ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว

 

 ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิต-19จบลงแล้ว

 

 

1. Thai-

2. English-

3. China-

4. Hindi-

5. Russia-

6. Arab-

7. Indonesia-

8. Loa –

9. Srilanga-

10.Vietnam-

11. Cambodia-

12.Malaysia-

13.Japan

∞∞∞∞∞

1.Thai

ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิต-19จบลงแล้ว
 This might be Thailand, which will bring glorious light to the human world after dealing with Covit-19.

1.

การเมืองที่เป็นธรรมนั้น ย่อมจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งปันอำนาจในระหว่างประชาชนทั้งหมดทั้งสิ้น ให้ได้เท่า ๆ กัน  และเราก็ได้แบ่งปันกันมา ในนามว่า 1 สิทธิ 1 เสียง นั้นเอง   เพียงแต่ หมู่ประชาชนประเทศนั้นต้องมีความเป็นคนเสมอกันหมด  ประเทศที่มีประชาชนเป็นทาสอยู่ ไม่อาจจะปกครองแบบประชาธิปไตยได้   เพราะการเมืองแบบใดก็ตาม หากไม่มีคุณธรรมแล้ว  ก็ไม่อาจจะส่งผลดีไปถึงประชาชนคนทั้งหลายได้  เช่นเดียวกัน หากมีคุณธรรม การเมืองแบบไหนระบอบไหนก็ตามเข้าใจในเหตุและผลแห่งความดี มีคุณธรรมแล้ว ก็จะส่งผลดีไปถึงประชาชนได้ไม่แพ้กัน   เพราะประเด็นคุณธรรม หรือธัมมะ หรืออริยสัจธรรม นั้นเอง เป็นประเด็นหลักแห่งความสุขความสำเร็จของความมีชีวิต ที่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้  

2.

ประเทศไทยเรา ในวันนี้ จะเป็นการเมืองแบบใดก็ตาม แต่ประเทศไทยเรานั้น ได้บ่งบอกการปกครองที่มีคุณภาพที่ศักดิ์สิทธิ์ในการร่วมมือกันต่อต้านไวรัสร้ายอันตรายของโลกอยู่ขณะนี้ได้ผลดี เป็นเพียงประเทศหนึ่งเดียวในโลกที่ทำได้ขนาดนี้  เป็นสิ่งที่โลกทั้งโลกเอาเป็นตัวอย่าง เอาแบบอย่างการสาธารณสุขไทย การบริหารประเทศของไทย ไปทำการป้องกันโควิด-19ในประเทศของตน ๆ ยังรอแต่เพียงเรื่องการวิจัยวัคซีนป้องกันโรคนี้เท่านั้น  แต่ไทยเองนั้นก็ ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องความเด่นความดังในเรื่องนี้ แต่ต้องมองให้ชัดเจนว่าโควิดนี้ยังคงมุ่งร้ายหมายทำลายประเทศไทยอยู่ เราจึงต้องต่อสู้ และโดยที่ปรากฏชัดกันแล้วว่า การต่อสู้ของเรามีคุณธรรมมาตลอด นั่นคือ สามัคคีธรรมของคนไทยทุกชั้น แบบมีฐานันดรภราดรภาพ คือคนไทยทุกคนมีความเป็นพี่ ๆ น้อง ๆ กันหรือ ญาติธรรมกันทั้งหมด นั่นเอง เราจึงมีศัตรูระหว่างกันน้อยลง มีแต่ความเป็นมิตร แน่ละในยามนี้ก็ล้วนมิตรผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแทบทั้งแผ่นดิน    

3.

ทุกฐานะ  ไม่ว่าการเมืองเราจะเป็นอย่างไร แต่คนไทยเรามีธรรมะข้อนี้ ที่ว่าด้วยสามัคคีธรรมกันเพื่อต่อสู้เอาชนะข้าศึก นั่นเอง และวันนี้ ไวรัสโคโรน่าโควิด-19 นี้แท้จริงคือมหาภัยจากนอกโลก ที่มุ่งมาทำลายโลกเราทั้งโลกเลย  และซึ่งกำลังอลเวงไปหมด เรากำลังทำสงครามต่างดาวกันอยู่   คนเสียชีวิตไปทุกวัน ๆ วันละ 3-4 หมื่นคนระยะนี้   แต่ไทยเรา เราสามารถต้านมันไว้ได้อย่างน่าชื่นชมตั้งแต่เกิดโควิดมา มีเสียชีวิตไปเพียง 58 คนเท่านั้นเอง ขณะที่โลกทั้งโลกมีเสียชีวิตไปแล้ววันนี้(29 ส.ค.2563)ถึง 841,290 ศพ และยังไม่มีลดลง  นี่แหละคือ สามัคคีธรรมจริงๆ  ซึ่งวิธีการที่ไทยเราใช้ต่อสู้กับไวรัสร้ายนั่นเอง กำลังเป็นแนวทางตัวอย่างของประเทศอื่นๆ ทั้งโลก  นับแต่องค์การสาธารณสุขโลก แม้ประเทศมหาอำนาจเอง ที่มองดูมาตลอด อย่างที่ชื่นชมยินดียกย่องมาตลอด  และเราไม่อยากให้พ่ายแพ้  ในบั้นปลายโควิด ต้องแพ้ เรา แพ้โลกต้องเอาชนะสงครามนอกโลกครั้งนี้ให้ได้ในที่สุด  และหลังจากนั้น คนทั้งโลกก็จะแห่แหนกันมาเยี่ยมชมประเทศไทยเรา  รับไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียว

และที่คนไทยทำเป็นตัวอย่างก็คือ ธรรมะที่มีประจำสันดารของคนไทยมาตลอด นับแต่ที่ได้มีพระพุทธศาสนาประจำชาติประจำสังคมมา นั้นเอง คือ

4.

 (1.)  คนไทยรู้ดีว่าเกิดมีชีวิตแล้ว  ชีวิตนี้เป็นทุกข์  เกิดมาแล้วต้องพบทุกข์ประการต่าง ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด และทุกข์สุดท้ายก็คือความตายที่ทุกคนไม่เว้นแม้มหาเศณษฐี มหาอำนาจใด  จะต้องไปได้พบ  การรู้สึกอย่างนี้  ทำให้คนไทยเรา แม้ว่าจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจตกต่ำจากโควิด-19   ทุกคนก็ทนได้อย่างชื่นใจสบายใจทรหดอดทนโดยธรรมชาติแห่งความรอบรู้ในพุทธธรรมะ    บางคนนั้นเคยกินเคยอยู่ มีฐานะร่ำรววย อยู่สุขอยู่สบายมาตลอด   แต่เมื่อโควิด-มา ต้องตกงาน   ทั้งครอบครัวก็อดหยาก  ไม่มีแม้กระทั่งข้าวปลาอาหารจะกินแต่ละมื้อ  บางคนบางครอบครัว ทนอดข้าวอดน้ำอย่างไม่บ่นไม่เอะอะโวยวาย   เพราะเข้าใจในธรรมะ พอใจในการต่อสู้อย่างมีธรรมะ  ไม่ทำชั่วไม่ลักขโมย   จึงมีบางคน หลายคน หรือที่จริงจำนวนมากมหาศาลเลย  ที่ขนาดวันทั้งวันไม่ได้กินข้าวกินน้ำ เทียวไปหางานทำ เทียวไปในที่เขาทำบุญทำทานเช่นวัดวาอาราม เทียวหาที่เขาแจกจ่ายทานช่วยคนทุกข์คนยาก และครั้นได้งานทำ อะไรทำได้ก็ทำ ไม่เกี่ยงค่าจ้างเลย  และก็  แม้ได้เงินมาอยู่บ้างแล้ว ก็ไม่ยอมใช้ไม่ยอมจ่ายซื้ออาหารมากิน เพราะตัวเองทนได้ แต่ห่วงครอบครัว ลูกเมียที่บ้าน ที่พอเย็นกลับไปลูกเมียจะถามข้าวปลาอาหารพ่อได้มาหรือเปล่า?    ตัวเองเดินทางไปหางานทำ อะไร ๆพอได้เงินทอง ไปถึง วันสองวันไม่ได้กินอะไรเลยก็มี มากมายเหลือเกินในวันนี้คืนนี้ที่คนไทยดี ๆ อย่างนี้ทนทุกข์กันอยู่ แต่เขาก็ไม่ไปลักขโมยทำความผิด  หางานหาการทำ แม้จะเป็นงานการอะไรที่สุจริต คนไทยนี้ก็ไม่ยอมท้อถอย อดทนไปได้  นี่แหละคุณธรรมแห่งความสงบ แห่งความบริสุทธิ์ใจที่คนไทยทั้งหลายทำอยู่ปฏิบัติธรรมะนี้กันอยู่ทุกวันนี้  ซึ่งนี่แหละเมื่อโลกรู้ก็จะเอาอย่างคนไทย นี่เอง  และปฏิบัติตาม เอาเป็นตัวอย่าง  แม้คนทั้งหลายในโลกโควิด-19 วันนี้  ก็คงจะเอาตัวอย่างคนไทย  จึงจะชนะโควิดได้  

5.

 (2.) คนไทยมีจิตเมตตาเห็นใจในความทุกข์ของคนอื่น มีสามัคคี  รักกันไม่ทอดทิ้งกันเลย  แม้รัฐบาลไทยยุคนี้ก็มีหลักการแห่งคุณธรรม ที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนให้ได้รับความยากลำบาก  จึงมีโครงการช่วยเหลือประชาชนออกมาเป็นระยะ ๆ    แต่กระนั้นก็ตามก็ยังไม่เพียงพอหรอก รัฐบาลไหน  ประเทศไหนก็ไม่มีเงินทองพอที่จะใช้จ่ายเลี้ยงประชาชนทุกคนนับสิบ นับร้อย พันล้านคนได้  อย่างไรก็ตามคนไทยนั้นเอง คนแต่ละคนทั้งโลกนั่นแหละ ต้องช่วยตัวเอง ไปแบบอดทนทุกอย่างจนถึงที่สุด  แต่ทางรัฐบาลก็ไม่ทอดทิ้งโดยช่วยผู้ที่เดือดร้อนที่สุดเสียก่อนมาตามลำดับ นั่นคือช่วยคนที่กำลังจะตาย ไม่ให้ตาย  ช่วยคนที่ไม่มีจะกินให้ได้กินเสียก่อน   ผู้ที่ช่วยตัวเองได้อยู่บ้างก็ถือว่าเอาเถอะ  ให้คนที่ยากไร้กว่าเราเขาได้รับการช่วยเหลือไป  ก็ทำให้เกิดความเมตตากรุณาต่อกันและกัน ทำให้ไม่มีจิตคิดอิจฉาริษยา อาฆาตพยาบาทก่อกวนกันเอง ไปเลย  จนต่อสู้ชนะมหาภัยร้ายโควิด-19 พร้อมกันในที่สุด   คนเหล่านี้นั่นเอง จะกลับมารักกันอย่างลึกซึ้งในภายหลังชนะโควิดแล้ว

6.

 (3.)  บริษัท ห้างร้าน หรือ องค์การ งานธุรกิจขนาดใหญ่  โรงงาน ไทย ศูนย์การประกอบอาชีพของคนทั้งหลาย  ก็ยังคงรู้ปัญหาของคนไทย รู้วิถีชีวิตคนไทยว่าเป็นคนซื่อสัตย์ รักความสงบ   จึงพยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือคนไทยของเรา แรงงานของเรา  ให้ได้มีงานทำ ได้กินได้อยู่ ได้เลี้ยงชีพ ได้รอดชีวิต  แม้ว่าทางบริษัท องค์การ จะปรับตัวไปเพื่อให้อยู่รอดเช่นลดราคาค่าจ้างลงไปก็ตาม  ก็ทำไปด้วยความเป็นมิตรไมตรี ไม่คิดเอารัดเอาเปรียบในยามยากไร้เช่นนี้  ก็จะเดินไปด้วยกันได้ สร้างสัมพันธภาพในลักษณะการร่วมทุกข์ร่วมสุขให้เกิดขึ้นมา  และเพิ่มพูนความมิตรภาพทางจิตใจกันยิ่งขึ้น  ถึงรายได้จะตกต่ำก็มีจิตใจทรงคุณธรรมเช่นเดียวกัน ไปจนกว่าจะเอาชนะโควิดได้ เราก็จะกลับมาร่ำรวยด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง  

7.

 (4.)  คนร่ำรวย มีเงินมาก มีเงินเหลือใช้  หรือที่มีเศรษฐกิจเกินความพอเพียงไปอย่างมากมายมหาศาล ก็น่าจะมารำลึกสัจธรรม ว่าสังคมเรานั้น สังคมก็ต้องเป็นสังคม นั่นคือ คนจะอยู่คนเดียวไม่ได้  ภัยอันตรายที่มานั้นมันไม่ได้จ้องทำลายคนใดคนหนึ่ง  แต่มันทำลายในแบบรวมกันทั้งสังคมทั้งประเทศ  ฉะนั้นเอาส่วนที่เกินความพอเพียงนั้นแหละออกมาช่วยคนยากคนไร้  ช่วยประทังชีวิตประชาชน ให้รอดไปด้วยกัน ให้ทานแด่คนยากคนไร้ โดยคิดไปตามหลักพระพุทธศาสนาที่ว่าแม้คนยากคนไร้วันนี้ วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะได้เป็นพระพุทธเจ้ามาโปรดโลกเราก็ได้  พร้อมกัน  จะเป็นเหตุของความรัก ความกรุณา เพิ่มพูนความเป็นญาติสนิทมิตรธรรมกันออกไปอย่างกว้างขวาง   ก็มองดูปัญหาของประชาชน ของประเทศ แบบที่ว่าอย่างอิสระของตน และคิดช่วยเหลือไปแบบที่ถูกกับจิตกับใจของตน อย่างเต็มที่เหมือนกัน    นี่แหละเราต่อสู้ไปแบบสามัคคีธรรมร่วมกันไป รวมพลัง มีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือกันไปเช่นนี้   ผลดีจะปรากฎขึ้นอย่างเกินความคิดความคาดฝันเลยทีเดียว

8.

(5.)   ในส่วนของรัฐ และการสาธารณสุข ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันรักษา สู้กับโควิดโดยตรง นั่นแหละคือนักรบของชาติของประชาชนเราในวันนี้  ผู้มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองประเทศจากข้าศึกผู้รุกราน แบบทหารนักรบโดยตรงเลย  นั่นหมายความว่า เข้าประชิดข้าศึกแบบประจันบาลถวายชีวิตไปเลยนั่นเอง  ซึ่งทหารรุ่นนี้เองทำการรบอยู่ทั่วโลก   แต่สำหรับไทยนั้นเอง ที่น่าชื่นชมยินดี ในฐานะที่ทรงพลัง ทรงสติปัญญาสามารถในการรบ จนเอาข้าศึกหยุดอยู่ได้อยู่วันนี้ นั่นเอง ก็ทำงานกันอย่างมีเมตตาธรรมต่อผู้เจ็บป่วย  และเคร่งครัดตามกฎ ตามทฤษฏีตามยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีการรบเพื่อเอาชนะไวรัสร้ายนี้ให้จงได้  จึงปรากฏว่าไทยเราเป็นหนึ่งในโลกที่เอาโควิดอยู่    เมื่อเราชนะโควิดแล้วเมื่อใดนั้นแหละคนไทย ประเทศไทยทั้งประเทศจะมีความสุขร่วมกันเหมือนได้ชัยชนะแห่งชีวิตอันยิ่งใหญ่ด้วยกันพร้อมกันนั่นเองเลยทีเดียว  และโลกทั้งโลกเมื่อมองดูแบบอย่างไทย เอาอย่างไทย   ก็จะเป็นเช่นเช่นเดียวกับไทย เริ่มแต่หยุดโควิด-19อยู่  แล้วร่วมกันต่อไปในขั้นพิชิตอย่างถาวรเด็ดขาด ก็ย่อม ได้รับผลเช่นเดียวกับไทยกันทั่วโลก และนั่นแหละโลกเราเอาชนะสงครามจากต่างดาวได้แล้ว  

9.

 นั่นแหละโลกชนะแล้ว ได้เกียรติ ได้ความดีได้ศักดิ์ศรีอันสูงสุด และทั้งนำโลกไปสู่สภาวะแห่งความปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจอย่างสุดซึ้ง มาสู่สภาวะแห่งความนิ่งสงบ  เยือกเย็น ไร้ความวิตกกังวลทุกอย่างแล้ว  และมีความสุข สงบกันอย่างลึกซึ้ง พร้อมกันทั้งโลก  โลกทั้งโลกก็จะหยุดการเคลื่อนไหวลงชั่วขณะใหญ่ เนื่องมาจากความพินาสน์ทลายลงสูญสิ้นไปของโควิด-19  นี้    นั่นแหละมาสู่โลกแห่งความสุข สะอาด สว่าง สงบพร้อมกันทั้งโลก  และ  สู่มรรคผลนิพพานพร้อมกันทั้งโลกอันเนื่องจากชำนะกิเลสร้ายโควิด-19 สู่มรรคผลนิพพานพร้อมกันทั้งโลกนั่นเลยทีเดียว  ฉะนั้น ขอให้คนไทยเราร่วมกันต่อสู้โดยสามัคคีธรรมไปเถิด  ด้วยความทรหดอดทนอย่างไม่ท้อถอย ต่อสู้แบบถวายชีวิต เพื่อเอาชนะข้าศึกศํตรูร้ายที่มาจากนอกโลกโควิด-19 นี้ให้จงได้  และครั้นโลกได้เอาแบบอย่างเรา เริ่มเอาโควิดอยู่แบบเรา และร่วมต่อสู้มีสามัคคีธรรมกันทั้งโลก มุ่งหมายป้องกันโลกจากข้าศึกนอกพิภพ ในที่สุดโลกย่อมชนะ  นั่นเอง  และแน่ละโลกย่อมจดจำประเทศไทยผู้เป็นแบบอย่างเบื้องต้น  และนั่นแหละ  ศูนย์กลางแห่งความดีความเมตตาธรรมล้ำเลิศตามอริยสัจธรรมที่โลกจะฝังใจไม่รู้ลืมและพากันมาท่องเที่ยว มาแสวงหาสันติธรรมอันสุดลึกซึ้งในไทยในวันข้างหน้า ของไทยอย่างไม่รู้แห้งเหือดเลย  อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตน การต่อสู้ในแบบธรรมะอริยสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาที่ไทยเราปฏิบัติกันอยู่วันนี้ขณะนี้ นั่นเอง   ฉะนั้น  ไทย และโลกของเรา จงต่อ สู้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง  อย่างไม่ท้อถอย อย่างถวายชีวิต จนกว่าจะสามารถเอาชัยชนะเผด็จศึกโควิด-19 ล้างข้าศึกศัตรูต่างดาวสลายหายไปจากโลกเราได้ 

10.

นั่นแหละโลกเราทั้งโลกจักได้พบสิ่งที่ไม่เคยพบมาก่อน ที่นำไปสู่สภาวะแห่งความปลอดโปร่ง โล่งอกโล่งใจอย่างสุดซึ้ง มาสู่สภาวะแห่งความนิ่งสงบ  เยือกเย็น ไร้ความวิตกกังวลทุกอย่างแล้ว  ได้พบสภาวะแห่งดวงจิตวิญญาณมโนธารแห่งมโนธรรมอันสะอาดสะอ้านไร้มลทิน ใดใด ที่มีความสุข สงบกันอย่างลึกซึ้ง พร้อมกันทั้งโลก  โลกทั้งโลกก็จะหยุดการเคลื่อนไหวลงชั่วขณะใหญ่ เนื่องมาจากความพินาสน์ทลายลงสูญสิ้นไปของโควิด-19  นั่นเอง  นั่นแหละสภาวะแห่งความนิ่งสงบ  เยือกเย็น  ไร้ความวิตกกังวลทุกอย่างแล้ว  และมีแต่ความสุข สงบกันอย่างลึกซึ้ง นั่นแหละมาสู่โลกแห่งมรรคผลนิพพานพร้อมกันทั้งโลก ทั้งโลกจักมาสู่แดนสงบยิ่งใหญ่ เหมือนสู่โลกใหม่ที่สงบ ที่สะอาด  ที่สว่างบริสุทธิ์นี้    นั่นแหละโลกแห่งมรรคผล อริยบุคคลพร้อมกันทั้งโลก นั่นคือ โลกนิพพาน ที่ปราศจากกิเลสตัณหาอุปาทานใดใดอีกแล้ว  โลกที่พระอริยบุคคลทั้งหลายมุ่งเดินทางไปสู่ โลกแห่งความพ้นทุกข์ทั้งสิ้นทั้งปวง มีแต่ความบริสุทธิ์สุขสบายใสสะอาดไปชั่วนิรันดร ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนานั่นเอง.      

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

2. English-

1. Thai- 2. English-3. China-4. Hindi-5. Russia- 6. Arab-7. Indonesia-8. Loa –9. Srilanga-10.Vietnam-11. Cambodia- 12.Malaysia-13.Japan

This might be Thailand, which will bring glorious light to the human world after dealing with Covit-19.ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิต-19จบลงแล้ว

1.

That fair politics It must be based on the sharing of power among all the people equally, and we have shared in the name of 1 right, 1 vote, but only among the people that country must be equal. The country where people are slaves May not be able to govern like a democracy Because of any kind of politics If there is no virtue It may not be beneficial to the people as well, if there is any kind of political morality, any regime understands the cause and effect of good Virtuous Will result in good results to the public as well Because the issue of virtue or Dhamma or Noble Truth is the main issue of happiness, success of life. Which the Lord Buddha has taught

2.

Thailand today is going to be any kind of politics. But that we are in Thailand It indicates a sacred quality rulership in cooperation against the deadliest virus of the world is now working well. It's the only country in the world that can do this. It is what the whole world takes as an example. Take the model of Thai public health Administration of Thailand Going to prevent COVID-19 in their country, they are only waiting for research on the vaccine against this disease. But Thailand itself No need to think about the prominence in this matter But it must be clear that this COVID is still a hostile target for Thailand. So we have to fight And as it turns out that Our struggle has always been virtuous, that is, the fellowship of every class of Thai people. With brotherhood That is, all Thai people are brothers and sisters, or all relatives, so we have fewer enemies. Only friendly Of course, at this time, all friends who share their suffering share happiness in almost all the land.

3.

All positions, regardless of our politics But Thai people, we have this Dharma It is about fellowship to fight and defeat the enemy, and today the Coronavirus This is indeed a danger from outer space. That aims to destroy the whole world And which is in complete disarray We are at an alien war. 3-4 thousand people per day die every day, but in Thailand, we have been able to suppress it admirably since the birth of COVID. Only 58 people died. While the whole world has died today (29 Aug 2020) to 841,290 bodies and has not yet decreased, this is really fellowship. Which Thai methods we use to fight the bad virus itself Is being an example of the other countries in the world since the World Health Organization. Even the superpower itself I've always been watching As he has always been admired And we don't want to lose In the end, COVID was defeated, we lost the world, we had to win this out-of-this-world war. And after People from all over the world will flock to visit Thailand. I can't get it

And the Thai people acting as an example is Dharma that has always been the existence of Thai people Since there is a national Buddhism in society, that is

4.

 (1.) Thai people know that they are born alive. This life is suffering Being born, must encounter endless suffering. And the last suffering is death, which everyone does not exempt, even if any great power must go to. Feeling like this Make our Thai people Despite the economic impact of COVID-19 Everyone can endure with joy, comfort, endurance, inherent in the knowledge of the Buddha Dharma. Some of them had been eating. Have a bad status Always being happy and comfortable But when COVID-came to be unemployed, the whole family starved. There is not even rice and fish food to eat each meal. Some people, some families Endure rice and water without complaining, not frantic Because understand the dharma Satisfied in fighting fairly Do not do evil, do not steal, so there are some, many people, or in fact, great numbers. At the size of the whole day To find work Go where he makes merit, such as temples To find a place he gives food to help the poor and the needy And when he got a job Anything you can do Not concerned with wages at all and even got some money already Not willing to use, refuse to pay for food to eat Because I can tolerate But worried about the family Wife at home At the end of the evening, will my daughter ask for rice, fish, and food for the father? Myself traveled to find work to do anything and earn money for a day or two and did not eat anything. So many today, tonight, when good Thai people like this are suffering. But he does not steal, steal, make mistakes, find work, find work, even if it is any honest work. This Thai people will not give up and be patient. This is the virtue of peace. Of the innocence that Thai people do in practice today Which is when the world knows it, it will imitate the Thai people and follow Take as an example Even the people in the world of COVID-19 today will probably take the Thai example. To overcome COVID

5.

 (2.) Thai people have compassion and compassion for the suffering of others, unity, love, and not forsaking one another. Even though the Thai government now has the principles of virtue That does not abandon the people to suffer difficulties Therefore, there are projects to help people from time to time, but nevertheless, it is not enough. Any government or country does not have enough money to spend to feed tens of thousands of millions of people. Each person, the whole world. I have to help myself Go with all patience to the end But the government did not abandon it by helping the most in trouble first, respectively. That is, save the dying from dying, save those who do not have to eat first. Those who can help themselves, consider it. To those who are poorer than us, they have been rescued. Resulting in compassion for each other Making him lose one's mind and jealousy Malice has disturbed each other until it fights over the terrible COVID-19 threat. Together finally These people Will come back deeply in love after the defeat of COVID.

6.

 (3.) Companies, stores or large business organizations, Thai factories, occupational centers of people Still know the problem of Thai people Knowing the way of life of Thai people that they are honest and peaceful, they try hard to help our Thai people, our laborers, to get a job. Eating can live to live to survive, even if the organization has adapted to survive, such as lowering the wages. Was done in a friendly manner Don't think of taking advantage in times of poverty like this Will be able to walk together Create a relationship in the form of joint suffering and happiness And fostering friendship with each other even more Even if the income is low, it has a moral mind as well. Until they overcome COVID. Together we will become wealthy again.

7.

