ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

 

 

 

 ชัยชนะเป็นของมนุษย์จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก

 

 

สุดยอดแห่งสัจธรรม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบรมราชาธิราช รัชกาลที่ 10 สยามประเทศ  28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

Victory belongs to man until it is known that surrender

The ultimate in truth Royal Birthday King Rama IX, Siam, July 28, 2020

 

 

∞∞∞∞∞

 

1. Thai-
 2. English-
3. China-
4. Hindi-
5. Russia-
 6. Arab-
7. Indonesia-
8. Loa –
9. Srilanga-
10.Vietnam-
11. Cambodia-
12.
Malaysia-
13.Japan

∞∞∞∞∞

1. Thai-

 

ชัยชนะเป็นของมนุษย์จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก
สุดยอดแห่งสัจธรรม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบรมราชาธิราช รัชกาลที่ 10 สยามประเทศ  28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

ชัยชนะ เป็นสิ่งที่ชื่อว่ามนุษย์ทุกคนได้รับการปลูกฝังลงในความนึกคิดมาตั้งแต่เกิด แบบเป็นธรรมดาธรรมชาติปกติอยู่แล้ว จนทำให้เราคิดว่าการยอมแพ้นั้น เป็นความอ่อนแอ เป็นสิ่งที่อัปยศ ไร้ศักดิ์ศรีไปเลย และไม่มีใครเลยที่คิดจะยอมแพ้  จนกลายเป็นวิถีชีวิต และพฤติกรรมของคนแบบที่จะยอมแพ้ไม่มี ไม่ได้ ตั้งแต่มนุษย์โบราณมาจนถึงมนุษย์ทุกวันนี้ ตลอดไปถึงมนุษย์อวกาศในวันข้างหน้า

จนมาถึงยุคของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า   ทรงตรัสสัจธรรมว่าด้วยสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจจะเอาชนะได้เลย  คือ ความแก่  ความเจ็บ  และความตาย  มีมนุษย์ แม้เทพเทวดากี่ร้อยกี่พันโกฏิคนโกฏตนก็ตาม ไม่มีใครเอาชนะได้  แต่กระนั้น มนุษย์หรือเทพเทวดาทั้งหลายก็ไม่เคยคิดจะยอมแพ้เลย  แม้ในเรื่อง ความแก่ ความเจ็บ  ความตาย ที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้นี้ว่าที่ว่าเราหรือใครก็ตามไม่มีทางจะเอาชนะได้ และมนุษย์ทั้งหลายมักจะลืมตัวไปเสมอ ๆ ว่าเราทุกชีวิตไม่อาจจะเอาชนะได้

แต่แท้ที่จริง การยอมแพ้นั้นเป็นสัจธรรมอันสูงสุด  ที่เป็นหนทางนำไปสู่ชัยชนะอันสูงสุดระดับมรรคผลนิพพานไปเลย

โดยที่คนเราทั้งหลายจงมายอมแพ้เถิด จงก้มลงกราบกราน ยอมแพ้แก่ความแก่ ความเจ็บ และความตาย   ซึ่งการที่เรายอมแพ้นั้นมันจะพลิกผันกลับมาเป็นอาวุธแห่งชัยชนะ เพราะเหตุว่า  ครั้นดวงจิตดวงใจแท้จริงของเรายอมแพ้อย่างจริงใจและจริงจังแท้แล้ว นั่นคือการบรรลุรู้แจ้งสัจธรรมแห่งไตรลักษณ์(ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา)ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง  เห็นจริงตามนั้นแล้ว   นั่นแหละกลายเป็นอาวุธร้ายคมกริบที่ฆ่าตัวตน  ฆ่าความมีอัตตาตัวตนได้สำเร็จ กลายเป็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรในดวงจิตดวงใจต่อไปอีก  ตามที่ท่านผู้รู้ได้กล่าวมาแล้ว ว่าตัวกูของกูถูกสังหารไปหมดก็เหลือแต่ความว่างเปล่าในดวงจิตดวงใจของเรา  นั่นคือชัยชนะ อันนำไปสู่ความสำเร็จอรหันตอริยผลขั้นสูงสุดสู่โลกนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเลยในทันที หรือหากไม่ทันทีก็จะค่อย ๆ บังเกิดผลต่อเนื่องไปตามลำดับอริยมรรคไปจนสำเร็จอริยผลขั้นสูงสุดขึ้นจนได้

ฉะนั้น อย่ารอช้าอยู่อีกเลย วันนี้จงมาปวารณาตนยอมแพ้แด่ความแก่เถิดอย่ามัวหลงในความสวยความหนุ่มความสาวอยู่เลย   ยอมแพ้แด่ความเจ็บป่วยพยาธิทั้งหลายที่จะมาถึงอย่างแน่นอนเลย และยอมแพ้แด่ความตายที่กำลังมาหาพร้อมความจบลงของชีวิตท่านทุกคนอยู่แล้ว เหตุใดไม่ดูคนทั้งหลายที่ตายไปอย่างทรมานถึงหกแสนกว่าคนไปแล้วเพราะพิษโควิด-19เล่า   เพราะสัจธรรมก็คือ  การยอมแพ้นี่เอง เป็นเครื่องมือสังหารตัณหาอุปาทาน สังหารตัวตนพลิกผันมาสู่หนทางแห่งชัยชนะ บรรลุอริยธรรมขั้นสูงสุดสู่มรรคผลนิพพาน ที่เสวยอมตสุขชั่วนิรันดรในโลกมรรคผลนิพพานร่วมพระอรหันตบุคคลพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นเอง

 ∞∞∞∞∞

 2. English-

 

Victory belongs to man until it is known that surrender

The ultimate in truth Royal Birthday King Rama IX, Siam, July 28, 2020

ชัยชนะเป็นของมนุษย์จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก
สุดยอดแห่งสัจธรรม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบรมราชาธิราช รัชกาลที่ 10 สยามประเทศ  28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

Victory is the name that all human beings have instilled in the mind since birth. Like normal nature Until making us think that giving up Is weakness Is a shame Without dignity And no one thinks of giving up Until becoming a way of life And the behavior of people like no surrender, from ancient humans to humans today Forever to the astronauts in the future

Until the era of the Lord Buddha Said the truth about things that humans could not overcome, that is, the aging, the hurt, and the death. There are even hundreds of thousands of gods, angels, and gods No one can overcome it. Yet, neither humans nor angels would ever give up, even with regard to the aging, pain, and death that the Lord Buddha said that we or anyone could never overcome it. And all human beings will always forget that we in every life cannot overcome

But in truth Surrender is the highest truth. Which is the way to the ultimate victory, the level of nirvana.

