොහෙත්ම නැහැ ඒ වගේම දිනන්න වෙනවා කාර්යය සම්පූර්ණ කළ යුතුය හොඳින් අවසන් කරන්න එය හොඳ භාවනා පුහුණුවක්. දැන් අපි දිගටම භාවනා කරනවා නම් දවස පුරාම කඩිසරව වැඩ කර විවේක ගන්නවා වගේ භාවනා කිරීමෙන්, ආශ්වාස කිරීමෙන් හෝ බුදුන්ගේ භාවනාවෙන් මෙනෙහි කරන්න එය පහසු වේ එම කාරණය කෙරෙහි වඩාත් පහසුවෙන් අවධානය යොමු කිරීම එය අප විසින්ම ඔප්පු කළ හැකිය.

 

 අපි එය අපවම දැන ගන්නෙමු එය තවමත් මනසයි. එය කාර්යය කිරීමට ශක්තිය රැස් කර ඇත. හොඳින් අවසන් කිරීමට ප්‍රතිවාදියාගේ මුඛය නිවැරදිව තට්ටු කිරීමට එය වහාම බොක්සිං ක්‍රීඩකයෙකු සාර්ථක කර ගැනීමට නම්, සාන්ද්‍රණය යනු කුමක්දැයි අප තේරුම් ගත යුතුය, සමාධිය යනු මනසෙහි සහ මනසෙහි දෙයක්. නිදසුනක් වශයෙන්, මිනිසුන් කිසි විටෙකත් භාවනා කර නැති අතර භාවනාව යනු කුමක්දැයි තවමත් නොදනී. එවිට ශරීරය, අත්, අත්, කකුල්, පාද, අවයව නිශ්චලව තබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. සිතුවිල්ල වෙනත් තැනක සිතීම නතර කරයිද, එය ශරීරයට අනුව නිහ remain ව පවතිනු ඇත

 

මනස තවමත් පවතින බව, එනම් කනිකා, භාවනාව සහ භාවනාව යනු මනස බව අපට පෙනී ගිය විට, එය තවමත් පවතී, එය තවමත් පවතී, එය දිගු කල් පවතින්නේ නැත, එය පහව යයි. එය බොහෝ කාලයක් නිහ been ව සිටින්නට ඇත. නමුත් ඔහු තම සිතුවිලි අනුව යළිත් ගමන් කළේය.ඔහු වේගයෙන් සිතුවේය, වේගයෙන් පැන්නේය, නමුත් අපට මානසික තත්වයක් හමු විය. භාවනාව යනු කුමක්දැයි මම දැන් දනිමි, එය තාවකාලිකව නිශ්ශබ්ද වන අතර පසුව එය නැවත එය වෙතට ගොස්, එය ටික වේලාවක් නිහ silent වී පසුව ඉවත්ව යයි.කානිකා භාවනා කරයි. අමුතු සාමය සහ සතුට ඒ නිසා මම අවධානය යොමු කිරීමට කැමතියි, එබැවින් මට දිගටම පුහුණුවීම් කිරීමට අවශ්‍යයි.

 

 නමුත් එය දිගු කලක් නිහ keep ව සිටියි, නමුත් මට එය දිගු කලක් කළ හැකි වන තෙක් දිගටම පුහුණුවීම් කිරීමට සිදු නොවීය. පෙළ පොත අනුගමනය කරන්නේ කෙසේද යන්න මෙන්න. එය පෙළ පොත හමුවන බැවිනි අප දක්ෂ වූ විට පමණි මිනිත්තු හෝ පැය ගණනක් නිහ remain ව සිටීමෙන් භාවනාවක් බවට පත්විය හැකිය මෙම මට්ටමේ දී ඔහුට ජාතිය දිගටම මතක තබා ගත හැකිය.

 

එබැවින් පන්සලට යා යුතු නැත අපේ වෘත්තිය නිවසේදී වැඩ කිරීම නමුත් කඩිසරව හා උනන්දුවෙන් හා සැබවින්ම එය ඉක්මණින් හා කාර්යක්ෂමව සිදු කරන්න. සාන්ද්රණය තනිවම නිර්මාණය විය. නැවත පන්සලට යෑමට වඩා හොඳයි, මහලු මිනිසෙකු මෙන් නිදිමතයි ... එය හරි.

@ ෆායාප් පන්යාතාරෝ ප්‍රමන් ශ්‍රීවිරියානූපාප්ගේ සටහන ගැන අදහස් දැක්වීය.

16 ජුනි 2020 23:31

∞∞∞∞∞

10.Vietnam-

Phayap Panyatharo đã bình luận về bài đăng của Praman Sriwiriyanoopap.

16 tháng 6 năm 2020 23:31

Trong thời đại mới, làm việc gì cũng cần siêng năng, không được lười biếng. Đây là một thực hành thiền tốt.

Đó là một thực hành đào tạo từ công việc. Như người ta đã nói, thực hành bằng cách làm bất cứ điều gì cũng có thể thiền định. Đọc sách, rửa bát, quét nhà, điều đó xảy ra khi chúng ta làm việc. Tâm trí của chúng tôi thực sự làm. Nó vẫn còn với công việc mà chúng tôi làm. ... Nếu chúng ta hiểu thiền Đó là đặc điểm của Kanika, Thiền là một cách thiền tạm thời được thực hành từ công việc, tập trung và kết thúc. Ví dụ như tập hát, tập trung hát hay, hát hay hoặc tập đấm, đấm, đấm thật mạnh và làm bất cứ điều gì cần thiết.

 

Hoặc đây rõ ràng là điều gì đó, hãy làm với tinh tấn, đừng lười biếng, đây là một thực hành thiền định rất tự nhiên, chỉ cần làm điều gì đó, hãy làm với tinh tấn, đừng lười biếng. ở tất cả Và phải chiến thắng Phải hoàn thành công việc Và kết thúc tốt Đó là một thực hành thiền tốt. Bây giờ, nếu chúng ta tiếp tục thiền Thích làm việc siêng năng cả ngày và đi nghỉ Bằng cách thiền định, thở vào hoặc bằng cách thiền định của Đức Phật Tự thiền định Nó trở nên dễ dàng hơn Để dễ dàng tập trung hơn vào vấn đề đó Nó có thể chứng minh bởi chính chúng ta.