 (4.) Wealthy people have a lot of money and have extra money to spare. Or where there is a tremendous amount of economic excess of sufficiency Should have come to remember the truth That our society Society must be a society, that is, people cannot live alone. The danger that it does not destroy anyone. But it destroyed in a whole society as a whole. Therefore, take the part that is more than enough to help the poor. Help sustain lives To survive together Give alms to the hard, the without By thinking according to the Buddhist principles that even the tough people without today One day in the future may be the Lord Buddha to please our world at the same time, it will be the cause of love, kindness, increase the friendship and friendship widely. Looking at the problems of the people of the country in a way that independently And think of help in the way that is right with one's mind and heart Fully the same This is how we fought in unity together to join forces, have spirit, help each other like this. Good results will appear more than expected and expected.

8.

(5.) On the part of the state and public health Those responsible for the prevention and treatment Fight COVID directly That is the warrior of our people's nation today. Who have the duty to protect the country from enemy invaders Like a soldier directly That means Come close to the enemy in a hostile way, give your life away. Which this generation of soldiers is fighting around the world But for Thailand itself Delightful As powerful Has intelligence and ability to fight. Until the enemy ceased to exist today, and that they work with compassion for the sick And strictly following the rules According to the theory and strategy Battle tactics to defeat this evil virus. It appears that Thailand is one of the worlds that remove COVID. When we beat COVID, when is it that Thai people? The whole country of Thailand will be happy together as if the great victory of life together at the same time. And the whole world when looking at the Thai example, imitating Thailand, it will be the same as Thailand Starts but stops COVID-19 And continue together in the final and absolute conquest, it will receive the same results as Thailand in the world And that's it. The world has won the war from aliens.

9.

 That is the world to win and receive honor and good, the highest honor. And both leading the world to a state of serenity, deep relief and deep relief It has come to a state of calmness, no worries of everything, and deep peace of mind. All the world together The whole world will stop moving for a while. This is because of the destruction of COVID-19, it comes to a world of happiness, cleanliness, peace, together in the whole world, and to the path of nirvana at the same time on the whole world due to the evil passions of COVID-19. To the path of Nirvana at the same time all over the world. So let the Thai people join together to fight in fellowship. With unbearable patience Fight for life To defeat this hostile enemy from outer space this COVID-19, and when the world has given our example, Began to live the way we live And join the fight to have fellowship all over the world Aim to protect the world from enemies outside the world. In the end, the world will win, and of course, the world will remember Thailand as a preliminary example and that is the center of goodness, compassion, and divine virtue, according to the Noble Truths that the world will impress and travel. To seek deep peace in Thailand in the future Thai things without drying out at all Due to their conduct The fight in the Dharma style that the Lord Buddha taught to Thailand, we are practicing today and now, therefore, Thailand and our world must continue to fight non-stop. Unbearably Dedicatingly Until you can win the end of the COVID-19 battle Clear the enemy, alien enemies disappear from our planet.

10.

That is the world. We will find things that have never been seen before. Leading to a state of serenity Profoundly relieved Came to a state of calmness, no worries of everything Have found a state of the soul All the world together The whole world will stop moving for a while. Due to the dissolution of COVID-19, it is a state of calmness, calm, and no anxiety. And only happiness Deep calm That is it, coming to the world of the paths of Nirvana together all over the world. The whole world will come to a great peaceful land. Like to this bright, peaceful new world That is the world of paths Noble man of the whole world, that is, a world of Nirvana without any preconceived lust. A world where all nobles traveled to A world of all suffering There is only purity, comfort and cleanliness for all eternity. According to the teachings of the Lord Buddha Lord Buddha itself.

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

3. China-

1. Thai- 2. English-3. China-4. Hindi-5. Russia- 6. Arab-7. Indonesia-8. Loa –9. Srilanga-10.Vietnam-11. Cambodia- 12.Malaysia-13.Japan

這可能是泰國,它將在與COVIT-19交往後為人類世界帶來光彩。
ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิต-19จบลงแล้ว

1

那公平的政治它必須建立在各國人民平等分享權力的基礎上,我們以一項權利,一票的名義分享了權利,但只有在人民之間,國家才必須平等。人們是奴隸的國家可能無法像民主國家一樣執政因為任何政治如果沒有美德如果有任何一種政治道德,任何政權都了解善的因果,那對人民也可能沒有好處。賢良也會為公眾帶來良好的結果因為美德,佛法或高貴真理是幸福,成功人生的主要課題。佛陀教過的

2

今天的泰國將是任何一種政治。但是我們在泰國這表明,在與世界上最致命的病毒合作方面,神聖的質量統治正在奏效。這是世界上唯一可以做到這一點的國家。這就是全世界所舉的例子。採取泰國公共衛生模式泰國政府為了在他們的國家預防COVID-19,他們只在等待針對這種疾病的疫苗的研究。但是泰國本身無需考慮這件事上的重要性但必須明確的是,該COVID仍然是泰國的目標。所以我們必須戰鬥而且看起來很明顯我們的鬥爭歷來都是良性的,也就是說,每一個泰國人民階級的團契。有兄弟情誼也就是說,所有泰國人都是兄弟姐妹或親戚,因此我們的敵人更少了。只有友好當然,在這個時候,所有分享苦難的朋友在幾乎整個國家都分享著幸福

3

所有職位,不考慮我們的政治但是泰國人,我們有這個佛法關於團契,以打敗敵人,今天冠狀病毒這確實是來自外層空間的災難。旨在摧毀整個世界而且完全混亂我們正在一場外星戰爭。現在每天每天有3-4萬人死亡,但是在泰國,自COVID誕生以來,我們已經能夠為之辯護。只有58人死亡。儘管全世界(今天(2020829日))已經死於841,290具屍體,並且尚未減少,但這確實是團契。我們使用哪種泰國方法來對抗有害病毒本身自世界衛生組織以來,它已成為世界其他國家的榜樣。即使是超級大國本身我一直在看一如既往的被他讚美而且我們不想輸最後,COVID被擊敗,我們失去了世界,我們不得不贏得這場外星戰爭。之後來自世界各地的人們將湧向泰國。我不明白

泰國人就是榜樣佛法一直是泰國人的存在既然社會上有民族佛教,那就是

4

 1.)泰國人知道自己還活著。這輩子苦了出生時,必須遇到無盡的痛苦。最後的痛苦是死亡,即使必須要有強大的力量,每個人也不能免除死亡。這樣的感覺讓我們的泰國人儘管COVID-19產生了經濟影響每個人都可以忍受佛法知識中固有的快樂,舒適,耐力。他們中有些人一直在吃飯。地位很高永遠快樂舒適但是當COVID失業後,整個家庭都餓了。每餐甚至都沒有米飯和魚類食物。有些人,一些家庭忍受大米和水,不抱怨,不瘋狂因為了解佛法滿意公平戰鬥不要做惡,不要偷東西,所以有很多人,或者實際上有很多人。一整天的大小找工作到他功不可沒的地方,例如寺廟找到他分發食物的地方,以幫助窮人和有需要的人當他找到工作時你能做的根本不關心工資,甚至已經有了一些錢不願意使用,拒絕支付吃的錢因為我可以忍受但擔心家庭妻子在家一家人回到晚上時,妻子會為父親要飯,魚和食物嗎?我自己去找工作做任何事情,一天或兩天都不能賺錢,卻什麼也沒吃。今晚如此之多的今天,像這樣的好泰國人正在遭受苦難。但是他不會偷東西,偷東西,犯錯誤,找不到工作,找不到工作,即使這是誠實的工作。這個泰國人民不會放棄,要忍耐,這是和平的優點。泰國人今天實踐中的純真當世界知道的時候,它將模仿泰國人民並跟隨舉個例子即使今天的COVID-19世界中的人們也可能會以泰國為例。克服COVID

5

 2.)泰國人富有同情心,在別人的痛苦中富有同情心,團結,愛心,而不是彼此拋棄。即使泰國政府現在有了美德原則那不丟人受難因此,有不時幫助人們的項目,但是,這還遠遠不夠,任何一個政府或國家都沒有足夠的資金來養活成千上萬人。每個人,整個世界。我要自救忍耐到底但是政府並沒有通過首先幫助最困難的人來放棄它。也就是,挽救垂危者,挽救那些不必先吃飯的人。那些可以自助的人,請考慮一下。對於那些比我們窮的人,他們得救了。導致彼此同情讓他失去理智,嫉妒復仇互相干擾,直到為戰勝可怕的COVID-19而戰。終於在一起這些人擊敗COVID後,將深深地回到愛情中。

6

 3.)公司,商店或大型企業組織,泰國工廠,人員職業中心還是知道泰國人的問題他們知道泰國人民的生活方式是誠實與和平的,所以他們努力幫助我們的泰國人民,我們的工人找到工作。即使組織已經適應生存,例如降低工資,飲食也可以為生存而生存。以友好的方式完成不要想像在貧窮的時候利用可以一起走以共同的痛苦和幸福的形式建立關係增進彼此之間的友誼即使收入很低,它也有道德觀念。直到他們克服了COVID。我們在一起將再次變得富有。

7

 4.)有錢人有很多錢,也有多餘的錢。或在經濟上有大量過剩的地方應該來記住事實那我們的社會社會必須是一個社會,即人們不能獨自生活。不會破壞任何人的危險。但是它在整個社會中遭到了破壞。因此,應盡其所能幫助窮人。幫助維持生命一起生存施捨於艱辛,沒有通過按照佛教原理思考,即使沒有今天的強硬人未來的某一天可能是佛陀同時取悅我們的世界,它將成為愛,善良的事業,廣泛地增進友誼和友誼。以獨立的方式審視國家人民的問題並以正確的方式思考和尋求幫助完全一樣這樣,我們團結奮鬥,團結起來,有精神,互相幫助。良好的結果將超出預期和預期。

8

5)關於國家和公共衛生負責預防和治療的人員直接對抗COVID這就是今天我們人民的戰士。誰有責任保護國家免受敵人入侵直接像一個士兵那意味著以敵對的方式接近敵人,獻出生命。這一代士兵正在世界範圍內作戰但是對於泰國本身愉快一樣強大具有情報和戰鬥能力。直到今天的敵人不復存在,並且他們對病者有所幫助並嚴格遵守規則根據理論和策略戰勝這種邪惡病毒的戰鬥策略。看來泰國是清除COVID的世界之一。當我們擊敗COVID時,泰國人是什麼時候?整個泰國人民將在一起開心,彷彿偉大生活的勝利。而全世界,以泰國為例,模仿泰國,它將與泰國相同啟動但停止COVID-19並繼續進行最終和絕對的征服,它將獲得與世界上泰國相同的結果就是這樣,世界贏得了外星人的戰爭。

9

 那就是贏得和獲得榮譽與美好,最高榮譽的世界。兩者都將世界帶入寧靜,深度解脫和深度脫的狀態它已經進入了一種平靜的狀態,沒有一切煩惱,內心深處的平靜。全世界在一起整個世界將停止一段時間。這是由於COVID-19的破壞,它帶來了一個幸福,整潔,和平的世界,在全世界範圍內融為一體,同時由於COVID-19的邪惡熱情,它同時走向了涅rv之路。同時走向世界的涅rv之路。有耐心而不放棄為生活而奮鬥為了從太空擊敗這個敵對的敵人,這就是COVID-19,當世界舉起我們的榜樣時,開始以我們的生活方式生活參加戰鬥並在世界各地有團契旨在保護世界免受來自世界各地的敵人的侵害。最終,世界將獲勝,當然,世界將銘記泰國作為最初的榜樣,這是善良,同情心和神圣美德的中心,這是世界將感動和旅行的崇高真理。未來在泰國尋求深厚的和平泰國的東西根本沒有變乾由於他們的舉止佛陀教給泰國的佛法之戰,我們今天和現在都在練習,因此,泰國和我們的世界必須繼續不停地戰鬥。難以忍受奉獻地直到您可以贏得COVID-19戰鬥的結束清除敵人,外星人的敵人從我們的星球上消失。

10

那就是世界,我們將找到前所未有的事物。進入寧靜狀態徹底放心進入寧靜和平靜的狀態,無後顧之憂找到了心靈的狀態,清醒不潔的良心,以和平為生全世界在一起整個世界將停止一段時間。由於COVID-19的溶解,它是一種鎮定,鎮定且不擔心一切的狀態。只有幸福深沉的平靜就是這樣,與整個世界一起走入涅rv之路的世界全世界將來到一個偉大的和平之地。喜歡這個明亮,和平的新世界那就是道路的世界。全世界的貴族,也就是沒有任何先入之見的慾望的涅磐世界。所有貴族前往的世界一個充滿苦難的世界永恆的只有純淨,舒適和清潔。根據佛陀的教s佛陀本身。

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

4. Hindi-

1. Thai- 2. English-3. China-4. Hindi-5. Russia- 6. Arab-7. Indonesia-8. Loa –9. Srilanga-10.Vietnam-11. Cambodia- 12.Malaysia-13.Japan

यह थाईलैंड हो सकता है, जो COVIT-19 से निपटने के बाद मानव दुनिया में शानदार रोशनी लाएगा।
ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิต-19จบลงแล้ว

1

वह निष्पक्ष राजनीति यह सभी लोगों के बीच समान रूप से शक्ति के बंटवारे पर आधारित होना चाहिए, और हमने एक अधिकार, एक वोट के नाम पर साझा किया है, लेकिन केवल उन लोगों के बीच जो देश समान होने चाहिए। वह देश जहाँ लोग गुलाम हों लोकतंत्र की तरह शासन नहीं कर सकते किसी भी तरह की राजनीति के कारण अगर कोई पुण्य नहीं है यह लोगों के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है, अगर किसी भी तरह की राजनीतिक नैतिकता है, तो कोई भी शासन अच्छे के कारण और प्रभाव को समझता है धार्मिक जनता को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे क्योंकि सद्गुण या धम्म या महान सत्य का मुद्दा जीवन की सफलता का मुख्य मुद्दा है। जिसे भगवान बुद्ध ने सिखाया है

2

थाईलैंड आज किसी भी तरह की राजनीति करने जा रहा है। लेकिन हम थाईलैंड में हैं यह इंगित करता है कि दुनिया के सबसे घातक वायरस के खिलाफ सहयोग में एक पवित्र गुणवत्ता शासन अब अच्छी तरह से काम कर रहा है। यह दुनिया का एकमात्र देश है जो ऐसा कर सकता है। इसे पूरी दुनिया एक उदाहरण के रूप में लेती है। थाई सार्वजनिक स्वास्थ्य का मॉडल लें थाईलैंड का प्रशासन अपने देश में COVID-19 को रोकने के लिए जा रहे हैं, वे केवल इस बीमारी के खिलाफ टीका पर शोध की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन थाईलैंड में ही इस मामले में प्रमुखता के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह COVID अभी भी थाईलैंड के लिए शत्रुतापूर्ण लक्ष्य है। इसलिए हमें लड़ना होगा और जैसा कि यह प्रतीत होता है कि यह स्पष्ट है कि हमारा संघर्ष हमेशा पुण्य का रहा है, यानी थाई लोगों की हर वर्ग की संगति। भाईचारे के साथ अर्थात्, सभी थाई लोग भाई-बहन या सभी रिश्तेदार हैं, इसलिए हमारे कम दुश्मन हैं। केवल अनुकूल बेशक, इस समय, सभी दोस्त जो अपने दुख को साझा करते हैं, लगभग सभी भूमि में खुशी साझा करते हैं।

3

हमारी राजनीति की परवाह किए बिना सभी पद लेकिन थाई लोग, हमारा यह धर्म है दुश्मन से लड़ने और उसे हराने के लिए संगति, और आज कोरोनावायरस यह वास्तव में बाहरी अंतरिक्ष से एक खतरा है। जिसका उद्देश्य पूरी दुनिया को नष्ट करना है और जो पूरी तरह से अव्यवस्था में है हम एक विदेशी युद्ध में हैं। प्रति दिन 3-4 लोग प्रतिदिन अब मर जाते हैं, लेकिन थाईलैंड में, हम COVID के जन्म के बाद से इसका बचाव करने में सक्षम हैं। केवल 58 लोगों की मौत हुई। जबकि पूरी दुनिया आज (29 अगस्त 2020) 841,290 निकायों में मर चुकी है और अभी तक कम नहीं हुई है, यह वास्तव में फैलोशिप है। बुरे वायरस से लड़ने के लिए हम किन थाई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाद से दुनिया के अन्य देशों का एक उदाहरण है। यहां तक ​​कि महाशक्ति भी मैं हमेशा देखता रहा हूं जैसा कि वह हमेशा प्रशंसा की गई है और हम हारना नहीं चाहते अंत में, COVID पराजित हो गया, हम दुनिया से हार गए, हमें इस विश्व-युद्ध को जीतना पड़ा। और बाद में थाईलैंड घूमने के लिए दुनिया भर से लोग आएंगे। मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता

और एक उदाहरण के रूप में अभिनय करने वाले थाई लोग हैं धर्म जो हमेशा थाई लोगों का अस्तित्व रहा है चूंकि समाज में एक राष्ट्रीय बौद्ध धर्म है, वह है

4

 (१.) थाई लोग जानते हैं कि वे जीवित पैदा हुए हैं। यह जीवन दुख है पैदा होने के बाद, अंतहीन दुख का सामना करना होगा। और अंतिम दुख मृत्यु है, जो हर किसी को नहीं छूटता है, भले ही किसी भी महान शक्ति को जाना पड़े। ऐसा लग रहा है हमारे थाई लोग बनाओ COVID-19 के आर्थिक प्रभाव के बावजूद हर कोई बुद्ध धर्म के ज्ञान में निहित आनंद, आराम, धीरज के साथ सहन कर सकता है। उनमें से कुछ खाते थे। बुरा हाल है हमेशा खुश और सहज रहना लेकिन जब COVID-बेरोजगार होने लगा, तो पूरा परिवार भूखा रह गया। प्रत्येक भोजन खाने के लिए चावल और मछली खाना भी नहीं है। कुछ लोग, कुछ परिवार चावल और पानी को बिना शिकायत के समाप्त करें, उन्मत्त नहीं क्योंकि धर्म को समझो निष्पक्ष रूप से लड़ने में संतुष्ट बुराई न करें, चोरी न करें, इसलिए कुछ, कई लोग या वास्तव में, बड़ी संख्या में हैं पूरे दिन के आकार पर काम की तलाश करना मंदिर, जैसे मंदिरों में उन्होंने योग्यता बनाई गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए वह भोजन वितरित करता है और जब उसे नौकरी मिली आप कुछ भी कर सकते हैं मजदूरी से बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे और यहां तक ​​कि पहले से ही कुछ पैसे भी मिल गए उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है, खाने के लिए भोजन के लिए भुगतान करने से इनकार करते हैं क्योंकि मैं बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन परिवार को लेकर चिंतित हैं घर पर पत्नी जब परिवार शाम को वापस जाता है, तो क्या पत्नी चावल, मछली और भोजन मांगेगी? कुछ भी करने और एक या दो दिन के लिए पैसे कमाने के लिए और कुछ भी नहीं खाने के लिए खुद को खोजने के लिए यात्रा की। आज के कई, आज रात, जब इस तरह के अच्छे थाई लोग पीड़ित हैं। लेकिन वह चोरी नहीं करता है, चोरी करता है, गलतियां करता है, काम ढूंढता है, काम ढूंढता है, भले ही वह कोई भी ईमानदार काम हो। यह थाई लोग हार नहीं मानेंगे और धैर्य रखें। यह शांति का गुण है। आज थाई लोग जिस मासूमियत से व्यवहार करते हैं जो जब दुनिया जानती है, तो वह थाई लोगों की नकल करेगी और उनका अनुसरण करेगी एक उदाहरण के रूप में लें यहां तक ​​कि आज COVID-19 की दुनिया में लोग शायद थाई का उदाहरण लेंगे। COVID पर काबू पाने के लिए

5

 (२.) थाई लोगों में दूसरों की पीड़ा, एकता, प्रेम और एक दूसरे को त्यागने के लिए दया और करुणा नहीं है। भले ही आज थाई सरकार में सदाचार के सिद्धांत हैं जिससे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े इसलिए, समय-समय पर लोगों की मदद करने के लिए परियोजनाएं हैं, लेकिन फिर भी, यह पर्याप्त नहीं है। किसी भी सरकार या देश के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे हजारों-लाखों लोगों को खाना खिला सकें। प्रत्येक व्यक्ति, पूरी दुनिया। मुझे अपनी मदद खुद करनी होगी अंत तक सभी धैर्य के साथ जाएं लेकिन सरकार ने क्रमशः सबसे पहले मुसीबत में सबसे ज्यादा मदद करके इसे नहीं छोड़ा। यानी मरने से मरने से बचाओ, उन लोगों को बचाओ जिन्हें पहले खाना नहीं है। जो खुद की मदद कर सकते हैं, इस पर विचार करें। हमारे मुकाबले जो गरीब हैं, उन्हें बचाया गया है। एक दूसरे के लिए करुणा में परिणाम उसे बनाने से उसका मन और ईर्ष्या खो जाती है भयानक COVID-19 के खतरे से लड़ने तक प्रतिशोध एक दूसरे को बाधित करता है। अंत में एक साथ ये लोग COVID की हार के बाद प्यार में गहराई से वापस आ जाएगा।

6

 (3.) कंपनियां, स्टोर या बड़े व्यापारिक संगठन, थाई कारखाने, लोगों के व्यावसायिक केंद्र फिर भी थाई लोगों की समस्या जानते हैं थाई लोगों के जीवन के तरीके को जानकर कि वे ईमानदार और शांतिपूर्ण हैं, वे हमारे थाई लोगों, हमारे मजदूरों को नौकरी पाने में मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। खाने के लिए जीवित रहने के लिए जीवित रह सकते हैं, भले ही संगठन जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो, जैसे कि मजदूरी कम करना। अनुकूल तरीके से किया गया था इस तरह गरीबी के समय में लाभ उठाने के बारे में मत सोचो साथ चल पाएंगे संयुक्त दुख और खुशी के रूप में एक संबंध बनाएं और एक दूसरे के साथ दोस्ती को और भी अधिक बढ़ावा देते हैं आमदनी कम होने पर भी उसका नैतिक दिमाग होता है। जब तक वे COVID पर काबू नहीं पा लेते हैं। हम सब मिलकर फिर से अमीर बनेंगे।

7

 (४.) धनवान लोगों के पास बहुत धन है और अतिरिक्त धन है। या जहां पर्याप्त मात्रा में आर्थिक रूप से पर्याप्त क्षमता है सच याद आना चाहिए था कि हमारा समाज समाज एक समाज होना चाहिए, यानी लोग अकेले नहीं रह सकते। यह खतरा कि यह किसी को नष्ट नहीं करता है। लेकिन यह एक पूरे समाज में एक पूरे के रूप में नष्ट हो गया। इसलिए, उस हिस्से को लें जो गरीबों की मदद करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। जीवन को बनाए रखने में मदद करें साथ रहने के लिए बिना मेहनत के भिक्षा दो बौद्ध सिद्धांत के अनुसार सोचकर कि आज के बिना भी कठिन लोग भविष्य में एक दिन हमारी दुनिया को खुश करने के लिए भगवान बुद्ध हो सकते हैं, यह दोस्ती और दोस्ती को व्यापक रूप से बढ़ाने के लिए प्यार और दया का कारण होगा। देश के लोगों की समस्याओं को एक तरह से स्वतंत्र रूप से देखना और ऐसे तरीके से मदद करने के बारे में सोचें जो किसी के दिल और दिमाग के साथ सही हो पूरी तरह से वही इसी तरह से हमने एकता के साथ मिलकर इस तरह से एक-दूसरे की मदद करने के लिए आत्मा और दया के साथ सेना में शामिल होने के लिए संघर्ष किया। अच्छे परिणाम उम्मीद और अपेक्षा से अधिक दिखाई देंगे।

8

(5.) राज्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में रोकथाम और उपचार के लिए जिम्मेदार हैं सीधे COVID लड़ो वह आज हमारे लोगों के राष्ट्र का योद्धा है। जो दुश्मन आक्रमणकारियों से देश की रक्षा करने का कर्तव्य है एक सैनिक की तरह सीधे इसका मत शत्रुतापूर्ण तरीके से दुश्मन के करीब आओ, अपनी जान दे दो। जो सैनिकों की यह पीढ़ी दुनिया भर में लड़ रही है लेकिन थाईलैंड के लिए ही रमणीय जितना शक्तिशाली बुद्धि और संघर्ष करने की क्षमता है। आज तक शत्रु का अस्तित्व नहीं रहा, और वे बीमारों के लिए दया का काम करते हैं और सख्ती से नियमों का पालन कर रहे हैं सिद्धांत और रणनीति के अनुसार इस दुष्ट वायरस को हराने के लिए युद्ध की रणनीति। ऐसा प्रतीत होता है कि थाईलैंड COVID को हटाने वाली दुनिया में से एक है। जब हमने कोविद को हराया है, तो यह थाई लोग कब हैं? थाईलैंड का पूरा देश एक साथ खुश होगा जैसे कि एक ही समय में महान जीवन की जीत। और पूरी दुनिया जब थाई उदाहरण को देखते हुए, थाईलैंड की नकल कर रही है, तो यह थाईलैंड के समान होगा शुरू होता है, लेकिन COVID-19 को रोकता है और अंतिम और पूर्ण विजय में एक साथ जारी रखें, यह दुनिया में थाईलैंड के समान परिणाम प्राप्त करेगा और यह बात है। दुनिया ने एलियंस से युद्ध जीता है।

9

 वह दुनिया को जीतने और सम्मान और अच्छा सम्मान पाने के लिए है। और दोनों दुनिया को शांति, गहरी राहत और गहरी राहत की स्थिति में ले जा रहे हैं यह शांति की स्थिति में आया है, हर चीज की कोई चिंता नहीं है, और मन की गहरी शांति है। सारी दुनिया एक साथ पूरी दुनिया थोड़ी देर के लिए चलना बंद कर देगी। यह COVID-19 के विनाश के कारण है, यह पूरी दुनिया के साथ-साथ पूरे विश्व में एक ही समय में खुशी, निर्मलता, शांति, और एक ही समय में निर्वाण के मार्ग पर आ गया है, क्योंकि COVID -19 के बुरे जुनून के कारण। पूरी दुनिया में एक ही समय में निर्वाण के मार्ग पर चलने के लिए। असहनीय धैर्य के साथ जीवन के लिए संघर्ष बाहरी दुश्मन से इस शत्रुता को हराने के लिए इस COVID-19, और जब दुनिया ने हमारा उदाहरण दिया है, हमारे जीने के तरीके को जीने लगे और पूरी दुनिया में फैलोशिप की लड़ाई में शामिल हों दुनिया के बाहर दुश्मनों से दुनिया की रक्षा के लिए निशाना लगाओ। अंत में, दुनिया जीतेगी, और निश्चित रूप से, दुनिया थाईलैंड को एक प्रारंभिक उदाहरण के रूप में याद करेगी, और यह नोबल ट्रूथ के अनुसार अच्छाई, करुणा और दिव्य गुणों का केंद्र है जो दुनिया को प्रभावित करेगा और यात्रा करेगा। भविष्य में थाईलैंड में गहरी शांति की तलाश करने के लिए थाई चीजें बिना सुखाए उनके आचरण के कारण धर्म शैली की लड़ाई जो कि भगवान बुद्ध ने थाईलैंड को सिखाई है, हम आज और अभी अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए थाईलैंड और हमारी दुनिया को नॉन-स्टॉप लड़ाई जारी रखनी चाहिए। unbearably Dedicatingly जब तक वह COVID-19 लड़ाई का अंत नहीं जीत सकता हमारे ग्रह से दुश्मन, विदेशी दुश्मन गायब हो जाते हैं।

10

वह दुनिया है। हम उन चीजों को पाएंगे जो पहले कभी नहीं देखी गई हैं। शांति की स्थिति के लिए अग्रणी गहराई से राहत मिली शांति की स्थिति में आ गया, हर चीज की कोई चिंता नहीं आत्मा की एक स्थिति, एक स्पष्ट और अशुद्ध अंतःकरण, जो भी शांति में गहरी है, पाया है सारी दुनिया एक साथ पूरी दुनिया थोड़ी देर के लिए चलना बंद कर देगी। COVID -19 के विघटन के कारण, यह शांत, शांत और हर चीज की चिंता के बिना एक स्थिति है। और केवल खुशी दीप शांत यही है, निर्वाण के रास्तों की दुनिया में एक साथ आना। पूरी दुनिया एक महान शांतिपूर्ण भूमि पर आएगी। इस उज्ज्वल, शांतिपूर्ण नई दुनिया की तरह वह मार्ग की दुनिया है। संपूर्ण संसार का कुलीन पुरुष, अर्थात बिना किसी पूर्व-लालसा के निर्वाण संसार। एक ऐसी दुनिया जहां सभी रईसों ने यात्रा की सभी कष्टों का संसार सभी अनंत काल के लिए केवल पवित्रता, आराम और स्वच्छता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार खुद बुद्ध की छवि।

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

5. Russia-

1. Thai- 2. English-3. China-4. Hindi-5. Russia- 6. Arab-7. Indonesia-8. Loa –9. Srilanga-10.Vietnam-11. Cambodia- 12.Malaysia-13.Japan

Это может быть Таиланд, который принесет славный свет миру людей после борьбы с Covit-19.ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิต-19จบลงแล้ว

1.

