ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด

 

 

 

 

 

แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้

ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด


 

 

 

1. Thai-

2. English-

3. China-

4. Hindi-

5. Russia-

6. Arab-

7. Indonesia-

8. Loa –

9. Srilanga-

10.Vietnam-

11. Cambodia-

12.Malaysia-

13.Japan

∞∞∞∞∞∞

1. Thai-

*****

แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้

To India and the people of the world today

 

การเมืองระบอบใดก็ตามยุคนี้ ต้องกลับคืนมาคิดหลักพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา  อุเบกขา เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 เพื่อการช่วยเหลือกันเองระหว่างมวลมนุษย์โลกยุคนี้

 

สำหรับอินเดียแดนกำเนิดพระพุทธศาสนา ขอประชาชนอินเดีย คืนรำลึกไปสู่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงประกาศศาสนาพุทธขึ้นณ ดินแดนอินเดียนี้ และทรงสอนให้คนทั้งหลาย จงคิดพึ่งตนเอง ใช้สติปัญญาแนวเหตุแนวผลตามหลักวิทยาศาสตร์ มีหลักยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับต่อสู้กับโควิดร้ายตามหลักวิทยาสาธารณสุขศาสตร์ อย่าชุมนุมติดกันเกิน 2 เมตร จงปกป้องโควิดเข้าสู่ตนจากการมีหน้ากากปกคลุมทางปากจมูกเรา และจงล้างมือบ่อย ๆ  สร้างชีวิตใหม่ด้วยการมีหน้ากาก แล้วจะพ้นไปจากภัยร้ายโควิด อันตรายจากนอกโลกยุคนี้  ขออย่าหลงไปคิดพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิหรือเทพผู้ศักดิ์สิทธิเลย  เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่เคยมีในโลกมนุษย์นี้ และเราก็คิดผิดมา ทำให้ชีวิตอินเดียเราตายไปเรื่อย ๆ วันนี้ ตายไปเร่งรุดถึง ร่วมแสนคนแล้ว(76,304ศพ ) น่ารันทดจริงๆ นั่นเพราะเราไม่ได้คิดพึ่งตนเอง ไปคิดพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าศักดิ์สิทธ์ ในแม่น้ำคงคา ในมหาสมุทร บนเขาหิมาลัย  ในศาลเทพารักษ์  ซึ่งแท้จริงเป็นธรรมชาติ  ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์องค์ใดเลยในแม่น้ำคงคา บนยอดหิมาลัย   มีแต่มนุษย์ทั้งหลายพึ่งพาอาศํยแก้ปัญหาใดใดด้วยสติปัญญามนุษย์เอง ที่เป็นไปอย่างวิทยาศาสตร์ และขอนักวิทยาศาสตร์อินเดีย เร่งงานการวิจัยวัคซีนโควิดอย่างรีบด่วนเถิด เพื่อช่วยชาวอินเดียเองและมวลมนุษยโลก แบบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงวิจัยชีวิตค้นพบพุทธศาสนามาช่วยโลกทั้งโลกนั้นเอง

*****

 

*****

แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้
To India and the people of the world today

การเมืองระบอบใดก็ตามยุคนี้ ต้องกลับคืนมาคิดหลักพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา  อุเบกขา เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 เพื่อการช่วยเหลือกันเองระหว่างมวลมนุษย์โลกยุคนี้ 

