ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา

 

  

 

ถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุก ๆ คน วิธีเรียนหนังสือเก่ง

To all students, students, how to study well

 

 

   

 

1. Thai-

2. English-

3. China-

4  Hindi

5. Russia-

6. Arab-

7. Indonesia-

8. Loa –

9. Srilanga-

10.Vietnam-

11. Cambodia-

12.Malaysia-

13.Japan

∞∞∞∞∞

1. Thai-

 

ถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุก ๆ คน วิธีเรียนหนังสือเก่ง

To all students, students, how to study well

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว13ก.ย.36,022 เนชั่น รายการคมชัดลึก 22.00น. (เจ้าของรายการ วรเทพ สุวัฒนพิมพ์...คุยปัญหาการศึกษากับ รมว.ศธ. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  การศึกษาไทย ทางแก้ที่เป็นแค่ความฝัน)  

ถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุก ๆคน    จะบอกวิธีการเรียนหนังสือเก่งให้ เอาไหมล่ะเพียงแต่เราต้องงรู้ว่าเรื่องจิตใจของเรานี่แหละมันสำคัญมาก  หากจิตใจของเราสะอาด บริสุทธิ์  โดยเฉพาะจิตของเราว่าง  ว่างเหมือนอากาศว่างไปเลย  ไม่มีเรื่องขุ่นข้องหมองใจ   เรื่องโกรธแค้น อาฆาต พยาบาท จองเวรใครแล้ว  ใจเราก็ยิ่งจะดี ยิ่งบริสุทธิไปอีก และใจเราว่างไม่มีอะไรขุ่นมัววุ่นวายในใจเราเลย  นั้นแหละ  จะทำให้เราทั้งหลายเรียนหนังสือเก่งมากเลย นี่แหละหลักการที่ง่าย ๆแต่ศักดิ์สิทธิจริง ๆมาจากพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนเอาไว้ 

ฉะนั้นมาเรียนหนังสือกันให้เก่งเถิด จะอธิบายต่ออีกสักนิดว่า  โดยหลักทฤษฎีที่บอกนี้เอง ทฤษฎีแห่งความว่าง  ลองถามใครคนใดก็ได้ที่เขาเรียนหนังสือเก่งๆ มา  มีผลงานทางวิชาการมามาก ๆ  เขาทำสำเร็จได้เพราะอะไร  ก็จะตรงกับเรื่องจิตใจว่างเปล่า ไร้กังวล  จิตใจที่สะอาด ไม่ขุ่นมัว ไม่โกรธแค้นโมโหโทโสเก่ง ไม่โลภ  ไม่โกรธ  ไม่หลงไปในความรักความใคร่ ความเสน่หาจนเกินไปนั่นเอง  และหากใจไม่ว่างแล้ว  มันก็จะเต็มไปด้วยอะไรต่าง ๆในจิตใจ ฟุ้งไปหมด  ทำให้ความคิดของเราไม่เป็นระเบียบ  ก็จะกระจัดกระจายไป ก็ไม่มีสมาธิในการเรียน เพราะมีหลายเรื่องราวปัญหาเข้ามาสู่จิตใจของเรา  ก็จะเรียนเก่งได้อย่างไร 

ไปลองดูว่าพระพุทธเจ้าของเรา ท่านพูดเรื่องการศึกษาไว้ 3 อย่างที่เป็นหลักสำคัญล้ำเลิศในพระพุทธศาสนา ชื่อว่า ไตรสิกขา  มี ศีล สมาธิ และปัญญา  นี่แหละ ใครศึกษา3 อย่างนี้ได้สำเร็จแล้วก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์  แม้แต่พวกเราเองหรือใคร ๆ ก็ตามที่สามารถเรียนจบไตรสิกขานี้ก็สำเร็จอรหันต์ได้  แต่ให้เรารู้ก่อนว่าเรียนไตรสิกขาแล้วจะเรียนหนังสือเก่งได้อย่างไร ดังจะค่อยอธิบายไปดังนี้ 

การศึกษาชั้นต้นคือศีลนั้นท่านหมายถึงการเรียนรู้วิจัยในเรื่องการระวังรักษากาย วาจาและความคิดความอ่านของเราให้ดี อย่าทำความชั่ว นั่นเอง ได้แก่ อย่าฆ่าคน อย่าทำร้ายคนอื่นหรือสัตว์สิงมีชีวิตทั้งหลาย ให้มีเมตตา อย่าไปลักขโมยของคนอื่นเขา  เพราะของคนอื่น ๆ เขาก็หามาอย่างยากลำบากเขาก็หวงแหนเอาไว้ใช้ในครอบครัวเขา หากเราไปขโมยเขาจะได้อะไรใช้ เลี้ยงลูกหลานในครอบครัวเขาเล่า  อย่าหลอกลวงสตรี หรือเพศตรงข้ามไปเพื่อหาความสุขทางกามของเรา  และระวังวาจาคำพูด อย่าพูดจาโกหกพกลม อย่าพูดคำหยาบคายไม่เข้าหูคนอื่น อย่าพูดเพ้อเจ้อไร้เหตุผล ไร้สติ  อย่าพูดคำส่อเสียดที่ยุยงส่งเสริมคนให้โกรธกันแตกสามัคคีกัน และที่สุดระวังยาเสพติด สุรายาเมา  อย่าไปใกล้กรายเลย การทำชั่วดังกล่าวมานี้แหละจะทำให้จิตใจเราไม่สงบ ไม่บริสุทธิ์  ไม่ว่างนั่นเอง  มันก็จะเรียนหนังสือเก่งได้อย่างไร  เพราะใจเรามันวุ่นวายไปกับเรื่องชั่ว ๆ อย่างที่ว่ามานั้น 

การศึกษาที่ 2 คือสมาธิ นั้น ก็ให้ศึกษาวิจัยเรื่องความคิดอ่าน  ระวังจิตใจให้ทำอะไรให้ตั้งใจทำจริง ๆ อย่าทำเล่น ๆ ทำใจเราให้แน่วแน่ มีความตั้งใจดี ไม่ไขว้เขวไปที่อื่น  มุ่งทำอะไรไปอย่างเด็ดเดี่ยวไม่วอกแวกไปไหนเลย เรียนอะไรก็ตั้งใจเรียนจริง ๆ ไม่ไขว้เขวเรียนมั่งไม่เรียนมั่ง แล้วจะเก่งได้อย่างไร แต่ถ้าเรามีสมาธิในการเรียน หรือเอาง่าย ๆ เพียงข้อเดียวก็คือจงขยันอย่าขี้เกียจ ไล่นิสัยขี้เกียจออกไปให้หมด นั่นแหละก็จะทำให้เรียนเก่งแน่ ๆ เลย เรียนสนุกอีกด้วย แต่หากใจไม่เป็นสมาธิเสียแล้ว กำลังอ่าน กำลังเรียน กำลังคิดอยู่  ใจมันเขวออกไป  มันกระจัดกระจายไป  มันฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปที่อื่นตามกิเลส ตัณหา อุปาทาน มันก็ไม่เป็นสมาธิ มันก็ขี้เกียจเหลือเกิน และก็จะเรียนหนังสือเก่งได้อย่างไร   

และประการที่ 3 ของไตรสิกขาคือปัญญา  รวมเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา มาถึงระดับสูงสุดนี้ ปัญญานี้  ก็คือ  เราศึกษาเรื่องเหตุ เรื่องผลให้รู้ว่าอะไรต่างๆ ที่เป็นมา  กำลังเป็นอยู่ และกำลังจะเป็นไปมันมีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นทั้งนั้น  ไม่ใช่อยู่ ๆ มันก็เกิดขึ้นเอง  มันมีเหตุจึงมีผล เช่นมีตะวันขึ้นมาโลกจึงสว่าง ตะวันมันลงไปโลกจึงมืด   เราจึงต้องศึกษาเรื่องเหตุที่ไปที่มาของความเป็นไปทั้งหลาย ที่สูงสุดก็คือ ความเป็นไปเป็นมาของชีวิตของเราเอง  ชีวิตของมนุษยโลกทั้งหลายที่มาจากเหตุอะไร  ทำไมจึงมีทุกข์ไม่รู้จบเป็นวัฏฏะสงสารอยู่อย่างนี้   มีการวิจัยหาเหตุหาผลอยู่ตลอดเวลาการมีชีวิตของเรา โดยเฉพาะความเป็นอยู่ของชีวิตแต่ละวันของเราเอง มีกินมีใช้อย่างไร  เมื่อเราอยากเรียนเก่ง ก็วิจัยเอาเองว่ามาจากเหตุอะไร  ตรงกับที่บอกมาหรือไม่ ปฏิบัติถูกตามเหตุ  ก็จะทำให้เราเรียนหนังสือเก่ง ก็จะเก่งมาก  ก็อย่างที่บอกมานั้นเอง เป็นเหตุที่ทำให้เรียนหนังสือเก่ง     เมื่อเราทำเหตุ  รู้เหตุ  เราทำไปมันก็เกิดผล ตรงที่เราต้องการ พูดง่าย ๆก็คือ ทำตนเป็นนักวิทยาศาสตร์นั่นเอง  หากทำเหตุชั่ว ก็จะได้รับผลไม่ดี ผลชั่วก็ย่อมตามมาเสมอ  นี่แหละการศึกษาประการที่ 3 ที่ว่าเรียกว่าปัญญาสิกขาละ  และที่สำคัญก็คือ  ยิ่งเราทำจิตใจของเราให้ว่าง ให้สะอาด ให้สงบได้มากเพียงไร ก็จะมีผลต่อสติปัญญาความคิดของเรา ทำให้เรียนหนังสือเก่งไปยิ่งขึ้น  จนถึงระดับที่เก่งที่สุดเหนือคนเหนือโลกเลยก็คือ เก่งเรื่องการต่อสู้เอาชนะกิเลส ตัณหา อุปาทาน  ชนะแล้วก็สำเร็จอรหันต์ไปเลย  แม้จะเป็นเด็ก ๆ อยู่ก็ตาม สำเร็จได้แน่ ๆ เพราะเรามีเวลาอีกมากเลย 

อย่างไรก็ตาม  เอาเรื่องเรียนหนังสือให้เก่งก่อนก็แล้วกัน เพื่อที่เราจะเอาความเก่งนี้ไปใช้ทำมาหากินประกอบการงานอาชีพของเราได้ทุกแบบทุกอาชีพตามสติปัญญาของเราที่สูงส่งนั้นเอง เพื่อที่จะได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราบ้าง ฐานที่ท่านเลี้ยงเรามาจนป่านนี้แล้ว ยังไม่เคยให้อะไรตอบแทนท่านเลย  หากชีวิตคน ๆ หนึ่งไม่ได้อะไรตอบแทนพ่อแม่เลยแม้ว่าพ่อแม่ท่านจะไม่ว่าอะไรลูกเลยก็ตามทางเราชาวไทยชาวพุทธนี้แม้คนทั้งหลลายเลยในโลกมนุษย์นี้ก็จะตำหนิว่าเป็นคนเนรคุณอกตัญญูไปเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่เลวมากสำหรับชีวิตหนึ่ง ฉะนั้นมาเรียนหนังสือให้เก่ง ๆ กันเถอะ  โดยทำใจให้ว่างเข้าไว้  ให้มีสมาธิเข้าไว้  ให้ทำแต่ความดีเข้าไว้  ใจก็จะบริสุทธิ์ ไม่ไขว้เขว กังวลใดใด ใจก็เป็นสมาธิ  ก็แน่วแน่ในกิจการงานของเรา การเรียนของเรา   ก็จะเรียนเก่งอย่างแน่นอน   เราก็ยิ่งจะเรียนเก่ง  ทำอะไรเก่งไปมากขึ้นตามสติปัญญาเราที่ว่าง บริสุทธิไปเท่าไรยิ่งเก่งขึ้น ๆ นั่นเองจนเรียนวิชาอะไร ๆ ในโลกนี้ได้ทุกวิชา เก่งทุกวิชาในโลกเลย  หวังว่าที่บอกมาคงจะลองเอาไปพิศูจน์ดูนะ  พิศูจน์จนถึงที่สุดเลยนะ  ถึงสุดยอดสติปัญญารู้แจ้งโลกเป็นพระอรหันต์ไปเลย เอาละ สวัสดีขอให้สำเร็จ เรียนเก่งทุกคน ๆ  ด้วยรักและปรารถนาดีที่สุด@เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วComputerman36:บัวระย้า ชบาบุญเสฏฐ์ 13ก.ย.2563 23.00

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

2. English-

To all students, students, how to study well

ถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุก ๆ คน วิธีเรียนหนังสือเก่ง

Watching the world culture from Jow Keaw, 13 Sep. 63,022 Nation, Kom Chad Luek, 22.00 (Owner of Worathep Suwatthanapim ... talk about educational problems with Deputy Minister of Agriculture, Mr. Nattapon Teepsuwan, Deputy Minister of Education in Thailand, a solution that is just a dream)

To all students and students, will you tell me how to study well? But we have to know that our mind is very important. If our minds are clean and pure, especially our minds. As empty as the air. There is no grudge. The story of anger, revenge, revenge, and revenge. Our hearts will be better. More pure And our hearts are free, there is nothing frustrating in our hearts that will make us very good at studying. This is an easy principle. But true sacred rights Anyone from the Buddha, you told him to teach

So let's study well. Will explain for a little more that Based on this theory The theory of emptiness Ask anyone with whom he is good at studying and has a lot of academic achievements. Why did he succeed? Will correspond to an empty mind, no worries, a clean mind, not frustrated, not anger, anger, anger, skill, not greedy, not anger, not lost in love and affection Too much affection And if your heart is not free It will be filled with things in the mind all over, causing our thoughts to be disordered. Will be scattered Had no concentration in studying Because there are many stories of problems coming into our minds How will you learn well?

Let's go and see if our Buddha He spoke about 3 things of education that are the most important principles in Buddhism, called the Trisikha: the precepts, meditation and wisdom. Even us or anyone who can finish this trio can be successful. But let us know first how well we can study well As it will be described as follows

The first education is the precepts, which means learning and research in the subject of physical surveillance. Our words and thoughts read well. Do not do evil, that is, do not kill people, do not harm other people or creatures, be kind, do not steal other people. Because of the hardships of others, he was cherished and used in his family. If we go stealing what will he get? Raising the grandchildren in the family, he said. Don't deceive women Or the opposite sex to find our sexual pleasures And beware of speech and speech Don't tell lies Do not speak rude words, not get in the ears of others. Do not speak illogical, irrational, or senseless. Do not use cynic words that incite people to anger. And finally, be careful with drugs, alcohol, drugs, drunk, don't go close to being To do such evil, this will make our mind not calm, not pure, busy enough. How will it be good at studying? Because our hearts are in turmoil with such evil things as they say

The second study was meditation that studied thinking and reading. Be careful with your mind to do what is really hard to do, do not play around, make our hearts firm. Have good intentions Not distracted elsewhere Doing something resolutely, not distracted at all. Really learn what is really hard to learn, don't get distraction, study rich, don't study How can you be good? But if we concentrate on studying or take only one simple thing, be diligent and don't be lazy. Banish lazy habits That will make learning very good, so learning is fun, too. But if the mind is not concentrated, then reading, studying and thinking, it is distracted. It scattered It is exaggerated, it goes elsewhere, according to the preconceived lust, it is distracted. It was too lazy. And how do you study well

And the third point of the trisikha is that wisdom is integrated into the precepts, meditation, wisdom reaches this highest level. About results to know what is going on is being And it's going to be, there are events that happen, not suddenly, it just happened. It is reasonable Like the rising sun came and the world was bright The sun goes down, the world is dark. We have to study the reasons for the origins of various possibilities. At the highest is The story of our own life The life of humanity comes from what reason? Why is there such an endless suffering? There is research to find the root cause all the time in our lives. Especially the well-being of our own daily life How to eat and use When we want to study well Then research by ourselves that it came from what reason Exactly as mentioned or not Act according to cause Will make us good at studying, it will be very good as I said that Is the reason that makes studying good When we do cause, we know what we do, it works. Where we want to say it simply is to be a scientist. If you do evil Will receive a bad result Evil will always follow. This is the third study called Panya Sikkhla. And most importantly The more we empty our hearts, the more clean and peaceful we can be. It will affect our intelligence and thoughts. Makes studying even better To the level that is the best above the people of the world, it is Good at fighting, overcoming passions, conquering passions, and completing arhat. Even as a kid, it's definitely a success because we have a lot of time.