 

 Chúng tôi sẽ tự biết rằng Đó vẫn là tâm trí. Nó đã tập hợp năng lượng để thực hiện công việc. Để hoàn thành tốt Để đấm vào miệng đối thủ một cách chính xác Knock nó ngay lập tức một võ sĩ để thành công, chúng ta cần hiểu tập trung là gì, tập trung là một việc của trí óc và trí óc. Ví dụ, người ta chưa từng thiền bao giờ, và vẫn không biết thiền là gì. Sau đó cố gắng giữ yên cơ thể, bàn tay, cánh tay, bàn chân, bàn chân, các cơ quan được tĩnh tại. Đó có phải là suy nghĩ sẽ ngừng suy nghĩ ở nơi khác, nó sẽ im lặng theo cơ thể

 

Khi chúng ta thấy rằng tâm trí tĩnh lặng, đó là Kanika, thiền định, và thiền định là tâm trí, nó tĩnh lặng, nó tĩnh lặng, nó không tồn tại lâu, nó biến mất. Nó có thể đã im lặng trong một thời gian dài hơn. Nhưng anh ấy lại di chuyển theo suy nghĩ của mình, anh ấy nghĩ nhanh, nhảy nhanh, nhưng chúng tôi gặp một trạng thái tinh thần. Bây giờ tôi biết thiền là gì, nó tạm thời im lặng và sau đó nó quay trở lại, nó lại trở nên im lặng một lúc rồi chậm lại. Kanika đang trong thiền định. Bình yên và hạnh phúc đến lạ Vì vậy, tôi thích tập trung, vì vậy tôi muốn tiếp tục đào tạo

 

 Nhưng nó im hơi lặng tiếng lâu rồi, lâu lâu không được thì phải tiếp tục luyện tập. Đây là cách làm theo sách giáo khoa. Vì nó đáp ứng sách giáo khoa Chỉ khi chúng ta có kỹ năng Có thể giữ im lặng trong vài phút hoặc thậm chí hàng giờ, do đó trở thành thiền Ở cấp độ này, anh ta có thể tiếp tục nhớ đến quốc gia.

 

Vì vậy, không cần phải đến chùa Làm việc của chúng tôi tại nhà Nhưng cần mẫn, nghiêm túc và thực sự hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Sự tập trung được tạo ra bởi chính nó. Thà vào chùa lại buồn ngủ như một ông già ... Đúng vậy.

@ Phayap Panyatharo đã bình luận về bài đăng của Praman Sriwiriyanoopap.

16 tháng 6 năm 2020 23:31

∞∞∞∞∞

11. Cambodia-

Phayap Panyatharo បានអត្ថាធិប្បាយលើការបង្ហោះរបស់លោក Praman Sriwiriyanoopap

១៦ មិថុនា ២០២០ ២៣:៣១

នៅក្នុងយុគសម័យថ្មីអ្វីដែលយើងធ្វើការដោយភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមកុំខ្ជិលច្រអូស។ នេះជាការអនុវត្តសមាធិល្អ។

វាគឺជាការអនុវត្តបណ្តុះបណ្តាលពីការងារ។ ដូចដែលវាត្រូវបានគេនិយាយការអនុវត្តដោយធ្វើអ្វីមួយអាចសមាធិ។ អានសៀវភៅលាងចានបោសផ្ទះវាកើតឡើងនៅពេលយើងធ្វើការ។ គំនិតរបស់យើងពិតជាធ្វើ។ វានៅតែមានជាមួយការងារដែលយើងធ្វើ។ ... បើយើងយល់សមាធិ វាគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់កានីកាការធ្វើសមាធិគឺជាសមាធិបណ្តោះអាសន្នដែលត្រូវបានអនុវត្តពីការងារការផ្តោតអារម្មណ៍និងការបញ្ចប់។ ឧទាហរណ៍អនុវត្តការច្រៀងផ្តោតលើការច្រៀងឱ្យបានល្អច្រៀងបានល្អឬអនុវត្តការវាយកណ្តាប់ដៃវាយតប់ខ្លាំងនិងធ្វើអ្វីក៏ដោយ។

 

ឬនេះច្បាស់ជាអ្វីមួយធ្វើដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាមកុំខ្ជិលច្រអូសនេះជាការអនុវត្តសមាធិបែបធម្មជាតិគ្រាន់តែធ្វើអ្វីមួយធ្វើដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាមកុំខ្ជិលវាជាការអនុវត្តសមាធិដ៏ប្រសើរហើយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការងារវិជ្ជាជីវៈដូចគ្នា នៅទាំងអស់ ហើយត្រូវតែឈ្នះ ត្រូវបញ្ចប់ការងារ ហើយបញ្ចប់បានល្អ នោះគឺជាការអនុវត្តសមាធិដ៏ល្អឥឡូវនេះប្រសិនបើយើងបន្តធ្វើសមាធិ ដូចជាធ្វើការយ៉ាងឧស្សាហ៍ព្យាយាមពេញមួយថ្ងៃនិងទៅសំរាក ដោយការធ្វើសមាធិដកដង្ហើមចូលឬធ្វើសមាធិរបស់ព្រះពុទ្ធ ធ្វើសមាធិដោយខ្លួនឯង វាកាន់តែងាយស្រួល ដើម្បីផ្តោតអារម្មណ៍លើបញ្ហានោះកាន់តែងាយស្រួល វាអាចបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯង។

 

 យើងនឹងស្គាល់ខ្លួនយើង នោះនៅតែជាគំនិត។ វាបានប្រមូលថាមពលដើម្បីធ្វើការ។ ដើម្បីបញ្ចប់ឱ្យបានល្អ ដាល់មាត់គូប្រកួតឱ្យបានត្រឹមត្រូវគោះវាភ្លាមធ្វើឱ្យអ្នកប្រដាល់ទទួលបានជោគជ័យយើងត្រូវយល់ពីអ្វីដែលជាការផ្តោតអារម្មណ៍គឺការផ្តោតអារម្មណ៍គឺជារឿងរបស់ចិត្តនិងគំនិត។ ឧទាហរណ៍មនុស្សមិនដែលធ្វើសមាធិទាល់តែសោះហើយនៅតែមិនដឹងថាសមាធិជាអ្វី។ បន្ទាប់មកព្យាយាមធ្វើឱ្យរាងកាយនៅតែដៃដៃជើងជើងសរីរាង្គនៅតែដដែល។ គឺថាគំនិតនឹងឈប់គិតពីកន្លែងផ្សេងវានឹងនៅស្ងៀមយោងតាមរាងកាយ

