ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล

 

 

 จัดระเบียบความคิดบริหารภัยโควิดผิดความเป็นธรรม อเมริกาและบราซิล จึงรับผลร้ายไปไม่มีสิ้นสุด

Organized by the idea of ​​coward disaster, wrongdoing America and Brazil Therefore receiving endless effects

 

 

 

∞∞∞∞∞

1. Thai-

2. English-

3. China-

4. Hindi-

5. Russia-

6. Arab-

7. Indonesia-

8. Loa –

9. Srilanga-

10.Vietnam-

11. Cambodia-

12.Malaysia-

13.Japan

∞∞∞∞∞

1. Thai

 

จัดระเบียบความคิดบริหารภัยโควิดผิดความเป็นธรรม อเมริกาและบราซิล จึงรับผลร้ายไปไม่มีสิ้นสุ ด
Organized by the idea of ​​coward disaster, wrongdoing America and Brazil Therefore receiving endless effects

 

โควิด-19 เมื่อไปถึงอเมริกา ยุโรปแรก ๆ นั้น ยังไม่แพร่ระบาดไปไกลนัก  แต่สิ่งที่เราได้พบนั้น  อันเป็นเหตุให้แพร่ระบาดไปอย่างมากมหาศาลในอเมริกา และ บราซิล  จนขณะนี้(15ก.ค. 2563) ทั่วโลกโควิด ทำคนติดเชื้อไปทั่วโลกถึง 13.4 ล้านคน ตายไปแล้วถึง 5.8 แสนศพเข้าไปแล้ว  อเมริกามหาอำนาจทางเศรษฐกิจนั่นเอง อันดับหนึ่งของโลก มีผู้ติดเชื้อถึง 3.48 ล้านคน  ตายไปแล้วมากที่สุดในโลกถึง 1.38 แสนศพ  บราซิล ตามมาเป็นอันดับ 2 ติดเชื้อ 1.97 ล้านคน  ตายไปแล้ว 75,366 ศพแล้ว  ยังไม่หยุดการขยายแพร่เชื้อนะทั้ง อเมริกาและบราซิล และโลกทั้งโลก  แต่เรามามองอเมริกา และบราซิลก่อน จะเห็นว่า 2 ประเทศนี้เคยมีผู้นำมาพบกัน และพูดถึงโควิดในลักษณะที่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญ  จนผู้นำบราซิล(นายฌาอีร์ โบลโซนารู ประธานาธิบดีบราซิล) มองว่าเป็นเพียงเรื่องไข้หวัดใหญ่ธรรมดา ๆ  ซึ่งจะเกิดมาแล้วก็หายไปเองเธรรมดา นั่นเอง  ที่สำคัญคือต้องมองเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่ง   จนกระทั่งบราซิลเองมีปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ซึ่งที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะการจัดระเบียบทางความคิดนั้นไม่เป็นไปตามลำดับที่ถูกต้องนั่นเอง  ทางที่ถูก  ชีวิต ต้องเป็นเรื่องสำคัญอันดับ 1 และสำคัญที่สุด ที่อย่างไร ๆ  ต้องเอาชีวิตไว้ให้ได้ก่อนทุกอย่างก่อนเศรษฐกิจ และขนาดว่าแม้ต้องแลกเอาด้วยเงินทองขนาดไหนก็ต้องยอม  

 

 

 

เคยมีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องการเดินทางไปในทะเลทรายมหึมาที่ไม่รู้ทิศทางขอบเขต ยิ่งเดินไปยิ่งเคว้งคว้างไปยิ่งขึ้น จนคนเดินทางค่อยตายไปเรื่อย ๆ และอาหารการกินก็ค่อยหมดไป ๆ ทุกทีจนเหลือลูกน้อยอยู่คนเดียวในอ้อมกอด พุทธองค์สอนว่า ให้เอาชีวิตรอดไว้ก่อน เข้าของหนัก ๆที่เราหวงแหนว่ามีค่ามีราคาเพียงใด ยิ่งกว่าเพชรกว่าทอง ก็ให้ทิ้งไปเสีย  เอาตัวให้รอดไว้ให้ได้ เมื่อหมดอาหารการกินไป จะตายเพราะอดอาหารก็ให้กินเนื้อผู้ตายที่ตายลงไปกับเรานั้นแหละเป็นอาหาร เพื่อเอาชีวิตให้รอดไว้ให้มีกำลังเดินหน้าต่อไปให้ได้  เพราะเมื่อรอดชีวิตแล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตเรานั้นแหละทำมาหากินแสวงหาความร่ำรวยทางเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ได้  อย่างประเทศไทย ที่เอาโควิดอยู่(มีคนตายเพียง 58คนเทียบกับบราซิลสิ บราซิลตายไปถึง 75,366 ศพไปแล้ว)   ก็เพราะคนไทยคุ้นกับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จึงเข้าใจเรื่องลำดับความคิดการตัดสินใจได้ถูกต้อง ไม่มองเงินสำคัญกว่าชีวิต  คือ ต้องเอาชีวิตไว้ให้ได้ก่อนทุกประการอย่างเรื่องในทะเลทรายนั้นเลย   ส่วนอเมริกา และบราซิล ยังสับสนอยู่ ระหว่างจะเอาชีวิตคนไว้ หรือ เอาเศรษฐกิจก่อนดี  อย่างที่ผู้นำบราซิลเคยคำนวณไว้เลยล่วงหน้าว่า  ปล่อยให้ประชาชนตายไปจะเสียหายเสียเงินน้อยกว่าการลงทุนปกป้องคุ้มครองชีวิตจากโควิด นี่ผู้นำบราซิลว่าไว้แต่แรกโควิดเข้าประเทศ จนกระทั่งไล่ รมต.สาธารณสุขออกไปถึง 2 คน เพราะคิดไม่ตรงกับตนเรื่องการเศรษฐกิจโควิด  แล้ววันนี้บราซิลก็ได้แซงประเทศอื่นขึ้นมาจวนใกล้ ๆ อเมริกาแล้ว  ถ้าศาลไม่สั่งให้นายฌาอีร์ คนนี้สวมหน้ากาก บราซิลอาจจะตายกันหมดทั้งประเทศก็ได้ พวกจัดระเบียบความคิดไม่ถูกลำดับพวกนี้นั่นเอง 

 

 

 

ฉะนั้น อย่างไทย  จงลงทุนเอาชีวิตคนไว้ก่อนเถิด  เมื่อยังไม่ตายไป  ชีวิตนั้นแหละเป็นเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจและสร้างสังคมด้วยคุณธรรมต่อมา  ไม่มีชีวิตแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นมาได้อย่างไร  ชีวิตจึงมีความสำคัญที่สุดเสมอไป อย่าไปกลัวตายทางด้านเศรษฐกิจเลย  กลัวตายของชีวิตคนจริง ๆจากภัยโควิด-19 นี้เถอะ  และนอกจากนั้นแล้วเรื่องที่สำคัญกว่าเงิน ๆทอง ๆ อย่างนายโดนัล จอห์น ทรัมพ์ มองอยู่ก็คือ  การที่เราเห็นความสำคัญของชีวิตนั้นบ่งบอกถึงความมีมนุษยธรรม และ เมตตาธรรม  อันเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลก คุณธรรมแห่งความเป็นมิตร มีไมตรีจิตต่อกันไปเสมอ ๆ และคุณธรรมแห่งประชาธิปไตยด้วย  นี่แหละสิ่งที่ทำให้โลกทั้งโลกได้พบความสงบและสันติภาพขึ้นมาได้ ฉะนั้น จงจัดระเบียบความคิดเรื่องโควิด-19ให้ถูกต้องถูกลำดับก่อน จึงจะแก้ปัญหาได้  ชีวิต(สำคัญที่สุด) มาก่อนเศรษฐกิจ แม้จะต้องกินเนื้อลูกตนเองผู้ตายไปแล้วกลางทะเลทรายก็ทำไปเพื่อรักษาชีวิตไว้  เพื่อชีวิตนั้นจะได้ทำความดี ทำธรรมะแห่งการงาน ธรรมะแห่งความสงบและสันติภาพ ธรรมะแห่งความรักสามัคคีของคนในชาติในโลกต่อไปได้ นั่นเอง 

∞∞∞∞∞

2. English-

Organized by the idea of ​​coward disaster, wrongdoing America and Brazil Therefore receiving endless effects

จัดระเบียบความคิดบริหารภัยโควิดผิดความเป็นธรรม อเมริกาและบราซิล จึงรับผลร้ายไปไม่มีสิ้นสุด

