ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
วิวาทะ 7. สู้สงครามโควิด 19 ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเป็นการปฏิบัติธรรม มุ่งตรงสู่มรรคผลนิพพานได้สำหรับคนยุคใหม่

 

 

 สู้สงครามโควิด-19ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม

Fight the War of the Covid-19 With Practicing Dharma

 

∞∞∞∞∞

 

Thai-English-China-Hindi-Russia-Arab-Indonesia-Japan

 

1.Thai-

2.English-

3.China-

4.Hindi-

5.Russia-

6.Arab-

7.Indonesia- 

8.Japan 

∞∞∞∞∞

1.Thai

สู้สงครามโควิด-19ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
Fight the War of the Covid-19 With Practicing Dharma

1.

การปฏิบัติหน้าที่การงานอาชีพประจำวันของเรานั้นเองคือการปฏิบัติธรรม,  โดยการปฏิบัติที่บ้านของตัวเองที่ร้านของตัวเองที่บริษัทของตนเองที่โรงงานของตัวเองที่ไหนก็ตามที่เราทั้งหลายทำมาหากินกันอยู่,หรือทำอะไรกันอยู่หรือปฏิบัติงานการอาชีพ การศึกษาของเราอยู่ในยุคสงครามโควิด-19 สถานปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่ก็คือที่บ้านพักอาศัยของเราพร้อมครอบครัว หรือที่เราอยู่อย่างสันโดษและที่เป็นหลักจริงๆ ที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมขนาดยิ่งใหญ่ของโลก ก็คือโรงพยาบาลและสถานที่ทำการเพื่อการสาธารณสุขของมวลชนทั้งโลกขณะนี้นั่นเอง และนักสู้นักปฏิบัติธรรมก็คือคนทั้งหลาย,  มนุษย์ทุกคนทั้งโลกไม่ว่าชาติ,  ศาสนาสกุลวงศ์ใดเชื้อชาติใดทั้งคนป่วย คนไข้หนักทุกคน,  ทั้งพยาบาล,เจ้าหน้าที่พยาบาล,ผู้จัดการการจราจรต่าง ๆ,   ท่านนายแพทย์ใหญ่คุณหมอทุกคนแพทย์ทุกคนนั้นเองทั้งประชาชน  ทั้งรัฐบาลการเมืองไม่ว่า ฝ่ายค้านทางการเมือง,  ฝ่ายรัฐบาลทางการเมืองเอง,  แม้กระทั่งกองทัพบก เรือ  อากาศ ทหาร และตำรวจ  เจ้าหน้าที่  ประชาชนทั้งหลายนั้นเอง  ล้วนแต่เป็นนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันทั้งสิ้น ทั้งโลก,

2.

ที่ว่าปฏิบัติธรรมนั้นก็คือ โดยความหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   การปฏิบัติใดนำไปสู่ชีวิตที่ดี ประเสริฐ ล้ำเลิศ พ้นเสียได้จากทุกข์ภัยทั้งหลายการนั่งการนอน,  การเดิน,  การวิ่ง คือทุกอิริยาบถของเรา ของคนทั้งหลาย ของเราทั้งหลาย ให้เป็นไปอย่างใจที่สะอาด สว่าง สงบ และเต็มไปด้วยเมตตาจิตต่อกันและกัน มีความนึกคิดแบบบริสุทธิ์สะอาดทั่วถ้วนทั้งจิตทั้งใจเลย ง่าย ๆ ก็ให้ปฏิบัติงานด้วยจิตว่าง ทุก ๆ คน คือปฏิบัติงานแบบไม่คิดอะไรมาก ให้สำเร็จให้ได้เท่านั้นเอง    ปฏิบัติได้เช่นนี้แหละย่อมนำจิตใจไปสู่โลกนิพพาน ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้,  นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมชั้นสูงสุด ที่หมายถึงการขัดเกลาจิตใจให้พ้นไปจากกิเลส   เราปฏิบัติการงานอาชีพของเรา ให้ได้ผลดี ได้ต้นทุนได้กำไรให้ผ่านเอาชีวิตเรารอดไปให้ได้ สู้โควิด-19 เอาชนะให้ได้ด้วยดวงจิตนักสู้ทางจิตอย่างที่กล่าวมานั้นแหละ

3.

ซึ่งนั่นไม่ได้หมายถึงชนะเฉพาะโควิด-19  แต่หมายถึงพวกเราทั้งหลายทั้งโลกได้ชนะกิเลส ตัณหา อุปาทานในดวงจิตของเราแล้วทุกคน   และทันทีก็ได้บรรลุบรรลุโลกนิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   พร้อม ๆ  กับการที่เราทั้งหลาย  ทั้งโลก ที่สามารถเอาชนะโควิด19ได้  ด้วยการปฏิบัติงานอย่างดีเลิศของเราทั้งหลาย  เป็นเหตุสะท้อนลงไปสู่ดวงจิตวิญญาณของเรา ที่ถูกชำระให้ค่อยสะอาดไปเรื่อย ๆ  จนที่สุด  เราชนะโควิด-19   สำเร็จในการงาน สำเร็จในอาชีพของเราแล้ว พร้อมกับใจเราสอาดสะอ้านไปหมด  ว่างไปหมด  เย็นลงไปหมดแล้ว   นั้นแหละยิ่งกว่าลาภใดใด เพราะนั่นคือ  มรรคผล นิพพาน  โลกนิพพานขององคต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โลกพระอรหันต์ทั้งหลาย

4.

ฉะนั้น จงมาปฏิบัติงานกันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเถิด  จงต่อสู้แบบไม่ถอยเลยแบบถวายกายถวายชีวิตในการรบครั้งนี้   เอาให้เสร็จภาระหน้าที่ของเรา   พร้อมกับดวงจิตอันสะอาดสะอ้านผ่องแผ้ว มีแต่ความเมตตาจิต   แล้วรางวัลยิ่งกว่ารางวัลใดใดในโลกคือมรรคผลนิพพานนี่เอง  ที่นั่นคือ ชีวิตที่พ้นทุกข์ทั้งปวง  เป็นโลกใหม่ที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลย  นั่นแหละโลกนิพพาน  ที่พ้นแล้วจากโลกวัฏฏสงสารที่เราหมุนวนอยู่นับโกฎิ ๆ ๆ ๆ ๆปีมาแล้ว นี้ และพบแต่ความสอาด สว่าง สงบ มีแต่ความสุขอมตะนิรันดร ในโลกนิพพานพร้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลภายหน้าอันอมตะนิรันดร

∞∞∞∞∞

2.English

Fight the War of the Covid-19 With Practicing Dharma
สู้สงครามโควิด-19ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม

1.

Our daily job duties are practicing Dharma, at home, at our store, at our company, at our factory, wherever we make a living. Live, or do something together, or perform professional tasks Our education is, in the era of the Covid-19 war. A great spiritual practice is at our residence with our family. Or where we live in solitude, and that is really the core That is a large spiritual practice in the world Which are hospitals, and public health facilities in the whole world. And the Dharma fighters are all people, all people in the world, regardless of nationality, religion, family, any ethnicity, patients, all seriously ill patients, nurses, nurse staff, traffic managers, you The chief doctor, every doctor, every doctor, all the people, both the political government, whether the political opposition, the political government itself, even the army, land and air Police officers and the people itself. Are all Dharma practitioners all over the world,

2.