However, let's learn to study well first. So that we can use this skill to make a living, work, work, career, every kind, every profession according to our noble intelligence itself. In order to replace some of our parents' merit The base that you have fed us up until now He has never given anything back to you if one person's life does not get anything in return for his parents, even if your parents do not matter what your children do. Blame it for being ungrateful, ungrateful Which is very bad for one's life So let's study well by freeing up your mind. To concentrate To do only the good The heart will be pure and not distracted by any worries. Was steadfast in our work Our study Will certainly be good at studying The more we will learn Do something better according to our free intelligence. The more pure you go, the better you get until you can learn every subject in the world. Good at all subjects in the world. I hope I have told you to take it for a walk. Piss until the very end. To the ultimate in intelligence and enlightenment, the world is an arhat. Good learning, everyone with love and best wishes @ Watching the world culture from Joreaw Computerman36: Bua Raya Chaba Boonset 13 Sep 2020 23.00

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

3. China-

對所有學生,學生,如何學習好

ถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุก ๆ คน วิธีเรียนหนังสือเก่ง

觀看喬克(Jow Keaw)的世界文化,國家,02222913日,考姆·乍得·呂克(Kom Chad Luek),22.00Worathep Suwatthanapim的所有者...與農業部副部長納塔彭先生談論教育問題泰國教育部副部長Teepsuwan,這只是一個夢想而已)

對所有學生和學生,你能告訴我如何學習嗎?但是我們必須知道我們的思想非常重要。如果我們的思想乾淨純潔,尤其是我們的思想。像空氣一樣空蕩盪。沒有怨恨。憤怒,復仇,復仇和復仇的故事。我們的心會更好。更純淨我們的心是自由的,沒有任何挫敗感會使我們非常善於學習。這是一個簡單的原則。但是真正的神聖權利佛陀的任何人,你叫他教

因此,讓我們學習好。會解釋更多通過這個理論空虛的理論詢問任何一個他擅長與之學習並取得很多學術成就的人,他為什麼成功?會對應一個空虛的心,沒有憂慮,潔淨的心,不會沮喪,不會生氣,憤怒,生氣,技能,不會貪婪,不會生氣,不會迷失於愛和感情太多的感情如果你的心不自由到處都會充滿思維,使我們的思想混亂。會散落沒有專心學習因為有很多關於問題的故事浮現在我們的腦海您將如何學習?

我們去看看我們的佛陀他談到了佛教中最重要的三項教育原則:戒律,冥想和智慧。甚至我們或任何可以完成這三項任務的人都可以成功。但是首先讓我們知道我們可以學習得很好將描述如下

第一次教育是戒律,這意味著要進行物理監視方面的學習和研究。我們的語言和思想讀得很好。不要做惡,也就是,不要殺人,不要傷害別人或生物,要友善,不要別人。由於別人的艱辛,他被家人珍惜和使用。如果我們去他會得到什麼?他,撫養家庭中的孫子孫女。不要欺騙女人或異性找到我們的性快感並提防言語和言語不要謊不要粗魯的話,不要聽別人的話。不要出不合邏輯,沒有理智或毫無意義的言論,也不要使用憤世嫉俗的話語來激怒人們。最後,要小心毒品,酒精,毒品,醉酒,不要接近做這樣的邪惡,這會使我們的頭腦不平靜,不純粹,忙碌。學習方面會如何?因為我們的心像以前那樣充滿邪惡的事物

第二項研究是冥想,研究思維和讀。小心地做真正難做的事,不要耍弄,使我們的心堅定。有良好的意願不分散其他地方的注意力堅決做事,一點也不分心。真正學習真正難以學習的東西,不要分散注意力,學習豐富,不要學習你過得怎麼樣但是,如果我們專注於學習或只做一件簡單的事情,那就要勤奮而不懶惰。消除懶惰的習慣這將使學習變得非常好,所以學習也很有趣但是,如果思想不集中,那麼讀,學習和思考就會分散注意力。它散落了根據先天的慾望,它被誇大了,到了其他地方,它分散了注意力。太懶了。你學習得怎麼樣

Trisikha的第三點是,智慧已融入戒律,冥想中,智慧達到了最高境界。關於結果以了解發生了什麼而且肯定會發生一些事件,而並非突然發生,只是發生了。這是合理的就像初升的太陽降臨,世界變得光明太陽落山,世界漆黑。我們必須研究各種可能性起源的原因。最高的是我們自己生活的故事人類的生命來自什麼原因?為什麼會有無盡的痛苦?有研究一直在尋找我們生活中的根本原因。尤其是我們日常生活的幸福怎麼吃和使用當我們想好好學習時然後自己研究它是出於什麼原因完全如所提及合理行事我會,這將使我們擅長學習,這將非常好是使學習良好的原因當我們做一個原因時,我們知道一個原因,我們就做到了,並且它起作用了。我們想的只是做一名科學家。如果你做惡會收到不好的結果邪惡將永遠跟隨。這是第三項研究,稱為Panya Sikkhla。最重要的是我們越是敞開心hearts,我們就能變得更加清潔與和平。它會影響我們的智力和思想。使學習變得更好達到世界人民之上最好的水平擅長戰鬥,克服激情,征服激情和完成羅漢。即使是小孩子,這對是成功的,因為我們有很多時間。

但是,讓我們先學習好學習。因此,根據我們的高尚智慧本身,我們可以使用此技能來謀生,工作,工作,職業和各種職業。為了取代我們父母的某些優點到目前為止,您已經讓我們厭煩了即使一個人的一生沒有任何回報可以回報父母,即使您的父母對您的孩子無所謂,也永遠不要給您任何回報。怪罪於忘恩負義,忘恩負義這對一個人的生命很不好因此,讓我們解放思想,好好學習吧。專心只做善事心將是純潔的,不會因任何憂慮而分心。在我們的工作中堅定不移我們的研究一定會善於學習我們將學到更多根據我們的免費情報做得更好。您走得越純正,您就會越好,直到您可以學習世界上的每個學科。擅長世界上的所有學科。希望我已告訴您散步。小便直到最後。對於最終的智慧和蒙,世界是羅漢。善於學習每個人的愛心和最美好的祝福@觀看Joreaw Computerman的世界文化36:Bua Raya Chaba Boonset 2020年9月13日23.00

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

4. Hindi-

सभी छात्रों, छात्रों को अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए कैसे

ถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุก ๆ คน วิธีเรียนหนังสือเก่ง

जोव कीव से विश्व संस्कृति को देखते हुए, 13 सितंबर, 36,022 राष्ट्र, कोम चाड लूक, 22.00 (वर्थेप के स्वामी सुवात्नापिम ... कृषि उप मंत्री श्री दत्तापोन के साथ शैक्षिक समस्याओं के बारे में बात करते हैं। Teepsuwan, थाईलैंड में शिक्षा मंत्री, एक समाधान जो सिर्फ एक सपना है)

सभी छात्रों, छात्रों को, क्या आप मुझे बताएंगे कि अच्छी पढ़ाई कैसे करें? लेकिन हमें यह जानना होगा कि हमारा दिमाग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे मन स्वच्छ और शुद्ध हैं, विशेष रूप से हमारे मन। हवा की तरह खाली। कोई गड़बड़ी नहीं है। गुस्से की कहानी हमारे दिल बेहतर होंगे। अधिक शुद्ध और हमारे दिल स्वतंत्र हैं, हमारे दिलों में निराशा कुछ भी नहीं है जो हमें अध्ययन करने में बहुत अच्छा करेगी। यह एक आसान सिद्धांत है। लेकिन सच्चा पवित्र अधिकार बुद्ध से कोई भी, आपने उसे सिखाने के लिए कहा था

तो चलो अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। थोड़ा और समझाएंगे इस सिद्धांत के आधार पर शून्यता का सिद्धांत किसी से भी पूछें कि वह पढ़ाई में अच्छा है और उसके पास बहुत सारी शैक्षणिक उपलब्धियाँ हैं। वह सफल क्यों हुआ? खाली दिमाग के अनुरूप होगा, कोई चिंता नहीं, एक साफ मन, निराश नहीं, क्रोध नहीं, क्रोध, क्रोध, कौशल, लालची नहीं, क्रोध नहीं, प्यार और स्नेह में नहीं खोया बहुत स्नेह और अगर आपका दिल आजाद नहीं है यह मन में भरी हुई चीजों से भर जाएगा, जिससे हमारे विचार अव्यवस्थित हो जाएंगे। बिखर जाएगा पढ़ाई में एकाग्रता नहीं थी क्योंकि हमारे दिमाग में आने वाली समस्याओं की कई कहानियां हैं आप अच्छी तरह से कैसे सीखेंगे?

आइए और देखें कि क्या हमारा बुद्ध उन्होंने शिक्षा की 3 चीजों के बारे में बात की, जो बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिसे त्रिसिखा कहा जाता है: उपदेश, ध्यान और ज्ञान। यहां तक ​​कि हम या कोई भी जो इस तिकड़ी को खत्म कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। लेकिन आइए पहले जानते हैं कि आप त्रि-का में कितने अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि इस प्रकार वर्णित किया जाएगा

पहली शिक्षा उपदेश है, जिसका अर्थ है भौतिक निगरानी के विषय में सीखना और अनुसंधान करना। हमारे शब्द और विचार अच्छे से पढ़े। बुराई न करें, यानी लोगों को न मारें, दूसरे लोगों या प्राणियों को नुकसान न पहुंचाएं, दयालु रहें, दूसरे लोगों को चोरी न करें। दूसरों की कठिनाइयों के कारण, वह पोषित था और अपने परिवार में उपयोग किया जाता था। अगर हम चोरी करते हैं तो उसे क्या मिलेगा? परिवार में पोते-पोतियों की परवरिश करते हुए उन्होंने कहा। महिलाओं को धोखा न दें या हमारे यौन सुख को खोजने के लिए विपरीत लिंग और वाणी और वाणी से सावधान रहें झूठ मत बोलो अशिष्ट शब्द न बोलें, दूसरों के कानों में न डालें। अतार्किक, तर्कहीन, संवेदनहीन मत बोलो। ऐसे सनकी शब्द मत बोलो जो लोगों को क्रोध के लिए उकसाए। और अंत में, ड्रग्स, शराब, ड्रग्स, नशे से सावधान रहें, होने के करीब मत जाओ ऐसी बुराई करने के लिए, यह हमारे दिमाग को शांत नहीं, शुद्ध नहीं, पर्याप्त व्यस्त बना देगा। पढ़ाई में कैसे अच्छा होगा? क्योंकि ऐसे बुरे कामों से हमारा दिल उब जाता है

दूसरा अध्ययन ध्यान था जिसमें सोचने और पढ़ने का अध्ययन किया गया था। अपने मन के साथ सावधान रहें कि वास्तव में क्या करना मुश्किल है, आसपास न खेलें। अच्छे इरादे हैं अन्यत्र विचलित नहीं संकल्पपूर्वक कुछ करना, विचलित नहीं होना। वास्तव में जानें कि वास्तव में क्या सीखना मुश्किल है, विचलित न हों, समृद्ध अध्ययन करें, अध्ययन न करें आप अच्छे कैसे हो सकते हैं? लेकिन अगर हम अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं या केवल एक साधारण चीज लेते हैं, मेहनती हैं और आलसी मत बनो। आलसी आदतों को दूर करें यह सीखने को बहुत अच्छा बना देगा, इसलिए सीखना बहुत मजेदार है। लेकिन अगर मन एकाग्र नहीं है, तो पढ़ना, अध्ययन करना और सोचना, यह विचलित है। यह बिखरा हुआ यह अतिरंजित है, यह कहीं और चला जाता है, पूर्व निर्धारित वासना के अनुसार, यह विचलित होता है। यह बहुत आलसी था। और आप अच्छे से पढ़ाई कैसे करते हैं

और त्रिसिखा का तीसरा बिंदु यह है कि ज्ञान को ध्यान में एकीकृत किया जाता है, ज्ञान इस उच्चतम स्तर तक पहुंचता है। परिणामों के बारे में जानने के लिए कि क्या चल रहा है और यह होने जा रहा है, ऐसी घटनाएं होती हैं जो अचानक नहीं होतीं, बस हो गईं। यह उचित है जैसे उगता सूरज आया और दुनिया उजली ​​हुई सूरज ढल जाता है, दुनिया अंधेरी होती है। हमें विभिन्न संभावनाओं की उत्पत्ति के कारणों का अध्ययन करना होगा। उच्चतम पर है हमारे अपने जीवन की कहानी मानवता का जीवन किस कारण से आता है? ऐसी अंतहीन पीड़ा क्यों है? हमारे जीवन में हर समय मूल कारण खोजने के लिए अनुसंधान है। विशेष रूप से हमारे अपने दैनिक जीवन की भलाई कैसे खाएं और कैसे इस्तेमाल करें जब हम अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं फिर खुद से शोध करें कि यह किस कारण से आया है बिल्कुल जैसा कि उल्लेख किया गया है या नहीं सही कारण से कार्य करें हमें पढ़ाई में अच्छा लगेगा, यह बहुत अच्छा होगा जैसा मैंने कहा क्या यही कारण है कि पढ़ाई अच्छी होती है जब हम कारण करते हैं, हम कारण जानते हैं, हम इसे करते हैं, और यह काम करता है जहां हम यह कहना चाहते हैं कि यह केवल वैज्ञानिक होना है। अगर आप बुराई करते हैं बुरा परिणाम प्राप्त होगा बुराई हमेशा पीछा करेगी। यह पान्या सिखला नामक तीसरा अध्ययन है। और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जितना अधिक हम अपने मन को मुक्त करते हैं, वह उतना ही अधिक स्वच्छ और शांतिपूर्ण होता है। यह हमारी बुद्धि और विचारों को प्रभावित करेगा। पढ़ाई भी बेहतर करता है उस स्तर तक जो दुनिया के लोगों से सबसे ऊपर है, वह है लड़ाई में अच्छा है, जुनून पर काबू पाने, जुनून पर विजय, और arhat पूरा करने में। एक बच्चे के रूप में भी, यह निश्चित रूप से एक सफलता है क्योंकि हमारे पास बहुत समय है।