Kovid-19, when he first arrived in America, Europe was not far away. But what we found Which has caused a great spread in America and Brazil until now (15 July) Around the world, Covid's has infected 13.4 million people worldwide, with 5.8 billion dead already. America's economic power World number one There are 3.48 million people dead, the most in the world to 1.38 hundred thousand dead bodies, Brazil, followed by the 2nd infection of 1.97 million people already dead, 75,366 bodies and has not stopped spreading the infection either. America and Brazil And the whole world But we come to look at America And Brazil, before seeing that these two countries met with leaders And spoke of Covid in a way that economic matters were important Until the leader of Brazil (Mr Jacair Sonaru, President of Brazil) sees it as just a common flu that will happen and then disappear. Threida itself. The most important thing is to look at the economy first. Until Brazil has a problem with the spread of Covid, which is increasing, which is like this, because the organization of ideas is not in the right order. The right way to life is the number one priority. And the most important thing, however, is to take life first, everything before the economy And to the extent that, even if having to exchange with money, how much must be agreed Used to have the teachings of the Lord Buddha About traveling in an enormous desert that doesn't know the boundary direction The more he walked, the more he moved. Until the travelers gradually died and the food gradually disappeared everywhere until the baby was left alone in the embrace The Buddha taught that Survive before entering heavy items that we cherish how valuable they are. More than diamonds than gold Then throw it away Survive When he had run out of food To die for fasting, eat the flesh of the dead who died with us. In order to survive, to be able to move forward After surviving, we are able to live our lives and earn a living seeking new economic riches. Like Thailand Who had taken David 58 people compared to Brazil Brazil has already died 75,366 bodies) because Thai people are familiar with the teachings of the Lord Buddha. Therefore understand the order of the decision correctly Not looking at money is more important than life, it is necessary to take life in all respects. In the desert, America and Brazil are still confused between taking their lives or saving the economy first. As the Brazilian leader had calculated in advance that Let the people die, will damage, lose less money than investment, protect life from Covid This is the leader of Brazil. Initially, he entered the country until he expelled the two health ministers because he did not agree with him about the economy. And today, Brazil has already surpassed other countries. Near the United States, if the court does not order Mr Jaire. This person is wearing a mask. Brazil may die all over the country. They are not organized in order of thought. Therefore, as for Thailand, invest the life first. When not dead That life was a tool to create economy and build society with morality. Without life, how can the economy improve? Therefore life is always the most important Do not be afraid of economic death at all. Fear of death in real life And besides that, more important than money and money, like Donald John Trump, is that we see the importance of life that indicates the existence of Humanity and compassion, the Dharma that protects the world. Morality of friendliness There is always good relations and democracy. This is what will enable the whole world to find peace and peace. Therefore, organize your thoughts about Covid-19 in the right order. So it can be solved Life (most important) comes before the economy. Though he had to eat the flesh of his own son, who was dead in the desert, to do it to save his life For that life to do good Dharma of work Dharma of peace and peace Dharma of love and unity of the people in the world in the future.

∞∞∞∞∞

3. China-

 

整理災害管理理念美國和巴西因此收到無窮的效果
จัดระเบียบความคิดบริหารภัยโควิดผิดความเป็นธรรม อเมริกาและบราซิล จึงรับผลร้ายไปไม่มีสิ้นสุด

Kovid-19,當他第一次到達美國時,歐洲就在不遠處。但是我們發現了到現在(715日)在美國和巴西引起了極大的歡迎。在全球,Covid病毒已感染全球1,340萬人,已經有58億人死亡。美國的經濟實力世界第一巴西有348萬人死亡,是世界上最大的屍體,至138萬人。其次是已經死亡的197萬人第二次感染,有75,366具屍體並且尚未停止傳播。美國和巴西整個世界但是我們來看美國而巴西在看到這兩個國家會見領導人之前談到Covid時,經濟問題很重要直到巴西領導人(巴西總統雅克·索納魯先生)看到這只是一種普通的流感會先發生然後消失,特雷伊達本身才是重要的,首先要看經濟在巴西出現Covid傳播問題之前,這種問題一直在增加,這種情況是這樣的,因為思想的組織沒有正確的順序,正確的生活方式是第一要務。但是,最重要的是,首先要生活,經濟之前的一切在一定程度上,儘管必須用錢兌換,但必須商定多少錢曾經有佛陀的教s關於在不知道邊界方向的巨大沙漠中旅行他走的越多,他的移動就越多。直到旅行者逐漸死亡,食物逐漸消失在所有地方,直到嬰兒被獨自擁抱佛陀教導在輸入重物之前先生存下來,我們會珍惜它們的價。鑽石勝過黃金然後扔掉生存當他沒有食物的時候為了禁食而死,吃與我們同死的死者的肉。為了生存,才能前進生存之後,我們就能過上自己的生活並謀求新的經濟財富。像泰國誰帶走了大衛58人相比巴西巴西已經死了75,366具屍體),因為泰國人熟悉佛陀的教s。因此正確理解決定的順序不看錢比生活更重要,必須從各個方面考慮生活,在沙漠中,美國和巴西仍然糊塗在謀生或首先節約經濟上。正如巴西領導人事先計算的那樣讓人們死去會受到損害,比保護生命免受Covid投資的資金還少這是巴西的領導人,最初他進入巴西,直到他被兩人趕出衛生部長為止,因為他不同意經濟。今天,巴西已經超越了其他國家,如果法院不下令傑伊爾先生,那麼在美國附近。這個人戴著口罩。巴西可能會在全國范圍死亡。他們不是按思想順序組織的,因此,像泰國一樣,首先投入生命。沒死的時候生活是創造經濟和建設有道德的社會的工具。沒有生命,經濟將如何改善?因此生活永遠是最重要的完全不要害怕經濟死亡。現實生活中對死亡的恐懼除此之外,比唐納德·約翰·特朗普(Donald John Trump)等金錢和金錢更重要的是,我們看到生活的重要性表明了生命的存在。人類和同情心,保護世界的佛法。友善的道德始終存在良好的關係和民主。這就是讓全世界尋求和平與和平的原因,因此,以正確的順序組織您對Covid-19的想法。這樣就可以解決生命(最重要)先於經濟。儘管他必須吃掉自己死在沙漠中的兒子的肉,但這樣做才能拯救他的生命為了那生活做好工作佛法和平與和平法未來世界人民的愛與團結佛法。

∞∞∞∞∞

4. Hindi-

आपदा प्रबंधन के विचार को व्यवस्थित करें अमेरिका और ब्राजील इसलिए अंतहीन प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं
จัดระเบียบความคิดบริหารภัยโควิดผิดความเป็นธรรม อเมริกาและบราซิล จึงรับผลร้ายไปไม่มีสิ้นสุด

कोविद -19, जब वह पहली बार अमेरिका पहुंचे, तो यूरोप बहुत दूर नहीं था। लेकिन हमने जो पाया जिसने अमेरिका और ब्राजील में अब तक (15 जुलाई) तक शानदार प्रसार किया है दुनिया भर में, कोविद ने दुनिया भर में 13.4 मिलियन लोगों को संक्रमित किया है, जिसमें पहले से ही 5.8 बिलियन मृत हैं। अमेरिका की आर्थिक शक्ति विश्व का नंबर एक वहाँ 3.48 मिलियन लोग मारे गए हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा 1.38 सौ हज़ार शव हैं, ब्राज़ील के बाद, 1.97 मिलियन लोगों के दूसरे संक्रमण से पहले से ही 75,366 लोग मर चुके हैं और इन्फेक्शन फैलने से भी नहीं रुके हैं। अमेरिका और ब्राजील और पूरी दुनिया लेकिन हम अमेरिका को देखने आते हैं और ब्राजील, यह देखने से पहले कि ये दोनों देश नेताओं के साथ मिले थे और कोविद की इस तरह से बात की कि आर्थिक मामले महत्वपूर्ण थे जब तक ब्राज़ील के नेता (मि। जाकैर सोनारू, ब्राज़ील के राष्ट्रपति) इसे सिर्फ एक सामान्य फ्लू के रूप में देखते हैं जो तब होगा और फिर गायब हो जाएगा। थ्रीडा ही। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले अर्थव्यवस्था को देखें। जब तक ब्राजील को कोविद के प्रसार के साथ एक समस्या है, जो बढ़ती जा रही है, जो इस तरह है, क्योंकि विचारों का संगठन सही क्रम में नहीं है। जीवन का सही तरीका नंबर एक प्राथमिकता है। और, सबसे महत्वपूर्ण बात, हालांकि, अर्थव्यवस्था से पहले सब कुछ, जीवन को लेना है और इस हद तक, पैसे के साथ आदान-प्रदान करने के बावजूद, हालांकि भगवान बुद्ध के उपदेश हुआ करते थे एक विशाल रेगिस्तान में यात्रा करने के बारे में जो सीमा की दिशा नहीं जानता है जितना अधिक वह चला गया, उतना ही वह चला गया। जब तक यात्री धीरे-धीरे मर गए और भोजन धीरे-धीरे हर जगह गायब हो गया, जब तक कि बच्चे को गले में अकेला नहीं छोड़ा गया बुद्ध ने यही सिखाया भारी वस्तुओं में प्रवेश करने से पहले बच जाएं कि हम कितना मूल्यवान हैं। सोने से ज्यादा हीरे फिर उसे फेंक दें बना रहना जब वह खाना खाकर भागा था उपवास के लिए मरने के लिए, हमारे साथ मरे हुए लोगों का मांस खाएं। जीवित रहने के लिए, आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए जीवित रहने के बाद, हम अपने जीवन को जीने में सक्षम हैं और नए आर्थिक धन की तलाश में जीविका कमा रहे हैं। जैसे थाईलैंड डेविड को कौन ले गया था ब्राजील की तुलना में 58 लोग ब्राज़ील पहले ही 75,366 निकायों में मर चुका है) क्योंकि थाई लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से परिचित हैं। इसलिए निर्णय के क्रम को सही ढंग से समझें पैसे को न देखना जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है, जीवन को हर तरह से लेना आवश्यक है। रेगिस्तान में, अमेरिका और ब्राजील अभी भी अपनी जान लेने या अर्थव्यवस्था को बचाने के बीच उलझन में हैं। जैसा कि ब्राजील के नेता ने अग्रिम में गणना की थी लोगों को मरने के लिए नुकसान पहुंचाया जाएगा, कोविद से जीवन की रक्षा के लिए निवेश की तुलना में कम पैसा यह ब्राजील का नेता है। शुरू में, उसने देश में प्रवेश किया जब तक कि उसने स्वास्थ्य मंत्री को 2 लोगों द्वारा निष्कासित नहीं किया क्योंकि वह अर्थव्यवस्था के बारे में उससे सहमत नहीं था। और आज, ब्राजील ने पहले ही अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास, अगर अदालत ने श्री जयरे का आदेश नहीं दिया है। इस व्यक्ति ने मास्क पहन रखा है। ब्राजील पूरे देश में मर सकता है। वे विचार के क्रम में व्यवस्थित नहीं हैं। इसलिए, थाईलैंड की तरह, पहले किसी के जीवन का निवेश करें। जब मरा नहीं वह जीवन अर्थव्यवस्था बनाने और नैतिकता के साथ समाज का निर्माण करने का उपकरण था। जीवन के बिना, अर्थव्यवस्था कैसे सुधर सकती है? इसलिए जीवन हमेशा सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक मौत से बिल्कुल भी न डरें। वास्तविक जीवन में मृत्यु का डर और इसके अलावा, डोनाल्ड जॉन ट्रम्प की तरह पैसे और पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम जीवन के महत्व को देखते हैं जो कि अस्तित्व को इंगित करता है मानवता और करुणा, धर्म जो दुनिया की रक्षा करता है। मित्रता की नैतिकता हमेशा अच्छे संबंध और लोकतंत्र होते हैं। यह वही है जो पूरी दुनिया को शांति और शांति खोजने में सक्षम करेगा। इसलिए, सही क्रम में कोविद -19 के बारे में अपने विचारों को व्यवस्थित करें। तो इसे हल किया जा सकता है जीवन (सबसे महत्वपूर्ण) अर्थव्यवस्था से पहले आता है। यद्यपि उसे अपने ही बेटे का मांस खाना था, जो रेगिस्तान में मृत था, अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करने के लिए उस जीवन को अच्छा करने के लिए काम का धर्म अमन और शांति का धर्म भविष्य में दुनिया में लोगों के प्यार और एकता का धर्म।