Эта справедливая политика Он должен быть основан на равном распределении власти между всеми народами, и мы разделили во имя одного права, один голос, но только между людьми, эта страна должна быть равной. Страна, где люди рабы Не может управлять как демократия Из-за любой политики Если нет добродетели Это может быть невыгодно и для людей, если есть какая-то политическая мораль, любой режим понимает причину и следствие добра. Добродетельный Приведет к хорошим результатам и для общественности Потому что вопрос добродетели, Дхаммы или Благородной Истины - это главный вопрос счастья, успеха в жизни. Кому учил Господь Будда

2.

Сегодня в Таиланде будет любая политика. Но что мы в Таиланде Это указывает на то, что священное качество правления в сотрудничестве против самого смертоносного вируса в мире теперь работает хорошо. Это единственная страна в мире, которая может это сделать. Это то, что весь мир берет в пример. Возьмите модель тайского общественного здравоохранения Администрация Таиланда Собираясь предотвратить COVID-19 в своей стране, они только ждут исследований вакцины против этого заболевания. Но в самом Таиланде Не нужно думать о известности в этом вопросе Но должно быть ясно, что этот COVID по-прежнему остается мишенью для Таиланда. Итак, мы должны бороться И оказывается, что Наша борьба всегда была добродетельной, то есть мы поддерживали все классы тайского народа. С братством То есть все тайцы - братья и сестры или все родственники, поэтому врагов у нас меньше. Только дружелюбный Конечно, в это время все друзья, которые страдают, разделяют счастье на большей части страны.

3.

Все должности, независимо от нашей политики Но тайцы, у нас есть эта Дхарма О товариществе, чтобы сражаться и победить врага, и сегодня Коронавирус Это действительно катастрофа из космоса. Это направлено на уничтожение всего мира И который в полном беспорядке Мы на войне с пришельцами. Ежедневно умирают 3-4 тысячи человек в день, но в Таиланде нам удается превосходно подавлять это с момента рождения COVID. Всего погибло 58 человек. Хотя сегодня (29 августа 2020 г.) весь мир умер до 841 290 тел и еще не уменьшился, это действительно общение. Какие тайские методы мы используем для борьбы с самим плохим вирусом Является примером других стран мира со времен Всемирной организации здравоохранения. Даже сама сверхдержава Я всегда смотрел Как его всегда хвалили И мы не хотим проигрывать В конце концов, COVID потерпел поражение, мы потеряли мир, нам пришлось выиграть эту чужую войну. И после Люди со всего мира будут стекаться в Таиланд. Я не могу это понять

И тайский народ, выступающий в качестве примера, Дхарма, которая всегда была существованием тайцев Поскольку в обществе существует национальный буддизм, то есть

4.

 (1.) Тайцы знают, что рождены живыми. Эта жизнь страдает Родившись, придется столкнуться с бесконечными страданиями. И последнее страдание - это смерть, от которой не избавляются все, даже если любая великая держава должна пойти на это. Чувствую себя так Сделайте наш тайский народ Несмотря на экономические последствия COVID-19 Каждый может терпеть радость, комфорт, выносливость, присущие знанию Дхармы Будды. Некоторые из них ели. Иметь плохой статус Всегда быть счастливым и комфортным Но когда COVID - безработный, вся семья голодала. Нет даже риса и рыбы, которую можно есть каждый раз. Некоторые люди, некоторые семьи Терпеть рис и воду без жалоб, без отчаяния Потому что понимаешь дхарму Доволен боевыми действиями Не делай зла, не воруй, поэтому людей много, а на самом деле очень много В размере всего дня Найти работу Идите туда, где он делает заслуги, например, в храмы Чтобы найти место, он дает еду, чтобы помочь бедным и нуждающимся И когда он получил работу Все, что ты можешь сделать Заработок совсем не заботит и деньги уже есть Не желаю использовать, отказываюсь платить за еду, чтобы поесть Потому что я могу терпеть Но беспокоился о семье Жена дома Когда семья вернется к вечеру, попросит ли жена рис, рыбу и еду для отца? Я сам ездил в поисках работы, чтобы хоть чем-нибудь заняться и заработать день или два, и ничего не ел. Так много людей сегодня и сегодня вечером, когда страдают добрые тайцы. Но он не ворует, не ворует, не ошибается, не находит работу, не находит работу, даже если это честная работа. Этот тайский народ не сдастся и проявит терпение. Это добродетель мира. О невинности, которую тайцы проявляют сегодня на практике Когда мир узнает об этом, он будет подражать тайскому народу и следовать Взять в качестве примера Даже люди в мире COVID-19 сегодня, вероятно, последуют примеру Таиланда. Чтобы побороть COVID

5.

 (2) Тайцы сострадательны, сострадательны к страданиям других, единству, любви, не покидают друг друга. Хотя сегодня тайское правительство придерживается принципов добродетели. Это не заставляет людей терпеть трудности Поэтому есть проекты, которые время от времени помогают людям, но, тем не менее, этого недостаточно. Ни у одного правительства или страны нет достаточно денег, чтобы их тратить, чтобы прокормить десятки тысяч миллионов людей. Каждый человек, весь мир. Я должен помочь себе Иди со всем терпением до конца Но правительство не отказалось от этого, соответственно помогая в первую очередь наиболее попавшим в беду. То есть уберечь умирающих от смерти, спасти тех, кому не надо есть в первую очередь. Те, кто может себе помочь, считают это. Пусть спасены беднейшие, чем мы. В результате сострадания друг к другу Заставить его потерять рассудок и ревность Месть разрушает друг друга, пока не преодолеет ужасную угрозу COVID-19. Наконец вместе Эти люди Вернется по-настоящему влюбленным после поражения Ковида.

6.

 (3.) Компании, магазины или крупные коммерческие организации, тайские фабрики, профессиональные центры людей Все еще знаю проблему тайцев Зная образ жизни тайцев, что они честны и миролюбивы, они делают все возможное, чтобы помочь нашему тайскому народу, нашим рабочим, найти работу. Может есть, жить, жить, выживать, даже если организация адаптировалась для выживания, например, снижение заработной платы Сделано по-дружески Не думайте пользоваться преимуществами во времена такой бедности Смогут вместе гулять Создайте отношения в форме совместного страдания и счастья И укреплять дружбу друг с другом еще больше Даже при низком доходе у него тоже есть моральный дух. Пока они не преодолеют COVID. Вместе мы снова станем богатыми.

7.

 (4.) У состоятельных людей много денег и есть лишние деньги. Или там, где существует колоссальный экономический избыток достаточности Должен был вспомнить правду Что наше общество Общество должно быть обществом, то есть люди не могут жить одни. Опасность, что он никого не уничтожит. Но он разрушен в целом обществе в целом. Поэтому примите участие, которого более чем достаточно для помощи бедным. Помогите сохранить жизнь Чтобы выжить вместе Подайте милостыню сильным, без Думая в соответствии с принципом буддизма, без которого даже самые крутые люди Возможно, однажды в будущем Господь Будда будет радовать наш мир в одно и то же время, это станет причиной любви, доброты, широко укрепит дружбу и дружбу. Взгляд на проблемы людей страны так, чтобы независимо И думай о помощи так, как тебе кажется. Полностью такой же Вот как мы вместе боролись в единстве, чтобы объединить силы духа и доброты, чтобы помочь друг другу вот так. Хороших результатов будет больше, чем ожидалось.

8.

(5.) В отношении государства и общественного здоровья Лица, ответственные за профилактику и лечение Боритесь с COVID напрямую Это воин нации нашего народа сегодня. Кто обязан защищать страну от вражеских захватчиков Как солдат прямо Это значит Подойдите к врагу враждебно, дайте ему жизнь. С которым это поколение солдат воюет по всему миру Но для самого Таиланда Восхитительный Как мощный Обладает интеллектом и способностью сражаться. Пока враг не перестал существовать сегодня, и чтобы они работали с состраданием к больным И строго следуя правилам Согласно теории и стратегии Тактика боя, чтобы победить этот злой вирус. Похоже, что Таиланд - один из миров, удаляющих COVID. Когда мы победили Covid, когда это был тайский народ? Вся страна Таиланд будет счастлива вместе, как будто вместе победа великой жизни. И весь мир, глядя на пример Таиланда, имитирующего Таиланд, будет таким же, как Таиланд. Запускается, но останавливает COVID-19 И продолжайте вместе в окончательном и абсолютном завоевании, он получит те же результаты, что и Таиланд в мире. Вот и все: мир выиграл войну у инопланетян.

9.

 Это мир, чтобы побеждать и получать почести и добро, высшую награду. И оба ведут мир к состоянию безмятежности, глубокого облегчения и глубокого облегчения. Он пришел в состояние покоя, без забот обо всем и глубокого спокойствия. Весь мир вместе Весь мир на время перестанет двигаться. Это из-за разрушения COVID-19, он приходит в мир счастья, чистоты, мира, вместе во всем мире, и на путь нирваны одновременно во всем мире из-за злых страстей COVID-19. На путь Нирваны одновременно во всем мире. С невыносимым терпением Бороться за жизнь Чтобы победить этого враждебного врага из космоса, это COVID-19, и когда мир показал наш пример, Начали жить так, как живем И присоединяйтесь к борьбе за общение по всему миру Стремитесь защитить мир от врагов за пределами мира. В конце концов, мир победит, и, конечно же, мир будет помнить Таиланд как предварительный пример, и это центр добра, сострадания и божественной добродетели, согласно Благородным истинам, которые мир поразит и поедет. Искать глубокого мира в Таиланде в будущем Тайские вещи совершенно не сохнут Из-за их поведения Бой в стиле Дхармы, который Господь Будда научил Таиланду, мы практикуем сегодня и сейчас. Невыносимо Самоотверженно Пока вы не выиграете битву с COVID-19 Очистите врага, инопланетные враги исчезнут с нашей планеты.

10.

Таков мир. Мы найдем то, чего раньше не видели. Приведение к состоянию безмятежности С глубоким облегчением Пришел в состояние тишины и покоя, без всяких забот Нашли состояние души, чистую и нечистую совесть, в зависимости от того, что глубоко в мире Весь мир вместе Весь мир на время перестанет двигаться. Из-за растворения COVID-19 это состояние спокойствия, умиротворения и отсутствия беспокойства. И только счастье Глубокое спокойствие Вот оно, приход в мир путей Нирваны вместе со всем миром. Весь мир придет на великую мирную землю. Как этот новый, мирный, чистый и чистый мир Это мир пути. Благородный человек всего мира, то есть мира Нирваны без какого-либо предвзятого вожделения. Мир, куда отправились все дворяне Мир всех страданий Есть только чистота, уют и чистота на всю вечность. Согласно учению Будды Сам Господь Будда.

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

6. Arab-

1. Thai- 2. English-3. China-4. Hindi-5. Russia- 6. Arab-7. Indonesia-8. Loa –9. Srilanga-10.Vietnam-11. Cambodia- 12.Malaysia-13.Japan

قد تكون هذه هي تايلاند ، التي ستجلب الضوء المجيد إلى عالم البشر بعد التعامل مع Covit-19.
ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิต-
19จบลงแล้ว

1.

تلك السياسة العادلة يجب أن يقوم على أساس تقاسم السلطة بين جميع الناس على قدم المساواة ، وقد شاركنا باسم واحد ، صوت واحد ، ولكن فقط بين الناس يجب أن تكون تلك الدولة متساوية. البلد حيث الناس عبيد قد لا تكون قادرة على الحكم مثل الديمقراطية بسبب أي نوع من السياسة إذا لم يكن هناك فضيلة قد لا يكون مفيدًا للشعب أيضًا ، إذا كان هناك أي نوع من الأخلاق السياسية ، فإن أي نظام يفهم سبب وتأثير الخير فاضلة سيؤدي إلى نتائج جيدة للجمهور أيضًا لأن قضية الفضيلة أو الذمة أو الحقيقة النبيلة هي القضية الأساسية للسعادة ونجاح الحياة. الذي علمه الرب بوذا

2.

تايلاند اليوم ستكون أي نوع من السياسة. لكن هذا نحن في تايلاند إنه يشير إلى أن نظام حكم مقدس بالتعاون ضد أخطر فيروس في العالم يعمل الآن بشكل جيد. إنها الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها القيام بذلك. هذا ما يأخذه العالم كله كمثال. خذ نموذجًا للصحة العامة التايلاندية إدارة تايلاند إن الذهاب للوقاية من COVID-19 في بلدهم ينتظر فقط البحث عن اللقاحات ضد هذا المرض. لكن في تايلاند نفسها لا حاجة للتفكير في الشهرة في هذا الأمر لكن يجب أن يكون واضحًا أن فيروس كورونا لا يزال هدفًا معاديًا لتايلاند. لذلك علينا القتال وكما يبدو من الواضح أن لقد كان كفاحنا دائمًا فاضلاً ، أي زمالة كل طبقة من الشعب التايلاندي. مع الأخوة أي أن كل التايلانديين إخوة وأخوات ، أو جميع الأقارب ، لذلك لدينا أعداء أقل. ودية فقط بالطبع ، في هذا الوقت ، يتشارك جميع الأصدقاء الذين يتشاركون معاناتهم السعادة في كل الأرض تقريبًا.

3.

جميع المواقف بغض النظر عن سياستنا لكن الشعب التايلاندي ، لدينا هذه الدارما في الزمالة لمحاربة العدو ودحره ، واليوم فيروس كورونا هذا في الواقع خطر من الفضاء الخارجي. هذا يهدف إلى تدمير العالم كله وهو في حالة فوضى كاملة نحن في حرب فضائية. يموت 3-4 آلاف شخص يوميًا كل يوم ، لكن في تايلاند ، تمكنا من قمعها بشكل مثير للإعجاب منذ ولادة COVID. فقط 58 شخصا ماتوا. بينما مات العالم كله اليوم (29 أغسطس 2020) إلى 841،290 جثة ولم ينخفض ​​بعد ، فهذه زمالة حقًا. ما هي الأساليب التايلاندية التي نستخدمها لمحاربة الفيروس السيئ نفسه يجري نموذجا لدول أخرى في العالم منذ منظمة الصحة العالمية. حتى القوة العظمى نفسها كنت دائما أشاهد كما كان دائما يحظى بالثناء ولا نريد أن نخسر في النهاية ، هُزم كوفيد ، وخسرنا العالم ، واضطررنا للفوز في هذه الحرب التي خرجت من هذا العالم. و بعد سيتدفق الناس من جميع أنحاء العالم لزيارة تايلاند. لا أستطيع الحصول عليه

والشعب التايلاندي يتصرف كمثال دارما التي كانت دائمًا موجودة للشعب التايلاندي نظرًا لوجود بوذية وطنية للمجتمع ، هذا هو

4.

 (1) يعرف الشعب التايلاندي أنهم ولدوا أحياء. هذه الحياة معاناة عند الولادة ، يجب أن تواجه معاناة لا تنتهي. والمعاناة الأخيرة هي الموت الذي لا يستثنيه الجميع ، حتى لو توجب على أي قوة عظمى الذهاب إليه. شعور مثل هذا اجعل شعبنا التايلاندي على الرغم من التأثير الاقتصادي لـ COVID-19 كان الجميع قادرًا على التحمل بفرح وراحة البال والصبر المتأصل في معرفة البوذية. كان بعضهم يأكل. وضع سيء دائما السعادة والراحة ولكن عندما أصبح COVID عاطلاً عن العمل ، عانت الأسرة بأكملها من الجوع. لا يوجد حتى طعام أرز وأسماك لتناول كل وجبة. بعض الناس وبعض العائلات تحمل الأرز والماء دون شكوى ، لا الهياج لأن فهم دارما راضية في القتال بإنصاف لا تفعل الشر ، لا تسرق ، فهناك بعض ، كثير من الناس ، أو في الواقع ، أعداد كبيرة. بحجم اليوم كله للعثور على عمل اذهب إلى حيث يستحق ، مثل المعابد إيجاد المكان الذي يوزع فيه الطعام لمساعدة الفقراء والمحتاجين وعندما حصل على وظيفة أي شيء يمكنك القيام به لا تهتم بالأجور على الإطلاق بل حصلت على بعض المال بالفعل لا ترغب في استخدام ، رفض دفع ثمن الطعام لتناول الطعام لأنني أستطيع أن أتحمل لكن قلقة على الأسرة الزوجة في المنزل في نهاية المساء ، هل ستطلب ابنتي للأب أرزًا وسمكًا وطعامًا؟ أنا سافرت لأجد عملًا لأفعل أي شيء وأكسب المال لمدة يوم أو يومين ولم آكل شيئًا. الكثير من الناس اليوم والليلة عندما يعاني الشعب التايلاندي الطيب. لكنه لا يسرق ولا يسرق ولا يخطئ ولا يجد عملاً ولا يجد عملاً حتى لو كان عملاً أميناً هذا الشعب التايلاندي لن يستسلم وسيصبر ، فهذه فضيلة السلام. من البراءة التي يمارسها الشعب التايلاندي في الممارسة اليوم عندما يعرف العالم ، سيقلد الشعب التايلاندي ويتبعه خذ كمثال حتى الأشخاص في عالم COVID-19 اليوم سيأخذون على الأرجح المثال التايلاندي. للتغلب على COVID

5.

 (2.) لدى الشعب التايلاندي التعاطف والتعاطف مع معاناة الآخرين ، والوحدة ، والحب ، وعدم التخلي عن بعضهم البعض. على الرغم من أن الحكومة التايلاندية لديها الآن مبادئ الفضيلة هذا لا يترك الناس يعانون من الصعوبات لذلك هناك مشاريع لمساعدة الناس من وقت لآخر ، ولكن هذا لا يكفي ، فكل حكومة أو دولة لا تملك المال الكافي لإنفاقه لإطعام عشرات الآلاف من الملايين من الناس. كل شخص العالم كله. علي أن أساعد نفسي اذهب بكل صبر حتى النهاية لكن الحكومة لم تتخلى عنها من خلال مساعدة الأكثر تعرضاً للمشاكل أولاً ، على التوالي أي حفظ الموت من الموت ، باستثناء أولئك الذين لا يأكلون أولاً. شخص يمكن أن يساعد نفسه ، يعتبر ذلك. لأولئك الذين هم أفقر منا ، تم إنقاذهم. ينتج عنه التعاطف مع بعضنا البعض يجعله يفقد عقله وغيرة يزعج الانتقام بعضه البعض حتى يحارب تهديد COVID-19 الرهيب. معا أخيرا هؤلاء الناس سوف أعود في الحب بعمق بعد هزيمة COVID.

6.

 (3.) الشركات أو المتاجر أو المنظمات التجارية الكبيرة والمصانع التايلاندية والمراكز المهنية للأشخاص لا تزال تعرف مشكلة الشعب التايلاندي مع العلم بطريقة حياة الشعب التايلاندي بأنهم صادقون ومسالمون ، فإنهم يبذلون قصارى جهدنا لمساعدة شعبنا التايلاندي ، وعمالنا ، في الحصول على وظيفة. يستطيع أن يأكل ويعيش ويعيش ويعيش ، حتى لو تكيفت المنظمة للبقاء على قيد الحياة ، مثل خفض الأجور تم بطريقة ودية لا تفكر في الاستفادة من أوقات الفقر مثل هذا سوف تكون قادرة على المشي معا قم بإنشاء علاقة على شكل معاناة وسعادة مشتركة وتعزيز الصداقة مع بعضنا البعض أكثر حتى لو كان الدخل منخفضًا ، فإن له عقلًا أخلاقيًا أيضًا. حتى تغلبوا على COVID. معا سنصبح أثرياء مرة أخرى.

7.

 (4) الأغنياء لديهم الكثير من المال. أو حيث يوجد قدر هائل من الاقتصاد الزائد يجب أن أتذكر الحقيقة أن مجتمعنا يجب أن يكون المجتمع مجتمعاً ، أي أنه لا يمكن للناس العيش بمفردهم. الخطر ألا يقضي على أحد. لكنها دمرت في مجتمع بأسره. لذلك خذ الجزء الذي هو أكثر من كاف للخروج لمساعدة الفقراء. ساعد في الحفاظ على الأرواح للبقاء معا إعطاء الصدقات إلى الصعب ، من الخارج من خلال التفكير وفقًا لمبدأ البوذية أنه حتى الأشخاص الأقوياء بدون اليوم يومًا ما في المستقبل قد يكون الرب بوذا لإرضاء عالمنا في نفس الوقت ، سيكون سببًا للحب واللطف وزيادة الصداقة والصداقة على نطاق واسع. النظر إلى مشاكل أهل البلد بطريقة مستقلة وفكر في المساعدة بالطريقة الصحيحة مع العقل والقلب تماما نفس الشيء هذه هي الطريقة التي قاتلنا بها في اتحاد معًا لتوحيد القوى بروح ولطف لمساعدة بعضنا البعض مثل هذا. ستظهر النتائج الجيدة أكثر من المتوقع والمتوقع.

8.

(5.) من جانب الدولة والصحة العامة المسؤولون عن الوقاية والعلاج حارب COVID مباشرة هذا هو محارب أمتنا اليوم. من واجبه حماية البلاد من الغزاة الأعداء مثل الجندي مباشرة هذا يعني اقترب من العدو بطريقة معادية ، وامنحه الحياة. الذي يقاتل هذا الجيل من الجنود حول العالم لكن لتايلاند نفسها مسعد قوية لديه ذكاء وقدرة على القتال. حتى زوال العدو عن الوجود اليوم ، وأنهم يعملون برأفة على المرضى واتباع القواعد بدقة حسب النظرية والاستراتيجية تكتيكات المعركة لهزيمة هذا الفيروس الشرير. يبدو أن تايلاند هي واحدة من العوالم التي تزيل COVID. عندما نتغلب على COVID ، متى يكون هذا الشعب التايلاندي سوف تكون دولة تايلاند بأكملها سعيدة معًا كما لو كانت انتصارًا للحياة الرائعة معًا في نفس الوقت. والعالم كله عند النظر إلى المثال التايلاندي ، وتقليد تايلاند ، سيكون مثل تايلاند يبدأ COVID-19 ولكنه يوقفه ونستمر معًا في الفتح النهائي والمطلق ، فستحصل على نفس نتائج تايلاند في العالم وهذا كل شيء ، لقد انتصر العالم في الحرب من الفضائيين.

9.