As for us, come and give up Bow down and pay obeisance Surrender to the hurt and death, which we surrender, it will turn into a weapon of victory, because when our true heart surrendered sincerely and seriously. That is the realization of the Truth of the Trinity (every imprisonment, Alas Anatta) of the Lord Buddha. Actually saw that That became a razor-sharp weapon that killed himself. Successful killing of ego Become nothing, nothing in the heart anymore As the one who knew already mentioned That my body has been killed, leaving only the emptiness in my heart That is victory Which leads to the highest achievement of the Arhat Buddha and the Nirvana world of the Lord Buddha immediately Or if not immediately, it will gradually continue to follow in order to achieve the highest rank until the highest results.

Therefore, don't wait any longer. Today, come to adhere to your age. Don't be lost in beauty, youngness, and youth. Surrender to all the pathological illnesses that will certainly come. And surrendered to the approaching death and the end of all of your lives Why not look at those more than six hundred thousand who have died tortured because of the poison of Covid-19? Because the truth is Surrender Is a means of killing lust, prejudice. Killing identity turns to the path of victory. Achieving the highest noble morality towards Nirvana That eternal bliss in the world, the Nirvana, join the arhat, all the Buddhas

∞∞∞∞∞

3. China-

 

勝利是屬於人的,直到人們知道降服為止

終極真理皇家生日2020年7月28日,暹羅國王拉瑪九世

ชัยชนะเป็นของมนุษย์จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก
สุดยอดแห่งสัจธรรม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบรมราชาธิราช รัชกาลที่ 10 สยามประเทศ  28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

自從出生以來,勝利就是所有人都灌輸的思想。像正常的天性直到讓我們認為放棄是弱點是可恥的沒有尊嚴沒有人想到放棄直到成為一種生活方式從古代人類到當今人類,人們的行為都像不屈服永遠對未來的宇航員

直到佛陀時代出人類無法克服的事情的真相,即年齡,痛苦和死亡,甚至有十萬,十萬神靈,天使和神靈沒有人能克服它,但是,即使在衰老,痛苦和死亡方面,佛陀我們或任何人也永遠無法克服它,人類和天使都不會放棄。所有人類將永遠忘記我們在每一生中都無法克服

但實際上投降是最高的真理。這是通往最終勝利的必殺技。

至於我們,放棄吧屈服並服從屈服於我們所投降的傷亡,它將變成勝利的武器,因為當我們的真心真誠而認真地投降時。那就是佛陀三位一體真理的實現(每次監禁,安納特,阿納塔)。其實看到了那變成了殺死自己的鋒利武器。成功殺死自我變成虛無,心中不再虛無正如知道的人已經提到的那樣我的身體全部被殺死,心中只剩下空虛那就是勝利這導致了羅漢佛和涅rv世界的最高成就或者,如果不是立即,它將逐漸繼續跟隨以達到最高排名,直到獲得最高結果。

因此,不要再等待了。今天,請堅持自己的年齡,不要迷失在美麗,青春和青春中。屈服於必將到來的所有病理疾病。終生屈服,即將降臨為什麼不看看那些因Covid-19毒藥而遭受酷刑折磨的六十萬以上的人呢?因為事實是投降是消滅慾望,偏見的一種手段。殺戮身份轉向勝利之路。實現對涅rv的最高崇高道德世界上永恆的幸福,涅rv,加入了羅漢,所有的佛陀

∞∞∞∞∞

4. Hindi-

 

विजय मनुष्य की है, जब तक यह ज्ञात न हो जाए कि समर्पण है

सत्य में परम शाही जन्मदिन राजा राम IX, सियाम, 28 जुलाई, 2020

ชัยชนะเป็นของมนุษย์จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก
สุดยอดแห่งสัจธรรม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบรมราชาธิราช รัชกาลที่ 10 สยามประเทศ  28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

 

विजय वह नाम है जिसे सभी मनुष्यों ने जन्म से ही मन में संजोया है। सामान्य प्रकृति की तरह जब तक हमें लगता है कि दे रहा है कमजोरी है क्या शर्म की बात है बिना गरिमा के और कोई भी देने की नहीं सोचता जीवन का मार्ग बनने तक और लोगों का व्यवहार जैसे कोई आत्मसमर्पण नहीं है, आज प्राचीन मनुष्यों से मनुष्यों तक भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए हमेशा के लिए

भगवान बुद्ध के युग तक कहा कि उन चीजों के बारे में सच है जो मनुष्य दूर नहीं कर सकते हैं, अर्थात्, उम्र, दर्द और मृत्यु। यहां तक ​​कि एक लाख, एक हजार देवता, देवदूत और देवता भी हैं। कोई भी इसे दूर नहीं कर सकता है। फिर भी, न तो मनुष्य और न ही स्वर्गदूत कभी हार नहीं मानेंगे, भले ही भगवान बुद्ध ने कहा था कि हम या कोई भी इसे दूर नहीं कर सकता है। और सभी मनुष्य हमेशा यह भूल जाएंगे कि हम हर जीवन में पार नहीं पा सकते

लेकिन सच में समर्पण सर्वोच्च सत्य है। जो परम जीत का मार्ग है, निर्वाण का स्तर है।

हमारे लिए, आओ और हार मानो झुककर प्रणाम करो आहत और मृत्यु के प्रति समर्पण, जिसे हम समर्पण करते हैं, वह जीत के एक हथियार में बदल जाएगा, क्योंकि जब हमारे सच्चे दिल ने ईमानदारी और गंभीरता से आत्मसमर्पण किया। यही भगवान बुद्ध की त्रिमूर्ति (हर कारावास, अलास अनाट्टा) के सत्य की प्राप्ति है। वास्तव में वह देखा वह एक उस्तरा-धारदार हथियार बन गया जिसने खुद को मार लिया। अहंकार की सफल हत्या बन गए कुछ भी नहीं, अब दिल में कुछ भी नहीं जैसा कि पहले से ही उल्लेख है कि जानता था कि मेरे शरीर को मार डाला गया था, मेरे दिल में केवल खालीपन था वह जीत है जो अर्हत बुद्ध और भगवान बुद्ध के निर्वाण संसार की सर्वोच्च उपलब्धि की ओर जाता है या यदि तुरंत नहीं, तो यह उच्चतम क्रम तक उच्चतम रैंक प्राप्त करने के लिए धीरे-धीरे पालन करना जारी रखेगा।