∞∞∞∞∞

5. Russia-

Организовать идею управления стихийными бедствиями Америка и Бразилия Поэтому получать бесконечные эффекты
จัดระเบียบความคิดบริหารภัยโควิดผิดความเป็นธรรม อเมริกาและบราซิล จึงรับผลร้ายไปไม่มีสิ้นสุด

Ковид-19, когда он впервые прибыл в Америку, был недалеко от Европы. Но то, что мы нашли Что до сих пор вызывало большое распространение в Америке и Бразилии (15 июля) Во всем мире Covid's заразил 13,4 миллиона человек во всем мире, причем уже 5,8 миллиардов умерли. Экономическая мощь Америки Мир номер один В Бразилии погибло 3,48 миллиона человек, самое большое в мире - 1,38 сотни тысяч трупов. В Бразилии последовала вторая инфекция: 1,97 миллиона человек уже умерли, 75 366 тел и не прекратили распространение инфекции. Америка и Бразилия И весь мир Но мы приехали посмотреть на Америку И Бразилия, прежде чем увидеть, что эти две страны встретились с лидерами И говорил о Covid таким образом, что экономические вопросы были важны До тех пор, пока лидер Бразилии (г-н Жакайр Сонару, президент Бразилии) не увидит, что это просто обычный грипп, который случится, а затем исчезнет. Сама Трейда. Самое главное - сначала взглянуть на экономику. До тех пор, пока в Бразилии не возникнет проблема с распространением Covid, которое увеличивается, что так, потому что организация идей не в правильном порядке. Правильный путь к жизни является приоритетом номер один. И самое главное, однако, это сначала взять жизнь, все до экономики И до такой степени, что, несмотря на необходимость обмена с деньгами, сколько денег должно быть согласовано Раньше было учение Господа Будды О путешествии в огромной пустыне, которая не знает направления границы Чем больше он шел, тем больше он двигался. Пока путешественники постепенно не умерли, и еда постепенно не исчезла повсюду, пока ребенок не остался один в объятиях Будда учил этому Выживите, прежде чем вводить тяжелые предметы, которые мы ценим, насколько они ценны. Больше, чем алмазы, чем золото Затем выбросить уцелеть Когда у него кончилась еда Чтобы умереть от поста, ешь мясо умерших вместе с нами. Для того, чтобы выжить, чтобы иметь возможность двигаться вперед Выжив, мы можем жить и зарабатывать на жизнь в поисках новых экономических богатств. Как таиланд Кто взял Дэвида 58 человек по сравнению с Бразилией В Бразилии уже умерло 75366 тел), потому что тайцы знакомы с учением Господа Будды. Поэтому правильно понимайте порядок принятия решения Не смотреть на деньги важнее, чем жизнь, необходимо покончить с жизнью во всех отношениях. В пустыне Америка и Бразилия все еще не могут понять, что нужно покончить с жизнью или спасти экономику. Как бразильский лидер заранее рассчитал, что Позволение людям умирать будет нанесено ущерб, меньше денег, чем инвестиции, чтобы защитить жизнь от Covid Это лидер Бразилии. Первоначально он въезжал в страну, пока не выгнал министра здравоохранения двумя людьми, потому что он не согласен с ним по поводу экономики. И сегодня Бразилия уже превзошла другие страны. Рядом с Соединенными Штатами, если суд не прикажет господину Хайру. Этот человек носит маску. Бразилия может умереть по всей стране. Они организованы не для того, чтобы мыслить, поэтому, как и в Таиланде, сначала инвестируйте свою жизнь. Когда не умер Эта жизнь была инструментом для создания экономики и построения общества с моралью. Без жизни, как экономика может улучшиться? Поэтому жизнь всегда самая важная Не бойтесь экономической смерти вообще. Страх смерти в реальной жизни И кроме того, более важным, чем деньги и деньги, как Дональд Джон Трамп, является то, что мы видим важность жизни, которая указывает на существование Человечество и сострадание, Дхарма, которая защищает мир. Мораль дружелюбия Там всегда хорошие отношения и демократия. Это то, что позволило всему миру обрести мир и покой, поэтому организуйте свои мысли о Covid-19 в правильном порядке. Так что это можно решить Жизнь (самое главное) предшествует экономике. Хотя он должен был есть мясо своего собственного сына, который был мертв в пустыне, чтобы сделать это, чтобы спасти свою жизнь Чтобы жизнь делала добро Дхарма работы Дхарма мира и покоя Дхарма любви и единства людей в мире в будущем.

∞∞∞∞∞

6. Arab-

نظيم فكرة إدارة الكوارث أمريكا والبرازيل لذلك تلقي تأثيرات لا نهاية لها
จัดระเบียบความคิดบริหารภัยโควิดผิดความเป็นธรรม อเมริกาและบราซิล จึงรับผลร้ายไปไม่มีสิ้นสุด

 

Kovid-19 ، عندما وصل إلى أمريكا لأول مرة ، لم تكن أوروبا بعيدة. لكن ما وجدناه مما تسبب في انتشار كبير في أمريكا والبرازيل حتى الآن (15 يوليو) حول العالم ، أصاب مرض كوفيد 13.4 مليون شخص حول العالم ، مع 5.8 مليار قتيل بالفعل. قوة أمريكا الاقتصادية رقم واحد في العالم هناك 3.48 مليون قتيل ، أكبر عدد في العالم إلى 1.38 مائة ألف جثة ، البرازيل ، تليها الإصابة الثانية 1.97 مليون قتيل بالفعل ، 75366 جثة ولم تتوقف عن انتشار العدوى أيضًا. أمريكا والبرازيل والعالم كله ولكن نأتي لنلقي نظرة على أمريكا والبرازيل قبل أن ترى أن هذين البلدين التقيا مع القادة وتحدث كوفيد بطريقة كانت الأمور الاقتصادية مهمة حتى يرى زعيم البرازيل (السيد جاكير سونارو ، رئيس البرازيل) أنها مجرد إنفلونزا شائعة ستحدث ثم تختفي ، وتريدا نفسها ، وأهم شيء هو النظر إلى الاقتصاد أولاً. حتى تواجه البرازيل مشكلة في انتشار Covid ، الذي يتزايد ، وهذا هو الحال ، لأن تنظيم الأفكار ليس في الترتيب الصحيح. الطريقة الصحيحة للحياة هي الأولوية رقم واحد. ومع ذلك ، فإن أهم شيء هو أن تأخذ الحياة أولاً وقبل كل شيء الاقتصاد وبقدر ما ، على الرغم من الاضطرار إلى التبادل مع النقود ، كم من المال يجب الاتفاق عليه تستخدم لتعاليم الرب بوذا حول السفر في صحراء هائلة لا تعرف اتجاه الحدود كلما مشى أكثر ، تحرك أكثر. حتى مات المسافرون تدريجياً واختفى الطعام تدريجياً في كل مكان حتى ترك الطفل بمفرده في الحضن علم بوذا ذلك البقاء على قيد الحياة قبل دخول الأشياء الثقيلة التي نعتز بها كم هي ذات قيمة. أكثر من الماس من الذهب ثم ارميه بعيدا ينجو عندما نفد الطعام للموت من أجل الصيام ، أكل لحم الموتى الذين ماتوا معنا. من أجل البقاء ، لتكون قادرة على المضي قدما بعد البقاء على قيد الحياة ، نحن قادرون على عيش حياتنا وكسب العيش بحثًا عن ثروات اقتصادية جديدة. مثل تايلاند من أخذ داود 58 شخصا مقارنة بالبرازيل لقد ماتت البرازيل بالفعل 75366 جثة) لأن الشعب التايلاندي على دراية بتعاليم الرب بوذا. لذلك فهم ترتيب القرار بشكل صحيح إن عدم النظر إلى المال هو أكثر أهمية من الحياة ، فمن الضروري أن تأخذ الحياة من جميع النواحي ، ففي الصحراء ، لا تزال أمريكا والبرازيل في حيرة من أمرهما بين الانتحار أو إنقاذ الاقتصاد أولاً. كما حسب الزعيم البرازيلي ذلك مسبقا إن السماح للناس بالموت سوف يتضرر ، وأموال أقل من الاستثمار لحماية الحياة من Covid هذا هو زعيم البرازيل ، وفي البداية دخل البلاد حتى طرد وزيري الصحة لأنه لم يتفق معه بشأن الاقتصاد. واليوم ، تجاوزت البرازيل بالفعل دولًا أخرى ، بالقرب من الولايات المتحدة ، إذا لم تأمر المحكمة السيد جايري. هذا الشخص يرتدي قناعا. قد تموت البرازيل في جميع أنحاء البلاد. إنهم ليسوا منظمين في ترتيب الفكر ، لذلك ، مثل تايلند ، استثمر الحياة أولاً. عندما لا يموت كانت تلك الحياة أداة لخلق الاقتصاد وبناء المجتمع مع الأخلاق. بدون حياة ، كيف يمكن أن يتحسن الاقتصاد؟ لذلك الحياة هي الأهم دائما لا تخف من الموت الاقتصادي على الإطلاق. الخوف من الموت في الحياة الحقيقية بالإضافة إلى ذلك ، أكثر أهمية من المال والمال ، مثل دونالد جون ترامب ، هو أننا نرى أهمية الحياة التي تشير إلى وجود الإنسانية والرحمة ، الدارما التي تحمي العالم أخلاق الود هناك دائما علاقات جيدة وديمقراطية. هذا ما سمح للعالم أجمع أن يجد السلام والسلام ، لذلك ، نظم أفكارك حول Covid-19 بالترتيب الصحيح. لذلك يمكن حلها تأتي الحياة (الأهم) قبل الاقتصاد. على الرغم من أنه كان عليه أن يأكل لحم ابنه ، الذي مات في الصحراء ، ليقوم بذلك لإنقاذ حياته من أجل تلك الحياة لفعل الخير دارما العمل دارما السلام والسلام دارما الحب ووحدة الناس في العالم في المستقبل.

