ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

A special word for those whom we call the elderly According to the truth teachings of the Lord Buddha

 

 

1. Thai-

2. English-

3. China-

4. Hindi-

5. Russia-

6. Arab-

7. Indonesia-

8. Loa –

9. Srilanga-

10.Vietnam-

11. Cambodia-

12.Malaysia-

13.Japan

 

∞∞∞∞∞

1. Thai

 

วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

A special word for those whom we call the elderly According to the truth teachings of the Lord Buddha

วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่า ผู้สูงอายุ อันเนื่องมาจากสัจธรรมแห่งชีวิต ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนเอาไว้ นั้นมาจากความเข้าใจชีวิตเริ่มต้นของคนทั้งหลาย  ชีวิตนั้นตามหลักสัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้   เราจะเข้าใจ 2 อย่างประกอบกันเป็นชีวิตคือ รูป กับ นาม(รูปธรรมกับนามธรรม)  หรือ  เรื่องของกาย กับ จิต  ที่เรารู้ ๆ กันอยู่แล้วนั่นเอง   แยกออกไป  เป็นเรื่องของ ขันธ์ทั้ง 5 คือ  (1.) รูป(กาย)  (2.) เวทนา ความรู้สึกเจ็บปวด สบาย ยินดี  (3.)  สัญญา คือความจดจำได้ รู้ได้ทบทวนได้ รำลึกได้ จำรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสได้    (4.) สังขาร การปรุงแต่งทางมโนธารแห่งมโนธรรม  (5.)  วิญญาณ (ใจ)  นั่นเอง  และซึ่งย่อลง  เป็นเรื่อง กาย  กับ จิต

ซึ่งตามหลักสัจธรรมนี้   คำว่า คนแก่ หรือ  ผู้สูงอายุ ผู้ชราภาพนั้น เกิดกับ ทางฝ่ายรูปธรรม  หรือทางฝ่ายกาย เท่านั้น  ส่วนทางนามธรรม หรือ ทางจิตวิญญาณ นั้น  มันไม่เกี่ยวกันเลย และตรงนี้แหละที่คนทั้งหลายหากเข้าใจแล้วจะนำไปสู่เส้นทางอันสำคัญสูงสุดของชีวิตที่ได้เกิดมา  เกิดมาเป็นคน  เป็นชีวิตหนึ่งที่เมื่อเกิดมาเป็นเด็กทารกแล้ว  ก็ค่อยโตขึ้น ต้องเติบโตใหญ่ไปเป็นหนุ่มเป็นสาว แล้วสู่ความแก่ เป็นคนแก่คนเฆ่า  คนชราภาพ  เป็นผู้สูงอายุ  ตามที่เราพูดถึงกันอยู่ขณะนี้ นี่แหละเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องทางฝ่ายรูปธรรมเท่านั้น ซึ่งสัจธรรมว่าด้วยเรื่องรูปธรรมนี้ก็คือเรื่อง การเกิด แก่ เจ็บ ตาย นั่นเอง  ไม่มีใครที่จะไม่เป็นเช่นนี้  ไม่มีคน ๆ ใด ที่ไม่เดินไปตามเส้นทางแห่งชีวิตเช่นนี้ อย่าว่าแต่คนมีจิตวิญญาณเลย แม้วัตถุสิ่งของไร้ชีวิตก็ย่อมเป็นไปสู่ความสลาย จบสิ้นลงเหมือนกัน ทุกสรรพสิ่ง  