สำหรับอินเดียแดนกำเนิดพระพุทธศาสนา ขอประชาชนอินเดีย คืนรำลึกไปสู่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงประกาศศาสนาพุทธขึ้นณ ดินแดนอินเดียนี้ และทรงสอนให้คนทั้งหลาย จงคิดพึ่งตนเอง ใช้สติปัญญาแนวเหตุแนวผลตามหลักวิทยาศาสตร์ มีหลักยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับต่อสู้กับโควิดร้ายตามหลักวิทยาสาธารณสุขศาสตร์ อย่าชุมนุมติดกันเกิน 2 เมตร จงปกป้องโควิดเข้าสู่ตนจากการมีหน้ากากปกคลุมทางปากจมูกเรา และจงล้างมือบ่อย ๆ  สร้างชีวิตใหม่ด้วยการมีหน้ากาก แล้วจะพ้นไปจากภัยร้ายโควิด อันตรายจากนอกโลกยุคนี้ ขออย่าหลงไปคิดพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิหรือเทพผู้ศักดิ์สิทธิเลย  เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่เคยมีในโลกมนุษย์นี้ และเราก็คิดผิดมา ทำให้ชีวิตอินเดียเรตายไปเรื่อย ๆ วันนี้ ตายไปเร่งรุดถึง ร่วมแสนคนแล้ว(76,304ศพ ) น่ารันทดจริงๆ นั่นเพราะเราไม่ได้คิดพึ่งตนเอง ไปคิดพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าศักดิ์สิทธ์ ในแม่น้ำคงคา ในมหาสมุทร บนเขาหิมาลัย  ในศาลเทพารักษ์  ซึ่งแท้จริงเป็นธรรมชาติ  ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์องค์ใดเลยในแม่น้ำคงคา บนยอดหิมาลัย   มีแต่มนุษย์ทั้งหลายพึ่งพาอาศํยแก้ปัญหาใดใดด้วยสติปัญญามนุษย์เอง ที่เป็นไปอย่างวิทยาศาสตร์ และขอนักวิทยาศาสตร์อินเดีย เร่งงานการวิจัยวัคซีนโควิดอย่างรีบด่วนเถิด เพื่อช่วยชาวอินเดียเองและมวลมนุษยโลก แบบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงวิจัยชีวิตค้นพบพุทธศาสนามาช่วยโลกทั้งโลกนั้นเอง

∞∞∞∞∞∞

2. English-

To India and the people of the world today
แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้

Any regime of politics today Must come back to think of Brahma. 4 Mercy, mercy and mercy to fight COVID-19. To help each other between human beings, this world For India, where Buddhism originated Requesting Indian People Returning remembrance to the teachings of the Lord Buddha Who proclaimed Buddhism at This Indian land And taught the people Think on your own. Use the wisdom, logic, and scientific principles There are key strategies for fighting COVID according to the principles of public health science. Do not gather more than 2 meters together. Protect COVID from entering your mouth and nose. And wash your hands often, create a new life by having a mask. And will get away from the terrible dangers of Covid The dangers of this extraterrestrial world Do not be fooled to think to rely on sacred things or divine people. Because of sacred things or holy gods Never in this human world And we were wrong. The life of India, we continue to die today. A hundred thousand people[78,304death] already Really sad That is because we are not self-reliant. To think to the sacred things Sacred gods in the Ganges River, in the ocean, on the Himalayas, in the Shrine of the Satyr. Which is truly natural No holy thing There is no divine god in the Ganga on the top of the Himalayas, but human beings rely on any problem solved by human intelligence. That is scientific And ask for Indian scientists Hurry up your research on the COVID vaccine. To help the Indians themselves and the human world The form that the Lord Buddha image He researched life and discovered Buddhism to save the whole world.

∞∞∞∞∞∞

3. China-

致印度和當今世界人民
แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้

致印度和當今世界人民

當今任何政治體制必須回想起《梵天》 4憐憫,憐憫和憐憫與COVID-19戰鬥。在人類之間互相幫助,這個世界

對於佛教起源的印度要求印度人民追憶佛陀的教s誰在宣揚佛教這片印度土地並教人自己想。使用智慧,邏輯和科學原理根據公共衛生科學原理,有一些抗擊COVID的關鍵策略。請勿聚集超過2米的距離,以防止COVID進入您的嘴巴和鼻子。並經常洗手,戴口罩可以創造新的生活。並將擺Covid的可怕危險這個外星世界的危險不要以為依靠神聖的事物或神聖的人為由。因為神聖的事物或聖神從來沒有在這個人類世界而且我們錯了。導致印度的生命今天繼續死亡十萬人(76,304具屍體)真的很難過。那是因為我們不是自力更生。思考神聖的事物恒河,海洋,喜馬拉雅山,薩蒂爾神社中的神聖神靈。這是真正自然的沒有聖物喜馬拉雅山頂上的恒河中沒有神聖的神靈,但人類依靠人類智慧解決的任何問題。那是科學的並要求印度科學家加快對COVID的研究幫助印第安人自己和人類世界佛陀形象的形式他研究生活並發現佛教來拯救整個世界。

∞∞∞∞∞∞

4. Hindi-

आज भारत और दुनिया के लोगों के लिए
แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้