∞∞∞∞∞

7. Indonesia-

Atur ide manajemen bencana Amerika dan Brasil Karena itu menerima efek tanpa akhir
จัดระเบียบความคิดบริหารภัยโควิดผิดความเป็นธรรม อเมริกาและบราซิล จึงรับผลร้ายไปไม่มีสิ้นสุด

Kovid-19, ketika ia pertama kali tiba di Amerika, Eropa tidak jauh. Tapi apa yang kami temukan Yang telah menyebabkan penyebaran besar di Amerika dan Brasil sampai sekarang (15 Juli) Di seluruh dunia, Covid telah menginfeksi 13,4 juta orang di seluruh dunia, dengan 5,8 miliar orang sudah meninggal. Kekuatan ekonomi Amerika Nomor satu dunia Ada 3,48 juta orang meninggal, terbesar di dunia menjadi 1,38 ratus ribu mayat, Brasil, diikuti oleh infeksi ke-2 1,97 juta orang sudah mati, 75.366 mayat dan belum berhenti menyebarkan infeksi juga. Amerika dan Brasil Dan seluruh dunia Tapi kita datang untuk melihat Amerika Dan Brazil sebelum melihat bahwa kedua negara bertemu dengan para pemimpin Dan berbicara tentang Covid dengan cara bahwa masalah ekonomi itu penting Sampai pemimpin Brasil (Mr Jacair Sonaru, Presiden Brasil) melihatnya sebagai hanya flu biasa yang akan terjadi dan kemudian menghilang. Threida sendiri. Yang paling penting adalah melihat ekonomi terlebih dahulu. Sampai Brasil memiliki masalah dengan penyebaran Covid, yang meningkat, yang seperti ini, karena pengorganisasian gagasan tidak dalam urutan yang benar. Cara hidup yang benar adalah prioritas nomor satu. Dan yang paling penting, bagaimanapun, adalah mengambil hidup terlebih dahulu, segalanya sebelum ekonomi Dan sejauh itu, meski harus bertukar dengan uang, berapa banyak uang yang harus disepakati Dulu memiliki ajaran Sang Buddha Tentang bepergian di padang pasir yang sangat luas yang tidak tahu arah batas Semakin dia berjalan, semakin dia bergerak. Sampai para musafir berangsur-angsur meninggal dan makanan berangsur-angsur menghilang di mana-mana sampai bayi dibiarkan sendirian dalam pelukan Sang Buddha mengajarkan itu Selamat sebelum memasukkan barang-barang berat yang kami hargai betapa berharganya benda-benda itu. Lebih dari sekadar berlian daripada emas Lalu buang itu Bertahan Saat dia kehabisan makanan Untuk mati karena puasa, makanlah daging orang mati yang mati bersama kita. Agar bisa bertahan, untuk bisa maju Setelah bertahan hidup, kita dapat menjalani hidup kita dan mencari nafkah mencari kekayaan ekonomi baru. Seperti Thailand Siapa yang mengambil David 58 orang dibandingkan dengan Brasil Brasil telah meninggal 75.366 mayat) karena orang Thailand akrab dengan ajaran Sang Buddha. Karena itu pahami urutan keputusan dengan benar Tidak memandang uang lebih penting daripada kehidupan, itu perlu untuk mengambil kehidupan dalam segala hal.Di gurun, Amerika dan Brasil masih bingung antara mengambil hidup mereka atau menyelamatkan ekonomi terlebih dahulu. Seperti yang telah diperhitungkan pemimpin Brasil sebelumnya Biarkan orang mati, akan merusak, kehilangan lebih sedikit uang daripada investasi, melindungi hidup dari Covid Ini adalah pemimpin Brasil. Awalnya, dia memasuki negara itu sampai dia mengusir dua menteri kesehatan karena dia tidak setuju dengannya tentang ekonomi. Dan hari ini, Brasil telah melampaui negara-negara lain. Dekat Amerika Serikat, jika pengadilan tidak memerintahkan Jaire. Orang ini memakai topeng. Brasil mungkin mati di seluruh negeri. Mereka tidak terorganisir berdasarkan pemikiran, oleh karena itu, seperti Thailand, investasikan hidup seseorang terlebih dahulu. Saat tidak mati Kehidupan itu adalah alat untuk menciptakan ekonomi dan masyarakat dengan moralitas. Tanpa kehidupan, bagaimana ekonomi dapat membaik? Karena itu hidup selalu yang paling penting Jangan takut kematian ekonomi sama sekali. Takut akan kematian dalam kehidupan nyata Dan selain itu, yang lebih penting daripada uang dan uang, seperti Donald John Trump, adalah bahwa kita melihat pentingnya kehidupan yang menunjukkan keberadaan Kemanusiaan dan kasih sayang, Dharma yang melindungi dunia. Moralitas keramahan Selalu ada hubungan dan demokrasi yang baik. Inilah yang memungkinkan seluruh dunia menemukan kedamaian dan kedamaian, oleh karena itu, aturlah pemikiran Covid-19 dalam urutan yang benar terlebih dahulu. Sehingga bisa diselesaikan Kehidupan (paling penting) datang sebelum ekonomi. Meskipun ia harus memakan daging putranya sendiri, yang mati di padang pasir, untuk melakukannya demi menyelamatkan hidupnya Agar hidup itu berbuat baik Dharma kerja Dharma kedamaian dan kedamaian Dharma cinta dan persatuan orang-orang di dunia di masa depan.

∞∞∞∞∞

8. Loa –

ຈັດແນວຄວາມຄິດໃນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ອາເມລິກາແລະບາຊິນ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ
จัดระเบียบความคิดบริหารภัยโควิดผิดความเป็นธรรม อเมริกาและบราซิล จึงรับผลร้ายไปไม่มีสิ้นสุด