 هذا هو العالم للفوز والحصول على الشرف والخير ، أسمى شرف. وكلاهما يقود العالم إلى حالة من الصفاء والراحة العميقة والراحة العميقة لقد وصل إلى حالة من الهدوء ، لا تقلق من كل شيء ، وراحة البال العميقة. كل العالم معًا سيتوقف العالم كله عن الحركة لبعض الوقت. هذا بسبب تدمير COVID-19 ، يتعلق الأمر بعالم من السعادة والنظافة والسلام ، معًا في العالم بأسره ، وإلى مسار النيرفانا في نفس الوقت على العالم كله بسبب المشاعر الشريرة لـ COVID-19. إلى مسار نيرفانا في نفس الوقت في جميع أنحاء العالم. بالصبر دون الاستسلام حارب من أجل الحياة لهزيمة هذا العدو المعادي من الفضاء الخارجي هذا COVID-19 ، وعندما قدم العالم مثالنا ، بدأنا نعيش بالطريقة التي نعيش بها وانضم إلى الكفاح للحصول على زمالة في جميع أنحاء العالم تهدف إلى حماية العالم من الأعداء خارج العالم. في النهاية ، سينتصر العالم ، وبالطبع سيتذكر العالم تايلاند كمثال أولي ، وهذا هو مركز الخير والرحمة والفضيلة الإلهية وفقًا للحقائق النبيلة التي سيبهر بها العالم ويسافر. للسعي لتحقيق سلام عميق في تايلاند في المستقبل الأشياء التايلاندية دون جفاف على الإطلاق بسبب سلوكهم القتال بأسلوب دارما الذي علمه اللورد بوذا لتايلاند ، نمارسه اليوم والآن ، لذلك يجب على تايلاند وعالمنا مواصلة القتال بلا توقف. بشكل غير محتمل بتفان حتى تتمكن من الفوز بنهاية معركة COVID-19 القضاء على العدو ، الأعداء الأجانب تختفي من كوكبنا.

10.

هذا هو العالم ، سنجد أشياء لم نشهدها من قبل. يؤدي إلى حالة من الصفاء مرتاح جدا وصل إلى حالة من السكون والهدوء ، دون كل قلق قد وجدت حالة من الروح ، وضميرًا طاهرًا غير طاهر ، أيهما عميق في السلام كل العالم معًا سيتوقف العالم كله عن الحركة لبعض الوقت. بسبب تفكك COVID-19 ، فهي حالة من الهدوء والهدوء وبدون قلق من كل شيء. والسعادة فقط هدوء عميق هذا كل شيء ، القدوم إلى عالم مسارات النيرفانا معًا في جميع أنحاء العالم. سيصل العالم كله إلى أرض عظيمة مسالمة. مثل هذا العالم الجديد المشرق والمسالم هذا هو عالم الطريق. النبلاء في العالم كله ، أي عالم النيرفانا بدون أي رغبات مسبقة. عالم سافر إليه جميع النبلاء عالم من كل المعاناة لا يوجد سوى النقاء والراحة والنظافة إلى الأبد. بحسب تعاليم الرب بوذا اللورد بوذا نفسه.

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

7. Indonesia

1. Thai- 2. English-3. China-4. Hindi-5. Russia- 6. Arab-7. Indonesia-8. Loa –9. Srilanga-10.Vietnam-11. Cambodia- 12.Malaysia-13.Japan

Ini mungkin Thailand, yang akan membawa cahaya gemilang ke dunia manusia setelah menangani COVIT-19.

ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิต-19จบลงแล้ว

1.

Politik yang adil itu Itu harus didasarkan pada pembagian kekuasaan di antara semua orang secara setara, dan kita telah berbagi atas nama satu hak, satu suara, tetapi hanya di antara orang-orang negara itu harus setara. Negara tempat orang menjadi budak Mungkin tidak bisa memerintah seperti demokrasi Karena politik apapun Jika tidak ada kebajikan Mungkin tidak bermanfaat bagi rakyat juga, jika ada moralitas politik apa pun, rezim mana pun memahami sebab dan akibat kebaikan. Berbudi luhur Akan membuahkan hasil yang baik untuk publik juga Karena masalah moralitas atau Dhamma atau Kebenaran Mulia adalah masalah utama kebahagiaan, kesuksesan hidup. Yang diajarkan Sang Buddha

2.

Thailand hari ini akan menjadi jenis politik apa pun. Tapi kami berada di Thailand Ini menunjukkan pemerintahan kualitas yang sakral dalam kerja sama melawan virus paling mematikan di dunia sekarang bekerja dengan baik. Ini satu-satunya negara di dunia yang bisa melakukan ini. Inilah yang diambil seluruh dunia sebagai contoh. Ambil contoh kesehatan masyarakat Thailand Administrasi Thailand Akan mencegah COVID-19 di negaranya, mereka tinggal menunggu penelitian tentang vaksin untuk melawan penyakit ini. Tapi di Thailand sendiri Tidak perlu memikirkan keunggulan dalam hal ini Namun harus jelas bahwa COVID ini masih menjadi incaran Thailand. Jadi kita harus berjuang Dan ternyata itu Perjuangan kami selalu berbudi luhur, yaitu persekutuan dari setiap kelas masyarakat Thailand. Dengan persaudaraan Artinya, semua orang Thailand adalah saudara laki-laki dan perempuan, atau semua kerabat, jadi kami memiliki lebih sedikit musuh. Ramah Tentu saja, saat ini, semua teman yang menderita berbagi kebahagiaan di sebagian besar negeri.

3.

Semua posisi, apapun politik kita Tetapi orang Thailand, kami memiliki Dharma ini Tentang persekutuan untuk melawan dan mengalahkan musuh, dan hari ini virus Corona Ini memang bencana dari luar angkasa. Itu bertujuan untuk menghancurkan seluruh dunia Dan yang benar-benar berantakan Kami berada dalam perang alien. 3-4 ribu orang per hari meninggal setiap hari, tetapi di Thailand, kami mampu menekannya secara mengagumkan sejak lahirnya COVID. Hanya 58 orang yang meninggal. Sementara seluruh dunia telah meninggal hari ini (29 Agustus 2020) menjadi 841.290 mayat dan belum berkurang, ini benar-benar persekutuan. Metode Thailand mana yang kami gunakan untuk melawan virus jahat itu sendiri Menjadi contoh negara lain di dunia sejak Organisasi Kesehatan Dunia. Bahkan negara adidaya itu sendiri Saya selalu menonton Karena dia selalu dipuji Dan kami tidak ingin kalah Pada akhirnya, COVID dikalahkan, kita kehilangan dunia, kita harus memenangkan perang di luar dunia ini. Dan kemudian Orang-orang dari seluruh dunia akan berbondong-bondong mengunjungi Thailand. Saya tidak bisa mendapatkannya

Dan orang Thai bertindak sebagai contoh Dharma yang selalu menjadi eksistensi orang Thailand Karena ada agama Buddha nasional di masyarakat, begitulah

4.

 (1.) Orang Thailand tahu bahwa mereka dilahirkan hidup. Hidup ini adalah penderitaan Dilahirkan, harus menghadapi penderitaan tanpa akhir. Dan penderitaan terakhir adalah kematian, yang tidak dikecualikan setiap orang, bahkan jika kekuatan besar harus pergi. Merasa seperti ini Buatlah orang Thailand kami Terlepas dari dampak ekonomi COVID-19 Setiap orang dapat bertahan dengan kegembiraan, kenyamanan, daya tahan, yang melekat dalam pengetahuan Buddha Dharma. Beberapa dari mereka sedang makan. Memiliki status yang buruk Selalu bahagia dan nyaman Tetapi ketika COVID menjadi pengangguran, seluruh keluarga kelaparan. Bahkan tidak ada nasi dan makanan ikan untuk dimakan setiap kali makan. Beberapa orang, beberapa keluarga Bertahan beras dan air tanpa mengeluh, tidak panik Karena memahami dharma Puas bertarung secara adil Jangan berbuat jahat, jangan mencuri, jadi ada beberapa, banyak orang, atau sebenarnya, banyak sekali Dengan ukuran sepanjang hari Untuk mencari pekerjaan Pergi ke mana dia membuat pahala, seperti kuil Menemukan tempat dia membagikan makanan untuk membantu orang miskin dan yang membutuhkan Dan saat dia mendapat pekerjaan Apa pun bisa dilakukan Tidak peduli dengan upah sama sekali dan bahkan sudah mendapat uang Tidak mau menggunakan, menolak untuk membayar makanan untuk dimakan Karena saya bisa mentolerir Tapi mengkhawatirkan keluarga Istri di rumah Di penghujung malam, apakah anak saya akan meminta nasi, ikan, dan makanan untuk ayah? Saya sendiri bepergian untuk mencari pekerjaan untuk melakukan apa saja dan mendapatkan uang untuk satu atau dua hari dan tidak makan apa-apa. Begitu banyak orang hari ini dan malam ini ketika orang-orang Thailand yang baik sedang menderita. Tetapi dia tidak mencuri, mencuri, membuat kesalahan, mencari pekerjaan, mencari pekerjaan, bahkan jika itu adalah pekerjaan yang jujur. Orang Thailand ini tidak akan menyerah dan bersabar, ini adalah keutamaan perdamaian. Kepolosan yang dilakukan orang Thailand dalam praktik saat ini Saat dunia tahu, itu akan meniru orang Thailand dan mengikuti Ambil contoh Bahkan orang-orang di dunia COVID-19 saat ini mungkin akan mengambil contoh di Thailand. Untuk mengatasi COVID

5.

 (2.) Orang Thailand penuh kasih, penuh kasih dalam penderitaan orang lain, persatuan, cinta, dan tidak mengabaikan. Padahal pemerintah Thailand saat ini memiliki prinsip kebajikan Itu tidak membiarkan orang menderita kesulitan Oleh karena itu, ada proyek untuk membantu orang dari waktu ke waktu, tetapi itu tidak cukup.Pemerintah atau negara mana pun tidak punya cukup uang untuk dihabiskan untuk memberi makan puluhan ribu juta orang. Setiap orang, seluruh dunia. Saya harus membantu diri saya sendiri Pergilah dengan semua kesabaran sampai akhir Tetapi pemerintah tidak meninggalkannya dengan membantu yang paling banyak terlebih dahulu, masing-masing. Artinya, selamatkan orang yang sekarat dari kematian, selamatkan mereka yang tidak harus makan dulu. Mereka yang bisa membantu diri mereka sendiri, pertimbangkan itu. Bagi mereka yang lebih miskin dari kita, mereka telah diselamatkan. Menghasilkan kasih sayang satu sama lain Membuatnya kehilangan akal sehat dan kecemburuan Balas dendam saling mengganggu hingga pertarungan mengatasi COVID-19 yang mengerikan Bersama akhirnya Orang-orang ini Akan kembali dalam cinta setelah kekalahan COVID.

6.

 (3.) Perusahaan, toko atau organisasi bisnis besar, pabrik Thailand, pusat pekerjaan orang Masih tahu masalah orang Thailand Mengetahui cara hidup orang Thailand yang jujur ​​dan damai, mereka melakukan yang terbaik untuk membantu orang Thailand kami, para pekerja kami, untuk mendapatkan pekerjaan. Bisa makan, hidup, hidup, bertahan, meski organisasi sudah beradaptasi untuk bertahan, seperti menurunkan gaji. Dilakukan dengan ramah Jangan berpikir untuk mengambil keuntungan di saat-saat kemiskinan seperti ini Akan bisa berjalan bersama Ciptakan hubungan dalam bentuk penderitaan dan kebahagiaan bersama Dan semakin membina persahabatan satu sama lain Sekalipun pendapatannya rendah, ia juga memiliki pikiran moral. Sampai mereka mengatasi COVID. Bersama-sama kita akan menjadi kaya kembali.

7.

 (4.) Orang kaya memiliki banyak uang dan memiliki uang tambahan. Atau di mana ada ekses ekonomi kecukupan yang sangat besar Seharusnya datang untuk mengingat kebenaran Itulah masyarakat kita Masyarakat haruslah masyarakat, artinya, orang tidak bisa hidup sendiri. Bahaya itu tidak menghancurkan siapa pun. Tapi itu hancur dalam masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, ambil bagian yang lebih dari cukup untuk keluar membantu orang miskin. Membantu menopang kehidupan Untuk bertahan hidup bersama Berikan sedekah untuk yang sulit, yang tanpa Dengan berpikir menurut prinsip Buddhisme yang bahkan tanpa orang tangguh hari ini Suatu hari di masa depan mungkin Sang Buddha untuk menyenangkan dunia kita pada saat yang sama, itu akan menjadi penyebab cinta, kebaikan, meningkatkan persahabatan dan persahabatan secara luas. Melihat permasalahan rakyat negara dengan cara yang mandiri Dan pikirkan bantuan dengan cara yang benar dengan pikiran dan hati seseorang Sepenuhnya sama Begitulah cara kami berjuang dalam kesatuan bersama untuk bergabung, memiliki semangat, saling membantu seperti ini. Hasil yang baik akan muncul lebih dari yang diharapkan dan diharapkan.

8.

(5.) Di pihak negara dan kesehatan masyarakat Mereka yang bertanggung jawab atas pencegahan dan pengobatan Perangi COVID secara langsung Itulah pejuang bangsa rakyat kita saat ini. Yang memiliki tugas untuk melindungi negara dari penjajah musuh Seperti tentara secara langsung Itu berarti Mendekatlah dengan musuh dengan cara yang bermusuhan, berikan kehidupan padanya. Yang mana generasi tentara ini berperang di seluruh dunia Tapi untuk Thailand sendiri Menyenangkan Kuat Memiliki kecerdasan dan kemampuan bertarung. Sampai musuh lenyap hari ini, dan mereka bekerja dalam kebaikan kepada orang sakit Dan dengan ketat mengikuti aturan Menurut teori dan strategi Taktik pertempuran untuk mengalahkan virus jahat ini. Tampaknya Thailand adalah salah satu negara yang memberantas COVID. Saat kita sudah mengalahkan Covid, kapankah orang Thailand itu? Seluruh negara Thailand akan bahagia bersama seolah-olah kemenangan besar hidup bersama pada saat bersamaan. Dan seluruh dunia saat melihat contoh Thailand, meniru Thailand, itu akan sama dengan Thailand Memulai tetapi menghentikan COVID-19 Dan melanjutkan bersama dalam penaklukan final dan mutlak, itu akan menerima hasil yang sama seperti Thailand di dunia Dan hanya itu. Dunia telah memenangkan perang dari alien.

9.

 Itulah dunia untuk menang dan menerima kehormatan dan kebaikan, kehormatan tertinggi. Dan keduanya membawa dunia pada keadaan tenang, lega dan lega Itu telah sampai pada keadaan ketenangan, tidak ada kekhawatiran tentang segalanya, dan kedamaian pikiran yang mendalam. Seluruh dunia bersama Seluruh dunia akan berhenti bergerak untuk sementara waktu. Ini karena penghancuran COVID-19, itu datang ke dunia kebahagiaan, kebersihan, kedamaian, bersama di seluruh dunia, dan ke jalur nirwana pada saat yang sama di seluruh dunia karena nafsu jahat COVID-19. Ke jalan Nirwana pada waktu yang sama di seluruh dunia, jadi biarkan orang-orang Thailand bergabung bersama untuk berjuang dalam persekutuan. Dengan kesabaran tanpa menyerah Berjuang untuk hidup Untuk mengalahkan musuh yang bermusuhan ini dari luar angkasa COVID-19 ini, dan ketika dunia telah memberikan contoh kita, Mulai menjalani cara hidup kita Dan bergabunglah dalam perjuangan untuk memiliki persekutuan di seluruh dunia Bertujuan untuk melindungi dunia dari musuh di luar dunia. Pada akhirnya, dunia akan menang, dan tentu saja, dunia akan mengingat Thailand sebagai contoh pendahuluan dan itu adalah pusat kebaikan, kasih sayang, dan kebajikan ilahi, menurut Kebenaran Mulia yang akan dikesankan dan dilalui dunia. Untuk mencari perdamaian yang mendalam di Thailand di masa depan Hal-hal Thailand tanpa mengering sama sekali Karena perilaku mereka Pertarungan dalam gaya Dharma yang diajarkan Sang Buddha ke Thailand, kita latih hari ini dan sekarang, oleh karena itu, Thailand dan dunia kita harus terus berjuang tanpa henti. Tak tertahankan Dengan dedikasi Sampai dia bisa memenangkan akhir pertempuran COVID-19 Bersihkan musuh, musuh alien menghilang dari planet kita.

10.

Itulah dunia. Kita akan menemukan hal-hal yang belum pernah dilihat sebelumnya. Menuju keadaan ketenangan Sangat lega Datang ke keadaan tenang, tidak ada kekhawatiran tentang segalanya Telah menemukan keadaan jiwa, hati nurani yang bersih dan najis, mana pun yang dalam kedamaian Seluruh dunia bersama Seluruh dunia akan berhenti bergerak untuk sementara waktu. Karena pembubaran COVID-19, itu adalah keadaan tenang, tenang, dan tidak ada kecemasan. Dan hanya kebahagiaan Sangat tenang Itu dia, datang ke dunia jalur Nirvana bersama dengan seluruh dunia Seluruh dunia akan datang ke tanah damai yang luas. Suka dunia baru yang cerah dan damai ini Itulah dunia sang jalan. Orang mulia di seluruh dunia, yaitu, dunia Nirwana tanpa nafsu yang terbentuk sebelumnya. Dunia tempat semua bangsawan bepergian Dunia dengan semua penderitaan Yang ada hanyalah kemurnian, kenyamanan, kebersihan untuk selama-lamanya. Menurut ajaran Sang Buddha Sang Buddha sendiri.

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

8. Loa –

1. Thai- 2. English-3. China-4. Hindi-5. Russia- 6. Arab-7. Indonesia-8. Loa –9. Srilanga-10.Vietnam-11. Cambodia- 12.Malaysia-13.Japan

ນີ້ອາດຈະແມ່ນປະເທດໄທທີ່ຈະ ນຳ ແສງສະຫວ່າງອັນຮຸ່ງເຮືອງມາສູ່ໂລກມະນຸດຫລັງຈາກໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບ COVIT-19.
ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิต-19จบลงแล้ว

..

ການເມືອງທີ່ຍຸຕິ ທຳ ນັ້ນ ມັນຕ້ອງອີງໃສ່ການແບ່ງປັນ ອຳ ນາດລະຫວ່າງປະຊາຊົນທຸກຄົນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ, ແລະພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງປັນກັນໃນນາມສິດ ໜຶ່ງ, ການລົງຄະແນນສຽງ ໜຶ່ງ, ແຕ່ມີພຽງແຕ່ໃນບັນດາປະຊາຊົນທີ່ປະເທດນັ້ນຕ້ອງເທົ່າທຽມກັນ. ປະເທດທີ່ປະຊາຊົນເປັນຂ້າທາດ ອາດຈະບໍ່ສາມາດປົກຄອງຄືກັບປະຊາທິປະໄຕ ຍ້ອນວ່າການເມືອງປະເພດໃດ ຖ້າບໍ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ມັນອາດຈະບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ປະຊາຊົນເຊັ່ນດຽວກັນຖ້າມີສິນ ທຳ ທາງການເມືອງປະເພດໃດ, ລະບອບໃດກໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງສາເຫດແລະຜົນທີ່ດີ ມີຄຸນນະພາບ ຈະສົ່ງຜົນດີໃຫ້ປະຊາຊົນເຊັ່ນກັນ ເພາະວ່າປະເດັນເລື່ອງຄຸນນະ ທຳ ຫລືທັມມະຫລືຄວາມສູງສົ່ງແມ່ນບັນຫາຫຼັກຂອງຄວາມສຸກ, ຄວາມ ສຳ ເລັດຂອງຊີວິດ. ເຊິ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຸດທະເຈົ້າໄດ້ສອນ

..

ປະເທດໄທໃນປະຈຸບັນນີ້ ກຳ ລັງຈະເປັນການເມືອງປະເພດໃດ. ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຢູ່ໄທ ມັນບົ່ງບອກເຖິງການປົກຄອງທີ່ມີຄຸນນະພາບອັນສັກສິດໃນການຮ່ວມມືກັບໄວຣັດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກປະຈຸບັນເຮັດວຽກໄດ້ດີ. ມັນເປັນປະເທດດຽວໃນໂລກທີ່ສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້. ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ໂລກທັງ ໝົດ ເອົາເປັນຕົວຢ່າງ. ເອົາແບບຢ່າງຂອງສຸຂະພາບສາທາລະນະຂອງໄທ ການບໍລິຫານແຫ່ງປະເທດໄທ ໄປປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ COVID-19 ຢູ່ໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາລໍຖ້າການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດນີ້. ແຕ່ປະເທດໄທເອງ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຄິດກ່ຽວກັບຄວາມໂດດເດັ່ນໃນເລື່ອງນີ້ ແຕ່ຕ້ອງມີຄວາມຈະແຈ້ງວ່າ COVID ນີ້ຍັງເປັນເປົ້າ ໝາຍ ສຳ ລັບປະເທດໄທ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ສູ້ ແລະຍ້ອນວ່າມັນປະກົດວ່າມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຮົາຍາມໃດກໍ່ມີຄຸນນະ ທຳ, ນັ້ນແມ່ນການສາມັກຄີຂອງຄົນໄທທຸກຄົນ. ກັບພີ່ນ້ອງ ນັ້ນແມ່ນຄົນໄທທຸກຄົນແມ່ນອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຫຼືພີ່ນ້ອງທຸກຄົນ, ສະນັ້ນພວກເຮົາມີສັດຕູ ໜ້ອຍ ລົງ. ເປັນມິດ ແນ່ນອນ, ໃນເວລານີ້, ໝູ່ ເພື່ອນທຸກຄົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມສຸກກໍ່ແບ່ງປັນຄວາມສຸກໃນທົ່ວປະເທດ.

..

ທຸກໆ ຕຳ ແໜ່ງ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເມືອງຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ຄົນໄທ, ພວກເຮົາມີທັມມະນີ້ ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມສາມັກຄີເພື່ອຕໍ່ສູ້ແລະເອົາຊະນະສັດຕູ, ແລະໃນມື້ນີ້ແມ່ນ Coronavirus ນີ້ແມ່ນອັນຕະລາຍແທ້ໆຈາກພື້ນທີ່ນອກ. ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ທຳ ລາຍໂລກທັງ ໝົດ ແລະທີ່ຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ພໍໃຈຢ່າງສົມບູນ ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຢູ່ໃນສົງຄາມຕ່າງດ້າວ. 3-4 ແສນຄົນຕໍ່ມື້ເສຍຊີວິດທຸກໆມື້ດຽວນີ້, ແຕ່ໃນປະເທດໄທ, ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນມັນໄດ້ຢ່າງ ໜ້າ ປະທັບໃຈຕັ້ງແຕ່ເກີດຂອງ COVID. ມີພຽງແຕ່ 58 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດ. ໃນຂະນະທີ່ໂລກທັງ ໝົດ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວໃນວັນນີ້ (29 ສິງຫາ 2020) ເຖິງ 841,290 ສົບແລະຍັງບໍ່ທັນຫຼຸດລົງເທື່ອ, ນີ້ແມ່ນການຄົບຫາກັນແທ້ໆ. ວິທີການໃດຂອງໄທທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບໄວຣັດທີ່ບໍ່ດີ ເປັນຕົວຢ່າງຂອງປະເທດອື່ນໆໃນໂລກຕັ້ງແຕ່ອົງການອະນາໄມໂລກ. ແມ່ນແຕ່ປະເທດມະຫາ ອຳ ນາດ ຂ້ອຍເຄີຍຕິດຕາມຢູ່ສະ ເໝີ ດັ່ງທີ່ລາວໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສະ ເໝີ ມາ ແລະພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການສູນເສຍ ໃນທີ່ສຸດ, COVID ໄດ້ຮັບການພ່າຍແພ້, ພວກເຮົາໄດ້ສູນເສຍໂລກ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຊະນະສົງຄາມນອກໂລກນີ້. ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ ປະຊາຊົນຈາກທົ່ວໂລກຈະພາກັນໄປທ່ຽວໄທ. ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຮັບມັນໄດ້

ແລະຄົນໄທກໍເປັນແບບຢ່າງ ທັມມະທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງຄົນໄທ ເນື່ອງຈາກວ່າມີສາສະ ໜາ ພຸດໃນສັງຄົມ, ນັ້ນແມ່ນ

..