आज भारत और दुनिया के लोगों के लिए

आज राजनीति का कोई भी शासन हो ब्रह्म का विचार करने के लिए वापस आना चाहिए। 4 दया, दया और दया COVID-19 से लड़ने के लिए। इंसानों के बीच, इस दुनिया में एक-दूसरे की मदद करना

भारत के लिए, जहाँ बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई भारतीय लोगों से अनुरोध भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हुए लौटना जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया यह भारतीय भूमि और लोगों को पढ़ाया अपने दम पर सोचो। ज्ञान, तर्क और वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करें सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार COVID से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियाँ हैं। 2 मीटर से अधिक एक साथ इकट्ठा न करें। COVID को अपने मुंह और नाक में प्रवेश करने से बचाएं। और अपने हाथों को अक्सर धोएं, मास्क लगाकर एक नया जीवन बनाएं। और कोविद के भयानक खतरों से बच जाएगा इस अलौकिक दुनिया के खतरे पवित्र चीज़ों या दिव्य लोगों पर भरोसा करने के लिए सोचने के लिए मूर्ख मत बनो। पवित्र चीजों या पवित्र देवताओं की वजह से इस मानव संसार में कभी नहीं और हम गलत थे। जिससे भारत का आज भी मरना जारी है पहले से ही एक सौ हजार लोग (76,304 लाशें) वास्तव में दुखी हैं। इसलिए कि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। पवित्र चीजों के बारे में सोचना गंगा नदी में पवित्र देवताओं, समुद्र में, हिमालय पर, सती के तीर्थ में। जो वास्तव में स्वाभाविक है कोई पवित्र चीज नहीं हिमालय की चोटी पर गंगा में कोई दिव्य देवता नहीं है, लेकिन मानव मानव बुद्धि द्वारा हल की गई किसी भी समस्या पर भरोसा करते हैं। वह वैज्ञानिक है और भारतीय वैज्ञानिकों से पूछें COVID वैक्सीन पर अपने शोध को जल्दी करें। स्वयं भारतीयों और मानव जगत की मदद करना वह रूप जो भगवान बुद्ध की छवि है उन्होंने पूरी दुनिया को बचाने के लिए जीवन पर शोध किया और बौद्ध धर्म की खोज की।

∞∞∞∞∞∞

5. Russia-

Индии и людям сегодняшнего мира
แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้

Любой политический режим сегодня Надо вернуться, чтобы подумать о Брахме.4 Милосердие, милосердие и милосердие в борьбе с COVID-19. Чтобы помогать друг другу между людьми, этот мир

Для Индии, откуда зародился буддизм Обращение к индейцам Возвращение памяти к учениям Будды Кто провозгласил буддизм в Эта индийская земля И научил людей Думай сам. Используйте мудрость, логику и научные принципы Существуют ключевые стратегии борьбы с COVID в соответствии с принципами науки общественного здравоохранения. Не собирайтесь вместе больше двух метров. Не допускайте попадания COVID в рот и нос. И часто мойте руки, создайте новую жизнь с помощью маски. И уйдет от страшных опасностей Ковида Опасности этого внеземного мира Не дайте себя обмануть, думая полагаться на священные предметы или божественных людей. Из-за священных вещей или святых богов Никогда в этом человеческом мире И мы ошибались. Заставляя жизнь Индии умирать сегодня Уже сто тысяч человек (76 304 трупа) очень грустно. Это потому, что мы не думаем о себе. Думать о священных вещах Священные боги в реке Ганг, в океане, в Гималаях, в Святилище Сатира. Что действительно естественно Нет святыни В Ганге в Гималаях нет божественного бога, но люди полагаются на любую проблему, решаемую человеческим разумом. Это научно И попросите индийских ученых Поторопитесь исследовать вакцину COVID. Чтобы помочь самим индейцам и человеческому миру Форма, которую изображает Господь Будда Он исследовал жизнь и открыл для себя буддизм, чтобы спасти весь мир.