इसलिए, अब और इंतजार मत करो। आज, अपनी उम्र का पालन करने के लिए आते हैं। सुंदरता, युवावस्था और युवावस्था में खोए नहीं रहते। निश्चित रूप से आने वाली सभी रोग संबंधी बीमारियों के लिए समर्पण करें। और अपने सभी जीवन के अंत की ओर अग्रसर मृत्यु और समर्पण किया कोविद -19 के जहर की वजह से यातना झेलने वाले छह सौ हजार से ज्यादा लोगों को क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि सत्य है आत्मसमर्पण वासना, पूर्वाग्रह को मारने का साधन है। हत्या की पहचान जीत की राह पर ले जाती है। निर्वाण के प्रति सर्वोच्च उदात्त नैतिकता को प्राप्त करना संसार में वह शाश्वत आनंद, निर्वाण, सभी बुद्धों को जोड़ते हैं

∞∞∞∞∞

5. Russia

 

Победа принадлежит человеку, пока не станет известно, что сдача

Предельное в истине Королевский День Рождения Король Рама IX, Сиам, 28 июля 2020 г.

ชัยชนะเป็นของมนุษย์จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก
สุดยอดแห่งสัจธรรม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบรมราชาธิราช รัชกาลที่ 10 สยามประเทศ  28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

Победа - это имя, которое все люди внушали в своем сознании с рождения. Как нормальная природа Пока не заставит нас думать, что сдаемся Слабость Это позор Без достоинства И никто не думает сдаваться Пока не стал образом жизни И поведение людей, как не сдаваться, от древних людей до людей сегодня Навсегда к космонавтам в будущем

До эпохи Господа Будды Сказал правду о вещах, которые люди не могли преодолеть, то есть о старении, обиде и смерти. Существуют даже сотни тысяч богов, ангелов и богов Никто не может победить его, но ни люди, ни ангелы никогда не сдадутся, хотя старость, боль и смерть, о которых Господь Будда говорил, что мы или кто-то другой никогда не сможем преодолеть это. И все люди всегда забывают, что мы в каждой жизни не можем победить

Но на самом деле Сдача - это высшая истина. Это путь к окончательной победе, уровню нирваны.

Что касается нас, иди и сдавайся Поклонись и поклонись Отдайся на боль и смерть, которые мы сдаем, она превратится в оружие победы, потому что, когда наше истинное сердце сдалось искренне и серьезно. Это осознание Истины Троицы (каждое заключение, Увы, Анатта) Господа Будды. На самом деле видел, что Это стало острым как бритва оружием, которое убило себя. Успешное убийство эго Стань ничем, ничем в сердце больше Как тот, кто знал, уже упоминал То, что мое тело было убито, оставив только пустоту в моем сердце Это победа Что сразу же приводит к высочайшему достижению Архата Будды и мира Нирваны Господа Будды. Или, если не сразу, он будет постепенно следовать, чтобы достичь наивысшего ранга до самых высоких результатов.

Поэтому не ждите больше. Сегодня приходите, чтобы придерживаться своего возраста. Не потеряйтесь в красоте, молодости и молодости. Сдайся всем патологическим болезням, которые обязательно придут. И сдался приближающейся смерти и концу всех ваших жизней Почему бы не взглянуть на тех более шести сотен тысяч человек, которые умерли от пыток из-за яда Ковида-19? Потому что правда капитуляция Является средством уничтожения похоти, предубеждений. Убийство личности превращается в путь победы. Достижение высочайшей благородной морали по отношению к Нирване Это вечное блаженство в мире, Нирвана, присоединяйся к архату, всем Буддам

∞∞∞∞∞

6. Arab-

 

النصر ملك للإنسان حتى يعرف أن يستسلم

الحقيقة المطلقة عيد ميلاد ملكي الملك راما التاسع ، صيام ، 28 يوليو 2020

ชัยชนะเป็นของมนุษย์จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก
สุดยอดแห่งสัจธรรม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบรมราชาธิราช รัชกาลที่ 10 สยามประเทศ  28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

النصر هو الاسم الذي غرسه جميع البشر في العقل منذ الولادة. مثل الطبيعة العادية حتى جعلنا نفكر في الاستسلام ضعف عيب بدون كرامة ولا أحد يفكر في الاستسلام حتى تصبح طريقة حياة وسلوك الناس مثل عدم الاستسلام ، من البشر القدماء إلى البشر اليوم إلى الأبد لرواد الفضاء في المستقبل

حتى عصر بوذا الرب قال الحقيقة عن الأشياء التي لا يستطيع البشر التغلب عليها ، أي العمر والألم والموت ، بل هناك مائة ألف ألف من الملائكة والملائكة والآلهة لا أحد يستطيع التغلب عليه ، ومع ذلك ، لن يستسلم البشر ولا الملائكة على الإطلاق ، على الرغم من الشيخوخة والألم والموت الذي قاله الرب بوذا أننا أو أي شخص لا يمكننا التغلب عليه أبداً. وسينسى جميع البشر دائمًا أننا في كل حياة لا يمكننا التغلب عليها

لكن في الحقيقة الاستسلام هو أعلى الحقيقة. وهو الطريق إلى النصر النهائي ، مستوى السكينة.

أما بالنسبة لنا ، تعال واستسلم تنحني وتدفع طاعة الاستسلام للأذى والموت ، الذي نستسلم له ، سيتحول إلى سلاح انتصار ، لأنه عندما يستسلم قلبنا الحقيقي بصدق وجدية. هذا هو إدراك حقيقة الثالوث (كل سجن ألاس أنطا) للرب بوذا. في الواقع رأيت ذلك أصبح هذا سلاحًا حادًا حادًا قتل نفسه. قتل الأنا بنجاح تصبح لا شيء ، لا شيء في القلب بعد الآن كما عرفت من قبل أن جسدي قُتل ، ولم يبق إلا من فراغ في قلبي هذا انتصار مما يؤدي إلى تحقيق أعلى إنجازات بوذا أرهات وعالم نيرفانا لورد بوذا على الفور أو إن لم يكن على الفور ، فسوف يستمر في المتابعة تدريجياً من أجل تحقيق أعلى رتبة حتى أعلى النتائج.

