ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่

 

 Thai- English- China- Hindi- Russia- Arab- Indonesia-Loa –Srilanga- Vietnam- Cambodia- Malaysia-Japan

ความขยัน นี่แหละธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศ ทุกวัย  ทุก ๆ สถานะความเป็นอยู่
Diligence is the Dharma for the whole world, all ages, all living conditions.

 

 

    

∞∞∞∞ ∞

1.Thai

2.English

3.China

4.Hindi

5.Russia

6.Arab

7.Indonesia

8.Loa

9.Srilanga

10.Vietnam

11.Cambodia

12.Malaysia

13.Japan

∞∞∞∞∞

1. Thai

 

ความขยัน นี่แหละธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศ ทุกวัย  ทุก ๆ สถานะความเป็นอยู่
Diligence is the Dharma for the whole world, all ages, all living conditions.

ความขยัน คำว่า ขยัน  ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินว่ามีใครบอกท่านว่าเป็น ธรรมะ ข้อสำคัญมากในหลักธรรมพระพุทธศาสนา ไม่มีธรรมะข้อไหน นอกไปจากข้อนี้คือคำว่า ขยัน  ส่วนคำตรงข้ามคือคำว่า  ขี้เกียจ นั่นไม่ใช่ธรรมะ หากเรามีความขยันแล้ว ความขี้เกียจก็จะไม่มี วายวอดไปเอง ฉะนั้นคำว่าขยันเป็นธรรมะสากลอันสูงสุดสำหรับคนทุกคนในโลกไปเลย คนทุกหมู่ ทุกเหล่า ทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกอาชีพ  ทุกวัย ทุกเพศ  มีหน้าที่ปฏิบัติธรรมข้อที่ว่า ขยัน นี้ทั้งสิ้น เพราะธรรมะข้อนี้ให้ประโยชน์สถานเดียว ให้ร่ำรวยก็ด้วยธรรมะขยันนี้ ให้บรรลุเป้าหมายใดใด ผลประโยชน์ใดใด ก็ด้วยธรรมะขยันนี้ และความหมายที่สูงส่งสูงสุดที่คนทั้งหลายไม่รู้ก็คือ ความขยันนี้แหละนำไปสู่มรรคผลนิพพานในพระพุทธศาสนา และความขยันนี้เองที่เป็นวิถีทางนำมาซึ่งสมาธิ ทำอะไรด้วยความขยันนี่เองนำไปสู่สมาธิชั้นสูงไปตามลำดับ และไปสู่จุดสูงสุดแห่งอริยมรรค อริยผล ระดับสูงสุดตามที่พุทธองค์ทรงสอนไว้ คือ  อรหันตนิพพานไปเลย โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ อย่างสามัญชน คนธรรมดา ๆ  แต่นั่นแหหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำคัญจริง ๆ ตามที่ Phayap Panyatharo ได้แสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของ Praman Sriwiriyanoopap 16 มิ.ย. 2020 23:31

: เป็นการฝึก ฝึกจากการทำงาน อย่างที่ว่านั่นเอง คือ ฝึกจากการทำอะไร ๆ ก็เป็นสมาธิได้ นั่นแหละ อ่านหนังสือ ล้างชาม กวาดบ้าน มันเกิดจากเวลาเราทำงานนั้น จิตเราตั้งใจทำจริงๆ มันก็นิ่งอยู่กับงานที่เราทำนั่นเอง ...หากเราเข้าใจสมาธิ มันเป็นลักษณะของ คณิกะสมาธิ คือสมาธิชั่วคราวนั่นเอง ก็ฝึกไปจากการทำงาน ตั้งใจทำ ทำให้แล้วเสร็จทำให้ดี อย่างฝึกร้องเพลงนั่นแหละ ตั้งใจ ร้องให้เก่ง ร้องให้ดี หรือ ฝึกต่อยมวย ต่อยให้แม่น ต่อยให้หนัก และ ทำอะไร ๆ ก็ตาม ต้องตั้งใจทำจริง ๆ หรือ อย่างนี้ก็ชัดเจน คือทำอะไร ทำด้วยความขยัน อย่าขี้เกียจ นี่แหละฝึกสมาธิอย่างดีเป็นธรรมชาติเลยเพียงทำอะไรทำด้วยความขยันอย่าขี้เกียจเท่านั้นเองเป็นการฝึกสมาธิอย่างดีเยี่ยมและได้ประโยชน์ทางการงานอาชีพไปพร้อมกันเลย และต้องให้ชนะ ต้องให้งานเสร็จ และเสร็จให้ดี นั่นแหละการฝึกสมาธิอย่างดีเลย ทีนี้ หากเราไปนั่งสมาธิต่อ แบบว่าทำงานด้วยความขยันมาทั้งวันแล้วไปพักผ่อน ด้วยการนั่งสมาธิ หายใจเข้าไป หรือบริกรรมพุทโธ ยุบหนอพองหนอ ตามหลักสมาธิปฏิบัติ ทำสมาธิเองเลย มันก็จะง่ายขึ้น ไปสู่อุปจาระสมาธิได้ง่าย ขึ้น เรื่องที่ว่านั้น มันพิศูจน์ด้วยตัวเราเองได้นะ เราจะรู้ตัวเราเองว่า นั่นแหละจิตมันนิ่ง มันรวมพลังเพื่อจะทำงานให้แล้ว ให้เสร็จให้ดี ให้ต่อยปากคู่ต่อสู้ได้แม่นน๊อคมันทันทีได้ นักมวยน่ะ  ให้สำเร็จ เราต้องเข้าใจก่อนว่า สมาธิคืออะไร สมาธิเป็นรื่องของจิต จิตมารวมกัน แล้ว นิ่ง นี่แหละสมาธิ มันนิ่งได้เพราะอะไร เราก็สังเกตเอาเองได้ ทดลอง พิศูจน์ได้ อย่างเช่น คนไม่เคยนั่งสมาธิเลย นี่ ยังไม่รู้เลยว่าสมาธิคืออะไร ก็ให้ลองทำกายตัวเองนิ่ง มือไม้ แขนขา เท้า อวัยวะ ให้นิ่ง เป็นกายนิ่งก่อน สักหน่อย ใจมันก็จะนิ่ง คือความคิดมันจะหยุดคิดไปที่อื่นมันจะนิ่งตามกายไป เมื่อเราได้พบกับคำว่าใจนิ่ง นั่นแหละคือ คณิกะสมาธิละ และสมาธินั้นคือ ใจมันนิ่ง มันนิ่งได้ไม่นาน มันก็โลดไป เราก็ดึงมามานิ่งใหม่ มันก็อาจจะนิ่งไปได้นานกว่าเดิม แต่ก็โลดไปอีก ตามความคิด มันคิดเร็ว กระโดดไปเร็ว แต่เราได้มาพบสภาวะจิตนิ่ง นี่แหละได้รู้จักแล้วว่า สมาธิ คืออะไร มันนิ่งชั่วคราวแล้วโลดไป เอามาใหม่ มันก็นิ่งไปอีกชั่วคราวแล้วโลดไป นี่แหละ คณิกะสมาธิ คนที่มารู้จัก ใจที่มันนิ่ง นี่แหละ จะพบว่า การที่ใจนิ่งนี่มันมีความสงบและสุขอย่างประหลาด นี่แหละเลยจะชอบสมาธิขึ้นมาเลย อยากฝึกต่อ แต่มันทำให้นิ่งไปนานยังไม่ได้ ต้องฝึกต่อไป จนทำได้นาน นั่นแหละเป็นอุปปะจาระสมาธิ นี่ว่าไปตามตำราเลยนะ เพราะมันตรงตามตำราเลย ต่อเมื่อเราชำนาญ นิ่งได้นานเป็นนาที ๆ หรือถึงชั่วโมง จึงเป็น อุปะจาระสมาธิ มาระดับนี้ก็เข้าภาวะ ระลึกชาติได้ ต่อไปถึงระดับ อัปนาสมาธิ ก็บรรลุธรรม ฉะนั้น ไม่ต้องไปวัดหรอก ทำงานการอาชีพของเราที่บ้านนั่นแหละ แต่ทำอย่างขยันขันแข็งและตั้งใจทำจริง ๆ ให้เสร็จลงโดยรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สมาธิก็ก่อตัวขึ้นเอง อย่างดีกว่าไปนั่งง่วงเหงาหาวนอนแบบคนแก่ ๆ ที่วัดอีก...นั่นแหละ ถูกต้องแล้ว:-

ฉะนั้น ความขยัน นี่แหละเป็นธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศ ทุกวัย  ทุก ๆ สถานะความเป็นอยู่ แม้มหาเศรษฐี หรือกระยาจก  ผู้ทรงอำนาจสูงสุดเหนือคนทั้งหลาย หรือแม้คนต้อยต่ำไร้อำนาจวาสนาอย่างสิ้นเชิง ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุก ๆ การงานอาชีพในโลกนี้ แม้โลกอื่นก็ตาม ให้ปฏิบัติธรรมขยันนี้แล้วมีแต่จะได้ประโยชน์ ได้ความสำเร็จในชีวิต เศรษฐกิจ ร่ำรวย มหาศาล ความเป็นอยู่มีความสุข  และสูงสุดสู่โลกมรรคผลนิพพานอมตะสถานที่ไร้ทุกข์อนันตกาล ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

∞∞∞∞∞

2. English

 

Diligence is the Dharma for the whole world, all ages, all living conditions.
ความขยัน นี่แหละธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศ ทุกวัย  ทุก ๆ สถานะความเป็นอยู่

Diligence The word diligence, you may have never heard that someone is telling you that it is a very important Dharma in Buddhism. No dharma Other than this is the word diligence and the opposite word is lazy, which is not Dharma. If we are already diligent Therefore, the word diligence is the highest universal Dharma for all people in the world. All people, all groups, all nations, all religions, all professions, all ages and genders have the duty to observe this diligence. Because this Dharma is the only benefit To become wealthy with this diligent Dharma To achieve what goals? Any benefit With this diligent Dharma And the highest meaning that many people do not know is This diligence leads to the death of nirvana in Buddhism. And this diligence is the way to bring concentration Doing things with diligence leads to high concentration, respectively. And to the highest point of the highest rank of the Noble Aristocracy, as the Lord Buddha taught him: Arhat Nirvana. Please read the following, as ordinary people, ordinary people, but that is a really big story, as Phayap Panyatharo commented on Praman Sriwiriyanoopap's post. 16 Jun 2020 23:31

