ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน

 

 1. Thai- 2. English-3. China-4. Hindi-5. Russia- 6. Arab-7. Indonesia-8. Loa –9. Srilanga-10.Vietnam-11. Cambodia- 12.Malaysia-13.Japan

 

ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
That life is equal It means that all human beings are equal.

 

∞∞∞∞∞

1. Thai-

 2. English-

3. China-

4. Hindi-

5. Russia-

 6. Arab-

7. Indonesia-

8. Loa –

9. Srilanga-

10.Vietnam-

11. Cambodia-

12.Malaysia-

13.Japan

∞∞∞∞∞

1. Thai-

ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
That life is equal It means that all human beings are equal.

ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน และโลกยุคปัจจุบันนี้ ได้ยอมรับไปเกือบทั้งโลกแล้ว จึงนำประชาธิปไตยมาปกครองประเทศ  แต่คำถามก็คือสัจธรรมว่าด้วยความเสมอภาคนั้นจะมองอย่างไรจึงจะเห็นและเข้าใจ มาทบทวนกันก่อนว่าพุทธองค์ตรัสเรื่องคนทุกคนมีชีวิตอยู่ในสถานะของความเสมอภาคกันหมดไม่ว่าเศรษฐี มหาเศรษฐี  อำนาจ มหาอำนาจ หรือคนยาก คนจน วณิพกกระยาจกขอทาน มีความเท่ากัน หรือเสมอภาคกันหมด ไม่มีใครดีใครเด่นกว่าใครเลย  ใช่ว่าเป็นเศรษฐี อภิมหาเศรษฐีแล้วจะดีจะเด่นกว่าวณิพกกระยาจกหาเช้ากินค่ำนั้นไม่เลย  ดังจะพบจากสัจธรรม 2 อย่าง คือความสุขและความทุกข์ ใช่ว่ามหาเศรษฐี ที่มีทรัพย์มหาศาล มีเงินซื้ออะไรได้หมด จะไม่มีความ่ทุกข์  หาใช่ไม่ เขามีโอกาสบึ้งตึงโกรธลูกและเมียตัวเอง และดูได้จากมหาภัยโควิด-19 นี้เองเศรษฐีมีโอกาศเสียชีวิตล่มจมได้พอกับคนทั้งหลาย   เช่นเดียวกันกับคนยากคนจน คนหาเช้ากินค่ำ ได้กินก็มีสุขไม่ได้กินก็มีทุกข์สลับกันไปเช่นนี้ นั่นคือสัจธรรมที่ว่าคนยากจน คนยากไร้ใช่มีแต่ความทุกข์ พวกเขามีเวลาหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใส  แม้กระทั่งฐานะทางเศรษฐกิจ ในวันหนึ่งเมื่อความขยันพากเพียรยังมีอยู่เขาก็จะสามารถสร้างความสุขได้ เป็นมหาเศรษฐีคนใหม่ได้ มีฐานะขึ้นมาได้

แต่จงมองลงไปลึกซึ้งถึงสัจธรรมที่แท้จริง  ทุกนาทีวินาที  ทุกชั่วโมง  ทุกกาลเวลาที่ผ่านไปกับเวลาของชีวิต  เราต่างได้พบความสุขและความทุกข์อยู่เสมอแบบสลับกันไปมาเช่นนี้ไปทุกนาทีวินาทีไม่เคยว่างเว้น    โดยสัจธรรม เรามีความสุขไปได้ไม่นานความสุขก็หายวับไป  และความทุกข์เข้ามาแทนที่ แล้วไม่นานความทุกข์ก็หายวับไป ความสุขก็เข้ามาแทนที่อีก  สลับกันไปมาเช่นนี้ทุกคน ทุกชีวิตไม่เว้นแม้มหาเศรษฐีดังกล่าว(ตามหลักอนิจจังนั่นเอง) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ชีวิตคนทุกคนล้วนมีแต่หัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใส และแล้วกลับบึ้งตึงน้ำตาไหลมาทดแทนอย่างนี้เสมอไปนั่นเอง

อย่างนี้แหละคือสัจธรรมว่าด้วยความเสมอภาคของคนทุกคน ต่างก็มีสภาพชีวิตที่มีสุข มีทุกข์สลับหมุนเวียนกันไปอย่างนี้ตลอดเวลา ตลอดนาที ตลอดวินาที ตลอดปีตลอดชาติ ทั้งโลก  ไม่มีละเว้นคนหนึ่งคนใดเลย แม้คนทั่วไปมักเข้าใจผิดไปว่าอภิมหาเศรษฐี เขาจะสามารถใช้เงินซื้อเอาเฉพาะความสุขแต่เพียงสิ่งเดียวได้ สภาวะทุกข์ สุข นี้ มันซื้อไม่ได้  มันเป็นไปตามเหตุของมัน  และคนทั้งหลายไม่เคยรู้สัจธรรมนี้มาก่อน จนถึงวาระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติมา จึงทรงตรัสอริยสัจ 4 มีเรื่องเหตุแห่งทุกข์ นั้น มันมีเหตุ มันจึงมีสภาวะทุกข์ สุข สลับไปมาอย่างนี้  ตามสภาวะแห่งรูปและนาม ของชีวิตคนทั้งหลาย คือกายกับจิต นั้นเอง คนเราหรือผู้หนึ่งผู้ใด เศรษฐี มหาเศรษฐี หรือกระยาจก หากสามารถกำจัดเหตุแห่งทุกข์ตัวนี้ให้เกลี้ยงไปจากดวงจิตไปได้หมดเกลี้ยง ก็ จะพ้นไปจากทุกข์และสุขนี้ได้อย่างทันทีทันใดนั้นเลย 

ฉะนั้น สิ่งที่ล้ำค่าแห่งสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในลำดับต่อมานั้นก็คือเรื่องเหตุแห่งทุกข์และสุขที่หมุนวนสลับกันไปมาตลอดชาติ ตลอดภพ ของคนมนุษย์เราทั้งโลกนี้  ทำอย่างไร ชีวิตที่มีความเสมอภาคกันด้วยความทุกข์ ความสุขตลอดไปหมุนเวียนมาไม่รู้จบเช่นนี้ จะหมดสิ้นลงเหลือแต่เพียงความสุขอย่างเดียวที่เป็นสุขอมตะนิรันดรไม่กลับไปสู่ทุกข์อีก แน่ละ คำตอบ คือ จุดมุ่งหมายอันสูงสุดของพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเอง คือการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติการงานอาชีพของตนไปแบบมีการชำระกิเลส ตัณหา อุปาทาน ละเสียจากความโลภ ความโกรธและความหลง ให้จงได้ ให้ชีวิตทั้งชีวิตมีแต่การทำความดี ทำจิตให้พ้นจากความด่างพร้อย สกปรก มีแต่ความสะอาดสะอ้านทั้งหมดของดวงใจ นั่นเอง ซึ่งคนเราจะต้องรู้จักตัณหา3อย่าง กามตัณหา ภวะตัณหาและวิภะวะตัณหาและทำลายให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้    นั้นคือเหตุที่ชีวิตนี้ของทุกชีวิตไม่จำกัดเฉพาะผู้ใด ยากดีมีหรือจนไม่จำกัดทั้งสิ้น จะสามารถก้าวพ้นโลกนี้ไปสู่โลกนิพพาน อีกโลกหนึ่งได้ในทันทีแห่งการชำระกิเลสหมดสิ้นไป โดยการมีสภาวะไปได้ทางจิตวิญญาณหรือความมีชีวิตวิญญาณอันสะอาดบริสุทธิ์แท้จริงนั่นเอง บรรลุสู่อรหันตภูมิ สู่โลกนิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และโลกนิพพานนั้นแหละจะพ้นจากความหมุนเวียนกลับไปกลับมาหรือความเสมอภาคระหว่างทุกข์ กับสุขอันเป็นมาตลอดชีวิตนี้ตลอดชั่วกาลเวลานับโกฏิปีมาแล้ว

∞∞∞∞∞

2. English-

 

That life is equal It means that all human beings are equal.
ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน

That life is equal It means that all human beings are equal. And the world today Have accepted almost the whole world Therefore bringing democracy to rule the country But the question is, how will the equality truth be viewed and understood? Let's review first that the Buddha spoke about all people living in a state of equality, whether the rich, the rich, the super powers or the poor, the poor, the poor, the beggars, beggars. Is equal Or equal No one is good, no one is superior. Yes, that is a millionaire. A wealthy wealthy would be better than a wanderer, not at all. As can be seen from the two truths of happiness and suffering Yes, that a billionaire. That has enormous wealth Have money to buy anything There will be no suffering, nor will he have the opportunity to be frustrated and angry with his children and his wife. And can be seen from the dangers of COVID-19 This is the rich man who has the opportunity to die and collapse as well as all people. As well as the poor Nightmare Eating and being happy, not eating or suffering are alternating like this. That is the truth that the poor The poor, yes, only suffering. They have time to laugh and smile. Even economic status On one day, when persistence persists, he will be able to create happiness. Be a new billionaire Can rise

But look down on the true truth Every minute, second, every hour, every time that passes with the time of life We all find happiness and suffering always alternately, like this, every minute, second, never free. By the truth, we can be happy. And suffering takes its place And soon the suffering disappeared Happiness took its place again. Everyone alternates like this. All life does not exempt such a billionaire (according to the principle of vanity). Every person's life is full of laughing and smiling. And then come back to be in awe of tears to always replace it