لذلك ، لا تنتظر أكثر من ذلك. تعال اليوم لتلتزم بعمرك ولا تضيع في الجمال والشباب والشباب. الاستسلام لجميع الأمراض المرضية التي ستأتي بالتأكيد. واستسلموا لمقتراب الموت ونهاية كل حياتك لماذا لا نرى أكثر من ستمائة ألف شخص تعرضوا للتعذيب بسبب سم كوفييد 19؟ لأن الحقيقة هي استسلام هي وسيلة لقتل الشهوة والتحامل. قتل الهوية يتحول إلى طريق النصر. تحقيق أعلى الأخلاق النبيلة تجاه السكينة. هذه النعيم الأبدي في العالم ، السكينة ، تنضم إلى أرهات ، جميع البوذا

∞∞∞∞∞

7. Indonesia-

 

Kemenangan adalah milik manusia sampai diketahui bahwa menyerah

Yang tertinggi dalam kebenaran Ulang Tahun Kerajaan Raja Rama IX, Siam, 28 Juli 2020

ชัยชนะเป็นของมนุษย์จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก
สุดยอดแห่งสัจธรรม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบรมราชาธิราช รัชกาลที่ 10 สยามประเทศ  28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

 

Kemenangan adalah nama yang ditanamkan semua manusia dalam pikiran sejak lahir. Seperti alam normal Sampai membuat kami berpikir bahwa menyerah Apakah kelemahan Memalukan Tanpa martabat Dan tidak ada yang berpikir untuk menyerah Sampai menjadi cara hidup Dan perilaku orang seperti tidak menyerah, dari manusia purba ke manusia saat ini Selamanya bagi para astronot di masa depan

Sampai era Sang Buddha Mengatakan kebenaran tentang hal-hal yang tidak bisa diatasi manusia, yaitu penuaan, luka, dan kematian, bahkan ada ratusan ribu dewa, malaikat, dan dewa. Tidak ada yang bisa mengatasinya. Namun, baik manusia maupun malaikat tidak akan menyerah, bahkan berkenaan dengan penuaan, rasa sakit, dan kematian yang dikatakan Sang Buddha bahwa kita atau siapa pun tidak akan pernah bisa mengatasinya. Dan semua manusia selalu lupa bahwa kita dalam setiap kehidupan tidak dapat mengatasinya

Tapi sebenarnya Menyerah adalah kebenaran tertinggi. Yang merupakan jalan menuju kemenangan tertinggi, tingkat nirwana.

Adapun kita, datang dan menyerah Tunduk dan berikan hormat Menyerah pada luka dan kematian, yang kita serahkan, itu akan berubah menjadi senjata kemenangan, karena ketika hati sejati kita menyerah dengan tulus dan serius. Itulah realisasi dari Kebenaran Tritunggal (setiap penjara, Anant, Anatta) dari Sang Buddha. Sebenarnya melihat itu Itu menjadi senjata setajam silet yang bunuh diri. Pembunuhan ego yang berhasil Menjadi tidak ada, tidak ada di hati lagi Sebagai orang yang tahu sudah disebutkan Bahwa tubuhku telah terbunuh, hanya menyisakan kehampaan di hatiku Itu adalah kemenangan Yang mengarah pada pencapaian tertinggi Buddha Arhat dan dunia Nirvana Sang Buddha segera Atau jika tidak segera, maka secara bertahap akan terus mengikuti untuk mencapai peringkat tertinggi hingga hasil tertinggi.

Karena itu, jangan menunggu lebih lama lagi. Hari ini, patuhi usia Anda. Jangan tersesat dalam kecantikan, kemudaan, dan masa muda. Menyerah kepada semua penyakit patologis yang pasti akan datang. Dan menyerah pada kematian yang mendekat dan akhir dari seluruh hidup Anda Mengapa tidak melihat lebih dari enam ratus ribu orang yang meninggal karena penyiksaan karena racun Covid-19? Karena kebenarannya adalah Menyerah Adalah sarana membunuh nafsu, prasangka. Membunuh identitas berubah ke jalur kemenangan. Mencapai moralitas mulia tertinggi menuju Nirvana Kebahagiaan abadi di dunia, Nirvana, bergabung dengan arhat, semua Buddha

∞∞∞∞∞

8. Loa –

 

ໄຊຊະນະເປັນຂອງມະນຸດຈົນກວ່າຈະຮູ້ວ່າຍອມ ຈຳ ນົນ

ສຸດຍອດໃນຄວາມຈິງ ວັນເດືອນປີເກີດ Royal King Rama IX, Siam, 28 ກໍລະກົດ 2020

ชัยชนะเป็นของมนุษย์จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก
สุดยอดแห่งสัจธรรม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบรมราชาธิราช รัชกาลที่ 10 สยามประเทศ  28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

ໄຊຊະນະແມ່ນຊື່ທີ່ມະນຸດທຸກຄົນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນຈິດໃຈຕັ້ງແຕ່ເກີດ. ຄືກັບ ທຳ ມະຊາດ ທຳ ມະດາ ຈົນກ່ວາເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄິດວ່າການຍອມແພ້ ແມ່ນຈຸດອ່ອນ ແມ່ນຄວາມອັບອາຍ ໂດຍບໍ່ມີກຽດ ແລະບໍ່ມີໃຜຄິດເຖິງການຍອມແພ້ ຈົນກາຍມາເປັນວິຖີຊີວິດ ແລະພຶດຕິ ກຳ ຂອງຄົນຄືບໍ່ຍອມ ຈຳ ນົນ, ຕັ້ງແຕ່ມະນຸດບູຮານຈົນເຖິງມະນຸດໃນທຸກວັນນີ້ ຕະຫຼອດໄປກັບນັກອາວະກາດໃນອະນາຄົດ