: It is a practice training from work. The thing is that practicing from doing anything is a meditation. Reading books, washing dishes, sweeping the house. It happens when we do that job. Our mind is really determined to do it. It is still still with the work that we do. ... if we understand meditation It is a characteristic of Kanika. Meditation is temporary meditation. Practiced from work, intended to complete and completed well Like practicing singing, intending to sing well, sing well, or practice punching, boxing, punching, punching hard, and doing whatever you really want to do. Practicing good concentration naturally. Just doing something, doing with diligence, do not be lazy. It is an excellent meditation practice and can benefit your career at the same time. And must win Have to finish And finish well That's the practice of meditation. Now, if we continue to meditate Like working diligently all day and going to rest By meditating, breathing in, or performing bodily movements. According to meditation practice Meditate by yourself It will be easier To the concentration of things easier that matter It can be proven by ourselves. We will know ourselves that That's it. The mind is still. It has the power to work. To finish well To punch the opponent's mouth accurately. Knock it immediately. Get a boxer. We must first understand what meditations are. Meditations are the minds of the mind. Then come together. We have observed that we have tried experiments such as people who have never meditated. This is not yet known what meditation is. Then try to keep your body calm, hands, arms, legs, feet, organs to be still. Meaning that the mind will stop thinking elsewhere, it will remain calm When we encounter the word "mind that is still," means "Kanika", and "meditation" is that the heart is still. It may be more stable than before. But then jump again as thought. It thinks fast, jumps quickly, but we have found a state of mind This is what you already know about meditation. It is temporarily silent and then re-introduced. It is temporarily silent and then it is gone. Kanika concentrates. People who come to know their mind are still, will find that this stillness is there. Peace and weirdness of happiness This is why I like to concentrate, so I want to continue practicing, but it makes me stay still for a long time. This says that according to the book. Because it corresponds to the book Only when we specialize Can be still for a minute or an hour and therefore is a meditation Coming to this level, then can enter the state of memory, continue to reach the level of meditation, then achieve Dharma, so do not go to the temple Our career at home. But diligently and diligently do it really quickly, efficiently Meditation began to form by itself. Better than going to sit and sleepy like an old man at the temple again ... That's it. Correct: -

Therefore, this diligence is the Dharma for the whole world, all ages, all living conditions, even the billionaire or the most powerful raven over people. Or even a low-spirited person, completely without power, of every race, religion, and occupation in this world Even if other worlds To practice this diligence and will only benefit Achieving success in an economy of great wealth, well-being, happiness And the highest to the world of Nirvana, immortality, the place without infinite suffering According to the teachings of the Lord Buddha

∞∞∞∞∞

3. China

 

勤奮是全世界,所有年齡,所有生活條件的佛法。
ความขยัน นี่แหละธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศ ทุกวัย  ทุก ๆ สถานะความเป็นอยู่

勤奮是全世界,所有年齡,所有生活條件的佛法。

勤奮:勤奮一詞,您可能從未聽過有人告訴您這是佛教中非常重要的佛法。沒有佛法除此之外,“勤奮”一詞是相反的,而“懶惰”一詞則不是“佛法”。如果我們已經勤奮因此,勤奮一詞是全世界所有人的最高普遍佛法,所有人民,所有群體,所有民族,所有宗教,所有職業,所有年齡和性別的人都有義務遵守這一勤奮。因為這個佛法提供了一個地方的好處用這個勤奮的佛法致富要實現什麼目標?任何好處用這個勤奮的佛法許多人不知道的最高含義是這種努力導致佛教中的必殺技死亡。這種勤奮是集中精力的方式勤奮地做事分別導致高度專注。就像佛陀教他的那樣,達到最高貴族等級的最高點請讀以下容,作為普通百姓,是普通百姓,但這真是個大故事,正如Phayap Panyatharo在Praman Sriwiriyanoopap的帖子中所評論的2020年6月16日23:31

:這是從工作中進行的實踐訓練。問題是,從做任何事情開始練習都是一種冥想,讀書,洗碗,打掃房屋,這都是在我們完成這項工作時發生的。我們的決心是堅定的。我們所做的工作仍然存在。 ...如果我們了解冥想這是卡尼卡(Kanika)的一個特徵,冥想是暫時的冥想。從工作中實踐,意在完善完成就像練習唱歌,想要唱歌,唱歌或嘗試打拳,拳擊,打拳,用力打拳,做自己想做的事情一樣,這很清楚:做事,努力,不要懶。自然地練習良好的專注力,只要做些事,勤奮地做,就不要懶,這是一種很好的冥想練習,可以同時使您的事業受益。而且必須贏必須完成並做好那是冥想的方式現在,如果我們繼續冥想就像整日勤奮工作,休息一樣通過冥想,呼吸或進行身體運動。獨自冥想會更容易集中精力讓事情變得容易可以自己證明。我們會知道就是這樣,頭腦還是靜止的。它具有工作的力量。做得好要準確地打對手的嘴,立即敲門,找一個拳擊手,我們必須首先了解什麼是冥想,冥想是頭腦的思想,然後聚在一起。我們也可以觀察自己去嘗試和測試力量,例如那些從未沉思的人,這還不知道什麼是冥想。然後嘗試使您的身體靜止不動,手,臂,腿,,器官保持一點平靜,然後您的思想將保持靜止意味著頭腦將停止在別處思考,它將保持鎮定當我們遇到“靜止的心”這個詞時,意味著“卡尼卡”,而“冥想”則是心在靜止。它可能比以前更穩定。但是然後又跳了起來,它想的很快,跳得很快,但是我們已經找到了一種心態這是您已經知道的關於冥想的知識:它是暫時沉默的,然後被重新引入。和平與幸福的怪異這就是為什麼我喜歡專心致志,所以我想繼續練習,但是這讓我很長時間了,直到很長時間我仍然不需要練習。這是根據書上所的。因為它對應於書只有當我們專注於可以靜止一分鐘或一個小時,因此是一種冥想達到這個水平,便可以進入記憶狀態,繼續達到冥想的水平,然後達到佛法,所以不要去廟宇我們在家的職業。但是努力,勤奮地真正快速,有效地做到這一點冥想開始自行形成。勝過再次像老頭子一樣在廟裡坐著昏昏欲睡...就是這樣。正確:-

因此,盡職調是全世界,所有年齡,所有生活條件的佛法,甚至是億萬富翁或對人類最強大的掠奪。甚至是這個世界上每個種族,宗教和職業都完全沒有權力的虛弱的人即使其他世界進行這種勤奮工作只會受益在財富,幸福,幸福的經濟中取得成功涅rv世界最高的地方,永生,沒有無限痛苦的地方根據佛陀的教s

∞∞∞∞∞

4. Hindi

 

परिश्रम पूरी दुनिया के लिए धर्म है, सभी उम्र, सभी रहने की स्थिति।
ความขยัน นี่แหละธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศ ทุกวัย  ทุก ๆ สถานะความเป็นอยู่

परिश्रम पूरी दुनिया के लिए धर्म है, सभी उम्र, सभी रहने की स्थिति।

परिश्रम शब्द परिश्रम, आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई आपको बता रहा है कि यह बौद्ध धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। कोई धर्म नहीं इसके अलावा अन्य शब्द परिश्रम है और विपरीत शब्द आलसी है। यह धर्म नहीं है। अगर हम पहले से ही मेहनती हैं इसलिए, परिश्रम शब्द दुनिया के सभी लोगों के लिए सर्वोच्च सार्वभौमिक धर्म है। सभी लोगों, सभी समूहों, सभी देशों, सभी धर्मों, सभी व्यवसायों, सभी उम्र और लिंगों का कर्तव्य है कि वे इस परिश्रम का पालन करें। क्योंकि यह धर्म ही लाभ है इस मेहनती धर्म के साथ अमीर बनने के लिए क्या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए? कोई लाभ इस मेहनती धर्म के साथ और उच्चतम अर्थ जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं वह है इस परिश्रम से बौद्ध धर्म में निर्वाण की मृत्यु होती है। और यह परिश्रम एकाग्रता लाने का मार्ग है परिश्रम के साथ चीजें करने से क्रमशः उच्च एकाग्रता प्राप्त होती है। और महान कुलीन वर्ग के सर्वोच्च पद के लिए, जैसा कि भगवान बुद्ध ने उन्हें सिखाया था कृपया सामान्य लोगों, सामान्य लोगों के रूप में, निम्नलिखित पढ़ें, लेकिन यह वास्तव में एक बड़ी कहानी है, जैसा कि चरण पान्यथारो ने प्रामन श्रीवीरियोनोपाप की पोस्ट पर टिप्पणी की। 16 जून 2020 23:31

: यह काम से एक अभ्यास प्रशिक्षण है। बात यह है कि कुछ भी करने से अभ्यास करना एक ध्यान है। किताबें पढ़ना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना। यह तब होता है जब हम वह काम करते हैं। हमारा मन वास्तव में इसे करने के लिए दृढ़ है। यह अभी भी उस काम के साथ है जो हम करते हैं। ... अगर हम ध्यान को समझें यह कनिका की एक विशेषता है। ध्यान अस्थायी ध्यान है। काम से अभ्यास, पूरा करने और अच्छी तरह से पूरा करने का इरादा जैसे गायन का अभ्यास करना, अच्छा गाना गाना, अच्छी तरह से गाना, या पंचिंग, मुक्केबाजी, मुक्का मारना, कठिन मुक्के मारना और जो भी आप वास्तव में करना चाहते हैं, उसका अभ्यास करना। स्वाभाविक रूप से अच्छी एकाग्रता का अभ्यास करना। बस कुछ करना, परिश्रम के साथ करना, आलस्य न करें। यह एक महान ध्यान अभ्यास है और एक ही समय में आपके करियर को लाभ पहुंचा सकता है। और जीतना ही चाहिए खत्म करना है और अच्छी तरह से खत्म करो यह ध्यान का अभ्यास है। अब, यदि हम ध्यान करना जारी रखते हैं पूरे दिन लगन से काम करना और आराम करना ध्यान करने, सांस लेने या शारीरिक क्रियाओं को करने से। ध्यान के अभ्यास के अनुसार खुद से ध्यान करें यह आसान हो जाएगा चीजों की एकाग्रता के लिए यह आसान है यह अपने आप साबित हो सकता है। हम खुद जान जाएंगे कि यही है। मन अभी भी है। इसमें काम करने की शक्ति है। अच्छी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिद्वंद्वी के मुंह को सही ढंग से पंच करने के लिए। इसे तुरंत खटखटाएं। एक बॉक्सर प्राप्त करें। हमें पहले समझना चाहिए कि ध्यान क्या हैं। ध्यान मन के विचार हैं। फिर एक साथ आएं। हम शक्ति का प्रयास करने और परीक्षण करने के लिए खुद को भी देख सकते हैं, जैसे कि जिन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है। यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि ध्यान क्या है। फिर अपने शरीर को गतिहीन रखने की कोशिश करें, हाथ, हाथ, पैर, पैर, अंग थोड़ा शांत रहें, फिर भी आपका दिमाग शांत रहेगा मतलब कि मन कहीं और सोचना बंद कर देगा, वह शांत रहेगा जब हम शब्द "मन जो अभी भी है," का अर्थ है "कनिका", और "ध्यान" का अर्थ है कि हृदय अभी भी है। यह पहले से अधिक स्थिर हो सकता है। लेकिन विचार के रूप में फिर से कूदो। यह तेजी से सोचता है, जल्दी से कूदता है, लेकिन हमने मन की एक अवस्था पाई है यह वही है जो आप पहले से ही ध्यान के बारे में जानते हैं: यह अस्थायी रूप से चुप है और फिर फिर से पेश किया गया है। शांति और विचित्रता यही कारण है कि मैं ध्यान केंद्रित करना पसंद करता हूं, इसलिए मैं अभ्यास जारी रखना चाहता हूं, लेकिन यह मुझे लंबे समय तक स्थिर बना देता है। यह कहता है कि पुस्तक के अनुसार। क्योंकि यह किताब से मेल खाता है केवल जब हम विशेषज्ञ होते हैं अभी भी एक मिनट या एक घंटे के लिए हो सकता है और इसलिए एक ध्यान है इस स्तर पर आकर, फिर स्मृति की स्थिति में प्रवेश कर सकता है, ध्यान के स्तर तक पहुंच सकता है, फिर धर्म को प्राप्त कर सकता है, इसलिए मंदिर न जाएं वह घर पर हमारा करियर है लेकिन परिश्रम और लगन से यह वास्तव में जल्दी, कुशलता से करते हैं ध्यान अपने आप बनने लगा। मंदिर में एक बूढ़े आदमी की तरह बैठने और सोने जाने से बेहतर ... यही है। सही बात: -

इसलिए, यह परिश्रम पूरी दुनिया, हर उम्र, हर स्थिति, यहां तक ​​कि अरबपति या सर्वोच्च रैवेन के लिए धर्म है। या यहां तक ​​कि एक कम-उत्साही व्यक्ति, पूरी तरह से शक्ति के बिना, इस दुनिया में हर जाति, धर्म और व्यवसाय के बिना भले ही अन्य दुनिया इस परिश्रम का अभ्यास करने के लिए और केवल लाभ होगा महान धन, कल्याण, खुशी की अर्थव्यवस्था में सफलता प्राप्त करना और निर्वाण की दुनिया में सबसे ज्यादा, अमर, अनंत दुखों के बिना जगह है भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार

∞∞∞∞∞

5. Russia

 

Трудолюбие - это Дхарма для всего мира, всех возрастов, всех условий жизни.
ความขยัน นี่แหละธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศ ทุกวัย  ทุก ๆ สถานะความเป็นอยู่

Трудолюбие - это Дхарма для всего мира, всех возрастов, всех условий жизни.