แต่ประเด็นสำคัญ ที่ไปเกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็คือ คนเราทั้งหลาย  ย่อมเดินทางไปสู่จุดจบหรือ ความตายกันทุกคนไม่มียกเว้นแม้แต่หนึ่งคนเลย   และตายลงจบลงอย่างมีความทุกข์โศกเสมอไป ที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาทั้งหลาย  นั่นคือ ชีวิตทั้งชีวิตนั้น ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไร้สาระ แล้ว  ยังเป็นสิ่งที่นำความทุกข์ทุกประการมาให้ชีวิตไม่เคยจบสิ้น ที่ในความจริงก็มีความสุข เพียงแต่สัจธรรมแห่งความสุขนั้น ความสุขที่ชีวิตได้รับกันนั้น มันเป็นเพียงสิ่งที่ช่วยเราชั่วคราว  ไม่ให้เราตายไปเสียก่อนเท่านั้นเอง  กล่าวคือเป็นธรรมชาติของชีวิตที่เมื่อชีวิตมีทุกข์แล้ว ก็จะมีสุขมาประสานให้ชีวิตเดินไปได้ มีอายุยืนไปได้นั่นเอง หากมีแต่ทุกข์แล้ว ชีวิตก็เดินไปได้ยาก  คนเราทั้งหลายจึงมีสุข มีทุกข์ สลับกันไปเสมอ  สำหรับคนทั้งหลาย คนทุกชนชั้น ทุกฐานะการงานอาชีพในโลกนี้  จะเป็นอย่างนี้คือ  มีสุขมีทุกข์เสมอไป  จนในที่สุด ชีวิตนั้นก็ไปสู่จุดจบ และซึ่งจุดจบนั้นคือความตาย และหากมีความสุขมาอุปการะก็จะมีอายุยืน ไม่ตายง่าย ชีวิตจึงย่อมจะค่อยเดินทางไปสู่ความหนุ่มความสาว แล้วไปสู่ความสูงอายุ สู่ความแก่  เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ชราภาพ  และที่สุดก็ต้องตายลงอย่างเจ็บปวด ทรมานจนลมหายใจสุดท้าย สิ้นชีพลงไปทุก ๆ สิ่ง   ทุก ๆ ชีวิต  และนี่เองเป็นวงเวียนชีวิตที่เรียกว่าวัฏฏะสงสารตลอดไป 

และแล้ว  การอุบัติขึ้นของบุคคลผู้สุดแสนล้ำเลิศสุดประเสริฐคือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั้นเองได้ทรงสอนสัจธรรมอันประเสริฐ  ที่เราทั้งหลายไม่ต้องเกิดมาแล้วจบลงด้วยความทุกข์ ความตายอันเป็นปกติของคนทั้งหลายเสมอไป  นั้นก็คือ ทรงจำแนกชีวิตนี้ออกเป็นรูปธรรมและนามธรรม ดังกล่าว  การเกิดแก่เจ็บตาย  เป็นเพียงเรื่องของรูปธรรมนามธรรมของชีวิต ทุกข์ทั้งหลายสุขทั้งหลาย เป็นผลที่เกิดขึ้นจากรูปธรรมนามธรรม  ซึ่งเมื่อได้เข้าใจเช่นนี้แล้วเรื่องของจิตใจ หรือ นามธรรม 4 อย่างนี้ คือเรื่อง เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ หากเรารู้เข้าใจเรื่องจิตแล้วก็จะพ้นทุกข์ไปได้ โดยที่ทำการบรรลุสภาวะ การตายก่อนตายได้ นั่นเอง   ซึ่งหมายความว่า เราไม่ต้องมีความวิตกอีกต่อไปในปัญหาของชีวิตทั้งหมดของเรา  นั่นแหละการรู้แจ้งในทุกข์ของชีวิตนี้  รู้แจ้งในเหตุของทุกข์  รู้แจ้งในสภาวะที่สิ้นทุกข์แล้วเป็นอย่างไร   และ ซึ่งวิธีการนั้นก็ง่าย ๆ  เท่านั้นเอง  ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  นั่นก็คือ  พยายามยามให้ส่วนของนามธรรม หรือ จิตของเรา ส่วนที่เป็นมโนธารแห่งมโนธรรมของชีวิตนี้  สะอาดไปจากความสกปรก ซึ่งหมายถึงกิเลส ตัณหา อุปาทาน ถูกกวาดไปเสีย หายไปเสียจากดวงจิต  ดำรงส่วนของนามธรรม  มีเวทนา สัญญา สังขาร  และ  วิญญาณ ไปให้ถูกต้อง 