हालाँकि, पहले अच्छी तरह से अध्ययन करना सीखें। ताकि हम इस हुनर ​​का इस्तेमाल अपने रईस ख़ुदा के मुताबिक़ जीने, काम, काम, करियर, हर तरह, हर पेशे बनाने में कर सकें। हमारे माता-पिता में से कुछ को बदलने के लिए वह आधार जो आपने अब तक हमें खिलाया है कभी भी आपको कुछ भी वापस न दें, अगर एक व्यक्ति के जीवन में उसके माता-पिता के बदले में कुछ नहीं मिलता है, भले ही आपके माता-पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चे क्या करते हैं। इसे कृतघ्न, कृतघ्न होने के लिए दोष दें जो किसी के जीवन के लिए बहुत बुरा है तो चलिए अपने मन को मुक्त करके अच्छी तरह से अध्ययन करें। मन एकाग्र करना केवल अच्छा करने के लिए हृदय शुद्ध होगा और किसी चिंता से विचलित नहीं होगा। हमारे काम में स्थिर था हमारा अध्ययन पढ़ाई में निश्चित रूप से अच्छा रहेगा जितना हम सीखेंगे हमारी स्वतंत्र बुद्धि के अनुसार कुछ बेहतर करें। जितना अधिक शुद्ध आप जाएंगे, उतना ही बेहतर होगा जब तक आप दुनिया के हर विषय को नहीं सीख सकते। दुनिया के सभी विषयों में अच्छा। मुझे आशा है कि मैंने आपको इसे टहलने के लिए कहा है। बहुत अंत तक पेशाब करें। बुद्धि और आत्मज्ञान में परम के लिए, दुनिया एक अर्हत है। अच्छी सीख, सभी को प्यार और शुभकामनाएं @ Joreaw Computerman36 से विश्व संस्कृति को देखना: बुआ राया चबा बून्सेट 13 सितंबर 2020 23.00

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

5. Russia-

 

 

Всем студентам, студентам, как хорошо учиться

ถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุก ๆ คน วิธีเรียนหนังสือเก่ง

Знакомство с мировой культурой из Джоу Кео, 13 сентября, 36022 Нация, Ком Чад Луек, 22.00 (Владелец Worathep Suwatthanapim ... поговорить о проблемах с образованием с заместителем министра сельского хозяйства г-ном Наттапоном Тепсуван, заместитель министра образования Таиланда, решение, которое является просто мечтой)

Всем студентам, студентам, подскажите, как хорошо учиться? Но мы должны знать, что наш ум очень важен. Если наши умы чисты и чисты, особенно наши умы. Пусто, как воздух. Нет обиды. История гнева, мести, мести и мести. Наши сердца станут лучше. Более чистый И наши сердца свободны, в наших сердцах нет ничего разочаровывающего, что сделало бы нас очень хорошими в учебе. Это простой принцип. Но истинные священные права Кто-нибудь от Будды, вы сказали ему учить

Так что давайте хорошо учиться. Объясню еще немного, что По этой теории Теория пустоты Спросите любого, с кем он хорошо учится и имеет много академических достижений.Почему ему это удалось? Будет соответствовать пустому уму, без забот, чистому сердцу, без разочарований, без гнева, гнева, гнева, умений, без жадности, без гнева, без любви и привязанности Слишком много привязанности И если твое сердце не свободно Он будет полностью заполнен вещами в уме, что приведет к беспорядку наших мыслей. Будут разбросаны Не было концентрации в учебе Потому что у нас в голове много историй о проблемах Как ты будешь хорошо учиться?

Пойдем и посмотрим, наш Будда Он рассказал о трех аспектах образования, которые являются наиболее важными принципами буддизма, называемыми трисикхой: наставления, медитация и мудрость. Даже мы или любой, кто сможет закончить это трио, можем добиться успеха. Но сначала дайте нам знать, насколько хорошо мы можем хорошо учиться Как это будет описано ниже

Начальное образование - это заповеди, вы имеете в виду обучение и исследования в области физического наблюдения. Наши слова и мысли читаются хорошо. Не делайте зла, то есть не убивайте людей, не причиняйте вреда другим людям или существам, будьте добрыми, не крадите других людей. Из-за лишений других его очень лелеяли и использовали в своей семье. Если мы пойдем воровать, что он получит? Воспитывая внуков в семье, он вспоминал Не обманывайте женщин Или противоположный пол, чтобы найти наши сексуальные удовольствия И остерегайтесь речи и речи Не лги Не говори грубых слов, не попади в уши другим. Не говорите нелогичных, иррациональных или бессмысленных слов, не используйте циничные слова, которые провоцируют гнев. И, наконец, будьте осторожны с наркотиками, алкоголем, наркотиками, пьяным, не приближайтесь к Совершая такое зло, наш ум не будет спокойным, не чистым, занятым. Как будет хорошо учиться? Потому что наши сердца по-прежнему в смятении от таких злых вещей

Второе исследование было медитацией, изучающей мышление и чтение. Будьте осторожны со своим умом, чтобы делать то, что действительно сложно, не балуйтесь, не укрепляйте наши сердца. Иметь добрые намерения Ни на что не отвлекаюсь Делать что-то решительно, ни на что не отвлекаясь. Действительно изучайте то, что действительно трудно выучить, не отвлекайтесь, учитесь богато, не учитесь Как ты можешь быть хорошим? Но если мы сконцентрируемся на учебе или возьмем одно простое дело, будьте усердны и не ленитесь. Избавьтесь от ленивых привычек Это сделает обучение очень полезным, поэтому учиться тоже весело. Но если ум не сконцентрирован, то при чтении, изучении и мышлении он отвлекается. Он разлетелся Это преувеличено, оно уходит куда-то еще, в соответствии с предвзятым вожделением, оно отвлекается. Было слишком лениво. И как ты хорошо учишься

И третий пункт трисикхи - это то, что мудрость интегрирована в наставления, медитация, мудрость достигает этого высшего уровня. О результатах, чтобы знать, что происходит И это будет, события, которые произойдут, не внезапно, это просто произошло. Это разумно Как восходящее солнце пришло, и мир был ярким Солнце садится, мир темный. Мы должны изучить причины возникновения различных возможностей. На самом высоком уровне История нашей собственной жизни По какой причине происходит жизнь человечества? Почему бесконечные страдания? Все время в нашей жизни проводятся исследования, чтобы найти первопричину. Особенно благополучие нашей повседневной жизни Как есть и использовать Когда мы хотим хорошо учиться Затем исследуйте сами, по какой причине Точно так, как упоминалось, или нет Действовать правильно по разуму Поможет нам хорошо учиться, будет очень хорошо, как я сказал, Это причина, по которой учиться хорошо Когда мы действительно делаем дело, мы знаем, что делаем, это работает. Мы хотим сказать, что это просто быть ученым. Если ты делаешь зло Получит плохой результат Зло всегда будет следовать. Это третье исследование под названием Панья Шиккхла. И, самое главное Чем больше мы опустошаем наши сердца, тем более чистыми и мирными мы можем быть. Это повлияет на наш интеллект и мысли. Делает учебу еще лучше На уровне, который является лучшим по сравнению с людьми в мире, это Хорошо борется, преодолевает страсти, побеждает страсти и завершает архат. Даже в детстве это определенно успех, потому что у нас много времени.

Однако давайте сначала научимся хорошо учиться. Чтобы мы могли использовать этот навык, чтобы зарабатывать на жизнь, работать, работать, карьеру, во всех сферах, в любой профессии в соответствии с нашим благородным интеллектом. Чтобы заменить некоторые заслуги наших родителей База, которую вы нас кормили до сих пор Никогда ничего не возвращайте вам, если жизнь одного человека не дает ничего взамен его родителей, даже если ваши родители не имеют значения, что делают ваши дети. Мы, тайцы, буддисты, даже все люди в этом человеческом мире, будем Винить его в неблагодарности, неблагодарности Что очень плохо для жизни Так что давайте хорошо учиться, освобождая свой ум. Сохраняйте концентрацию Делать только добро Сердце будет чистым и не будет отвлекаться ни на какие заботы. Был стойким в нашей работе Наше исследование Непременно будет хорошо учиться Чем больше мы узнаем Сделайте что-нибудь лучше согласно нашему свободному разуму. Чем более чистым вы станете, тем лучше вы научитесь, пока не сможете изучить все предметы в мире. Хорошо по всем предметам в мире. Надеюсь, я сказал вам прогуляться. Ссать до самого конца. Для наивысшего интеллекта и просветления мир - архат. Хорошо умеет учить всех с любовью и наилучшими пожеланиями @ Знакомство с мировой культурой от Joreaw Computerman36: Bua Raya Chaba Boonset 13 сен 2020 23.00

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

6. Arab-

 

لجميع الطلاب والطلاب كيفية الدراسة بشكل جيد

ถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุก ๆ คน วิธีเรียนหนังสือเก่ง

مشاهدة الثقافة العالمية من Jow Keaw ، 13 سبتمبر 36،022 Nation ، Kom Chad Luek ، 22.00 (مالك Worathep Suwatthanapim ... تحدث عن المشكلات التعليمية مع نائب وزير الزراعة ، السيد Nattapon Teepsuwan ، نائب وزير التربية والتعليم في تايلاند ، حل مجرد حلم)

لجميع الطلاب ، الطلاب ، هل تخبرني كيف أدرس جيدًا؟ لكن علينا أن نعرف أن عقلنا مهم للغاية. إذا كانت عقولنا طاهرة وطاهرة ، خاصة عقولنا. فارغة مثل الهواء. لا يوجد ضغينة. قصة الغضب والانتقام والانتقام. ستكون قلوبنا أفضل. أكثر نقاء وقلوبنا حرة ، لا يوجد شيء محبط في قلوبنا يجعلنا بارعين في الدراسة. هذا مبدأ سهل. لكنها حقوق مقدسة حقيقية أي شخص من بوذا ، أخبرته أن يعلم

لذلك دعونا ندرس جيدا. سوف يشرح أكثر من ذلك بقليل بناء على هذه النظرية نظرية الفراغ اسأل أي شخص يجيد الدراسة معه ولديه الكثير من الإنجازات الأكاديمية ، لماذا نجح؟ سيتوافق مع عقل فارغ ، لا قلق ، عقل نظيف ، غير محبط ، لا غضب ، غضب ، غضب ، مهارة ، لا جشع ، لا غضب ، لا تضيع في الحب والمودة الكثير من المودة واذا كان قلبك غير حر سوف تمتلئ بأشياء في العقل في كل مكان ، مما يتسبب في اضطراب أفكارنا. سوف تكون مبعثرة لم يكن لديه تركيز في الدراسة لأن هناك العديد من قصص المشاكل التي تتبادر إلى أذهاننا كيف ستتعلم جيدا؟

دعنا نذهب ونرى ما إذا كان بوذا لدينا تحدث عن ثلاثة أمور تعليمية هي أهم المبادئ في البوذية ، تسمى Trisikha: التعاليم والتأمل والحكمة ، أي شخص يمكنه دراسة هذه الأشياء الثلاثة بنجاح سيصبح أراهانت. حتى نحن أو أي شخص يمكنه إنهاء هذا الثلاثي يمكن أن يكون ناجحًا. لكن دعنا نعرف أولاً كيف يمكنك الدراسة جيدًا في tri-kha. سيتم وصفه على النحو التالي

التعليم الابتدائي هو المبادئ ، تقصد التعلم والبحث في موضوع المراقبة الجسدية. كلماتنا وأفكارنا تقرأ جيدا. لا تفعل الشر ، لا تقتل الناس ، لا تؤذي الناس أو المخلوقات الأخرى ، كن لطيفًا ، ولا تسرق الآخرين. بسبب مصاعب الآخرين ، كان عزيزًا جدًا ومستخدمًا في عائلته. إذا ذهبنا لسرقة ماذا سيحصل؟ قال: تربية الأحفاد في الأسرة. لا تخدعوا النساء أو الجنس الآخر للعثور على ملذاتنا الجنسية واحذر الكلام والكلام لا تكذب لا تتكلم بكلمات فظة ولا تدخل في آذان الآخرين. لا تتحدث بطريقة غير منطقية أو غير عقلانية أو لا معنى لها ، ولا تستخدم كلمات ساخرة تحرض الناس على الغضب. وأخيرًا ، كن حذرًا من المخدرات والكحول والمخدرات والسكر ولا تقترب من الوجود لفعل مثل هذا الشر ، سيجعل هذا أذهاننا غير هادئة ، وليست نقية ، مشغولة بما فيه الكفاية. كيف ستكون جيدة في الدراسة؟ لأن قلوبنا في حالة اضطراب مع مثل هذه الأشياء الشريرة كما في السابق

أما الدراسة الثانية فكانت التأمل الذي درس التفكير والقراءة. كن حذرًا بعقلك لفعل ما هو صعب حقًا ، لا تتلاعب. حسن النوايا لا يصرف في مكان آخر القيام بشيء حازم ، دون تشتيت الانتباه على الإطلاق أنا حقًا أدرس ما أفعله حقًا ، لا تشتت انتباهي. كيف يمكنك ان تكون جيدا؟ لكن إذا ركزنا على الدراسة أو أخذنا شيئًا واحدًا بسيطًا ، فكن مجتهدًا ولا تكن كسولًا. تخلص من العادات الكسولة هذا سيجعل التعلم جيدًا جدًا ، لذا فإن التعلم ممتع أيضًا. أما إذا كان العقل غير مركّز ، ثم القراءة ، والدراسة ، والتفكير ، فهو مشتت. مبعثرة إنه مبالغ فيه ، يذهب إلى مكان آخر ، حسب الرغبة المسبقة ، إنه مشتت. كان كسولًا جدًا. وكيف تدرس جيدا

والنقطة الثالثة في التريسيخا هي أن الحكمة مندمجة في التأمل ، والحكمة تصل إلى هذا المستوى الأعلى. حول النتائج لمعرفة ما يجري وستكون هناك أحداث تحدث ، ليس فجأة ، لقد حدثت للتو. إنه أمر معقول مثل شروق الشمس أتى وكان العالم مشرقًا غربت الشمس والعالم مظلم. علينا دراسة أسباب أصول الاحتمالات المختلفة. في أعلى هو قصة حياتنا ما هو سبب حياة البشرية؟ لماذا توجد مثل هذه المعاناة اللامتناهية؟ هناك بحث للعثور على السبب الجذري طوال الوقت في حياتنا. خاصة رفاهية حياتنا اليومية كيف تأكل وتستخدم عندما نريد أن ندرس جيدًا ثم بحث بأنفسنا أنه جاء من أي سبب بالضبط كما هو مذكور أم لا التصرف بشكل صحيح عن طريق السبب سيجعلنا جيدون في الدراسة ، سيكون جيدًا جدًا كما قلت ذلك هو السبب الذي يجعل الدراسة جيدة عندما نتسبب ، نعلم ما نفعله ، إنه يعمل. حيث نريد أن نقول إنه ببساطة هو أن تكون عالمًا. إذا فعلت الشر سوف تحصل على نتيجة سيئة سيتبع الشر دائما. هذه هي الدراسة الثالثة التي تسمى Panya Sikkhla. و الاهم من ذلك كلما أفرغنا قلوبنا ، أصبحنا أكثر نظافة وسلامًا. سوف تؤثر على ذكائنا وأفكارنا. يجعل الدراسة أفضل إلى المستوى الذي هو أفضل ما فوق الناس في العالم ، جيد في القتال ، والتغلب على المشاعر ، وقهر المشاعر ، وإكمال أرهات. حتى عندما كنت طفلاً ، فإنه بالتأكيد نجاح لأن لدينا الكثير من الوقت.