Трудолюбие. Слово усердие. Возможно, вы никогда не слышали, чтобы кто-то говорил вам, что это очень важная Дхарма в буддизме. Нет дхармы Кроме этого это слово усердие, а противоположное слово ленивое, что не Дхарма. Если мы уже прилежны Следовательно, слово усердие - это высшая универсальная Дхарма для всех людей в мире. Потому что эта дхарма - единственное преимущество Стать богатым с этой усердной Дхармой Для достижения каких целей? Любая выгода С этой усердной Дхармой И самый высокий смысл, который многие люди не знают, это Это усердие приводит к смерти нирваны в буддизме. И это усердие является способом принести концентрацию Делать вещи с усердием приводит к высокой концентрации, соответственно. И до наивысшей точки высшего чина Благородной Аристократии, как учил его Господь Будда: Архат Нирвана. Пожалуйста, прочитайте следующее, как обычные люди, обычные люди, но это действительно большая история, как Phayap Panyatharo прокомментировал сообщение Praman Sriwiriyanoopap. 16 июня 2020 23:31

Это практическое обучение с работы. Дело в том, что практиковать от чего-либо - это медитация. Чтение книг, мытье посуды, уборка дома. Это происходит, когда мы выполняем эту работу. Наш разум действительно полон решимости сделать. Это все еще с работой, которую мы делаем. ... если мы понимаем медитацию Это характеристика Каники, медитация - это временная медитация. Практикуется с работы, предназначенной для завершения и завершения скважины Например, заниматься пением, намереваться хорошо петь, хорошо петь или практиковать удары кулаком, бокс, удары кулаками, удары кулаком и делать то, что вы действительно хотите делать. Практикуйте хорошую концентрацию естественным образом. Просто делайте что-то, делайте с усердием, не ленитесь. Это отличная практика медитации и может принести пользу вашей карьере в то же время. И должен победить Должен закончить И закончить хорошо Это практика медитации. Теперь, если мы продолжим медитировать Люблю работать усердно весь день и отдыхать Медитируя, вдыхая или совершая движения тела. Согласно практике медитации Медитируй сам Будет легче Для концентрации вещей легче, что важно Это можно доказать самим. Мы сами узнаем, что Вот и все. Ум все еще. У него есть сила работать. Хорошо закончить Чтобы точно ударить рот противника. Немедленно постучите в него. Возьмите боксера. Сначала мы должны понять, что такое медитации. Медитации - это умы ума. Затем собраться вместе. Мы наблюдали, что мы пробовали эксперименты с такими людьми, которые никогда не медитировали. Пока не известно, что такое медитация. Затем постарайтесь, чтобы ваше тело было спокойным, руки, руки, ноги, ступни, органы были неподвижны. Это означает, что ум перестанет думать в другом месте, он останется спокойным Когда мы сталкиваемся со словом «ум, который неподвижен», это означает «Каника», а «медитация» заключается в том, что сердце неподвижно. Это может быть более стабильным, чем раньше. Но потом снова прыгай, как думал. Он думает быстро, прыгает быстро, но мы нашли состояние души Это то, что вы уже знаете о медитации: она временно замолкает, а затем снова вводится. Мир и странность счастья Вот почему я люблю концентрироваться, поэтому я хочу продолжать практиковать, но это заставляет меня оставаться на долгое время, мне все еще не нужно практиковаться, пока я не смогу делать это в течение длительного времени. Это говорит о том, что согласно книге. Потому что это соответствует книге Только когда мы специализируемся Может быть еще на минуту или час, и, следовательно, медитация Достигнув этого уровня, затем можно войти в состояние памяти, продолжить достигать уровня медитации, затем достичь Дхармы, поэтому не ходи в храм Наша карьера дома. Но старательно и старательно делаем это действительно быстро, качественно Медитация начала формироваться сама собой. Лучше, чем снова сидеть и спать, как старик в храме ... Вот и все. Верный: -

Следовательно, это усердие является Дхармой для всего мира, для всех возрастов, для всех условий жизни, даже для миллиардера или самого могущественного ворона над людьми. Или даже бесхитростный человек, совершенно без власти, всех рас, религий и профессий в этом мире Даже если другие миры Практиковать это усердие и принесет только пользу Достижение успеха в экономике большого богатства, благополучия, счастья И самое высшее в мире Нирвана, бессмертие, место без бесконечных страданий Согласно учению Господа Будды

∞∞∞∞∞

6. Arab

 

الاجتهاد هو دارما للعالم أجمع ، لجميع الأعمار ، وجميع الظروف المعيشية.
ความขยัน นี่แหละธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศ ทุกวัย  ทุก ๆ สถานะความเป็นอยู่

الاجتهاد هو دارما للعالم أجمع ، لجميع الأعمار ، وجميع الظروف المعيشية.

الاجتهاد ، كلمة الاجتهاد ، ربما لم تسمع قط عن شخص يقول لك أنها دارما مهمة جدا في البوذية. لا دارما بخلاف ذلك هي كلمة الاجتهاد والكلمة المقابلة كسولة ، وهي ليست دارما. إذا كنا مجتهدين بالفعل لذلك ، فإن كلمة الاجتهاد هي أعلى دارما عالمية لجميع الناس في العالم.كل الناس ، جميع الفئات ، جميع الأمم ، جميع الأديان ، جميع المهن ، جميع الأعمار والأجناس عليهم واجب مراعاة هذا الاجتهاد. لأن هذه دارما هي الفائدة الوحيدة لتصبح ثريًا مع هذه الدارما الدؤوبة لتحقيق الأهداف؟ أي فائدة مع هذه دارما الدؤوب وأعلى معنى لا يعرفه الكثير من الناس هو يؤدي هذا الاجتهاد إلى وفاة السكينة في البوذية. وهذا الاجتهاد هو الطريق لتحقيق التركيز يؤدي القيام بالأشياء بجد إلى التركيز العالي ، على التوالي. وإلى أعلى نقطة من أعلى مرتبة للأرستقراطية النبيلة ، كما علمه الرب بوذا: أرهات نيرفانا. يرجى قراءة ما يلي ، كأشخاص عاديين ، أناس عاديين ، لكن هذه قصة كبيرة حقًا ، كما علق Phayap Panyatharo على منشور Praman Sriwiriyanoopap. 16 يونيو 2020 23:31

: إنه تدريب عملي من العمل. الشيء هو أن التمرن من فعل أي شيء هو تأمل ، قراءة الكتب وغسل الأطباق وتجتاح المنزل ، ويحدث ذلك عندما نقوم بهذه المهمة. عقولنا عازمة حقا للقيام بذلك. لا يزال مع العمل الذي نقوم به. ... إذا فهمنا التأمل إنه من خصائص Kanika ، التأمل هو تأمل مؤقت. يمارس من العمل ، ويقصد استكماله بشكل جيد مثل ممارسة الغناء ، نية الغناء الجيد ، الغناء الجيد ، أو ممارسة اللكم ، الملاكمة ، اللكم ، اللكم بقوة ، والقيام بكل ما عليك فعله حقًا. أو هذا واضح: افعل الأشياء ، افعل الاجتهاد ، لا تكن كسولًا. ممارسة التركيز الجيد بشكل طبيعي. مجرد القيام بشيء ما ، والاجتهاد ، لا تكون كسولًا ؛ إنها ممارسة تأمل رائعة ويمكن أن تفيد حياتك المهنية في نفس الوقت. ويجب أن يفوز يجب أن تنتهي والانتهاء بشكل جيد هذه هي ممارسة التأمل ، الآن ، إذا واصلنا التأمل مثل العمل بجد طوال اليوم والراحة عن طريق التأمل أو التنفس أو أداء الحركات الجسدية وفقًا لممارسة التأمل تأمل بنفسك سوف تكون أسهل لتركيز الأشياء أسهل تلك المسألة يمكن إثباته بأنفسنا. سنعرف أنفسنا ذلك هذا كل شيء ، فالعقل لا يزال. لديها القدرة على العمل. لإنهاء جيد لكمة فم الخصم بدقة. اطرقه فورًا. احصل على ملاكم. يجب أن نفهم أولاً ما هي التأملات. التأملات هي عقول العقل. ثم نلتقي. لقد لاحظنا أننا جربنا تجارب مثل الأشخاص الذين لم يتأملوا من قبل ، وهذا لم يعرف بعد ما هو التأمل. ثم حاول أن تحافظ على جسدك هادئًا واليدين والذراعين والساقين والقدمين والأعضاء لتكون ثابتة. بمعنى أن العقل سيتوقف عن التفكير في مكان آخر ، فإنه سيظل هادئًا عندما نلتقي بكلمة "العقل الذي لا يزال" ، تعني "Kanika" ، و "التأمل" هو أن القلب لا يزال. قد يكون أكثر استقرارًا من ذي قبل. ولكن بعد ذلك قفز مرة أخرى كما كان يعتقد ، فهو يفكر بسرعة ، ويقفز بسرعة ، لكننا وجدنا حالة ذهنية هذا ما تعرفه بالفعل عن التأمل. إنه صامت مؤقتًا ثم يُعاد تقديمه. إنه صامت مؤقتًا ثم يختفي. يركز Kanika. الأشخاص الذين يعرفون عقولهم ما زالوا سيجدون أن هذا السكون موجود. السلام والغرابة هذا هو السبب في أنني أحب التركيز ، لذلك أريد الاستمرار في التمرين ، لكن هذا يجعلني لا يزال لفترة طويلة ، ما زلت لا يجب أن أتدرب حتى أتمكن من القيام بذلك لفترة طويلة. يقول هذا حسب الكتاب. لأنه يتوافق مع الكتاب فقط عندما نتخصص يمكن أن يبقى لمدة دقيقة أو ساعة وبالتالي فهو تأمل عند القدوم إلى هذا المستوى ، يمكن بعد ذلك الدخول إلى حالة الذاكرة ، والاستمرار في الوصول إلى مستوى التأمل ، والحصول على دارما هذه هي مهنتنا في المنزل ولكن بجد واجتهاد فعل ذلك بسرعة وكفاءة بدأ التأمل يتشكل بمفرده. أفضل من الجلوس والنعاس مثل رجل عجوز في المعبد مرة أخرى ... هذا كل شيء. صيح: -

لذلك ، فإن هذا الاجتهاد هو دارما للعالم كله ، كل عصر ، كل وضع ، حتى الملياردير أو الغراب الأعلى. أو حتى شخص منخفض الروح ، بدون سلطة ، من كل عرق ودين واحتلال في هذا العالم حتى لو كانت عوالم أخرى لممارسة هذا الاجتهاد وسوف تستفيد فقط تحقيق النجاح في اقتصاد غني بالثروة والرفاهية والسعادة وأعلى إلى عالم السكينة ، الخلود ، المكان بلا معاناة لا نهائية وفقا لتعاليم الرب بوذا

∞∞∞∞∞

7. Indonesia
 

Ketekunan adalah Dharma untuk seluruh dunia, segala usia, semua kondisi kehidupan.
ความขยัน นี่แหละธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศ ทุกวัย  ทุก ๆ สถานะความเป็นอยู่

Ketekunan adalah Dharma untuk seluruh dunia, segala usia, semua kondisi kehidupan.