 

នៅពេលដែលយើងឃើញថាចិត្តនោះនៅតែមាននោះគឺកានីកាការធ្វើសមាធិហើយការធ្វើសមាធិនោះគឺចិត្តវានៅតែដដែលវានៅតែដដែលវាមិនមានរយៈពេលយូរទេវានឹងបាត់ទៅវិញ។ វាប្រហែលជាស្ងាត់ស្ងៀមយូរ។ ប៉ុន្តែគាត់បានផ្លាស់ប្តូរម្តងទៀតតាមគំនិតរបស់គាត់គាត់គិតលឿនលោតលឿនប៉ុន្តែយើងជួបស្ថានភាពផ្លូវចិត្ត។ ឥឡូវខ្ញុំដឹងថាសមាធិជាអ្វីហើយគឺស្ងាត់ស្ងៀមបណ្តោះអាសន្នបន្ទាប់មកវាវិលត្រឡប់ទៅរកវាវិញវាក៏ស្ងាត់ស្ងៀមមួយភ្លែតហើយក្រោយមកក៏ថយបន្តិចម្តង ៗ កានីកាស្ថិតនៅក្នុងសមាធិ។ សន្តិភាពនិងសុភមង្គលចម្លែក ដូច្នេះខ្ញុំចូលចិត្តផ្តោតអារម្មណ៍ដូច្នេះខ្ញុំចង់បន្តអនុវត្ត។

 

 ប៉ុន្តែវានៅស្ងៀមអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំបាច់បន្តអនុវត្តរហូតដល់ខ្ញុំអាចធ្វើវាបានយូរ។ នេះជារបៀបដើម្បីអនុវត្តតាមសៀវភៅសិក្សា។ ព្រោះវាត្រូវនឹងសៀវភៅសិក្សា មានតែនៅពេលដែលយើងមានជំនាញ អាចនៅស្ងៀមបានមួយនាទីឬរាប់ម៉ោង នៅកម្រិតនេះគាត់អាចបន្តចងចាំប្រទេសជាតិ។

 

ដូច្នេះមិនចាំបាច់ទៅព្រះវិហារទេ ធ្វើការអាជីពរបស់យើងនៅផ្ទះ ប៉ុន្តែឧស្សាហ៍និងអស់ពីចិត្តហើយពិតជាធ្វើវាឱ្យបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាព។ ការផ្តោតអារម្មណ៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។ ប្រសើរជាងទៅព្រះវិហារម្តងទៀតងងុយគេងដូចមនុស្សចាស់ ... ត្រូវហើយ។

@ ផៃផលផានីតាថារ៉ូបានអត្ថាធិប្បាយលើការបង្ហោះរបស់លោកព្រឹមរ៉ានស្រីវ៉ារីយ៉ានពភ។

១៦ មិថុនា ២០២០ ២៣:៣១

∞∞∞∞∞

12.Malaysia-

Phayap Panyatharo mengulas mengenai jawatan Praman Sriwiriyanoopap.

16 Jun 2020 23:31

Di era baru, kerja apa yang kita lakukan dengan tekun, jangan malas. Ini adalah amalan meditasi yang baik.

Ini adalah latihan latihan dari tempat kerja. Seperti yang dikatakan, berlatih dengan melakukan apa sahaja boleh bertafakur.Baca buku, cuci mangkuk, menyapu rumah, itu berlaku ketika kita bekerja. Fikiran kita betul-betul. Masih dengan kerja yang kita laksanakan. ... Sekiranya kita memahami meditasi Ini adalah ciri Kanika. Meditasi adalah meditasi sementara yang dipraktikkan dari kerja, fokus, dan selesai. Seperti berlatih menyanyi, berhasrat untuk menyanyi dengan baik, menyanyi dengan baik, atau berlatih menumbuk, menumbuk dengan keras, memukul dengan keras, dan melakukan apa sahaja yang diperlukan.

 

Atau ini jelas apa yang harus dilakukan dengan rajin, jangan malas, ini adalah amalan meditasi yang sangat semula jadi, lakukan sesuatu, lakukan dengan tekun, jangan malas. sama sekali Dan mesti menang Mesti menyelesaikan tugas Dan selesaikan dengan baik Itu adalah amalan meditasi yang baik. Sekarang, jika kita terus bertafakur Seperti rajin bekerja seharian dan berehat Dengan bermeditasi, bernafas, atau melalui meditasi Buddha Renungkan diri anda Ia menjadi lebih mudah Untuk lebih menumpukan perhatian pada perkara itu Ia dapat dibuktikan oleh diri kita sendiri.

 

 Kita akan tahu bahawa diri kita sendiri Itu masih ada fikiran. Ia telah mengumpulkan tenaga untuk menjalankan tugas. Untuk menyelesaikan dengan baik Untuk menumbuk mulut lawan dengan tepat Ketuklah segera agar petinju berjaya, kita perlu memahami apa itu tumpuan, tumpuan adalah perkara yang ada pada akal dan fikiran. Contohnya, orang tidak pernah bertafakur sama sekali, dan masih tidak tahu apa itu meditasi. Kemudian cubalah menjaga badan agar tetap pegun, tangan, lengan, kaki, kaki, organ agar tidak pegun. Adakah pemikiran itu akan berhenti berfikir di tempat lain, ia akan tetap diam menurut badan

 

Apabila kita mendapati bahawa minda masih tenang, iaitu Kanika, meditasi, dan meditasi itu adalah pikiran, ia masih, ia masih, tidak bertahan lama, ia hilang. Mungkin sudah lama tidak bersuara. Tetapi dia bergerak lagi sesuai dengan pemikirannya.Dia berfikir pantas, cepat melonjak, tetapi kita menemui keadaan mental. Sekarang setelah saya tahu apa itu meditasi, ia diam buat sementara waktu dan kemudian kembali ke sana, ia menjadi sunyi lagi untuk beberapa ketika dan kemudian pergi. Kedamaian dan kebahagiaan yang pelik Jadi saya suka menumpukan perhatian, jadi saya mahu terus berlatih.

 

 Tetapi ia tetap sunyi untuk waktu yang lama, namun saya tidak perlu terus berlatih sehingga saya dapat melakukannya dalam jangka masa yang lama. Inilah cara untuk mengikuti buku teks. Kerana memenuhi buku teks Hanya apabila kita mahir Boleh berdiam diri selama beberapa minit atau berjam-jam, sehingga menjadi meditasi Pada tahap ini, dia dapat terus mengingati bangsa.