That the practice of dharma is By the meaning of the Lord Buddha Which practice leads to a good life, superior, free from all suffering, sitting, sleeping, walking, running are all our actions. Of people Ours To be clean, bright, calm, and full of compassion for one another With pure, clean thoughts, whole mind, and whole heart. So easy to work with a free mind. Everyone is working without thinking much. Only to be successful This practice would lead the mind to a world of nirvana. Of the Lord Buddha, that is the highest level of Dharma practice Which means to purify the mind from being lustful We perform our careers in a profitable manner, at a cost, in profit, through life. We survive to fight the Covid-19, overcome with the minds of the mental fighters.

3.

Which does not mean winning only Covid-19 But it means that all of us, the world, has conquered all of our lust and desires And immediately achieving the world of the Lord Buddha's Nirvana at the same time as the whole of the world that can overcome Covid 19 With our best practices Is a reflection down to our souls That has been cleansed to the best of the times. Successful in work Success in our careers. With our hearts all gone, empty, empty, cool, gone That's more than any fortune, because that is the world nirvana. Nirvana of the Lord Buddha All the arhat worlds

4.

Therefore, please do your tireless work together. Fight endlessly, like your body, for your life in this battle. Complete our obligations. With a clean, clear mind Only compassion And more than any other prize in the world is the nirvana. This is the life that is free from all suffering. It's a new world that we have never seen before. That's Nirvana World Which has passed from the cycle of pity that we have been circulating for many years, and only found the brightness, peace, happiness, eternity, eternity In the world of Nirvana together with the Lord Buddha forever forever.

 ∞∞∞∞∞

3.China

練習佛法與Covid-19戰爭
สู้สงครามโควิด-19ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม

1.

練習佛法與Covid-19戰爭

我們的日常工作是在家裡,在商店,在公司,在工廠,無論在哪裡生活,都練習佛法。生活,一起做某事或執行專業任務在Covid-19戰爭時代,我們的教育是。最偉大的佛法習俗是我們與家人在一起的住所。還是我們獨處的地方,那才是真正的核心那是世界上最大的精神修行全世界都是醫院和公共衛生機構。佛法鬥士是世界各地的所有人,所有人,無論國籍,宗教,家庭,任何種族,患者,所有重病患者,護士,護士人員,交通管理人員,首席醫生,所有醫生,所有醫生,無論是人民還是政治政府,不顧政治反對派,政治政府本身,甚至包括軍隊,土地,空中,軍事和警察。是全世界的所有佛法修煉者,

2.

佛法是由佛陀的意思哪種習俗可以帶來美好的生活,美好的生活,沒有痛苦,坐著,睡覺,走路,跑步都是我們的全部行為。的人我們的彼此保持清潔,明亮,平靜和同情整個頭腦和內心都有一個純淨,乾淨的頭腦,如此容易以自由的頭腦進行工作,每個人都在工作而無需考慮太多。只有成功這種做法將使人們進入一個必殺技的世界。在佛陀中,這是佛法修煉的最高境界意思是要淨化自己的心靈我們的職業生涯是高效,具有成本效益的,貫穿我們的生活,我們可以生存,與Covid-19戰鬥,用頭腦克服。

3.

這並不意味著只贏得Covid-19但這意味著我們所有人,世界,已經克服了我們內心的偏見和渴望並在與克服Covid 19的整個世界同時的同時,立即獲得佛陀涅磐的世界用我們的最佳實踐這是我們靈魂的反映。這已被全部清除。工作成功我們事業上的成功。我們的心全部消失,空虛,空虛,涼爽,消失了這比任何財富都要多,因為那是世界的必殺技。所有羅漢世界

4.

因此,請您不懈地努力。像身體一樣,為自己的生命而不斷奮鬥。完成我們的義務。頭腦清晰清晰只有同情心必殺技比世界上任何其他獎項都多,這是免於所有苦難的生活。這是一個我們從未見過的新世界。那就是涅rv世界誰從我們多年前流傳的憐憫世界中消失,永遠只有光明,和平,幸福和永恆在涅rv世界中與佛陀永遠在一起。

∞∞∞∞∞

4.Hindi

धर्म के साथ कोविद -19 का युद्ध लड़ें
สู้สงครามโควิด-19ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม

1.

धर्म के साथ कोविद -19 का युद्ध लड़ें

हमारे दैनिक कार्यघर परहमारी दुकान परहमारी कंपनी मेंहमारे कारखाने मेंजहाँ कहीं भी हम रहते हैंधर्म का अभ्यास कर रहे हैं। जीते हैंया एक साथ कुछ करते हैंया पेशेवर कार्य करते हैं हमारी शिक्षा कोविद -19 युद्ध के युग में है। सबसे बड़ी धर्म प्रथा परिवार के साथ हमारे निवास पर है। या जहां हम एकांत में रहते हैंऔर वह वास्तव में मूल है यह दुनिया में एक बड़ी साधना है जो पूरी दुनिया में अस्पताल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। और धर्म सेनानी राष्ट्रीयताधर्मपरिवारकिसी भी जातीयतारोगियोंसभी गंभीर रूप से बीमार रोगियोंनर्सोंनर्स कर्मचारियोंट्रैफिक प्रबंधकों की परवाह किए बिनादुनिया भर मेंसभी मनुष्योंसभी लोग हैं मुख्य चिकित्सकसभी डॉक्टरसभी डॉक्टरदोनों लोग और राजनीतिक सरकारराजनीतिक विरोध की परवाह किए बिनाखुद राजनीतिक सरकारयहां तक ​​कि सेनाभूमिवायुसैन्य और पुलिस। क्या दुनिया भर में सभी धर्म व्यवसायी हैं,

2.

कि धर्म साधना है भगवान बुद्ध के अर्थ से कौन सा अभ्यास एक अच्छे जीवन को जन्म देता हैश्रेष्ठसभी दुखों से मुक्तबैठनासोनाचलनादौड़ना हमारे सभी कार्य हैं। लोगों का हमारा एक दूसरे के लिए स्वच्छउज्ज्वलशांत और करुणा से भरा होना पूरे मन और दिल में एक शुद्धस्वच्छ मन है। इसलिए स्वतंत्र दिमाग के साथ काम करना आसान है। हर कोई बिना सोचे-समझे काम कर रहा है। केवल सफल होने के लिए यह अभ्यास मन को निर्वाण की दुनिया में ले जाता है। भगवान बुद्ध कीजो धर्म अभ्यास का उच्चतम स्तर है जिसका अर्थ है मन को वासना से शुद्ध करना हम अपने करियर को प्रभावीलागत प्रभावी बनाने के लिए अपने जीवन से गुजरते हैं। हम कोविद -19 से लड़ने के लिए जीवित रह सकते हैंमानसिक सेनानियों के दिमाग से दूर हो सकते हैं।

3.