ومع ذلك ، دعونا نتعلم الدراسة جيدًا أولاً. حتى نتمكن من استخدام هذه المهارة لكسب العيش والعمل والعمل والوظيفة وكل نوع من المهنة وفقًا لذكائنا النبيل نفسه. من أجل استبدال بعض مزايا آبائنا القاعدة التي أطعمتنا بها حتى الآن لا تعيد لك أي شيء أبدًا ، إذا لم تحصل حياة شخص ما على أي شيء مقابل والديه ، حتى لو كان والداك لا يهمان ما يفعله أطفالك. إلقاء اللوم عليه لكونه جاحد للجميل ، جاحد للجميل وهو أمر سيء للغاية لحياة المرء لذلك دعونا ندرس جيدًا من خلال تحرير عقلك. ليركز لفعل الخير فقط سيكون القلب نقيًا ولن يشتت انتباهه أي هموم. كانت ثابتة في عملنا دراستنا بالتأكيد سيكون جيدًا في الدراسة كلما تعلمنا أكثر افعل شيئًا أفضل وفقًا لذكائنا الحر. كلما أصبحت أكثر نقاءً ، أصبحت أفضل حتى تتمكن من تعلم كل موضوع في العالم. جيد في جميع المواد في العالم. آمل أن أكون قد أخبرتك أن تأخذها في نزهة على الأقدام. تبول حتى النهاية. إلى أقصى حد في الذكاء والتنوير ، العالم هو أرهات. جيد في تعلم الجميع بالحب وأطيب التمنيات @ مشاهدة ثقافة العالم من Joreaw Computerman36: Bua Raya Chaba Boonset 13 سبتمبر 2020 23.00

∞∞∞∞∞

7. Indonesia-

 

Untuk semua siswa, siswa, bagaimana cara belajar dengan baik

ถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุก ๆ คน วิธีเรียนหนังสือเก่ง

Menyaksikan Budaya Dunia dari Jow Keaw, 13 Sep. 36.022 Bangsa, Kom Chad Luek, 22.00 (Pemilik Worathep Suwatthanapim ... berbicara masalah pendidikan dengan Wakil Menteri Pertanian, Pak Nattapon Teepsuwan, Wakil Menteri Pendidikan di Thailand, solusi yang hanya mimpi)

Kepada semua siswa, siswa, maukah Anda memberi tahu saya cara belajar dengan baik? Tetapi kita harus tahu bahwa pikiran kita sangat penting. Jika pikiran kita bersih dan murni, terutama pikiran kita. Kosong seperti udara. Tidak ada dendam. Kisah kemarahan, balas dendam, balas dendam, dan balas dendam. Hati kita akan lebih baik. Lebih murni Dan hati kita bebas, tidak ada frustasi di hati kita yang akan membuat kita pandai dalam belajar. Ini adalah prinsip yang mudah. Tapi hak sakral sejati Siapapun dari Buddha, Anda menyuruhnya untuk mengajar

Jadi mari belajar dengan baik. Akan menjelaskan sedikit lebih banyak Dengan teori ini Teori kekosongan Tanyakan siapa saja yang dia pandai belajar dan memiliki banyak prestasi akademis Mengapa dia berhasil? Akan sesuai dengan pikiran kosong, tidak ada kekhawatiran, pikiran bersih, tidak frustrasi, tidak marah, marah, marah, keterampilan, tidak serakah, tidak marah, tidak tersesat dalam cinta dan kasih sayang Terlalu banyak kasih sayang Dan jika hatimu tidak bebas Itu akan diisi dengan hal-hal di dalam pikiran, menyebabkan pikiran kita menjadi tidak teratur. Akan tersebar Tidak konsentrasi belajar Karena banyak cerita masalah yang muncul di benak kita Bagaimana Anda akan belajar dengan baik?

Mari kita pergi dan melihat apakah Buddha kita Ia berbicara tentang 3 hal pendidikan yang merupakan prinsip terpenting dalam Buddhisme, yang disebut Trisikha: sila, meditasi, dan kebijaksanaan Siapa pun yang berhasil mempelajari 3 hal ini akan menjadi Arahat. Bahkan kita atau siapapun yang bisa menyelesaikan trio ini bisa sukses. Tapi beri tahu kami dulu seberapa baik kami bisa belajar dengan baik Adapun itu akan diuraikan sebagai berikut

Pendidikan dasar adalah sila yang Anda maksud adalah pembelajaran dan penelitian dalam subjek pengawasan fisik. Kata-kata dan pikiran kita terbaca dengan baik. Jangan melakukan kejahatan, yaitu jangan membunuh orang, jangan menyakiti orang atau makhluk lain, kasihanilah, jangan mencuri orang lain. Karena kesulitan orang lain, dia sangat disayangi dan digunakan dalam keluarganya. Jika kita pergi mencuri, apa yang akan dia dapatkan? Membesarkan cucu dalam keluarga, katanya. Jangan menipu wanita Atau lawan jenis menemukan kenikmatan seksual kita Dan waspadalah terhadap ucapan dan ucapan Jangan berbohong Jangan mengucapkan kata-kata kasar, jangan sampai didengar orang lain Jangan berbicara tidak logis, irasional, atau tidak masuk akal.Jangan menggunakan kata-kata sinis yang membuat orang marah. Dan terakhir, hati-hati dengan narkoba, alkohol, narkoba, mabuk, jangan mendekati makhluk Melakukan kejahatan seperti itu akan membuat pikiran kita tidak tenang, tidak murni, cukup sibuk. Bagaimana itu akan bagus dalam belajar? Karena hati kita sedang kacau dengan hal-hal jahat seperti sebelumnya

Studi kedua adalah meditasi yang mempelajari berpikir dan membaca. Berhati-hatilah dengan pikiran Anda untuk melakukan apa yang benar-benar sulit dilakukan, jangan main-main. Miliki niat baik Tidak teralihkan di tempat lain Melakukan sesuatu dengan tegas, tidak terganggu sama sekali. Benar-benar pelajari apa yang benar-benar sulit dipelajari, jangan terganggu, belajar kaya, jangan belajar Bagaimana Anda bisa menjadi baik? Tetapi jika kita berkonsentrasi belajar atau hanya mengambil satu hal yang sederhana, rajinlah dan jangan malas. Singkirkan kebiasaan malas Itu akan membuat belajar menjadi sangat baik, jadi belajar itu menyenangkan juga. Tetapi jika pikiran tidak terkonsentrasi, kemudian membaca, belajar, dan berpikir, itu terganggu. Itu tersebar Itu dilebih-lebihkan, pergi ke tempat lain, menurut nafsu yang terbentuk sebelumnya, itu terganggu. Itu terlalu malas. Dan bagaimana Anda belajar dengan baik

Dan poin ketiga dari trisikha adalah kebijaksanaan terintegrasi ke dalam moralitas, meditasi, kebijaksanaan mencapai tingkat tertinggi ini. Tentang hasil untuk mengetahui apa yang sedang terjadi Dan itu akan menjadi, ada peristiwa yang terjadi, tidak tiba-tiba, itu terjadi begitu saja. Itu masuk akal Seperti matahari terbit dan dunia cerah Matahari terbenam, dunia menjadi gelap. Kita harus mempelajari alasan asal mula berbagai kemungkinan. Paling tinggi adalah Kisah hidup kita sendiri Kehidupan umat manusia berasal dari alasan apa? Mengapa ada penderitaan tanpa akhir? Ada penelitian untuk menemukan akar penyebab sepanjang waktu dalam hidup kita. Terutama kesejahteraan hidup kita sehari-hari Cara makan dan menggunakan Saat kita ingin belajar dengan baik Kemudian penelitian sendiri bahwa itu berasal dari alasan apa Persis seperti yang disebutkan atau tidak Bertindak benar dengan alasan Akan membuat kita pandai belajar, akan sangat bagus seperti yang saya katakan Apakah alasan yang membuat belajar itu bagus Saat kita melakukan suatu tujuan, kita tahu penyebabnya, kita melakukannya, dan berhasil. Di mana kami ingin mengatakannya secara sederhana adalah menjadi seorang ilmuwan. Jika Anda melakukan kejahatan Akan menerima hasil yang buruk Kejahatan akan selalu mengikuti. Ini adalah studi ketiga yang disebut Panya Sikkhla. Dan yang paling penting Semakin kita membebaskan pikiran kita, semakin bersih dan damai itu. Itu akan mempengaruhi kecerdasan dan pikiran kita. Membuat belajar menjadi lebih baik Ke tingkat yang terbaik di atas orang-orang di dunia Pandai berkelahi, mengatasi hawa nafsu, menaklukkan hawa nafsu, dan menyelesaikan arhat. Bahkan sebagai anak-anak, ini pasti sukses karena kami punya banyak waktu.

Namun, mari belajar belajar dengan baik dulu. Sehingga kita dapat menggunakan keterampilan ini untuk mencari nafkah, bekerja, bekerja, berkarir, setiap jenis, setiap profesi sesuai dengan kecerdasan luhur kita itu sendiri. Untuk menggantikan beberapa pahala orang tua kita Pangkalan yang Anda berikan kepada kami sampai sekarang Dia tidak pernah mengembalikan apapun kepada Anda jika kehidupan seseorang tidak mendapatkan imbalan apa pun untuk orang tuanya, bahkan jika orang tua Anda tidak peduli apa yang dilakukan anak-anak Anda. Salahkan itu karena tidak tahu berterima kasih, tidak tahu berterima kasih Yang sangat buruk bagi kehidupan seseorang Jadi mari belajar dengan baik dengan membebaskan pikiran Anda. Jaga konsentrasi Untuk melakukan hanya yang baik Hati akan menjadi murni dan tidak terganggu oleh kekhawatiran apa pun. Tetap teguh dalam pekerjaan kami Studi kami Pasti akan pandai belajar Semakin banyak yang akan kita pelajari Lakukan sesuatu yang lebih baik sesuai dengan kecerdasan bebas kami. Semakin murni Anda melakukannya, semakin baik Anda sampai Anda dapat mempelajari setiap subjek di dunia. Baik di semua mata pelajaran di dunia. Saya harap saya telah memberitahu Anda untuk berjalan-jalan. Kencing sampai akhir. Bagi yang tertinggi dalam kecerdasan dan pencerahan, dunia ini adalah arhat. Pembelajaran yang baik, semua orang dengan cinta dan harapan terbaik @ Menyaksikan budaya dunia dari Joreaw Computerman36: Bua Raya Chaba Boonset 13 Sep 2020 23.00

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

8. Loa –

 

ຕໍ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາທຸກຄົນ, ວິທີການຮຽນທີ່ດີ

ถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุก ๆ คน วิธีเรียนหนังสือเก่ง

ເບິ່ງໂລກວັດທະນະ ທຳ ຈາກ Jow Keaw, 13 ກັນຍາ 36.022 ຊາດ, Kom Chad Luek, 22.00 (ເຈົ້າຂອງ Worathep Suwatthanapim ... ເວົ້າເຖິງບັນຫາດ້ານການສຶກສາກັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິ ກຳ, ທ່ານ Nattapon ທ່ານ Teepsuwan, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການໃນປະເທດໄທ, ການແກ້ໄຂທີ່ເປັນພຽງຄວາມໄຝ່ຝັນ)

ຕໍ່ນັກຮຽນ, ນັກຮຽນທຸກຄົນ, ທ່ານຈະບອກຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບວິທີການຮຽນທີ່ດີບໍ? ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ວ່າຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍ. ຖ້າຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາສະອາດແລະບໍລິສຸດ, ໂດຍສະເພາະຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ. ຫວ່າງເປົ່າຄືກັບອາກາດ. ບໍ່ມີຄວາມຈີງໃຈ. ເລື່ອງຂອງຄວາມໂກດແຄ້ນ, ການແກ້ແຄ້ນ, ການແກ້ແຄ້ນແລະການແກ້ແຄ້ນ. ໃຈຂອງພວກເຮົາຈະດີຂື້ນ. ບໍລິສຸດກວ່າ ແລະຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ, ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ອຸກໃຈໃນໃຈຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເກັ່ງໃນການສຶກສາ. ນີ້ແມ່ນຫຼັກການງ່າຍໆ. ແຕ່ສິດທິອັນສັກສິດທີ່ແທ້ຈິງ ມີໃຜມາຈາກພຣະພຸດທະເຈົ້າ, ທ່ານໄດ້ບອກໃຫ້ສອນ

ສະນັ້ນຂໍໃຫ້ສຶກສາເປັນຢ່າງດີ. ຈະອະທິບາຍຕື່ມອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ໂດຍທິດສະດີນີ້ ທິດສະດີຂອງຄວາມຫວ່າງເປົ່າ ຂໍຖາມທຸກຄົນທີ່ຕົນເອງເກັ່ງໃນການຮຽນແລະມີຜົນງານທາງວິຊາການຫລາຍ. ເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດ? ຈະກົງກັບຈິດໃຈທີ່ເປົ່າຫວ່າງ, ບໍ່ມີຄວາມກັງວົນ, ຈິດໃຈທີ່ສະອາດ, ບໍ່ອຸກອັ່ງ, ບໍ່ໂກດແຄ້ນ, ໃຈຮ້າຍ, ຄຽດ, ທັກສະ, ບໍ່ໂລບມາກ, ບໍ່ໂກດແຄ້ນ, ບໍ່ຫຼົງໄຫຼໃນຄວາມຮັກແລະຄວາມຮັກແພງ ຄວາມຮັກແພງເກີນໄປ ແລະຖ້າຫົວໃຈຂອງທ່ານບໍ່ມີອິດສະຫຼະ ມັນຈະເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນໃຈຕະຫຼອດ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງເຮົາເສີຍເມີຍ. ຈະກະແຈກກະຈາຍ ບໍ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນໃນການສຶກສາ ເພາະວ່າມີຫລາຍໆເລື່ອງຂອງປັນຫາທີ່ເຂົ້າມາສູ່ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ໄດ້ດີແນວໃດ?