 (1. ) ຄົນໄທຮູ້ວ່າພວກເຂົາເກີດມາມີຊີວິດ. ຊີວິດນີ້ ກຳ ລັງທຸກທໍລະມານ ເກີດມາ, ຕ້ອງໄດ້ປະສົບກັບຄວາມທຸກທໍລະມານຢ່າງບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ. ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານສຸດທ້າຍແມ່ນຄວາມຕາຍ, ເຊິ່ງທຸກຄົນບໍ່ໄດ້ຍົກເວັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ ອຳ ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃດໆຕ້ອງໄປ. ຮູ້ສຶກແບບນີ້ ເຮັດໃຫ້ຄົນໄທຂອງພວກເຮົາ ເຖິງວ່າຈະມີຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ COVID-19 ທຸກໆຄົນສາມາດອົດທົນໄດ້ດ້ວຍຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ, ຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງຈິດໃຈ, ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຸດທະສາສະ ໜາ. ພວກເຂົາບາງຄົນເຄີຍກິນເຂົ້າ. ມີສະຖານະພາບທີ່ບໍ່ດີ ສະເຫມີມີຄວາມສຸກແລະສະດວກສະບາຍ ແຕ່ເມື່ອ COVID - ມາເປັນຜູ້ຫວ່າງງານ, ຄອບຄົວກໍ່ອຶດຫິວ. ບໍ່ມີທັງເຂົ້າແລະອາຫານປາທີ່ຈະກິນແຕ່ລະຄາບ. ບາງຄົນ, ບາງຄອບຄົວ ອົດທົນຕໍ່ເຂົ້າແລະນ້ ຳ ໂດຍບໍ່ຈົ່ມ, ບໍ່ເປັນຕາຢ້ານ ເພາະເຂົ້າໃຈທັມມະ ພໍໃຈໃນການຕໍ່ສູ້ຢ່າງຍຸດຕິ ທຳ ຢ່າເຮັດຄວາມຊົ່ວ, ບໍ່ລັກຂະໂມຍ, ດັ່ງນັ້ນມີບາງຄົນ, ຫຼາຍຄົນ, ຫຼືໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມີ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍ. ໃນຂະ ໜາດ ຂອງ ໝົດ ມື້ ເພື່ອຊອກວຽກ ເຖິງສະຖານທີ່ທີ່ລາວໄດ້ເຮັດບຸນ, ເຊັ່ນວ່າວັດຕ່າງໆ ຊອກຫາສະຖານທີ່ທີ່ລາວແຈກຢາຍອາຫານເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແລະຄົນຂັດສົນ ແລະເມື່ອລາວໄດ້ວຽກ ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າຈ້າງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາແລະແມ້ແຕ່ໄດ້ຮັບເງິນ ຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ ຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຊ້, ປະຕິເສດທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າອາຫານການກິນ ເພາະວ່າຂ້ອຍສາມາດທົນທານໄດ້ ແຕ່ເປັນຫ່ວງຄອບຄົວ ເມຍຢູ່ເຮືອນ ເມື່ອຄອບຄົວກັບໄປຕອນແລງ, ເມຍຈະຂໍເຂົ້າ, ປາ, ແລະອາຫານ ສຳ ລັບພໍ່ບໍ? ຕົວເອງໄດ້ເດີນທາງໄປຊອກວຽກເພື່ອເຮັດຫຍັງແລະຫາເງີນມື້ ໜຶ່ງ ຫລືສອງມື້ແລະບໍ່ໄດ້ກິນຫຍັງເລີຍ. ຫຼາຍມື້ນີ້, ມື້ຄືນນີ້, ເມື່ອຄົນໄທດີໆແບບນີ້ ກຳ ລັງທຸກທໍລະມານ. ແຕ່ລາວບໍ່ລັກ, ລັກ, ເຮັດຜິດ, ຊອກວຽກ, ຊອກວຽກ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນວຽກທີ່ຊື່ສັດກໍ່ຕາມ. ຄົນໄທຄົນນີ້ຈະບໍ່ຍອມແພ້ແລະອົດທົນ. ນີ້ແມ່ນຄຸນງາມຄວາມດີຂອງສັນຕິພາບ. ຂອງຄວາມບໍລິສຸດທີ່ຄົນໄທເຮັດໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນປະຈຸບັນ ເຊິ່ງແມ່ນເວລາທີ່ໂລກຮູ້ມັນ, ມັນຈະຮຽນແບບຄົນໄທແລະຕິດຕາມ ຍົກຕົວຢ່າງ ແມ່ນແຕ່ຄົນໃນໂລກຂອງ COVID-19 ໃນທຸກມື້ນີ້ກໍ່ອາດຈະເປັນຕົວຢ່າງຂອງໄທ. ເພື່ອເອົາຊະນະ COVID

..

 (2. ) ຄົນໄທມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ເຫັນອົກເຫັນໃຈໃນຄວາມທຸກຂອງຄົນອື່ນ, ສາມັກຄີ, ຮັກແພງ, ບໍ່ປະຖິ້ມກັນແລະກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານໄທໃນປະຈຸບັນນີ້ມີຫລັກ ທຳ ດ້ານສິນ ທຳ ສິ່ງນັ້ນບໍ່ໄດ້ປະຖິ້ມປະຊາຊົນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສະນັ້ນ, ມັນມີໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນເປັນບາງຄັ້ງຄາວ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ພຽງພໍກັບລັດຖະບານຫລືປະເທດໃດທີ່ບໍ່ມີເງິນພຽງພໍທີ່ຈະໃຊ້ຈ່າຍໃນການລ້ຽງເພື່ອຄົນຫລາຍສິບພັນລ້ານຄົນ. ແຕ່ລະຄົນ, ທົ່ວໂລກ. ຂ້ອຍຕ້ອງຊ່ວຍຕົວເອງ ໄປດ້ວຍຄວາມອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ ແຕ່ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ປະຖິ້ມມັນໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍທີ່ສຸດ. ນັ້ນແມ່ນ, ຊ່ວຍປະຢັດຄົນທີ່ຕາຍຈາກການຕາຍ, ຊ່ວຍຄົນທີ່ບໍ່ຕ້ອງກິນກ່ອນ. ຜູ້ທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ, ພິຈາລະນາ. ຕໍ່ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກກວ່າພວກເຮົາ, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ. ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມເມດຕາສົງສານເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເຮັດໃຫ້ລາວສູນເສຍຈິດໃຈຄົນ ໜຶ່ງ, ອິດສາ ການແກ້ແຄ້ນຈະລົບກວນເຊິ່ງກັນແລະກັນຈົນກ່ວາການຕໍ່ສູ້ເພື່ອເອົາຊະນະ COVID-19 ທີ່ຂີ້ຮ້າຍ. ຮ່ວມກັນສຸດທ້າຍ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ ຈະກັບມາຮັກກັນຢ່າງເລິກຊຶ້ງຫຼັງຈາກທີ່ພ່າຍແພ້ຂອງ COVID.

..

 (3. ) ບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານຫລືອົງກອນທຸລະກິດຂະ ໜາດ ໃຫຍ່, ໂຮງງານໄທ, ສູນອາຊີບຂອງປະຊາຊົນ ຍັງຮູ້ບັນຫາຂອງຄົນໄທຢູ່ ຮູ້ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນໄທວ່າພວກເຂົາຊື່ສັດແລະສະຫງົບສຸກ, ພວກເຂົາພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອຊ່ວຍຄົນໄທ, ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງພວກເຮົາ, ໃຫ້ມີວຽກເຮັດ. ການກິນສາມາດຢູ່ເພື່ອ ດຳ ລົງຊີວິດເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ, ເຖິງແມ່ນວ່າອົງກອນໄດ້ປັບຕົວເຂົ້າກັບການຢູ່ລອດ, ເຊັ່ນວ່າຄ່າແຮງງານຫຼຸດລົງ. ໄດ້ເຮັດໃນແບບທີ່ເປັນມິດ ຢ່າຄິດວ່າຈະໄດ້ປຽບໃນເວລາທີ່ທຸກຍາກຄືແນວນີ້ ຈະສາມາດຍ່າງໄປ ນຳ ກັນໄດ້ ສ້າງຄວາມ ສຳ ພັນໃນຮູບແບບຄວາມທຸກທໍລະມານແລະຄວາມສຸກຮ່ວມກັນ ແລະຮັດ ແໜ້ນ ມິດຕະພາບໃຫ້ກັນແລະກັນຍິ່ງກວ່າເກົ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍໄດ້ຕ່ ຳ ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ມັນກໍ່ຍັງມີຈິດໃຈທາງສິນ ທຳ ເຊັ່ນກັນ. ຈົນກ່ວາພວກເຂົາເອົາຊະນະ COVID. ພວກເຮົາພ້ອມກັນຈະກາຍເປັນຄົນຮັ່ງມີອີກຄັ້ງ.

..

 (4. ) ຄົນຮັ່ງມີມີເງິນຫຼາຍແລະມີເງິນເພີ່ມ. ຫຼືບ່ອນທີ່ມີ ຈຳ ນວນເງິນຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງເສດຖະກິດທີ່ພຽງພໍກັບຄວາມພຽງພໍ ຄວນຈະໄດ້ມາເພື່ອຈື່ຄວາມຈິງ ນັ້ນແມ່ນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ ສັງຄົມຕ້ອງແມ່ນສັງຄົມ, ນັ້ນແມ່ນ, ຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດຢູ່ຄົນດຽວ. ອັນຕະລາຍທີ່ມັນບໍ່ ທຳ ລາຍໃຜ. ແຕ່ມັນກໍ່ຖືກ ທຳ ລາຍໃນສັງຄົມທັງ ໝົດ. ສະນັ້ນ, ຈົ່ງເອົາສ່ວນທີ່ເກີນກວ່າທີ່ຈະອອກມາຊ່ວຍເຫລືອຄົນທຸກຍາກ. ຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດຍືນຍົງ ເພື່ອຢູ່ຮ່ວມກັນ ໃຫ້ທານແກ່ຄົນຍາກ, ໂດຍບໍ່ມີການ ໂດຍການຄິດຕາມຫຼັກການທາງພຸດທະສາສະ ໜາ ທີ່ແມ່ນແຕ່ຄົນທີ່ເຄັ່ງຄັດໂດຍບໍ່ມີມື້ນີ້ ມື້ ໜຶ່ງ ໃນອະນາຄົດອາດຈະແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງຕື້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂລກຂອງພວກເຮົາພໍໃຈໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນຈະເປັນສາເຫດຂອງຄວາມຮັກ, ຄວາມເມດຕາ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີແລະມິດຕະພາບຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ການເບິ່ງບັນຫາຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດດ້ວຍວິທີທີ່ເປັນເອກະລາດ ແລະຄິດເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງກັບໃຈແລະຫົວໃຈຂອງຄົນເຮົາ ຢ່າງດຽວກັນ ນີ້ແມ່ນວິທີການທີ່ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີພ້ອມກັນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ມີຈິດໃຈ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນແບບນີ້. ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີຈະປາກົດຫຼາຍກວ່າຄວາມຄາດຫວັງແລະຄວາມຄາດຫວັງ.

..

(5. ) ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງລັດແລະສາທາລະນະສຸກ ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ້ອງກັນແລະປິ່ນປົວ ຕໍ່ສູ້ກັບ COVID ໂດຍກົງ ນັ້ນແມ່ນນັກຮົບຂອງຊາດປະຊາຊົນພວກເຮົາທຸກວັນນີ້. ຜູ້ທີ່ມີ ໜ້າ ທີ່ປົກປ້ອງປະເທດຈາກສັດຕູຜູ້ຮຸກຮານ ຄືກັບທະຫານໂດຍກົງ ນັ້ນ​ຫມາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ເຂົ້າໃກ້ສັດຕູດ້ວຍວິທີທີ່ເປັນສັດຕູ, ໃຫ້ຊີວິດຂອງເຈົ້າ ໜີ. ເຊິ່ງທະຫານລຸ້ນນີ້ ກຳ ລັງຕໍ່ສູ້ທົ່ວໂລກ ແຕ່ ສຳ ລັບປະເທດໄທເອງ ແຊບ ເປັນຜູ້ມີ ອຳ ນາດ ມີຄວາມສະຫຼາດແລະຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ສູ້. ຈົນກ່ວາສັດຕູຢຸດຕິການມີຢູ່ໃນມື້ນີ້, ແລະວ່າພວກເຂົາເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຕໍ່ຄົນປ່ວຍ ແລະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຢ່າງເຂັ້ມງວດ ອີງຕາມທິດສະດີແລະຍຸດທະສາດ ຍຸດທະວິທີການສູ້ຮົບເພື່ອເອົາຊະນະໄວຣັສທີ່ຊົ່ວຮ້າຍນີ້. ປະກົດວ່າໄທແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນໂລກທີ່ເອົາ COVID ອອກ. ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເອົາຊະນະ Covid, ໃນເວລາທີ່ຄົນໄທ? ທົ່ວປະເທດໄທຈະມີຄວາມສຸກຮ່ວມກັນຄືກັບວ່າໄຊຊະນະຂອງຊີວິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ພ້ອມກັນ. ແລະທົ່ວໂລກເມື່ອເບິ່ງຕົວຢ່າງຂອງໄທ, ຮຽນແບບໄທ, ມັນຈະຄືກັນກັບປະເທດໄທ ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ຢຸດ COVID-19 ແລະສືບຕໍ່ຮ່ວມກັນໃນການພິຊິດສຸດທ້າຍແລະເດັດຂາດ, ມັນຈະໄດ້ຮັບຜົນຄືກັນກັບປະເທດໄທໃນໂລກ ແລະນັ້ນແມ່ນມັນໂລກໄດ້ຊະນະສົງຄາມຈາກຄົນຕ່າງດ້າວ.

..

 ນັ້ນແມ່ນໂລກທີ່ຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະແລະໄດ້ຮັບກຽດແລະກຽດຕິຍົດທີ່ສູງທີ່ສຸດ. ແລະທັງ ນຳ ພາໂລກໄປສູ່ສະພາບທີ່ງຽບສະຫງົບ, ການຊ່ວຍເຫຼືອແລະການບັນເທົາທຸກຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ມັນໄດ້ເຂົ້າສູ່ສະພາບທີ່ງຽບສະຫງົບ, ບໍ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນທຸກຢ່າງ, ແລະຄວາມສະຫງົບສຸກໃນຈິດໃຈ. ທົ່ວໂລກຮ່ວມກັນ ໂລກທັງ ໝົດ ຈະຢຸດການເຄື່ອນໄຫວໄປໄລຍະ ໜຶ່ງ. ທັງນີ້ກໍ່ຍ້ອນການ ທຳ ລາຍ COVID-19, ມັນມາສູ່ໂລກແຫ່ງຄວາມສຸກ, ຄວາມສະອາດ, ຄວາມສະຫງົບສຸກ, ຮ່ວມກັນໃນທົ່ວໂລກ, ແລະໄປຕາມເສັ້ນທາງນິກາຍໃນເວລາດຽວກັນໃນທົ່ວໂລກເນື່ອງຈາກການກະ ທຳ ທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຂອງ COVID-19. ໄປສູ່ເສັ້ນທາງ Nirvana ໃນເວລາດຽວກັນທົ່ວໂລກ. ສະນັ້ນຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນໄທຈົ່ງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນຕໍ່ສູ້ດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີ. ດ້ວຍຄວາມອົດທົນທີ່ທົນບໍ່ໄດ້ ສູ້ເພື່ອຊີວິດ ເພື່ອເອົາຊະນະສັດຕູທີ່ເປັນສັດຕູຈາກຊ່ອງທາງນອກນີ້ COVID-19, ແລະເມື່ອໂລກໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງຂອງພວກເຮົາ, ເລີ່ມຕົ້ນ ດຳ ເນີນຊີວິດຕາມແບບທີ່ພວກເຮົາ ດຳ ລົງຊີວິດ ແລະເຂົ້າຮ່ວມການຕໍ່ສູ້ແລະມີຄວາມສາມັກຄີກັນທົ່ວໂລກ ສູ້ຊົນປົກປ້ອງໂລກຈາກສັດຕູນອກໂລກ. ໃນທີ່ສຸດໂລກຈະຊະນະແລະແນ່ນອນວ່າໂລກຈະຈື່ປະເທດໄທເປັນຕົວຢ່າງເບື້ອງຕົ້ນ, ແລະນັ້ນແມ່ນສູນແຫ່ງຄວາມດີ, ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ແລະຄຸນງາມຄວາມດີອັນສູງສົ່ງອີງຕາມຄວາມຈິງ Noble ທີ່ໂລກຈະປະທັບໃຈແລະທ່ອງທ່ຽວ. ເພື່ອສະແຫວງຫາຄວາມສະຫງົບສຸກໃນປະເທດໄທໃນອະນາຄົດ ສິ່ງຂອງໄທໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຫ້ງອອກເລີຍ ຍ້ອນການປະພຶດຂອງພວກເຂົາ ການຕໍ່ສູ້ໃນແບບ Dharma ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຸດທະເຈົ້າໄດ້ສອນໃຫ້ປະເທດໄທ, ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຝຶກຊ້ອມໃນທຸກວັນນີ້ແລະດຽວນີ້. Unbearably ຢ່າງລະອຽດ ຈົນກ່ວາທ່ານສາມາດຊະນະໃນຕອນທ້າຍຂອງການສູ້ຮົບ COVID-19 ກຳ ຈັດສັດຕູ, ສັດຕູຕ່າງດ້າວຫາຍໄປຈາກໂລກຂອງພວກເຮົາ.

..

ນັ້ນແມ່ນໂລກພວກເຮົາຈະພົບເຫັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ. ນຳ ໄປສູ່ສະພາບທີ່ງຽບສະຫງົບ ໂລ່ງໃຈທີ່ສຸດ ມາຮອດສະພາບຄວາມງຽບສະຫງົບແລະສະຫງົບງຽບ, ໂດຍບໍ່ມີຄວາມກັງວົນໃຈທັງ ໝົດ ໄດ້ພົບເຫັນສະພາບຂອງຈິດວິນຍານ, ສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບທີ່ຈະແຈ້ງແລະບໍ່ສະອາດ, ອັນໃດກໍ່ຕາມແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບສຸກ ທົ່ວໂລກຮ່ວມກັນ ໂລກທັງ ໝົດ ຈະຢຸດການເຄື່ອນໄຫວໄປໄລຍະ ໜຶ່ງ. ເນື່ອງຈາກການລະລາຍຂອງ COVID-19, ມັນແມ່ນສະພາບທີ່ງຽບສະຫງົບ, ສະຫງົບແລະບໍ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ. ແລະມີແຕ່ຄວາມສຸກ ສະຫງົບງຽບ ນັ້ນແມ່ນມັນ, ມາສູ່ໂລກຂອງເສັ້ນທາງຂອງ Nirvana ຮ່ວມກັນທົ່ວໂລກ. ທົ່ວໂລກຈະມາສູ່ດິນແດນທີ່ສະຫງົບສຸກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ຢາກໂລກ ໃໝ່ ທີ່ສົດໃສແລະສະຫງົບສຸກນີ້ ນັ້ນແມ່ນໂລກຂອງເສັ້ນທາງ. ຜູ້ຊາຍທີ່ສູງສົ່ງຂອງໂລກທັງ ໝົດ, ນັ້ນແມ່ນໂລກ Nirvana ໂດຍບໍ່ມີຄວາມບຽດບຽນທີ່ມີມາກ່ອນ. ໂລກທີ່ຄົນຊັ້ນສູງທັງ ໝົດ ເດີນທາງໄປ ໂລກແຫ່ງຄວາມທຸກທໍລະມານທັງ ໝົດ ມີແຕ່ຄວາມບໍລິສຸດ, ຄວາມສະບາຍ, ຄວາມສະອາດຕະຫຼອດການ. ອີງຕາມ ຄຳ ສອນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະພຸດທະເຈົ້າເອງ.

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

9. Srilanga-

1. Thai- 2. English-3. China-4. Hindi-5. Russia- 6. Arab-7. Indonesia-8. Loa –9. Srilanga-10.Vietnam-11. Cambodia- 12.Malaysia-13.Japan

COVIT-19 සමඟ ගනුදෙනු කිරීමෙන් පසු මිනිස් ලෝකයට තේජාන්විත ආලෝකය ගෙන එන තායිලන්තය මෙය විය හැකිය.
ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิต-19จบลงแล้ว

1.

ඒ සාධාරණ දේශපාලනය එය පදනම් විය යුත්තේ සියලු ජනයා අතර සමානව බලය බෙදා ගැනීම මත වන අතර, අප එක් අයිතියක්, එක් ඡන්දයක් යන නාමයෙන් බෙදාගෙන ඇති නමුත් එම රට සමාන විය යුත්තේ ජනතාව අතර පමණි. මිනිසුන් වහලුන් සිටින රට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදියෙකු මෙන් පාලනය කිරීමට නොහැකි විය හැකිය ඕනෑම ආකාරයක දේශපාලනයක් නිසා ගුණධර්මයක් නොමැති නම් එය ජනතාවට ද ප්‍රයෝජනවත් නොවනු ඇත, යම් ආකාරයක දේශපාලන සදාචාරයක් තිබේ නම්, ඕනෑම පාලන තන්ත්‍රයක් යහපතට හේතුව සහ බලපෑම තේරුම් ගනී ගුණවත් මහජනයාට ද හොඳ ප්‍රති results ල ලැබෙනු ඇත යහපත්කම, ධර්මය හෝ උතුම් සත්‍යය යන කාරණය සතුට, ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය පිළිබඳ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය වන බැවිනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ උගන්වා ඇති

2.

අද තායිලන්තය ඕනෑම ආකාරයක දේශපාලනයක් වනු ඇත. නමුත් අපි තායිලන්තයේ සිටින බව ලෝකයේ මාරාන්තික වෛරසයට එරෙහි සහයෝගීතාවයේ පරිශුද්ධ ගුණාත්මක පාලනයක් දැන් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වන බව එයින් ඇඟවෙයි. මෙය කළ හැකි ලෝකයේ එකම රට එයයි. මුළු ලෝකයම උදාහරණයක් ලෙස ගන්නේ එයයි. තායි මහජන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ආකෘතියක් ගන්න තායිලන්තයේ පරිපාලනය තම රටේ COVID-19 වැළැක්වීමට යාම බලා සිටින්නේ මෙම රෝගයට එරෙහි එන්නත් පිළිබඳ පර්යේෂණ සඳහා පමණි නමුත් තායිලන්තයම මේ කාරණයේ ඇති ප්‍රමුඛතාවය ගැන සිතීමට අවශ්‍ය නැත නමුත් මෙම COVID තවමත් තායිලන්තයේ ඉලක්කයක් බව පැහැදිලි විය යුතුය. ඒ නිසා අපි සටන් කළ යුතුයි ඒක පේන විදියට අපගේ අරගලය සෑම විටම ගුණවත් වී ඇත, එනම් තායි ජනතාවගේ සෑම පන්තියකම සම්බන්ධතාවය. සහෝදරත්වය සමඟ එනම්, සියලු තායි ජාතිකයන් සහෝදර සහෝදරියන් හෝ සියලු relatives ාතීන් වන බැවින් අපට සතුරන් අඩුය. මිත්රශීලී ඇත්ත වශයෙන්ම, මේ අවස්ථාවේ දී, ඔවුන්ගේ දුක් වේදනා බෙදාගන්නා සියලු මිතුරන් සියලු දේශයේ සතුට බෙදා ගනී

3.

අපේ දේශපාලනය නොසලකා සියලු තනතුරු නමුත් තායි ජනතාව, අපට මේ ධර්මය ඇත සතුරාට එරෙහිව සටන් කිරීමට හා පරාජය කිරීමට ඇසුරෙන් සහ අද කොරොන වයිරස් මෙය සැබවින්ම අභ්‍යවකාශයේ ව්‍යසනයකි. එහි අරමුණ මුළු ලෝකයම විනාශ කිරීමයි එය සම්පූර්ණයෙන්ම අවුල් සහගතය අපි ඉන්නේ පිටසක්වල යුද්ධයක. සෑම දිනකම දිනකට මිනිසුන් 3-4 ක් මිය යති, නමුත් තායිලන්තයේ, COVID උපතේ සිටම එය ප්‍රශංසනීය ලෙස ආරක්ෂා කිරීමට අපට හැකි විය. මිය ගියේ 58 දෙනෙකු පමණි. අද (2020 අගෝස්තු 29) මුළු ලෝකයම මළ සිරුරු 841,290 ක් දක්වා මියගොස් ඇති අතර තවමත් අඩුවී නැතත්, මෙය සැබවින්ම සහභාගිකමකි. නරක වෛරසයට එරෙහිව සටන් කිරීමට අප භාවිතා කරන තායි ක්‍රම මොනවාද? ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සිට ලෝකයේ අනෙකුත් රටවලට ආදර්ශයකි. සුපිරි බලය පවා මම නිතරම බලාගෙන හිටියා ඔහු සෑම විටම ප්රශංසා කර ඇති පරිදි අපට අහිමි වීමට අවශ්‍ය නැත අවසානයේදී, COVID පරාජය විය, අපට ලෝකය අහිමි විය, අපට මේ ලෝකයෙන් පිටත යුද්ධය ජය ගැනීමට සිදු විය. සහ පසුව ලොව පුරා ජනයා තායිලන්තය නැරඹීමට පැමිණෙනු ඇත. මට එය ලබා ගත නොහැක

තායි ජනතාව ආදර්ශයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි සෑම විටම තායි ජනතාවගේ පැවැත්ම වූ ධර්මය සමාජය සඳහා ජාතික බුද්ධාගමක් ඇති බැවින්, එනම්

4.

 (1.) තායි ජනතාව දන්නවා ඔවුන් ජීවතුන් අතර සිටින බව. මේ ජීවිතය දුක් විඳිනවා උපත ලැබුවහොත්, නිමක් නැති දුක් විඳිය යුතුය. අන්තිම දුක්විඳීම මරණයයි, එය කිසියම් විශාල බලයකට යා යුතු වුවත්, සෑම කෙනෙකුම නිදහස් නොකරයි. මේ වගේ දැනෙනවා අපේ තායි ජනතාව සාදන්න COVID-19 හි ආර්ථික බලපෑම නොතකා බුද්ධ ධර්මය පිළිබඳ දැනුමෙන් ආවේනික වූ සෑම කෙනෙකුටම ප්‍රීතිය, සැනසීම, විඳදරාගැනීම විඳදරාගත හැකිය. ඔවුන්ගෙන් සමහරක් කෑමට පුරුදුව සිටියහ. උසස් තත්වයක් ලබා ගන්න සෑම විටම සතුටින් හා සුවපහසු වීම COVID රැකියා විරහිත වූ විට මුළු පවුලම කුසගින්නේ සිටියහ. සෑම ආහාර වේලක්ම අනුභව කිරීමට බත් හා මාළු ආහාර පවා නොමැත. සමහර අය, සමහර පවුල් පැමිණිලි නොකර සහල් සහ ජලය විඳදරාගන්න මොකද ධර්මය තේරුම් ගන්න සාධාරණ ලෙස සටන් කිරීමෙන් සෑහීමකට පත්වේ නපුර නොකරන්න, සොරකම් නොකරන්න, එබැවින් සමහරු, බොහෝ අය හෝ ඇත්ත වශයෙන්ම බොහෝ දෙනෙක් සිටිති මුළු දවසේ ප්‍රමාණයට රැකියාවක් සොයා ගැනීමට පන්සල් වැනි කුසලතා ඇති තැනට යන්න දුප්පතුන්ට සහ අගහිඟකම් ඇති අයට උපකාර කිරීම සඳහා ඔහු ආහාර බෙදා හරින ස්ථානය සොයා ගැනීම ඔහුට රැකියාවක් ලැබුණු විට ඔබට කළ හැකි ඕනෑම දෙයක් වැටුප් ගැන කිසිසේත්ම තැකීමක් නොකරන අතර දැනටමත් යම් මුදලක් පවා ලබාගෙන ඇත භාවිතා කිරීමට අකමැති, කෑමට ආහාර සඳහා ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න මට ඉවසිය හැකි නිසා නමුත් පවුල ගැන කනස්සල්ලට පත්ව සිටී නිවසේ බිරිඳ පවුලේ අය සවස් වරුවේ ආපසු යන විට බිරිඳ බත්, මාළු සහ ආහාර ඉල්ලයිද? මම ඕනෑම දෙයක් කිරීමට රැකියාවක් සොයා දිනක් හෝ දෙකක් මුදල් උපයා ගැනීමට ගිය අතර කිසිවක් අනුභව නොකළෙමි. හොඳ තායි ජනතාව දුක් විඳින විට අද සහ අද රාත්‍රියේ බොහෝ දෙනෙක්. එහෙත් ඔහු කිසියම් අවංක වැඩක් වුවද සොරකම් කිරීම, සොරකම් කිරීම, වැරදි කිරීම, රැකියාවක් සොයා ගැනීම, රැකියාවක් සොයා ගැනීම නොකරයි. මෙම තායි ජනතාව අත් නොහරින අතර ඉවසිලිවන්ත වනු ඇත.මෙම සාමයේ ගුණාංගයයි. අද තායි ජනතාව ප්‍රායෝගිකව කරන අහිංසකකම ගැන ලෝකය දන්නා විට එය තායි ජනතාව අනුකරණය කර අනුගමනය කරනු ඇත උදාහරණයක් ලෙස ගන්න අද COVID-19 ලෝකයේ මිනිසුන් පවා තායි ආදර්ශය ගනු ඇත. COVID ජය ගැනීමට

5.