 

Jadi tidak perlu pergi ke kuil Mengusahakan kerjaya kita di rumah Tetapi dengan tekun dan bersungguh-sungguh dan benar-benar menyelesaikannya dengan cepat dan cekap. Kepekatan dibuat dengan sendirinya. Lebih baik daripada pergi ke kuil lagi, mengantuk seperti orang tua ... betul.

@ Phayap Panyatharo mengulas mengenai pos Praman Sriwiriyanoopap.

16 Jun 2020 23:31

∞∞∞∞∞

13.Japan

Phayap Panyatharoは、PramanSriwiriyanoopapの投稿にコメントしました。

2020年6月16日23:31

新しい時代では、私たちが勤勉に行う仕事は怠惰ではありません。これは良い瞑想の習慣です。

仕事からのトレーニング練習です。言われているように、何でもすることによる練習は瞑想的です。本を読んだり、ボウルを洗ったり、家を掃除したり、それは私たちが仕事をしているときに起こります。私たちの心は本当にそうです。それはまだ私たちがしている仕事です。 ...瞑想を理解していればカニカの特徴である瞑想は、仕事、集中、仕上げから実践される一時的な瞑想です。たとえば、歌う練習をしたり、上手に歌うことに集中したり、上手に歌ったり、パンチを練習したり、強くパンチしたり、強く叩いたり、必要なことは何でもします。

 

または、これは明らかに何かであり、勤勉であり、怠惰ではありません。これは非常に自然な瞑想の実践です。ただ何かをし、勤勉で行い、怠惰ではありません。まったくそして勝たなければならない仕事を完了する必要がありますそしてうまく仕上げるそれは良い瞑想の習慣です今私達が瞑想を続けるなら一日中勤勉に働き、休むようにBhudthoで瞑想、呼吸、または回復することによって。自分で瞑想する簡単になりますその問題にもっと簡単に集中するためにそれは私たち自身で証明することができます。

 

 私たちは自分自身を知るでしょうそれはまだ心です。それは仕事をするためにエネルギーを集めました。うまく仕上げるために相手の口を正確に殴るには、すぐにボクサーをノックして成功させます。集中力とは何かを理解する必要があります。集中力は心と心の問題です。たとえば、人々はまったく瞑想したことがなく、瞑想が何であるかをまだ知りません。次に、体を動かさないようにし、手、腕、脚、足、臓器を動かさないようにします。思考は他の場所で考えるのをやめ、体に応じて沈黙し続けるということですか

 

心がまだある、つまりカニカ、瞑想、そして集中が心であることがわかったとき、それはまだ、それはまだ、長くは続かず、消え去ります。それはずっと長い間沈黙していたかもしれません。しかし、彼は自分の考えに従ってさらに動き、速く考え、速くジャンプしましたが、私たちは精神状態に遭遇しました。瞑想とは何かがわかったので、一時的に沈黙してから元に戻り、しばらく沈黙してから消えます。カニカは瞑想しています。奇妙な平和と幸福集中したいので、これからも練習していきたいです。

 

 しかし、それは長い間静かに保たれます、それでも私は長い間それをすることができるまで練習を続ける必要はありませんでした。これが教科書に従うことです。教科書に出会うから私たちが熟練しているときのみ数分または数時間も沈黙を保つことができるため、瞑想になりますこのレベルで、彼は国を思い出し続けることができます。

 

だから寺院に行く必要はありません自宅でのキャリアしかし、熱心にそして真剣にそして本当にそれを迅速かつ効率的に成し遂げます。集中力はそれ自体で生み出されました。もう一度お寺に行くよりは、老人のように眠い…そうです。

@ Phayap Panyatharoは、PramanSriwiriyanoopapの投稿にコメントしました。

2020年6月16日23:31

∞∞∞∞∞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2..NWE.2..วิวาทะธรรม การตอบโต้ปัญหาธรรมทุกระดับมรรคผลนิพพาน ทุกทิศ ทั่วโลก ผ่านทุกสื่อออนไลน์