ລອງໄປເບິ່ງວ່າພະພຸດທະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ ລາວໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບການສຶກສາ 3 ຢ່າງເຊິ່ງເປັນຫຼັກການທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດໃນພຸດທະສາສະ ໜາ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າໄຕຣຊິກາ: ການປະຕິບັດສະມາທິ, ການສະມາທິແລະປັນຍາຜູ້ໃດທີ່ສາມາດສຶກສາໄດ້ 3 ຢ່າງນີ້ຢ່າງປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດຈະກາຍເປັນຄົນອາຣັບ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຫລືຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ທັງສາມຄົນນີ້ກໍ່ສາມາດປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດໄດ້. ແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ກ່ອນວ່າພວກເຮົາສາມາດຮຽນໄດ້ດີປານໃດ ມັນຈະຖືກອະທິບາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ການສຶກສາ ທຳ ອິດແມ່ນກົດເກນເຊິ່ງ ໝາຍ ຄວາມວ່າການຮຽນຮູ້ແລະການຄົ້ນຄວ້າໃນຫົວຂໍ້ການເຝົ້າລະວັງທາງຮ່າງກາຍ. ຄຳ ເວົ້າແລະຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາອ່ານໄດ້ດີ. ຢ່າເຮັດຄວາມຊົ່ວ, ໝາຍ ຄວາມວ່າຢ່າຂ້າຄົນ, ບໍ່ ທຳ ຮ້າຍຄົນອື່ນຫລືສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ມີຄວາມເມດຕາ, ຢ່າລັກຄົນອື່ນ. ຍ້ອນຄວາມ ລຳ ບາກຂອງຄົນອື່ນ, ລາວຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມຮັກແລະ ນຳ ໃຊ້ໃນຄອບຄົວຂອງລາວ. ຖ້າພວກເຮົາໄປລັກເອົາຫຍັງລາວຈະໄດ້ຮັບ? ທ່ານກ່າວວ່າການລ້ຽງດູລູກຫລານໃນຄອບຄົວ, ທ່ານກ່າວ. ຢ່າຫລອກລວງຜູ້ຍິງ ຫລືເພດກົງກັນຂ້າມເພື່ອຫາຄວາມເພີດເພີນທາງເພດຂອງພວກເຮົາ ແລະລະວັງການເວົ້າແລະການເວົ້າ ຢ່າເວົ້າຕົວະ ຢ່າເວົ້າ ຄຳ ຫຍາບຄາຍ, ຢ່າເຂົ້າຫູຂອງຄົນອື່ນ. ຢ່າເວົ້າແບບບໍ່ມີເຫດຜົນ, ບໍ່ມີເຫດຜົນ, ຫລືບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ, ຢ່າໃຊ້ ຄຳ ເວົ້າທີ່ໂງ່ຈູງໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນໃຈຮ້າຍ. ແລະສຸດທ້າຍ, ຈົ່ງລະມັດລະວັງກັບຢາເສບຕິດ, ສິ່ງມຶນເມົາ, ຢາເສບຕິດ, ສິ່ງມືນເມົາ, ຢ່າໃກ້ຊິດກັບການເປັນຢູ່ ການເຮັດສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍແບບນີ້, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາບໍ່ສະຫງົບ, ບໍ່ບໍລິສຸດ, ທຸລະກິດພຽງພໍ. ມັນຈະດີປານໃດໃນການສຶກສາ? ເພາະວ່າໃຈຂອງພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃນຄວາມວຸ້ນວາຍກັບສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍຄືດັ່ງທີ່ຜ່ານມາ

ການສຶກສາຄັ້ງທີສອງແມ່ນການສະມາທິທີ່ສຶກສາຄວາມຄິດແລະການອ່ານ. ລະວັງກັບໃຈຂອງທ່ານທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຍາກທີ່ສຸດທີ່ຈະເຮັດ, ຢ່າຫລິ້ນອ້ອມຮອບ. ມີເຈດຕະນາດີ ບໍ່ໄດ້ລົບກວນບ່ອນອື່ນ ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງຢ່າງເດັດຂາດ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກເລີຍ. ຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ຍາກທີ່ຈະຮຽນຮູ້ແທ້ໆ, ບໍ່ຄວນລົບກວນ, ຮັ່ງມີ, ຢ່າຮໍ່າຮຽນ ເຈົ້າຈະເປັນຄົນດີໄດ້ແນວໃດ? ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາຕັ້ງໃຈຮຽນຫລືເອົາພຽງແຕ່ສິ່ງທີ່ລຽບງ່າຍ, ຈົ່ງດຸ ໝັ່ນ ແລະຢ່າຂີ້ຄ້ານ. ຫ້າມນິໄສຂີ້ກຽດ ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ການຮຽນຮູ້ໄດ້ດີຫຼາຍ, ສະນັ້ນການຮຽນກໍ່ມ່ວນຄືກັນ. ແຕ່ຖ້າຈິດໃຈບໍ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ, ແລ້ວການອ່ານ, ການສຶກສາແລະການຄິດ, ມັນກໍ່ເປັນສິ່ງລົບກວນ. ມັນກະແຈກກະຈາຍ ມັນເປັນການເວົ້າເກີນຈິງ, ມັນໄປບ່ອນອື່ນ, ອີງຕາມຄວາມໂລບມາກມາຍທີ່ມີມາກ່ອນ, ມັນຖືກລົບກວນ. ມັນກໍ່ຂີ້ຄ້ານ. ແລະເຈົ້າຮຽນເກັ່ງໄດ້ແນວໃດ

ແລະຈຸດທີສາມຂອງໄຕຣກາຊີແມ່ນປັນຍາໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນລະບຽບສິນ, ສະມາທິ, ປັນຍາຈົນເຖິງລະດັບສູງສຸດນີ້. ກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຈະຮູ້ສິ່ງທີ່ ກຳ ລັງເກີດຂື້ນ ແລະມັນ ກຳ ລັງຈະເກີດຂື້ນ, ມີເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນ, ບໍ່ແມ່ນທັນທີທັນໃດ, ມັນກໍ່ເກີດຂື້ນ. ມັນສົມເຫດສົມຜົນ ເໝືອນ ດັ່ງດວງອາທິດທີ່ ກຳ ລັງລຸກຂື້ນມາແລະໂລກໄດ້ສະຫວ່າງສະໄຫວ ດວງອາທິດຕົກລົງ, ໂລກມືດມົວ. ພວກເຮົາຕ້ອງສຶກສາເຫດຜົນຂອງຄວາມເປັນມາຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕ່າງໆ. ໃນທີ່ສູງທີ່ສຸດແມ່ນ ເລື່ອງລາວຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາເອງ ຊີວິດຂອງມະນຸດມາຈາກເຫດຜົນຫຍັງ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄວາມທຸກທໍລະມານແບບບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ? ມີການຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອຊອກຫາສາເຫດທີ່ເກີດມາຕະຫຼອດເວລາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຫວັດດີພາບຂອງຊີວິດປະ ຈຳ ວັນຂອງພວກເຮົາເອງ ວິທີການກິນແລະການ ນຳ ໃຊ້ ເມື່ອພວກເຮົາຕ້ອງການຮຽນດີ ຈາກນັ້ນຄົ້ນຄ້ວາດ້ວຍຕົວເອງວ່າມັນມາຈາກເຫດຜົນຫຍັງ ຄືກັບທີ່ໄດ້ກ່າວມາຫລືບໍ່ ປະຕິບັດຖືກຕາມເຫດຜົນ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮຽນເກັ່ງ, ມັນຈະເກັ່ງຫຼາຍຄືກັບທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເວົ້າ ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ການຮຽນທີ່ດີ ເມື່ອພວກເຮົາເຮັດສາເຫດ, ພວກເຮົາຮູ້ສາເຫດ, ພວກເຮົາເຮັດມັນ, ແລະມັນກໍ່ເຮັດວຽກ. ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການເວົ້າງ່າຍໆກໍ່ຄືການເປັນນັກວິທະຍາສາດ. ຖ້າທ່ານເຮັດຄວາມຊົ່ວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນທີ່ບໍ່ດີ ຄວາມຊົ່ວຈະຕິດຕາມມາສະ ເໝີ. ນີ້ແມ່ນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທີສາມຊື່ວ່າ Panya Sikkhla. ແລະສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດ ຍິ່ງເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຮົາເປົ່າ, ເຮົາຈະສະອາດແລະສະຫງົບສຸກຫລາຍຂຶ້ນ. ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສະຫຼາດແລະຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ. ເຮັດໃຫ້ການຮຽນດີກວ່າ ໃນລະດັບທີ່ດີທີ່ສຸດ ເໜືອ ຄົນທົ່ວໂລກ, ມັນແມ່ນ ມີຄຸນນະພາບໃນການຕໍ່ສູ້, ເອົາຊະນະຄວາມຢາກ, ເອົາຊະນະຄວາມສາມາດ, ແລະການສູ້ຮົບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄວເດັກ, ມັນແນ່ນອນວ່າມັນຈະປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດເພາະວ່າພວກເຮົາມີເວລາຫຼາຍ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ທີ່ດີກ່ອນ. ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດ ນຳ ໃຊ້ທັກສະນີ້ເຂົ້າໃນການ ດຳ ລົງຊີວິດ, ການເຮັດວຽກ, ການເຮັດວຽກ, ການປະກອບອາຊີບ, ທຸກໆປະເພດ, ທຸກໆວິຊາຊີບຕາມພູມປັນຍາອັນສູງສົ່ງຂອງພວກເຮົາເອງ. ໃນຄໍາສັ່ງເພື່ອທົດແທນບາງສ່ວນຂອງຄຸນພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຮົາ ພື້ນຖານທີ່ທ່ານໄດ້ລ້ຽງດູພວກເຮົາຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ຢ່າມອບສິ່ງໃດສິ່ງ ໜຶ່ງ ໃຫ້ກັບທ່ານອີກຖ້າຊີວິດຂອງຄົນ ໜຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ຮັບສິ່ງໃດເພື່ອຕອບແທນພໍ່ແມ່, ເຖິງແມ່ນວ່າພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານຈະບໍ່ ສຳ ຄັນສິ່ງທີ່ລູກຂອງທ່ານເຮັດ. ຕິຕຽນມັນທີ່ບໍ່ຮູ້ຄຸນຄ່າ, ບໍ່ຮູ້ຄຸນຄ່າ ເຊິ່ງມັນກໍ່ບໍ່ດີຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ສະນັ້ນໃຫ້ພວກເຮົາສຶກສາຮ່ ຳ ຮຽນໂດຍການປົດປ່ອຍຄວາມຄິດຂອງທ່ານ. ຮັກສາຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ ເຮັດແຕ່ສິ່ງດີ ຫົວໃຈຈະບໍລິສຸດແລະບໍ່ຫວັ່ນໄຫວຈາກຄວາມກັງວົນໃດໆ. ໝັ້ນ ຄົງໃນວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ ແນ່ນອນວ່າຈະຮຽນເກັ່ງ ຍິ່ງເຮົາຈະຮຽນຮູ້ຫລາຍເທົ່າໃດ ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ດີກວ່າອີງຕາມຄວາມສະຫຼາດຂອງພວກເຮົາ. ຍິ່ງທ່ານບໍລິສຸດ, ທ່ານຈະດີຂື້ນກວ່າເກົ່າຈົນກວ່າທ່ານຈະສາມາດຮຽນທຸກວິຊາໃນໂລກ. ເກັ່ງທຸກວິຊາໃນໂລກ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກທ່ານໃຫ້ໃຊ້ເວລາຍ່າງ. Piss ຈົນກ່ວາທີ່ສຸດ. ຈົນສຸດຍອດໃນປັນຍາແລະຄວາມສະຫວ່າງ, ໂລກແມ່ນອວດອ້າງ. ການຮຽນຮູ້ທີ່ດີ, ທຸກໆຄົນທີ່ມີຄວາມຮັກແລະຄວາມປາດຖະ ໜາ ດີທີ່ສຸດ @ ເບິ່ງວັດທະນະ ທຳ ໂລກຈາກ Joreaw Computerman36: Bua Raya Chaba Boonset 13 Sep 2020 23.00

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

9. Srilanga-

 

 

සියලුම සිසුන්ට, සිසුන්ට, හොඳින් ඉගෙන ගන්නා ආකාරය

ถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุก ๆ คน วิธีเรียนหนังสือเก่ง

ලෝක සංස්කෘතිය නැරඹීම, සැප්තැම්බර් 13, 36,022 ජාතිය, කොම් චැඩ් ලූක්, 22.00 (වොරතෙප් සුවතනාපිම් හි හිමිකරු ... කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නටපන් මහතා සමඟ අධ්‍යාපන ගැටලු ගැන කතා කරන්න තේප්සුවාන්, තායිලන්තයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, විසඳුමක් යනු සිහිනයක් පමණි)

සියලුම සිසුන්ට, ශිෂ්‍යයින්ට, ඔබ හොඳින් ඉගෙන ගන්නේ කෙසේදැයි මට කියන්නෙහිද? නමුත් අපගේ මනස ඉතා වැදගත් බව අප දැනගත යුතුය. අපගේ මනස පිරිසිදු හා පිරිසිදු නම්, විශේෂයෙන් අපගේ මනස. වාතය තරම් හිස් ය. අමනාපයක් නැත. කෝපය, පළිගැනීම, පළිගැනීම සහ පළිගැනීම පිළිබඳ කතාව. අපගේ හදවත් යහපත් වනු ඇත. වඩා පිරිසිදුයි අපගේ හදවත් නිදහස් ය, අපගේ හදවත් තුළ කලකිරවන කිසිවක් නැත. මෙය පහසු මූලධර්මයකි. නමුත් සැබෑ පූජනීය අයිතිවාසිකම් බුදුන්ගෙන් ඕනෑම කෙනෙක්, ඔබ ඔහුට උගන්වන්න කිව්වා

එබැවින් අපි හොඳින් ඉගෙන ගනිමු. තව ටිකක් ඒ ගැන පැහැදිලි කරයි මෙම න්‍යාය මත පදනම්ව හිස්බව පිළිබඳ න්‍යාය ඔහු ඉගෙනීමට දක්ෂ හා අධ්‍යයන ජයග්‍රහණ රාශියක් ඇති ඕනෑම අයෙකුගෙන් විමසන්න.ඔහු සාර්ථක වූයේ මන්ද? හිස් මනසකට අනුරූප වනු ඇත, කරදර නොවන්න, පිරිසිදු මනසක්, කලකිරීමට පත් නොවන්න, කෝපය, කෝපය, කෝපය, කුසලතාව, කෑදරකම, කෝපය නොවේ, ආදරය හා සෙනෙහස අහිමි නොවේ ඕනෑවට වඩා සෙනෙහස ඔබේ හදවත නිදහස් නොවේ නම් එය අපගේ මනසෙහි ඇති දේවල් වලින් පිරී ඉතිරී යන අතර අපගේ සිතුවිලි අවුල් වේ. විසිරී යනු ඇත අධ්‍යයන කටයුතුවලදී සමාධියක් නොතිබුණි මොකද අපේ මනස තුළට එන ගැටලු පිළිබඳ කථා රාශියක් තිබේ ඔබ හොඳින් ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද?