 (2.) තායි ජනතාව දයානුකම්පිත, අන් අයගේ දුක් වේදනා ගැන දයානුකම්පිත, සමගිය, ආදරය සහ නොසලකා හැරීම නොවේ. තායි රජයට දැන් ගුණධර්ම පිළිබඳ මූලධර්ම තිබුණත් එමඟින් ජනතාව දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දීම අත්හරින්නේ නැත එබැවින් වරින් වර මිනිසුන්ට උපකාර කිරීමේ ව්‍යාපෘති තිබේ, නමුත් එය ප්‍රමාණවත් නොවේ.එය මිලියන ගණනක ජනතාව පෝෂණය කිරීම සඳහා වියදම් කිරීමට තරම් රජයකට හෝ රටකට ප්‍රමාණවත් මුදල් නොමැත. සෑම පුද්ගලයෙකුම, මුළු ලෝකයම. මට මටම උදව් කළ යුතුයි සියලු ඉවසීමෙන් අවසානය දක්වා යන්න එහෙත් ආන්ඩුව එය අතහැරියේ නැත. I.e. තමන්ටම උදව් කළ හැකි අය එය සලකා බලන්න. අපට වඩා දුප්පත් අයට ඔවුන් බේරාගෙන ඇත. එකිනෙකා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ප්රති ult ලය කෙනෙකුගේ මනස හා ඊර්ෂ්‍යාව නැති කර ගැනීම දරුණු COVID-19 තර්ජනය සමඟ සටන් කරන තෙක් පළිගැනීම එකිනෙකාට බාධා කරයි. එකට මේ මිනිස්සු කොවිඩ්ගේ පරාජයෙන් පසු නැවත ගැඹුරින් ආදරය කරයි

6.

 (3.) සමාගම්, වෙළඳසැල් හෝ විශාල ව්‍යාපාරික සංවිධාන, තායි කර්මාන්තශාලා, පුද්ගලයන්ගේ වෘත්තීය මධ්‍යස්ථාන තායි ජනතාවගේ ගැටලුව තවමත් දන්නවා තායි ජනතාව අවංක හා සාමකාමී බව ඔවුන්ගේ ජීවන රටාව දැනගෙන ඔවුන් අපේ තායි ජනතාවට, අපේ කම්කරුවන්ට රැකියාවක් ලබා ගැනීමට උදව් කිරීමට අපේ උපරිමය කරති. වැටුප් අඩු කිරීම වැනි සංවිධානය නොනැසී පැවතීමට අනුගත වී සිටියද ආහාර ගැනීම ජීවත්වීම සඳහා ජීවත් විය හැකිය. මිත්රශීලී ආකාරයකින් සිදු කරන ලදී මෙවැනි දරිද්‍රතාවයේ දී වාසි ලබා ගැනීමට නොසිතන්න එකට ඇවිදින්න පුළුවන් වේවි ඒකාබද්ධ දුක් වේදනා හා සතුට ලෙස සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගන්න තවද එකිනෙකා සමඟ මිත්‍රත්වය වැඩි දියුණු කිරීම ආදායම අඩු වුවද එයට සදාචාරාත්මක මනසක් ද ඇත. ඔවුන් COVID ජය ගන්නා තුරු. අපි දෙන්නා නැවත ධනවත් වෙමු.

7.

 (4.) ධනවත් පුද්ගලයින්ට විශාල මුදලක් සහ අමතර මුදල් තිබේ. නැතහොත් ප්‍රමාණවත් තරම් ආර්ථික අතිරික්තයක් ඇති තැන සත්‍යය මතක තබා ගත යුතුව තිබුණි අපේ සමාජය සමාජය සමාජයක් විය යුතුය, එනම් මිනිසුන්ට තනිව ජීවත් විය නොහැක. එය කිසිවෙකු විනාශ නොකරන අන්තරාය. නමුත් එය සමස්තයක් ලෙස සමස්ත සමාජයකම විනාශ විය. එමනිසා, දුප්පතුන්ට උපකාර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි කොටසක් ගන්න. ජීවිත පවත්වා ගැනීමට උදව් කරන්න එකට ජීවත් වීමට අමාරු, නැති අයට දානය දෙන්න අද නැති දැඩි මිනිසුන් පවා බුද්ධාගමේ මූලධර්මයට අනුව සිතීමෙන් අනාගතයේ එක් දිනක් අපගේ ලෝකය එකවර සතුටු කිරීමට බුදුරජාණන් වහන්සේ විය හැකිය, එය ආදරය, කරුණාව, මිත්‍රත්වය සහ මිත්‍රත්වය පුළුල් කිරීමට හේතුව වනු ඇත. රටේ ජනතාවගේ ගැටලු ස්වාධීනව බැලීම කෙනෙකුගේ මනසින් හා හදවතින්ම උපකාර කිරීමට සිතන්න සම්පූර්ණයෙන්ම එකම බලවේගවලට බැඳීමට, ආත්මයක් ඇති කර ගැනීමට, එකිනෙකාට මේ ආකාරයෙන් උදව් කිරීමට අපි එකට එකමුතුව සටන් කළෙමු හොඳ ප්‍රති results ල බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා බලාපොරොත්තු වේ.

8.

(5.) රාජ්යයේ සහ මහජන සෞඛ්යයේ පැත්තෙන් වැළැක්වීම සහ ප්රතිකාර කිරීම සඳහා වගකිව යුතු අය COVID සමඟ කෙලින්ම සටන් කරන්න අද අපේ ජනතාවගේ ජාතියේ රණශූරයා එයයි. සතුරු ආක්‍රමණිකයන්ගෙන් රට ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම ඇත්තේ කාටද? කෙලින්ම සොල්දාදුවෙක් වගේ ඒ කියන්නේ සතුරු ආකාරයකින් සතුරාට සමීප වන්න, එයට ජීවය දෙන්න. මේ පරම්පරාවේ සොල්දාදුවන් ලොව පුරා සටන් කරයි නමුත් තායිලන්තයටම රසවත් තරම් බලවත් බුද්ධිය සහ සටන් කිරීමේ හැකියාව ඇත. අද සතුරා නැති වී යන තුරු සහ ඔවුන් රෝගීන්ට කරුණාවෙන් වැඩ කරන තුරු නීති රීති දැඩි ලෙස අනුගමනය කිරීම න්‍යාය හා උපාය මාර්ගයට අනුව මෙම නපුරු වෛරසය පරාජය කිරීමට සටන් උපක්‍රම. COVID ඉවත් කරන ලෝක වලින් එකක් තායිලන්තය බව පෙනේ. අපි කොවිඩ් පරාජය කළ විට, තායි ජනතාව කවදාද? මුළු තායිලන්තයම එකට සතුටින් සිටිනු ඇත. මුළු ලෝකයම තායිලන්තය අනුකරණය කරමින් තායිලන්තය දෙස බලන විට එය තායිලන්තයට සමාන වනු ඇත COVID-19 ආරම්භ නමුත් නතර කරයි අවසාන සහ නිරපේක්ෂ ජයග‍්‍රහණය තුළ එකට ඉදිරියට යන්න, එය ලෝකයේ තායිලන්තයට සමාන ප‍්‍රති results ල ලබා දෙනු ඇත ලෝකය පිටසක්වල ජීවීන්ගෙන් යුද්ධය ජයගෙන ඇත.

9.

 ගෞරවය සහ යහපත, ඉහළම ගෞරවය දිනා ගැනීමට හා ලැබීමට ලෝකය එයයි. මේ දෙකම ලෝකය සන්සුන්, ගැඹුරු සහනයක් සහ ගැඹුරු සහනයක් කරා ගෙන යයි එය සන්සුන් තත්වයකට පැමිණ ඇත, සෑම දෙයක් ගැනම කරදර නොවන්න, ගැඹුරු මනසේ සාමය. මුළු ලෝකයම එකට මුළු ලෝකයම ටික වේලාවක් ගමන් කිරීම නවත්වනු ඇත. මෙයට හේතුව COVID-19 විනාශ වීම නිසා එය මුළු ලෝකය සමඟම සතුට, පිරිසිදුකම, සාමය හා ලොව පුරා එකවර නිර්වාණ මාවතට පැමිණ ඇත. COVID-19 හි නපුරු ආශාවන් නිසාය. ලොව පුරා එකවර නිර්වාණ මාවතට. අත් නොහැර ඉවසීමෙන් ජීවිතය වෙනුවෙන් සටන් කරන්න මෙම සතුරු සතුරා අභ්‍යවකාශයේ සිට පරාජය කිරීමට මෙම COVID-19, සහ ලෝකය අපගේ ආදර්ශය ලබා දුන් විට, අප ජීවත් වන ආකාරයට ජීවත් වීමට පටන් ගත්තා ලොව පුරා සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමේ සටනට එක්වන්න ලෝකයෙන් පිටත සතුරන්ගෙන් ලෝකය ආරක්ෂා කිරීමට ඉලක්කය. අවසානයේදී, ලෝකය ජය ගනු ඇති අතර, ඇත්ත වශයෙන්ම ලෝකය තායිලන්තය මූලික උදාහරණයක් ලෙස සිහිපත් කරනු ඇති අතර, එය යහපත්කමේ, දයානුකම්පාවේ සහ දිව්‍යමය ගුණධර්මයේ කේන්ද්‍රස්ථානය බව උතුම් සත්‍යයන්ට අනුව ලෝකය විශ්මයට පත් කර සංචාරය කරනු ඇත. අනාගතයේදී තායිලන්තයේ ගැඹුරු සාමයක් සෙවීම තායි දේවල් වියළීමකින් තොරව ඔවුන්ගේ හැසිරීම නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ තායිලන්තයට ඉගැන්වූ ධර්ම ශෛලියේ සටන, අපි අද පුහුණුවීම්වල යෙදී සිටින අතර දැන් තායිලන්තය සහ අපේ ලෝකය නොනවත්වා සටන් කළ යුතුය. දරාගත නොහැකි ලෙස කැපවීමෙන් COVID-19 සටනේ අවසානය ඔබට දිනා ගත හැකි වන තෙක් සතුරා ඉවත් කරන්න, පිටසක්වල සතුරන් අපේ පෘථිවියෙන් අතුරුදහන් වේ.

10.

ලෝකය එයයි. මීට පෙර කවදාවත් දැක නැති දේවල් අපට හමුවනු ඇත. සන්සුන් තත්වයකට මඟ පෙන්වීම දැඩි සහනයක් සෑම දෙයක් ගැනම කරදර නොවී සන්සුන් තත්වයකට පැමිණියේය ආත්මයේ තත්වය, පැහැදිලි හා අපවිත්‍ර හෘදය සාක්ෂියක්, ගැඹුරු සාමයක් ඇති ඕනෑම දෙයක් සොයාගෙන තිබේද? මුළු ලෝකයම එකට මුළු ලෝකයම ටික වේලාවක් ගමන් කිරීම නවත්වනු ඇත. COVID-19 විසුරුවා හැරීම නිසා එය සන්සුන්, සන්සුන් හා සෑම දෙයක් ගැනම කනස්සල්ලෙන් තොර තත්වයකි. සතුට පමණයි ගැඹුරු සන්සුන් එනම්, ලොව පුරා නිර්වාණ මාවත්වල ලෝකයට පැමිණීමයි. මුළු ලෝකයම සාමකාමී රටකට පැමිණෙනු ඇත. මේ නව, සාමකාමී, පිරිසිදු හා පිරිසිදු ලෝකයට කැමතියි මාර්ගයෙහි ලෝකය එයයි. මුළු ලෝකයේම උතුම් මිනිසා, එනම්, පූර්ව නිගමන රාගයකින් තොරව නිර්වාණ ලෝකය. සියලු වංශාධිපතීන් ගමන් කළ ලෝකයක් සියලු දුක් වේදනා සහිත ලෝකයක් සියලු සදාකාලයටම ඇත්තේ පිරිසිදුකම, සුවපහසුව සහ පිරිසිදුකම පමණි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් වලට අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේම ය.

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

10.Vietnam-

1. Thai- 2. English-3. China-4. Hindi-5. Russia- 6. Arab-7. Indonesia-8. Loa –9. Srilanga-10.Vietnam-11. Cambodia- 12.Malaysia-13.Japan

Đây có thể là Thái Lan, nơi sẽ mang lại ánh sáng huy hoàng cho thế giới loài người sau khi đối phó với Covit-19.
ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิต-19จบลงแล้ว

1.

Chính trị công bằng đó Nó phải dựa trên sự chia sẻ quyền lực giữa các dân tộc một cách bình đẳng, và chúng ta đã nhân danh một quyền, một lá phiếu, nhưng chỉ giữa những người dân thì quốc gia đó mới phải bình đẳng. Đất nước mà mọi người là nô lệ Có thể không thể quản lý như một chế độ dân chủ Vì bất kỳ loại chính trị nào Nếu không có đức Cũng có thể không có lợi cho dân, có đạo đức chính trị, chế độ nào hiểu nhân quả điều thiện. Vô vi Sẽ mang lại kết quả tốt cho công chúng Vì vấn đề đức hạnh hay Đạo pháp hay Đạo đế mới là vấn đề chính của hạnh phúc, thành công của cuộc đời. Điều mà Đức Phật đã dạy

2.

Thái Lan ngày nay sẽ là một loại hình chính trị. Nhưng chúng tôi đang ở Thái Lan Nó cho thấy một chế độ cai trị có phẩm chất thiêng liêng trong việc hợp tác chống lại loại virus nguy hiểm nhất trên thế giới hiện đang hoạt động tốt. Đó là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể làm được điều này. Đó là điều mà cả thế giới lấy làm ví dụ. Lấy mô hình y tế công cộng của Thái Lan Chính quyền Thái Lan Đến nước họ phòng chống COVID-19, họ chỉ còn chờ nghiên cứu về vắc xin phòng bệnh này. Nhưng chính Thái Lan Không cần phải nghĩ về sự nổi bật trong vấn đề này Nhưng phải rõ rằng COVID này vẫn là mục tiêu của Thái Lan. Vì vậy chúng ta phải chiến đấu Và khi nó chỉ ra rằng Cuộc đấu tranh của chúng tôi luôn mang tính nhân đức, đó là tình đồng đội của tất cả người dân Thái Lan. Với tình anh em Tức là tất cả người Thái đều là anh em, hoặc họ hàng với nhau nên chúng ta ít kẻ thù hơn. Chỉ thân thiện Tất nhiên, lúc này, tất cả những người bạn cùng chung đau khổ, chia sẻ hạnh phúc ở hầu khắp đất

3.

Tất cả các vị trí, bất kể chính trị của chúng tôi Nhưng người Thái, chúng ta có Pháp này Đó là về sự tương giao để chiến đấu và đánh bại kẻ thù, và ngày nay là Coronavirus Đây quả thực là một thảm họa từ ngoài không gian. Điều đó nhằm mục đích hủy diệt toàn bộ thế giới Và hoàn toàn rối loạn Chúng tôi đang ở trong một cuộc chiến tranh ngoài hành tinh. 3-4 vạn người chết mỗi ngày, nhưng ở Thái Lan, chúng tôi đã có thể ngăn chặn nó một cách đáng ngưỡng mộ kể từ khi COVID ra đời. Chỉ có 58 người chết. Trong khi cả thế giới đã chết ngày hôm nay (29/8/2020) tới 841.290 thi thể và vẫn chưa giảm, đây thực sự là sự thông công. Những phương pháp Thái Lan chúng tôi sử dụng để chống lại chính virus xấu Là tấm gương của các quốc gia khác trên thế giới kể từ Tổ chức Y tế Thế giới. Ngay cả bản thân siêu cường Tôi luôn theo dõi Như anh ấy đã luôn được khen ngợi Và chúng tôi không muốn thua Cuối cùng, COVID đã bị đánh bại, chúng tôi mất thế giới, chúng tôi phải chiến thắng cuộc chiến tranh ngoài thế giới này. Và sau Mọi người từ khắp nơi trên thế giới sẽ đổ xô đến thăm Thái Lan. Tôi không thể hiểu được

Và người dân Thái Lan đang làm gương Phật pháp luôn tồn tại của người Thái Vì có một Phật giáo quốc gia trong xã hội, tức là

4.

 (1.) Người Thái biết rằng họ được sinh ra để sống. Cuộc sống này là đau khổ Ra đời, phải gặp vô vàn đau khổ. Và đau khổ cuối cùng là cái chết không ai miễn trừ, dù là cường quốc nào cũng phải ra tay. Cảm giác như thế này Làm cho người Thái của chúng tôi Bất chấp tác động kinh tế của COVID-19 Mọi người đều có thể chịu đựng với niềm vui, sự thoải mái, sức chịu đựng vốn có của sự hiểu biết về Phật pháp. Một số người trong số họ đã từng ăn. Có một trạng thái xấu Luôn vui vẻ và thoải mái Nhưng khi COVID-thất nghiệp, cả gia đình chết đói. Cơm cá ăn từng bữa cũng không có. Một số người, một số gia đình Chịu đựng cơm và nước mà không phàn nàn, không điên cuồng Vì hiểu pháp Hài lòng khi chiến đấu công bằng Không làm điều ác, không trộm cắp, vì vậy có một số, nhiều người, hoặc thực tế, số lượng lớn. Ở quy mô của cả ngày Để tìm việc làm Đến nơi ông đã làm công đức, chẳng hạn như đền thờ Tìm nơi anh ấy phân phát thực phẩm để giúp đỡ người nghèo và người khó khăn Và khi anh ấy có một công việc Bất cứ điều gì bạn có thể làm Không quan tâm đến tiền lương và thậm chí đã có một số tiền Không sẵn sàng sử dụng, từ chối trả tiền cho thức ăn để ăn Bởi vì tôi có thể chịu đựng Nhưng lo lắng cho gia đình Vợ ở nhà Cả nhà đi tối về, vợ có đòi cơm, cá, đồ ăn cho bố không? Bản thân đi kiếm việc làm gì cũng kiếm được tiền ngày một ngày hai mà chẳng ăn nhập gì. Bao nhiêu hôm nay, đêm nay, khi những người Thái tốt bụng như thế này mới khổ. Nhưng anh ta không ăn cắp, ăn cắp, phạm sai lầm, tìm việc làm, tìm việc làm, cho dù đó là bất kỳ công việc lương thiện nào. Người Thái sẽ không bỏ cuộc và kiên nhẫn, đây là đức tính của hòa bình. Về sự hồn nhiên mà người Thái làm trong thực tế ngày nay Mà thế giới khi biết sẽ bắt chước người Thái Lấy làm ví dụ Ngay cả những người trên thế giới về COVID-19 ngày nay có lẽ cũng sẽ lấy ví dụ của Thái Lan. Để vượt qua COVID

5.

 (2.) Người Thái có lòng nhân ái, từ bi trước nỗi khổ của người khác, đoàn kết, yêu thương, không bỏ nhau. Mặc dù chính phủ Thái Lan ngày nay có những nguyên tắc về đạo đức Điều đó không bỏ rơi người dân chịu khó Vì vậy, thỉnh thoảng vẫn có những dự án để giúp đỡ người dân nhưng vẫn chưa đủ, chính phủ hay quốc gia nào cũng không có đủ tiền để nuôi hàng chục nghìn triệu người. Mỗi người, cả thế giới. Tôi phải tự giúp mình Đi với tất cả sự kiên nhẫn đến cùng Nhưng chính phủ đã không bỏ rơi nó bằng cách giúp đỡ những người gặp khó khăn trước tiên. Tức là cứu người sắp chết, cứu người không có ăn trước. Ai có thể giúp mình thì cân nhắc nhé. Đối với những người nghèo hơn chúng ta, họ đã được giải cứu. Dẫn đến lòng trắc ẩn cho nhau Làm cho anh ta mất trí và ghen tị Sự báo thù chia rẽ lẫn nhau cho đến khi chiến đấu chống lại mối đe dọa COVID-19 khủng khiếp. Cuối cùng bên nhau Những người này Sẽ trở lại yêu sâu sắc sau thất bại của COVID.

6.

 (3.) Các công ty, cửa hàng hoặc tổ chức kinh doanh lớn, nhà máy Thái Lan, trung tâm nghề nghiệp của con người Vẫn biết vấn đề của người Thái Biết được lối sống của người Thái thật thà, hiền hòa, họ làm hết sức mình để giúp người Thái, những người lao động của chúng ta có việc làm. Ăn có thể sống để sống để tồn tại, ngay cả khi tổ chức đã thích nghi để tồn tại, chẳng hạn như giảm lương. Được thực hiện một cách thân thiện Đừng nghĩ lợi dụng những lúc nghèo khó như thế này Sẽ có thể đi cùng nhau Tạo ra một mối quan hệ dưới hình thức cùng đau khổ và hạnh phúc Và nuôi dưỡng tình bạn với nhau nhiều hơn nữa Ngay cả khi thu nhập thấp, nó cũng có đạo đức. Cho đến khi họ vượt qua COVID. Cùng nhau chúng ta sẽ trở nên giàu có trở lại.

7.

 (4.) Người giàu có nhiều tiền, dư dả. Hoặc nơi có một lượng kinh tế vượt quá mức đủ Nên nhớ ra sự thật Rằng xã hội của chúng ta Xã hội phải là xã hội, tức là con người không thể sống đơn độc. Sự nguy hiểm mà nó không tiêu diệt được một ai. Nhưng nó đã phá hủy trong một xã hội nói chung. Vì vậy, hãy dành phần vừa đủ để giúp đỡ người nghèo. Giúp duy trì cuộc sống Để tồn tại cùng nhau Bố thí cho những người khó khăn, không có Bởi suy nghĩ theo nguyên lý Phật giáo mà ngay cả những người khó tính ngày nay cũng không Một ngày nào đó trong tương lai có thể là Đức Phật làm hài lòng thế giới của chúng ta, đồng thời sẽ là nhân của tình yêu thương, lòng nhân ái, gia tăng tình bạn và tình bạn rộng rãi. Nhìn vấn đề của người dân đất nước một cách độc lập Và nghĩ về sự giúp đỡ theo cách phù hợp với tâm trí của một người Hoàn toàn giống nhau Đây là cách chúng tôi đã chiến đấu đoàn kết với nhau để hợp lực với tinh thần và lòng tốt để giúp đỡ lẫn nhau như thế này. Kết quả tốt sẽ xuất hiện nhiều hơn mong đợi và mong đợi.

 8.

(5.) Về phía nhà nước và sức khỏe cộng đồng Những người chịu trách nhiệm phòng ngừa và điều trị Chống lại COVID trực tiếp Đó là chiến binh của dân tộc ta ngày nay. Ai có nhiệm vụ bảo vệ đất nước khỏi giặc ngoại xâm Như một người lính trực tiếp Điều đó có nghĩa là Đến gần kẻ thù một cách thù địch, cho đi cuộc sống của bạn. Thế hệ binh lính này đang chiến đấu trên khắp thế giới Nhưng đối với chính Thái Lan Thú vị Như mạnh mẽ Có trí thông minh và khả năng chiến đấu. Cho đến khi kẻ thù không còn tồn tại ngày nay, và họ làm việc tử tế với người bệnh Và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc Theo lý thuyết và chiến lược Chiến thuật chiến đấu để đánh bại loại virus độc ác này. Có vẻ như Thái Lan là một trong những quốc gia loại bỏ COVID. Khi chúng ta đánh bại COVID, đó là người Thái khi nào? Cả đất nước Thái Lan sẽ cùng chung vui như thể cùng một lúc chiến thắng vĩ đại của cuộc đời. Và cả thế giới khi nhìn gương Thái Lan bắt chước Thái Lan thì cũng sẽ giống Thái Lan Bắt đầu nhưng dừng COVID-19 Và tiếp tục cùng nhau bước vào trận chung kết và chinh phục tuyệt đối sẽ nhận được kết quả như Thái Lan trên thế giới Thế giới đã chiến thắng trong cuộc chiến với người ngoài hành tinh.

9.