ຈົນກ່ວາຍຸກຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະໄດ້, ນັ້ນແມ່ນອາຍຸ, ຄວາມເຈັບປວດ, ແລະຄວາມຕາຍ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດເອົາຊະນະມັນໄດ້, ເຖິງວ່າມະນຸດຫລືເທວະດາຈະບໍ່ຍອມແພ້ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເຖົ້າ, ຄວາມເຈັບປວດ, ແລະຄວາມຕາຍທີ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າພວກເຮົາຫລືຜູ້ໃດບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະມັນໄດ້. ແລະມະນຸດທຸກຄົນຈະລືມຢູ່ສະ ເໝີ ວ່າພວກເຮົາໃນຊີວິດທຸກຄົນບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະໄດ້

ແຕ່ໃນຄວາມຈິງ ການຍອມ ຈຳ ນົນແມ່ນຄວາມຈິງສູງສຸດ. ເຊິ່ງແມ່ນຫົນທາງສູ່ໄຊຊະນະສຸດທ້າຍ, ລະດັບຂອງນິບພານ.

ໃນຖານະເປັນສໍາລັບພວກເຮົາ, ມາແລະໃຫ້ເຖິງ ກົ້ມກາບໄຫວ້ ຍອມ ຈຳ ນົນຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມຕາຍ, ເຊິ່ງພວກເຮົາຍອມ ຈຳ ນົນ, ມັນຈະກາຍເປັນອາວຸດແຫ່ງໄຊຊະນະ, ເພາະວ່າເມື່ອຫົວໃຈຈິງຂອງພວກເຮົາຍອມ ຈຳ ນົນຢ່າງຈິງໃຈແລະຈິງຈັງ. ນັ້ນແມ່ນການປະຕິບັດຄວາມຈິງຂອງພຣະໄຕຣປິດົກ (ທຸກໆການກັກຂັງ, Alas Anatta) ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງຕື້. ທີ່ຈິງເຫັນວ່າ ນັ້ນໄດ້ກາຍເປັນອາວຸດທີ່ມີຄົມທີ່ຂ້າຕົວເອງຕາຍ. ການຂ້າຕົວເອງຢ່າງ ສຳ ເລັດຜົນຂອງຊີວິດ ກາຍເປັນບໍ່ມີຫຍັງ, ບໍ່ມີຫຍັງໃນຫົວໃຈອີກຕໍ່ໄປ ເປັນຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກ່າວມາແລ້ວ ວ່າຮ່າງກາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປົ່າພຽງໃນຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ນັ້ນແມ່ນໄຊຊະນະ ເຊິ່ງ ນຳ ໄປສູ່ຜົນ ສຳ ເລັດທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ Arhat ແລະໂລກ Nirvana ຂອງພະເຈົ້າພຸດທະເຈົ້າທັນທີ ຫລືຖ້າບໍ່ທັນທີກໍ່ຈະຄ່ອຍໆສືບຕໍ່ຕິດຕາມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຕຳ ແໜ່ງ ສູງສຸດຈົນກວ່າຈະໄດ້ຜົນສູງສຸດ.

ສະນັ້ນ, ຢ່າລໍຖ້າອີກຕໍ່ໄປ. ມື້ນີ້ມາຕິດຕາມອາຍຸຂອງທ່ານຢ່າລືມສູນເສຍຄວາມງາມ, ໜຸ່ມ ແລະເຍົາວະຊົນ. ຍອມ ຈຳ ນົນຕໍ່ພະຍາດທາງໂລກທັງ ໝົດ ທີ່ແນ່ນອນຈະມາເຖິງ. ແລະການຍອມ ຈຳ ນົນຕໍ່ຄວາມຕາຍທີ່ ກຳ ລັງຈະມາເຖິງ, ໃນທີ່ສຸດຂອງຊີວິດທ່ານ ເປັນຫຍັງບໍ່ເຫັນປະຊາຊົນຫລາຍກວ່າຫົກແສນຄົນທີ່ຖືກທໍລະມານທໍລະມານ, ຍ້ອນສານພິດ Covid-19? ເພາະວ່າຄວາມຈິງແມ່ນ ການຍອມ ຈຳ ນົນ ແມ່ນວິທີການຂ້າຄວາມໂລບມາກມາຍ, ຄວາມອວດອ້າງ. ການສັງຫານຕົວຕົນຫັນໄປສູ່ເສັ້ນທາງແຫ່ງໄຊຊະນະ. ບັນລຸເຖິງສິນ ທຳ ທີ່ສູງສົ່ງສູງສຸດຕໍ່ Nirvana ຄວາມບໍລິສຸດນິລັນດອນໃນໂລກນີ້, Nirvana, ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມສູງ, ພຣະພຸດທະເຈົ້າ

∞∞∞∞∞

9. Srilanga-

 

යටත් වීම බව දැන ගන්නා තෙක් ජයග්‍රහණය මිනිසා සතු වේ

සත්‍යයේ පරමාර්ථය රාජකීය උපන් දිනය රාමා IX, සියම්, 2020 ජූලි 28

ชัยชนะเป็นของมนุษย์จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก
สุดยอดแห่งสัจธรรม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบรมราชาธิราช รัชกาลที่ 10 สยามประเทศ  28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

ජයග්‍රහණය යනු උපතේ සිටම සියලු මනුෂ්‍යයන් මනස තුළ තැන්පත් කර ඇති නමයි. සාමාන්‍ය ස්වභාවය වගේ එය අත්හැරීම ගැන අප සිතන තෙක් දුර්වලකමයි ලැජ්ජාවකි ගෞරවය නොමැතිව අත්හැරීමට කිසිවෙකු සිතන්නේ නැත ජීවන මාර්ගයක් බවට පත්වන තුරු පුරාණ මිනිසුන්ගේ සිට අද දක්වා මිනිසුන් යටත් වීමක් වැනි මිනිසුන්ගේ හැසිරීම අනාගතයේදී ගගනගාමීන්ට සදහටම

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ යුගය තෙක් මිනිසුන්ට ජයගත නොහැකි දේවල්, එනම් වයස, වේදනාව සහ මරණය පිළිබඳ සත්‍යය කීවේය. දෙවිවරුන්, දේවදූතයන් හා දෙවිවරුන් පවා ලක්ෂයක් ඇත කිසිවෙකුට එය ජයගත නොහැකිය.නමුත් අපට හෝ කිසිවෙකුට එය ජයගත නොහැකි බව බුදුරජාණන් වහන්සේ පැවසූ වයස්ගතවීම, වේදනාව හා මරණය සම්බන්ධයෙන් මිනිසුන් හෝ දේවදූතයන් කිසි විටෙකත් අත් නොහරිනු ඇත. සෑම ජීවිතයකදීම අපට ජයගත නොහැකි බව සියලු මනුෂ්‍යයන්ට සැමවිටම අමතක වනු ඇත

නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම යටත් වීම ඉහළම සත්‍යයයි. අවසාන ජයග‍්‍රහණය සඳහා මාර්ගය, නිර්වාණ මට්ටම.