Kovid-19, ໃນເວລາທີ່ລາວມາຮອດອາເມລິກາ, ເອີຣົບບໍ່ໄກ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາພົບເຫັນ ເຊິ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການແຜ່ລະບາດຢ່າງໃຫຍ່ໃນອາເມລິກາແລະບາຊິນຈົນເຖິງປະຈຸບັນ (15 ກໍລະກົດ) ໃນທົ່ວໂລກ, Covid's ໄດ້ຕິດເຊື້ອ 13,4 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ, ໃນນັ້ນມີ 5,8 ຕື້ຄົນເສຍຊີວິດແລ້ວ. ອຳ ນາດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງອາເມລິກາ ອັນດັບ ໜຶ່ງ ຂອງໂລກ ມີຄົນເສຍຊີວິດ 3,48 ລ້ານຄົນ, ເຊິ່ງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກເຖິງ 1,38 ຮ້ອຍພັນສົບທີ່ເສຍຊີວິດ, ປະເທດບຣາຊິນ, ຮອງລົງມາແມ່ນການຕິດເຊື້ອຄັ້ງທີ 2 ຂອງ 1,97 ລ້ານຄົນທີ່ເສຍຊີວິດແລ້ວ, 75.366 ສົບແລະຍັງບໍ່ໄດ້ຢຸດການແຜ່ເຊື້ອດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ. ອາເມລິກາແລະບາຊິນ ແລະທົ່ວໂລກ ແຕ່ພວກເຮົາມາເບິ່ງອາເມລິກາ ແລະເບຼຊິນກ່ອນທີ່ຈະເຫັນວ່າສອງປະເທດນີ້ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ ນຳ ແລະໄດ້ກ່າວເຖິງ Covid ໃນທາງທີ່ບັນຫາເສດຖະກິດມີຄວາມ ສຳ ຄັນ ຈົນກ່ວາຜູ້ ນຳ ປະເທດບຣາຊິນ (ທ່ານ Jacair Sonaru, ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດບຣາຊິນ) ເຫັນວ່າມັນເປັນພຽງໄຂ້ຫວັດ ທຳ ມະດາທີ່ຈະເກີດຂື້ນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຫາຍໄປ Threida ເອງ. ສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການເບິ່ງເສດຖະກິດກ່ອນ. ຈົນກ່ວາປະເທດບຣາຊິນມີປັນຫາກ່ຽວກັບການແຜ່ກະຈາຍຂອງ Covid, ເຊິ່ງ ກຳ ລັງເພີ່ມຂື້ນ, ເຊິ່ງເປັນແບບນີ້, ເພາະວ່າການຈັດຕັ້ງແນວຄວາມຄິດບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລະບຽບທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການ ດຳ ລົງຊີວິດແມ່ນບູລິມະສິດອັນດັບ ໜຶ່ງ. ແລະສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດກໍ່ຄືການເອົາຊີວິດກ່ອນ, ທຸກຢ່າງກ່ອນເສດຖະກິດ ແລະໃນຂອບເຂດທີ່, ເຖິງວ່າຈະມີການແລກປ່ຽນເງິນຕາກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຕ້ອງມີການຕົກລົງກັນເງິນ ຈຳ ນວນເທົ່າໃດ ເຄີຍມີ ຄຳ ສອນຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ ກ່ຽວກັບການເດີນທາງໃນທະເລຊາຍທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານທີ່ບໍ່ຮູ້ທິດທາງເຂດແດນ ຍິ່ງລາວຍ່າງຫຼາຍເທົ່າໃດກໍ່ຍິ່ງລາວຍ້າຍໄປເທົ່ານັ້ນ. ຈົນກ່ວານັກເດີນທາງຄ່ອຍໆຕາຍໄປແລະອາຫານຄ່ອຍໆຫາຍໄປທົ່ວທຸກບ່ອນຈົນກ່ວາເດັກນ້ອຍຖືກປ່ອຍຕົວໄວ້ຄົນດຽວໃນອ້ອມກອດ ພະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ສອນສິ່ງນັ້ນ ຄວາມຢູ່ລອດກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຂອງ ໜັກໆ ທີ່ພວກເຮົາທະນຸຖະ ໜອມ ວ່າມັນມີຄຸນຄ່າຫຼາຍປານໃດ. ຫລາຍກວ່າເພັດກວ່າ ຄຳ ແລ້ວຖິ້ມຖິ້ມ ຄວາມຢູ່ລອດ ເມື່ອລາວ ໝົດ ອາຫານ ເພື່ອຈະຕາຍເພື່ອການອົດອາຫານ, ກິນເນື້ອ ໜັງ ຂອງຄົນທີ່ຕາຍກັບພວກເຮົາ. ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ, ສາມາດກ້າວໄປຂ້າງ ໜ້າ ໄດ້ ຫລັງຈາກລອດຊີວິດ, ພວກເຮົາສາມາດ ດຳ ລົງຊີວິດແລະຫາເງິນລ້ຽງຊີບເພື່ອຊອກຫາເສດຖະກິດ ໃໝ່. ຄືກັບປະເທດໄທ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຈັບດາວິດ 58 ຄົນເມື່ອທຽບກັບປະເທດບຣາຊິນ ປະເທດບຣາຊິນໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 75.366 ສົບ) ເພາະວ່າຄົນໄທມີຄວາມລຶ້ງເຄີຍກັບ ຄຳ ສອນຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນເຂົ້າໃຈລະບຽບຂອງການຕັດສິນໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ ການບໍ່ເບິ່ງເງິນແມ່ນສິ່ງ ສຳ ຄັນກວ່າຊີວິດ, ມັນ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດໃນທຸກໆດ້ານ, ໃນທະເລຊາຍ, ອາເມລິກາແລະບຣາຊິນຍັງສັບສົນລະຫວ່າງການເອົາຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າຫລືປະຫຍັດເສດຖະກິດກ່ອນ. ດັ່ງທີ່ຜູ້ ນຳ ປະເທດບຣາຊິນໄດ້ຄິດໄລ່ລ່ວງ ໜ້າ ວ່າ ການອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນຕາຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ມີເງິນ ໜ້ອຍ ກ່ວາການລົງທືນເພື່ອປົກປ້ອງຊີວິດຈາກ Covid ນີ້ແມ່ນຜູ້ ນຳ ຂອງປະເທດບຣາຊິນ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ລາວໄດ້ເຂົ້າປະເທດຈົນກວ່າລາວຈະຂັບໄລ່ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກສອງຄົນຍ້ອນວ່າລາວບໍ່ເຫັນດີກັບລາວກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ. ແລະໃນມື້ນີ້, ປະເທດບຣາຊິນໄດ້ລື່ນກາຍປະເທດອື່ນໆແລ້ວຢູ່ໃກ້ໆກັບສະຫະລັດ, ຖ້າສານບໍ່ໄດ້ສັ່ງທ່ານ Jaire. ບຸກຄົນນີ້ໃສ່ ໜ້າ ກາກ. ປະເທດບຣາຊິນອາດຈະເສຍຊີວິດໃນທົ່ວປະເທດ. ພວກມັນບໍ່ມີການຈັດລະບຽບຕາມຄວາມຄິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັບປະເທດໄທ, ລົງທຶນຊີວິດຂອງຄົນກ່ອນ. ເມື່ອບໍ່ຕາຍ ຊີວິດນັ້ນແມ່ນເຄື່ອງມືໃນການສ້າງເສດຖະກິດແລະສ້າງສັງຄົມດ້ວຍສິນ ທຳ. ຖ້າບໍ່ມີຊີວິດ, ເສດຖະກິດສາມາດປັບປຸງໄດ້ແນວໃດ? ສະນັ້ນຊີວິດແມ່ນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດ ຢ່າຢ້ານຄວາມຕາຍທາງເສດຖະກິດເລີຍ. ຢ້ານຄວາມຕາຍໃນຊີວິດຈິງ ແລະນອກ ເໜືອ ຈາກນັ້ນ, ສິ່ງ ສຳ ຄັນກວ່າເງິນແລະເງີນ, ຄືກັບ Donald John Trump, ແມ່ນພວກເຮົາເຫັນຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງຊີວິດທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມເປັນຢູ່ຂອງ ມະນຸດແລະຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ, Dharma ທີ່ປົກປ້ອງໂລກ. ສິນ ທຳ ຂອງການເປັນມິດ ມີການພົວພັນແລະປະຊາທິປະໄຕທີ່ດີສະ ເໝີ ໄປ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທົ່ວໂລກສາມາດພົບເຫັນຄວາມສະຫງົບສຸກແລະຄວາມສະຫງົບສຸກ. ສະນັ້ນມັນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ຊີວິດ (ສຳ ຄັນທີ່ສຸດ) ມາກ່ອນເສດຖະກິດ. ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຕ້ອງໄດ້ກິນເນື້ອຫນັງຂອງລູກຊາຍຂອງລາວ, ຜູ້ທີ່ຕາຍໃນທະເລຊາຍ, ເພື່ອເຮັດມັນເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຂອງລາວ ເພື່ອຊີວິດນັ້ນຈະເຮັດສິ່ງທີ່ດີ Dharma ຂອງການເຮັດວຽກ ທັມມະຂອງຄວາມສະຫງົບສຸກແລະຄວາມສະຫງົບສຸກ ທັມມະແຫ່ງຄວາມຮັກແລະຄວາມສາມັກຄີຂອງປະຊາຊົນໃນໂລກໃນອານາຄົດ.

∞∞∞∞∞

9. Srilanga-

ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ අදහස සංවිධානය කරන්න ඇමරිකාව සහ බ්‍රසීලය එබැවින් නිමක් නැති බලපෑම් ලැබීම
จัดระเบียบความคิดบริหารภัยโควิดผิดความเป็นธรรม อเมริกาและบราซิล จึงรับผลร้ายไปไม่มีสิ้นสุด