Ketekunan. Kata ketekunan. Anda mungkin belum pernah mendengar seseorang mengatakan kepada Anda bahwa itu adalah Dharma yang sangat penting dalam agama Buddha. Tidak ada dharma Selain ini adalah kata ketekunan dan kata sebaliknya malas, yang bukan Dharma. Jika kita sudah rajin Oleh karena itu, kata ketekunan adalah Dharma universal tertinggi untuk semua orang di dunia. Semua orang, semua kelompok, semua bangsa, semua agama, semua profesi, semua usia dan jenis kelamin memiliki tugas untuk mengamati ketekunan ini. Karena Dharma ini adalah satu-satunya manfaat Menjadi kaya dengan Dharma yang rajin ini Untuk mencapai tujuan apa? Manfaat apa saja Dengan rajinnya Dharma ini Dan makna tertinggi yang tidak diketahui banyak orang adalah Ketekunan ini menyebabkan kematian nirwana dalam agama Buddha. Dan ketekunan ini adalah cara untuk membawa konsentrasi Melakukan hal-hal dengan tekun masing-masing mengarah pada konsentrasi tinggi. Dan ke titik tertinggi dari pangkat tertinggi Aristokrasi Mulia, seperti yang diajarkan Sang Buddha kepadanya: Arhat Nirvana. Silakan baca yang berikut ini, sebagai orang biasa, orang biasa, tetapi itu adalah cerita yang sangat besar, seperti yang dikomentari Phayap Panyatharo pada pos Praman Sriwiriyanoopap 16 Jun 2020 23:31

: Ini adalah latihan praktik dari tempat kerja. Masalahnya adalah berlatih dari melakukan sesuatu adalah meditasi, membaca buku, mencuci piring, menyapu rumah, itu terjadi ketika kita melakukan pekerjaan itu. Pikiran kita benar-benar bertekad untuk melakukannya. Masih dengan pekerjaan yang kita lakukan. ... jika kita mengerti meditasi Ini adalah karakteristik Kanika, meditasi adalah meditasi sementara. Dipraktikkan dari pekerjaan, dimaksudkan untuk menyelesaikan dan menyelesaikan dengan baik Seperti berlatih bernyanyi, berniat bernyanyi dengan baik, bernyanyi dengan baik, atau berlatih meninju, meninju, meninju, meninju keras, dan melakukan apa pun yang benar-benar ingin Anda lakukan. Mempraktikkan konsentrasi yang baik secara alami. Hanya melakukan sesuatu, melakukan dengan tekun, jangan malas. Ini adalah latihan meditasi yang hebat dan dapat bermanfaat bagi karir Anda pada saat yang sama. Dan harus menang Harus selesai Dan selesai dengan baik Itulah praktik meditasi, sekarang, jika kita terus bermeditasi Seperti rajin bekerja seharian dan mau istirahat Dengan bermeditasi, bernapas dalam, atau melakukan gerakan tubuh, sesuai dengan praktik meditasi Renungkan sendiri Itu akan lebih mudah Untuk konsentrasi hal-hal mudah itu penting Itu bisa dibuktikan sendiri. Kita akan tahu itu sendiri Itu saja, pikirannya tenang. Ia memiliki kekuatan untuk bekerja. Untuk menyelesaikan dengan baik Untuk memukul mulut lawan secara akurat, segera ketuk, dapatkan petinju, pertama-tama kita harus mengerti apa itu meditasi, meditasi adalah pikiran dari pikiran, lalu berkumpul. Kami telah mengamati bahwa kami telah mencoba eksperimen seperti orang yang belum pernah bermeditasi. Ini belum diketahui apa itu meditasi. Kemudian cobalah untuk menjaga tubuh Anda tetap tenang, tangan, lengan, kaki, kaki, organ menjadi diam. Artinya, pikiran akan berhenti berpikir di tempat lain, ia akan tetap tenang Ketika kita menemukan kata "pikiran yang masih", berarti "Kanika", dan konsentrasi itu adalah "hati". Itu masih. Itu tidak berlangsung lama. Mungkin lebih stabil dari sebelumnya. Tetapi kemudian melompat lagi seperti pikiran. Ia berpikir cepat, melompat cepat, tetapi kami telah menemukan keadaan pikiran Ini adalah apa yang sudah Anda ketahui tentang meditasi. Ini diam sementara dan kemudian diperkenalkan kembali. Diam sementara dan kemudian hilang. Kanika berkonsentrasi. Orang-orang yang mengetahui pikiran mereka masih, akan menemukan bahwa keheningan ini ada di sana. Kedamaian dan keanehan Inilah mengapa saya suka berkonsentrasi, jadi saya ingin terus berlatih, tetapi itu membuat saya masih lama, saya masih tidak perlu berlatih sampai saya bisa melakukannya untuk waktu yang lama. Ini mengatakan itu menurut buku. Karena itu sesuai dengan buku Hanya ketika kami berspesialisasi Bisa diam selama satu menit atau satu jam dan karenanya merupakan meditasi Datang ke tingkat ini, kemudian dapat memasuki keadaan memori, terus mencapai tingkat meditasi, kemudian mencapai Dharma, jadi jangan pergi ke kuil Itulah karier kami di rumah Tetapi rajin dan rajin melakukannya dengan sangat cepat, efisien Meditasi mulai terbentuk dengan sendirinya. Lebih baik daripada duduk dan tidur seperti lelaki tua di kuil lagi ... Itu saja. Benar: -

Karena itu, ketekunan ini adalah Dharma untuk seluruh dunia, setiap zaman, setiap status, bahkan miliarder atau gagak tertinggi. Atau bahkan orang yang bersemangat rendah, sepenuhnya tanpa kekuatan, dari setiap ras, agama, dan pekerjaan di dunia ini Bahkan jika dunia lain Untuk berlatih ketekunan ini dan hanya akan mendapat manfaat Mencapai kesuksesan dalam ekonomi dengan kekayaan, kesejahteraan, kebahagiaan yang luar biasa Dan yang tertinggi ke dunia Nirvana, Yang Abadi, tempat tanpa penderitaan yang tak terbatas Menurut ajaran Sang Buddha

∞∞∞∞∞

8.  Loa

 

ຄວາມດຸ ໝັ່ນ ແມ່ນ Dharma ສຳ ລັບທົ່ວໂລກ, ທຸກໄວ, ທຸກສະພາບການເປັນຢູ່.
ความขยัน นี่แหละธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศ ทุกวัย  ทุก ๆ สถานะความเป็นอยู่

ຄວາມດຸ ໝັ່ນ ແມ່ນ Dharma ສຳ ລັບທົ່ວໂລກ, ທຸກໄວ, ທຸກສະພາບການເປັນຢູ່.

ຄວາມດຸ ໝັ່ນ ຄຳ ດຸ ໝັ່ນ, ທ່ານອາດຈະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າມີຄົນບອກທ່ານວ່າມັນແມ່ນ Dharma ທີ່ ສຳ ຄັນຫຼາຍໃນພຸດທະສາສະ ໜາ. ບໍ່ມີທັມມະ ນອກ ເໜືອ ຈາກນີ້ແມ່ນ ຄຳ ທີ່ດຸ ໝັ່ນ ແລະ ຄຳ ທີ່ກົງກັນຂ້າມແມ່ນຂີ້ຄ້ານ, ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນພະ ທຳ. ຖ້າພວກເຮົາດຸ ໝັ່ນ ແລ້ວ ສະນັ້ນ, ຄຳ ວ່າຄວາມດຸ ໝັ່ນ ແມ່ນພະ ທຳ ມະຫາຊົນສູງສຸດ ສຳ ລັບທຸກໆຄົນໃນໂລກ, ທຸກໆຄົນ, ທຸກກຸ່ມ, ທຸກໆປະເທດ, ທຸກສາສະ ໜາ, ທຸກໆອາຊີບ, ທຸກໄວແລະເພດຊາຍມີ ໜ້າ ທີ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມດຸ ໝັ່ນ ນີ້. ເພາະວ່າທັມມະນີ້ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອຈະກາຍເປັນຄົນຮັ່ງມີດ້ວຍ Dharma ທີ່ດຸ ໝັ່ນ ນີ້ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າ ໝາຍ ໃດ? ຜົນປະໂຫຍດໃດໆ ດ້ວຍຄວາມດຸ ໝັ່ນ Dharma ນີ້ ແລະຄວາມ ໝາຍ ສູງສຸດທີ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ແມ່ນ ຄວາມດຸ ໝັ່ນ ນີ້ ນຳ ໄປສູ່ການຕາຍຂອງນິບພານໃນສາສະ ໜາ ພຸດ. ແລະຄວາມດຸ ໝັ່ນ ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ຈະ ນຳ ເອົາຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມີຄວາມດຸ ໝັ່ນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈສູງຕາມ ລຳ ດັບ. ແລະເຖິງຈຸດສູງສຸດຂອງຊັ້ນສູງສຸດຂອງຊັ້ນສູງສຸດຄືພຣະພຸດທະເຈົ້າອົງຊົງສັ່ງສອນເພິ່ນວ່າ: Arhat Nirvana. ກະລຸນາອ່ານຕໍ່ໄປນີ້, ໃນຖານະທີ່ເປັນຄົນ ທຳ ມະດາ, ຄົນ ທຳ ມະດາ, ແຕ່ວ່ານັ້ນແມ່ນເລື່ອງໃຫຍ່ແທ້ໆ, ດັ່ງທີ່ທ່ານ Phayap Panyatharo ໃຫ້ ຄຳ ເຫັນຕໍ່ Praman Sriwiriyanoopap ໃນວັນທີ່ 16 Jun 2020 23:31