 Đó là thế giới để chiến thắng và nhận được danh dự và tốt đẹp, danh dự cao nhất. Và cả hai dẫn dắt thế giới đến trạng thái thanh thản, nhẹ nhõm và nhẹ nhõm sâu sắc Nó đã đi đến trạng thái bình tĩnh, không lo lắng về mọi thứ, và tâm hồn bình yên sâu sắc. Tất cả thế giới cùng nhau Cả thế giới sẽ ngừng chuyển động trong một thời gian. Điều này là do sự phá hủy COVID-19, nó dẫn đến một thế giới hạnh phúc, trong sạch, thanh thản và hòa bình với toàn thế giới, và dẫn đến con đường niết bàn đồng thời trên toàn thế giới do những đam mê xấu xa của COVID-19. Đến con đường Niết bàn đồng thời khắp nơi trên thế giới. Với sự kiên nhẫn không thể chịu nổi Chiến đấu cho sự sống Để đánh bại kẻ thù thù địch từ bên ngoài không gian COVID-19 này, và khi thế giới đã nêu gương của chúng ta, Bắt đầu sống theo cách chúng ta đang sống Và tham gia cuộc chiến để có được tình bạn trên toàn thế giới Nhằm mục đích bảo vệ thế giới khỏi kẻ thù bên ngoài thế giới. Cuối cùng, thế giới sẽ chiến thắng, và tất nhiên, thế giới sẽ nhớ đến Thái Lan như một tấm gương sơ khai, và đó là trung tâm của lòng tốt, lòng từ bi, và đức hạnh thiêng liêng, theo Đạo lý mà thế giới sẽ ấn tượng và du ngoạn. Để tìm kiếm hòa bình sâu sắc ở Thái Lan trong tương lai Đồ Thái mà không hề bị khô Do hành vi của họ Cuộc chiến đấu theo phong cách Pháp mà Đức Phật đã dạy cho Thái Lan, chúng ta đang thực hành ngày nay và bây giờ. Không thể chịu được Tận tâm Cho đến khi bạn có thể giành chiến thắng vào cuối trận chiến COVID-19 Xóa kẻ thù, kẻ thù ngoài hành tinh biến mất khỏi hành tinh của chúng ta.

10.

Đó là thế giới Chúng ta sẽ tìm thấy những thứ chưa từng thấy trước đây. Dẫn đến trạng thái thanh thản Rất nhẹ nhõm Đến trạng thái tĩnh lặng và bình tĩnh, không có mọi lo lắng Đã tìm thấy trạng thái tâm hồn, lương tâm trong sạch và không trong sạch, nào sâu trong bình an Tất cả thế giới cùng nhau Cả thế giới sẽ ngừng chuyển động trong một thời gian. Do được hòa tan COVID-19, đó là một trạng thái bình tĩnh, bình tĩnh và không lo lắng. Và chỉ có hạnh phúc Bình tĩnh sâu sắc Chính là vậy, cùng nhau đến thế giới của các con đường Niết bàn khắp thế gian. Cả thế giới sẽ đến một vùng đất hòa bình tuyệt vời. Thích đến thế giới mới, yên bình, sạch sẽ và trong lành này Đó là thế giới của con đường. Con người cao thượng của toàn thế giới, tức là một thế giới Niết bàn không có bất kỳ dục vọng định trước nào. Một thế giới mà tất cả các quý tộc đã du hành đến Một thế giới của tất cả đau khổ Chỉ có sự tinh khiết, thoải mái, sạch sẽ cho sự vĩnh cửu. Theo lời dạy của Đức Phật Lạy Phật tự.

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

11. Cambodia-

1. Thai- 2. English-3. China-4. Hindi-5. Russia- 6. Arab-7. Indonesia-8. Loa –9. Srilanga-10.Vietnam-11. Cambodia- 12.Malaysia-13.Japan

នេះប្រហែលជាប្រទេសថៃដែលនឹងនាំមកនូវពន្លឺដ៏រុងរឿងដល់ពិភពលោកមនុស្សបន្ទាប់ពីបានទំនាក់ទំនងជាមួយអាយស៊ីធី -១៩ ។
ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิต-19จบลงแล้ว

១ ។

នយោបាយយុត្តិធម៌នោះ វាត្រូវតែផ្អែកលើការចែករំលែកអំណាចក្នុងចំណោមប្រជាជនទាំងអស់ស្មើៗគ្នាហើយយើងបានរួមគ្នាក្នុងនាមជាសិទ្ធិ ១ បោះឆ្នោត ១ ប៉ុន្តែមានតែក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលប្រទេសនោះត្រូវតែស្មើភាពគ្នា។ ប្រទេសដែលប្រជាជនជាទាសករ ប្រហែលជាមិនអាចគ្រប់គ្រងដូចប្រជាធិបតេយ្យទេ ដោយសារតែនយោបាយប្រភេទណាមួយ បើគ្មានគុណធម៌ទេ វាប្រហែលជាមិនមានប្រយោជន៏ដល់ប្រជាជនផងដែរប្រសិនបើមានសីលធម៌នយោបាយប្រភេទណាមួយរបបណាមួយយល់ពីមូលហេតុនិងផលល្អ គុណធម៌ នឹងផ្តល់លទ្ធផលល្អដល់សាធារណជនផងដែរ ព្រោះបញ្ហាគុណធម៌ឬធម៌ឬសេចក្តីថ្លៃថ្នូគឺជាបញ្ហាចំបងនៃសុភមង្គលភាពជោគជ័យនៃជីវិត។ ដែលលោកម្ចាស់គ្រូបានបង្រៀន

២ ។

ប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃនឹងក្លាយជាប្រភេទនយោបាយណាមួយ។ ប៉ុន្តែថាយើងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃ វាបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពដ៏ពិសិដ្ឋក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងវីរុសដែលសម្លាប់មនុស្សច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលកំពុងដំណើរការល្អ។ វាជាប្រទេសតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកដែលអាចធ្វើដូចនេះបាន។ វាគឺជាអ្វីដែលពិភពលោកទាំងមូលយកជាឧទាហរណ៍។ យកគំរូសុខភាពសាធារណៈថៃ រដ្ឋបាលថៃ ទៅការពារឌីអាយ -២១ នៅក្នុងប្រទេសពួកគេកំពុងរង់ចាំការស្រាវជ្រាវអំពីវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសថៃផ្ទាល់ មិនចាំបាច់គិតអំពីភាពលេចធ្លោនៅក្នុងបញ្ហានេះទេ ប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់ថាគម្របការពារនេះនៅតែជាគោលដៅសម្រាប់ប្រទេសថៃ។ ដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធ ហើយដូចដែលវាប្រែថា ការតស៊ូរបស់យើងតែងតែមានគុណធម៌ពោលគឺការប្រកបជាតិសាសន៍របស់ប្រជាជនថៃគ្រប់រូប។ ជាមួយបងប្អូន នោះគឺប្រជាជនថៃទាំងអស់គឺជាបងប្អូនប្រុសស្រីឬសាច់ញាតិទាំងអស់ដូច្នេះយើងមានសត្រូវតិចជាងមុន។ មានតែមិត្តភាពប៉ុណ្ណោះ ជាការពិតណាស់នៅពេលនេះមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលបានចែករំលែកទុក្ខវេទនារបស់ពួកគេចែករំលែកសុភមង្គលនៅលើទឹកដីស្ទើរតែទាំងអស់។

៣ ។

មុខតំណែងទាំងអស់ដោយមិនគិតពីនយោបាយរបស់យើង តែប្រជាជនថៃយើងមានធម៌នេះ លើការប្រកបដើម្បីប្រយុទ្ធនិងកម្ចាត់សត្រូវហើយសព្វថ្ងៃនេះកូរ៉ូណាវ៉ាវី នេះពិតជាគ្រោះមហន្តរាយពីទីអវកាស។ នោះមានគោលបំណងបំផ្លាញពិភពលោកទាំងមូល ហើយដែលមានភាពច្របូកច្របល់ទាំងស្រុង យើងស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមជនបរទេស។ មនុស្ស ៣-៤ ពាន់នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃស្លាប់រាល់ថ្ងៃតែនៅប្រទេសថៃយើងអាចបង្ក្រាបវាបានគួរអោយកោតសរសើរតាំងពីកំណើតនៃអាយឌីអាយ។ មានតែមនុស្ស ៥៨ នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានស្លាប់។ ខណៈពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលបានស្លាប់នៅថ្ងៃនេះ (២៩ សីហា ២០២០) ដល់ ៨៤១.២៩០ សាកសពហើយមិនទាន់ថយចុះទេនេះពិតជាការប្រកប។ តើវិធីសាស្រ្តថៃណាដែលយើងប្រើដើម្បីប្រឆាំងនឹងមេរោគអាក្រក់ដោយខ្លួនឯង កំពុងធ្វើជាគំរូនៃប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកចាប់តាំងពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក។ សូម្បីតែប្រទេសមហាអំណាចខ្លួនឯង ខ្ញុំតែងតែមើល ដូចដែលគាត់ត្រូវបានគេសរសើរជានិច្ច ហើយយើងមិនចង់បាត់បង់ទេ នៅទីបញ្ចប់ COVID ត្រូវបានចាញ់យើងបានបាត់បង់ពិភពលោកយើងត្រូវតែឈ្នះសង្រ្គាមខាងក្រៅនេះ។ ហើយបន្ទាប់ពី ប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកនឹងនាំគ្នាទៅលេងប្រទេសថៃ។ ខ្ញុំមិនអាចយល់បានទេ

ហើយប្រជាជនថៃដើរតួជាឧទាហរណ៍ ធម៌ដែលតែងតែមានអត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនថៃ ចាប់តាំងពីមានព្រះពុទ្ធសាសនាជាតិសម្រាប់សង្គមគឺអញ្ចឹង

៤ ។

 (១. ) ប្រជាជនថៃដឹងថាពួកគេកើតមកមានជីវិត។ ជីវិតនេះកំពុងរងទុក្ខ កើតមកត្រូវតែជួបប្រទះនូវទុក្ខវេទនាគ្មានទីបញ្ចប់។ ហើយទុក្ខវេទនាចុងក្រោយគឺសេចក្ដីស្លាប់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនលើកលែងសូម្បីតែអំណាចធំក៏ដោយត្រូវតែទៅ។ មានអារម្មណ៍ដូចនេះ ធ្វើឱ្យប្រជាជនថៃរបស់យើង ទោះបីជាផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាយឌីអាយ -១១ ក៏ដោយ មនុស្សគ្រប់រូបអាចស៊ូទ្រាំដោយសេចក្តីរីករាយការលួងលោមការស៊ូទ្រាំការទទួលចំណេះដឹងអំពីព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ។ ពួកគេខ្លះធ្លាប់ញ៉ាំ។ មានស្ថានភាពមិនល្អ តែងតែមានភាពសប្បាយរីករាយនិងមានផាសុកភាព ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាយឌីអាយ - ក្លាយជាអ្នកអត់ការងារធ្វើគ្រួសារទាំងមូលបានអត់ឃ្លាន។ មិនមានទាំងបាយនិងត្រីសម្រាប់បរិភោគអាហារនីមួយៗទេ។ មនុស្សខ្លះគ្រួសារខ្លះ ស៊ូទ្រាំនឹងស្រូវនិងទឹកដោយមិនត្អូញត្អែរមិនមែនក្រេវក្រោធទេ ព្រោះយល់ពីធម៌ ពេញចិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធដោយយុត្តិធម៌ កុំធ្វើអំពើអាក្រក់កុំលួចដូច្នេះមានអ្នកខ្លះមានច្រើនរឺក៏មានចំនួនច្រើន។ នៅទំហំពេញមួយថ្ងៃ ដើម្បីរកការងារធ្វើ ទៅកន្លែងដែលគាត់ធ្វើបុណ្យកុសលដូចជាប្រាសាទ រកកន្លែងដែលគាត់ចែកចាយអាហារជួយដល់ជនក្រីក្រនិងអ្នកខ្វះខាត ហើយនៅពេលគាត់ទទួលបានការងារធ្វើ អ្វីៗអាចធ្វើបាន មិនខ្វល់នឹងប្រាក់ឈ្នួលទាល់តែសោះហើយថែមទាំងមានលុយខ្លះរួចទៅហើយ មិនមានឆន្ទៈប្រើទេបដិសេធមិនបង់ថ្លៃអាហារដើម្បីបរិភោគ ព្រោះខ្ញុំអាចទ្រាំបាន តែបារម្ភពីក្រុមគ្រួសារ ប្រពន្ធនៅផ្ទះ ពេលក្រុមគ្រួសារត្រឡប់ទៅល្ងាចប្រពន្ធនឹងសុំបាយត្រីនិងម្ហូបសម្រាប់ឪពុក? ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានធ្វើដំណើរទៅស្វែងរកការងារធ្វើហើយរកលុយបានមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃហើយមិនបានស៊ីអ្វីទាំងអស់។ មានមនុស្សជាច្រើននៅថ្ងៃនេះនិងយប់នេះនៅពេលដែលជនជាតិថៃល្អកំពុងរងទុក្ខ។ ប៉ុន្តែគាត់មិនលួចលួចលួចធ្វើខុសរកការងាររកការងារធ្វើទោះបីវាជាការងារស្មោះត្រង់ក៏ដោយ។ ប្រជាជនថៃនេះនឹងមិនចុះចាញ់និងអត់ធ្មត់ឡើយនេះជាគុណធម៌នៃសន្តិភាព។ អំពីភាពគ្មានទោសពៃរ៍ដែលប្រជាជនថៃអនុវត្តក្នុងការអនុវត្តសព្វថ្ងៃ តើនៅពេលណាដែលពិភពលោកដឹងវានឹងយកតម្រាប់តាមប្រជាជនថៃហើយធ្វើតាម យកជាឧទាហរណ៍ សូម្បីតែប្រជាជននៅលើពិភពលោកនៃ COVID-១៩ សព្វថ្ងៃក៏ប្រហែលជានឹងយកគំរូពីថៃដែរ។ ដើម្បីយកឈ្នះលើ COVID

៥ ។

 (២) ប្រជាជនថៃមានចិត្តអាណិតអាសូរចេះអាណិតអាសូរចំពោះទុក្ខវេទនារបស់អ្នកដទៃសាមគ្គីភាពស្នេហានិងមិនធ្វេសប្រហែស។ ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលថៃសព្វថ្ងៃមានគោលការណ៍គុណធម៌ក៏ដោយ នោះមិនបោះបង់ប្រជាជនឱ្យជួបការលំបាកឡើយ ដូច្នេះមានគម្រោងជួយប្រជាជនពីមួយពេលទៅមួយពេលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដែលរដ្ឋាភិបាលឬប្រទេសណាមួយមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចំណាយដើម្បីចិញ្ចឹមមនុស្សរាប់សិបលាននាក់។ មនុស្សម្នាក់ៗពិភពលោកទាំងមូល។ ខ្ញុំត្រូវជួយខ្លួនឯង ទៅដោយភាពអត់ធ្មត់រហូតដល់ទីបញ្ចប់ ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានបោះបង់ចោលវាដោយជួយដល់បញ្ហាដែលមានបញ្ហាបំផុតជាមុននោះទេ។ នោះគឺជួយសង្គ្រោះអ្នកស្លាប់ពីការស្លាប់ជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលមិនចាំបាច់ញ៉ាំមុន។ នរណាម្នាក់ដែលអាចជួយខ្លួនឯងពិចារណាវា។ ចំពោះអ្នកដែលក្រជាងយើងពួកគេត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះ។ បណ្តាលឱ្យមានការអាណិតអាសូរចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក ធ្វើឱ្យគាត់បាត់បង់គំនិតនិងច្រណែន ការសងសឹកធ្វើឱ្យរំខានដល់គ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់ការប្រយុទ្ធដើម្បីយកឈ្នះលើគម្របដាប់ប៊ែដដ៏គួរឱ្យខ្លាច (COVID-19) ។ នៅចុងបញ្ចប់ជាមួយគ្នា អ្នក​ទាំងអស់​នេះ នឹងត្រលប់មកស្នេហាវិញយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការបរាជ័យនៃអាយភីឌី។

៦ ។

 (៣) ក្រុមហ៊ុនហាងឬអង្គភាពអាជីវកម្មធំ ៗ រោងចក្រថៃមជ្ឈមណ្ឌលការងាររបស់ប្រជាជន នៅតែដឹងពីបញ្ហារបស់ប្រជាជនថៃ ដោយដឹងពីរបៀបរស់នៅរបស់ប្រជាជនថៃថាពួកគេស្មោះត្រង់និងសន្តិភាពពួកគេប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយប្រជាជនថៃជាពលកររបស់យើងឱ្យទទួលបានការងារធ្វើ។ ការហូបចុកអាចរស់ដើម្បីរស់ដើម្បីរស់នៅសូម្បីតែអង្គការបានសម្របខ្លួនដើម្បីរស់ដូចជាការបញ្ចុះប្រាក់ឈ្នួលជាដើម។ ត្រូវបានធ្វើក្នុងលក្ខណៈរាក់ទាក់ កុំគិតពីការទាញយកប្រយោជន៍ពីពេលមានភាពក្រីក្រដូចនេះ នឹងអាចដើរជាមួយគ្នាបាន បង្កើតទំនាក់ទំនងក្នុងទម្រង់នៃការរងទុក្ខនិងសុភមង្គលរួមគ្នា និងបង្កើនមិត្តភាពជាមួយគ្នាកាន់តែខ្លាំង ទោះបីប្រាក់ចំណូលទាបក៏ដោយក៏វាមានស្មារតីសីលធម៌ផងដែរ។ រហូតទាល់តែពួកគេយកឈ្នះអាយភី។ យើងទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយជាអ្នកមានម្តងទៀត។

៧ ។

 (៤) អ្នកមានទ្រព្យស្តុកស្តម្ភមានលុយច្រើនហើយមានប្រាក់បន្ថែម។ ឬនៅកន្លែងដែលមានបរិមាណសេដ្ឋកិច្ចច្រើនហួសហេតុនៃភាពគ្រប់គ្រាន់ គួរតែមកចាំការពិត នោះគឺសង្គមរបស់យើង សង្គមត្រូវតែជាសង្គមមួយពោលគឺមនុស្សមិនអាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងបានទេ។ គ្រោះថ្នាក់ដែលវាមិនបំផ្លាញនរណាម្នាក់។ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងសង្គមទាំងមូល។ ដូច្នេះចូរយកចំណែកដែលលើសល្មមដើម្បីជួយអ្នកក្រ។ ជួយទ្រទ្រង់ជីវិត ដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្នា ឱ្យទានដល់អ្នកដែលរឹងដោយគ្មាន ដោយការគិតយោងតាមគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលសូម្បីតែមនុស្សតឹងរ៉ឹងដោយគ្មានថ្ងៃនេះ ថ្ងៃណាមួយនាពេលអនាគតអាចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីផ្គាប់ចិត្តពិភពលោករបស់យើងក្នុងពេលតែមួយវានឹងក្លាយជាបុព្វហេតុនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងចិត្តល្អដើម្បីបង្កើនមិត្តភាពនិងមិត្តភាពឱ្យបានទូលំទូលាយ។ ក្រឡេកមកមើលបញ្ហារបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសតាមរបៀបឯករាជ្យ ហើយគិតពីជំនួយក្នុងរបៀបដែលត្រឹមត្រូវដោយចិត្តនិងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ ដូចគ្នាទាំងស្រុង នេះជារបៀបដែលយើងប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសាមគ្គីភាពរួមគ្នាដើម្បីរួមកម្លាំងមានស្មារតីជួយគ្នាដូចនេះ។ លទ្ធផលល្អនឹងលេចឡើងច្រើនជាងការរំពឹងទុកនិងការរំពឹងទុក។

៨ ។

(៥) ទាក់ទងនឹងសុខភាពរដ្ឋនិងសុខភាពសាធារណៈ អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្ការនិងព្យាបាល ប្រយុទ្ធជាមួយអេឌីភីដោយផ្ទាល់ នោះគឺជាអ្នកចម្បាំងនៃប្រជាជាតិប្រជាជនរបស់យើងសព្វថ្ងៃ។ ដែលមានកាតព្វកិច្ចការពារប្រទេសពីការឈ្លានពានរបស់សត្រូវ ដូចជាទាហានផ្ទាល់ នោះ​មានន័យថា ចូលទៅជិតសត្រូវតាមរបៀបអរិភាពផ្តល់ជីវិតរបស់អ្នកឱ្យឆ្ងាយ។ ដែលទាហានជំនាន់នេះកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាពាសពេញពិភពលោក ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសថៃខ្លួនឯង រីករាយ ជាអ្នកមានឥទ្ធិពល មានភាពវៃឆ្លាតនិងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធ។ រហូតដល់សត្រូវបានឈប់មាននៅថ្ងៃនេះហើយថាពួកគេធ្វើការដោយសប្បុរសដល់អ្នកឈឺ និងអនុវត្តតាមច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹង យោងតាមទ្រឹស្តីនិងយុទ្ធសាស្ត្រ យុទ្ធសាស្រ្តប្រយុទ្ធដើម្បីកម្ចាត់វីរុសអាក្រក់នេះ។ វាបង្ហាញថាប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំនោមពិភពលោកដែលដក COVID ។ នៅពេលដែលយើងផ្តួលអាយភីតើវាជាជនជាតិថៃនៅពេលណា? ប្រទេសថៃទាំងមូលនឹងសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាដូចជាជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យនៃជីវិតជាមួយគ្នាក្នុងពេលតែមួយ។ ហើយពិភពលោកទាំងមូលនៅពេលក្រឡេកមើលឧទាហរណ៍ថៃធ្វើត្រាប់តាមប្រទេសថៃវានឹងដូចគ្នានឹងប្រទេសថៃដែរ ចាប់ផ្តើមប៉ុន្តែឈប់ COVID-19 ហើយបន្តរួមគ្នាក្នុងការដណ្តើមយកជ័យជម្នះចុងក្រោយនិងដាច់ខាតវានឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចថៃនៅលើពិភពលោក ហើយនោះហើយជាវាពិភពលោកបានឈ្នះសង្គ្រាមពីជនបរទេស។

៩ ។

 នោះគឺជាពិភពលោកដែលឈ្នះនិងទទួលបានកិត្តិយសនិងកិត្តិយសដែលជាកិត្តិយសខ្ពស់បំផុត។ ហើយទាំងពីរដឹកនាំពិភពលោកឆ្ពោះទៅរកភាពស្ងប់ស្ងាត់ការធូរស្បើយនិងការធូរស្បើយជ្រៅ វាបានឈានដល់សភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់និងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ ពិភពលោកទាំងអស់រួមគ្នា ពិភពលោកទាំងមូលនឹងឈប់ធ្វើចលនាមួយរយៈ។ នេះក៏ព្រោះតែការបំផ្លាញអាយឌីអាយ -១១ វាឈានដល់ពិភពនៃសុភមង្គលភាពស្អាតស្អំសន្តិភាពជាមួយគ្នានៅលើពិភពលោកទាំងមូលនិងឆ្ពោះទៅរកព្រះនិព្វានក្នុងពេលតែមួយនៅពាសពេញពិភពលោកដោយសារតណ្ហាអាក្រក់នៃអាយឌី - ១៩ ។ ទៅកាន់មាគ៌ានិព្វានក្នុងពេលតែមួយពាសពេញពិភពលោក។ ដោយអត់ធ្មត់ដោយមិនលះបង់ តស៊ូដើម្បីជីវិត ដើម្បីកម្ចាត់សត្រូវដែលមានសត្រូវពីអវកាសខាងក្រៅគម្រប -១៩ នេះហើយនៅពេលដែលពិភពលោកបានលើកឧទាហរណ៍របស់យើង ចាប់ផ្តើមរស់នៅតាមរបៀបដែលយើងរស់នៅ ហើយចូលរួមប្រយុទ្ធដើម្បីមានការប្រកបគ្នានៅទូទាំងពិភពលោក មានគោលបំណងការពារពិភពលោកពីសត្រូវនៅខាងក្រៅពិភពលោក។ នៅទីបញ្ចប់ពិភពលោកនឹងឈ្នះហើយជាការពិតពិភពលោកនឹងចងចាំប្រទេសថៃជាឧទាហរណ៍បឋមហើយនោះគឺជាចំណុចកណ្តាលនៃភាពល្អមេត្តាធម៌និងគុណធម៌ដ៏ទេវភាពយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លៃថ្នូដែលពិភពលោកនឹងចាប់អារម្មណ៍និងធ្វើដំណើរ។ ដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅប្រទេសថៃនាពេលអនាគត រឿងថៃដោយមិនស្ងួតទាល់តែសោះ ដោយសារតែការប្រព្រឹត្ដរបស់ពួកគេ ការប្រយុទ្ធគ្នាតាមបែបព្រះធម៌ដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានបង្រៀនដល់ប្រទេសថៃយើងកំពុងតែអនុវត្តសព្វថ្ងៃនិងបច្ចុប្បន្ននេះ។ ដូច្នេះថៃនិងពិភពលោករបស់យើងត្រូវតែបន្តប្រយុទ្ធដោយមិនឈប់ឈរ។ មិនឈប់ឈរ ដោយយកចិត្តទុកដាក់ រហូតដល់អ្នកអាចឈ្នះចុងបញ្ចប់នៃការប្រយុទ្ធដាប់ប៊លយូឌី - ១៩ សំអាតសត្រូវខ្មាំងសត្រូវបរទេសបានបាត់ពីភពផែនដីយើង។

១០ ។

នោះគឺជាពិភពលោកយើងនឹងរកឃើញអ្វីដែលមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន។ នាំឱ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ ធូរស្បើយយ៉ាងខ្លាំង បានមកដល់ស្ថានភាពនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់និងស្ងប់ស្ងាត់ដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភទាំងអស់ បានរកឃើញស្ថានភាពនៃព្រលឹងមនសិការជ្រះថ្លានិងស្មោកគ្រោកទោះមានសន្តិភាពយ៉ាងណាក៏ដោយ ពិភពលោកទាំងអស់រួមគ្នា ពិភពលោកទាំងមូលនឹងឈប់ធ្វើចលនាមួយរយៈ។ ដោយសារតែការរលាយនៃ COVID-១៩ វាជាសភាពស្ងប់ស្ងាត់ស្ងប់ស្ងាត់និងគ្មានការថប់បារម្ភអ្វីគ្រប់យ៉ាង។ ហើយមានតែសុភមង្គលប៉ុណ្ណោះ ស្ងប់ស្ងាត់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ នោះហើយគឺជាការចូលមកកាន់ពិភពនៃផ្លូវនិព្វានរួមគ្នាជាមួយពិភពលោកទាំងមូល ពិភពលោកទាំងមូលនឹងមកដល់ដែនដីសន្តិភាពដ៏អស្ចារ្យ។ ចូលចិត្តពិភពថ្មីសន្តិភាពសន្តិភាពនិងបរិសុទ្ធ នោះគឺជាពិភពនៃផ្លូវ។ បុរសអភិជននៃពិភពលោកទាំងមូលពោលគឺពិភពនិព្វានដោយគ្មានតណ្ហាជាមុន។ ពិភពលោកមួយដែលអភិជនទាំងអស់បានធ្វើដំណើរទៅ ពិភពនៃទុក្ខវេទនាទាំងអស់ មានតែភាពបរិសុទ្ធការលួងលោមភាពស្អាតសម្រាប់ភាពអស់កល្បជានិច្ច។ នេះបើយោងតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ លោកម្ចាស់ព្រះពុទ្ធផ្ទាល់។

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

12.Malaysia-

1. Thai- 2. English-3. China-4. Hindi-5. Russia- 6. Arab-7. Indonesia-8. Loa –9. Srilanga-10.Vietnam-11. Cambodia- 12.Malaysia-13.Japan

Ini mungkin Thailand, yang akan memberikan cahaya yang indah bagi dunia manusia setelah berurusan dengan COVIT-19.
ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิต-19จบลงแล้ว

1.