วิวาทะ 2. เราต้องหาเงินมาด้วยการแลกเปลี่ยนเสมอไป ไม่มีของที่ได้มาเปล่า ๆ นั่นแหละเสรีชน การพนมมือไหว้ขอทานเขา นั่นแหละความเป็นทาส
วิวาทะ 3. ยากไม่ค่อยดีง่ายจึงดี อยู่ที่ครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงจึงง่าย จนถึงสมองไม่จำเลยก็บรรลุอรหันต์ได้เมื่อพบพระพุทธเจ้า ตอบศิษย์อตุโล
วิวาทะ 4. อริยัสัจ 4 คืออะไร ต้องรู้ เข้าใจจะแจ้งในส่วนเหตุ และส่วนผลอยากได้ผลอันนั้น ก็ต้องทำเหตุของมันให้ตรงให้ได้เท่านั้นเอง แล้วสำเร็จโสดาบันถึงอรหันต์ได้ ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 5. การเกิด การตาย ใช่เพียงเรื่องของชีวิตคนเรา แต่สรรพสิ่งเป็นเช่นนี้ หมั่นฝึกสมองปัญญาให้เห็นจริงด้วยตาตนเองให้ได้
วิวาทะ 6. บ้านของตนเองแต่ละหลังนั้นแหละเป็นวัดของเราแต่ละคนที่ประเสริฐสุดเพียงมรรคผลนิพพานได้จริง
วิวาทะ 7. สู้สงครามโควิด 19 ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเป็นการปฏิบัติธรรม มุ่งตรงสู่มรรคผลนิพพานได้สำหรับคนยุคใหม่
วิวาทะ 8.มุ่งทำความดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ในสถานะมนุษยชนคนหนึ่งนั้นเอง ไม่ต้องไปบวชก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ พอสำเร็จก็จะรู้จัดการอะไรไปเอง
วิวาทะ 9. หาเงินโดยสุจริตเก่งจนร่ำรวยแล้วทำดีต่อไปโดยช่วยคนทั้งหลาย เช่นการสร้างโรงงานใหญ่ให้คนมีงานทำนั้นแหละบุญใหญ่ละ
วิวาทะ 10. To Alex Joy That's the way to Buddha ความอดทนที่ไม่มีวันสิ้นสุดลงนั่นแหละทางสู่พระพุทธเจ้า
วิวาทะ 11 GBB.ตอบ Barua GBB ต้นโพธิ์ และ ดอกบัว บอกความหมายของการเอาชนะกิเลส เร่ิมด้วยกามตัณหาให้หลุดไปก่อน
วิวาทะ 12. ปัญญามาก่อนสมาธิหรือสมาธิมาก่อนปัญญา พอ ๆกันแล้วแต่บุคคลเขาผ่านชีวิตมาอย่างไร ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 13. วิมตติญาณทัศนะมีอยู่ในตน เพียงแต่ยังค้นไม่พบ ยังมองไม่เห็น ต้องเข้าใจมองอย่างกว้างด้วย อย่างแคบด้วย
วิวาทะ 14. สำหรับยุคใหม่นี้การปฏิบัติงานหาลาภความร่ำรวยโดยสุจริตโดยมานะพยายามอย่างสูงสุด คือการปฏิบัติธรรมที่บรรลุมรรคผลสูงสุดได้ สำหรับยุคใหม่นี้อย่าให้เหมือนลาวที่ไปนั่งกันเฉย ๆ ในวัด โจรมาก็ไม่รู้
วิวาทะ 15. การไปอยู่ป่าแสวงหาสัจธรรม อย่างน้อยต้องสำเร็จวิชาสามก่อนจึงไป ตอบ See Alone
วิวาทะ 16. โพธิสัตว์ควรสร้างบารมีช่วยชีวิต มีตัวอย่างสำหรับคนดียุคใหม่
วิวาทะ 17. ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต คำตอบ เทพอมตะ
วิวาทะ 18. ผู้ใฝ่โพธิภูมิต้องมีหิริโอตตัปปะ ธรรมะหลักประจำตัว อันหมายถึงเสรีชนนั้นเอง
วิวาทะ 19. จะทำลายตัณหาได้อย่างไร ต้องรู้เหตุที่มาแห่งตัณหา แล้วทำลายให้สิ้น ผลที่ตรงกับเหตุก็เกิดเอง ผู้รู้จริงคือพระอรหันต์จะช่วยชี้บอกเหตุบอกผลนี้ได้เยอะ คำตอบสำหรับ ดีต่อใจ ต้องทำดีให้ใจ
วิวาทะ 20 การบรรลุโลกเทพ พระเจ้าพราหมณ์ อิสลาม คริสต์ นั้นยังไม่ใช่จุดจบ เป็นเรื่องโลกียะอยู่
วิวาทะ 21. พระเจ้า(ต่อ) อิสลามมีจุดร้ายแรงในคำสอน ที่มุสลิมทั่วไปไม่มีสิทธิรู้ รู้อย่างเดียวคือฟังคำสั่งไปลงโทษศัตรูอย่างไม่บิดพริ้วและให้รู้จักว่ามุนาฟิกเป็นศัตรูตัวร้ายแรงอย่างไม่มีการอภัยได้ ทำให้ถูกมองว่าสุดโต่งไป
วิวาทะ 22. ดร.อัมเบดกา ผู้รู้จริงนำชาวอินเดียคืนพุทธ พุทธแท้ ที่ตัดขาดจากเทพเจ้าทั้งปวง นับแต่มหาเทพทั้งหลาย ไม่เหมือนพุทธไสยศาสตร์แบบไทยกลับไร้เหตุผลยิ่งขึ้น
วิวาทะ 23. เห็นด้วยเรื่องบริสุทธิ์ แต่คำว่าไม่อยาก ให้เข้าใจให้ถูก เอาปัญญาเป็นหลักคิดเสมอไป ตอบ ดูความเคลื่อนไหว เพิ่มความรับรู้
วิวาทะ 24. ช่องส่องผีหรือ ทำไมจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมา สมาธิ3 สู่ฌาน4 ไปไม่รอดก็กลายเป็นคนทรงไป เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปสู่ทางตกต่ำทำลายตนเอง
วิวาทะ 25. อะไรที่เหนือกว่าจิตใจ คือความที่ไม่มีจิตใจ นั่นแหละ ความว่างเปล่า
วิวาทะ 26. ทำดีดี ทำชั่วชั่ว หมายถึงสำเร็จแล้ว ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วยังไม่สำเร็จต้องพยายามต่อไป
วิวาทะ 27. พระพุทธเจ้าทรงชนะสงครามรู้แจ้งโลกด้วยโพธิญาณ คือทรงบรรลุปัญญาสว่างไสวไปทั่วโลกทั้งหลาย ทรงมีพระเนตรที่มองโลกทั้งหลายทะลุปรุโปร่ง เห็นหมดแต่ทรงบอกศิษย์สาวกเพียงเรื่องที่ทำให้พ้นโลกพ้นทุกข์เท่านั้นพอ