කෝවිඩ් -19, ඔහු ප්‍රථම වරට ඇමරිකාවට පැමිණි විට යුරෝපය වැඩි was තක නොවීය. නමුත් අපට හමු වූ දේ එය මේ දක්වා (ජූලි 15) ඇමරිකාවේ සහ බ්‍රසීලයේ විශාල ව්‍යාප්තියක් ඇති කර තිබේ ලොව පුරා කෝවිඩ්ස් ලොව පුරා මිලියන 13.4 ක ජනතාවක් ආසාදනය කර ඇති අතර මේ වන විටත් බිලියන 5.8 ක් මිය ගොස් ඇත. ඇමරිකාවේ ආර්ථික බලය ලෝක අංක එකේ මිනිසුන් මිලියන 3.48 ක් මියගොස් ඇති අතර, ලෝකයේ වැඩිම මළ සිරුරු 1.38 ලක්ෂයක්, බ්‍රසීලය, දෙවන ආසාදනය මිලියන 1.97 ක් දැනටමත් මියගොස් ඇති අතර, සිරුරු 75,366 ක් වන අතර ආසාදනය පැතිරීම නතර කර නැත. ඇමරිකාව සහ බ්‍රසීලය මුළු ලෝකයම නමුත් අපි ඇමරිකාව දෙස බැලීමට පැමිණෙමු බ්‍රසීලය මේ රටවල් දෙක නායකයන් හමුවූ බව දැකීමට පෙර ආර්ථික කරුණු වැදගත් වන අයුරින් කෝවිඩ් ගැන කතා කළේය බ්‍රසීලයේ නායකයා (බ්‍රසීලයේ ජනාධිපති ජැකෙයාර් සොනාරු මහතා) එය සාමාන්‍ය උණක් ලෙස දකින තුරු එය සිදුවී පසුව අතුරුදහන් වනු ඇත. ත්‍රෙඩා ම ය. වඩාත්ම වැදගත් දෙය නම් පළමුව ආර්ථිකය දෙස බැලීමයි. කොවිඩ් පැතිරීම සම්බන්ධයෙන් බ්‍රසීලයට ගැටළුවක් ඇති වන තෙක් එය වැඩිවෙමින් පවතී, මන්දයත් අදහස් සංවිධානය කිරීම නිසි පිළිවෙලට නොමැති නිසාය.සමහර ජීවිතයට නිවැරදි මාර්ගය අංක එකේ ප්‍රමුඛතාවයයි. කෙසේ වෙතත් වඩාත්ම වැදගත් දෙය නම් ආර්ථිකයට පෙර සෑම දෙයක්ම ජීවිතය ගත කිරීමයි මුදල් සමඟ හුවමාරු කර ගත යුතු වුවද, කොපමණ මුදල් ප්‍රමාණයක් එකඟ විය යුතුද යන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් සඳහා පුරුදුව සිටියහ මායිම් දිශාව නොදන්නා දැවැන්ත කාන්තාරයක ගමන් කිරීම ගැන ඔහු වැඩි වැඩියෙන් ඇවිදින තරමට ඔහු ගමන් කළේය. සංචාරකයින් ක්‍රමයෙන් මිය යන තෙක් සහ දරුවා වැළඳ ගැනීමේදී තනිවම සිටින තුරු ආහාර ක්‍රමයෙන් සෑම තැනකම අතුරුදහන් වන තුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ එය ඉගැන්වූ සේක බර භාණ්ඩ ඇතුළු වීමට පෙර දිවි ගලවා ගන්න. රත්රන් වලට වඩා දියමන්ති වලට වඩා ඉන්පසු එය ඉවතට විසි කරන්න බේරෙන්න ඔහු ආහාර ඉවර වූ විට නිරාහාරව සිටීම සඳහා, අප සමඟ මියගිය මළවුන්ගේ මස් අනුභව කරන්න. නොනැසී පැවතීම සඳහා, ඉදිරියට යාමට හැකිවීම දිවි ගලවා ගැනීමෙන් පසු, අපගේ ජීවිත ගත කිරීමට සහ නව ආර්ථික ධනයක් අපේක්ෂා කරන ජීවනෝපායක් උපයා ගැනීමට අපට හැකි වේ. තායිලන්තය වගේ දාවිත්ව අරගෙන ගියේ කවුද? පුද්ගලයන් 58 ක් බ්‍රසීලයට සාපේක්ෂව බ්‍රසීලය මේ වන විටත් මළ සිරුරු 75,366 ක් මියගොස් ඇත) තායි වැසියන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් හුරුපුරුදු නිසා. එබැවින් තීරණයෙහි අනුපිළිවෙල නිවැරදිව තේරුම් ගන්න ජීවිතයට වඩා මුදල් දෙස බැලීම වැදගත් නැත, සෑම අතින්ම ජීවිතය ගත කිරීම අවශ්‍ය වේ. කාන්තාරයේ ඇමරිකාව සහ බ්‍රසීලය තවමත් තම ජීවිත ගත කිරීම හෝ ආර්ථිකය සුරැකීම අතර තවමත් ව්‍යාකූල වී ඇත. බ්‍රසීල නායකයා කල්තියා ගණනය කළ පරිදි මිනිසුන්ට මරණයට පත්වීමට ඉඩ දීමෙන් හානි සිදුවනු ඇත, කොවිඩ් වෙතින් ජීවිතය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන ආයෝජනයට වඩා අඩු මුදලක් මෙය බ්‍රසීලයේ නායකයාය. මුලදී ඔහු සෞඛ්‍ය ඇමතිවරුන් දෙදෙනා නෙරපා හරින තෙක් රට තුළට ඇතුළු වූයේ ආර්ථිකය පිළිබඳව ඔහු සමඟ එකඟ නොවූ බැවිනි. අද වන විට බ්‍රසීලය දැනටමත් වෙනත් රටවල් අභිබවා ගොස් ඇත.එය එක්සත් ජනපදය ආසන්නයේ, අධිකරණය විසින් ජයර් මහතාට නියෝග නොකළහොත්. මෙම පුද්ගලයා වෙස්මුහුණක් පැළඳ සිටී. බ්‍රසීලය රට පුරා මිය යා හැකිය. ඒවා සංවිධානය වී ඇත්තේ චින්තනයේ අනුපිළිවෙලට නොවේ. එබැවින් තායිලන්තය මෙන් යමෙකුගේ ජීවිතය පළමුව ආයෝජනය කරන්න. මිය නොගිය විට එම ජීවිතය ආර්ථිකය නිර්මාණය කිරීමට හා සදාචාරයෙන් සමාජය ගොඩනැගීමට මෙවලමක් විය. ජීවිතයක් නොමැතිව ආර්ථිකය දියුණු වන්නේ කෙසේද? එබැවින් ජීවිතය සෑම විටම වඩාත්ම වැදගත් වේ ආර්ථික මරණයට කිසිසේත් බිය නොවන්න. සැබෑ ජීවිතයේ මරණයට බිය ඒ හැරුණු විට, ඩොනල්ඩ් ජෝන් ට්‍රම්ප් වැනි මුදල් හා මුදල් වලට වඩා වැදගත් වන්නේ, පැවැත්මේ පැවැත්ම පෙන්නුම් කරන ජීවිතයේ වැදගත්කම අප දකින බවයි. මනුෂ්‍යත්වය සහ අනුකම්පාව, ලෝකය ආරක්ෂා කරන ධර්මය මිත්‍රත්වයේ සදාචාරය සෑම විටම හොඳ සබඳතා සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඇත. මුළු ලෝකයටම සාමය හා සාමය සොයා ගැනීමට ඉඩ දුන්නේ මෙයයි.ඉතින්, කොවිඩ් -19 හි සිතුවිලි පළමුව නිවැරදි පිළිවෙලට සංවිධානය කරන්න. එබැවින් එය විසඳිය හැකිය ජීවිතය (වඩාත්ම වැදගත්) ආර්ථිකයට පෙර පැමිණේ. කාන්තාරයේ මියගිය තම පුතාගේ මාංසය අනුභව කිරීමට ඔහුට සිදු වුවද, ඔහුගේ ජීවිතය බේරා ගැනීම සඳහා එය කිරීමට ඒ ජීවිතය යහපත් දේ කිරීමට කාර්යයේ ධර්මය සාමයේ හා සාමයේ ධර්මය අනාගතයේ දී ලෝකයේ ජනතාවගේ ආදරය හා එකමුතුකම පිළිබඳ ධර්මය.

∞∞∞∞∞

10.Vietnam-

Tổ chức ý tưởng quản lý thảm họa Mỹ và Brazil Do đó nhận được hiệu ứng vô tận
จัดระเบียบความคิดบริหารภัยโควิดผิดความเป็นธรรม อเมริกาและบราซิล จึงรับผลร้ายไปไม่มีสิ้นสุด

Kovid-19, khi mới đến Mỹ, châu Âu không còn xa nữa. Nhưng những gì chúng tôi tìm thấy Điều này đã gây ra một sự lây lan lớn ở Mỹ và Brazil cho đến bây giờ (15 tháng 7) Trên khắp thế giới, Covid đã lây nhiễm 13,4 triệu người trên toàn thế giới, với 5,8 tỷ người đã chết. Sức mạnh kinh tế của nước Mỹ Số một thế giới Có 3,48 triệu người chết, nhiều nhất trên thế giới có tới 1,38 trăm nghìn xác chết, Brazil, sau đó là nhiễm trùng thứ 2 với 1,97 triệu người đã chết, 75.366 xác và cũng không ngừng lây nhiễm. Mỹ và Brazil Và cả thế giới Nhưng chúng ta đến để nhìn vào nước Mỹ Và Brazil trước khi thấy hai nước này gặp gỡ các nhà lãnh đạo Và nói về Covid theo cách các vấn đề kinh tế là quan trọng Cho đến khi nhà lãnh đạo Brazil (ông Jacair Sonaru, Tổng thống Brazil) coi đó chỉ là một bệnh cúm thông thường sẽ xảy ra và sau đó biến mất. Chính Threida. Điều quan trọng nhất là nhìn vào nền kinh tế trước tiên. Cho đến khi Brazil có vấn đề với sự lây lan của Covid, đang gia tăng, giống như thế này, bởi vì việc tổ chức các ý tưởng không theo đúng thứ tự. Cách sống đúng đắn là ưu tiên số một. Và điều quan trọng nhất, tuy nhiên, là lấy sự sống trước, mọi thứ trước nền kinh tế Và đến mức, mặc dù phải đổi bằng tiền, bao nhiêu tiền phải được thỏa thuận Được sử dụng để có những lời dạy của Đức Phật Về du lịch trong một sa mạc rộng lớn mà không biết hướng biên Càng đi, anh càng di chuyển. Cho đến khi những người du hành dần chết đi và thức ăn dần biến mất ở mọi nơi cho đến khi đứa bé bị bỏ lại một mình trong vòng tay Đức Phật đã dạy rằng Sống sót trước khi vào những vật nặng mà chúng ta trân trọng chúng có giá trị như thế nào. Hơn kim cương hơn vàng Sau đó vứt nó đi Sống sót Khi anh hết thức ăn Để chết vì ăn chay, hãy ăn thịt người chết cùng chúng ta. Để sống sót, để có thể tiến về phía trước Sau khi sống sót, chúng ta có thể sống cuộc sống của mình và kiếm sống để tìm kiếm sự giàu có kinh tế mới. Thích Thái Lan Ai đã lấy David 58 người so với Brazil Brazil đã chết 75.366 xác) vì người Thái đã quen thuộc với những lời dạy của Đức Phật. Do đó hiểu đúng thứ tự của quyết định Không nhìn vào tiền là quan trọng hơn cuộc sống, cần phải có cuộc sống ở tất cả các khía cạnh. Ở sa mạc, Mỹ và Brazil vẫn bị nhầm lẫn giữa việc lấy mạng sống của họ hoặc cứu nền kinh tế trước. Như nhà lãnh đạo Brazil đã tính toán trước rằng Cho phép người dân chết sẽ bị thiệt hại, ít tiền hơn đầu tư để bảo vệ sự sống khỏi Covid Đây là nhà lãnh đạo của Brazil. Ban đầu, anh ta vào nước này cho đến khi anh ta trục xuất bộ trưởng y tế 2 người vì anh ta không đồng ý với anh ta về nền kinh tế. Và ngày nay, Brazil đã vượt qua các quốc gia khác. Gần Hoa Kỳ, nếu tòa án không ra lệnh cho ông Jaire. Người này đang đeo mặt nạ. Brazil có thể chết trên cả nước. Họ không được tổ chức theo thứ tự tư tưởng. Do đó, giống như Thái Lan, hãy đầu tư cuộc sống của một người đầu tiên. Khi chưa chết Cuộc sống đó là một công cụ để tạo ra nền kinh tế và xây dựng xã hội có đạo đức. Không có cuộc sống, làm thế nào kinh tế có thể cải thiện? Do đó, cuộc sống luôn là quan trọng nhất Đừng sợ chết kinh tế chút nào. Sợ chết trong đời thực Và bên cạnh đó, quan trọng hơn tiền và tiền, như Donald John Trump, là chúng ta thấy tầm quan trọng của cuộc sống chỉ ra sự tồn tại của Nhân loại và từ bi, Pháp bảo vệ thế giới. Đạo đức của sự thân thiện Luôn có quan hệ tốt và dân chủ. Đây là những gì cho phép cả thế giới tìm thấy hòa bình và hòa bình. Do đó, hãy sắp xếp suy nghĩ của bạn về Covid-19 theo đúng thứ tự. Vì vậy, nó có thể được giải quyết Cuộc sống (quan trọng nhất) đến trước nền kinh tế. Mặc dù anh ta phải ăn thịt con trai của mình, người đã chết trên sa mạc, để làm điều đó để cứu mạng anh ta Để cuộc sống làm tốt Pháp công việc Phật pháp hòa bình Pháp tình yêu và sự thống nhất của mọi người trên thế giới trong tương lai.