අපි ගිහින් බලන්න අපේ බුදුන් බුද්ධාගමේ වැදගත්ම මූලධර්ම වන ත්‍රිෂිකා නමින් හැඳින්වෙන අධ්‍යාපනයේ කරුණු 3 ක් ගැන ඔහු කතා කළේය: ශික්ෂා පද, භාවනා සහ ප්‍ර .ාව. අපට හෝ මෙම තිදෙනා අවසන් කළ හැකි ඕනෑම කෙනෙකුට පවා සාර්ථක විය හැකිය. නමුත් ත්‍රි-ඛා හි ඔබට කෙතරම් හොඳින් ඉගෙන ගත හැකිදැයි පළමුව අපට දන්වන්න. එය පහත පරිදි විස්තර කෙරෙනු ඇත

ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය යනු ශික්ෂා පදයි. අපේ වචන සහ සිතුවිලි හොඳින් කියවයි. නපුර නොකරන්න, එනම් මිනිසුන් kill ාතනය නොකරන්න, වෙනත් මිනිසුන්ට හෝ ජීවීන්ට හානියක් නොකරන්න, දයානුකම්පිත වන්න, අනෙක් මිනිසුන් සොරකම් නොකරන්න. අන් අයගේ දුෂ්කරතා නිසා ඔහු ඉතා ආදරයෙන් රැකබලා ගත් අතර ඔහුගේ පවුල තුළ භාවිතා විය. අපි සොරකම් කළොත් ඔහුට ලැබෙන්නේ කුමක්ද? පවුලේ මුණුබුරන් ඇති දැඩි කිරීම ඔහු පැවසීය. කාන්තාවන් රැවටෙන්න එපා නැතහොත් අපගේ ලිංගික ආශ්වාදයන් සොයා ගැනීමට විරුද්ධ ලිංගයේ අයයි කථනය හා කථනය ගැන පරෙස්සම් වන්න බොරු කියන්න එපා රළු වචන කතා නොකරන්න, අන් අයගේ කනට හසු නොවන්න තර්කානුකූල නොවන, අතාර්කික හෝ අ less ාන ලෙස කතා නොකරන්න. මිනිසුන් කෝපයට පොළඹවන නරුම වචන භාවිතා නොකරන්න. අවසාන වශයෙන්, මත්ද්‍රව්‍ය, මත්පැන්, මත්ද්‍රව්‍ය, බේබදුකම ගැන සැලකිලිමත් වන්න එවැනි නපුරක් කිරීමට නම්, මෙය අපගේ මනස සන්සුන් නොවී, පිරිසිදු නොව, කාර්යබහුල වනු ඇත. පාඩම් කිරීම හොඳ වන්නේ කෙසේද? මක්නිසාද යත් පෙර මෙන් නපුරු දේවලින් අපගේ හදවත් කැලඹී ඇති බැවිනි

දෙවන අධ්‍යයනය වූයේ සිතීම සහ කියවීම අධ්‍යයනය කළ භාවනාවයි. ඇත්තටම කරන්න අමාරු දේ කිරීමට ඔබේ මනසින් ප්‍රවේශම් වන්න, සෙල්ලම් නොකරන්න. හොඳ චේතනාවෙන් සිටින්න වෙනත් තැනක අවධානය වෙනතකට යොමු නොකෙරේ කිසියම් දෙයක් අවධානය වෙනතකට යොමු නොකර අධිෂ් ute ානශීලීව යමක් කිරීම. ඇත්තටම ඉගෙන ගන්නේ කුමක්ද? ඔබ හොඳ විය හැක්කේ කෙසේද? නමුත් අපි අධ්‍යයනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්නේ නම් හෝ එක් සරල දෙයක් පමණක් ගතහොත්, කඩිසර වන්න, කම්මැලි නොවන්න. කම්මැලි පුරුදු ඉවත් කරන්න එමඟින් ඉගෙනීම ඉතා හොඳ වනු ඇත, එබැවින් ඉගෙනීම ද විනෝදජනක වේ. නමුත් මනස සංකේන්ද්‍රණය නොවන්නේ නම් කියවීම, අධ්‍යයනය කිරීම සහ සිතීම අවධානය වෙනතකට යොමු වේ. එය විසිරී ගියේය එය අතිශයෝක්තියට නංවයි, එය වෙනත් තැනකට යයි, පූර්ව නිගමනය කළ රාගය අනුව, එය අවධානය වෙනතකට යොමු කරයි. එය කම්මැලි විය. ඔබ හොඳින් ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද?

ත්‍රිභාෂාවේ තුන්වන කරුණ නම් ප්‍ර wisdom ාව භාවනාවට ඒකාබද්ධ කිරීම, ප්‍ර wisdom ාව මෙම ඉහළම මට්ටමට ළඟා වීමයි. සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න දැන ගැනීමට ප්‍රති results ල ගැන එය සිදුවනු ඇත, සිදුවීම් තිබේ, හදිසියේ නොවේ, එය සිදු විය. එය සාධාරණ ය නැඟෙන හිරු පැමිණ ලෝකය දීප්තිමත් වූවාක් මෙන් හිරු බැස යයි, ලෝකය අඳුරු ය. විවිධ හැකියාවන්හි මූලාරම්භය සඳහා හේතු අධ්‍යයනය කළ යුතුය. ඉහළම ස්ථානයේ අපේම ජීවිතයේ කතාව මනුෂ්‍යත්වයේ ජීවිතය පැමිණෙන්නේ කුමන හේතුවක් නිසාද? නිමක් නැති දුක් වේදනා ඇත්තේ ඇයි? අපේ ජීවිතයේ සෑම විටම එයට මූලික හේතුව සොයා ගැනීමට පර්යේෂණ තිබේ. විශේෂයෙන් අපේම දෛනික ජීවිතයේ යහපැවැත්ම කන්නේ කෙසේද සහ භාවිතා කරන්නේ කෙසේද අපට හොඳින් ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට එය පැමිණියේ කුමන හේතුවක් නිසාදැයි අප විසින්ම පර්යේෂණ කරන්න හරියටම සඳහන් කළත් නැතත් තර්කානුකූලව නිවැරදිව ක්‍රියා කරන්න අප ඉගෙනීමට දක්ෂ වනු ඇත, මා කී පරිදි එය ඉතා හොඳ වනු ඇත අධ්‍යයනය යහපත් කිරීමට හේතුව එයයි අපි හේතුවක් කරන විට, අපි හේතුවක් දනිමු, අපි එය කරන්නෙමු, එය ක්‍රියාත්මක වේ. අපට එය පැවසීමට අවශ්‍ය තැන විද්‍යා ist යෙකු වීමයි. ඔබ නපුර කරන්නේ නම් නරක ප්‍රති .ලයක් ලැබෙනු ඇත නපුර සැමවිටම අනුගමනය කරනු ඇත. මෙය පන්යා සික්ලා නම් තුන්වන අධ්‍යයනයයි. හා වඩාත්ම වැදගත් දෙය අප අපගේ මනස නිදහස් කරන තරමට එය පිරිසිදු හා සාමකාමී වේ. එය අපගේ බුද්ධියට හා සිතුවිලි වලට බලපානු ඇත. අධ්‍යයනය ඊටත් වඩා හොඳ කරයි ලෝක ජනතාවට වඩා ඉහළින් සිටින මට්ටමට එය එසේ ය සටන් කිරීමට, ආශාවන් ජය ගැනීමට, ජය ගැනීමට සහ ජයග්‍රහණය කිරීමට දක්ෂය ළමයෙකු ලෙස වුවද, එය අනිවාර්යයෙන්ම සාර්ථක වේ අපට බොහෝ කාලයක් ඇති නිසා.

කෙසේ වෙතත්, පළමුව හොඳින් ඉගෙනීමට ඉගෙන ගනිමු. අපගේ උතුම් බුද්ධියට අනුව ජීවත්වීම, රැකියාවක්, රැකියාවක්, වෘත්තියක්, සෑම ආකාරයකම වෘත්තියක් කිරීමට මෙම කුසලතාව භාවිතා කළ හැකිය. අපගේ දෙමව්පියන්ගේ කුසලතා සමහරක් ආදේශ කිරීම සඳහා ඔබ මේ දක්වා අපව පෝෂණය කළ පදනම ඔබේ දරුවන් කරන දේ ඔබේ දෙමව්පියන්ට ප්‍රශ්නයක් නොවුවද, එක් පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතයට ඔහුගේ දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් කිසිවක් නොලැබුනේ නම් ඔහු කිසි විටෙකත් ඔබට කිසිවක් ආපසු ලබා දී නැත. කෘත te නොවූ, කෘත te නොවූ බවට එයට දොස් කියන්න එය කෙනෙකුගේ ජීවිතයට ඉතා නරක ය එබැවින් ඔබේ මනස නිදහස් කර ගැනීමෙන් අපි හොඳින් ඉගෙන ගනිමු. සමාධිය තබා ගන්න යහපත පමණක් කිරීමට හදවත පිරිසිදු වන අතර කිසිදු කරදරයකින් ract ත් නොවනු ඇත. අපේ වැඩ කටයුතුවල ස්ථිරයි අපේ අධ්‍යයනය නිසැකවම පාඩම් කිරීමට හොඳ වනු ඇත අපි වැඩි වැඩියෙන් ඉගෙන ගන්නෙමු අපගේ නිදහස් බුද්ධියට අනුව වඩා හොඳ දෙයක් කරන්න. ඔබ වඩාත් පිරිසිදු වන තරමට, ලෝකයේ සෑම විෂයයක්ම ඉගෙන ගන්නා තෙක් ඔබට ලැබෙනු ඇත. ලෝකයේ සියලුම විෂයයන් සඳහා හොඳයි. මම හිතනවා මම ඔයාට කිව්වා ඒක ඇවිදින්න යන්න කියලා. අවසානය දක්වාම පිස්සු. බුද්ධිය හා en ානාලෝකයෙහි අවසාන වශයෙන්, ලෝකය අරහයකි. හොඳ ඉගෙනීම, ආදරය හා සුභ පැතුම් ඇති සියල්ලන්ම J ජොම්කේව් කම්පියුටර්මන් 36 වෙතින් ලෝක සංස්කෘතිය නැරඹීම: බුවා රායා චබා බූන්සෙට් 13 සැප්තැම්බර් 2020 23.00

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

10.Vietnam-

 

ถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุก ๆ คน วิธีเรียนหนังสือเก่ง

Gửi tất cả các bạn học sinh, sinh viên, làm sao để học tốt

Xem văn hóa thế giới từ Jow Keaw, 13 tháng 9, 36.022 Quốc gia, Kom Chad Luek, 22.00 (Chủ sở hữu của Worathep Suwatthanapim ... nói về các vấn đề giáo dục với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, ông Nattapon Teepsuwan, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan, một giải pháp chỉ là một giấc mơ)

Gửi các bạn học sinh, sinh viên, bạn hãy cho biết làm thế nào để học tốt? Nhưng chúng ta phải biết rằng tâm trí của chúng ta rất quan trọng. Nếu tâm trí của chúng ta trong sạch và trong sáng, đặc biệt là tâm trí của chúng ta. Trống rỗng như không khí. Không có thù hận. Câu chuyện về sự giận dữ, ác tâm, trả thù và trả thù. Trái tim của chúng ta sẽ tốt hơn. Tinh khiết hơn Và tâm hồn chúng ta tự do, không có gì bức bối trong lòng sẽ giúp chúng ta học tập rất tốt. Đây là một nguyên tắc dễ thực hiện. Nhưng quyền thiêng liêng thực sự Bất cứ ai từ Đức Phật, bạn đã nói với ông ấy để dạy

Vì vậy, chúng ta hãy học tập tốt. Sẽ giải thích thêm một chút rằng Dựa trên lý thuyết này Lý thuyết về tính không Hỏi ai rằng anh ta học giỏi và có nhiều thành tích trong học tập, tại sao anh ta lại thành công? Sẽ tương ứng với tâm trí trống không, không lo lắng, tâm trong sạch, không bực bội, không sân si, sân hận, khéo léo, không tham lam, không sân hận, không lạc trong tình yêu và tình cảm. Quá nhiều tình cảm Và nếu trái tim của bạn không tự do Nó sẽ choán hết những thứ trong đầu khiến suy nghĩ của chúng ta bị rối loạn. Sẽ bị phân tán Không tập trung học Bởi vì có rất nhiều câu chuyện về những vấn đề hiện ra trong đầu chúng ta Bạn sẽ học tốt như thế nào?

Hãy đi xem Phật của chúng ta Ông nói về 3 điều giáo dục là nguyên tắc quan trọng nhất trong Phật giáo, được gọi là Trisikha: giới luật, thiền định và trí tuệ. Ai có thể học thành công 3 điều này sẽ trở thành A-la-hán. Kể cả chúng tôi hay bất cứ ai hoàn thành được bộ ba này đều có thể thành công. Nhưng trước tiên hãy cho chúng tôi biết bạn có thể học tốt như thế nào trong tri-kha. Như nó sẽ được mô tả như sau

Giáo dục đầu tiên là giới luật, có nghĩa là học tập và nghiên cứu trong chủ đề giám sát thể chất. Lời nói và suy nghĩ của chúng tôi đọc tốt. Không làm điều ác, tức là không giết người, không làm hại người khác hoặc sinh vật, nhân từ, không trộm cắp của người khác. Vì những vất vả của người khác nên anh được nâng niu, trọng dụng trong gia đình. Nếu chúng ta đi ăn trộm anh ta sẽ nhận được gì? Ông nói, nuôi dạy các cháu trong gia đình. Đừng lừa dối phụ nữ Hay những người khác giới để tìm thú vui tình dục của chúng ta Và hãy cẩn thận với lời nói và lời nói Đừng nói dối Không nói những lời thô lỗ, không lọt vào tai người khác. Không nói những lời phi lý, phi lý, vô nghĩa, không nói những lời cay độc, xúi giục người khác tức giận. Và cuối cùng, cẩn thận với ma tuý, rượu, ma tuý, say rượu thì đừng lại gần Làm điều ác như vậy, điều này sẽ khiến tâm chúng ta không thanh tịnh, không đủ thanh tịnh, bận rộn. Làm thế nào sẽ tốt trong học tập? Vì lòng ta loạn lạc trước những điều xấu xa như xưa.

Nghiên cứu thứ hai là thiền nghiên cứu suy nghĩ và đọc. Hãy cẩn thận với tâm trí của bạn để làm những gì thực sự khó khăn, không chơi lung tung. Có ý định tốt Không bị phân tâm ở nơi khác Làm việc gì cũng kiên quyết, không phân tâm chút nào. Thực sự là học gì? Làm thế nào bạn có thể tốt? Nhưng nếu chúng ta tập trung học hoặc chỉ chăm chăm vào một việc đơn giản, hãy siêng năng và đừng lười biếng. Loại bỏ thói quen lười biếng Như vậy sẽ rất tốt cho việc học, học cũng rất vui. Nhưng nếu đầu óc không tập trung mà đọc sách, nghiên cứu và suy nghĩ thì sẽ bị phân tâm. Nó rải rác Nó phóng đại, nó đi chỗ khác, theo dục vọng định sẵn, nó bị phân tâm. Nó quá lười biếng. Và làm thế nào để bạn học tốt

Và điểm thứ ba của trisikha là trí tuệ được hòa nhập vào giới luật, thiền định, trí tuệ đạt đến mức cao nhất này. Về kết quả để biết điều gì đang xảy ra Và nó sẽ xảy ra, có những sự kiện xảy ra, không phải đột nhiên, nó chỉ xảy ra. Nó là hợp lý Giống như mặt trời mọc đến và thế giới tươi sáng Mặt trời lặn, thế giới tối tăm. Chúng ta phải nghiên cứu nguyên nhân nguồn gốc của mọi khả năng. Cao nhất là Câu chuyện về cuộc đời của chính chúng ta Sự sống của con người đến từ nguyên nhân nào? Tại sao lại có nỗi thống khổ vô tận như vậy? Luôn có nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân gốc rễ trong cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt là hạnh phúc của cuộc sống hàng ngày của chúng ta Cách ăn và sử dụng Khi chúng ta muốn học tốt Sau đó tự mình nghiên cứu xem nó đến từ lý do gì Chính xác như đã đề cập hay không Hành động đúng theo lý trí Sẽ làm cho chúng ta học tập tốt, nó sẽ rất tốt như tôi đã nói rằng Là lý do giúp học tập tốt Khi chúng ta làm một nguyên nhân, chúng ta biết một nguyên nhân, chúng ta làm và nó hoạt động. Nơi chúng tôi muốn nói đơn giản là trở thành một nhà khoa học. Nếu bạn làm điều ác Sẽ nhận một kết quả tồi tệ Cái ác sẽ luôn theo sau. Đây là nghiên cứu thứ ba có tên Panya Sikkhla. Và quan trọng nhất Càng làm trống rỗng tâm hồn mình, chúng ta càng có thể trở nên trong sạch và bình yên. Nó sẽ ảnh hưởng đến trí thông minh và suy nghĩ của chúng ta. Làm cho việc học tập trở nên tốt hơn Ở mức độ vượt trội so với mọi người trên thế giới, đó là Giỏi chiến đấu, vượt ải, chinh phục đam mê, hoàn la hán. Ngay cả khi còn là một đứa trẻ, đó chắc chắn là một thành công vì chúng tôi có rất nhiều thời gian.