∞∞∞∞∞∞

6. Arab-

إلى الهند وشعوب العالم اليوم
 แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้

أي نظام سياسي اليوم يجب أن نعود للتفكير في براهما .4 الرحمة والرحمة والرحمة لمحاربة COVID-19. لمساعدة بعضهم البعض بين البشر ، هذا العالم

بالنسبة للهند ، حيث نشأت البوذية طلب الهنود إعادة التذكر إلى تعاليم الرب بوذا الذي أعلن البوذية في هذه الأرض الهندية وعلموا الناس فكر بنفسك. استخدم الحكمة والمنطق والمبادئ العلمية هناك استراتيجيات أساسية لمكافحة فيروس كورونا وفقًا لمبادئ علوم الصحة العامة. لا تتجمع أكثر من مترين معًا. احم COVID من دخول فمك وأنفك. واغسل يديك كثيرًا ، وخلق حياة جديدة من خلال ارتداء قناع. وسوف يفلت من أخطار كوفيد الرهيبة مخاطر هذا العالم خارج كوكب الأرض لا تنخدع بالاعتماد على مقدسات أو على شعب إلهي. بسبب الأشياء المقدسة أو الآلهة المقدسة أبدا في هذا العالم البشري وكنا مخطئين. جعل حياة الهند تستمر حتى الموت مائة ألف شخص (76304 جثة) حزين حقًا. هذا لأننا لا نفكر في أنفسنا. أن يفكر في الأشياء المقدسة الآلهة المقدسة في نهر الجانج ، في المحيط ، في جبال الهيمالايا ، في ضريح الساتير وهو أمر طبيعي حقًا لا شيء مقدس لا يوجد إله إلهي في نهر الغانج بجبال الهيمالايا ، لكن البشر يعتمدون على أي مشكلة يحلها الذكاء البشري. هذا علمي واسأل عن العلماء الهنود أسرع في البحث عن لقاح COVID. لمساعدة الهنود أنفسهم والعالم البشري شكل صورة الرب بوذا لقد بحث في الحياة واكتشف البوذية لإنقاذ العالم كله.

∞∞∞∞∞∞

7. Indonesia-

Untuk India dan orang-orang di dunia saat ini
แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้

Rezim politik apa pun saat ini Harus kembali memikirkan Brahma.4 Belas kasihan, belas kasihan dan kemurahan hati untuk melawan COVID-19. Untuk saling membantu antara manusia, dunia ini

Untuk India, dari mana Buddhisme berasal Meminta Orang India Mengenang kembali ajaran Sang Buddha Siapa yang memproklamirkan agama Buddha di Tanah India ini Dan mengajari orang-orang Pikirkan sendiri. Gunakan kebijaksanaan, logika, dan prinsip ilmiah Ada strategi kunci untuk memerangi COVID sesuai dengan prinsip Kesehatan Masyarakat Jangan berkumpul lebih dari dua meter. Lindungi COVID agar tidak masuk ke mulut dan hidung Anda. Dan sering-seringlah mencuci tangan, ciptakan hidup baru dengan memiliki masker. Dan akan terhindar dari bahaya mengerikan Covid Bahaya dunia luar angkasa ini Jangan tertipu dengan berpikir untuk mengandalkan hal-hal suci atau orang-orang ketuhanan. Karena benda suci atau dewa suci Tidak pernah di dunia manusia ini Dan kami salah. Membuat kehidupan India terus mati hingga saat ini Seratus ribu orang sudah (76.304 jenazah) sungguh sedih. Itu karena kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Untuk memikirkan hal-hal suci Dewa-dewa suci di Sungai Gangga, di lautan, di Himalaya, di Kuil Satyr. Yang benar-benar alami Tidak ada hal yang suci Tidak ada dewa ilahi di Gangga di puncak Himalaya, tetapi manusia bergantung pada masalah apa pun yang diselesaikan oleh kecerdasan manusia. Itu ilmiah Dan tanyakan pada ilmuwan India Percepat riset Anda tentang vaksin COVID. Untuk membantu orang India sendiri dan dunia manusia Bentuk gambar Sang Buddha Dia meneliti kehidupan dan menemukan agama Buddha untuk menyelamatkan seluruh dunia.