This is the equality truth of all people. All have a happy life There is such an alternating suffering, every minute, every second, all year, throughout the entire nation, the world, no one is ignored. Although people generally misunderstand that the multimillionaire He will be able to use the money to buy only happiness, but only one thing. This state of unhappiness cannot be bought. It is according to its cause. And people never knew this truth before. Until the agenda of the Lord Buddha image emerged He spoke the Noble Truth 4, there was a matter of suffering, there was a reason, there was such an alternating state of suffering According to the state of form and name Of human life, that is, body and mind, that person or anyone, a rich man, a wealthy man, or someone who is able to completely remove this cause of suffering from the soul, will be free from this suffering and happiness. All of a sudden

Therefore, the precious thing of the Truth, the teachings of the Lord Buddha in the next order, is the subject of suffering and happiness that swirls alternately throughout the nation, throughout the life of human beings, the whole world. Are equal in suffering Happiness forever, circulating endlessly like this. Will only be depleted, leaving only the happiness of eternal happiness, not returning to suffering? Of course, the answer is the ultimate purpose of the Lord Buddha's Buddhism. Is to practice Dharma Operating their own occupation in a manner that pays off desires and desires from greed Let anger and delusions give you a whole life of doing good. To free the mind from the tainted, dirty, only the cleanliness of the heart itself, which one must know the 3 lusts, the lust, the Bhavana, and the Vibhavana and destroy it completely from the heart. That is why this life of all life is not limited to anyone. Difficult, good or poor is not limited at all Will be able to step beyond this world and go into the world of Nirvana Another world immediately of the purification of desire By having a condition that is spiritual or living, that spirit is truly pure and pure Attain to Arhatthapoom, to the Nirvana world of the Lord Buddha And that Nirvana world will escape from the circulation, back and forth, or equality between suffering. With the happiness that has been throughout this life, forever and ever since the past years

∞∞∞∞∞

3. China-

那生活是平等的。 這意味著所有人都是平等的。
ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน

生命是平等的這意味著所有人都是平等的。而這個現代世界已經接受了幾乎整個世界因此將民主統治國家但是問題是,如何看待和理解平等真理?首先,讓我們回顧一下佛陀所有人(無論有錢人,億萬富翁,超級大國還是窮人)都處於平等狀態。是平等的或相等沒有人是好人,沒有人是上等人。是的,那是百萬富翁。如果你有錢,那一個人比以前更好從兩個真理中可以發現:幸福與痛苦是的,那個億萬富翁。擁有巨大的財富有錢買東西他將沒有痛苦,也沒有機會對自己的孩子和妻子感到沮喪和憤怒。從COVID-19的危險中可以看出這是有錢人,有機會與所有人一樣喪命和崩潰。和窮人一樣惡夢吃飯很幸福,不能這樣吃或交替吃那就是窮人的事實是的,窮人只有痛苦。他們有時間笑和微笑。經濟狀況有一天,只要堅持不懈,他就能創造幸福。成為新的億萬富翁可以上升

但是不要看真實的事實每分鐘,一秒鐘,一小時,每一次隨著時間的流逝而消逝。我們都發現幸福和痛苦總是交替發生的,就像這樣,每一分鐘,每一秒,永遠沒有自由,實話,我們可以幸福。和痛苦代替此後不久,痛苦就消失了。幸福再次取代了自己。每個人都這樣來回切換。即使像前面提到的百萬富翁(虛榮原則)一樣,也不排除每一個生命。每個人的生活充滿了笑聲和微笑。然後敬畏地回來

這是所有人的平等真理。所有人都過著幸福的生活在整個國家,全世界,每一分鐘,每一秒鐘,每一年都有如此交替的痛苦,沒有人會被忽視。儘管老百姓常常誤會億萬富翁他將只能用這筆錢買幸福,而不能買一件東西,這種不幸福是無法買的。這是根據其原因。人們以前從未知道這個真理。直到佛陀形象的議程出現他講了高貴的真理4,有一個苦難的問題,有一個原因,有這樣一種交替的苦難狀態根據形式和名稱的狀態生命,即身體和心靈,任何人或百萬富翁,億萬富翁或烏鴉,如果能完全擺這種遭受靈魂之苦的原因,將能苦難和幸福。立即

因此,真理的寶貴事物,即以下佛陀的教導,是造成痛苦和幸福的原因,在人類的整個生命中交替發生。在苦難中平等幸福永遠,這樣循環不斷。它會不會只結束一種幸福,永生,永恆的幸福,而不會再次回到痛苦之中?當然,答案是佛陀佛教的最終目的。是修佛法以償還慾望和貪婪的方式經營自己的職業讓憤怒和妄想帶給您一生的好生活。為了使心靈擺穢,骯髒,只有心臟本身的清潔,這是人們必須了解的三種慾望,即慾望,巴哈瓦那和維巴瓦塔娜,並從心中徹底摧毀它們。這就是為什麼一生一世不僅限於任何人。困難,好壞都沒有限制。將能超越這個世界,進入涅rv世界另一個世界的慾望的淨化具有精神上或精神上純淨的狀態。到達Arahatapoom,到達佛陀的涅rv世界那個必殺技世界將沒有循環,來回或痛苦之間的平等。擁有過去一生以來永遠的幸福

∞∞∞∞∞

4. Hindi-

वह जीवन समान है इसका अर्थ है कि सभी मनुष्य समान हैं।
ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน

वह जीवन समान है इसका अर्थ है कि सभी मनुष्य समान हैं। और आज दुनिया लगभग पूरी दुनिया को स्वीकार किया इसलिए देश पर शासन करने के लिए लोकतंत्र लाना लेकिन सवाल यह है कि समानता सत्य को कैसे देखा और समझा जाएगा? आइए पहले यह समीक्षा करें कि बुद्ध ने सभी लोगों के बारे में कहा था कि वे समानता की स्थिति में रहते हैं, चाहे अमीर, अमीर, महाशक्तियां हों या गरीब, गरीब, गरीब, भिखारी, भिखारी। बराबर हैं या बराबर कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। हां, वह करोड़पति है। एक अमीर अमीर एक पथिक से बेहतर होगा, बिल्कुल नहीं। जैसा कि दो सत्य से पाया जा सकता है: सुख और दुख हां, वह अरबपति। बड़ी दौलत के साथ कुछ भी खरीदने के लिए पैसे हों दुख नहीं होगा। नहीं, उसके पास अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपमानित और क्रोधित होने का अवसर है और COVID-19 के खतरों से देखा जा सकता है इस अमीर आदमी के पास ज्यादा से ज्यादा मरने का मौका है। साथ ही गरीबों के लिए बुरा सपना भोजन करने वाला खुश है, इस तरह से वैकल्पिक रूप से नहीं खा सकता है या पीड़ित नहीं हो सकता है यही सच्चाई है गरीबों की गरीब, हाँ, केवल पीड़ित। उनके पास हंसने और मुस्कुराने का समय है। यहां तक ​​कि आर्थिक स्थिति भी एक दिन, जब दृढ़ता बनी रहेगी, तो वह खुशी पैदा कर सकेगा। एक नए अरबपति बनें उठ सकता है

लेकिन सही सच्चाई पर नजर डालें हर मिनट, दूसरा, घंटा, हर बार जीवन के समय के साथ बीता। हम सभी को सुख और दुख हमेशा एक-दूसरे से मिलते हैं, इस तरह, हर मिनट, दूसरा, कभी भी मुक्त नहीं होता। सच कहूं तो हम खुश रह सकते हैं। और इसके बदले दुख इसके तुरंत बाद, दुख गायब हो गया। खुशी ने फिर से अपनी जगह बना ली। आगे और पीछे इस तरह सभी को स्विच करें। सभी जीवन ऐसे अरबपति (घमंड के अर्थ में) को छोड़कर नहीं है। हर व्यक्ति का जीवन हंसने और मुस्कुराने से भरा होता है। और फिर हमेशा इसे बदलने के लिए आंसू के साथ वापस आना

यह सभी लोगों का समानता सत्य है। सभी का जीवन सुखमय हो इस तरह के एक वैकल्पिक दुख है, हर मिनट, हर दूसरे, पूरे वर्ष, पूरे देश में, दुनिया में, किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता है। हालांकि आम लोगों को अक्सर गलतफहमी होती है कि अरबपति वह केवल खुशी खरीदने के लिए पैसे का उपयोग करने में सक्षम होगा, लेकिन एक बात। इस नाखुशी को खरीदा नहीं जा सकता है। यह उसके कारण के अनुसार है। और लोग इस सच्चाई को पहले कभी नहीं जानते थे। जब तक भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था उन्होंने नोबल सत्य 4 बोला, दुख की बात थी, एक कारण था, पीड़ा की एक वैकल्पिक स्थिति थी रूप और नाम की अवस्था के अनुसार किसी के जीवन में, अर्थात् शरीर और मन। एक व्यक्ति या एक अमीर, अमीर या अमीर, अगर मन से इस दुख के कारण को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम है, तो यह दुख और खुशी से बचने में सक्षम होगा। तुरंत ही

इसलिए, सत्य की अनमोल चीज़, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, अगले क्रम में, दुख और सुख का विषय है जो पूरे देश में, मानव जीवन भर, पूरे विश्व में वैकल्पिक है। दुख में बराबर हैं इस तरह अंतहीन रूप से घूमते हुए, हमेशा के लिए खुशी। क्या यह केवल एक खुशी के लिए समाप्त हो जाएगा जो आनंदित, अमर और शाश्वत है, फिर से पीड़ित नहीं होने के लिए? बेशक, इसका उत्तर भगवान बुद्ध के लिए बौद्ध धर्म का अंतिम उद्देश्य है। धर्म का अभ्यास करना है लालच से इच्छाओं और इच्छाओं का भुगतान करने वाले तरीके से अपना व्यवसाय संचालित करना क्रोध और भ्रम आपको पूरी जिंदगी अच्छा करने का मौका दें। मन को कलुषित, गंदे से मुक्त करने के लिए, केवल स्वयं हृदय की स्वच्छता, जिसे 3 वासनाओं, वासना, भवना और विभाव को जानना चाहिए और उसे हृदय से पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। यही कारण है कि यह सारा जीवन किसी के लिए सीमित नहीं है। मुश्किल, अच्छा या गरीब सीमित नहीं है इस दुनिया से आगे बढ़कर निर्वाण की दुनिया में जा सकेंगे इच्छा की शुद्धि के तुरंत बाद एक और दुनिया आध्यात्मिक या आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होने की स्थिति होने से। भगवान बुद्ध के निर्वाण जगत के लिए, अराधापुम को बनाए रखें और वह निर्वाण संसार आगे, पीछे और आगे, या दुख के बीच समानता से मुक्त होगा। उस खुशी के साथ, जो पिछले वर्षों से इस जीवन भर रही है, हमेशा के लिए