जिसका मतलब केवल कोविद -19 जीतना नहीं है लेकिन इसका मतलब है कि हम सभी नेदुनिया नेहमारे दिलों में व्याप्त पूर्वाग्रहों और इच्छाओं को दूर किया है और तुरंत ही भगवान बुद्ध के निर्वाण की दुनिया को प्राप्त करने के साथ-साथ पूरी दुनिया जो कोविद 19 से आगे निकल सकती है हमारी सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ यह हमारी आत्माओं का प्रतिबिंब है। यह सबसे अच्छा करने के लिए शुद्ध किया गया है। काम में सफल हमारे करियर में सफलता। हमारे दिलों के साथ सब खालीखालीठंडाचला गया यह किसी भी भाग्य से अधिक हैक्योंकि यह विश्व निर्वाण है। भगवान बुद्ध का निर्वाण सब अर्हत दुनियाँ

4.

इसलिएकृपया अपना अथक परिश्रम करें। इस लड़ाई में अपने जीवन के लिएअपने शरीर की तरह अंतहीन लड़ो। हमारे दायित्वों को पूरा करें। स्वच्छस्पष्ट मन के साथ केवल करुणा और दुनिया में किसी भी अन्य पुरस्कार की तुलना में अधिक निर्वाण है। यह वह जीवन है जो सभी दुखों से मुक्त है। यह एक नई दुनिया है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है। वह निर्वाण विश्व है जो दया की दुनिया से दूर हो गए हैंजो हम कई सालों पहले से घूम रहे हैं और केवल चमकशांतिखुशीअनंत काल तक पाया है निर्वाण की दुनिया में भगवान बुद्ध के साथ मिलकर हमेशा के लिए।

∞∞∞∞∞

5.Russia

Сражайтесь с Ковид-19 с практикой Дхармы
สู้สงครามโควิด-19ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม

1.

Сражайтесь с Ковид-19 с практикой Дхармы

Наши ежедневные рабочие обязанности - это практиковать Дхарму дома, в нашем магазине, в нашей компании, на нашей фабрике, где бы мы ни зарабатывали на жизнь. Жить, или делать что-то вместе, или выполнять профессиональные задачи Наше образование в эпоху войны Ковид-19. Величайшая практика Дхармы - в нашей резиденции с семьей. Или где мы живем в одиночестве, и это действительно ядро Это большая духовная практика в мире Какие есть больницы и учреждения здравоохранения во всем мире. И бойцы Дхармы - это люди, все люди во всем мире, независимо от национальности, религии, семьи, любой этнической принадлежности, пациенты, все серьезно больные пациенты, медсестры, медсестры, администраторы дорожного движения, вы Главный врач, все врачи, все врачи, как люди, так и политическое правительство, независимо от политической оппозиции, самого политического правительства, даже армии, сухопутных, воздушных, военных и полицейских. Все ли практикующие Дхармы во всем мире,

2.

Что практика Дхармы По смыслу Господа Будды Какая практика ведет к хорошей жизни, превосходная, свободная от всех страданий, сидение, сон, ходьба, бег - все наши действия. Людей наш Быть чистым, ярким, спокойным и сочувствующим друг другу В разуме и сердце есть чистый, чистый ум, так легко работать со свободным умом. Все работают, не задумываясь. Только чтобы быть успешным Эта практика приведет ум в мир нирваны. Господа Будды, это высший уровень практики Дхармы Что означает очистить ум от похоти Мы выполняем свою карьеру, чтобы быть эффективными, рентабельными, проходить через нашу жизнь. Мы можем выжить, чтобы бороться с Covid-19, побежденным умами умственных бойцов.

3.

Что не означает победу только Covid-19 Но это означает, что все мы, мир, преодолели наши предрассудки и желания И сразу же достичь мира нирваны Господа Будды одновременно со всем миром, который может победить Ковида 19 С нашими лучшими практиками Это отражение наших душ. Это было очищено к лучшему из всех. Успешно в работе Успех в нашей карьере. С нашими сердцами все прошло, пусто, пусто, круто, ушло Это больше, чем любое состояние, потому что это нирвана мира. Нирвана Господа Будды Господа Будды Все архатные миры

4.

Поэтому, пожалуйста, делайте свою неустанную работу. Боритесь бесконечно, как ваше тело, за свою жизнь в этой битве. Выполните наши обязательства. С чистым, ясным умом Только сострадание И больше, чем любая другая награда в мире, это нирвана, это жизнь, свободная от всех страданий. Это новый мир, который мы никогда раньше не видели. Это Мир Нирваны Кто скончался от мира жалости, что мы циркулировали много лет назад и нашли только свет, мир, счастье, вечность навсегда В мире Нирваны вместе с Господом Буддой навсегда бессмертный

∞∞∞∞∞

6.Arab

خوض حرب Covid-19 مع ممارسة دارما

สู้สงครามโควิด-19ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม

1.

خوض حرب Covid-19 مع ممارسة دارما

إن واجباتنا الوظيفية اليومية هي ممارسة دارما ، في المنزل ، في متجرنا ، في شركتنا ، في مصنعنا ، أينما نعيش. عش ، أو افعل شيئًا معًا ، أو قم بمهام احترافية تعليمنا هو في عصر حرب Covid-19. أعظم ممارسة دارما هي في إقامتنا مع العائلة. أو حيث نعيش في عزلة ، وهذا هو الجوهر حقًا هذه ممارسة روحية كبيرة في العالم وهي المستشفيات والمرافق الصحية العامة في العالم أجمع. ومقاتلي دارما هم أناس ، جميع البشر ، في جميع أنحاء العالم ، بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو الأسرة أو أي عرق أو مرضى ، أو جميع المرضى المصابين بأمراض خطيرة والممرضات والممرضات ومديرو المرور ، وأنت رئيس الأطباء ، جميع الأطباء ، جميع الأطباء ، الشعب والحكومة السياسية ، بغض النظر عن المعارضة السياسية ، الحكومة السياسية نفسها ، حتى الجيش ، البر ، الجو ، الجيش والشرطة. هل جميع ممارسي دارما في جميع أنحاء العالم ،

2.

أن ممارسة دارما هي بمعنى الرب بوذا أي ممارسة تؤدي إلى حياة جيدة ، متفوقة ، خالية من كل المعاناة ، الجلوس ، النوم ، المشي ، الجري ، كلها أعمالنا. من الناس. من العامة لنا أن تكون نظيفًا ومشرقًا وهادئًا ومليئًا بالتعاطف تجاه بعضهم البعض هناك عقل نقي ونظيف في جميع أنحاء العقل والقلب. من السهل العمل بعقل حر. الجميع يعمل بدون تفكير كثير. فقط لتكون ناجحا هذه الممارسة ستقود العقل إلى عالم من السكينة. من بوذا الرب ، وهذا هو أعلى مستوى من ممارسة دارما وهو ما يعني تطهير العقل من الشهوة ننفذ وظائفنا لتكون فعالة وفعالة من حيث التكلفة ، تمر عبر حياتنا.يمكننا البقاء على قيد الحياة لمحاربة Covid-19 ، التغلب على عقول المقاتلين العقليين.

3.