∞∞∞∞∞∞

8. Loa –

ເຖິງອິນເດຍແລະປະຊາຊົນທົ່ວໂລກໃນປະຈຸບັນ
แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้

ລະບອບການເມືອງໃດໆໃນປະຈຸບັນນີ້ ຕ້ອງກັບມາຄິດເຖິງ Brahma. 4 ຄວາມເມດຕາ, ຄວາມເມດຕາແລະຄວາມເມດຕາຕໍ່ສູ້ກັບ COVID-19. ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງມະນຸດ, ໂລກນີ້

ສຳ ລັບປະເທດອິນເດຍ, ບ່ອນທີ່ພຸດທະສາດສະ ໜາ ມີຕົ້ນ ກຳ ເນີດມາ ຂໍຄົນອິນເດຍ ກັບຄືນຄວາມຊົງ ຈຳ ຕໍ່ ຄຳ ສອນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຜູ້ທີ່ປະກາດສາດສະ ໜາ ພຸດຢູ່ ດິນແດນອິນເດຍແຫ່ງນີ້ ແລະໄດ້ສອນປະຊາຊົນ ຄິດດ້ວຍຕົນເອງ. ໃຊ້ສະຕິປັນຍາ, ເຫດຜົນແລະຫຼັກການວິທະຍາສາດ ມີກົນລະຍຸດຫຼັກໃນການຕໍ່ສູ້ກັບ COVID ຕາມຫຼັກການວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ. ຢ່າຮວບຮວມກັນຫຼາຍກວ່າສອງແມັດຮ່ວມກັນ, ປົກປ້ອງຜ້າອ້ອມຈາກປາກແລະດັງຂອງທ່ານ. ແລະລ້າງມືຂອງທ່ານເລື້ອຍໆ, ສ້າງຊີວິດ ໃໝ່ ໂດຍການໃຊ້ ໜ້າ ກາກ. ແລະຈະ ໜີ ຈາກຄວາມອັນຕະລາຍທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງ Covid ອັນຕະລາຍຂອງໂລກນອກໂລກນີ້ ຢ່າໂງ່ຈ້າທີ່ຈະຄິດທີ່ຈະເພິ່ງພາສິ່ງສັກສິດຫລືຄົນຊັ້ນສູງ. ຍ້ອນສິ່ງທີ່ສັກສິດຫລືພະເຈົ້າສັກສິດ ບໍ່ເຄີຍຢູ່ໃນໂລກມະນຸດນີ້ ແລະພວກເຮົາຜິດ. ເຮັດໃຫ້ຊີວິດອິນເດຍສືບຕໍ່ເສຍຊີວິດໃນທຸກວັນນີ້ ປະຊາຊົນ ຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ ແສນຄົນແລ້ວ (76,304 ສົບ) ທີ່ ໜ້າ ເສົ້າແທ້ໆ. ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າພວກເຮົາບໍ່ເພິ່ງຕົນເອງ. ຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ສັກສິດ ບັນດາເທບພະເຈົ້າທີ່ສັກສິດໃນແມ່ນ້ ຳ Ganges, ໃນມະຫາສະ ໝຸດ, ເທິງພູ Himalayas, ໃນ Shrine of the Satyr. ເຊິ່ງເປັນ ທຳ ມະຊາດແທ້ໆ ບໍ່ມີສິ່ງສັກສິດ ບໍ່ມີພະເຈົ້າແຫ່ງສະຫວັນໃນ Ganga ເທິງພູ Himalayas, ແຕ່ມະນຸດອີງໃສ່ບັນຫາໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ຖືກແກ້ໄຂໂດຍປັນຍາຂອງມະນຸດ. ນັ້ນແມ່ນວິທະຍາສາດ ແລະຂໍນັກວິທະຍາສາດອິນເດຍ ຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄ້ວາຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນ COVID. ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊາວອິນເດຍດ້ວຍຕົນເອງແລະໂລກມະນຸດ ຮູບແບບທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະພຸດທະຮູບ ລາວໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຊີວິດແລະຄົ້ນພົບພຸດທະສາສະ ໜາ ເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດໂລກ.