∞∞∞∞∞

5. Russia-

Эта жизнь равна Это означает, что все люди равны.
ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน

Эта жизнь равна Это означает, что все люди равны И мир сегодня Приняли почти весь мир Поэтому приведение демократии к управлению страной Но вопрос в том, как истину о равенстве можно будет рассматривать и понимать? Давайте сначала рассмотрим, что, по словам Будды, все люди живут в состоянии равенства, будь то богатые люди, миллиардеры, сверхдержавы или бедные люди. Равны Или равно Никто не хорош, никто не превосходит. Да, это миллионер. Богатый богатый был бы лучше странника, совсем нет. Как видно из двух истин счастья и страдания Да, тот миллиардер. С большим богатством Есть деньги, чтобы купить что-нибудь Не будет страданий. Нет, у него есть возможность опечалиться о своих детях и жене. И это видно из опасностей COVID-19 Это богатый человек, который имеет возможность умереть и рухнуть так же, как и все люди. Как и бедные Страшный сон Ешь и будь счастлив. Не ешь и не страдай. Поочередно так. Это правда, что бедные Бедные да только страдают. У них есть время смеяться и улыбаться. Даже экономический статус В один прекрасный день, когда настойчивость будет настойчивой, он сможет создать счастье. Будь новым миллиардером Может подняться

Но посмотри свысока на правду Каждую минуту, секунду, час, каждый раз проходило время жизни. Мы все находим счастье и страдание всегда попеременно, вот так, каждую минуту, секунду, никогда не освобождаясь. По правде говоря, мы можем быть счастливы. И страдание занимает свое место И вскоре страдания исчезли Счастье снова заняло свое место. Все чередуются, как это. Всю жизнь не исключает такого миллиардера (в смысле тщеславия). Жизнь каждого человека полна смеха и улыбки. А потом вернись, чтобы трепетать от слез, чтобы всегда заменить его.

Это правда о равенстве всех людей. У всех счастливая жизнь Такое чередование страданий каждую минуту, каждую секунду, весь год, по всей стране, в мире, никто не игнорируется. Хотя простые люди часто неправильно понимают, что миллиардер Он сможет использовать деньги, чтобы купить только счастье, но одно: это несчастье нельзя купить. Это по своей причине. И люди никогда не знали этой правды раньше Пока не появилась повестка дня образа Будды Он говорил Благородную Истину 4, это был вопрос страдания, была причина, было такое переменное состояние страдания По состоянию формы и названия Человеческой жизни, то есть тела и разума, этого человека или кого-либо, богатого человека, богатого человека или пенни, если причина этого страдания может быть полностью удалена из души, она будет свободна от этого страдания и счастья. Немедленно

Следовательно, драгоценная вещь Истины, учения Владыки Будды в следующем порядке, является предметом страдания и счастья, которое попеременно кружится по всей стране, на протяжении всей жизни людей, всего мира. Равны в страданиях Вечное счастье так бесконечно циркулирует. Приведет ли он к единственному счастью, блаженному, бессмертному и вечному, и не вернется ли снова к страданиям? Конечно, ответ - это конечная цель буддизма Будды. Это практика Дхармы Действовать по своему усмотрению таким образом, чтобы оправдать желания и желания от жадности Пусть гнев и заблуждения отдадут вам всю жизнь на добрые дела. Освободить ум от испорченного, грязного, только самого чистого сердца, которое нужно знать 3 похоти, карму, бхавану, вифху и похоть, и полностью уничтожить ее из сердца. Вот почему эта жизнь каждой жизни никем не ограничена Сложный, хороший или плохой не ограничен Сможет выйти за пределы этого мира и уйти в мир Нирваны. Другой мир сразу очищения желаний Имея состояние возможности быть духовно или духовно чистым. Достигните Арахатапумы, мира Нирваны Господа Будды. И этот мир нирваны будет свободен от циркуляции, взад и вперед или от равенства страданий. С счастьем, которое было на протяжении всей этой жизни, во веки веков с прошлых лет

∞∞∞∞∞

 6. Arab-

أن الحياة متساوية هذا يعني أن جميع البشر متساوون.
ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน

أن الحياة متساوية هذا يعني أن جميع البشر متساوون. والعالم اليوم قبلت العالم كله تقريبا لذلك جلب الديمقراطية لحكم البلاد لكن السؤال هو كيف يتم النظر إلى حقيقة المساواة وفهمها. دعونا نراجع أولاً أن بوذا تحدث عن جميع الناس الذين يعيشون في حالة مساواة ، سواء كانوا الأغنياء أو الأغنياء أو القوى العظمى أو الفقراء ، أو الفقراء ، أو الفقراء ، أو المتسولين ، أو المتسولين. متساوية أو يساوي لا أحد جيد ، لا أحد أفضل. نعم ، هذا مليونير. سيكون الأثرياء أفضل من الضائع ، على الإطلاق. كما يمكن العثور عليه من حقيقتين: السعادة والمعاناة نعم ، هذا الملياردير. بثروة كبيرة لديك المال لشراء أي شيء لن يكون هناك معاناة ، ولن تتاح له الفرصة ليحبط ويغضب على أبنائه وزوجته. ويمكن رؤيته من مخاطر COVID-19 هذا هو الرجل الغني الذي لديه فرصة للموت والانهيار مثل كل الناس. وينطبق الشيء نفسه على الفقراء والفقراء. كابوس الأكل سعيد ، لا يستطيع أن يأكل أو يعاني مثل هذا بالتناوب هذه هي حقيقة أن الفقراء الفقراء ، نعم ، يعانون فقط. لديهم الوقت للضحك والابتسام. حتى الوضع الاقتصادي في يوم من الأيام ، عندما يستمر الإصرار ، سيكون قادرًا على خلق السعادة. يمكن أن يكون ملياردير جديد يمكن أن ترتفع

لكن انظر إلى الحقيقة الحقيقية كل دقيقة ، ثانية ، ساعة ، في كل مرة يمر فيها وقت الحياة. كلنا نجد السعادة والمعاناة دائمًا بالتناوب ، هكذا ، كل دقيقة ، ثانية ، لا نتحرر أبدًا. بالحق ، يمكننا أن نكون سعداء. وتأخذ المعاناة مكانها وسرعان ما اختفت المعاناة أخذت السعادة مكانها مرة أخرى. الجميع يتناوبون هكذا. كل الحياة لا تستبعد مثل هذا الملياردير (بمعنى الغرور). حياة كل شخص مليئة بالضحك والابتسام. ثم أعود في خوف من البكاء ليحل محله دائمًا

هذه هي حقيقة المساواة بين جميع الناس. كلاهما ظروف حياة سعيدة معاناة بالتناوب على هذا النحو ، طوال الوقت ، كل دقيقة ، كل ثانية ، على مدار السنة ، في جميع أنحاء العالم كله. على الرغم من أن عامة الناس في كثير من الأحيان يسيئون فهم أن الملياردير سيكون قادراً على استخدام المال لشراء السعادة فقط ولكن شيء واحد ، لا يمكن شراء هذا التعاسة. حسب سببها. ولم يعرف الناس هذه الحقيقة من قبل. حتى ولدت مناسبة الرب بوذا تحدث عن الحقيقة النبيلة 4 ، كانت هناك مسألة معاناة ، كان هناك سبب ، كانت هناك حالة متناوبة من المعاناة حسب حالة الشكل والاسم من حياة الإنسان ، أي الجسد والعقل ، ذلك الشخص أو أي شخص ، رجل ثري ، رجل ثري ، أو فلس واحد ، إذا تم القضاء تمامًا على سبب هذه المعاناة من الروح ، فستكون خالية من هذه المعاناة والسعادة. فورا

لذلك ، فإن الشيء الثمين للحقيقة ، تعاليم الرب بوذا ، في التسلسل التالي ، هو موضوع المعاناة والسعادة التي تتناوب في جميع أنحاء الأمة ، طوال حياة البشر ، العالم كله. متساوون في المعاناة السعادة الأبدية تدور إلى ما لا نهاية هكذا. هل سينتهي ، تاركا فقط السعادة السعيدة ، الخالدة ، والأبدية ، وعدم العودة إلى المعاناة مرة أخرى؟ بالطبع ، الإجابة هي الهدف النهائي لبوذية الإله بوذا. هو ممارسة دارما تشغيل مهنتهم بطريقة تدفع الرغبات والرغبات من الجشع دع الغضب والأوهام تعطيك حياة كاملة من فعل الخير. لتصفية الذهن من الملوث ، القذر ، فقط طهارة القلب نفسه ، والتي يجب أن يعرفها المرء الشهوات الثلاث ، الشهوة ، بهافانا ، والحيوية والشهوة وتدميرها تمامًا من القلب. هذا هو السبب في أن حياة كل هذه الحياة لا تقتصر على أي شخص. صعب أو غير مقيد سوف تكون قادرة على تجاوز هذا العالم والدخول إلى عالم السكينة عالم آخر على الفور من تنقية الرغبة من خلال وجود حالة روحية أو حية ، تكون تلك الروح نقية ونقية حقًا نصل إلى Arahatapoom ، إلى عالم النيرفانا للرب بوذا وسيكون عالم السكينة هذا خاليًا من التداول ، ذهابًا وإيابًا ، أو المساواة بين المعاناة. مع السعادة التي كانت طوال هذه الحياة ، إلى الأبد وإلى الأبد منذ السنوات الماضية