วิวาทะ 28 ปุถุชนกับอริยบุคคลมีสถานะไม่เท่ากัน แม้มีอภินิหาริย์แต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ไม่ถึงมรรคผลนิพพาน ตอบภูมิธรรม ภูธร
วิวาทะ 29 ภวะตัณหา ความหยากใหญ่ อยากเป็นพระพุทธเจ้า ลักษณะของตัวตนที่มีอำนาจเหนือจิตใจปุถุชนอยู่ เหตุ1ใน 3 ของเหตุพ้นทุกข์ สู้ด้วยเหตุ ด้วยผล จึงจะไม่บาป
วิวาทะ 30 ถูกแล้วออกจากสมาธิก็ทุกข์อีก สมาธิจึงยังไม่ถึงจุดจบ และสมาธิเพียงเอาใช้เป็นเรือข้ามแม่น้ำใหญ่เท่านั้น พอถึงฝั่งแล้วก็ทิ้งไปได้
วิวาทะ 31 ดูเองก็ได้ก็เห็นชัดเจน ที่ชื่อว่าหนังสือธรรมะ-พิธีธรรมวันนี้ ล้วนหนังสือหาทรัพย์ เอาเผาทิ้งให้หมด เหลือไว้เฉพาะของท่านพุทธทาสภิกขุก็พอ
วิวาทะ 32 เป็นเรื่องสามัญ ๆ เท่านั้นเอง แค่ต้ื้น ๆ ยังไม่รู้แล้วอยากเป็นพระพุทธเจ้า เป็นความประมาทอีกชนิดหนึ่ง
วิวาทะ 33 ผู้ที่จะเข้ามาสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้น ต้องมาทางพุทธศาสนาเท่านั้น มีบุญบารมีกับพระพุทธองค์ จึงจะหลุดจากชั้นมหาเทพสู่มรรคผลนิพพานไปได้
วิวาทะ 34 มีทางสำเร็จแบบลัดของคนยุคนี้ เพียงแต่ต้องปลดปล่อยปมด้อยออกให้หมดเสียก่อน
วิวาทะ 35 จะรู้จักพระอริยบุคคลจริงๆได้อย่างไร? โจทก์สำคัญจริง ๆ สำหรับโลกยุคนี้ ใครเล่ารู้จักอริยบุคคล คำถามสุดยอดอริยปราชญ์ ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 36 การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง คือทำงานอาชีพของเรา อย่างขยันขันแข็งไม่ขี้เกียจ ไม่ทำผิดกฎหมาย ให้รวยให้ได้ รวยแล้วสำเร็จมรรคผลพร้อมกันเลย
วิวาทะ 37 เพ่งในหลักการที่ท่านเคยทำมาจะได้ผลจริง อย่าไปทำสิ่งที่ไม่เคยทำมา จะเสียเวลาเปล่า กสิณ2อย่าง ฌาน 1 อย่างก็พอ ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 38 การเพ่ง(ฌาน) จะทำได้ดีได้นานขึ้นกับสมาธิ
วิวาทะ 39 มารคืออะไร มารคือความขี้เกียจ ให้ฆ่ามารเสียทำการปฏิบัติธรรมไปโดยทำงานอาชีพให้ร่ำรวยอย่างขยันอย่างสุจริต และฆ่ากิเลสคือความขี้เกียจให้ได้ นั่นแหละบรรลุมรรคผลได้เลย
วิวาทะ 40 รู้สัจธรรมอนิจจังแล้ว รู้เกิดแก่ เจ็บ ตายแล้ว รู้ค่าเวลาของชีวิตไปทำแต่ความดีเถิด ชำระจิตให้บริสุทธิให้ได้ นั่นแหละนิพพานละ
วิวาทะ 41 ปุถุชนโพธิสัตว์ อริยโพธิสัตว์ ต่างกันอย่างไร? ตอบ ภูมิธรรม ภูธร
วิวาทะ 42 เห็นเทวธรรมแล้ว เป็นพะยานแห่งเทวธรรม
วิวาทะ 43 ธุดงค์ของพระของฆราวาสก็ดล้ายกัน แต่ของฆราวาสคือเศรษฐกิจแบบพอเพียงของในหลวงนั่นเองสุดยอดธุดงค์จริง
วิวาทะ 44 นิมิตรนำไปสู่การระลึกชาติ เป็นผลของสมาธิระดับอุปจาระสมาธิแล้ว ไปสู่ปฏิภาคนิมิตรภาพเคลื่อนไหวได้
วิวาทะ 45 ดับไม่มีเหลือซึ่งอะไร? ตัณหา 3 อย่าง กามตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา
วิวาทะ 46 ลักษณะของภะวะตัณหา ความอยากใหญ่ วิภะวะตัณหาความไม่อยากต่ำต้อย การยึดมั่นถือมั่น อันนำตนไปสู่ฐานะทาส
วิวาทะ 47 การอุทิศบุญแด่สัมภะเวสี สัจธรรมของการไปเกิดใหม่ ตายแล้วก็ต้องเกิด แต่ต้องรอเวร กรรมตอบอาทิตย์ภูมิอักโข
วิวาทะ 48 ไม่รู้ธรรมสักบทปฏิบัติได้ไหม? มาเข้าใจสัจธรรมคนยุคใหม่ให้ได้ ทำการงานหน้าที่อาชีพเรานั้นเองเป็นการปฏิบัติธรรม ทำให้รวย แบบขยันไล่ความขี้เกียจนั้นแหละกิเลสละชำระความขี้เกียจให้หายไปหมด นั้นแหละบรรลุธรรม พร้อมความร่ำรวยไปด้วย
วิวาทะ 49 คำในทางปฏิบัติ เพ่งหมายถึงฌาน ไม่เกี่ยวกับลมหายใจ อาณาปานสติสูตรสำหรับวิปัสนา ไปถึงระดับ วิชาปราณเป็นสุดยอดธรรมปฏิบัต ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 50 สัจธรรมแห่งความหลุดพ้นนี้มีในศาสนาพุทธเท่านั้น จึงควรเผยแผ่ไปทั่วโลก สำหรับมนุษย์ทั้งโลกได้ประโยชน์ ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 51 การที่จิตนิ่งไม่ใช่เร่ื่องหัวตอ แต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ก่อนไปสู่ขั้นที่สูงไปกว่ารวมทั้งวิปัสนา ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 52 การเดินจงกรมเป็นการฝึกสติชั้นสูงสุดมี 6 ชั้น นี่ชั้นประถม แต่ทางสู่อริยบุคคลไม่ต้องผ่านก็ได้เพราะมันยาก ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 53 ไม่เข้าใจที่อ้างมา อยู่ยอดไม้มองลงมาเห็นหมดแต่อยู่ต่ำมองไม่เห็นที่สูง เรื่องสตินี่เอง