∞∞∞∞∞

11. Cambodia-

រៀបចំគំនិតនៃការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ អាមេរិកនិងប្រេស៊ីល ដូច្នេះទទួលបានផលមិនចេះចប់
จัดระเบียบความคิดบริหารภัยโควิดผิดความเป็นธรรม อเมริกาและบราซิล จึงรับผลร้ายไปไม่มีสิ้นสุด

កូវ៉ូដ -១៩ នៅពេលគាត់មកដល់អាមេរិកអឺរ៉ុបនៅមិនឆ្ងាយទេ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានរកឃើញ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅអាមេរិកនិងប្រេស៊ីលរហូតមកដល់ពេលនេះ (១៥ កក្កដា) នៅជុំវិញពិភពលោក Covid's បានឆ្លងដល់ប្រជាជនចំនួន ១៣,៤ លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយមានអ្នកស្លាប់ចំនួន ៥,៨ ពាន់លាននាក់រួចទៅហើយ។ អំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិក លេខមួយពិភពលោក មានមនុស្សស្លាប់ចំនួន ៣,៤៨ លាននាក់ដែលមានចំនួនច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោករហូតដល់ ១.៣៨ រយនាក់នៃសាកសពគឺប្រេស៊ីលបន្ទាប់មកការឆ្លងទី ២ នៃមនុស្ស ១,៩៧ លាននាក់បានស្លាប់រួចទៅហើយ ៧៥.៣៦៦ សាកសពហើយមិនបានបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃការឆ្លងនោះទេ។ អាមេរិកនិងប្រេស៊ីល និងពិភពលោកទាំងមូល ប៉ុន្តែយើងមកមើលអាមេរិច និងប្រទេសប្រេស៊ីលមុនពេលដែលឃើញថាប្រទេសទាំងពីរនេះបានជួបជាមួយមេដឹកនាំ ហើយបាននិយាយអំពី Covid តាមរបៀបមួយដែលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមានសារៈសំខាន់ រហូតទាល់តែមេដឹកនាំប្រទេសប្រេស៊ីល (លោកហ្សាក់សាន់សូណារ៉ូប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីល) យល់ឃើញថាវាគ្រាន់តែជាជំងឺផ្តាសាយធម្មតាដែលនឹងកើតឡើងហើយបន្ទាប់មកក៏បាត់ទៅ។ ធីតាខ្លួនឯង។ រឿងសំខាន់គឺត្រូវពិនិត្យមើលសេដ្ឋកិច្ចជាមុនសិន។ រហូតដល់ប្រទេសប្រេស៊ីលមានបញ្ហាជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃ Covid ដែលកំពុងកើនឡើងដែលជារឿងដូចនេះព្រោះការរៀបចំគំនិតមិនមានរបៀបរស់នៅត្រឹមត្រូវទេផ្លូវត្រូវដល់ជីវិតគឺជាអាទិភាពលេខមួយ។ ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺត្រូវយកជីវិតមុនអ្វីៗទាំងអស់មុនពេលសេដ្ឋកិច្ច ហើយបើទោះបីជាត្រូវប្តូរប្រាក់ក៏ដោយទោះបីត្រូវប្តូរប្រាក់ប៉ុន្មានក៏ដោយ ធ្លាប់មានការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ អំពីការធ្វើដំណើរនៅក្នុងវាលខ្សាច់ដ៏ធំសម្បើមមួយដែលមិនស្គាល់ទិសដៅព្រំដែន កាលណាគាត់ដើរកាន់តែច្រើនគាត់កាន់តែរើទៅ។ រហូតដល់អ្នកដំណើរបានស្លាប់ជាបណ្តើរ ៗ ហើយអាហារក៏បាត់បន្តិចម្តង ៗ គ្រប់ទីកន្លែងរហូតដល់ទារកទុកចោលនៅឱបក្រសោប ព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនដូច្នោះ រស់រានមានជីវិតមុនពេលចូលរបស់របរធ្ងន់ ៗ ដែលយើងពេញចិត្តថាតើរបស់ទាំងនោះមានតម្លៃប៉ុណ្ណា។ មានពេជ្រច្រើនជាងមាស បន្ទាប់មកបោះចោល រស់រានមានជីវិត នៅពេលគាត់អស់អាហារ ដើម្បីស្លាប់សម្រាប់ការតមអាហារបរិភោគសាច់របស់អ្នកស្លាប់ដែលបានស្លាប់ជាមួយយើង។ ដើម្បីរស់រានមានជីវិតដើម្បីអាចឆ្ពោះទៅមុខបាន បន្ទាប់ពីរស់រានមានជីវិតយើងអាចរស់នៅនិងរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ។ ដូចប្រទេសថៃដែរ ដែលបានយកដាវីឌ ៥៨ នាក់ប្រៀបធៀបនឹងប្រេស៊ីល ប្រទេសប្រេស៊ីលបានទទួលមរណភាព ៧៥.៣៦៦ សាកសព) ពីព្រោះប្រជាជនថៃស្គាល់ច្បាស់ពីការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ។ ដូច្នេះយល់ពីលំដាប់នៃការសម្រេចចិត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ការមិនសម្លឹងមើលលុយគឺសំខាន់ជាងជីវិតវាចាំបាច់ក្នុងការយកជីវិតទៅរស់នៅក្នុងវាលខ្សាច់អាមេរិកនិងប្រេស៊ីលនៅតែច្របូកច្របល់រវាងការយកជីវិតរបស់ពួកគេឬសន្សំសំចៃសេដ្ឋកិច្ចជាមុនសិន។ ដូចមេដឹកនាំប្រេស៊ីលបានគណនាជាមុននោះ ការអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជនស្លាប់នឹងត្រូវរងការខូចខាតថវិកាតិចជាងការវិនិយោគដើម្បីការពារជីវិតពី Covid នេះជាមេដឹកនាំប្រទេសប្រេស៊ីលដំបូងឡើយគាត់បានចូលប្រទេសនេះរហូតដល់គាត់បានបណ្តេញរដ្ឋមន្រ្តីសុខាភិបាលចំនួន ២ នាក់ដោយសារតែគាត់មិនយល់ស្របជាមួយគាត់អំពីសេដ្ឋកិច្ច។ ហើយសព្វថ្ងៃនេះប្រទេសប្រេស៊ីលបានវ៉ាដាច់ប្រទេសដទៃទៀតនៅជិតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើតុលាការមិនបញ្ជាលោក Jaire ។ មនុស្សនេះពាក់ម៉ាស។ ប្រេស៊ីលអាចនឹងស្លាប់នៅទូទាំងប្រទេស។ ពួកគេមិនត្រូវបានរៀបចំតាមលំដាប់នៃការគិតទេដូច្នេះដូចប្រទេសថៃដែរការវិនិយោគជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ជាមុន។ ពេលមិនស្លាប់ ជីវិតនោះជាឧបករណ៍បង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនិងកសាងសង្គមប្រកបដោយសីលធម៌។ បើគ្មានជីវិតតើសេដ្ឋកិច្ចអាចប្រសើរឡើងយ៉ាងដូចម្តេច? ដូច្នេះជីវិតគឺសំខាន់បំផុត កុំខ្លាចការស្លាប់ខាងសេដ្ឋកិច្ចទាល់តែសោះ។ ការភ័យខ្លាចនៃការស្លាប់នៅក្នុងជីវិតពិត ហើយក្រៅពីនេះអ្វីដែលសំខាន់ជាងលុយនិងលុយដូចជាលោកដូណាល់ត្រាំគឺថាយើងមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃជីវិតដែលបង្ហាញពីអត្ថិភាពនៃ មនុស្សធម៌និងមេត្តាករុណាធម៌ដែលការពារពិភពលោក។ សីលធម៌នៃភាពស្និទ្ធស្នាល តែងតែមានទំនាក់ទំនងល្អនិងប្រជាធិបតេយ្យ។ នេះគឺជាអ្វីដែលអនុញ្ញាតឱ្យពិភពលោកទាំងមូលស្វែងរកសន្តិភាពនិងសន្តិភាពដូច្នេះរៀបចំគំនិតរបស់អ្នកអំពី Covid-19 តាមលំដាប់លំដោយ។ ដូច្នេះវាអាចត្រូវបានដោះស្រាយ ជីវិត (សំខាន់បំផុត) កើតឡើងមុនពេលសេដ្ឋកិច្ច។ ទោះបីគាត់ត្រូវបរិភោគសាច់របស់កូនប្រុសគាត់ដែលបានស្លាប់នៅវាលខ្សាច់ដើម្បីធ្វើវាដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតរបស់គាត់ ដើម្បីឱ្យជីវិតនោះធ្វើល្អ ធម៌នៃការងារ ធម៌នៃសន្តិភាពនិងសន្តិភាព ព្រះធម៌នៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងឯកភាពរបស់ប្រជាជននៅលើពិភពលោកនាពេលអនាគត។