∞∞∞∞∞

7. Indonesia-

Hidup itu setara Artinya semua manusia itu sederajat.
ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน

Hidup itu setara Itu berarti bahwa semua manusia adalah sama. Dan dunia saat ini Telah diterima hampir di seluruh dunia Oleh karena itu membawa demokrasi untuk menguasai negara Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kebenaran kesetaraan dipandang dan dipahami? Mari kita ulas dulu bahwa Sang Buddha berbicara tentang semua orang yang hidup dalam keadaan kesetaraan, apakah orang kaya, orang kaya, negara adikuasa atau orang miskin, orang miskin, orang miskin, pengemis, pengemis. Adalah sama Atau setara Tidak ada yang baik, tidak ada yang lebih unggul. Ya, itu adalah seorang jutawan. Orang kaya yang kaya akan lebih baik daripada pengembara, tidak sama sekali. Seperti dapat ditemukan dari dua kebenaran: kebahagiaan dan penderitaan Ya, itu miliarder. Dengan kekayaan besar Punya uang untuk membeli apapun Tidak akan ada penderitaan, dia juga tidak akan memiliki kesempatan untuk frustrasi dan marah dengan anak-anak dan istrinya. Dan bisa dilihat dari bahaya COVID-19 Inilah orang kaya yang memiliki peluang untuk mati dan pingsan Hal yang sama berlaku untuk orang miskin dan orang miskin. Mimpi buruk Makan senang, tidak bisa makan atau menderita bergantian seperti ini Itulah kebenaran orang miskin Orang miskin, ya, hanya penderitaan. Mereka punya waktu untuk tertawa dan tersenyum. Bahkan status ekonomi Pada suatu hari, ketika kegigihan terus berlanjut, dia akan mampu menciptakan kebahagiaan. Jadilah miliarder baru Bisa bangkit

Tapi lihatlah kebenaran yang sebenarnya Setiap menit, detik, jam, setiap waktu berlalu dengan waktu kehidupan. Kita semua mengalami kebahagiaan dan penderitaan secara bergantian, seperti ini, setiap menit, detik, tidak pernah bebas. Sebenarnya, kita bisa bahagia, segera kebahagiaan itu lenyap. Dan penderitaan menggantikannya Segera setelah itu, penderitaan itu lenyap. Kebahagiaan kembali terjadi. Beralih maju mundur seperti ini semuanya. Semua kehidupan tidak mengecualikan miliarder seperti itu (dalam arti kesombongan). Hidup setiap orang tertawa dan tersenyum. Dan kemudian kembali dengan kagum

Inilah kebenaran kesetaraan bagi semua orang. Semua memiliki kehidupan yang bahagia Ada penderitaan yang bergantian, setiap menit, setiap detik, sepanjang tahun, di seluruh bangsa, dunia, tidak ada yang diabaikan. Meski orang awam sering salah paham dengan miliarder itu Dia akan dapat menggunakan uang itu untuk membeli kebahagiaan saja, tetapi hanya satu hal. Keadaan ketidakbahagiaan ini tidak dapat dibeli. Itu sesuai dengan tujuan mereka. Dan orang-orang tidak pernah tahu kebenaran ini sebelumnya. Hingga agenda pencitraan Sang Buddha muncul Dia berbicara tentang Noble Truth 4, ada masalah penderitaan, ada alasan, ada keadaan penderitaan yang berganti-ganti Menurut bentuk dan nama negara Tentang kehidupan manusia, yaitu tubuh dan pikiran, orang itu atau siapa pun, orang kaya, orang kaya, atau sepeser pun, jika penyebab penderitaan ini dapat sepenuhnya disingkirkan dari jiwa, maka akan terbebas dari penderitaan dan kebahagiaan ini. Segera

Oleh karena itu, hal yang berharga dari Kebenaran, ajaran Sang Buddha pada tingkatan selanjutnya, adalah subjek dari penderitaan dan kebahagiaan yang berputar secara bergantian di seluruh bangsa, sepanjang kehidupan manusia, seluruh dunia. Setara dalam penderitaan Kebahagiaan selamanya, beredar tanpa henti seperti ini. Akankah itu berakhir hanya pada satu kebahagiaan yang diberkati, abadi, dan kekal, tidak akan kembali ke penderitaan lagi? Tentu saja, jawabannya adalah tujuan akhir dari ajaran Buddha Sang Buddha. Yaitu laku Dharma Menjalankan pekerjaan mereka sendiri dengan cara yang melunasi keinginan dan keinginan dari keserakahan Biarkan amarah dan delusi memberi Anda seumur hidup untuk melakukan kebaikan. Untuk membersihkan pikiran dari yang tercemar, kotor, hanya kebersihan hati itu sendiri, yang mana seseorang harus mengetahui 3 nafsu, nafsu, Bhavana, dan Vibhavana dan menghancurkannya sepenuhnya dari hati. Itulah sebabnya kehidupan setiap kehidupan ini tidak terbatas pada siapa pun Sulit, baik atau buruk tidak dibatasi sama sekali. Akan mampu melangkah melampaui dunia ini dan masuk ke dunia Nirwana Dunia lain segera pemurnian keinginan Dengan memiliki keadaan mampu menjadi spiritual atau suci secara spiritual. Mencapai lanskap Arahat ke dunia Nirwana Dan dunia nirwana itu akan bebas dari peredaran, bolak-balik, atau persamaan antara penderitaan. Dengan kebahagiaan yang telah ada sepanjang hidup ini, selama-lamanya sejak beberapa tahun terakhir

∞∞∞∞∞

8. Loa –

ຊີວິດນັ້ນແມ່ນເທົ່າທຽມກັນ ມັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າມະນຸດທຸກຄົນເທົ່າທຽມກັນ.
ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน

ຊີວິດນັ້ນແມ່ນເທົ່າທຽມກັນ ມັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າມະນຸດທຸກຄົນເທົ່າທຽມກັນ. ແລະໂລກໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ຍອມຮັບເອົາເກືອບທົ່ວໂລກ ເພາະສະນັ້ນການ ນຳ ເອົາປະຊາທິປະໄຕມາປົກຄອງປະເທດ ແຕ່ ຄຳ ຖາມກໍ່ຄືວ່າຄວາມຈິງແລະຄວາມສະ ເໝີ ພາບຖືກເບິ່ງແລະເຂົ້າໃຈແນວໃດ. ໃຫ້ພິຈາລະນາກ່ອນວ່າພະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບທຸກຄົນທີ່ ດຳ ລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມສະ ເໝີ ພາບບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນລວຍ, ຄົນລວຍ, ອຳ ນາດສູງສຸດຫລືຄົນທຸກຍາກ, ຄົນທຸກຍາກ, ຄົນທຸກຍາກ, ຄົນທຸກຍາກ, ຄົນຂໍທານ, ຄົນຂໍທານ. ເທົ່າກັນ ຫລືເທົ່າກັນ ບໍ່ມີໃຜດີ, ບໍ່ມີໃຜເກັ່ງກວ່າ. ແມ່ນແລ້ວ, ນັ້ນແມ່ນເສດຖີ. ຄົນຮັ່ງມີທີ່ຮັ່ງມີກໍ່ຈະດີກ່ວາຄົນຂີ້ຕົວະ, ບໍ່ແມ່ນເລີຍ. ດັ່ງທີ່ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ຈາກສອງຄວາມຈິງຄື: ຄວາມສຸກແລະຄວາມທຸກ ແມ່ນແລ້ວ, ນັ້ນແມ່ນເສດຖີພັນລ້ານ. ນັ້ນແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລ້ ຳ ຄ່າ ມີເງິນຊື້ຫຍັງ ມັນຈະບໍ່ມີຄວາມທຸກທໍລະມານ, ແລະລາວຈະບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະທໍ້ແທ້ໃຈແລະໃຈຮ້າຍກັບລູກແລະເມຍຂອງລາວ. ແລະສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກໄພພິບັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ -19 ນີ້ແມ່ນຄົນລວຍທີ່ມີໂອກາດຕາຍແລະລົ້ມເຊັ່ນດຽວກັນກັບທຸກຄົນ. ຄົນທຸກຍາກແລະຄົນທຸກຍາກກໍ່ຄືກັນ. ຝັນຮ້າຍ ການກິນແມ່ນມີຄວາມສຸກ, ບໍ່ສາມາດກິນຫລືທົນທຸກທໍລະມານແບບອື່ນໄດ້ ນັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ຄົນທຸກຍາກ ຜູ້ທຸກຍາກ, ແມ່ນແລ້ວ, ມີແຕ່ຄວາມທຸກທໍລະມານ. ພວກເຂົາມີເວລາທີ່ຈະຍິ້ມແລະຍິ້ມ. ແມ່ນແຕ່ສະຖານະພາບທາງເສດຖະກິດ ໃນມື້ ໜຶ່ງ, ເມື່ອຄວາມອົດທົນຕໍ່ສູ້, ລາວຈະສາມາດສ້າງຄວາມສຸກ. ເປັນເສດຖີ ໃໝ່ ສາມາດລຸກຂື້ນໄດ້