: ມັນແມ່ນການຝຶກຊ້ອມການຝຶກຫັດຈາກການເຮັດວຽກ. ສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນແມ່ນການຝຶກຈາກການເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງ ໜຶ່ງ ແມ່ນຈຸດສຸມ. ການອ່ານປື້ມ, ລ້າງຖ້ວຍ, ກວາດເຮືອນ. ມັນກໍ່ເກີດຂື້ນເມື່ອເຮົາເຮັດວຽກນັ້ນ. ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດມັນແທ້ໆ. ມັນຍັງຄົງຢູ່ກັບວຽກທີ່ພວກເຮົາເຮັດ. ... ຖ້າເຮົາເຂົ້າໃຈສະມາທິ ມັນແມ່ນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ Kanika ການຝຶກສະມາທິແມ່ນການນັ່ງສະມາທິຊົ່ວຄາວ. ປະຕິບັດຈາກການເຮັດວຽກ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ ສຳ ເລັດແລະ ສຳ ເລັດເປັນຢ່າງດີ ເຊັ່ນການຝຶກຮ້ອງເພງ, ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮ້ອງໄດ້ດີ, ຮ້ອງໄດ້ດີ, ຫລືຝຶກຫັດຕີ, ຕີ, ຕີ, ຕີກ, ແລະເຮັດຫຍັງກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດແທ້ໆຫລືນີ້ແມ່ນຈະແຈ້ງ: ເຮັດທຸກຢ່າງ, ດຸ ໝັ່ນ, ຢ່າຂີ້ຄ້ານ. ຝຶກຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ດີໂດຍ ທຳ ມະຊາດ. ພຽງແຕ່ເຮັດບາງຢ່າງ, ເຮັດດ້ວຍຄວາມດຸ ໝັ່ນ, ຢ່າຂີ້ຄ້ານມັນເປັນການຝຶກສະມາທິທີ່ດີເລີດແລະສາມາດສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ອາຊີບຂອງທ່ານໃນເວລາດຽວກັນ. ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ຕ້ອງຈົບ ແລະ ສຳ ເລັດໄປດ້ວຍດີ ນັ້ນແມ່ນການຝຶກສະມາທິ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຖ້າພວກເຮົາຍັງສະມາທິຕໍ່ໄປ ມັກເຮັດວຽກຢ່າງພາກພຽນ ໝົດ ມື້ແລະໄປພັກຜ່ອນ ໂດຍການນັ່ງສະມາທິ, ຫາຍໃຈເຂົ້າຫຼືເຮັດກິດຈະ ກຳ ທາງຮ່າງກາຍຕາມການຝຶກສະມາທິ ສະມາທິດ້ວຍຕົນເອງ ມັນຈະງ່າຍກວ່າ ເພື່ອຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງສິ່ງຕ່າງໆງ່າຍຂື້ນ ມັນສາມາດພິສູດດ້ວຍຕົວເອງ. ພວກເຮົາຈະຮູ້ຕົວເອງວ່າ ນັ້ນແມ່ນມັນ, ຈິດໃຈຍັງຢູ່. ມັນມີ ອຳ ນາດໃນການເຮັດວຽກ. ໃຫ້ ສຳ ເລັດໄປດ້ວຍດີ ຕີປາກຂອງຄູ່ແຂ່ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເຄາະທັນທີ. ໄດ້ຮັບນັກມວຍ. ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ອນວ່າການນັ່ງສະມາທິແມ່ນຫຍັງ? ພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າພວກເຮົາໄດ້ທົດລອງທົດລອງເຊັ່ນຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍຄິດສະມາທິ. ນີ້ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າສະມາທິແມ່ນຫຍັງ. ຈາກນັ້ນພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານບໍ່ ເໜັງ ຕີງ, ມື, ແຂນ, ຂາ, ຕີນ, ອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃຫ້ຢູ່ສະຫງົບເລັກນ້ອຍ, ແລ້ວຈິດໃຈຂອງທ່ານກໍ່ຍັງຄົງ ໝາຍ ຄວາມວ່າຈິດໃຈຈະຢຸດຄິດຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ມັນຈະສະຫງົບງຽບ ເມື່ອເຮົາພົບກັບ ຄຳ ວ່າ "ຈິດໃຈທີ່ຍັງມີຢູ່", ມີຄວາມ ໝາຍ ວ່າ "Kanika", ແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນນັ້ນແມ່ນ "ຫົວໃຈ" ມັນຍັງຢູ່ບໍ່ດົນ. ມັນອາດຈະມີຄວາມ ໝັ້ນ ຄົງຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ. ແຕ່ກໍ່ໂດດອີກຄັ້ງຕາມທີ່ຄິດ. ມັນຄິດໄວ, ໂດດໄວ, ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນສະພາບຈິດໃຈ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ແລ້ວກ່ຽວກັບການສະມາທິ: ມັນງຽບສະຫງົບຊົ່ວຄາວແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ ຄືນ ໃໝ່. ສັນຕິພາບແລະຄວາມແປກ ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍມັກຕັ້ງໃຈ, ສະນັ້ນຂ້ອຍຕ້ອງການຝຶກຊ້ອມ, ແຕ່ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຢູ່ເປັນເວລາດົນນານ, ຂ້ອຍຍັງບໍ່ຕ້ອງຝຶກຈົນກວ່າຂ້ອຍຈະເຮັດໄດ້ດົນ. ນີ້ເວົ້າວ່າອີງຕາມປື້ມ. ເພາະມັນກົງກັບປື້ມ ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຊ່ຽວຊານ ສາມາດຢູ່ໄດ້ປະມານ ໜຶ່ງ ນາທີຫລືຊົ່ວໂມງແລະດັ່ງນັ້ນຈິ່ງເປັນສະມາທິ ມາຮອດລະດັບນີ້ແລ້ວສາມາດເຂົ້າສູ່ສະພາບແຫ່ງຄວາມຊົງ ຈຳ, ສືບຕໍ່ໄປເຖິງລະດັບຂອງການສະມາທິ, ຈາກນັ້ນກໍ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດທາງທັມ, ສະນັ້ນຢ່າໄປວັດ ນັ້ນແມ່ນອາຊີບຂອງພວກເຮົາຢູ່ເຮືອນ ແຕ່ດຸ ໝັ່ນ ແລະດຸ ໝັ່ນ ເຮັດຢ່າງໄວວາ, ມີປະສິດທິຜົນ ສະມາທິເລີ່ມຕົ້ນສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍຕົວຂອງມັນເອງ. ດີກວ່າທີ່ຈະໄປນັ່ງແລະນອນຫລັບຄືກັບຊາຍເຖົ້າຢູ່ວັດອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ... ນັ້ນແລ້ວ. ຖືກຕ້ອງ: -

ສະນັ້ນ, ຄວາມດຸ ໝັ່ນ ນີ້ແມ່ນພະ ທຳ ສຳ ລັບທົ່ວໂລກ, ທຸກອາຍຸ, ທຸກສະຖານະການ, ແມ່ນແຕ່ເສດຖີຫລືເສດຖີທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຫລືແມ່ນແຕ່ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຕ່ ຳ ຕ້ອຍ, ບໍ່ມີ ອຳ ນາດ, ຂອງທຸກໆເຊື້ອຊາດ, ສາດສະ ໜາ, ແລະອາຊີບໃດໃນໂລກນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າໂລກອື່ນໆ ເພື່ອປະຕິບັດຄວາມດຸ ໝັ່ນ ນີ້ແລະຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເທົ່ານັ້ນ ການປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດໃນເສດຖະກິດແຫ່ງຄວາມຮັ່ງມີ, ຄວາມຜາສຸກ, ຄວາມສຸກ ແລະສູງທີ່ສຸດໃນໂລກຂອງ Nirvana, ຄວາມເປັນອະມະຕະ, ສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ ຕາມ ຄຳ ສອນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

∞∞∞∞∞

9.Srilanga

 

කඩිසරකම යනු මුළු ලෝකයටම, සියලු වයස්වල අයට, සියලු ජීවන තත්වයන්ට ධර්මයයි.
ความขยัน นี่แหละธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศ ทุกวัย  ทุก ๆ สถานะความเป็นอยู่

කඩිසරකම යනු මුළු ලෝකයටම, සියලු වයස්වල අයට, සියලු ජීවන තත්වයන්ට ධර්මයයි.

කඩිසරකම, කඩිසරකම යන වචනය, එය බුද්ධාගමේ ඉතා වැදගත් ධර්මයක් යැයි යමෙකු ඔබට පැවසීම ඔබ අසා නැත. ධර්මය නැත මේ හැර කඩිසරකම යන වචනය වන අතර ප්‍රතිවිරුද්ධ වචනය කම්මැලි ය, එය ධර්මය නොවේ. අපි දැනටමත් කඩිසර නම් එබැවින් කඩිසරකම යන වචනය ලෝකයේ සියලුම මිනිසුන් සඳහා ඇති ඉහළම විශ්වීය ධර්මයයි.මෙම කඩිසරකම නිරීක්ෂණය කිරීමේ වගකීම සියලුම මිනිසුන්ට, සියලු කණ්ඩායම්වලට, සියලු ජාතීන්ට, සියලු ආගම්වලට, සියලු වෘත්තීන්ට, සියලු වයස්වල සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට ඇත. මන්ද මෙම ධර්මය එකම වාසියයි මෙම කඩිසර ධර්මය සමඟ ධනවත් වීමට කුමන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා? ඕනෑම ප්‍රතිලාභයක් මෙම කඩිසර ධර්මය සමඟ බොහෝ අය නොදන්නා ඉහළම අර්ථය නම් මෙම කඩිසරකම බුද්ධාගමේ නිර්වාණ මරණයට හේතු වේ. මෙම කඩිසරකම සමාධිය ගෙන ඒමට මාර්ගයයි කඩිසරව දේවල් කිරීමෙන් පිළිවෙලින් ඉහළ සාන්ද්‍රණයක් ඇති වේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔහුට ඉගැන්වූ පරිදි, වංශාධිපති වංශාධිපතියන්ගේ ඉහළම තලයට: අර්හාත් නිර්වාණය. සාමාන්‍ය ජනයා, සාමාන්‍ය ජනයා ලෙස කරුණාකර පහත සඳහන් දේ කියවන්න, නමුත් එය ඇත්තෙන්ම විශාල කතාවකි, ප්‍රයාන් ශ්‍රීවිරියානූපාප්ගේ පෝස්ට් ගැන ෆයප් පන්තියාරෝ අදහස් දැක්වූ පරිදි 2020 ජුනි 16 23:31.