وهذا لا يعني الفوز بكوفيديا 19 فقط ولكن هذا يعني أننا جميعا ، العالم ، قد تغلبنا على الأحكام المسبقة والرغبات في قلوبنا وعلى الفور حقق عالم نيرفانا اللورد بوذا في نفس الوقت الذي يمكن للعالم بأسره التغلب على Covid 19 مع أفضل ممارساتنا إنه انعكاس لأرواحنا. وقد تم تطهير ذلك إلى الأفضل على الإطلاق. ناجح في العمل النجاح في وظائفنا. مع كل قلوبنا ذهبت ، فارغة ، فارغة ، باردة ، ذهبت هذا أكثر من أي ثروة ، لأن هذا هو السكينة العالمية .. السكينة للورد بوذا اللورد بوذا كل عوالم أرهات

4.

لذلك ، يرجى القيام بعملك الدؤوب. قاتل إلى ما لا نهاية ، مثل جسمك ، من أجل حياتك في هذه المعركة. أكمل التزاماتنا. بعقل نظيف وواضح الرحمة فقط أكثر من أي جائزة أخرى في العالم هي السكينة ، هذه هي الحياة الخالية من المعاناة. إنه عالم جديد لم نره من قبل. هذا هو عالم السكينة الذي توفي عن عالم الشفقة الذي دأبنا عليه منذ سنوات عديدة ووجد فقط السطوع والسلام والسعادة والخلود إلى الأبد في عالم السكينة مع الرب بوذا إلى الأبد إلى الأبد

∞∞∞∞∞

7.Indonesia

Melawan Perang Covid-19 Dengan Berlatih Dharma
สู้สงครามโควิด-19ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม

1.

Tugas pekerjaan harian kami adalah mempraktikkan Dharma, di rumah, di toko kami, di perusahaan kami, di pabrik kami, di mana pun kami mencari nafkah. Hidup, atau melakukan sesuatu bersama, atau melakukan tugas profesional Pendidikan kita adalah, di era perang Covid-19. Latihan Dharma terbesar adalah di kediaman kami bersama keluarga. Atau tempat kita hidup dalam kesendirian, dan itu benar-benar inti Itu adalah latihan spiritual terbesar di dunia Yaitu rumah sakit, dan fasilitas kesehatan umum di seluruh dunia. Dan para pejuang Dharma adalah orang-orang, semua manusia, di seluruh dunia, tanpa memandang kebangsaan, agama, keluarga, semua etnis, pasien, semua pasien yang sakit parah, perawat, staf perawat, manajer lalu lintas, Anda Dokter kepala, semua dokter, semua dokter, baik rakyat dan pemerintah politik, baik oposisi politik, pemerintah politik itu sendiri, bahkan tentara, tanah, udara, militer dan polisi, semua orang itu sendiri. Apakah semua praktisi Dharma di seluruh dunia,

2.

Itulah praktik Dharma Dengan makna Sang Buddha Latihan mana yang mengarah pada kehidupan yang baik, sempurna, bebas dari semua penderitaan, duduk, tidur, berjalan, berlari adalah semua tindakan kita. Orang Milik kita Agar bersih, cerah, tenang, dan penuh kasih sayang satu sama lain Ada pikiran yang murni dan bersih di seluruh pikiran dan hati. Sangat mudah bekerja dengan pikiran bebas. Setiap orang bekerja tanpa banyak berpikir. Hanya untuk menjadi sukses Latihan ini akan membawa pikiran ke dunia nirwana. Tentang Sang Buddha, itu adalah level tertinggi dari praktik Dharma Yang berarti memurnikan pikiran agar tidak bernafsu Kami melaksanakan karir kami untuk menjadi efektif, hemat biaya, melewati hidup kita, kita bisa bertahan untuk bertarung dengan Covid-19, diatasi dengan pikiran para pejuang mental.

3.

Itu tidak berarti hanya menang Covid-19 Tetapi itu berarti bahwa kita semua, dunia, telah mengatasi prasangka dan keinginan dalam hati kita Dan segera mencapai dunia Nirvana Sang Buddha pada saat yang sama dengan seluruh dunia yang dapat mengatasi Covid 19 Dengan praktik terbaik kami Adalah cerminan jiwa kita Itu telah dibersihkan untuk yang terbaik dari semua. Berhasil dalam pekerjaan Sukses dalam karier kita. Dengan hati kita semua pergi, kosong, kosong, dingin, hilang Itu lebih dari kekayaan apa pun, karena itulah dunia nirwana, Nirvana dari Sang Buddha Semua dunia arhat

4.

Karena itu, silakan lakukan pekerjaan Anda yang tak kenal lelah. Berjuang tanpa akhir, seperti tubuh Anda, untuk hidup Anda dalam pertempuran ini. Selesaikan kewajiban kita. Dengan pikiran yang bersih dan jernih Hanya kasih sayang Dan lebih dari hadiah lainnya di dunia adalah nirwana. Ini adalah kehidupan yang bebas dari semua penderitaan. Dunia baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Itu Dunia Nirvana Yang telah meninggal dari dunia kasihan yang telah kita beredar sejak bertahun-tahun yang lalu Di dunia Nirvana bersama dengan Sang Buddha selamanya selamanya

∞∞∞∞∞

8.Japan

ダルマを練習してCovid-19の戦争と戦う
สู้สงครามโควิด-19ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม

1.

ダルマを練習してCovid-19の戦争と戦う

私たちの日常の職務は、自宅で、私たちの店で、私たちの会社で、私たちの工場で、私たちが生計を立てている場所ならどこでも、ダルマを実践することです。ライブ、一緒に何かをする、または専門的なタスクを実行する私たちの教育は、Covid-19戦争の時代です。最高のダルマの修行は家族と一緒に私たちの住居で行われます。または孤独に住んでいるところ、それが本当にコアですそれは世界最大の霊的実践です全世界の病院、公衆衛生施設です。ダルマの戦闘機は、国籍、宗教、家族、民族、患者、重病患者、看護師、看護師スタッフ、交通管理者、あなたに関係なく、世界中の人々、すべての人間、あなたです主治医、すべての医者、すべての医者、人々と政治政府の両方、政治的反対に関係なく、政治政府自体、さらには陸軍、陸軍、空軍、軍隊および警察。ダルマの修行者は世界中にいます

2.

だるまは主仏の意味ですべての苦しみ、座っている、寝ている、歩く、走るから解放され、優れた、良い人生につながる練習はすべて私たちの行動です。人の私たちのもの清潔で明るく、穏やかで、お互いへの思いやりに満ちている心も心も純粋で清い心があり、自由な心で働きやすく、誰もが何も考えずに働いています。成功するためだけにこの実践は心をニルヴァーナの世界に導きます。主仏のうち、それはダルマ法の最高レベルですそれは欲望から心を浄化することを意味します私たちは、効果的で費用対効果の高い人生を歩むためのキャリアを積み、Covid-19と戦って生き延び、メンタルファイターの心で克服することができます。

3.

これは、Covid-19のみを獲得するという意味ではありませんしかし、それは私たち世界のすべてが私たちの欲望と偏見を克服したことを意味しますそして、Covid 19を克服することができる全世界と同時に、主仏のニルヴァーナの世界をすぐに達成する私たちのベストプラクティスそれは私たちの魂の反映です。それはすべての中で最高に浄化されました。仕事で成功私たちのキャリアでの成功。私たちの心がすべてなくなって、空に、空に、かっこよく、なくなってそれは世界の涅槃ですので、それはどんな幸運よりも多くです。主仏の涅槃主仏すべての羅漢界

4.