Tuy nhiên, trước hết hãy tập trung vào việc học thật tốt. Để chúng ta có thể sử dụng kỹ năng này để kiếm sống, làm việc, công việc, sự nghiệp, mọi loại nghề, theo chính trí tuệ cao quý của chúng ta. Để thay phần nào công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cơ sở mà bạn đã nuôi sống chúng tôi cho đến bây giờ Đừng bao giờ đền đáp gì cho con, nếu đời người chẳng lấy được gì đền đáp cho cha mẹ, dù cha mẹ không quan trọng con cái ra sao. Trách nó là vô ơn, vô ơn. Điều đó rất tệ cho cuộc sống của một người Vì vậy, hãy học thật tốt bằng cách giải phóng đầu óc. Giữ sự tập trung Chỉ làm điều tốt Trái tim sẽ trong sáng và không bị phân tâm bởi bất kỳ lo lắng nào. Đã kiên định trong công việc của chúng tôi Nghiên cứu của chúng tôi Chắc chắn sẽ học giỏi Chúng ta sẽ học được nhiều hơn Làm điều gì đó tốt hơn theo trí thông minh miễn phí của chúng tôi. Bạn càng thuần túy, bạn càng giỏi cho đến khi bạn có thể học mọi môn học trên thế giới. Giỏi tất cả các môn học trên thế giới. Tôi hy vọng tôi đã nói với bạn để mang nó đi dạo. Đi tiểu cho đến khi kết thúc. Đến tột cùng của trí thông minh và giác ngộ, thế giới là một vị la hán. Học giỏi mọi người với tình yêu thương và những lời chúc tốt đẹp nhất @ Xem văn hóa thế giới từ Joreaw Computerman36: Bua Raya Chaba Boonset 13/09/2020 23.00

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

11. Cambodia-

 

 

ដល់សិស្សនិស្សិតនិស្សិតទាំងអស់តើត្រូវសិក្សាយ៉ាងដូចម្តេច

ถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุก ๆ คน วิธีเรียนหนังสือเก่ง

ទស្សនាវប្បធម៌ពិភពលោកពីជូគៀវថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ៣៦,០២២ ជាតិកូចដលឡឹក ២២.០០ (ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវ៉ូរ៉ាតស៊ូវ៉ាត់វ៉ាត់ផានិត ... និយាយអំពីបញ្ហាការអប់រំជាមួយអនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្មលោកណាតផាតុន លោក Teepsuwan អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំនៅប្រទេសថៃជាដំណោះស្រាយដែលគ្រាន់តែជាសុបិនមួយ)

ដល់សិស្សនិស្សិតនិស្សិតទាំងអស់តើអ្នកនឹងប្រាប់ខ្ញុំពីរបៀបសិក្សាបានល្អទេ? ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាចិត្តរបស់យើងសំខាន់ណាស់។ បើគំនិតរបស់យើងស្អាតស្អំនិងបរិសុទ្ធជាពិសេសចិត្តរបស់យើង។ ដូចជាទទេដូចខ្យល់។ មិនមានការចងគំនុំ។ រឿងកំហឹងការសងសឹកការសងសឹកនិងការសងសឹក។ ដួងចិត្តរបស់យើងនឹងកាន់តែប្រសើរឡើង។ កាន់តែបរិសុទ្ធ ហើយដួងចិត្តរបស់យើងមានសេរីភាពមិនមានអ្វីដែលធ្វើឱ្យយើងខកចិត្តដែលនឹងធ្វើឱ្យយើងពូកែសិក្សា។ នេះគឺជាគោលការណ៍ងាយស្រួល។ ប៉ុន្តែសិទ្ធិពិសិដ្ឋពិត នរណាម្នាក់មកពីព្រះពុទ្ធអ្នកបានប្រាប់គាត់ឱ្យបង្រៀន

ដូច្នេះសូមសិក្សាឱ្យបានល្អ។ នឹងពន្យល់បន្ថែមទៀត ដោយទ្រឹស្តីនេះ ទ្រឹស្តីនៃភាពទទេ សួរអ្នកណាម្នាក់ជាមួយអ្នកណាដែលគាត់ពូកែនៅសាលាហើយមានសមិទ្ធិផលសិក្សាច្រើនហេតុអ្វីបានជាគាត់សំរេចបានលទ្ធផលនេះ? នឹងត្រូវនឹងចិត្តទទេគ្មានកង្វល់ចិត្តស្អាតស្អំមិនអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តមិនក្រោធខឹងក្រេវក្រោធស្ទាត់ជំនាញមិនលោភលន់មិនខឹងមិនចាញ់ស្នេហានិងស្នេហា ស្រឡាញ់ខ្លាំងពេក ហើយប្រសិនបើបេះដូងរបស់អ្នកមិនមានសេរីភាព វានឹងពោពេញទៅដោយអ្វីៗនៅក្នុងចិត្តដែលបណ្តាលឱ្យគំនិតរបស់យើងក្លាយជាមនុស្សអាក់អន់ចិត្ត។ នឹងខ្ចាត់ខ្ចាយ គ្មានការផ្តោតអារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាទេ ដោយសារតែមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលមានបញ្ហាចូលមកក្នុងគំនិតរបស់យើង តើអ្នកនឹងរៀនបានល្អដោយរបៀបណា?

តោះទៅមើលថាតើព្រះពុទ្ធរបស់យើង គាត់បាននិយាយអំពីការអប់រំ ៣ យ៉ាងដែលជាគោលការណ៍សំខាន់បំផុតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហៅថាទ្រីស្យាៈសិក្ខាបទសមាធិនិងប្រាជ្ញា។ សូម្បីតែយើងឬអ្នកដែលអាចបញ្ចប់អ្នកទាំងបីនេះក៏អាចទទួលបានជោគជ័យដែរ។ ប៉ុន្តែសូមឱ្យយើងដឹងជាមុនថាតើយើងអាចសិក្សាបានល្អប៉ុណ្ណា ដូចដែលវានឹងត្រូវបានពិពណ៌នាដូចខាងក្រោម

ការអប់រំបឋមគឺជាវិន័យ។ ពាក្យនិងគំនិតរបស់យើងអានបានល្អ។ កុំធ្វើអំពើអាក្រក់គឺមានន័យថាកុំសម្លាប់មនុស្សកុំធ្វើបាបមនុស្សឬសត្វដទៃទៀតកុំធ្វើល្អកុំលួចអ្នកដទៃ។ ដោយសារតែការលំបាករបស់អ្នកដទៃគាត់ត្រូវបានគេស្រឡាញ់និងប្រើក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់។ ប្រសិនបើយើងទៅលួចតើគាត់នឹងទទួលបានអ្វី? គាត់បាននិយាយថាការចិញ្ចឹមចៅ ៗ នៅក្នុងគ្រួសារ។ កុំបញ្ឆោតស្ត្រី ឬភេទផ្ទុយដើម្បីស្វែងរកការសប្បាយខាងផ្លូវភេទរបស់យើង ហើយប្រយ័ត្នចំពោះការនិយាយនិងការនិយាយ កុំនិយាយកុហក កុំនិយាយពាក្យឆោតល្ងង់កុំស្តាប់ត្រចៀកអ្នកដទៃ កុំនិយាយមិនសមហេតុផលមិនសមហេតុសមផលមិនចេះនិយាយកុំនិយាយពាក្យអសុរោះដែលញុះញង់ឱ្យមនុស្សខឹង។ ហើយចុងក្រោយត្រូវប្រយ័ត្ននឹងគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនស្រវឹងកុំចូលទៅជិត ធ្វើអំពើអាក្រក់បែបនេះនឹងធ្វើឱ្យចិត្តរបស់យើងមិនស្ងប់មិនបរិសុទ្ធមិនរវល់គ្រប់គ្រាន់។ តើវានឹងល្អក្នុងការសិក្សាយ៉ាងដូចម្តេច? ព្រោះដួងចិត្តរបស់យើងមានភាពច្របូកច្របល់នឹងរឿងអាក្រក់ដូចគេនិយាយអញ្ចឹង

ការសិក្សាទី ២ គឺការធ្វើសមាធិដែលសិក្សាការគិតនិងអាន។ ប្រយ័ត្នក្នុងចិត្តធ្វើអ្វីដែលពិតជាពិបាកធ្វើណាស់កុំលេងខ្លួន។ មានចេតនាល្អ មិនត្រូវបានរំខាននៅកន្លែងផ្សេង ធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់មិនបំបែរអារម្មណ៍ទាល់តែសោះ។ រៀនអ្វីដែលពិតជាពិបាករៀនកុំខ្វាយខ្វល់ការសិក្សាអ្នកមានកុំសិក្សា តើអ្នកអាចល្អយ៉ាងដូចម្តេច? ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សាឬយកតែរឿងសាមញ្ញមួយចូរឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយកុំខ្ជិល។ ហាមទម្លាប់ខ្ជិល នោះនឹងធ្វើឱ្យការរៀនសូត្រល្អណាស់ដូច្នេះការរៀនសូត្រក៏រីករាយផងដែរ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើចិត្តមិនផ្តោតអារម្មណ៍ទេបន្ទាប់មកការអានការសិក្សានិងការគិតវានឹងបំបែរអារម្មណ៍។ វារាយប៉ាយ វាត្រូវបានគេបំផ្លើសវាទៅកន្លែងផ្សេងទៀតយោងទៅតាមតណ្ហាដែលបានគិតទុកជាមុនវាត្រូវបានបំបែរអារម្មណ៍។ វាខ្ជិលពេក។ ហើយតើអ្នកសិក្សាដោយរបៀបណា

ហើយចំនុចទីបីនៃទ្រីស្កាគឺថាប្រាជ្ញាត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសមាធិប្រាជ្ញាឈានដល់កំរិតខ្ពស់បំផុតនេះ។ អំពីលទ្ធផលដើម្បីដឹងពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង ហើយវានឹងក្លាយទៅជាមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងមិនមែនភ្លាមៗនោះទេវាបានកើតឡើង។ វាសមហេតុផល ដូចព្រះអាទិត្យរះឡើងហើយពិភពលោកភ្លឺ ព្រះអាទិត្យលិចពិភពលោកងងឹត។ យើងត្រូវសិក្សាពីមូលហេតុនៃប្រភពដើមនៃលទ្ធភាពទាំងអស់។ នៅខ្ពស់បំផុតគឺ រឿងរ៉ាវនៃជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង ជីវិតមនុស្សជាតិកើតចេញពីហេតុផលអ្វី? ហេតុអ្វីបានជាមានការឈឺចាប់គ្មានទីបញ្ចប់? មានការស្រាវជ្រាវដើម្បីរកមូលហេតុដើមគ្រប់ពេលវេលាក្នុងជីវិតរបស់យើង។ ជាពិសេសសុខុមាលភាពនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងផ្ទាល់ របៀបញ៉ាំនិងប្រើ នៅពេលយើងចង់សិក្សាឱ្យបានល្អ បន្ទាប់មកធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងថាវាមកពីមូលហេតុអ្វី ពិតប្រាកដដូចបានលើកឡើងរឺអត់ ធ្វើត្រូវដោយហេតុផល នឹងធ្វើអោយយើងពូកែរៀនវានឹងល្អដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹង គឺជាហេតុផលដែលធ្វើអោយការសិក្សាល្អ នៅពេលយើងធ្វើបុព្វហេតុយើងដឹងថាយើងធ្វើអ្វីវាដំណើរការ។ កន្លែងដែលយើងចង់និយាយដោយសាមញ្ញគឺធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើអាក្រក់ នឹងទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អ អំពើអាក្រក់នឹងធ្វើតាមជានិច្ច។ នេះគឺជាការសិក្សាលើកទីបីដែលមានឈ្មោះថាផានីយ៉ាស៊ីកកឡា។ ហើយសំខាន់បំផុត បើយើងធ្វើឱ្យចិត្តយើងកាន់តែស្អាតយើងកាន់តែស្អាតនិងមានសន្តិភាព។ វានឹងប៉ះពាល់ដល់បញ្ញានិងគំនិតរបស់យើង។ ធ្វើឱ្យការសិក្សាកាន់តែប្រសើរ ដល់កម្រិតដែលល្អបំផុតពីលើពិភពលោកគឺអញ្ចឹង ពូកែប្រយុទ្ធតស៊ូជំនះតណ្ហាយកឈ្នះតណ្ហានិងបំពេញអាការ។ ទោះបីនៅក្មេងក៏ដោយវាប្រាកដជាជោគជ័យព្រោះយើងមានពេលវេលាច្រើន។

ទោះយ៉ាងណាតោះរៀនសិក្សាឱ្យបានល្អជាមុនសិន។ ដើម្បីឱ្យយើងអាចប្រើជំនាញនេះដើម្បីប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតការងារគ្រប់ប្រភេទវិជ្ជាជីវៈគ្រប់បែបយ៉ាងតាមបញ្ញាដ៏ថ្លៃថ្នូរបស់យើងផ្ទាល់។ ដើម្បីជំនួសគុណសម្បត្តិខ្លះរបស់ឪពុកម្តាយយើង មូលដ្ឋានដែលអ្នកបានចិញ្ចឹមយើងរហូតមកដល់ពេលនេះ គាត់មិនដែលផ្តល់អ្វីមកអ្នកវិញទេប្រសិនបើជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់មិនមានអ្វីត្រឡប់មកវិញដើម្បីឪពុកម្តាយរបស់គាត់សូម្បីតែឪពុកម្តាយរបស់អ្នកមិនមានបញ្ហាអ្វីដែលកូនរបស់អ្នកធ្វើក៏ដោយ។ បន្ទោសវាថាជាមនុស្សរមិលគុណរមិលគុណ ដែលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ ដូច្នេះសូមសិក្សាឱ្យបានល្អដោយដោះលែងគំនិតរបស់អ្នក។ រក្សាការផ្តោតអារម្មណ៍ ធ្វើតែអំពើល្អ បេះដូងនឹងមានភាពបរិសុទ្ធនិងមិនរំខានដោយការព្រួយបារម្ភណាមួយឡើយ។ មានភាពខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការងាររបស់យើង ការសិក្សារបស់យើង ប្រាកដជាពូកែសិក្សាណាស់ យើងនឹងរៀនកាន់តែច្រើន ធ្វើអ្វីមួយដែលប្រសើរជាងនេះបើយោងតាមភាពវៃឆ្លាតឥតគិតថ្លៃរបស់យើង។ អ្នកទៅកាន់តែបរិសុទ្ធអ្នកនឹងទទួលបានកាន់តែប្រសើររហូតដល់អ្នកអាចរៀនគ្រប់មុខវិជ្ជានៅក្នុងពិភពលោក។ ពូកែលើមុខវិជ្ជាទាំងអស់លើពិភពលោក។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកឱ្យយកវាសម្រាប់ការដើរមួយ។ Piss រហូតដល់ទីបញ្ចប់។ ដល់ទីបំផុតនៃភាពវៃឆ្លាតនិងការត្រាស់ដឹងពិភពលោកគឺអាត់។ ពូកែរៀនសូត្រគ្រប់គ្នាដោយក្តីស្រលាញ់និងបំណងប្រាថ្នាល្អបំផុត @ ទស្សនាវប្បធម៌ពិភពលោកពីចាអូវ៉ាស Computerman36៖ ប៊ូរ៉ាយ៉ាចាប៊ូប៊ុនថេត ១៣ កញ្ញា ២០២០ ២៣.០០