ແຕ່ເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄວາມຈິງທີ່ແທ້ຈິງ ທຸກໆນາທີ, ວິນາທີ, ຊົ່ວໂມງ, ທຸກໆຄັ້ງທີ່ຜ່ານໄປກັບເວລາຂອງຊີວິດ. ພວກເຮົາທຸກຄົນພົບຄວາມສຸກແລະຄວາມທຸກທໍລະມານບົນພື້ນຖານທາງເລືອກ, ເຊັ່ນນີ້, ທຸກໆນາທີ, ວິນາທີ, ບໍ່ເຄີຍມີອິດສະຫຼະໂດຍຄວາມຈິງ, ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມສຸກ, ໄວໆນີ້ຄວາມສຸກຈະຫາຍໄປ. ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານເກີດຂື້ນ ຫລັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນຄວາມທຸກທໍລະມານກໍຫາຍໄປ. ຄວາມສຸກກໍ່ປ່ຽນແທນອີກ. ທຸກຄົນຕ່າງກັນແບບນີ້. ຊີວິດທັງ ໝົດ ບໍ່ໄດ້ຍົກເວັ້ນເສດຖີເງິນລ້ານຄົນນີ້ (ໃນຄວາມ ໝາຍ ຂອງຄວາມເປົ່າ). ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຫົວເລາະແລະຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ. ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກັບມາຫວນຄືນນ້ ຳ ຕາເພື່ອທົດແທນມັນສະ ເໝີ

ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຄວາມສະ ເໝີ ພາບຂອງປະຊາຊົນທຸກຄົນ. ທຸກຄົນມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກ ມີຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ປ່ຽນແທນແບບນີ້, ທຸກໆນາທີ, ແຕ່ວິນາທີ, ທຸກໆປີ, ໃນທົ່ວປະເທດ, ທົ່ວໂລກ, ບໍ່ມີໃຜຖືກລະເລີຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນ ທຳ ມະດາມັກຈະເຂົ້າໃຈຜິດວ່າເສດຖີເງິນລ້ານ ລາວຈະສາມາດໃຊ້ເງິນເພື່ອຊື້ຄວາມສຸກໄດ້ແຕ່ສິ່ງດຽວ, ຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈນີ້ບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້. ມັນແມ່ນອີງຕາມສາເຫດຂອງພວກເຂົາ. ແລະປະຊາຊົນບໍ່ເຄີຍຮູ້ຄວາມຈິງນີ້ມາກ່ອນ. ຈົນກ່ວາວາລະການປະດິດສະຖານຂອງພະພຸດທະຮູບອົງຕື້ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສູງສົ່ງ 4, ມີບັນຫາເລື່ອງຄວາມທຸກ, ມີເຫດຜົນ, ມີສະຖານະການທີ່ສັບສົນດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມສະພາບຂອງຮູບແບບແລະຊື່ ກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງມະນຸດ, ນັ້ນກໍ່ຄືຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ, ຄົນນັ້ນຫລືຄົນໃດຄົນ ໜຶ່ງ, ຜູ້ທີ່ລ້ ຳ ລວຍ, ຄົນລ້ ຳ ລວຍ, ຫລືຜູ້ທີ່ສາມາດ ກຳ ຈັດສາເຫດຂອງຄວາມທຸກທໍລະມານຈາກຈິດວິນຍານນີ້ໄດ້, ຈະພົ້ນຈາກຄວາມທຸກແລະຄວາມສຸກນີ້. ທັນທີ

ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ລ້ ຳ ຄ່າຂອງຄວາມຈິງ, ຄຳ ສອນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ໃນ ລຳ ດັບຕໍ່ໄປ, ແມ່ນຫົວເລື່ອງຂອງຄວາມທຸກແລະຄວາມສຸກທີ່ສະຫຼັບໄປທົ່ວປະເທດ, ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງມະນຸດ, ທົ່ວໂລກ. ມີຄວາມທຸກທໍລະມານເທົ່າກັນ ຄວາມສຸກຕະຫຼອດໄປ, ໝູນ ວຽນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງແບບນີ້. ມັນຈະສິ້ນສຸດຄວາມສຸກອັນດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ມີຄວາມສຸກ, ເປັນອະມະຕະ, ແລະນິລັນດອນ, ບໍ່ກັບໄປສູ່ຄວາມທຸກອີກບໍ? ແນ່ນອນ ຄຳ ຕອບແມ່ນຈຸດປະສົງສຸດທ້າຍຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ. ແມ່ນການປະຕິບັດທັມ ປະຕິບັດການປະກອບອາຊີບຂອງຕົນເອງໃນແບບທີ່ຕອບສະ ໜອງ ຄວາມປາຖະ ໜາ ແລະຄວາມປາຖະ ໜາ ຈາກຄວາມໂລບມາກ ຂໍໃຫ້ຄວາມໂກດແຄ້ນແລະຄວາມຫຼົງໄຫຼເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຊີວິດການເຮັດດີທັງ ໝົດ. ເພື່ອປົດປ່ອຍຈິດໃຈຈາກຄວາມເປື້ອນເປິ, ເປື້ອນ, ມີພຽງແຕ່ຄວາມສະອາດຂອງຫົວໃຈຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງຄົນເຮົາຕ້ອງຮູ້ 3 ຄວາມໂລບມາກ, ຄວາມໂລບມາກ, ບາວາລາ, ແລະວີໂກ້ແລະ ທຳ ລາຍມັນໃຫ້ ໝົດ ຫົວໃຈ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າຊີວິດຕະຫຼອດຊີວິດນີ້ບໍ່ໄດ້ ຈຳ ກັດ ສຳ ລັບໃຜ. ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ດີຫລືທຸກຍາກແມ່ນບໍ່ ຈຳ ກັດເລີຍ. ຈະສາມາດກ້າວຂ້າມໂລກນີ້ໄດ້ແລະກ້າວເຂົ້າສູ່ໂລກນິບພານ ໂລກອື່ນທັນທີຂອງການບໍລິສຸດຂອງຄວາມປາຖະຫນາ ໂດຍມີສະພາບການທີ່ຈະສາມາດເປັນຄົນບໍລິສຸດທາງວິນຍານຫລືທາງວິນຍານ. ເອົາໃຈໃສ່ Arahatapoom, ເພື່ອໂລກ Nirvana ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລະໂລກນິລັນດອນຈະປາດສະຈາກການຟື້ນຟູນິລັນດອນຫລືຄວາມສະ ເໝີ ພາບລະຫວ່າງຄວາມທຸກທໍລະມານ ດ້ວຍຄວາມສຸກທີ່ມີມາຕະຫຼອດຊີວິດນີ້, ຕະຫຼອດການແລະຕະຫຼອດມານັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ

∞∞∞∞∞

9. Srilanga- Singhol

ඒ ජීවිතය සමානයි එයින් අදහස් කරන්නේ සියලුම මිනිසුන් එක හා සමාන බවයි.
ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน

ඒ ජීවිතය සමානයි එයින් අදහස් කරන්නේ සියලුම මිනිසුන් එක හා සමාන බවයි. අද ලෝකය මුළු ලෝකයම පාහේ පිළිගෙන ඇත එබැවින් රට පාලනය කිරීම සඳහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගෙන ඒම එහෙත් ප්‍රශ්නය නම්, සමානාත්මතා සත්‍යය දෙස බලා තේරුම් ගන්නේ කෙසේද යන්නයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධනවතුන්, ධනවතුන්, සුපිරි බලවතුන් හෝ දුප්පතුන්, දුප්පතුන්, දුප්පතුන්, යාචකයින්, යාචකයින් වැනි සමානාත්මතාවයෙන් ජීවත්වන සියලු මිනිසුන් ගැන කතා කළ බව පළමුව සමාලෝචනය කරමු. සමාන වේ නැත්නම් සමානයි කිසිවෙකු යහපත් නැත, කිසිවෙකු උසස් නොවේ. ඔව්, එය කෝටිපතියෙකි. ධනවත් ධනවතුන් ඉබාගාතේ යන කෙනෙකුට වඩා හොඳ වනු ඇත. සත්‍යයන් දෙකකින් සොයාගත හැකි පරිදි: සතුට සහ දුක් වේදනා ඔව්, ඒ කෝටිපතියෙක්. විශාල ධනයකින් ඕනෑම දෙයක් මිලදී ගැනීමට මුදල් තිබිය යුතුය දුක් වේදනා ඇති නොවනු ඇත, එසේම ඔහුගේ දරුවන් සහ බිරිඳ සමඟ කලකිරීමට හා කෝප වීමට ඔහුට අවස්ථාවක් නොලැබේ. COVID-19 හි අන්තරායන්ගෙන් එය දැකිය හැකිය මෙම ධනවතාට හැකි තරම් මිය යාමට අවස්ථාව තිබේ. දුප්පතුන්ට හා දුප්පතුන්ට ද එය එසේම ය. නපුරු සිහිනය කන්න, සතුටින් ඉන්න .. කන්න බොන්න එපා. විකල්පයක් ලෙස මේ වගේ. දුප්පතුන්ගේ සත්‍යය එයයි දුප්පතුන්, ඔව්, දුක් විඳීම පමණයි. ඔවුන්ට සිනාසීමට හා සිනාසීමට කාලය තිබේ. ආර්ථික තත්වය පවා යම් දවසක, කඩිසරකම දිගටම පවතින විට, ඔහුට සතුට ඇති කිරීමට හැකි වනු ඇත. නව ප්‍රකෝටිපතියෙකු වන්න නැඟී සිටිය හැකිය