අප සම්බන්ධයෙන්, පැමිණ අත්හරින්න හිස නමා ආචාර කරන්න අප යටත් වන රිදවීමට හා මරණයට යටත් වන්න, එය ජයග්‍රාහී අවියක් බවට පත්වනු ඇත, මන්ද අපගේ සැබෑ හදවත අවංකව හා බැරෑරුම් ලෙස යටත් වූ විටය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ත්‍රිත්වයේ සත්‍යය (සෑම සිරගත කිරීමක්ම, ආනන්ත්, අනත්ත) අවබෝධ කර ගැනීම එයයි. ඇත්තටම ඒක දැක්කා එය සිය දිවි නසා ගත් දැලි පිහියකින් යුත් ආයුධයක් බවට පත්විය. ඊගෝව සාර්ථකව killing ාතනය කිරීම කිසිවක් නොවන්න, හදවතේ කිසිවක් නැත දැනටමත් සඳහන් කළ පරිදි මගේ ශරීරය මරා දමා ඇති බවත්, මගේ හදවතේ හිස්බව පමණක් ඉතිරි වන බවත් එය ජයග්‍රහණයයි එය අර්හත් බුදුන්ගේ හා නිර්වාණ ලෝකයේ ඉහළම ජයග්‍රහණය කරා ළඟා වේ නැතහොත් වහාම නොවේ නම්, ඉහළම ප්‍රති .ල ලැබෙන තෙක් ඉහළම තරාතිරම ලබා ගැනීම සඳහා එය ක්‍රමයෙන් අනුගමනය කරනු ඇත.

එමනිසා, තවදුරටත් බලා නොසිටින්න. අද, ඔබේ වයස පිළිපැදීමට පැමිණෙන්න.සමහර බව, තරුණභාවය හා යෞවනය අතපසු නොකරන්න. නිසැකවම පැමිණෙන සියලුම ව්යාධි රෝග වලට යටත් වන්න. මරණය ළඟා වීමට සහ ඔබගේ සියලු ජීවිතයේ අවසානයට යටත් වන්න කොවිඩ් -19 විෂ නිසා වධහිංසාවට ලක්වූ හයලක්ෂයකට වැඩි පිරිසක් නොපෙනෙන්නේ ඇයි? මොකද ඇත්ත යටත් වන්න රාගය, අගතිය මැරීමේ මාධ්‍යයකි. අනන්‍යතාවය illing ාතනය කිරීම ජයග්‍රාහී මාවතට හැරේ. නිර්වාණය කෙරෙහි ඉහළම උතුම් සදාචාරය ළඟා කර ගැනීම ලෝකයේ සදාකාලික සන්තෝෂය, නිර්වාණය, සියලු බුදුන්, අර්හාත් සමඟ එක්වන්න

∞∞∞∞∞

10.Vietnam-

 

Chiến thắng thuộc về con người cho đến khi biết rằng đầu hàng

Sự thật cuối cùng Sinh nhật hoàng gia Vua Rama IX, Xiêm, ngày 28 tháng 7 năm 2020

ชัยชนะเป็นของมนุษย์จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก
สุดยอดแห่งสัจธรรม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบรมราชาธิราช รัชกาลที่ 10 สยามประเทศ  28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

Chiến thắng là tên mà tất cả con người đã thấm nhuần trong tâm trí từ khi sinh ra. Giống như bản chất bình thường Cho đến khi khiến chúng ta nghĩ rằng từ bỏ Là điểm yếu Là một sự xấu hổ Không có nhân phẩm Và không ai nghĩ đến việc từ bỏ Cho đến khi trở thành một lối sống Và hành vi của con người như không đầu hàng, từ con người cổ đại đến con người ngày nay Mãi mãi cho các phi hành gia trong tương lai

Cho đến thời đại của Đức Phật Nói sự thật về những điều mà con người không thể vượt qua, đó là tuổi tác, nỗi đau và cái chết. Thậm chí còn có một trăm, một ngàn ngàn vị thần, thiên thần và các vị thần Tuy nhiên, không ai có thể vượt qua nó. Tuy nhiên, cả con người và thiên thần đều không bao giờ bỏ cuộc, mặc dù sự già nua, đau đớn và cái chết mà Đức Phật đã nói rằng chúng ta hoặc bất cứ ai cũng không bao giờ vượt qua được. Và tất cả loài người sẽ luôn quên rằng chúng ta trong mọi cuộc sống không thể vượt qua

Nhưng sự thật Đầu hàng là sự thật cao nhất. Đó là con đường dẫn đến chiến thắng cuối cùng, mức độ niết bàn.

Đối với chúng tôi, đến và từ bỏ Cúi đầu và vâng lời Đầu hàng trước tổn thương và cái chết, mà chúng ta đầu hàng, nó sẽ biến thành vũ khí chiến thắng, bởi vì khi trái tim thực sự của chúng ta đầu hàng một cách chân thành và nghiêm túc. Đó là sự chứng ngộ Chân lý của Ba Ngôi (mọi tù đày, Alas Anatta) của Đức Phật. Thực tế đã thấy rằng Nó trở thành vũ khí sắc như dao cạo tự sát. Giết chết bản ngã thành công Trở thành hư vô, không còn gì trong tim nữa Là một trong những người đã biết đã đề cập Cơ thể tôi đã bị giết, chỉ còn lại sự trống rỗng trong trái tim tôi Đó là chiến thắng Điều này dẫn đến thành tựu cao nhất của Đức Phật La Hán và thế giới Niết bàn của Đức Phật ngay lập tức Hoặc nếu không ngay lập tức, nó sẽ dần dần tiếp tục theo dõi để đạt được thứ hạng cao nhất cho đến khi có kết quả cao nhất.