∞∞∞∞∞∞

9. Srilanga-

අද ඉන්දියාවට සහ ලෝක ජනතාවට
 แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้
අද දේශපාලනයේ ඕනෑම තන්ත්‍රයක් බ්‍රහ්මයා ගැන සිතීමට නැවත පැමිණිය යුතුය. 4 COVID-19 සමඟ සටන් කිරීමට දයාව, දයාව සහ දයාව. මිනිසුන් අතර එකිනෙකාට උපකාර කිරීම සඳහා, මේ ලෝකය

බුද්ධාගම ආරම්භ වූ ඉන්දියාව සඳහා ඉන්දියානු ජනතාවගෙන් ඉල්ලීම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් සිහිපත් කිරීම බුද්ධාගම ප්‍රකාශ කළේ කවුද? මේ ඉන්දියානු භූමිය ඒ වගේම ජනතාවට ඉගැන්නුවා තනිවම සිතන්න. ප්‍ර wisdom ාව, තර්කනය සහ විද්‍යාත්මක මූලධර්ම භාවිතා කරන්න මහජන සෞඛ්‍ය විද්‍යාවේ මූලධර්මයන්ට අනුව COVID සමඟ සටන් කිරීම සඳහා ප්‍රධාන උපාය මාර්ග තිබේ. මීටර දෙකකට වඩා එකට එකතු නොකරන්න.ඔබගේ මුඛයට සහ නාසයට ඇතුල් වීමෙන් COVID ආරක්ෂා කරන්න. ඔබේ අත් නිතරම සෝදන්න, වෙස් මුහුණක් තබා නව ජීවිතයක් නිර්මාණය කරන්න. කෝවිඩ්ගේ භයානක අන්තරායන්ගෙන් බේරෙනු ඇත මේ ලෝකයේ අන්තරායන් පූජනීය දේ හෝ දිව්‍ය මිනිසුන් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමට සිතීමට රැවටෙන්න එපා. පූජනීය දේවල් හෝ ශුද්ධ දෙවිවරුන් නිසා කවදාවත් මේ මිනිස් ලෝකයේ නැහැ අපි වැරදියි. ඉන්දියාවේ ජීවිතය අදටත් මිය යමින් තිබේ දැනටමත් ලක්ෂයක් (මළ සිරුරු 76,304) ඇත්තෙන්ම කනගාටුදායකය. ඒ අප අප ගැනම නොසිතන බැවිනි. පූජනීය දේ ගැන සිතීම ගංගා ගඟේ, සාගරයේ, හිමාලයෙහි, සත්‍යර් දේවස්ථානයේ පූජනීය දෙවිවරු. එය සැබවින්ම ස්වාභාවිකය ශුද්ධ දෙයක් නැත හිමාලය කඳුකරයේ ගංගාවේ දිව්‍ය දෙවියෙකු නැත, නමුත් මිනිසා බුද්ධියෙන් විසඳන ඕනෑම ගැටලුවක් මත විශ්වාසය තබයි. එය විද්‍යාත්මක ය ඉන්දියානු විද්‍යා .යින්ගෙන් ඉල්ලන්න COVID එන්නත පිළිබඳ ඔබේ පර්යේෂණ ඉක්මන් කරන්න. ඉන්දියානුවන්ට සහ මිනිස් ලෝකයට උදව් කිරීම බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිඹිබු කරන ස්වරූපය ඔහු ජීවිතය පිළිබඳ පර්යේෂණ කළ අතර මුළු ලෝකයම බේරා ගැනීම සඳහා බුද්ධාගම සොයා ගත්තේය.

∞∞∞∞∞∞

10.Vietnam-

Đối với Ấn Độ và người dân trên thế giới ngày nay
 แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้

Bất kỳ chế độ chính trị nào ngày nay Phải quay lại để nghĩ đến Brahma.4 Nhân từ, nhân từ và nhân từ để chống lại COVID-19. Giúp đỡ lẫn nhau giữa loài người, thế giới này