නමුත් සත්‍ය සත්‍යය දෙස බලන්න සෑම මිනිත්තුවක්ම, තත්පරයක්, පැයක්, ජීවිතයේ කාලයත් සමඟ ගත වූ සෑම අවස්ථාවකම. සෑම මිනිත්තුවක්ම, තත්පරයක්ම, කිසි විටෙකත් නිදහස් නොවේ. සෑම කෙනෙකුම සතුට හා දුක මේ ආකාරයෙන් වෙනස් වේ. සත්‍යය අනුව අපට සතුටු විය හැකිය, ඉක්මනින් සතුට අතුරුදහන් වේ. දුක් වේදනා සිදුවෙයි වැඩි කල් යන්නට මත්තෙන් දුක් වේදනා අතුරුදහන් විය. සතුට යළිත් වරක් සිදුවිය. හැමෝම වගේ ඉස්සරහට මාරු වෙන්න. සෑම ජීවිතයක්ම, ඉහත සඳහන් කළ කෝටිපතියන් පවා නොවේ (අනිත්‍යතාවයේ මූලධර්මයට අනුව). සෑම පුද්ගලයෙකුගේම ජීවිතය සිනාසෙමින් හා සිනාසෙයි. ඉන්පසු එය සැමවිටම ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා කඳුළු සලමින් නැවත එන්න

සියලු මිනිසුන්ගේ සමානාත්මතා සත්‍යය මෙයයි. සැමට ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කරන්න එවැනි විකල්ප දුක් වේදනා ඇත, සෑම මිනිත්තුවක්ම, සෑම තත්පරයක්ම, අවුරුද්ද පුරාම, මුළු ජාතිය පුරාම, ලෝකය පුරා, කිසිවෙකු නොසලකා හරිනු නොලැබේ. කෝටිපතියා බව සාමාන්‍ය ජනයා බොහෝ විට වරදවා වටහා ගත්තද සන්තෝෂය පමණක් නොව එක දෙයක් මිලට ගැනීමට ඔහුට මුදල් භාවිතා කළ හැකිය.මෙම අවාසනාව මිල දී ගත නොහැක. එය එහි හේතුව අනුව ය. මිනිස්සු මීට පෙර කවදාවත් සත්‍යය දැන සිටියේ නැත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රතිරූපය ඉස්මතු වන තුරු ඔහු උතුම් සත්‍යය 4 කථා කළේය, දුක් විඳීමේ කාරණයක් තිබුණි, හේතුවක් තිබුණි, එවැනි විකල්ප තත්වයක දුක් වේදනා පැවතුනි ස්වරූපයේ සහ නමේ තත්වය අනුව ජීවිතය, එනම් ශරීරය සහ මනස.සමහර හෝ කෝටිපතියෙකු, ප්‍රකෝටිපතියෙකු හෝ කකුළුවාට, ආත්මයෙන් පීඩා විඳින මෙම හේතුව මුළුමනින්ම ඉවත් කර ගත හැකි නම්, දුක් වේදනා හා සතුටින් මිදීමට හැකි වනු ඇත. වහාම

එබැවින් සත්‍යයේ වටිනා දෙය, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම්, ඊළඟ අනුපිළිවෙලෙහි, ජාතිය පුරා, මිනිසුන්ගේ ජීවිත කාලය පුරාම, මුළු ලෝකය පුරාම වෙනස් වන දුක් වේදනා හා සතුට යන මාතෘකාව වේ. දුක් විඳීමේදී සමාන වේ සදාකාලික සන්තෝෂය මේ ආකාරයට නිමක් නැතිව සංසරණය වේ. එය නැවත සතුටක්, අමරණීය හා සදාකාලික වන එකම සතුටකට පමණක් නැවත දුක් විඳීමට නොයනු ඇත්ද? ඇත්ත වශයෙන්ම, පිළිතුර බුදුරජාණන් වහන්සේට බුද්ධාගමේ අවසාන අරමුණයි. ධර්මය පිළිපැදීමයි කෑදරකමින් තෘෂ්ණාවන් හා ආශාවන් ගෙවන අයුරින් තමන්ගේ රැකියාව කරගෙන යාම යහපත් ක්‍රියාවන් කිරීමට කෝපය හා මායාවන් ඔබට මුළු ජීවිතයම ලබා දේ. රාගය, රාගය, භවානා සහ විභවාතනා 3 දැනගෙන ඒවා හදවතින් මුළුමනින්ම විනාශ කළ යුතු, කැළැල් සහිත, අපිරිසිදු, හදවතේ පිරිසිදුකම පමණක් මනස ඉවත් කිරීමට. සෑම ජීවිතයකම මෙම ජීවිතය කිසිවෙකුට පමණක් සීමා නොවන්නේ එබැවිනි දුෂ්කර, හොඳ හෝ දුප්පත් කිසිසේත් සීමා නොවේ. මේ ලෝකයෙන් ඔබ්බට ගොස් නිර්වාණ ලෝකයට යාමට හැකි වනු ඇත ආශාව පවිත්‍ර කළ වහාම තවත් ලෝකයක් අධ්‍යාත්මික හෝ අධ්‍යාත්මික වශයෙන් නිර්මල විය හැකි තත්වයක් තිබීම. අරහටපූම් වෙත, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිර්වාණ ලෝකයට එම නිර්වාණ ලෝකය සදාකාලික පුනර්ජීවනයෙන් හෝ දුක් වේදනා අතර සමානාත්මතාවයෙන් නිදහස් වනු ඇත පසුගිය වසරවල සිට සදහටම හා සදහටම මේ ජීවිත කාලය පුරාම ලද සතුට සමඟ

∞∞∞∞∞

10.Vietnam-

Cuộc sống đó là bình đẳng Nó có nghĩa là tất cả con người đều bình đẳng.
ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน

Đó là cuộc sống bình đẳng Nó có nghĩa là tất cả con người đều bình đẳng. Và thế giới hiện đại này Đã chấp nhận gần như toàn thế giới Do đó mang lại dân chủ để cai trị đất nước Nhưng câu hỏi đặt ra là sự thật bình đẳng sẽ được nhìn nhận và hiểu như thế nào? Trước hết hãy xem lại Đức Phật đã nói tất cả mọi người đều sống trong trạng thái bình đẳng, dù là người giàu, tỷ phú, siêu năng lực hay người nghèo. Bằng nhau Hoặc bằng nhau Không ai tốt, không ai vượt trội. Vâng, đó là một triệu phú. Một người giàu có giàu có sẽ tốt hơn một kẻ lang thang, không hề. Như có thể tìm thấy từ hai sự thật: hạnh phúc và đau khổ Vâng, đó là một tỷ phú. Điều đó có tài sản khổng lồ Có tiền để mua bất cứ thứ gì Sẽ không còn đau khổ, cũng không có cơ hội để bực bội, giận dỗi vợ con. Và có thể thấy từ sự nguy hiểm của COVID-19 Đây là phú ông cơ hội chết mê chết mệt mọi người. Người nghèo và người nghèo cũng vậy. Ác mộng Ăn là hạnh phúc, không thể ăn hay đau khổ xen kẽ như thế này Đó là sự thật mà người nghèo Tội nghiệp thì có, chỉ khổ thôi. Họ có thời gian để cười và mỉm cười. Ngay cả tình trạng kinh tế Một ngày nào đó, khi sự siêng năng bền bỉ, anh ta sẽ có thể tạo ra hạnh phúc. Là một tỷ phú mới Có thể tăng

Nhưng hãy coi thường sự thật Từng phút, từng giây, từng giờ trôi qua cùng với thời gian của cuộc đời. Tất cả chúng ta đều thấy hạnh phúc và đau khổ luôn xen kẽ, như thế này, từng phút từng giây, không bao giờ rảnh rỗi. Bởi sự thật, chúng ta có thể hạnh phúc. Và đau khổ diễn ra Ngay sau đó, sự đau khổ biến mất. Hạnh phúc lại diễn ra. Chuyển đổi qua lại như vậy mọi người nhé. Cả cuộc đời không loại trừ một tỷ phú như vậy (theo nghĩa là phù phiếm). Cuộc sống của mỗi người luôn tràn ngập tiếng cười và nụ cười. Và sau đó trở lại để rơi nước mắt để luôn luôn thay thế nó

Đây là sự thật về sự bình đẳng của tất cả mọi người. Tất cả đều có một cuộc sống hạnh phúc Đau khổ luân phiên như vậy, mọi lúc, mọi phút, mọi giây, quanh năm, khắp thiên hạ, không sót một ai. Mặc dù người dân thường hiểu nhầm rằng tỷ phú Anh ta sẽ có thể sử dụng tiền để chỉ mua hạnh phúc nhưng một điều. Sự bất hạnh này không thể mua được. Đó là theo nguyên nhân của nó. Và mọi người chưa bao giờ biết sự thật này trước đây. Cho đến khi chương trình nghị sự của Tượng Phật Chúa xuất hiện Sau đó nói Tứ Diệu Đế về nguyên nhân của đau khổ. Có một lý do tại sao nó có trạng thái đau khổ luân phiên này Theo trạng thái của hình thức và tên Của kiếp người, nghĩa là thân tâm, người đó hay bất cứ ai, giàu sang phú quý, nếu có thể dứt bỏ được nguyên nhân của sự khổ đau này thì tâm hồn sẽ thoát khỏi đau khổ và hạnh phúc này. Ngay