: එය රැකියාවෙන් පුහුණුවීම් පුහුණුවකි. කාරණය නම් ඕනෑම දෙයක් කිරීමෙන් පුහුණුවීම සමාධියකි. පොත්පත් කියවීම, පිඟන් සේදීම, නිවස අතුගා දැමීම.අපි එම කාර්යය කරන විට එය සිදු වේ. එය කිරීමට අපේ මනස සැබවින්ම අධිෂ් is ාන කරගෙන සිටී. එය තවමත් අප කරන වැඩ සමඟ ය. ... අපි භාවනාව තේරුම් ගන්නේ නම් එය කානිකාගේ ලක්ෂණයකි. භාවනා කිරීම තාවකාලික භාවනාවකි. වැඩ නිම කිරීම, හොඳින් නිම කිරීමට අදහස් කිරීම සහ හොඳින් නිම කිරීම ගායනය ප්‍රගුණ කිරීම, හොඳින් ගායනා කිරීම, හොඳින් ගායනා කිරීම හෝ පන්ච් කිරීම, බොක්සිං කිරීම, පහර දීම, තදින් පහර දීම සහ ඔබට සැබවින්ම කළ යුතු ඕනෑම දෙයක් කිරීම වැනි දේ කරන්න. නැතහොත් මෙය පැහැදිලිය: දේවල් කරන්න, කඩිසර වන්න, කම්මැලි නොවන්න. ස්වාභාවිකවම හොඳ සාන්ද්‍රණයක් පුහුණු වීම.සමහර දෙයක් කිරීම, කඩිසරව කිරීම, කම්මැලි නොවන්න.එය විශිෂ්ට භාවනා පුහුණුවක් වන අතර ඔබේ වෘත්තියට එකවරම ප්‍රයෝජන ගත හැකිය. ජය ගත යුතුයි අවසන් කළ යුතුයි හොඳින් අවසන් කරන්න ඒක තමයි භාවනා කිරීම.දැන් අපි දිගටම භාවනා කරනවා නම් දවස පුරාම කඩිසරව වැඩ කර විවේක ගන්නවා වගේ භාවනා කිරීමෙන්, හුස්ම ගැනීමෙන් හෝ ශාරීරික චලනයන් සිදු කිරීමෙන් භාවනා පුහුණුවට අනුව තනිවම මෙනෙහි කරන්න එය පහසු වනු ඇත දේවල් සංකේන්ද්රනය කිරීම එම කාරණය පහසු කරයි එය අප විසින්ම ඔප්පු කළ හැකිය. අපි එය අපවම දැන ගන්නෙමු එයයි. මනස තවමත් පවතී. එයට වැඩ කිරීමේ බලය ඇත. හොඳින් අවසන් කිරීමට ප්‍රතිවාදියාගේ කටට නිවැරදිව පහර දීමට.එය වහාම තට්ටු කරන්න.බොක්සර් ක්‍රීඩකයෙකු ලබා ගන්න.මම භාවනාව යනු කුමක්දැයි අප මුලින්ම තේරුම් ගත යුතුය. භාවනාව යනු මනසකි. කිසි විටෙකත් භාවනා නොකළ අය වැනි බලය අත්හදා බැලීමට අපට නිරීක්ෂණය කළ හැකිය.මේ භාවනාව යනු කුමක්දැයි තවමත් හඳුනාගෙන නොමැත. එවිට ඔබේ ශරීරය චලනය නොවී, අත්, අත්, කකුල්, පාද, අවයව ටිකක් සන්සුන්ව තබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න, එවිට ඔබේ මනස නිශ්චලව පවතිනු ඇත මනස වෙනත් තැනක සිතීම නවත්වනු ඇත, එය සන්සුන්ව පවතිනු ඇත තවමත් පවතින මනසයන වචනය අපට හමු වූ විට කානිකායන්නෙහි අර්ථය වන අතර භාවනා කිරීමයනු හදවත තවමත් පවතින බවය. එය පෙරට වඩා ස්ථායී විය හැකිය. නමුත් පසුව සිතූ පරිදි නැවත පනින්න.එය වේගයෙන් සිතයි, වේගයෙන් පනිනවා, නමුත් අපට මානසික තත්වයක් හමු වී ඇත භාවනාව පිළිබඳව ඔබ දැනටමත් දන්නා දෙය මෙයයි. එය තාවකාලිකව නිහ is ව පසුව නැවත හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.එය තාවකාලිකව නිහ is වන අතර පසුව එය නැති වී යයි. කානිකා අවධානය යොමු කරයි. ඔවුන්ගේ මනස දැනගත් අය තවමත් සිටින බව පෙනේ, මෙම නිශ්චලතාවය පවතින බව. සතුට හා සාමය මේ නිසා මම අවධානය යොමු කිරීමට කැමතියි, එබැවින් මට දිගටම පුහුණුවීමට අවශ්‍යයි, නමුත් එය මට තව දුරටත් දිගු කාලයක් ගත කරයි, මට එය දිගු කලක් කළ හැකි වන තෙක් පුහුණු වීමට අවශ්‍ය නැත. මෙය පොතට අනුව බව පවසයි. මන්ද එය පොතට අනුරූප වන බැවිනි අපි විශේෂීකරණය කළ විට පමණි විනාඩියක් හෝ පැයක් නිශ්චලව සිටිය හැකි අතර එය භාවනාවකි මෙම මට්ටමට පැමිණීම, පසුව මතක තත්වයට ඇතුළු විය හැකිය, දිගටම භාවනා මට්ටමට ළඟා විය හැකිය, පසුව ධර්මය සාක්ෂාත් කර ගත හැකිය, එබැවින් පන්සලට නොයන්න අපේ ගෙදර වෘත්තිය එයයි නමුත් කඩිසරව හා කඩිසරව එය ඉක්මනින්, කාර්යක්ෂමව කරන්න භාවනාව තනිවම ආරම්භ විය. දේවමාළිගාවේ නැවත මහලු මිනිසෙකු මෙන් වාඩි වී නිදා ගැනීමට වඩා හොඳයි ... එපමණයි. නිවැරදි: -

එමනිසා, මෙම කඩිසරකම මුළු ලෝකයටම, සියලු වයස්වල අයට, සියලු ජීවන තත්වයන්ට, කෝටිපතියාට හෝ මිනිසුන් කෙරෙහි ඇති බලවත් කපුටන්ට ධර්මය වේ. එසේත් නැතිනම් මේ ලෝකයේ සෑම ජාතියකම, ආගමක හා වෘත්තියක මුළුමනින්ම බලයෙන් තොර පහත් ආත්මයක් ඇති පුද්ගලයෙකු පවා වෙනත් ලෝකයන් වුවද මෙම කඩිසරකම පුහුණු කිරීම පමණක් ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත විශාල ධනය, යහපැවැත්ම, සතුට යන ආර්ථිකයක සාර්ථකත්වය ළඟා කර ගැනීම නිර්වාණ ලෝකයට ඉහළම, අමරණීයභාවය, අසීමිත දුක් වේදනා නොමැති ස්ථානය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් වලට අනුව

∞∞∞∞∞

10.Vietnam

 

Siêng năng là Pháp cho cả thế giới, mọi lứa tuổi, mọi điều kiện sống.
ความขยัน นี่แหละธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศ ทุกวัย  ทุก ๆ สถานะความเป็นอยู่

Siêng năng là Pháp cho cả thế giới, mọi lứa tuổi, mọi điều kiện sống.

Siêng năng Từ siêng năng, bạn có thể chưa bao giờ nghe nói rằng ai đó đang nói với bạn rằng đó là một Pháp rất quan trọng trong Phật giáo. Không pháp Khác với điều này là sự siêng năng từ và từ trái nghĩa là lười biếng. Đó không phải là Pháp. Nếu chúng ta đã siêng năng Do đó, từ siêng năng là Pháp phổ quát cao nhất cho tất cả mọi người trên thế giới. Tất cả mọi người, mọi nhóm, mọi quốc gia, mọi tôn giáo, mọi ngành nghề, mọi lứa tuổi và giới tính đều có nhiệm vụ quan sát sự siêng năng này. Bởi vì Pháp này cung cấp lợi ích của một nơi Để trở nên giàu có với Pháp siêng năng này Để đạt được mục tiêu gì? Bất kỳ lợi ích Với Pháp siêng năng này Và ý nghĩa cao nhất mà nhiều người không biết là Sự siêng năng này dẫn đến cái chết của niết bàn trong Phật giáo. Và sự siêng năng này là cách mang lại sự tập trung Làm việc với sự siêng năng dẫn đến sự tập trung cao, tương ứng. Và đến điểm cao nhất của cấp bậc cao nhất của tầng lớp quý tộc, như Đức Phật đã dạy ông: La Hán Niết bàn. Xin vui lòng đọc những điều sau đây, như những người bình thường, những người bình thường, nhưng đó là một câu chuyện thực sự lớn, như Phayap Panyatharo nhận xét về bài đăng của Praman Sriwiriyanoopap. 16 tháng 6 năm 2020 23:31

: Đó là một đào tạo thực hành từ công việc. Vấn đề là luyện tập làm bất cứ điều gì là một sự tập trung. Đọc sách, rửa chén, quét nhà. Nó xảy ra khi chúng ta làm công việc đó. Tâm trí của chúng tôi thực sự quyết tâm để làm điều đó. Nó vẫn còn với công việc mà chúng tôi làm. ... Nếu chúng ta hiểu thiền Đó là một đặc điểm của Kanika. Thiền là thiền tạm thời. Thực hành từ công việc, dự định hoàn thành và hoàn thành tốt Thích tập hát, có ý định hát hay, hát hay hoặc tập đấm, đấm bốc, đấm, đấm mạnh và làm bất cứ điều gì bạn thực sự muốn làm. Thực hành tập trung tốt một cách tự nhiên. Chỉ cần làm bất cứ điều gì, làm với sự siêng năng, đừng lười biếng. Đó là một thực hành thiền tuyệt vời và có thể có lợi cho sự nghiệp của bạn cùng một lúc. Và phải thắng Phải hoàn thành Và kết thúc tốt đẹp Đó là thực hành thiền. Bây giờ, nếu chúng ta tiếp tục thiền Thích làm việc siêng năng cả ngày và nghỉ ngơi Bằng cách thiền, hít vào hoặc thực hiện các động tác cơ thể. Thiền một mình Nó sẽ dễ dàng hơn Để tập trung mọi thứ dễ dàng hơn Nó có thể được chứng minh bởi chính chúng ta. Chúng ta sẽ biết chính mình rằng Đó là nó. Tâm trí vẫn còn. Nó có sức mạnh để làm việc. Để hoàn thành tốt Để đấm vào miệng đối thủ một cách chính xác. Hãy gõ nó ngay lập tức. Lấy một võ sĩ. Trước tiên chúng ta phải hiểu thiền là gì. Thiền là một dạng của tâm trí. Tâm trí kết hợp với nhau. Chúng ta cũng có thể quan sát bản thân để thử và kiểm tra sức mạnh, chẳng hạn như những người chưa bao giờ thiền. Điều này vẫn chưa biết thiền là gì. Sau đó cố gắng giữ cho cơ thể bình tĩnh, tay, cánh tay, chân, bàn chân, các cơ quan để giữ bình tĩnh một chút, sau đó tâm trí của bạn sẽ vẫn còn Có nghĩa là tâm trí sẽ ngừng suy nghĩ ở nơi khác, nó sẽ giữ bình tĩnh Khi chúng ta gặp từ "tâm trí tĩnh lặng", có nghĩa là "Kanika" và "thiền" là trái tim vẫn còn. Nó có thể ổn định hơn trước. Nhưng sau đó lại nhảy lên như suy nghĩ. Nó nghĩ nhanh, nhảy nhanh, nhưng chúng tôi đã tìm thấy một trạng thái của tâm trí Đây là những gì bạn đã biết về thiền: nó tạm thời im lặng và sau đó được giới thiệu lại. Hòa bình và kỳ lạ Đây là lý do tại sao tôi thích tập trung, vì vậy tôi muốn tiếp tục luyện tập, nhưng nó khiến tôi vẫn còn rất lâu, tôi vẫn không phải luyện tập cho đến khi tôi có thể làm điều đó trong một thời gian dài. Điều này nói rằng theo cuốn sách. Bởi vì nó tương ứng với cuốn sách Chỉ khi chúng tôi chuyên Có thể yên trong một phút hoặc một giờ và do đó là một thiền Đến cấp độ này, sau đó đi vào trạng thái nhớ lại Sự nghiệp của chúng tôi ở nhà. Nhưng siêng năng và thực sự làm điều đó một cách nhanh chóng, hiệu quả Thiền bắt đầu tự hình thành. Tốt hơn là ngồi và buồn ngủ như một ông già ở chùa lần nữa ... Thế thôi. Chính xác: -