Đối với Ấn Độ, nơi khởi nguồn của Phật giáo Yêu cầu người dân da đỏ Hồi tưởng lại những lời dạy của Đức Phật Ai đã tuyên bố Phật giáo tại Vùng đất Ấn Độ này Và dạy mọi người Hãy tự mình suy nghĩ. Sử dụng trí tuệ, logic và các nguyên tắc khoa học Có các chiến lược chính để chống lại COVID theo các nguyên tắc của khoa học sức khỏe cộng đồng. Không tập trung quá 2 mét với nhau Bảo vệ COVID không xâm nhập vào miệng và mũi của bạn. Và rửa tay thường xuyên, tạo ra một cuộc sống mới bằng cách đắp mặt nạ. Và sẽ thoát khỏi những nguy hiểm khủng khiếp của Covid Sự nguy hiểm của thế giới ngoài trái đất này Đừng để bị lừa tưởng để dựa vào những điều thiêng liêng hoặc những người thần thánh. Vì những điều thiêng liêng hay thần thánh Không bao giờ trong thế giới con người này Và chúng tôi đã nhầm. Làm cho cuộc sống của Ấn Độ tiếp tục chết ngày nay Cả trăm ngàn người rồi (76,304 xác) thật là buồn. Đó là do chúng ta không tự chủ. Nghĩ đến những điều thiêng liêng Các vị thần linh thiêng ở sông Hằng, đại dương, trên dãy Himalaya, trong đền thờ thần Satyr. Đó là thực sự tự nhiên Không có điều thánh Không có thần linh thiêng liêng ở Ganga trên dãy Himalaya, nhưng con người dựa vào bất kỳ vấn đề nào được giải quyết bởi trí thông minh của con người. Đó là khoa học Và yêu cầu các nhà khoa học Ấn Độ Hãy nhanh chóng nghiên cứu về vắc xin COVID. Để giúp chính người da đỏ và thế giới loài người Hình dáng tượng Phật Ông đã nghiên cứu về cuộc đời và khám phá ra đạo Phật để cứu cả thế giới.

∞∞∞∞∞∞

11. Cambodia-

ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រជាជនពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้

របបនយោបាយណាមួយសព្វថ្ងៃនេះ ត្រូវតែត្រលប់មកគិតអំពីព្រហ្មម៉ាញៈ ៤ មេត្តាករុណាមេត្តានិងមេត្តាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាយឌី - ១៩ ។ សម្រាប់ការជួយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងមនុស្សលោកនេះពិភពលោក

សម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលព្រះពុទ្ធសាសនាមានដើមកំណើត ស្នើសុំប្រជាជនឥណ្ឌា ត្រលប់មកវិញនូវការចងចាំចំពោះការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ដែលបានប្រកាសព្រះពុទ្ធសាសនានៅ ដីឥណ្ឌានេះ និងបង្រៀនប្រជាជន គិតដោយខ្លួនឯង។ ប្រើប្រាជ្ញាតក្កវិជ្ជានិងគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ មានយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាយឌីភីយោងតាមគោលការណ៍សុខភាពសាធារណៈ កុំប្រមូលផ្តុំគ្នាលើសពីពីរម៉ែត្រជាមួយគ្នា។ ការពារគម្របពីការបញ្ចូលមាត់និងច្រមុះរបស់អ្នក។ ហើយលាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់បង្កើតជីវិតថ្មីដោយពាក់ម៉ាស។ ហើយនឹងរត់គេចពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាចរបស់ Covid គ្រោះថ្នាក់ពីពិភពលោកនេះ កុំល្ងីល្ងើក្នុងការគិតថាពឹងផ្អែកលើអ្វីដែលពិសិដ្ឋឬមនុស្សដ៏ទេវភាព។ ដោយសារតែរបស់ដ៏ពិសិដ្ឋឬព្រះដ៏បរិសុទ្ធ មិនដែលមាននៅក្នុងពិភពលោកមនុស្សនេះទេ ហើយយើងខុស។ បណ្តាលឱ្យជីវិតរបស់ឥណ្ឌាបន្តស្លាប់នៅថ្ងៃនេះ មនុស្សមួយសែននាក់ (សាកសព ៧៦.៣០៤ នាក់) ពិតជាសោកសៅ។ នោះក៏ព្រោះតែយើងមិនពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង។ គិតទៅរឿងពិសិដ្ឋ ព្រះដ៏ពិសិដ្ឋនៅក្នុងទន្លេគង្គានៅមហាសមុទ្រនៅលើហិមពាន្តនៅទីសក្ការៈបូជារបស់សៅរ៍ ដែលពិតជាធម្មជាតិ គ្មានវត្ថុបរិសុទ្ធទេ មិនមានព្រះដ៏ទេវភាពនៅក្នុងហ្គាហ្គាននៅលើហិម៉ាឡៃយ៉ាប៉ុន្តែមនុស្សពឹងផ្អែកលើបញ្ហាណាមួយដែលត្រូវបានដោះស្រាយដោយបញ្ញារបស់មនុស្ស។ នោះគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រ ហើយសុំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឥណ្ឌា រួសរាន់ឡើងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកលើវ៉ាក់សាំងឌីអាយ។ ដើម្បីជួយប្រជាជនឥណ្ឌាខ្លួនឯងនិងពិភពលោកមនុស្ស សំណុំបែបបទដែលថារូបភាពរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះពុទ្ធ គាត់បានស្រាវជ្រាវអំពីជីវិតនិងបានរកឃើញព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីជួយសង្គ្រោះពិភពលោកទាំងមូល។