Do đó, điều quý giá của Chân lý, những lời dạy của Đức Phật trong trật tự tiếp theo, là chủ đề đau khổ và hạnh phúc xoay quanh nhau trên toàn quốc, trong suốt cuộc đời của con người, cả thế giới. Có bình đẳng trong đau khổ Hạnh phúc mãi mãi, lưu chuyển vô tận như thế này. Sẽ chỉ bị cạn kiệt, chỉ còn lại hạnh phúc hạnh phúc vĩnh cửu, không trở về với đau khổ? Tất nhiên, câu trả lời là mục đích cuối cùng của Phật giáo Đức Thế Tôn. Pháp nào là thực hành Điều hành công việc của riêng họ theo cách để đền đáp những mong muốn và ham muốn từ lòng tham Hãy để sự tức giận và ảo tưởng mang lại cho bạn cả một cuộc đời làm điều tốt. Để giải thoát tâm trí khỏi sự bẩn thỉu, bẩn thỉu, chỉ có sự sạch sẽ của trái tim, mà người ta phải biết 3 dục vọng, nghiệp chướng, Bhavana, và vipha và dục vọng và tiêu diệt nó hoàn toàn khỏi trái tim. Đó là lý do tại sao cuộc sống của tất cả cuộc sống này không giới hạn cho bất kỳ ai. Khó, giỏi hay nghèo không có giới hạn nào cả. Sẽ có thể bước ra khỏi thế giới này và đi vào thế giới của Niết bàn Một thế giới khác ngay lập tức thanh lọc dục vọng Bằng cách có một trạng thái có thể là tinh thần hoặc tinh thần. Đến Arahatapoom, đến thế giới Niết bàn của Đức Phật Và thế giới niết bàn đó sẽ không bị luân chuyển, qua lại hay bình đẳng giữa đau khổ. Với niềm hạnh phúc đã có trong suốt cuộc đời này, mãi mãi và kể từ những năm qua

∞∞∞∞∞

11. Cambodia-

ជីវិតនោះស្មើ មានន័យថាមនុស្សទាំងអស់ស្មើគ្នា។
ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน

ជីវិតនោះស្មើ មានន័យថាមនុស្សទាំងអស់ស្មើគ្នា។ និងពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះ បានទទួលយកស្ទើរតែពិភពលោកទាំងមូល ដូច្នេះនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកគ្រប់គ្រងប្រទេស ប៉ុន្តែសំណួរគឺថាតើការពិតនៃភាពស្មើភាពគ្នានឹងត្រូវបានមើលនិងយល់យ៉ាងដូចម្តេច? សូមពិនិត្យមើលជាដំបូងថាព្រះពុទ្ធមានបន្ទូលថាមនុស្សទាំងអស់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពស្មើភាពគ្នាមិនថាជាអ្នកមានមហាសេដ្ឋីមហាអំណាចឬអ្នកក្រឡើយ។ គឺស្មើគ្នា ឬស្មើ គ្មានអ្នកណាល្អអ្នកណាក៏គ្មានអ្នកណាពូកែដែរ។ ត្រូវហើយនោះជាសេដ្ឋី។ អ្នកមានទ្រព្យស្តុកស្តម្ភម្នាក់នឹងប្រសើរជាងអ្នកវង្វេងមិនមែនទាល់តែសោះ។ ដូចដែលនឹងត្រូវបានរកឃើញពីការពិតពីរគឺសុភមង្គលនិងទុក្ខវេទនា ត្រូវហើយមហាសេដ្ឋីរូបនោះ។ ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យ មានលុយទិញអ្វីទាំងអស់ វានឹងមិនមានទុក្ខវេទនាហើយក៏មិនមានឱកាសខកចិត្តនិងខឹងនឹងកូន ៗ និងប្រពន្ធរបស់គាត់ដែរ។ ហើយអាចមើលឃើញពីគ្រោះថ្នាក់នៃគម្រប -២១ នេះគឺជាបុរសអ្នកមានដែលមានឱកាសស្លាប់និងដួលរលំក៏ដូចជាមនុស្សទាំងអស់។ មនុស្សក្រីក្រនិងអ្នកក្រក៏ដូចគ្នាដែរ។ ប្រជាជនពេលព្រឹក ញ៉ាំគឺសប្បាយមិនអាចញ៉ាំឬរងទុក្ខជំនួសបានទេ នោះគឺជាការពិតដែលអ្នកក្រ អ្នកក្រមែនមានតែរងទុក្ខទេ។ ពួកគេមានពេលសើចនិងញញឹម។ សូម្បីតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច នៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលការតស៊ូនៅតែមានគាត់នឹងអាចបង្កើតសុភមង្គល។ ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីថ្មី អាចកើនឡើង

ប៉ុន្តែមើលងាយលើការពិតពិត រាល់នាទីវិនាទីម៉ោងរាល់ពេលកន្លងទៅនឹងពេលវេលានៃជីវិត។ យើងទាំងអស់គ្នារកឃើញនូវសេចក្តីសុខនិងទុក្ខវេទនាដោយឈរលើជំហរឆ្លាស់គ្នាដូចនេះរាល់នាទីទី ២ មិនដែលមានសេរីភាពឡើយ។ តាមពិតយើងអាចរីករាយបានឆាប់សុភមង្គលក៏រលាយបាត់ទៅ។ ហើយការរងទុក្ខកើតឡើង មិនយូរប៉ុន្មានទុក្ខវេទនាក៏រលាយបាត់ទៅ។ សុភមង្គលបានកើតឡើងជាថ្មី។ ផ្លាស់ប្តូរគ្នាទៅវិញទៅមកដូចនេះអ្នករាល់គ្នា។ ជីវិតទាំងអស់មិនរាប់បញ្ចូលមហាសេដ្ឋីបែបនេះទេ (ក្នុងន័យឥតប្រយោជន៍) ។ ជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗពោរពេញដោយការសើចនិងញញឹម។ ហើយបន្ទាប់មកវិលមករកភាពស្រក់ទឹកភ្នែកដើម្បីជំនួសវាជានិច្ច

នេះគឺជាការពិតអំពីសមភាពរបស់មនុស្សទាំងអស់។ ទាំងអស់គ្នាមានសុភមង្គល ការរងទុក្ខជំនួសជំនួសដូចនេះគ្រប់ពេលវេលារាល់វិនាទីរៀងរាល់ឆ្នាំពេញមួយឆ្នាំពេញពិភពលោកទាំងមូលគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានគេលុបចោលឡើយ។ ទោះបីជាមនុស្សជាទូទៅយល់ច្រឡំថាមហាសេដ្ឋីច្រើនរូប គាត់នឹងអាចប្រើលុយដើម្បីទិញតែសុភមង្គលតែរបស់មួយប៉ុណ្ណោះ។ ភាពមិនសប្បាយចិត្តនេះមិនអាចទិញបានទេ។ វាយោងទៅតាមបុព្វហេតុរបស់វា។ ហើយមនុស្សមិនដែលដឹងការពិតពីមុនទេ រហូតដល់របៀបវារៈនៃរូបភាពរបស់ព្រះពុទ្ធបានលេចចេញមក លោកបាននិយាយអំពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូ ៤ មានបញ្ហានៃការមានហេតុផលមានស្ថានភាពនៃការរងទុក្ខជំនួស យោងទៅតាមស្ថានភាពនៃទម្រង់និងឈ្មោះ ជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់នោះគឺរាងកាយនិងចិត្ត។ មនុស្សម្នាក់ឬអ្នកមានអ្នកមានឬអ្នកមានប្រសិនបើអាចលុបបំបាត់បុព្វហេតុនៃទុក្ខវេទនានេះចេញពីចិត្តបានទាំងស្រុងនោះវានឹងអាចរួចផុតពីការរងទុក្ខនិងសុភមង្គល។ ភ្លាមៗ

ដូច្នេះវត្ថុមានតម្លៃនៃសេចក្តីពិតសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់តាមលំដាប់លំដោយគឺជាប្រធានបទនៃសេចក្តីទុក្ខនិងសេចក្តីសុខដែលវិលវល់ឆ្លាស់គ្នាពាសពេញប្រទេសជាតិពេញមួយជីវិតរបស់មនុស្សលោកទាំងមូល។ ស្មើគ្នាក្នុងការរងទុក្ខ សុភមង្គលជារៀងរហូតធ្វើចរាចរដោយគ្មានទីបញ្ចប់ដូចនេះ។ នឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យដោយបន្សល់ទុកតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលអស់កល្បជានិច្ចមិនវិលត្រឡប់ទៅរកទុក្ខវេទនាវិញទេ? ប្រាកដណាស់ចម្លើយគឺជាគោលបំណងចុងក្រោយនៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ។ គឺអនុវត្តធម៌ ប្រតិបត្ដិការកាន់កាប់របស់ពួកគេតាមរបៀបមួយដែលបំពេញបំណងប្រាថ្នានិងបំណងប្រាថ្នាពីការលោភលន់ ខឹងនិងវង្វេងស្មារតីសូមឱ្យជីវិតពោរពេញទៅដោយអំពើល្អ។ ដើម្បីរំដោះចិត្តចេញពីភាពកខ្វក់កខ្វក់មានតែភាពស្អាតនៃចិត្តខ្លួនឯងដែលមួយត្រូវតែស្គាល់នូវតណ្ហា ៣ គឺកម្មផលខាវវឌ្ឍនានិងវិបស្សនានិងតណ្ហាហើយបំផ្លាញវាចេញពីបេះដូង។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលជីវិតនៃជីវិតទាំងអស់នេះមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះនរណាម្នាក់ឡើយ។ ភាពលំបាកល្អឬក្រមិនមានកំណត់ទាល់តែសោះ។ នឹងអាចដើរហួសពិភពលោកនេះហើយឈានចូលពិភពនិព្វាន នៅក្នុងពិភពមួយផ្សេងទៀតនៅពេលតែមួយការសំអាតបំណងប្រាថ្នាទាំងអស់ ដោយមានរដ្ឋមួយដែលអាចមានភាពបរិសុទ្ធខាងវិញ្ញាណឬខាងវិញ្ញាណ។ សម្រេចបាននូវទេសភាពនៃពិភពនិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ហើយពិភពនិព្វាននឹងមិនរួចផុតពីការវិលត្រឡប់ថយក្រោយឬភាពស្មើគ្នារវាងការរងទុក្ខឡើយ។ ជាមួយនឹងសុភមង្គលដែលមានពេញមួយជីវិតនេះជារៀងរហូតនិងមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីឆ្នាំកន្លងមក