วิวาทะ 54 เมื่อเข้าใจสัมมาทิฏฐิ นั้นแหละมีเฉพาะพุทธศาสนา ที่ผู้รู้พึงเผยแผ่ไปให้คนทั้งโลกได้ทราบ
วิวาทะ 55 คำถามที่ไม่เคยถาม และไม่มีคำตอบสำหรับยุคใหม่
วิวาทะ 56 ไม่มีผู้ใดสอนนอกจากพระพุทธเจ้า เป็นผู้ปกครองต้องควบคุมผัสสะทั้งหกนั่นแหละนำไปสู่โลกนิพพาน
วิวาทะ 57 ยังมีคำว่า ตัวกู อยู่ นั่นคือมีตัวอธรรมครอบครองจิตใจอยู่ ไล่อธรรมออกไป ตัวกูของกูก็หมดไป
วิวาทะ 58 มุ่งทางมหาเทพจะสู่พุทธภูมิ ต้องผ่านสงครามสวรรค์ ตอบ ภูมิธรรมภูธร
วิวาทะ 59 สุจินต์ บริหารวนเขต กับ 5 ผู้รู้วิพากษ์ธรรมะ โลก-ธรรม ทีวีรัฐสภาช่อง 10
วิวาทะ 60 อย่าคิดว่าคนที่ไม่มีศาสนาเขาเป็นคนเลว ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ไม่ใช่เลย เขาใช้เหตุผล แบบไอสไตน์ไง พุทธยุคใหม่ เป็นพุทธกาลามสูตร วิทยาศาสตร์
วิวาทะ 61 มนุษยธรรมเป็นหลักการของศาสนาพุทธ บารัว GBB--G ถูกแล้ว แต่โลกประชาธิปไตยยุโรปอเมริกาก็มาจากหลักพุทธศาสนานั้นเอง หากแต่คนไทยประเทศที่นับถือพุทธศาสนากลับไม่เข้าใจประชาธิปไตยเลยเพราะไม่รู้พุทธศาสนาโง่อะไรเช่นนี้?
วิวาทะ 62 Hong Nguyen The law of Cause and Effect สอนเหตุและผล นั้นแหละเหตุ 3 ประการ lust(กามตัณหา) self ego unself ego ภวะ อยากใหญ่อยากโต วิภวะ ไม่อยากต่ำต้อยด้อยอำนาจ
วิวาทะ 63 นิทานจากบารัวGBB-G เรื่องนายขมังธนูตัวเล็ก ชนะสงคราม มาเป็นพระพุทธเจ้า
วิวาทะ 64 Yes. it's friendship it's one's best life of all lives.มิตรภาพนั้นเองบอกถึงชีวิตที่มีความสุขBARUA
วิวาทะ 65 สภาวะจิตเสื่อมแท้จริงเป็นอย่างไรคะ? หลงลืมสติไปอย่างสุด ๆ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสัปปุริษธรรม7ไปหมด
วิวาทะ 66 ฺBarua tells of suffering and how to makeoneself heart clean and empty
วิวาทะ 67 องคุลีมาล บอกคนยุคใหม่สำเร็จธรรมะได้แน่ และได้ฉับพลันด้วยพลังแห่งปัญญาที่เปลี่ยนความคิดไปได้ทันที
วิวาทะ 68 ขอให้อธิบายเรื่อง จิตเสื่อม หลงลืมสติไปอย่างสุด ๆ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสัปปุริษธรรม 7 ไปหมดเลย
วิวาทะ 69 ตอบ Alex Joy GBB-G ให้เข้าใจคุณธรรมพระอรหันต์แบบง่าย ๆ ท่านคิดอย่างเดียว ให้คนที่ฟังท่านสำเร็จรู้อย่างที่ท่านรู้
วิวาทะ 70 BuDhan Barue ไปสู่ดวงใจที่ว่างเปล่า ระเบิดขึ้นซึ่งสติปัญญาแจ่มแจ้ง รู้โลกเห็นโลกแล้วเบื่อหน่ายโลกไปสุด ๆ เบื่อเกลียดกามวัตถุแห่งความใคร่(สตรี)ไปแบบขยะแขยงไม่อยากพบเห็นเลย
วิวาทะ 71 to rebirth find what or who bring the soul to rebirth that's the thieve Kill them to pass to NIRVANA การเกิดใหม่ อะไร? ใคร? เกิดใหม่? หาให้พบ แล้วฆ่าทิ้งเสีย จึงเปิดทางสู่นิพพานได้
วิวาทะ 72.Rebirth to Alex Koy to see not rebirth after death but in life การเกิดใหม่ ไม่ใช่หลังตายไปแล้ว แต่เกิด-ตายตอนเราเองมีชีวิตอยู่นี่เอง หาให้พบนั่นแหละการบรรลุอรหันต์ละ
วิวาทะ 73.Barue yes, the most truth of the Cause and Effect or Sciense ถูกแล้ว สัจธรรมที่สุดยอดคือ ทำเหตุ ให้ตรงกับผล ให้ได้ นั่นแหละแบบวิทยาศาสตร์ทางธรรมะละ นิพพาน
วิวาทะ 74.When you think of war war will come to you with death ในเมื่อท่านเฝ้าคิดถึงสงคราม สงครามก็จะมาสู่ท่าน พร้อมกับความตาย
วิวาทะ 75 สัจธรรมสมาธิ และสงครามโลกจิตวิญญาณ ไม่เคยมีเปิดเผยมาก่อนนี่แหละเรื่องสุดลับสำหรับโลกสู่นิพพาน แด่ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 76 ทำไมหมอจึงไม่บรรลุธรรมทั้ง ๆ ที่เรียนเรื่องกายสังขารมามาก กลุ่มพุทธภูมิ ไม่หรอก หมอนี่แหละได้โอกาสดีกว่าคนอื่นหลายเท่าในเมื่อคุ้นเรื่องคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ และคนตายกว่าคนทั้งหลาย
วิวาทะ 77.ต้องมีพรหมวิหาร 4 จึงจะสำเร็จ ถูกต้องไหมคะ ไม่ใช่ ต้องฆ่ากามตัณหา ภะวะตัณหา และ วิภะวะตัณหา เหตุของทุกข์ ในธรรมจักกัปปะวัตนสูตร ให้มองที่เรื่องเหตุ และ ผล ให้ตรงกันชัดเจน แล้วทำลายเหตุแห่งผลลคืออริยมรรคเสีย นั่นเอง
วิวาทะ 78 ปลีกวิเวกในป่าช้าผีดิบ สุสานสุขาวดี วันอาสาฬหบูชา 2562 ...ฟังดนตรีแห่ศพของพวกป่าช้ามาบรรเลงต้อนรับสนั่นตลอดคืน
วิวาทะ 79 Full Moon innoccent heart to NIRVANA จันทร์เพ็ญเต็มดวง บอกใจที่ไร้มลทินไปทุกอย่าง นั้นแหละโลกนิพพานที่ บังเกิดขึ้นในดวงใจเรานี้เอง