∞∞∞∞∞

12.Malaysia-

Susun idea pengurusan bencana Amerika dan Brazil Oleh itu menerima kesan yang tidak berkesudahan
จัดระเบียบความคิดบริหารภัยโควิดผิดความเป็นธรรม อเมริกาและบราซิล จึงรับผลร้ายไปไม่มีสิ้นสุด

Kovid-19, ketika pertama kali tiba di Amerika, Eropah tidak jauh. Tetapi apa yang kami dapati Yang telah menyebabkan penyebaran hebat di Amerika dan Brazil hingga sekarang (15 Julai) Di seluruh dunia, Covid's telah menjangkiti 13.4 juta orang di seluruh dunia, dengan 5.8 bilion mati. Kekuatan ekonomi Amerika Pemain nombor satu dunia Terdapat 3.48 juta orang mati, yang paling banyak di dunia menjadi 1.38 ratus ribu mayat, Brazil, diikuti oleh jangkitan ke-2 1.97 juta orang yang sudah mati, 75.366 mayat dan juga tidak berhenti menyebarkan jangkitan. Amerika dan Brazil Dan seluruh dunia Tetapi kita datang untuk melihat Amerika Dan Brazil sebelum melihat bahawa kedua-dua negara ini bertemu dengan para pemimpin Dan bercakap mengenai Covid dengan cara yang penting dalam hal ekonomi Sehingga pemimpin Brazil (Encik Jacair Sonaru, Presiden Brazil) melihatnya sebagai selesema biasa yang akan berlaku dan kemudian hilang. Threida sendiri. Perkara yang paling penting adalah melihat ekonomi terlebih dahulu. Sehingga Brazil mempunyai masalah dengan penyebaran Covid, yang semakin meningkat, seperti ini, kerana penyusunan idea tidak mengikut urutan yang betul. Cara hidup yang betul adalah keutamaan nombor satu. Namun, perkara yang paling penting adalah mengambil hidup terlebih dahulu, semuanya sebelum ekonomi Dan sejauh mana, walaupun harus menukar dengan wang, berapa banyak wang yang harus dipersetujui Dulu mempunyai ajaran Tuhan Buddha Mengenai perjalanan di padang pasir yang sangat besar yang tidak mengetahui arah sempadannya Semakin dia berjalan, semakin dia bergerak. Sehingga pengembara secara beransur-ansur mati dan makanan secara beransur-ansur hilang di mana-mana sehingga bayi itu dibiarkan sendirian dalam pelukan Buddha mengajarkan bahawa Bertahan sebelum memasukkan barang berat yang kami hargai betapa berharganya barang itu. Lebih daripada berlian daripada emas Kemudian buang Bertahan Ketika dia kehabisan makanan Untuk mati kerana berpuasa, makanlah daging orang mati yang mati bersama kita. Untuk terus hidup, dapat bergerak maju Setelah bertahan, kita dapat menjalani kehidupan kita dan mencari rezeki mencari kekayaan ekonomi baru. Seperti Thailand Yang telah mengambil David 58 orang berbanding Brazil Brazil sudah mati 75.366 mayat) kerana orang Thai sudah biasa dengan ajaran Tuhan Buddha. Oleh itu fahami urutan keputusan dengan betul Tidak melihat wang lebih penting daripada hidup, perlu mengambil nyawa dalam semua aspek.Di padang pasir, Amerika dan Brazil masih keliru antara mengambil nyawa atau menyelamatkan ekonomi terlebih dahulu. Seperti yang dinyatakan oleh pemimpin Brazil itu sebelumnya Membiarkan orang mati akan rosak, lebih sedikit wang daripada pelaburan untuk melindungi nyawa dari Covid Inilah pemimpin Brazil. Pada mulanya, dia memasuki negara itu sehingga dia mengusir menteri kesihatan oleh 2 orang kerana dia tidak setuju dengannya mengenai ekonomi. Dan hari ini, Brazil sudah mengatasi negara-negara lain.Dekat Amerika Syarikat, jika mahkamah tidak memerintahkan Encik Jaire. Orang ini memakai topeng. Brazil mungkin mati di seluruh negara. Mereka tidak tersusun mengikut urutan pemikiran.Oleh itu, seperti Thailand, laburkanlah kehidupan seseorang terlebih dahulu. Apabila tidak mati Kehidupan itu adalah alat untuk mencipta ekonomi dan membangun masyarakat dengan moral. Tanpa kehidupan, bagaimana ekonomi boleh bertambah baik? Oleh itu kehidupan selalu yang paling penting Jangan takut mati ekonomi sama sekali. Takut mati dalam kehidupan sebenar Dan selain itu, lebih penting daripada wang dan wang, seperti Donald John Trump, adalah kita melihat pentingnya kehidupan yang menunjukkan adanya Kemanusiaan dan belas kasihan, Dharma yang melindungi dunia. Akhlak keramahan Selalu ada hubungan baik dan demokrasi. Inilah yang membolehkan seluruh dunia mencari kedamaian dan kedamaian.Oleh itu, aturkan pemikiran anda mengenai Covid-19 dengan urutan yang betul. Oleh itu ia dapat diselesaikan Kehidupan (paling penting) datang sebelum ekonomi. Walaupun dia harus memakan daging anaknya sendiri, yang sudah mati di padang pasir, untuk melakukannya untuk menyelamatkan nyawanya Untuk hidup itu buat kebaikan Dharma kerja Dharma kedamaian dan kedamaian Dharma cinta dan kesatuan umat di dunia pada masa akan datang.

∞∞∞∞∞

13.Japan

災害管理のアイデアを整理するアメリカとブラジルしたがって、無限の影響を受ける
จัดระเบียบความคิดบริหารภัยโควิดผิดความเป็นธรรม อเมริกาและบราซิล จึงรับผลร้ายไปไม่มีสิ้นสุด

Kovid-19、彼が最初にアメリカに到着したとき、ヨーロッパはそれほど遠くありませんでした。しかし、私たちが見つけたものこれにより、これまでアメリカとブラジルで大きな広がりがありました(715日)。 Covidは世界中で1,340万人に感染しており、58億人がすでに亡くなっています。アメリカの経済力世界ナンバーワン死者は348万人、世界で最も多いのは138万人の死者、ブラジル、続いて197万人の2番目の感染者、75,366人の死者、そして感染の拡大も止まっていません。アメリカとブラジルそして全世界しかし、私たちはアメリカを見るようになりましたそしてブラジルはこれら二つの国が指導者と会ったことを見る前にそして経済問題が重要である方法でCovidについて話しましたブラジルの指導者(ブラジルのジャカイアソナル氏)が、それが起こり、消滅する単なる一般的なインフルエンザであると見なすまでは、スレイダ自体です。最も重要なことは、まず経済を見ることです。アイデアの整理がまとまっていないため、ブラジルでCovidの普及に問題が生じるまでは、このように増加していますが、正しい生き方が最優先です。しかし、最も重要なことは、経済の前にすべてを最初に生きることですそして、お金と交換する必要があるにもかかわらず、どのくらいのお金が合意されなければならないか仏陀の教えがあった境界の方向がわからない巨大な砂漠を旅することについて彼が歩くほど彼は動いた。旅行者が次第に亡くなり、食べ物がいたるところに次第に姿を消し、赤ん坊が抱擁に取り残されるまで仏はそれを教えました私たちが大切にする重たいアイテムを入力する前に生き残ってください。ダイヤモンド以上の金その後、それを捨てます生き残ります彼が食べ物を使い果たしたとき断食のために死ぬには、一緒に死んだ死者の肉を食べてください。生き残るために、前進するために生き残った後、私たちは自分たちの生活を送ることができ、新しい経済的富を求めて生計を立てることができます。タイのように誰がダビデを取ったのかブラジルと比較して58人ブラジルはすでに75,366人の死者を出しています)。タイの人々は仏陀の教えに精通しているからです。したがって、決定の順序を正しく理解するお金に目を向けることは人生よりも重要であり、あらゆる点で人生を生きる必要がありますが、砂漠では、アメリカとブラジルはまだ彼らの命を奪うことと経済を救うこととの間で混乱しています。ブラジルの指導者が事前に計算したように人々が死ぬことを許すことは損害を受け、Covidから生命を守るための投資よりも少ないお金ですブラジルの指導者で、当初は経済に同意しなかったため、厚生大臣を2人追放するまで入国した。そして今日、ブラジルはすでに他の国々を上回っています。この人はマスクをしています。ブラジルは国中で死ぬかもしれません。思考順に整理されているわけではないので、タイと同じように、まず人生に投資します。死んでいないときその人生は、経済を創造し、道徳的な社会を構築するためのツールでした。生命がなければ、経済はどのように改善できるでしょうか?したがって、人生は常に最も重要です経済的死を恐れないでください。実生活における死の恐怖それに加えて、ドナルド・ジョン・トランプのようなお金やお金よりも重要なのは、私たちの存在を示す生命の重要性を見ることです人類と思いやり、世界を守る法。親しみやすさの道徳常に良い関係と民主主義があります。これは、全世界が平和と平和を見つけることを可能にしたものです、したがって、正しい順序でCovid-19についてのあなたの考えを整理してください。だから解決できる生命(最も重要)は経済の前に来ます。砂漠で死んだ自分の息子の肉を食べて命を救ったその人生のために仕事のダルマ平和と平和のダルマ未来の世界の人々の愛と団結のダルマ。

∞∞∞∞∞

 
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ที่สรรพสิ่ง ล้วนเดินไปสู่โลกาวินาสน์ในวันข้างหน้า ภาวะอริยบุคคลจะนำคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.