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

12.Malaysia-

 

Kepada semua pelajar, pelajar, bagaimana belajar dengan baik

ถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุก ๆ คน วิธีเรียนหนังสือเก่ง

Menonton budaya dunia dari Jow Keaw, 13 Sep. 36,022 Bangsa, Kom Chad Luek, 22.00 (Pemilik Worathep Suwatthanapim ... bercakap mengenai masalah pendidikan dengan Timbalan Menteri Pertanian, Encik Nattapon Teepsuwan, Wakil Menteri Pendidikan di Thailand, penyelesaian yang hanya impian)

Kepada semua pelajar, pelajar, adakah anda akan memberitahu saya bagaimana belajar dengan baik? Tetapi kita harus tahu bahawa fikiran kita sangat penting. Sekiranya fikiran kita bersih dan suci, terutama fikiran kita. Kosong seperti udara. Tidak ada dendam. Kisah kemarahan, dendam, dendam, dan dendam. Hati kita akan menjadi lebih baik. Lebih suci Dan hati kita bebas, tidak ada yang mengecewakan dalam hati kita yang akan menjadikan kita sangat pandai belajar. Ini adalah prinsip yang mudah. Tetapi hak suci yang benar Sesiapa dari Buddha, anda menyuruhnya mengajar

Oleh itu mari kita belajar dengan baik. Akan menerangkan untuk sedikit lagi perkara itu Dengan teori ini Teori kekosongan Tanyakan kepada sesiapa yang dia mahir belajar dan mempunyai banyak pencapaian akademik.Mengapa dia berjaya? Akan sesuai dengan fikiran kosong, tidak ada kerisauan, hati yang bersih, tidak kecewa, tidak marah, marah, marah, keterampilan, tidak tamak, tidak marah, tidak hilang cinta dan kasih sayang Terlalu banyak kasih sayang Dan jika hati anda tidak bebas Itu akan dipenuhi dengan hal-hal di dalam pikiran, menyebabkan pemikiran kita menjadi tidak berantakan. Akan berselerak Tidak mempunyai tumpuan dalam belajar Kerana terdapat banyak kisah masalah yang terlintas di fikiran kita Bagaimana anda akan belajar dengan baik?

Mari pergi dan lihat apakah Buddha kita Dia berbicara tentang 3 perkara pendidikan yang merupakan prinsip terpenting dalam agama Buddha, yang disebut Trisikha: ajaran, meditasi, dan kebijaksanaan. Malah kita atau sesiapa sahaja yang dapat menyelesaikan trio ini boleh berjaya. Tetapi beritahu kami sejauh mana anda boleh belajar di tri-kha. Seperti yang akan dijelaskan seperti berikut

Pendidikan utama adalah ajaran. Maksud anda belajar dan meneliti subjek pengawasan fizikal. Kata-kata dan pemikiran kita membaca dengan baik. Jangan melakukan kejahatan, iaitu jangan membunuh orang, jangan menyakiti orang atau makhluk lain, berbelas kasihan, jangan mencuri orang lain. Kerana kesusahan orang lain, dia dihargai dan digunakan dalam keluarganya. Sekiranya kita pergi mencuri apa yang akan dia dapat? Membesarkan cucu dalam keluarga, katanya. Jangan menipu wanita Atau lawan jenis untuk mencari keseronokan seksual kita Dan berhati-hati dengan ucapan dan ucapan Jangan berbohong Jangan bercakap dengan kata-kata kasar, jangan sampai di telinga orang lain. Jangan bercakap tidak logik, tidak rasional, tidak masuk akal.Jangan bercakap dengan kata-kata sinis yang menimbulkan kemarahan orang. Dan akhirnya, berhati-hati dengan dadah, alkohol, dadah, mabuk, jangan dekat dengan makhluk Untuk melakukan kejahatan itu, ini akan menjadikan fikiran kita tidak tenang, tidak murni, cukup sibuk Bagaimana mahir belajar? Kerana hati kita bergolak dengan perkara jahat seperti yang mereka katakan

Kajian kedua adalah meditasi yang belajar berfikir dan membaca. Hati-hati dengan fikiran anda untuk melakukan perkara yang benar-benar sukar dilakukan, jangan bermain-main. Mempunyai niat yang baik Tidak terganggu di tempat lain Melakukan sesuatu dengan tegas, tidak terganggu sama sekali. Apa yang sebenarnya sedang dikaji? Bagaimana anda boleh menjadi baik? Tetapi jika kita menumpukan perhatian untuk belajar atau mengambil satu perkara sederhana, rajinlah dan jangan malas. Buang tabiat malas Itu akan menjadikan pembelajaran menjadi sangat baik, jadi pembelajaran juga menyeronokkan. Tetapi jika minda tidak tertumpu, maka membaca, belajar dan berfikir, ia akan terganggu. Ia berselerak Ia dilebih-lebihkan, ia pergi ke tempat lain, menurut nafsu yang telah dirasakan sebelumnya, ia terganggu. Terlalu malas. Dan bagaimana anda belajar dengan baik

Dan titik ketiga dari trisikha adalah bahawa kebijaksanaan disatukan ke dalam meditasi, kebijaksanaan mencapai tahap tertinggi ini. Mengenai hasil untuk mengetahui apa yang sedang berlaku Dan akan terjadi, ada peristiwa yang berlaku, tidak tiba-tiba, ia baru saja berlaku. Ia adalah wajar Seperti matahari terbit datang dan dunia terang Matahari terbenam, dunia gelap. Kita harus mengkaji sebab-sebab asal usul semua kemungkinan. Paling tinggi adalah Kisah hidup kita sendiri Kehidupan manusia datang dari sebab apa? Mengapa ada penderitaan yang tidak berkesudahan? Terdapat penyelidikan untuk mencari punca sepanjang masa dalam hidup kita. Terutama kesejahteraan kehidupan seharian kita sendiri Cara makan dan penggunaan Bila kita mahu belajar dengan baik Kemudian kaji sendiri bahawa ia datang dari sebab apa Tepat seperti yang disebutkan atau tidak Bertindak betul dengan akal Akan menjadikan kita pandai belajar, akan menjadi sangat baik seperti yang saya katakan itu Adakah alasan yang menjadikan belajar bagus Apabila kita melakukan sebab, kita tahu sebab, kita melakukannya, dan ia berjaya. Di mana kita ingin mengatakan bahawa hanya menjadi saintis. Sekiranya anda melakukan kejahatan Akan mendapat keputusan yang buruk Kejahatan akan sentiasa menyusul. Ini adalah kajian ketiga yang disebut Panya Sikkhla. Dan yang paling penting Semakin kita membebaskan minda kita, semakin bersih dan damai. Ini akan mempengaruhi kecerdasan dan pemikiran kita. Menjadikan pelajaran lebih baik Ke tahap yang terbaik dari orang-orang di dunia, ia adalah Mahir bertarung, mengatasi nafsu, menaklukkan nafsu, dan menyelesaikan arhat. Walaupun sebagai kanak-kanak, ia pasti berjaya kerana kita mempunyai banyak masa.

Walau bagaimanapun, mari belajar belajar dengan baik terlebih dahulu. Supaya kita dapat menggunakan kemahiran ini untuk mencari nafkah, pekerjaan, pekerjaan, kerjaya, setiap jenis, setiap profesion sesuai dengan kepandaian kita yang mulia itu sendiri. Untuk menggantikan beberapa jasa ibu bapa kita Pangkalan yang telah anda makan hingga sekarang Jangan sekali-kali memberikan apa-apa kepada anda, jika kehidupan seseorang tidak mendapat apa-apa sebagai balasan untuk ibu bapanya, walaupun ibu bapa anda tidak peduli apa yang anak-anak anda lakukan. Menyalahkannya kerana tidak bersyukur, tidak berterima kasih Yang sangat buruk bagi kehidupan seseorang Oleh itu, mari kita belajar dengan baik dengan membebaskan minda anda. Tumpu perhatian Untuk melakukan kebaikan sahaja Hati akan suci dan tidak terganggu oleh sebarang kerisauan. Teguh dalam kerja kami Kajian kami Pasti akan pandai belajar Lebih banyak kita akan belajar Lakukan sesuatu yang lebih baik mengikut kepandaian percuma kami. Semakin murni anda pergi, semakin baik anda dapat sehingga anda dapat mempelajari setiap mata pelajaran di dunia. Baik untuk semua mata pelajaran di dunia. Saya harap saya telah memberitahu anda untuk berjalan-jalan. Kencing hingga akhir. Untuk kepintaran dan pencerahan yang terunggul, dunia adalah Arhat. Pembelajaran yang baik, semua orang dengan kasih sayang dan harapan terbaik @ Menonton budaya dunia dari Joreaw Computerman36: Bua Raya Chaba Boonset 13 Sep 2020 23.00

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

13.Japan

 

すべての学生、学生、上手に勉強する方法

ถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุก ๆ คน วิธีเรียนหนังสือเก่ง

ジョーケオから世界の文化を見る、9月36、022ネーション、コムチャドルエク、22.00 Teepsuwan、タイの教育副大臣、単なる夢のソリューション)

すべての学生、学生、よく勉強する方法を教えてくれませんか?しかし、私たちは心が非常に重要であることを知っている必要があります。私たちの心、特に私たちの心が清潔で純粋な場合。空気と同じくらい空っぽ。恨みはありません。怒り、悪意、復讐、復讐の物語。私たちの心は良くなります。より純粋そして私たちの心は自由であり、私たちの勉強をとても上手にする心にイライラするものは何もありませんこれは簡単な原則です。しかし真の神聖な権利仏からの誰でも、あなたは彼に教えるように言いました

だからよく勉強しましょう。それについてもう少し説明しますこの理論により空虚の理論彼の勉強が上手で、多くの学業成績を上げている人に聞いてみてください。なぜ成功したのですか。空の心、心配しない、きれいな心、欲求不満ではない、怒りではない、怒り、怒り、スキル、貪欲ではない、怒りではない、愛情に失われない愛情が多すぎるそしてあなたの心が自由でないならそれは心の中で満たされ、私たちの思考を混乱させます。散らされる勉強に集中力がなかった頭に浮かぶ問題の話がたくさんあるからどのようにあなたはよく学びますか?

行って仏陀かどうか見てみましょう彼は仏教でトリシカと呼ばれる最も重要な原則である教育の3つのことについて話しました:教訓、瞑想、そして知恵。このトリオを終えることができる私たちや誰でも成功することができます。しかし、まずはトリカでどれだけ上手に勉強できるか教えてください。以下のように説明されます

初等教育は教訓であり、あなたは身体監視の主題における学習と研究を意味します。私たちの言葉や考えはよく読めます。悪を行わないでください。つまり、人を殺したり、他の人や生き物を傷つけたり、慈悲深く、他人を盗んだりしないでください。他の人の困難のために、彼は非常に大事にされ、家族で使用されました。もし私たちが盗むとしたら、彼は何を手に入れますか?家族の孫を育てると彼は言った。女性をだますなまたは異性の性的快楽を見つけるそして、スピーチとスピーチに注意してください嘘をつくな失礼な言葉を話したり、他人の耳に入ったりしないでください。非論理的、非合理的、無意味な言葉を使わないでください。人々を怒らせる刺激的な言葉を使わないでください。そして最後に、薬物、アルコール、薬物、飲酒に注意してください。そのような悪をするために、これは私たちの心を落ち着かせず、純粋でなく、忙しくしません。それはどのように勉強するのが上手ですか?私たちの心は彼らが言うような邪悪な事柄で混乱しているので

2番目の研究は、思考と読書を研究する瞑想でした。本当に難しいことをしたり、遊んだりしないで、心をしっかりしてください。善意を持っている他の場所に邪魔されない気を散らすことなく、断固として何かをする。本当に学ぶのが難しいことを本当に学び、気を散らさないで、金持ちで勉強して、勉強しないでくださいどうすれば良いことができますか?しかし、勉強に専念する場合や、単純なことを1つだけ取る場合は、勤勉で怠惰にならないでください。怠惰な習慣を追放するそれはとても良い学習になるので、学習も楽しいです。しかし、心が集中していないと、読んだり、勉強したり、考えたりすると、気が散ります。散り散りそれは誇張され、それは他の場所に行き、先入観の欲望に従って、それは気を取られます。それは怠惰でした。そして、あなたはどのようによく勉強しますか

そして、トリシカの3番目のポイントは、知恵が教訓、瞑想に組み込まれ、知恵がこの最高レベルに達するということです。何が起こっているのかを知る結果についてそして、それは起こるだろう、突然ではなく、それが起こっただけの出来事があります。リーズナブルです昇る太陽が来て世界が明るくなったように太陽が沈み、世界は暗い。様々な可能性の起源の理由を研究しなければなりません。最高で私たちの人生の物語人類の人生はどのような理由から来ていますか?なぜ終わりのない苦しみがあるのですか?私たちの生活の中で常に根本的な原因を見つけるための研究があります。特に私たちの日常生活の幸福食べ方・使い方しっかり勉強したいときそれからそれがどのような理由から来たのか自分で研究する正確に述べられているかどうか正当な理由による行動私が勉強するのを上手くするでしょう、私が言ったようにそれはとても良いでしょう勉強が上手になる理由です私たちが原因となるとき、私たちは何をすべきかを知っています。私たちが言いたいのは、単に科学者になることです。あなたが悪を行う場合悪い結果を受け取ります悪は常に続きます。これはPanya Sikkhlaと呼ばれる3番目の研究です。最も重要な私たちが心を空にするほど、私たちはより清潔で平和になることができます。それは私たちの知性と思考に影響を与えます。勉強をより良くする世界の人々よりも最高のレベルまで、戦い、情熱の克服、情熱の征服、羅漢の完成が得意です。子供の頃でさえ、私たちには多くの時間があるので、それは間違いなく成功です。

しかし、まずはしっかり勉強することを学びましょう。私たちの高貴な知性そのものによれば、このスキルを使って、生活、仕事、仕事、キャリア、あらゆる種類の職業を作ることができるように。私たちの両親のメリットの一部を置き換えるために今までうんざりしてきた拠点たとえあなたの両親があなたの子供が何をしていても関係がないとしても、彼の両親の見返りとして何も人の人生が何も返さないならば、彼はあなたに何も返さなかった。恩知らず、恩知らずであることを非難するそれは自分の人生にとって非常に悪いことです心を解放してしっかり勉強しましょう。集中する良いことだけをする心は純粋で、心配事に邪魔されません。私たちの仕事でしっかりしていた私たちの研究確かに勉強が得意もっと学ぶ私たちの自由な知性によると、より良い何かをします。純粋さを増すほど、世界のすべての主題を学ぶことができるようになるまで、より良い結果が得られます。世界中のすべての科目で良い。散歩に行くように言ったといいのですが。最後まで小便します。知性と啓蒙の究極において、世界は羅漢です。愛と最高の願いを込めて皆を学ぶのが得意です@ Joreaw Computerman36から世界の文化を見てください:ブアラヤチャバブーンセット2020年9月13日23.00

∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

 
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ที่สรรพสิ่ง ล้วนเดินไปสู่โลกาวินาสน์ในวันข้างหน้า ภาวะอริยบุคคลจะนำคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.