だから、頑張ってください。この戦いであなたの人生のために、あなたの体のように無限に戦います。義務を果たす。清く澄んだ心で思いやりだけそして、世界の他のどの賞よりもニルヴァーナは、すべての苦しみから解放された人生です。今まで見たことのない新しい世界です。それがニルヴァーナワールドです何年も前から私たちが広めてきた哀れみの世界から消え去り、永遠に輝き、平和、幸福、永遠だけを見出したニルヴァーナの世界で仏陀と共に永遠に永遠に不滅

∞∞∞∞∞

 

 

 

 

  

 
2..NWE.2..วิวาทะธรรม การตอบโต้ปัญหาธรรมทุกระดับมรรคผลนิพพาน ทุกทิศ ทั่วโลก ผ่านทุกสื่อออนไลน์

วิวาทะ 1. ขยันทำงานการอาชีพเราจริง ๆ นั่นแหละการฝึกสมาธิชั้นยอด และความขี้เกียจคือกิเลสที่ชำระแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานได้
วิวาทะ 2. เราต้องหาเงินมาด้วยการแลกเปลี่ยนเสมอไป ไม่มีของที่ได้มาเปล่า ๆ นั่นแหละเสรีชน การพนมมือไหว้ขอทานเขา นั่นแหละความเป็นทาส
วิวาทะ 3. ยากไม่ค่อยดีง่ายจึงดี อยู่ที่ครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงจึงง่าย จนถึงสมองไม่จำเลยก็บรรลุอรหันต์ได้เมื่อพบพระพุทธเจ้า ตอบศิษย์อตุโล
วิวาทะ 4. อริยัสัจ 4 คืออะไร ต้องรู้ เข้าใจจะแจ้งในส่วนเหตุ และส่วนผลอยากได้ผลอันนั้น ก็ต้องทำเหตุของมันให้ตรงให้ได้เท่านั้นเอง แล้วสำเร็จโสดาบันถึงอรหันต์ได้ ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 5. การเกิด การตาย ใช่เพียงเรื่องของชีวิตคนเรา แต่สรรพสิ่งเป็นเช่นนี้ หมั่นฝึกสมองปัญญาให้เห็นจริงด้วยตาตนเองให้ได้
วิวาทะ 6. บ้านของตนเองแต่ละหลังนั้นแหละเป็นวัดของเราแต่ละคนที่ประเสริฐสุดเพียงมรรคผลนิพพานได้จริง
วิวาทะ 8.มุ่งทำความดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ในสถานะมนุษยชนคนหนึ่งนั้นเอง ไม่ต้องไปบวชก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ พอสำเร็จก็จะรู้จัดการอะไรไปเอง
วิวาทะ 9. หาเงินโดยสุจริตเก่งจนร่ำรวยแล้วทำดีต่อไปโดยช่วยคนทั้งหลาย เช่นการสร้างโรงงานใหญ่ให้คนมีงานทำนั้นแหละบุญใหญ่ละ
วิวาทะ 10. To Alex Joy That's the way to Buddha ความอดทนที่ไม่มีวันสิ้นสุดลงนั่นแหละทางสู่พระพุทธเจ้า
วิวาทะ 11 GBB.ตอบ Barua GBB ต้นโพธิ์ และ ดอกบัว บอกความหมายของการเอาชนะกิเลส เร่ิมด้วยกามตัณหาให้หลุดไปก่อน
วิวาทะ 12. ปัญญามาก่อนสมาธิหรือสมาธิมาก่อนปัญญา พอ ๆกันแล้วแต่บุคคลเขาผ่านชีวิตมาอย่างไร ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 13. วิมตติญาณทัศนะมีอยู่ในตน เพียงแต่ยังค้นไม่พบ ยังมองไม่เห็น ต้องเข้าใจมองอย่างกว้างด้วย อย่างแคบด้วย
วิวาทะ 14. สำหรับยุคใหม่นี้การปฏิบัติงานหาลาภความร่ำรวยโดยสุจริตโดยมานะพยายามอย่างสูงสุด คือการปฏิบัติธรรมที่บรรลุมรรคผลสูงสุดได้ สำหรับยุคใหม่นี้อย่าให้เหมือนลาวที่ไปนั่งกันเฉย ๆ ในวัด โจรมาก็ไม่รู้
วิวาทะ 15. การไปอยู่ป่าแสวงหาสัจธรรม อย่างน้อยต้องสำเร็จวิชาสามก่อนจึงไป ตอบ See Alone
วิวาทะ 16. โพธิสัตว์ควรสร้างบารมีช่วยชีวิต มีตัวอย่างสำหรับคนดียุคใหม่
วิวาทะ 17. ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต คำตอบ เทพอมตะ
วิวาทะ 18. ผู้ใฝ่โพธิภูมิต้องมีหิริโอตตัปปะ ธรรมะหลักประจำตัว อันหมายถึงเสรีชนนั้นเอง
วิวาทะ 19. จะทำลายตัณหาได้อย่างไร ต้องรู้เหตุที่มาแห่งตัณหา แล้วทำลายให้สิ้น ผลที่ตรงกับเหตุก็เกิดเอง ผู้รู้จริงคือพระอรหันต์จะช่วยชี้บอกเหตุบอกผลนี้ได้เยอะ คำตอบสำหรับ ดีต่อใจ ต้องทำดีให้ใจ
วิวาทะ 20 การบรรลุโลกเทพ พระเจ้าพราหมณ์ อิสลาม คริสต์ นั้นยังไม่ใช่จุดจบ เป็นเรื่องโลกียะอยู่
วิวาทะ 21. พระเจ้า(ต่อ) อิสลามมีจุดร้ายแรงในคำสอน ที่มุสลิมทั่วไปไม่มีสิทธิรู้ รู้อย่างเดียวคือฟังคำสั่งไปลงโทษศัตรูอย่างไม่บิดพริ้วและให้รู้จักว่ามุนาฟิกเป็นศัตรูตัวร้ายแรงอย่างไม่มีการอภัยได้ ทำให้ถูกมองว่าสุดโต่งไป
วิวาทะ 22. ดร.อัมเบดกา ผู้รู้จริงนำชาวอินเดียคืนพุทธ พุทธแท้ ที่ตัดขาดจากเทพเจ้าทั้งปวง นับแต่มหาเทพทั้งหลาย ไม่เหมือนพุทธไสยศาสตร์แบบไทยกลับไร้เหตุผลยิ่งขึ้น
วิวาทะ 23. เห็นด้วยเรื่องบริสุทธิ์ แต่คำว่าไม่อยาก ให้เข้าใจให้ถูก เอาปัญญาเป็นหลักคิดเสมอไป ตอบ ดูความเคลื่อนไหว เพิ่มความรับรู้
วิวาทะ 24. ช่องส่องผีหรือ ทำไมจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมา สมาธิ3 สู่ฌาน4 ไปไม่รอดก็กลายเป็นคนทรงไป เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปสู่ทางตกต่ำทำลายตนเอง
วิวาทะ 25. อะไรที่เหนือกว่าจิตใจ คือความที่ไม่มีจิตใจ นั่นแหละ ความว่างเปล่า