Vì vậy, đừng chờ đợi lâu hơn. Hôm nay, hãy tuân thủ tuổi tác của bạn. Đừng để mất đi vẻ đẹp, sự trẻ trung và tuổi trẻ. Đầu hàng tất cả các bệnh lý bệnh lý chắc chắn sẽ đến. Và đầu hàng trước cái chết đang đến gần và kết thúc tất cả cuộc sống của bạn Tại sao không nhìn vào hơn sáu trăm ngàn người đã bị tra tấn vì chất độc của Covid-19? Bởi vì sự thật là Đầu hàng Là phương tiện giết chết dục vọng, định kiến. Giết chết danh tính quay sang con đường chiến thắng. Đạt được đạo đức cao quý nhất đối với Niết bàn Người vĩnh viễn được hưởng trong thế giới, Niết bàn.

∞∞∞∞

11. Cambodia-

 

ជ័យជំនះជារបស់មនុស្សរហូតដល់គេដឹងថាការចុះចាញ់

ចុងក្រោយនៅក្នុងសេចក្តីពិត បុណ្យខួបកំណើត King Rama IX, Siam, ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០

ชัยชนะเป็นของมนุษย์จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก
สุดยอดแห่งสัจธรรม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบรมราชาธิราช รัชกาลที่ 10 สยามประเทศ  28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

ជ័យជំនះគឺជាឈ្មោះដែលមនុស្សទាំងអស់បានបញ្ចូលក្នុងគំនិតតាំងពីកំណើត។ ដូចជាធម្មជាតិធម្មតា រហូតដល់ធ្វើឱ្យយើងគិតថាបោះបង់ គឺខ្សោយ គឺជាការអាម៉ាស់មួយ ដោយគ្មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ហើយគ្មាននរណាម្នាក់គិតពីការលះបង់ឡើយ រហូតដល់ក្លាយជាផ្លូវនៃជីវិត ហើយអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សដូចជាគ្មានការចុះចាញ់ពីមនុស្សបុរាណរហូតដល់មនុស្សសព្វថ្ងៃនេះ ជារៀងរហូតដល់អវកាសយានិកនាពេលអនាគត

រហូតដល់យុគសម័យព្រះពុទ្ធ បាននិយាយការពិតអំពីរឿងដែលមនុស្សមិនអាចយកឈ្នះបាននោះគឺភាពចាស់ជរាឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់។ មានសូម្បីតែទេវតាទេវតានិងព្រះរាប់សែន គ្មាននរណាអាចយកឈ្នះបានឡើយទោះបីមនុស្សឬទេវតាក៏មិនដែលបោះបង់ដែរទោះបីភាពចាស់ការឈឺចាប់និងមរណភាពដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានមានបន្ទូលថាយើងឬនរណាក៏មិនអាចឈ្នះបានដែរ។ ហើយមនុស្សទាំងអស់នឹងតែងតែភ្លេចថាយើងក្នុងជីវិតមិនអាចយកឈ្នះបានទេ

ប៉ុន្តែនៅក្នុងការពិត ការចុះចាញ់គឺជាការពិតខ្ពស់បំផុត។ ដែលជាផ្លូវឆ្ពោះទៅរកជ័យជំនះចុងក្រោយកំរិតនិព្វាន។

សម្រាប់ពួកយើងសូមមកហើយបោះបង់ចោល ក្រាបសំពះហើយក្រាបថ្វាយបង្គំ ចុះចាញ់នឹងការឈឺចាប់និងមរណភាពដែលយើងចុះចាញ់វានឹងប្រែទៅជាអាវុធនៃជ័យជំនះពីព្រោះនៅពេលដួងចិត្តពិតរបស់យើងបានលះបង់ដោយស្មោះនិងធ្ងន់ធ្ងរ។ នោះគឺជាការដឹងការពិតនៃព្រះត្រៃឯក (រាល់ការជាប់ពន្ធនាគារអាឡាស្កាអាតាតា) របស់ព្រះពុទ្ធ។ តាមពិតបានឃើញហើយ នោះបានក្លាយជាអាវុធឡាមដែលបានសំលាប់ខ្លួនឯង។ ការសម្លាប់អត្មាដោយជោគជ័យ ក្លាយជាគ្មានអ្វីគ្មានអ្វីនៅក្នុងបេះដូងទៀតទេ ក្នុងនាមជាអ្នកដែលបានដឹងរួចមកហើយ ថារាងកាយរបស់ខ្ញុំត្រូវបានសម្លាប់ទាំងអស់បន្សល់ទុកតែភាពទទេនៅក្នុងចិត្ត នោះគឺជាជ័យជំនះ ដែលនាំឱ្យមានសមិទ្ធិផលខ្ពស់បំផុតនៃព្រះពុទ្ធអរុណនិងទៅកាន់ពិភពនិព្វាន ឬបើមិនភ្លាមៗវានឹងបន្តអនុវត្តបន្តិចម្តង ៗ ដើម្បីទទួលបានឋានៈខ្ពស់បំផុតរហូតដល់ទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់បំផុត។

ដូច្នេះកុំចាំយូរទៀត។ ថ្ងៃនេះចូលមកប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអាយុរបស់អ្នកកុំចាញ់សម្រស់សម្រស់យុវវ័យនិងយុវវ័យ។ ចុះចាញ់រាល់រោគសាស្ត្រដែលនឹងកើតមាន។ ហើយចុះចាញ់នឹងសេចក្ដីស្លាប់ដែលជិតមកដល់ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់អ្នក ហេតុអ្វីមិនឃើញមនុស្សជាងប្រាំមួយសែននាក់ដែលបានរងទារុណកម្មដោយសារតែការពុលនៃ Covid-19? ដោយសារតែការពិតគឺ ការចុះចាញ់ គឺជាមធ្យោបាយនៃការសម្លាប់តណ្ហាការរើសអើង។ ការសំលាប់អត្តសញ្ញាណប្រែទៅរកផ្លូវនៃជ័យជំនះ។ សម្រេចបាននូវសីលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឆ្ពោះទៅរកព្រះនិព្វាន សុខៈដ៏អស់កល្បនោះក្នុងលោកនិព្វានចូលរួមអរហន្តព្រះពុទ្ធទាំងអស់