วิวาทะ 80 to Barue Yes, what is a life? How a life live and walk? ถูกแล้ว ชีวิตคืออะไร?ชีวิตอยู่ไปอย่างไร? เดินไปอย่างไร? ปฏิบัติต่อชีวิตให้ถูกต้อง แล้วอาศัยชีวิตนั้นเองทำวิปัสสนารู้แจ้ง การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้
วิวาทะ 81.นิมิตเกิดจากเก่งสมาธิ หากไม่เก่งอย่าพูดเลย เพราะเท่ากับบอกทางผิดเขา และผู้รู้จะหัวเราะเยาะเอา ต้องเก่งถึงระดับอุปปจาระสมาธิ ไปถึง อัปนาสมาธิ เกิดนิมิตระลึกชาติได้ และถอดดวงจิตออกไปท่องเที่ยวได้ เนรมิตอะไรก็ได้
วิวาทะ 82. ฆราวาสสามารถบรรลุธรรมได้ นี่แหละโลกใหม่เลยละ และผู้บรรลุย่อมย่อมมั่นใจในเหตุในผล ที่ตนบรรลุนั้นเอง และแนวทางคือบรรลุด้วยพลังแห่งปัญญา ไม่เกี่ยวกับศีลสมาธิเลยก็ได้นี่แหละเรื่องใหม่เอี่ยมสำหรับโลกยุคใหม่ และที่ลัดสู่อรหันต์เลยทีเดียว
วิวาทะ 83 หมอเสนอ9เท็กนิคเพื่อดูแลสมองให้ชาญฉลาด พบเรื่องลมหายใจเข้าออกพบวิธีแบบเดียวกับการฝึกสมาธิและระบบปราณของพระกรรมฐาน-ธุดงค์ แต่ไม่สามารถบอกวิธีปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพานต่อไปได้ นั่นแหละที่ขาดอยู่นิดเดียวก็บรรลุแล้ว
วิวาทะ 84..ผู้รู้แจ้งลึกซึ้งแล้วก็ย่อมออกมาจากป่ามาใช้เทกนิคโลกยุคใหม่ เผยแผ่พระธรรมมรรคผลช่วยคนทั้งโลก ด้วยการกดปุ่มธรรมะก็ไปได้ทั่วโลกทุกเนื้อที่ทุกตารางนิ้วแผ่นดินโลกเลย
วิวาทะ 85..ถามกลุ่มพุทธภูมิผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า รู้ได้อย่างไรว่าท่านได้รับพยากรณ์มาว่าเป็นพระนิยตะโพธิสัตว์ แล้วมีแต่คำข่มขู่ ใครปรามาสบาปหนัก นี่แหละเลินเล่อจนกลายเป็นความไม่เอาไหน ทำให้ขาดความเชื่อไปเลย
วิวาทะ 86 สู่คำตอบสำคัญสำหรับเยาวชนคนในโลกยุคใหม่ สู่จุดจบที่แท้จริง ทางบรรลุมรรคผลนิพพานทันใด น่าชื่นใจจากเยาวชนอิตาลี ตามโพสต์ของ Gothami Huang Gothami HuangGautama Buddha and Buddhism GBB-G 1 มิถุนายน เวลา 02:56 น. ·
วิวาทะ 87..ลิซ่า Lisa Pranpriya Manobal เยาวชนไทยนักร้องก้องโลกยุคนี้เชี่ยวชาญใช้สมาธิสูงสุดในการปฏิบัติงานเต้นรำขับร้องอาชีพของตนอย่างสูงสุดๆฝึกฝนตนเป็นคนขยันฆ่ากิเลสความขี้เกียจไปหมดสิ้นจากใจนี่แหละการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติงานละ
วิวาทะ 88..อนัตตลักขณะสูตร The Stories of Anatta or On Insubstantiality or Non - Self:
วิวาทะ 89 ตัวอย่างพระผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชีวิต ทำเตโชกสิณ เพ่งดวงอาทิตย์ตั้งแต่อายุ 1 ขวบ เอาป่าช้าเป็นสนามรบกามกิเลส ประวัติพระนักปฏิบัติ
วิวาทะ 90..มีผู้ตั้งตนเป็นพุทธะ อดีตสส.4สมัยมาถึงนางสุจินต์ บริหารวรรณเขต อดีตแม่ชีคริสต์ รวมปัญหาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยเผชิญปัญหารอบด้าน
วิวาทะ 91..ประสพการณ์ทางธรรมปฏิบัติ แสงสีเขียวทำให้ตกใจ อยากรู้ว่าเป็นอะไรแน่ เป็นนิมิต เกิดจากสมาธิที่เก่งพอสมควรแก้ด้วยกสิณ ถึงเวลาฝึกชั้นสูงไปกว่า...ฝึกอากาสกสิณเพื่อนิพพานอันว่างเปล่า..
วิวาทะ92..อุทยานธรรมดงยาง จังหวัด ศรีสะเกษ 1 มกราคม 2019 · 31 ธันวา​ 61 สู่​ 1 มกรา 62 .... เค้าท์ดาว​ เค้าท์ธรรม​ ส่งท้ายปี ด้วยการทำดี​ เนสัชชิกปฏิบัติธรรม ณอุทธยานดงยางศรีสะเกษ
วิวาทะ 93 5 ปีผ่านไป ไวเหมือนโกหก เปรียบเทียบวันนี้ กับ 5 ปีที่แล้วค่ะ ปีนี้มีริ้วรอยใต้ดวงตามากขึ้น
วิวาทะ 94..มุสลิม ปัญหามุสลิมโลก Muslims, Muslim World Problems
วิวาทะ 95. ความรักที่ถูกบังคับ มีมาแต่ประวัติศาสตร์ดูนบีมุฮัมมัดเป็นตัวอย่าง
วิวาทะ 96. ทฤษฎีสมาธิฝ่ายแพทย์พบทฤษฎีสมาธิฝ่ายพระนักปฏิบัติ 9 เทคนิก
วิวาทะ 97 ปัญหาของคณะสงฆ์ไทย ปัญหาพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธทั่วประเทศกำลังสนใจกันอยู่
วิวาทะ 98 ปัญหาคณะสงฆ์ไทยข ปัญหาพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทั่วประเทศกำลังสนใจกันอยู่(ตอนที่ 2) ผิดพระวินัย สังฆาทิเสส ปู่แสง
วิวาทะ 99 พระอาจารย์สิริปันโน อดีตลูกชายอภิมหาเศรษฐีที่สละสิทธิมรดกมูลค่า2แสนกว่าล้านบาท สำนักสงฆ์เต่าดำ ทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี
วิวาทะธรรมพิจารณ์ วาทะตอบโต้สัจธรรมรอบทิศ สู่สุดยอดมรรคผลอันสูงสุด ผ่านเฟสบุ๊คทั่วโลกแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.