วิวาทะ 26. ทำดีดี ทำชั่วชั่ว หมายถึงสำเร็จแล้ว ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วยังไม่สำเร็จต้องพยายามต่อไป
วิวาทะ 27. พระพุทธเจ้าทรงชนะสงครามรู้แจ้งโลกด้วยโพธิญาณ คือทรงบรรลุปัญญาสว่างไสวไปทั่วโลกทั้งหลาย ทรงมีพระเนตรที่มองโลกทั้งหลายทะลุปรุโปร่ง เห็นหมดแต่ทรงบอกศิษย์สาวกเพียงเรื่องที่ทำให้พ้นโลกพ้นทุกข์เท่านั้นพอ
วิวาทะ 28 ปุถุชนกับอริยบุคคลมีสถานะไม่เท่ากัน แม้มีอภินิหาริย์แต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ไม่ถึงมรรคผลนิพพาน ตอบภูมิธรรม ภูธร
วิวาทะ 29 ภวะตัณหา ความหยากใหญ่ อยากเป็นพระพุทธเจ้า ลักษณะของตัวตนที่มีอำนาจเหนือจิตใจปุถุชนอยู่ เหตุ1ใน 3 ของเหตุพ้นทุกข์ สู้ด้วยเหตุ ด้วยผล จึงจะไม่บาป
วิวาทะ 30 ถูกแล้วออกจากสมาธิก็ทุกข์อีก สมาธิจึงยังไม่ถึงจุดจบ และสมาธิเพียงเอาใช้เป็นเรือข้ามแม่น้ำใหญ่เท่านั้น พอถึงฝั่งแล้วก็ทิ้งไปได้
วิวาทะ 31 ดูเองก็ได้ก็เห็นชัดเจน ที่ชื่อว่าหนังสือธรรมะ-พิธีธรรมวันนี้ ล้วนหนังสือหาทรัพย์ เอาเผาทิ้งให้หมด เหลือไว้เฉพาะของท่านพุทธทาสภิกขุก็พอ
วิวาทะ 32 เป็นเรื่องสามัญ ๆ เท่านั้นเอง แค่ต้ื้น ๆ ยังไม่รู้แล้วอยากเป็นพระพุทธเจ้า เป็นความประมาทอีกชนิดหนึ่ง
วิวาทะ 33 ผู้ที่จะเข้ามาสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้น ต้องมาทางพุทธศาสนาเท่านั้น มีบุญบารมีกับพระพุทธองค์ จึงจะหลุดจากชั้นมหาเทพสู่มรรคผลนิพพานไปได้
วิวาทะ 34 มีทางสำเร็จแบบลัดของคนยุคนี้ เพียงแต่ต้องปลดปล่อยปมด้อยออกให้หมดเสียก่อน
วิวาทะ 35 จะรู้จักพระอริยบุคคลจริงๆได้อย่างไร? โจทก์สำคัญจริง ๆ สำหรับโลกยุคนี้ ใครเล่ารู้จักอริยบุคคล คำถามสุดยอดอริยปราชญ์ ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 36 การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง คือทำงานอาชีพของเรา อย่างขยันขันแข็งไม่ขี้เกียจ ไม่ทำผิดกฎหมาย ให้รวยให้ได้ รวยแล้วสำเร็จมรรคผลพร้อมกันเลย
วิวาทะ 37 เพ่งในหลักการที่ท่านเคยทำมาจะได้ผลจริง อย่าไปทำสิ่งที่ไม่เคยทำมา จะเสียเวลาเปล่า กสิณ2อย่าง ฌาน 1 อย่างก็พอ ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 38 การเพ่ง(ฌาน) จะทำได้ดีได้นานขึ้นกับสมาธิ
วิวาทะ 39 มารคืออะไร มารคือความขี้เกียจ ให้ฆ่ามารเสียทำการปฏิบัติธรรมไปโดยทำงานอาชีพให้ร่ำรวยอย่างขยันอย่างสุจริต และฆ่ากิเลสคือความขี้เกียจให้ได้ นั่นแหละบรรลุมรรคผลได้เลย
วิวาทะ 40 รู้สัจธรรมอนิจจังแล้ว รู้เกิดแก่ เจ็บ ตายแล้ว รู้ค่าเวลาของชีวิตไปทำแต่ความดีเถิด ชำระจิตให้บริสุทธิให้ได้ นั่นแหละนิพพานละ
วิวาทะ 41 ปุถุชนโพธิสัตว์ อริยโพธิสัตว์ ต่างกันอย่างไร? ตอบ ภูมิธรรม ภูธร
วิวาทะ 42 เห็นเทวธรรมแล้ว เป็นพะยานแห่งเทวธรรม
วิวาทะ 43 ธุดงค์ของพระของฆราวาสก็ดล้ายกัน แต่ของฆราวาสคือเศรษฐกิจแบบพอเพียงของในหลวงนั่นเองสุดยอดธุดงค์จริง
วิวาทะ 44 นิมิตรนำไปสู่การระลึกชาติ เป็นผลของสมาธิระดับอุปจาระสมาธิแล้ว ไปสู่ปฏิภาคนิมิตรภาพเคลื่อนไหวได้
วิวาทะ 45 ดับไม่มีเหลือซึ่งอะไร? ตัณหา 3 อย่าง กามตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา
วิวาทะ 46 ลักษณะของภะวะตัณหา ความอยากใหญ่ วิภะวะตัณหาความไม่อยากต่ำต้อย การยึดมั่นถือมั่น อันนำตนไปสู่ฐานะทาส
วิวาทะ 47 การอุทิศบุญแด่สัมภะเวสี สัจธรรมของการไปเกิดใหม่ ตายแล้วก็ต้องเกิด แต่ต้องรอเวร กรรมตอบอาทิตย์ภูมิอักโข
วิวาทะ 48 ไม่รู้ธรรมสักบทปฏิบัติได้ไหม? มาเข้าใจสัจธรรมคนยุคใหม่ให้ได้ ทำการงานหน้าที่อาชีพเรานั้นเองเป็นการปฏิบัติธรรม ทำให้รวย แบบขยันไล่ความขี้เกียจนั้นแหละกิเลสละชำระความขี้เกียจให้หายไปหมด นั้นแหละบรรลุธรรม พร้อมความร่ำรวยไปด้วย
วิวาทะ 49 คำในทางปฏิบัติ เพ่งหมายถึงฌาน ไม่เกี่ยวกับลมหายใจ อาณาปานสติสูตรสำหรับวิปัสนา ไปถึงระดับ วิชาปราณเป็นสุดยอดธรรมปฏิบัต ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 50 สัจธรรมแห่งความหลุดพ้นนี้มีในศาสนาพุทธเท่านั้น จึงควรเผยแผ่ไปทั่วโลก สำหรับมนุษย์ทั้งโลกได้ประโยชน์ ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 51 การที่จิตนิ่งไม่ใช่เร่ื่องหัวตอ แต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ก่อนไปสู่ขั้นที่สูงไปกว่ารวมทั้งวิปัสนา ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 52 การเดินจงกรมเป็นการฝึกสติชั้นสูงสุดมี 6 ชั้น นี่ชั้นประถม แต่ทางสู่อริยบุคคลไม่ต้องผ่านก็ได้เพราะมันยาก ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 53 ไม่เข้าใจที่อ้างมา อยู่ยอดไม้มองลงมาเห็นหมดแต่อยู่ต่ำมองไม่เห็นที่สูง เรื่องสตินี่เอง