∞∞∞∞∞

12.Malaysia-

 

Kemenangan adalah milik manusia sehingga diketahui bahawa menyerah

Yang hakiki Hari Lahir Diraja King Rama IX, Siam, 28 Julai 2020

ชัยชนะเป็นของมนุษย์จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก
สุดยอดแห่งสัจธรรม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบรมราชาธิราช รัชกาลที่ 10 สยามประเทศ  28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

Kemenangan adalah sesuatu yang ditanamkan oleh semua manusia dalam fikiran mereka sejak lahir. Seperti sifat normal Sehingga membuat kita berfikir bahawa menyerah Adakah kelemahan Adalah memalukan Tanpa maruah Dan tidak ada yang berfikir untuk menyerah Sehingga menjadi cara hidup Dan tingkah laku orang seperti tidak menyerah, dari manusia purba hingga manusia hari ini Selamanya kepada angkasawan pada masa akan datang

Sehingga era Tuhan Buddha Berkata kebenaran tentang hal-hal yang tidak dapat diatasi oleh manusia, yaitu penuaan, luka dan kematian. Bahkan ada ratusan ribu tuhan, malaikat, dan tuhan Tidak ada yang dapat mengatasinya. Namun, manusia dan malaikat tidak akan pernah menyerah, bahkan sehubungan dengan penuaan, kesakitan dan kematian yang Tuhan Buddha katakan bahawa kita atau siapa pun tidak pernah dapat mengatasinya. Dan semua manusia akan selalu lupa bahawa kita dalam setiap kehidupan tidak dapat mengatasi

Tetapi sebenarnya Penyerahan adalah kebenaran tertinggi. Yang merupakan jalan menuju kemenangan tertinggi, tahap nirvana.

Bagi kami, datang dan berputus asa Tunduk dan tunduk Menyerah kepada luka dan kematian, yang kita serahkan, itu akan berubah menjadi senjata kemenangan, kerana ketika hati sejati kita menyerah dengan ikhlas dan serius. Itulah realiti Kebenaran Trinitas (setiap penjara, Anant, Anatta) Tuhan Buddha. Sebenarnya melihat itu Itu menjadi senjata tajam yang membunuh dirinya sendiri. Pembunuhan ego yang berjaya Tidak menjadi apa-apa, tidak ada di hati lagi Sebagai orang yang tahu sudah disebutkan Bahawa tubuh saya telah terbunuh, hanya tinggal kekosongan di hati saya Itulah kemenangan Yang membawa kepada pencapaian tertinggi Arhat Buddha dan Nirvana dunia Tuhan Buddha dengan segera Atau jika tidak segera, secara beransur-ansur akan terus diikuti untuk mencapai peringkat tertinggi hingga hasil tertinggi.

Oleh itu, jangan tunggu lagi. Hari ini, ikuti usia anda. Jangan tersesat dalam kecantikan, muda, dan muda. Menyerah kepada semua penyakit patologi yang pasti akan datang. Dan menyerah kepada kematian yang akan datang, dengan akhir semua hidup anda Mengapa tidak melihat lebih dari enam ratus ribu orang yang telah menderita penyiksaan, kerana racun Covid-19? Kerana kebenarannya adalah Menyerah Merupakan kaedah membunuh nafsu, prasangka. Membunuh identiti beralih ke jalan kemenangan. Mencapai akhlak mulia tertinggi terhadap Nirvana Kebahagiaan abadi di dunia, Nirvana, bergabung dengan arhat, semua Buddha

∞∞∞∞∞

13.Japan

 

降伏することが知られるまで、勝利は人間のものである

究極の真実王室の誕生日ラーマ9世、サイアム、2020年7月28日

ชัยชนะเป็นของมนุษย์จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก
สุดยอดแห่งสัจธรรม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบรมราชาธิราช รัชกาลที่ 10 สยามประเทศ  28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

勝利は、すべての人間が誕生以来彼らの心に植え付けてきたものです。通常の自然のようにあきらめると思うまで弱点です残念です尊厳なしそして誰もあきらめたくない生き方になるまでそして、古代の人間から今日の人間への降伏のような人々の行動未来の宇宙飛行士に永遠に

主仏の時代まで人間が克服できなかったもの、つまり老化、傷つき、そして死についての真実を言った。何十万もの神々、天使、そして神々さえいるしかし、主仏が私たちや誰もそれを克服することはできないと言っていた古さ、痛み、死があったとしても、人間も天使も決してあきらめませんでした。そして、すべての人間は、私たちがすべての人生で克服できないものであることを常に忘れます

しかし、実際には降伏は最高の真実です。それが究極の勝利、ニルヴァーナのレベルへの道です。

私たちに関しては、あきらめてくださいお辞儀をして従順を支払う私たちが降伏させた傷と死に降伏すると、それは勝利の武器に変わります。なぜなら、私たちの真の心が誠実かつ真剣に降伏したときです。それは主仏の三位一体の真理(すべての投獄、アラスアナッタ)の実現です。実際に見たそれはかみそりのように鋭い武器になり、自殺した。エゴの殺害に成功もう何にもならない、もう心の中に何もないすでに言及したことを知っている人として私の体が殺されて、私の心に空だけが残っていることそれが勝利ですそれはすぐに主仏の羅漢仏とニルヴァーナ世界の最高の達成につながりますまたは、すぐにではない場合でも、最高の結果が得られるまで最高のランクを達成するために、徐々にフォローし続けます。

したがって、これ以上待たないでください。美しさ、若さ、若さを失わないでください。確かに来るすべての病的な病気に身をゆだねなさい。そして、すべてのあなたの人生の終わりとともに、来るべき死に身をゆだねるCovid-19の毒のために拷問で亡くなった60万人以上の人々を見てみませんか?真実は降伏欲望、偏見を殺す手段です。アイデンティティを殺すことは勝利への道に向かいます。ニルヴァーナに対する最高の高貴な道徳を達成する世界のその永遠の至福、ニルヴァーナは、すべての仏陀、羅漢に加わります

∞∞∞∞∞

 

 
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ที่สรรพสิ่ง ล้วนเดินไปสู่โลกาวินาสน์ในวันข้างหน้า ภาวะอริยบุคคลจะนำคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.