∞∞∞∞∞

12.Malaysia-

Hidup itu sama. Ia bermaksud bahawa semua manusia adalah sama.
ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน

Hidup itu sama Bermaksud bahawa setiap manusia adalah sama Dan dunia moden ini Telah menerima hampir seluruh dunia Oleh itu membawa demokrasi memerintah negara Tetapi persoalannya adalah bagaimana kebenaran persamaan dilihat dan difahami. Mari kita ulas terlebih dahulu bahawa Buddha berbicara tentang semua orang yang hidup dalam keadaan yang setara, sama ada yang kaya, yang kaya, yang berkuasa atau yang miskin, yang miskin, yang miskin, pengemis, pengemis. Sama Atau sama Tidak ada yang baik, tidak ada yang lebih hebat. Ya, itu adalah seorang jutawan. Orang kaya yang kaya akan lebih baik daripada pengembara, sama sekali tidak. Seperti yang dapat dijumpai dari dua kebenaran: kebahagiaan dan penderitaan Ya, itu seorang jutawan. Itu mempunyai kekayaan yang sangat besar Mempunyai wang untuk membeli apa sahaja Tidak akan ada penderitaan, dia juga tidak akan merasa kecewa dan marah kepada anak-anak dan isterinya. Dan dapat dilihat dari malapetaka besar-19 Orang kaya ini mempunyai peluang untuk mati sebanyak mungkin. Perkara yang sama berlaku untuk orang miskin dan miskin. Mimpi ngeri Makan dan gembira. Jangan makan dan menderita. Sebagai gantinya seperti ini. Itulah kebenaran bahawa orang miskin Orang miskin, ya, hanya menderita. Mereka mempunyai masa untuk ketawa dan tersenyum. Malah status ekonomi Pada suatu hari, apabila kegigihan berterusan, dia akan dapat menciptakan kebahagiaan. Jadilah jutawan baru Boleh naik

Tetapi pandang rendah pada kebenaran yang sebenarnya Setiap minit, detik, jam, setiap masa berlalu dengan masa hidup. Kita semua menemui kebahagiaan dan penderitaan secara bergantian, seperti ini, setiap minit, kedua, tidak pernah bebas. Sebenarnya, kita dapat bahagia, tidak lama lagi kebahagiaan itu hilang. Dan penderitaan berlaku Tidak lama kemudian, penderitaan itu hilang. Kebahagiaan berlaku lagi. Berbalik seperti ini semua orang. Semua hidup tidak mengecualikan jutawan seperti itu (dalam arti kesia-siaan). Kehidupan setiap orang penuh dengan ketawa dan senyuman. Dan kemudian kembali menangis kerana selalu menggantinya

Inilah kebenaran mengenai kesaksamaan semua orang. Semua mempunyai kehidupan yang bahagia Terdapat penderitaan yang bergantian, setiap minit, setiap detik, sepanjang tahun, di seluruh negara, dunia. Walaupun orang biasa sering salah faham bahawa jutawan itu Dia akan dapat menggunakan wang itu untuk membeli hanya satu kebahagiaan tetapi satu perkara. Itu sesuai dengan sebabnya. Dan orang tidak pernah mengetahui kebenaran ini sebelumnya. Sehingga agenda imej Buddha Buddha muncul Dia berbicara tentang Kebenaran Mulia 4, ada masalah penderitaan, ada alasan, ada keadaan penderitaan yang bergantian Mengikut keadaan bentuk dan nama Kehidupan seseorang, iaitu tubuh dan akal. Seseorang atau salah satu yang kaya, yang kaya, atau yang kaya, jika dapat menghilangkan sepenuhnya penyebab penderitaan ini dari akal, ia akan dapat melepaskan diri dari penderitaan dan kebahagiaan. Segera

Oleh itu, perkara yang benar dari Kebenaran, ajaran Tuhan Buddha, dalam urutan seterusnya, adalah subjek penderitaan dan kebahagiaan yang bergantian di seluruh bangsa, sepanjang kehidupan manusia, seluruh dunia. Sama dalam penderitaan Kebahagiaan selamanya, beredar tanpa henti seperti ini. Adakah akan berakhir hanya satu kebahagiaan yang diberkati, kekal, dan kekal, tidak akan kembali menderita lagi? Tentunya, jawapannya adalah tujuan utama Buddhisme Tuan Buddha. Adalah untuk mengamalkan Dharma Melaksanakan karier mereka dengan cara menghindari nafsu dan prasangka daripada keserakahan Biarkan kemarahan dan khayalan memberi anda seumur hidup untuk melakukan perbuatan baik. Untuk membebaskan akal dari tercemar, kotor, hanya kebersihan hati itu sendiri, yang mana seseorang harus mengetahui 3 nafsu, karma, Bhavana, dan vipha dan nafsu dan menghancurkannya sepenuhnya dari hati. Itulah sebabnya kehidupan semua kehidupan ini tidak terhad kepada sesiapa sahaja. Sukar, baik atau miskin tidak terhad sama sekali. Akan dapat melangkah ke luar dunia ini ke dunia Nirvana Dunia lain segera dari penyucian keinginan Dengan mempunyai keadaan rohani atau hidup, roh itu benar-benar suci dan suci Sampai di Arahatapoom, ke dunia Nirvana Tuhan Buddha Dan dunia nirvana akan bebas dari peredaran, bolak-balik, atau persamaan antara penderitaan. Dengan kebahagiaan yang ada sepanjang hidup ini, selama-lamanya dan sejak tahun-tahun kebelakangan ini

∞∞∞∞∞

13.Japan

その人生は平等です すべての人間は平等であることを意味します
ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน

その人生は平等ですすべての人間は平等であることを意味しますそして今日の世界ほぼ全世界を受け入れたしたがって、民主主義をもたらし、国を支配するしかし、問題は、平等の真実をどのように見て理解するのでしょうか。まず、仏が平等の状態で暮らしているすべての人々について、金持ち、金持ち、超大国、貧困層、貧困層、貧困層、乞食、乞食などについて話したことを確認しましょう。等しいですまたは等しい誰も誰よりも優れていません。はい、それは億万長者です。裕福な裕福な人は、放浪者よりも優れているでしょう。幸福と苦しみの2つの真実からわかるようにはい、その億万長者。それは莫大な富を持っています何かを買うお金がある苦しみはなく、彼は彼の子供たちと彼の妻に不満と怒りの機会もありません。そしてCOVID-19の危険から見ることができますこれは、すべての人々と同様に、死に、崩壊する機会を持つ金持ちです。同じことが貧しい人々と貧しい人々に当てはまります。悪夢食べることは幸せであり、食べることも、このように苦しむこともできませんそれは貧しい人々が貧しい人、はい、ただ苦しんでいます。彼らは笑って笑う時間があります。経済状況さえある日、粘り強さが続く時、彼は幸せを創り出すことができるでしょう。新しい億万長者になる上昇することができます

しかし真の真実を見下ろして1分ごと、1秒ごと、1時間ごと、人生の時間とともに経過するすべての時間。私たちは皆、幸福と苦しみを常に交互に感じます。このように、毎分、毎秒、決して解放されることはありません。そして苦しみがその場所を占めるその後すぐに、苦しみは消えました。幸福は再びその場所を取りました。みんなこのように行ったり来たりしてください。すべての生命はそのような億万長者(虚栄心の意味で)を除外しません。すべての人の人生は笑いや笑顔でいっぱいです。そして、涙に畏敬の念を抱いて戻ってきて、いつもそれを置き換える

これはすべての人々の平等の真実です。みんな幸せな人生を送っています世界中で、このように交互に、常に、毎分、毎秒、一年中苦しんでいます。一般の人々はしばしば億万長者が彼はそのお金を使って幸福だけを買うことができますが、この不幸を買うことはできません。その原因によるものです。そして、人々はこれまでこの真実を知りませんでした。主仏像の議題が浮かび上がるまで彼はノーブルトゥルース4を話しました、苦しみの問題がありました、理由がありました、苦しみのそのような交互の状態がありました形と名前の状態によると人間の生命、つまり身体と心、その人または誰か、金持ち、裕福な人、またはペニーの場合、この苦しみの原因が魂から完全に排除されれば、この苦しみと幸福から解放されます。すぐに

したがって、真実の貴重なこと、次の順序での仏陀の教えは、苦しみと幸福の主題であり、国全体、人類、全世界にわたって交互に渦巻く。苦しみと平等このように永遠に循環する幸せは永遠に。それは幸福で不滅で永遠のただ一つの幸福で終わり、再び苦しみに戻ることはありませんか?もちろん、答えは主仏の仏教の究極の目的です。だるまを実践することです欲望と欲望が欲望から報われる方法で自分の職業を運営する怒りと妄想があなたに良いことをする一生を与えましょう。汚れた、汚れた、心の清潔さだけから心を解放するには、3つの欲望、カルマ、ババナ、バイファと欲望を知っており、それを心から完全に破壊する必要があります。だからこそ、この人生はすべての人に限定されていません。難しい、良い、悪いはまったく制限されていません。この世界を超えてニルヴァーナの世界に入ることができるようになります欲望の浄化のすぐ後の異世界精神的または生きている状態を持つことによって、その精神は本当に純粋で純粋ですニルヴァーナの世界にアラハントの風景に到達そして、そのニルヴァーナの世界は、循環、行き来、苦しみの平等から自由になります。過去数年以来、永遠に、そしてこの人生を通してあった幸福で

∞∞∞∞∞

 

 
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.