วิวาทะ 54 เมื่อเข้าใจสัมมาทิฏฐิ นั้นแหละมีเฉพาะพุทธศาสนา ที่ผู้รู้พึงเผยแผ่ไปให้คนทั้งโลกได้ทราบ
วิวาทะ 55 คำถามที่ไม่เคยถาม และไม่มีคำตอบสำหรับยุคใหม่
วิวาทะ 56 ไม่มีผู้ใดสอนนอกจากพระพุทธเจ้า เป็นผู้ปกครองต้องควบคุมผัสสะทั้งหกนั่นแหละนำไปสู่โลกนิพพาน
วิวาทะ 57 ยังมีคำว่า ตัวกู อยู่ นั่นคือมีตัวอธรรมครอบครองจิตใจอยู่ ไล่อธรรมออกไป ตัวกูของกูก็หมดไป
วิวาทะ 58 มุ่งทางมหาเทพจะสู่พุทธภูมิ ต้องผ่านสงครามสวรรค์ ตอบ ภูมิธรรมภูธร
วิวาทะ 59 สุจินต์ บริหารวนเขต กับ 5 ผู้รู้วิพากษ์ธรรมะ โลก-ธรรม ทีวีรัฐสภาช่อง 10
วิวาทะ 60 อย่าคิดว่าคนที่ไม่มีศาสนาเขาเป็นคนเลว ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ไม่ใช่เลย เขาใช้เหตุผล แบบไอสไตน์ไง พุทธยุคใหม่ เป็นพุทธกาลามสูตร วิทยาศาสตร์
วิวาทะ 61 มนุษยธรรมเป็นหลักการของศาสนาพุทธ บารัว GBB--G ถูกแล้ว แต่โลกประชาธิปไตยยุโรปอเมริกาก็มาจากหลักพุทธศาสนานั้นเอง หากแต่คนไทยประเทศที่นับถือพุทธศาสนากลับไม่เข้าใจประชาธิปไตยเลยเพราะไม่รู้พุทธศาสนาโง่อะไรเช่นนี้?
วิวาทะ 62 Hong Nguyen The law of Cause and Effect สอนเหตุและผล นั้นแหละเหตุ 3 ประการ lust(กามตัณหา) self ego unself ego ภวะ อยากใหญ่อยากโต วิภวะ ไม่อยากต่ำต้อยด้อยอำนาจ
วิวาทะ 63 นิทานจากบารัวGBB-G เรื่องนายขมังธนูตัวเล็ก ชนะสงคราม มาเป็นพระพุทธเจ้า
วิวาทะ 64 Yes. it's friendship it's one's best life of all lives.มิตรภาพนั้นเองบอกถึงชีวิตที่มีความสุขBARUA
วิวาทะ 65 สภาวะจิตเสื่อมแท้จริงเป็นอย่างไรคะ? หลงลืมสติไปอย่างสุด ๆ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสัปปุริษธรรม7ไปหมด
วิวาทะ 66 ฺBarua tells of suffering and how to makeoneself heart clean and empty
วิวาทะ 67 องคุลีมาล บอกคนยุคใหม่สำเร็จธรรมะได้แน่ และได้ฉับพลันด้วยพลังแห่งปัญญาที่เปลี่ยนความคิดไปได้ทันที
วิวาทะ 68 ขอให้อธิบายเรื่อง จิตเสื่อม หลงลืมสติไปอย่างสุด ๆ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสัปปุริษธรรม 7 ไปหมดเลย
วิวาทะ 69 ตอบ Alex Joy GBB-G ให้เข้าใจคุณธรรมพระอรหันต์แบบง่าย ๆ ท่านคิดอย่างเดียว ให้คนที่ฟังท่านสำเร็จรู้อย่างที่ท่านรู้
วิวาทะ 70 BuDhan Barue ไปสู่ดวงใจที่ว่างเปล่า ระเบิดขึ้นซึ่งสติปัญญาแจ่มแจ้ง รู้โลกเห็นโลกแล้วเบื่อหน่ายโลกไปสุด ๆ เบื่อเกลียดกามวัตถุแห่งความใคร่(สตรี)ไปแบบขยะแขยงไม่อยากพบเห็นเลย
วิวาทะ 71 to rebirth find what or who bring the soul to rebirth that's the thieve Kill them to pass to NIRVANA การเกิดใหม่ อะไร? ใคร? เกิดใหม่? หาให้พบ แล้วฆ่าทิ้งเสีย จึงเปิดทางสู่นิพพานได้
วิวาทะ 72.Rebirth to Alex Koy to see not rebirth after death but in life การเกิดใหม่ ไม่ใช่หลังตายไปแล้ว แต่เกิด-ตายตอนเราเองมีชีวิตอยู่นี่เอง หาให้พบนั่นแหละการบรรลุอรหันต์ละ
วิวาทะ 73.Barue yes, the most truth of the Cause and Effect or Sciense ถูกแล้ว สัจธรรมที่สุดยอดคือ ทำเหตุ ให้ตรงกับผล ให้ได้ นั่นแหละแบบวิทยาศาสตร์ทางธรรมะละ นิพพาน
วิวาทะ 74.When you think of war war will come to you with death ในเมื่อท่านเฝ้าคิดถึงสงคราม สงครามก็จะมาสู่ท่าน พร้อมกับความตาย
วิวาทะ 75 สัจธรรมสมาธิ และสงครามโลกจิตวิญญาณ ไม่เคยมีเปิดเผยมาก่อนนี่แหละเรื่องสุดลับสำหรับโลกสู่นิพพาน แด่ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 76 ทำไมหมอจึงไม่บรรลุธรรมทั้ง ๆ ที่เรียนเรื่องกายสังขารมามาก กลุ่มพุทธภูมิ ไม่หรอก หมอนี่แหละได้โอกาสดีกว่าคนอื่นหลายเท่าในเมื่อคุ้นเรื่องคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ และคนตายกว่าคนทั้งหลาย
วิวาทะ 77.ต้องมีพรหมวิหาร 4 จึงจะสำเร็จ ถูกต้องไหมคะ ไม่ใช่ ต้องฆ่ากามตัณหา ภะวะตัณหา และ วิภะวะตัณหา เหตุของทุกข์ ในธรรมจักกัปปะวัตนสูตร ให้มองที่เรื่องเหตุ และ ผล ให้ตรงกันชัดเจน แล้วทำลายเหตุแห่งผลลคืออริยมรรคเสีย นั่นเอง
วิวาทะ 78 ปลีกวิเวกในป่าช้าผีดิบ สุสานสุขาวดี วันอาสาฬหบูชา 2562 ...ฟังดนตรีแห่ศพของพวกป่าช้ามาบรรเลงต้อนรับสนั่นตลอดคืน