∞∞∞∞∞∞

12.Malaysia-

Ke India dan masyarakat dunia hari ini
แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้

Mana-mana rejim politik hari ini Harus kembali memikirkan Brahma.4 Rahmat, belas kasihan dan belas kasihan untuk melawan COVID-19. Kerana saling menolong antara manusia, dunia ini

Untuk India, di mana agama Buddha berasal Meminta Orang India Mengingat kembali ajaran Tuhan Buddha Yang menganut agama Buddha di Tanah India ini Dan mengajar rakyat Fikirkan sendiri. Gunakan prinsip kebijaksanaan, logik, dan ilmiah Terdapat strategi utama untuk memerangi COVID mengikut prinsip sains kesihatan awam. Jangan berkumpul lebih dari dua meter.Lindungi COVID daripada memasuki mulut dan hidung anda. Dan basuh tangan anda dengan kerap, ciptakan kehidupan baru dengan memakai topeng. Dan akan melepaskan diri dari bahaya besar Covid Bahaya dunia luar bumi ini Jangan tertipu berfikir untuk bergantung pada perkara-perkara suci atau orang-orang ilahi. Kerana perkara-perkara suci atau tuhan-tuhan suci Tidak pernah di dunia manusia ini Dan kami salah. Menjadikan kehidupan India terus mati hari ini Seratus ribu orang sudah (76.304 mayat) benar-benar sedih. Ini kerana kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Untuk memikirkan perkara-perkara suci Dewa-dewa suci di Sungai Gangga, di lautan, di Himalaya, di Kuil Satyr. Yang sememangnya semula jadi Tiada perkara suci Tidak ada tuhan ilahi di Ganga di Himalaya, tetapi manusia bergantung pada setiap masalah yang diselesaikan oleh kecerdasan manusia. Itu saintifik Dan minta saintis India Lanjutkan penyelidikan anda mengenai vaksin COVID. Untuk menolong orang India sendiri dan dunia manusia Bentuk yang Tuhan bayangkan Dia meneliti kehidupan dan menemui Buddhisme untuk menyelamatkan seluruh dunia.

∞∞∞∞∞∞

13.Japan


インドと今日の世界の人々へ
แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้

今日の政治体制ブラフマーについて考えるために戻って来なければならない4 COVID-19と戦うための慈悲、慈悲、そして慈悲。人間同士、この世界を助け合うために

仏教の起源であるインドのためにインド人への要請仏陀の教えに思い出を返す誰が仏教を宣言したこのインドの土地そして人々に教えました自分で考えてください。知恵、論理、科学原理を使用する公衆衛生科学の原則に従ってCOVIDと戦うための重要な戦略があります。 2メートルを超えて集まらないでくださいCOVIDが口と鼻に入らないようにしてください。そして、頻繁に手を洗い、マスクを持つことで新しい人生を創造してください。そして、Covidの恐ろしい危険から逃れるこの世界の危険神聖なものや神の人々に依存することを考えることにだまされてはいけません。神聖なものや神聖な神々のためにこの人間の世界では決してそして私たちは間違っていました。インドの生活を今日も死なせ続けるすでに10万人(76,304人の死体)は本当に悲しい。それは私たちが自立していないからです。神聖なことを考えるガンジス川、海、ヒマラヤ、サテュロスの神社の神聖な神々。それは本当に自然なことです聖なるものはないヒマラヤのガンガには神は存在しませんが、人間は人間の知性によって解決される問題に依存しています。それは科学的ですそして、インドの科学者を求めますCOVIDワクチンの研究を急いでください。インディアン自身と人間の世界を助けるために主仏像の形彼は人生を研究し、全世界を救うために仏教を発見しました。

∞∞∞∞∞∞

แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิดมหาภัยวันนี้1. Thai- 2. English-3. China-4. Hindi-5. Russia- 6. Arab-7. Indonesia-8. Loa –9. Srilanga-10.Vietnam-11. Cambodia- 12.Malaysia-13.Japan

 

 


1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.