Do đó, do siêng năng là Pháp cho cả thế giới, mọi lứa tuổi, mọi điều kiện sống, thậm chí là tỷ phú hay con quạ mạnh nhất đối với con người. Hoặc thậm chí là một người có tinh thần thấp, hoàn toàn không có quyền lực, của mọi chủng tộc, tôn giáo và nghề nghiệp trong thế giới này Ngay cả khi thế giới khác Để thực hành sự siêng năng này và sẽ chỉ có lợi Đạt được thành công trong một nền kinh tế giàu có, hạnh phúc, hạnh phúc Và cao nhất vào thế giới của Niết bàn, Người bất tử, nơi không có đau khổ vô hạn Theo lời dạy của Đức Phật

∞∞∞∞∞

11.Cambodia

  

ភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមគឺជាធម៌សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលមនុស្សគ្រប់វ័យគ្រប់ស្ថានភាពរស់នៅ។
ความขยัน นี่แหละธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศ ทุกวัย  ทุก ๆ สถานะความเป็นอยู่

ភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមគឺជាធម៌សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលមនុស្សគ្រប់វ័យគ្រប់ស្ថានភាពរស់នៅ។

ឧស្សាហ៍ព្យាយាម - ពាក្យឧស្សាហ៍ព្យាយាមអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់ of នរណាម្នាក់ប្រាប់អ្នកថាវាជាព្រះធម៌សំខាន់ណាស់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា។ អត់ធម៌ ក្រៅពីនេះគឺពាក្យឧស្សាហ៍ហើយពាក្យផ្ទុយគឺខ្ជិលដែលមិនមែនជាធម៌។ បើយើងឧស្សាហ៍ហើយ ដូច្នេះពាក្យថាឧស្សាហ៍ព្យាយាមគឺជាធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោក។ មនុស្សគ្រប់ក្រុមគ្រប់ជាតិទាំងអស់សាសនាទាំងអស់វិជ្ជាជីវៈគ្រប់វ័យនិងភេទទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចសង្កេតមើលភាពឧស្សាហ៍នេះ។ ព្រោះព្រះធម៌នេះជាគុណប្រយោជន៍តែមួយគត់ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានជាមួយនឹងព្រះធម៌ដ៏ឧស្សាហ៍ព្យាយាមនេះ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅអ្វី? អត្ថប្រយោជន៍ណាមួយ ជាមួយនឹងព្រះធម៌ដ៏ឧស្សាហ៍ព្យាយាមនេះ ហើយអត្ថន័យខ្ពស់បំផុតដែលមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងគឺ ការឧស្សាហ៍ព្យាយាមនេះនាំឱ្យព្រះនិព្វានស្លាប់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា។ ហើយការឧស្សាហ៍ព្យាយាមនេះគឺជាវិធីដើម្បីនាំមកនូវការផ្តោតអារម្មណ៍ ការធ្វើអ្វីៗដោយភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមនាំឱ្យមានការផ្តោតអារម្មណ៍ខ្ពស់រៀងៗខ្លួន។ ហើយដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃអរិយធម៌អភិជនដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបង្រៀនព្រះអង្គថាៈអរិតនិព្វាន។ សូមអានដូចតទៅក្នុងនាមជាមនុស្សសាមញ្ញមនុស្សសាមញ្ញប៉ុន្តែនោះគឺជារឿងធំមែនទែនដូចដែលផៃផាតយ៉ានីតារ៉ូរ៉ូបានអត្ថាធិប្បាយលើការផ្សាយរបស់លោកព្រឹមរ៉ាន់ស្រីវីរីយ៉ានពភថ្ងៃទី ១៦ មិថុនា ២០២០ ២៣:៣១

ៈវាគឺជាការបណ្តុះបណ្តាលហ្វឹកហាត់ពីការងារ។ រឿងនោះគឺការអនុវត្តពីការធ្វើអ្វីៗគឺការធ្វើសមាធិការអានសៀវភៅលាងចានបោសផ្ទះវាកើតឡើងនៅពេលយើងបំពេញការងារនោះ។ ចិត្តរបស់យើងពិតជាប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើវា។ វានៅតែមានជាមួយការងារដែលយើងធ្វើ។ ... បើយើងយល់សមាធិ វាជាចរិតលក្ខណៈរបស់កានីកាការធ្វើសមាធិគឺជាការធ្វើសមាធិបណ្តោះអាសន្ន។ អនុវត្តពីការងារមានគោលបំណងបញ្ចប់និងបំពេញឱ្យបានល្អ ដូចជាការអនុវត្តការច្រៀងមានចេតនាចង់ច្រៀងបានល្អច្រៀងល្អឬហាត់ដាល់ប្រដាល់វាយកណ្តាប់ដៃដាល់ខ្លាំងនិងធ្វើអ្វីដែលអ្នកពិតជាចង់ធ្វើ។ អនុវត្តការផ្តោតអារម្មណ៍បានល្អតាមបែបធម្មជាតិ។ គ្រាន់តែធ្វើអ្វីមួយធ្វើដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាមកុំខ្ជិលច្រអូសវាជាការអនុវត្តសមាធិដ៏អស្ចារ្យហើយអាចផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់អាជីពអ្នកក្នុងពេលតែមួយ។ ហើយត្រូវតែឈ្នះ ត្រូវបញ្ចប់ ហើយបញ្ចប់បានល្អ នោះហើយជាការអនុវត្តនៃការធ្វើសមាធិឥឡូវនេះប្រសិនបើយើងបន្តធ្វើសមាធិ ដូចជាធ្វើការយ៉ាងឧស្សាហ៍ព្យាយាមពេញមួយថ្ងៃនិងទៅសំរាក តាមរយៈការធ្វើសមាធិដកដង្ហើមចូលឬធ្វើចលនារាងកាយយោងទៅតាមការអនុវត្តសមាធិ ធ្វើសមាធិដោយខ្លួនឯង វានឹងកាន់តែងាយស្រួល ការផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីៗកាន់តែងាយស្រួល វាអាចត្រូវបានបង្ហាញឱ្យឃើញដោយខ្លួនឯង។ យើងនឹងស្គាល់ខ្លួនយើង នោះហើយជាវាចិត្តនៅតែមាន។ វាមានថាមពលធ្វើការ។ ដើម្បីបញ្ចប់ឱ្យបានល្អ ដាល់មាត់គូប្រកួតឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ គោះវាភ្លាមទទួលបានអ្នកប្រដាល់។ ដំបូងយើងត្រូវយល់ថាសមាធិគឺជាអ្វី។ ការធ្វើសមាធិគឺជាគំនិតរបស់ចិត្តបន្ទាប់មកមកជាមួយគ្នា។ យើងក៏អាចសង្កេតមើលខ្លួនឯងដើម្បីព្យាយាមនិងសាកល្បងថាមពលដូចជាមនុស្សដែលមិនធ្លាប់ធ្វើសមាធិ។ នេះមិនទាន់ដឹងថាសមាធិជាអ្វីនៅឡើយទេ។ បន្ទាប់មកព្យាយាមធ្វើឱ្យរាងកាយរបស់អ្នកស្ងប់ស្ងៀមដៃដៃជើងជើងសរីរាង្គដើម្បីរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចបន្ទាប់មកចិត្តអ្នកនឹងនៅដដែល។ មានន័យថាចិត្តនឹងឈប់គិតពីកន្លែងផ្សេងវានឹងនៅស្ងៀម នៅពេលយើងជួបពាក្យចិត្តដែលនៅតែមានមានន័យថាកានកាកាហើយសមាធិគឺបេះដូងនៅតែមាន។ វាអាចនឹងមានស្ថេរភាពជាងមុន។ ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកលោតម្តងទៀតដូចដែលបានគិតវាគិតលឿនលោតលឿនប៉ុន្តែយើងបានរកឃើញស្ថានភាពនៃគំនិត នេះជាអ្វីដែលអ្នកបានដឹងរួចមកហើយអំពីការធ្វើសមាធិ។ វាស្ងាត់ស្ងៀមហើយបន្ទាប់មកណែនាំឡើងវិញ។ វានៅស្ងៀមជាបណ្តោះអាសន្នហើយបន្ទាប់មកវានឹងបាត់ទៅហើយ។ សន្តិភាពនិងចំលែក នេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចូលចិត្តផ្តោតអារម្មណ៍ដូច្នេះខ្ញុំចង់បន្តអនុវត្តប៉ុន្តែវាធ្វើឱ្យខ្ញុំនៅតែមានជាយូរមកហើយខ្ញុំនៅតែមិនចាំបាច់អនុវត្តរហូតដល់ខ្ញុំអាចធ្វើវាបានយូរ។ នេះនិយាយថាយោងទៅតាមសៀវភៅ។ ព្រោះវាត្រូវនឹងសៀវភៅ មានតែពេលយើងជំនាញប៉ុណ្ណោះ អាចនៅតែមួយនាទីឬមួយម៉ោងហើយដូច្នេះគឺជាសមាធិ ឈានដល់កម្រិតនេះបន្ទាប់មកអាចចូលទៅក្នុងស្ថានភាពនៃការចងចាំបន្តឈានដល់កម្រិតនៃការធ្វើសមាធិបន្ទាប់មកសម្រេចបាននូវព្រះធម៌ដូច្នេះកុំទៅប្រាសាទ នោះគឺជាអាជីពរបស់យើងនៅផ្ទះ ប៉ុន្តែឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយពិតជាធ្វើវាយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សមាធិបានចាប់ផ្តើមបង្កើតដោយខ្លួនឯង។ ប្រសើរជាងទៅអង្គុយហើយងងុយគេងដូចបុរសចំណាស់ម្នាក់នៅប្រាសាទម្តងទៀត ... អញ្ចឹង។ ត្រឹមត្រូវ៖ -

ដូច្នេះការឧស្សាហ៍ព្យាយាមនេះគឺជាព្រះធម៌សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលអាយុគ្រប់ឋានៈសូម្បីតែមហាសេដ្ឋីឬជាសត្វកណ្តុរកំពូល។ ឬសូម្បីតែមនុស្សដែលមានចរិតទាបទាបទាំងស្រុងដោយគ្មានអំណាចពីគ្រប់ពូជសាសន៍សាសនានិងការកាន់កាប់នៅក្នុងពិភពលោកនេះ បើទោះបីជាពិភពលោកផ្សេងទៀត ដើម្បីអនុវត្តភាពឧស្សាហ៍នេះហើយនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះ ការទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យសុខុមាលភាពសុភមង្គល ហើយខ្ពស់បំផុតទៅកាន់ពិភពនិព្វានភាពអមតៈជាកន្លែងដែលគ្មានការរងទុក្ខគ្មានទីបញ្ចប់ នេះបើយោងតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ

∞∞∞∞∞

12.Malaysia

 

Ketekunan adalah Dharma untuk seluruh dunia, semua usia, semua keadaan hidup.
ความขยัน นี่แหละธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศ ทุกวัย  ทุก ๆ สถานะความเป็นอยู่

Ketekunan adalah Dharma untuk seluruh dunia, semua usia, semua keadaan hidup.