วิวาทะ 79 Full Moon innoccent heart to NIRVANA จันทร์เพ็ญเต็มดวง บอกใจที่ไร้มลทินไปทุกอย่าง นั้นแหละโลกนิพพานที่ บังเกิดขึ้นในดวงใจเรานี้เอง
วิวาทะ 80 to Barue Yes, what is a life? How a life live and walk? ถูกแล้ว ชีวิตคืออะไร?ชีวิตอยู่ไปอย่างไร? เดินไปอย่างไร? ปฏิบัติต่อชีวิตให้ถูกต้อง แล้วอาศัยชีวิตนั้นเองทำวิปัสสนารู้แจ้ง การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้
วิวาทะ 81.นิมิตเกิดจากเก่งสมาธิ หากไม่เก่งอย่าพูดเลย เพราะเท่ากับบอกทางผิดเขา และผู้รู้จะหัวเราะเยาะเอา ต้องเก่งถึงระดับอุปปจาระสมาธิ ไปถึง อัปนาสมาธิ เกิดนิมิตระลึกชาติได้ และถอดดวงจิตออกไปท่องเที่ยวได้ เนรมิตอะไรก็ได้
วิวาทะ 82. ฆราวาสสามารถบรรลุธรรมได้ นี่แหละโลกใหม่เลยละ และผู้บรรลุย่อมย่อมมั่นใจในเหตุในผล ที่ตนบรรลุนั้นเอง และแนวทางคือบรรลุด้วยพลังแห่งปัญญา ไม่เกี่ยวกับศีลสมาธิเลยก็ได้นี่แหละเรื่องใหม่เอี่ยมสำหรับโลกยุคใหม่ และที่ลัดสู่อรหันต์เลยทีเดียว
วิวาทะ 83 หมอเสนอ9เท็กนิคเพื่อดูแลสมองให้ชาญฉลาด พบเรื่องลมหายใจเข้าออกพบวิธีแบบเดียวกับการฝึกสมาธิและระบบปราณของพระกรรมฐาน-ธุดงค์ แต่ไม่สามารถบอกวิธีปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพานต่อไปได้ นั่นแหละที่ขาดอยู่นิดเดียวก็บรรลุแล้ว
วิวาทะ 84..ผู้รู้แจ้งลึกซึ้งแล้วก็ย่อมออกมาจากป่ามาใช้เทกนิคโลกยุคใหม่ เผยแผ่พระธรรมมรรคผลช่วยคนทั้งโลก ด้วยการกดปุ่มธรรมะก็ไปได้ทั่วโลกทุกเนื้อที่ทุกตารางนิ้วแผ่นดินโลกเลย
วิวาทะ 85..ถามกลุ่มพุทธภูมิผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า รู้ได้อย่างไรว่าท่านได้รับพยากรณ์มาว่าเป็นพระนิยตะโพธิสัตว์ แล้วมีแต่คำข่มขู่ ใครปรามาสบาปหนัก นี่แหละเลินเล่อจนกลายเป็นความไม่เอาไหน ทำให้ขาดความเชื่อไปเลย
วิวาทะ 86 สู่คำตอบสำคัญสำหรับเยาวชนคนในโลกยุคใหม่ สู่จุดจบที่แท้จริง ทางบรรลุมรรคผลนิพพานทันใด น่าชื่นใจจากเยาวชนอิตาลี ตามโพสต์ของ Gothami Huang Gothami HuangGautama Buddha and Buddhism GBB-G 1 มิถุนายน เวลา 02:56 น. ·
วิวาทะ 87..ลิซ่า Lisa Pranpriya Manobal เยาวชนไทยนักร้องก้องโลกยุคนี้เชี่ยวชาญใช้สมาธิสูงสุดในการปฏิบัติงานเต้นรำขับร้องอาชีพของตนอย่างสูงสุดๆฝึกฝนตนเป็นคนขยันฆ่ากิเลสความขี้เกียจไปหมดสิ้นจากใจนี่แหละการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติงานละ
วิวาทะ 88..อนัตตลักขณะสูตร The Stories of Anatta or On Insubstantiality or Non - Self:
วิวาทะ 89 ตัวอย่างพระผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชีวิต ทำเตโชกสิณ เพ่งดวงอาทิตย์ตั้งแต่อายุ 1 ขวบ เอาป่าช้าเป็นสนามรบกามกิเลส ประวัติพระนักปฏิบัติ
วิวาทะ 90..มีผู้ตั้งตนเป็นพุทธะ อดีตสส.4สมัยมาถึงนางสุจินต์ บริหารวรรณเขต อดีตแม่ชีคริสต์ รวมปัญหาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยเผชิญปัญหารอบด้าน
วิวาทะ 91..ประสพการณ์ทางธรรมปฏิบัติ แสงสีเขียวทำให้ตกใจ อยากรู้ว่าเป็นอะไรแน่ เป็นนิมิต เกิดจากสมาธิที่เก่งพอสมควรแก้ด้วยกสิณ ถึงเวลาฝึกชั้นสูงไปกว่า...ฝึกอากาสกสิณเพื่อนิพพานอันว่างเปล่า..
วิวาทะ92..อุทยานธรรมดงยาง จังหวัด ศรีสะเกษ 1 มกราคม 2019 · 31 ธันวา​ 61 สู่​ 1 มกรา 62 .... เค้าท์ดาว​ เค้าท์ธรรม​ ส่งท้ายปี ด้วยการทำดี​ เนสัชชิกปฏิบัติธรรม ณอุทธยานดงยางศรีสะเกษ
วิวาทะ 93 5 ปีผ่านไป ไวเหมือนโกหก เปรียบเทียบวันนี้ กับ 5 ปีที่แล้วค่ะ ปีนี้มีริ้วรอยใต้ดวงตามากขึ้น
วิวาทะ 94..มุสลิม ปัญหามุสลิมโลก Muslims, Muslim World Problems
วิวาทะ 95. ความรักที่ถูกบังคับ มีมาแต่ประวัติศาสตร์ดูนบีมุฮัมมัดเป็นตัวอย่าง
วิวาทะ 96. ทฤษฎีสมาธิฝ่ายแพทย์พบทฤษฎีสมาธิฝ่ายพระนักปฏิบัติ 9 เทคนิก
วิวาทะ 97 ปัญหาของคณะสงฆ์ไทย ปัญหาพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธทั่วประเทศกำลังสนใจกันอยู่
วิวาทะ 98 ปัญหาคณะสงฆ์ไทยข ปัญหาพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทั่วประเทศกำลังสนใจกันอยู่(ตอนที่ 2) ผิดพระวินัย สังฆาทิเสส ปู่แสง
วิวาทะ 99 พระอาจารย์สิริปันโน อดีตลูกชายอภิมหาเศรษฐีที่สละสิทธิมรดกมูลค่า2แสนกว่าล้านบาท สำนักสงฆ์เต่าดำ ทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี
วิวาทะธรรมพิจารณ์ วาทะตอบโต้สัจธรรมรอบทิศ สู่สุดยอดมรรคผลอันสูงสุด ผ่านเฟสบุ๊คทั่วโลกแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.