Politik yang adil Itu mesti berdasarkan perkongsian kuasa di antara semua orang secara sama rata, dan kita telah berkongsi atas nama 1 hak, 1 suara, tetapi hanya di kalangan rakyat bahawa negara itu harus sama. Negara tempat orang menjadi hamba Mungkin tidak dapat memerintah seperti demokrasi Kerana apa-apa jenis politik Sekiranya tidak ada kebajikan Ini mungkin tidak bermanfaat bagi rakyat juga, jika ada jenis moral politik, mana-mana rejim memahami sebab dan akibat kebaikan Berakhlak mulia Akan memberikan hasil yang baik kepada orang ramai juga Kerana isu kebajikan atau Dhamma atau Kebenaran Mulia adalah masalah utama kebahagiaan, kejayaan hidup. Yang telah diajarkan oleh Tuan Buddha

2.

Thailand hari ini akan menjadi jenis politik. Tetapi kita berada di Thailand Ini menunjukkan penguasaan kualiti yang suci bekerjasama dengan virus mematikan dunia kini berfungsi dengan baik. Ini satu-satunya negara di dunia yang boleh melakukan ini. Inilah yang diambil oleh seluruh dunia sebagai contoh. Ikuti model kesihatan awam Thailand Pentadbiran Thailand Untuk mencegah COVID-19 di negara mereka, mereka hanya menunggu penyelidikan mengenai vaksin terhadap penyakit ini. Tetapi Thailand sendiri Tidak perlu memikirkan penonjolan dalam perkara ini Tetapi harus jelas bahawa COVID ini masih merupakan sasaran bermusuhan bagi Thailand. Jadi kita harus berjuang Dan ternyata Perjuangan kita selalu berakhlak mulia, iaitu persekutuan setiap kelas orang Thailand. Dengan persaudaraan Artinya, semua orang Thailand adalah saudara dan saudari, atau semua saudara, jadi kita mempunyai lebih sedikit musuh. Hanya mesra Sudah tentu, pada masa ini, semua rakan yang menderita berkongsi kebahagiaan di kebanyakan tanah.

3.

Semua jawatan, tidak kira politik kita Tetapi orang Thai, kita mempunyai Dharma ini Pada persekutuan untuk melawan dan mengalahkan musuh, dan hari ini Coronavirus Ini memang bahaya dari angkasa lepas. Itu bertujuan untuk menghancurkan seluruh dunia Dan yang penuh kekacauan Kami sedang dalam perang asing. 3-4 ribu orang setiap hari mati setiap hari, tetapi di Thailand, kami berjaya menekannya sejak kelahiran COVID. Hanya 58 orang mati. Walaupun seluruh dunia telah mati hari ini (29 Ogos 2020) kepada 841.290 mayat dan belum menurun, ini benar-benar persekutuan. Kaedah Thai mana yang kita gunakan untuk melawan virus jahat itu sendiri Menjadi contoh negara lain di dunia sejak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Malah kuasa besar itu sendiri Saya selalu menonton Seperti dia selalu dipuji Dan kita tidak mahu kalah Pada akhirnya, COVID dikalahkan, kita kehilangan dunia, kita harus memenangi perang di luar dunia ini. Dan selepas itu Orang-orang dari seluruh dunia akan berbondong-bondong mengunjungi Thailand. Saya tidak dapat

Dan orang Thai bertindak sebagai contoh Dharma yang selalu menjadi kewujudan orang Thai Oleh kerana telah ada agama Buddha nasional untuk masyarakat, itulah

4.

 (1.) Orang Thai tahu bahawa mereka dilahirkan hidup-hidup. Hidup ini menderita Dilahirkan, mesti menghadapi penderitaan yang tidak berkesudahan. Dan penderitaan terakhir adalah kematian, yang tidak dapat dikecualikan oleh semua orang, walaupun ada kekuatan besar yang harus ditempuh. Rasa macam ini Buat orang Thai kita Walaupun terdapat kesan ekonomi COVID-19 Semua orang dapat bertahan dengan kegembiraan, keselesaan, ketahanan, yang wujud dalam pengetahuan Buddha Dharma. Sebahagian daripada mereka telah makan. Mempunyai status yang buruk Sentiasa gembira dan selesa Tetapi ketika COVID menjadi penganggur, seluruh keluarga kelaparan. Tidak ada makanan nasi dan ikan untuk dimakan setiap kali makan. Sebilangan orang, sebilangan keluarga Tahan nasi dan air tanpa mengeluh, tidak panik Kerana memahami dharma Puas bertempur dengan adil Jangan buat kejahatan, jangan mencuri, jadi ada sebilangan besar orang, atau sebenarnya, jumlahnya banyak. Pada ukuran sepanjang hari Untuk mencari kerja Ke tempat ia membuat pahala, seperti kuil Mencari tempat dia mengedarkan makanan untuk menolong orang miskin dan yang memerlukan Dan ketika dia mendapat pekerjaan Apa sahaja yang anda boleh lakukan Tidak peduli dengan gaji sama sekali dan bahkan sudah mendapat sejumlah wang Tidak sanggup menggunakan, enggan membayar makanan untuk dimakan Kerana saya boleh bertolak ansur Tetapi bimbangkan keluarga Isteri di rumah Pada akhir petang, adakah anak perempuan saya akan meminta nasi, ikan, dan makanan untuk ayah? Saya sendiri mengembara untuk mencari kerja untuk melakukan apa sahaja dan mendapatkan wang selama satu atau dua hari dan tidak makan apa-apa. Begitu banyak hari ini, malam ini, ketika orang Thai yang baik seperti ini menderita. Tetapi dia tidak mencuri, mencuri, membuat kesilapan, mencari pekerjaan, mencari pekerjaan, walaupun itu adalah pekerjaan yang jujur. Orang Thai ini tidak akan berputus asa dan bersabar.Ini adalah kebaikan perdamaian. Tidak bersalah yang diamalkan oleh orang Thai pada masa kini Apabila dunia mengetahuinya, ia akan meniru orang Thailand dan mengikutinya Ambil sebagai contoh Bahkan orang-orang di dunia COVID-19 hari ini mungkin akan mengambil contoh Thai. Untuk mengatasi COVID

5.

 (2.) Orang Thai penyayang, belas kasihan dalam penderitaan orang lain, kesatuan, kasih sayang, tidak saling meninggalkan satu sama lain. Walaupun pemerintah Thailand hari ini mempunyai prinsip moral Itu tidak meninggalkan rakyat untuk mengalami kesukaran Oleh itu, ada projek untuk menolong orang dari semasa ke semasa, tetapi tetap saja, itu tidak mencukupi. Mana-mana kerajaan atau negara tidak mempunyai cukup wang untuk dibelanjakan untuk memberi makan puluhan ribu juta orang. Setiap orang, seluruh dunia. Saya harus menolong diri sendiri Pergi dengan penuh kesabaran hingga akhir Tetapi pemerintah tidak meninggalkannya dengan membantu mereka yang paling dalam masalah pertama. Maksudnya, selamatkan orang yang mati daripada mati, selamatkan mereka yang tidak perlu makan terlebih dahulu. Seseorang yang dapat menolong dirinya sendiri, mempertimbangkannya Bagi mereka yang lebih miskin daripada kita, mereka telah diselamatkan. Menghasilkan kasih sayang antara satu sama lain Membuatnya hilang akal, cemburu Dendam saling mengganggu sehingga pertarungan untuk mengatasi COVID-19 yang dahsyat. Bersama akhirnya Orang ini Akan kembali jatuh cinta setelah kekalahan COVID.

6.

 (3.) Syarikat, kedai atau organisasi perniagaan besar, kilang Thailand, pusat pekerjaan orang Masih tahu masalah orang Thai Mengetahui cara hidup orang Thai bahawa mereka jujur ​​dan damai, mereka melakukan yang terbaik untuk membantu orang Thai kita, buruh kita, untuk mendapatkan pekerjaan. Makan boleh hidup untuk hidup untuk terus hidup, walaupun organisasi telah menyesuaikan diri untuk terus hidup, seperti menurunkan upah. Dilakukan secara ramah Jangan berfikir untuk mengambil kesempatan pada masa kemiskinan seperti ini Akan dapat berjalan bersama Buat hubungan dalam bentuk penderitaan dan kebahagiaan bersama Dan mengeratkan silaturahim antara satu sama lain Walaupun pendapatannya rendah, ia juga mempunyai pemikiran moral. Sehingga mereka mengatasi COVID. Bersama kita akan menjadi kaya lagi.

7.

 (4.) Orang kaya mempunyai banyak wang dan mempunyai wang tambahan. Atau di mana terdapat sejumlah besar kecukupan ekonomi Sepatutnya datang untuk mengingati kebenaran Itu masyarakat kita Masyarakat mestilah sebuah masyarakat, iaitu, orang tidak dapat hidup sendiri. Bahaya ia tidak memusnahkan sesiapa pun. Tetapi ia hancur dalam keseluruhan masyarakat secara keseluruhan. Oleh itu, ambil bahagian yang lebih dari cukup untuk keluar membantu orang miskin. Membantu mengekalkan kehidupan Untuk terus hidup bersama Bersedekah kepada yang susah, yang tanpa Dengan berfikir mengikut prinsip-prinsip Buddha yang bahkan orang-orang sukar tanpa hari ini Suatu hari di masa depan mungkin Tuhan Buddha untuk menyenangkan dunia kita pada masa yang sama, itu akan menjadi penyebab cinta dan kebaikan untuk meningkatkan persahabatan dan persahabatan secara meluas. Melihat permasalahan rakyat negara ini secara bebas Dan fikirkan pertolongan dengan cara yang betul dengan akal dan hati seseorang Sepenuhnya sama Ini adalah bagaimana kita berjuang dalam kesatuan untuk bergabung, mempunyai semangat, saling membantu seperti ini. Hasil yang baik akan muncul lebih dari yang diharapkan dan diharapkan.

8.

(5.) Di pihak negeri dan kesihatan awam Mereka yang bertanggungjawab untuk pencegahan dan rawatan Lawan COVID secara langsung Itulah pejuang bangsa kita hari ini. Yang mempunyai tugas untuk melindungi negara dari serangan musuh Seperti seorang tentera secara langsung Maksudnya Mendekati musuh dengan cara yang memusuhi, menghidupkannya. Yang diperjuangkan oleh generasi tentera ini di seluruh dunia Tetapi untuk Thailand sendiri Menarik Sekuat tenaga Mempunyai kepintaran dan kemampuan untuk melawan. Sehingga musuh tidak lagi ada hari ini, dan bahawa mereka bekerja dengan baik kepada orang sakit Dan dengan tegas mengikuti peraturan Mengikut teori dan strategi Taktik pertempuran untuk mengalahkan virus jahat ini. Nampaknya Thailand adalah salah satu dunia yang membuang COVID. Apabila kita telah mengalahkan Covid, bilakah orang Thai itu? Seluruh negara Thailand akan bahagia bersama seolah-olah kemenangan hidup yang hebat pada masa yang sama. Dan seluruh dunia ketika melihat contoh Thai, meniru Thailand, ia akan sama dengan Thailand Bermula tetapi berhenti COVID-19 Dan terus bersama dalam penaklukan terakhir dan mutlak, ia akan mendapat hasil yang sama seperti Thailand di dunia Dan itu sahaja. Dunia telah memenangkan perang dari makhluk asing.

9.

 Begitulah dunia menang dan mendapat penghormatan dan martabat yang baik. Dan kedua-duanya memimpin dunia ke keadaan yang tenang, lega dan lega Ini telah sampai pada keadaan tenang, tidak bimbang akan segala-galanya, dan ketenangan jiwa yang mendalam. Seluruh dunia bersama Seluruh dunia akan berhenti bergerak untuk sementara waktu. Ini kerana kehancuran COVID-19, ia datang ke dunia kebahagiaan, kebersihan, ketenangan, dan kedamaian dengan seluruh dunia, dan ke jalan nirvana pada masa yang sama di seluruh dunia kerana nafsu jahat COVID-19. Ke jalan Nirvana pada masa yang sama di seluruh dunia.Jadi biarkan orang Thailand bergabung bersama untuk berjuang dalam persekutuan. Dengan sabar tanpa berputus asa Lawan untuk hidup Untuk mengalahkan musuh yang bermusuhan ini dari luar angkasa ini COVID-19, dan ketika dunia telah memberikan contoh kita, Mula menjalani cara hidup kita Dan sertai perjuangan untuk memiliki persekutuan di seluruh dunia Bertujuan untuk melindungi dunia daripada musuh di luar dunia Pada akhirnya, dunia akan menang, dan tentu saja, dunia akan mengingat Thailand sebagai contoh awal, dan itulah pusat kebaikan, belas kasihan, dan kebajikan ilahi, menurut Kebenaran Mulia yang akan dikesan dan dilalui oleh dunia. Untuk mencari kedamaian yang mendalam di Thailand pada masa akan datang Perkara Thai tanpa mengering sama sekali Kerana kelakuan mereka Pertarungan dalam gaya Dharma yang telah diajarkan oleh Tuan Buddha kepada Thailand, kita sedang berlatih hari ini dan sekarang. Tidak tertanggung Berdedikasi Sehingga anda boleh memenangi akhir pertempuran COVID-19 Bersihkan musuh, musuh asing hilang dari planet kita.

10.

Itulah dunia, kita akan menemui perkara-perkara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Menjadi keadaan yang tenang Lega sangat Datang ke keadaan tenang, tidak perlu risau akan segalanya Telah menemui keadaan jiwa, hati nurani yang bersih dan najis, mana yang dalam kedamaian Seluruh dunia bersama Seluruh dunia akan berhenti bergerak untuk sementara waktu. Kerana pembubaran COVID-19, ia adalah keadaan yang tenang, tenang dan tanpa kegelisahan dalam segala hal. Dan hanya kebahagiaan Ketenangan dalam Itulah dia, datang ke dunia jalan-jalan Nirvana bersama-sama di seluruh dunia. Seluruh dunia akan sampai ke tanah yang damai. Seperti dunia baru, damai, bersih, dan suci ini Itulah dunia jalan. Manusia mulia dari seluruh dunia, iaitu dunia Nirvana tanpa nafsu sebelumnya. Dunia di mana semua bangsawan melancong Dunia yang penuh dengan penderitaan Yang ada hanyalah kesucian, keselesaan, kebersihan untuk selama-lamanya. Menurut ajaran Tuhan Buddha Tuan Buddha sendiri.

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

13.Japan

1. Thai- 2. English-3. China-4. Hindi-5. Russia- 6. Arab-7. Indonesia-8. Loa –9. Srilanga-10.Vietnam-11. Cambodia- 12.Malaysia-13.Japan

これはタイかもしれませんCOVIT-19を扱った後に人間の世界に輝かしい光をもたらすでしょう。
ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิต-19จบลงแล้ว

1

その公正な政治それは、すべての人々の間で平等に権力を共有することに基づいている必要があり、1つの権利、1つの投票という名前で共有しましたが、国が平等でなければならない人々の間でのみです。人が奴隷である国民主主義のように統治することができないかもしれないなんらかの政治のために徳がない場合それは人々にとっても有益ではないかもしれません、何らかの政治的道徳があれば、どの政権も善の原因と結果を理解しています高潔な国民にも良い結果をもたらすでしょう美徳やダンマや高貴な真実の問題が幸福、人生の成功の主要な問題だからです。主仏が教えたもの

2

今日のタイはあらゆる種類の政治になるでしょう。しかし、タイにいるということそれは、世界で最も致命的なウイルスと協力して神聖な品質の支配が今うまく機能していることを示しています。これができるのは世界で唯一の国です。全世界がその一例です。タイの公衆衛生のモデルを取るタイの管理彼らの国でCOVID-19を防ぐために、彼らはこの病気に対するワクチンの研究を待っているだけです。しかしタイではこの問題での著名さを考える必要はありませんしかし、このCOVIDがタイのターゲットであることは明らかです。だから私たちは戦わなければなりませんそして、それが表示されるように、それは明らかです私たちの闘争は常に高潔であり、つまりすべてのタイの人々の交わりです。同胞とつまり、すべてのタイの人々は兄弟姉妹、またはすべての親戚であるため、敵の数は少なくなっています。優しいだけもちろん、現時点では、苦しんでいるすべての友人がほとんどの土地で幸せを共有しています。

3

政治に関係なく、すべてのポジションしかしタイの人々は、私たちはこのダルマを持っています敵と戦って倒すことは交わりについてであり、今日ではコロナウイルスがこれは確かに宇宙からの災害です。それは全世界を破壊することを目指していますそして、それは完全に混乱しています私たちはエイリアン戦争にいます。毎日34千人が毎日亡くなっていますが、タイでは、COVIDの誕生以来、見事にそれを抑えることができました。死んだのは58人だけだった。全世界は今日(2020829日)に841,290人の死者を出しており、まだ減少していないが、これは本当に交わりである。悪意のあるウイルス自体と戦うために使用するタイの方法世界保健機関以来、世界の他の国の例です。超大国そのものでさえ私はいつも見ていました彼はいつも賞賛されているのでそして負けたくない結局、COVIDは敗北し、私たちは世界を失い、この世界外の戦争に勝たなければなりませんでした。以降世界中の人々がタイを訪れに集まります。わからない

そして、タイの人々は例として行動しています常にタイの人々の存在であったダルマ社会のための国家仏教があったので、それはです

4

 1.)タイ人は自分が生まれながらに生まれたことを知っています。この人生は苦しんでいます生まれながら、果てしない苦しみに遭遇しなければなりません。そして、最後の苦しみは死であり、たとえ大きな力を行使しなければならないとしても、誰もが免除することはできません。こんな感じタイ人を作るCOVID-19の経済的影響にもかかわらず誰もが仏教の知識に内在する喜び、安心、忍耐で我慢できました。何人かは食べていました。ステータスが高いいつも幸せで快適しかし、COVIDが失業するようになったとき、家族全員が飢えました。ご飯や魚の餌もありません。一部の人々、一部の家族必死ではなく、文句なしに米と水に耐えますダルマを理解するので公正に戦うことに満足邪悪なことをしたり、盗んだりしないでください。そのため、一部の人、多くの人、または実際には多数の人がいます。一日のサイズで仕事を見つけるお寺などメリットのあったところへ彼は貧しい人々と貧しい人々を助けるために食べ物を与える場所を見つけるためにそして彼が仕事を得たとき何でもできる賃金はまったく気にしておらず、すでにいくらかお金を得ている使用するつもりはなく、食事の代金の支払いを拒否する我慢できるからしかし家族のことを心配した自宅の妻夕方の終わりに、娘は父親にご飯、魚、食べ物を要求しますか?私は何かをするために仕事を探しに1日か2日お金を稼ぐために旅行しました、何も食べませんでした。今日、そして今夜、タイの善良な人々が苦しんでいる多くの人々。しかし、たとえそれが正直な仕事であっても、彼は盗んだり、盗んだり、間違いをしたり、仕事を見つけたり、仕事を見つけたりしません。このタイの人々はあきらめずに我慢しますこれは平和の美徳ですタイの人々が今日実際に行う無垢のそれは世界がそれを知っているときであり、それはタイの人々を真似て従います例として今日のCOVID-19の世界の人々でさえ、おそらくタイの例をとるでしょう。 COVIDを克服する

5

 2.)タイの人々は、他者の苦しみに対する同情と同情、団結、愛情を持ち、お互いを見捨てることはありません。タイ政府は今や徳の原則を持っていますがそれは人々が困難に苦しむことを放棄しないそのため、時々人々を助けるプロジェクトがありますが、それでも十分ではなく、政府や国には何千万人もの人々を養うために使う十分なお金がありません。一人一人、全世界。私は自分を助けなければなりません最後まで忍耐強く進んでくださいしかし、政府は、最初に問題の多い人を最初に支援することによってそれを放棄しなかった。つまり、死ぬことを死ぬことから救い、最初に食べる必要がない人々を救うのです。自分を助けることができる人、それを考慮してください。私たちよりも貧しい人々には、彼らは救われました。お互いに思いやりをもたらす彼の心と嫉妬を失う復讐は恐ろしいCOVID-19の脅威と戦うまでお互いを混乱させます。いよいよ一緒にこの人達COVIDの敗北後、深く愛に戻ってきます。

6

 3.)企業、店舗、または大規模なビジネス組織、タイの工場、人々の職業センターまだタイの人々の問題を知っています彼らは正直で平和なタイ人の生活様式を知っており、タイ人、私たちの労働者が就職するのを助けるために一生懸命努力しています。たとえ組織が賃金を下げるなど、生き残るために適応したとしても、食べることは生きるために生きることができます。フレンドリーな方法で行われたこのような貧困の時に利用することを考えないでください一緒に歩けるようになります共同の苦しみと幸福の形で関係を築くそして、お互いに友情を育む収入が少なくても道徳心がある。彼らがCOVIDを克服するまで。一緒に私たちは再び裕福になります。

7

 4.)裕福な人々はたくさんのお金を持っており、余裕を持って余分なお金を持っています。または、経済的に十分すぎるほどの十分性がある場合真実を覚えに来るべきだった私たちの社会社会は社会でなければなりません。つまり、一人で生きることはできません。誰も破壊しないという危険。しかし、それは社会全体で破壊されました。したがって、貧しい人々を助けるために出てくるのに十分以上の役割を果たす。生活を維持する一緒に生き残るために施しをハードに、なしに仏教の原則に従って考えることによって将来のある日は同時に仏陀が私たちの世界を喜ばせるかもしれません、それは愛、親切の原因となり、友情と友情を広くします。独立して国の人々の問題を見るそして、心と心に合った方法で助けを考えてくださいまったく同じこれが私たちが力を合わせ、精神を持ち、このように互いに助け合うために一体となって戦った方法です。良い結果が予想以上に表示されます。

8

5.)国家および公衆衛生に関して予防と治療の責任者COVIDと直接戦うそれが今日の国民国家の戦士です。誰が敵の侵略者から国を守る義務があるのか直接兵士のようにつまり敵対的な方法で敵に近づき、あなたの人生を離れてください。この世代の兵士は世界中で戦っていますしかし、タイ自体のために楽しい強力な知性と戦う能力を持っています。敵が今日存在しなくなり、病人に優しく働くまでそして、ルールを厳密に守る理論と戦略によるとこの邪悪なウイルスを倒すための戦いの戦術。タイはCOVIDを削除する世界の1つであるようです。コヴィッドを倒したとき、タイ人はいつですか?タイ全国は、まるで人生の大勝利を共にするかのように、一緒に幸せになります。そして、タイの例を見ると、全世界はタイと同じになりますCOVID-19は起動するが停止するそして最後の絶対征服で一緒に続ければ、それは世界のタイと同じ結果を受け取りますそして、それだけです。世界はエイリアンから戦争に勝ちました。

9

 それが勝ち、名誉と善、最高の名誉を受ける世界です。そして、世界を穏やかな状態、深い救済、深い救済の状態に導くそれは穏やかな状態になり、何も心配することもなく、心の安らぎが生まれました。全世界が一緒に全世界はしばらく動きを止めます。これはCOVID-19の破壊によるものであり、COVID-19の邪悪な情熱により、幸福、清潔、静寂、そして全世界との平和の世界、そして同時に世界中のニルヴァーナの道に至ります。世界中で同時にニルヴァーナへの道を歩むため、タイの人々が一緒になって親睦を深めましょう。あきらめずに我慢強く人生のために戦うこの敵対的な敵を宇宙からこのCOVID-19で倒すために、そして世界が私たちの例を挙げたとき、私たちの生き方を始めましたそして戦いに参加し、世界中で親睦を深めましょう世界の外の敵から世界を守ることを目指してください。結局、世界は勝ち、そしてもちろん、世界はタイを予備的な例として思い出します、そしてそれは世界が印象づけ、旅行する貴族の真理によると、善、思いやり、そして神聖な美徳の中心です。将来的にタイに深い平和を求める乾ききらないタイの物彼らの行為のため主仏がタイに教えたダルマ流の戦いは、今日も今も実践されており、タイも世界もノンストップで戦い続けなければなりません。たまらない熱心に彼がCOVID-19の戦いの終わりを勝ち取るまで敵を倒し、エイリアンの敵が私たちの惑星から消えます。

10

それが世界で、今までにないものを見つけます。穏やかな状態へと導くとても安心落ち着いた状態に来て、すべての心配はありません魂の状態、明確で汚れた良心、どちらかが平和で深いものを見つけた全世界が一緒に全世界はしばらく動きを止めます。 COVID-19の解散により、落ち着きがあり、何事にも不安のない状態です。そして幸せだけ深い落ち着きそれはそれで、世界中で一緒にニルヴァーナの道の世界に来ます。全世界が素晴らしい平和な土地に来るでしょう。この明るく平和な新しい世界のようにそれが道の世界です。全世界の高貴な男、つまり先入観のないニルヴァーナの世界。すべての貴族が旅した世界すべての苦しみの世界永遠の純粋さ、快適さ、清潔さだけがあります。主仏の教えによると仏陀自身。

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

 
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ที่สรรพสิ่ง ล้วนเดินไปสู่โลกาวินาสน์ในวันข้างหน้า ภาวะอริยบุคคลจะนำคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.