Ketekunan Kata rajin, anda mungkin tidak pernah mendengar bahawa seseorang memberitahu anda bahawa itu adalah Dharma yang sangat penting dalam Buddhisme. Tiada dharma Selain daripada ini adalah kata rajin dan kata sebaliknya adalah malas, yang bukan Dharma. Sekiranya kita sudah rajin Oleh itu, kata ketekunan adalah Dharma sejagat tertinggi untuk semua orang di dunia. Semua orang, semua kumpulan, semua bangsa, semua agama, semua profesi, semua peringkat umur dan jantina mempunyai kewajiban untuk mematuhi ketekunan ini. Kerana Dharma ini adalah satu-satunya faedah Untuk menjadi kaya dengan Dharma yang rajin ini Untuk mencapai apa tujuan? Apa-apa faedah Dengan Dharma yang rajin ini Dan makna tertinggi yang tidak diketahui oleh ramai orang adalah Ketekunan ini membawa kepada kematian nirvana dalam agama Buddha. Dan ketekunan ini adalah cara untuk memberi tumpuan Melakukan perkara dengan tekun masing-masing membawa kepada tumpuan yang tinggi. Dan ke titik tertinggi dari peringkat tertinggi Bangsawan Bangsawan, seperti yang diajarkan Tuhan Buddha kepadanya: Arhat Nirvana. Bacalah yang berikut, sebagai orang biasa, orang biasa, tetapi itu adalah kisah yang sangat besar, seperti yang diulas oleh Phayap Panyatharo mengenai catatan Praman Sriwiriyanoopap. 16 Jun 2020 23:31

: Ini adalah latihan latihan dari tempat kerja. Masalahnya ialah berlatih daripada melakukan apa-apa adalah meditasi. Membaca buku, membasuh pinggan, menyapu rumah. Ia berlaku ketika kita melakukan pekerjaan itu. Fikiran kita benar-benar bertekad untuk melakukannya. Masih ada dengan kerja yang kita laksanakan. ... jika kita memahami meditasi Ini adalah ciri Kanika. Meditasi adalah meditasi sementara. Berlatih dari tempat kerja, bertujuan untuk disiapkan dan disiapkan dengan baik Seperti berlatih menyanyi, berniat untuk menyanyi dengan baik, bernyanyi dengan baik, atau berlatih meninju, tinju, meninju, meninju dengan keras, dan melakukan apa sahaja yang anda benar-benar mahu lakukan. Mempraktikkan tumpuan yang baik secara semula jadi. Hanya melakukan sesuatu, rajin, jangan malas. Ia adalah latihan meditasi yang sangat baik dan dapat memberi manfaat kepada kerjaya anda pada masa yang sama. Dan mesti menang Harus selesai Dan selesaikan dengan baik Itulah amalan bertafakur. Sekarang, jika kita terus bertafakur Seperti rajin bekerja seharian dan berehat Dengan bertafakur, bernafas, atau melakukan pergerakan badan.Menurut latihan meditasi Berzikir sendiri Ia akan menjadi lebih mudah Menjadi tumpuan perkara lebih mudah Ia dapat dibuktikan oleh diri kita sendiri. Kita akan tahu bahawa diri kita sendiri Itu sahaja.Fikiran masih tenang. Ia mempunyai kekuatan untuk bekerja. Untuk menyelesaikan dengan baik Untuk menumbuk mulut lawan dengan tepat. Ketuk segera. Dapatkan petinju. Kita mesti terlebih dahulu memahami apa itu meditasi. Meditasi adalah fikiran minda. Kemudian bersatu. Kita juga dapat melihat diri kita sendiri untuk mencuba dan menguji kekuatannya, seperti orang yang tidak pernah bertafakur. Ini belum diketahui apa itu meditasi. Kemudian cubalah agar tubuh anda tidak bergerak, tangan, lengan, kaki, kaki, organ agar tetap tenang sedikit, maka fikiran anda akan tenang Bermaksud bahawa akal akan berhenti berfikir di tempat lain, ia akan tetap tenang Apabila kita menemui kata "fikiran yang tenang", berarti "Kanika", dan penumpuan itu adalah "hati". Ia masih. Ia tidak bertahan lama. Ia mungkin lebih stabil daripada sebelumnya. Tetapi kemudian melompat lagi seperti pemikiran, berfikir cepat, cepat melompat, tetapi kita telah menemui keadaan fikiran Inilah yang anda ketahui mengenai meditasi: ia diam buat sementara waktu dan kemudian diperkenalkan semula. Ketenangan dan keanehan Inilah sebabnya mengapa saya suka berkonsentrasi, jadi saya ingin terus berlatih, tetapi ia membuat saya masih lama, saya masih tidak perlu berlatih sehingga saya dapat melakukannya dalam jangka masa yang lama. Ini mengatakan bahawa menurut buku. Kerana sesuai dengan buku Hanya apabila kita pakar Boleh diam selama satu minit atau satu jam dan oleh itu adalah bertafakur Datang ke tahap ini, kemudian dapat memasuki keadaan ingatan, terus mencapai tingkat meditasi, kemudian mencapai Dharma, jadi jangan pergi ke kuil Itulah kerjaya kami di rumah Tetapi rajin dan betul melakukannya dengan cepat, cekap Meditasi mula terbentuk dengan sendirinya. Lebih baik daripada duduk dan mengantuk seperti orang tua di kuil lagi ... Itu sahaja. Betul: -

Oleh itu, ketekunan ini adalah Dharma untuk seluruh dunia, setiap usia, setiap status, bahkan jutawan atau gagak tertinggi. Atau juga orang yang bersemangat rendah, tanpa kekuatan, dari setiap bangsa, agama, dan pekerjaan di dunia ini Walaupun dunia lain Untuk mengamalkan ketekunan ini dan hanya akan memberi keuntungan Mencapai kejayaan dalam ekonomi yang kaya, kesejahteraan, kebahagiaan Dan yang tertinggi bagi dunia Nirvana, keabadian, tempat tanpa penderitaan yang tidak terhingga Menurut ajaran Tuhan Buddha

∞∞∞∞∞

13.Japan

 

勤勉は、全世界、すべての年齢、すべての生活条件にとってのダルマです。
ความขยัน นี่แหละธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศ ทุกวัย  ทุก ๆ สถานะความเป็นอยู่

勤勉は、全世界、すべての年齢、すべての生活条件にとってのダルマです。

勤勉勤勉という言葉は、仏教において非常に重要なダルマであると誰かが言っていることを聞いたことがないかもしれません。ダルマなしこれ以外は勤勉という言葉であり、反対の言葉は怠惰であり、ダルマではありません。私たちはすでに勤勉であるならしたがって、勤勉という言葉は世界のすべての人々にとって最も普遍的なダルマであり、すべての人々、すべてのグループ、すべての国、すべての宗教、すべての職業、すべての年齢、性別がこの勤勉さを守る義務があります。このダルマが唯一の利益だからこの勤勉なダルマで裕福になるどのような目標を達成するには?メリットこの勤勉なダルマでそして多くの人が知らない最高の意味はこの勤勉さは仏教におけるニルヴァーナの死につながります。そしてこの勤勉さは集中力をもたらす方法です勤勉に物事を行うと、それぞれ高濃度になります。そして仏陀が彼に教えたように、貴族貴族の最高ランクの最高点まで普通の人、普通の人として以下を読んでください、しかし、Phayap PanyatharoがPraman Sriwiriyanoopapの投稿にコメントしたように、それは本当に大きな話です2020年6月16日23:31

:仕事からの実習です。本を読んだり、皿を洗ったり、家を掃除したりすることは、瞑想であるということです。私たちの心は本当にそれをする決心です。私たちの仕事はまだ残っています。 ...瞑想を理解したら瞑想は一時的な瞑想です。仕事から実践され、完全に完成することを目的としています歌を練習したり、上手に歌ったり、上手に歌ったり、パンチ、ボクシング、パンチ、ハードパンチなど、本当にやりたいことを練習したりします。自然に良い集中力を身につける。何かをすること、勤勉に行うこと、怠惰ではないこと。それは優れた瞑想の練習であり、同時にあなたのキャリアに利益をもたらすことができます。そして勝たなければならない終了する必要がありますそしてよく仕上げるそれが瞑想の習慣ですさて瞑想を続ければ一日中頑張って休むような瞑想、呼吸、または体の動きを実行することによって。瞑想の練習によると自分で瞑想する簡単になります重要な事柄の集中にそれは私たち自身で証明することができます。私たちはそれを知っていますそれだけです心はまだですそれは働く力を持っています。うまく仕上げるために相手の口を正確にパンチするには、すぐにノックします。ボクサーを取得します。まず、瞑想とは何かを理解する必要があります。瞑想とは、心の心です。次に、集まります。また、瞑想したことがない人など、自分で力を試し、試すこともできますが、これは瞑想とはまだわかっていません。次に、体を落ち着かせ、手、腕、脚、足、臓器を静かに保ちます。心が他の場所で考えるのをやめ、それは穏やかなままであることを意味します私たちが「心はまだある」という言葉に出会ったとき、それは「カニカ」を意味し、「瞑想」は心がまだあるということです。以前より安定している可能性があります。でも、思ったようにまたジャンプします。速く考えて、すばやくジャンプしますが、心の状態を見つけましたこれはあなたがすでに瞑想について知っていることです。一時的に沈黙してから再導入されます。一時的に沈黙してからなくなります。カニカは集中します。心を知るようになった人々はまだこの静寂があることに気づきます。平和と奇妙さだから集中したいので、これからも続けていきたいと思っていますが、それでも長い間、自分ができるようになるまでは、まだまだ修行する必要はありません。これは本によるとそれを言います。本に対応しているので私たちが専門とするときだけ1分または1時間静止している可能性があるため、瞑想このレベルになると、記憶の状態に入り、瞑想のレベルに到達し続け、その後、ダルマを達成できるので、寺院に行かないでくださいそれが私たちの家でのキャリアですしかし、熱心にそして熱心にそれを本当に迅速に、効率的に行います瞑想はそれ自体で形成し始めました。お寺の老人のように座って眠くなるよりはましです...それだけです。正解:-

したがって、この勤勉は、全世界、すべての年齢、すべての生活条件、さらには億万長者や人々に対する最も強力なカラスのためのダルマです。または、この世界のすべての人種、宗教、および職業の、力がまったくない、意気消沈した人でさえ他の世界でもこの勤勉さを実践し、利益のみを得る富、幸福、幸福の経済で成功を収めるそして、無限の苦しみのない場所、不滅のニルヴァーナの世界への最高の主仏の教えによると

∞∞∞∞∞

  

 

 

 
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.