ซึ่งโดยสรุปลงง่ายๆ  เพียงการทำจิตใจให้สะอาด  ส่ว่าง  สงบ   ทำจิตใจให้ขาวรอบบริสุทธิ์ ด้วยเมตตา กรุณา วิริยารัมภะ(ความขยันในกิจการงานการอาชีพ)อยู่ตลอดนั้นเอง   วันหนึ่งเมื่อดวงจิตเราขาวรอบ  ขาวสะอาดหมดจดแล้ว  สิ้นความสกปรกไปทุกอย่างจนจิตเรานี้เกลี้ยงเกลาไปแล้วจากความอยากหรือกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละจักได้พบชีวิตใหม่ ชีวิตเดิมที่สกปรกด้วยตัณหาก็ดับลงตายลงทันทีนับแต่ได้พบชีวิตใหม่โลกใหม่ นั่นแหละเป็นการตายก่อนตาย  และนั่นแหละทำได้โดยง่ายๆ  โดยการเพ่งพิจารณาปฏิบัติทางฝ่ายจิต  ฝ่ายนามธรรมมาดังกล่าวและ นี่แหละแท้จริง คือเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน สู่โลกนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  บรรลุอรหัตผลอันสูงสุดในสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันได้ ตราบที่ดวงจิตของเราสะอาด สว่าง และสงบ พร้อมกันนั่นเอง  

ฉะนั้น ใครก็ตาม และโดยเฉพาะผู้ชราภาพทั้งหลาย ชนเชื้อชาติใด ศาสนาใด ฆราวาสผู้ประกอบการงานอาชีพใดก็ตาม ในโลกนี้ หรือโลกอื่น  มาได้รู้สัจธรรมนี้  ก็ถือว่านี่แหละสัจธรรมคำสอนอันสุดประเสริฐล้ำเลิศขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ขอได้โปรดนำไปปฏิบัติโดยทันใด   เพียงเรื่องของความสะอาดทางดวงจิต  ทางมโนธารแห่งมโนธรรมที่สะอาดสะอ้าน  ไร้กิเลส ตัณหาอุปาทาน เท่านั้นเอง สะอาดเกลี้ยงเกลาขึ้นวันใด เวลาใด(เหมือนเราขัดหม้ออะลูมีเนียมที่แสนดำสกปรกนั่นเอง)  ก็บรรลุอรหัตผลได้โดยง่ายๆในวันนั้น เวลานั้นทันที    จงปฏิบัติเถิด ปฏิบัติทางจิตนามธรรมดังกล่าว ทำใจให้ขาวรอบ  แล้วความที่วิตกความหวาดหวั่นทั้งสิ้นทั้งปวงเกี่ยวกับความเป็นผู้ชราภาพของเรา ความเป็นคนทุกข์สุขของเราก็จะสลายหายเกลี้ยงไป ได้พบแสงสว่าง มีความสุขและได้พบโลกใหม่โลกนิพพานนิรันดรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแทนนับแต่นี้ไปตลอดกาลนานสืบทอดสัจธรรมนี้ไปสู่ชั่วลูกหลานเราชาวโลกทั้งหลายทั้งโลกต่อไปตลอดกาลนานนิรันดรเทอญ.  

∞∞∞∞∞

2. English-

 

A special word for those whom we call the elderly According to the truth teachings of the Lord Buddha
วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

The most special word for those whom I call the Elder because of the Truth of Life. The Lord Buddha taught that this comes from the understanding of the initial life of the people. That life, according to the truth of the Lord Buddha, we will understand two things that comprise life: form and name (concrete and abstract), or things of the body and mind that we know each other. It is a matter of all 5 khan, namely (1.) image (body) (2.) pity, feeling pain, happy, happy (3.) promise is remember. Knowing, reviewing, remembering, remembering the image, taste, smell, sound, touch (4.) Sangkhar, the embodiment of conscience (5.) spirit (mind) itself, and which is condensed into mind and body

Which according to this truth, the word that the elderly or the elderly Or only the physical, the abstract or the spiritual are not related at all. And it is here that people, if understood, will lead to the most important path of life that has been born into a person, one of which, having been born as a baby, gradually grows up, has to grow into a young man. girl And then to aging It is an elderly person, a sick person, an elderly person. As we talk about each other at the moment This is something that people must understand that it is only a matter of matter. The truth of this concrete matter is birth, old, hurt and death. No one will not be like this. No one does not walk along this path of life. Do not say that only people have a soul. Even lifeless objects will lead to dissolution. The end is the same for all things.

But the key point Related to the Lord Buddha, that is All of us Would travel to an end or All death is not one except one. And death always ended in sorrow That are ordinary people, that is, that whole life They are all absurd things, but still things that bring all kinds of suffering to life that never ends. That in truth is happy But the truth of happiness The happiness that life receives It is just something that temporarily saves us. Not let us die first That is, it is the nature of life that when life is already suffering Will be happy to coordinate life to walk Can live to be there If there is only suffering Life is difficult to walk. All of us are always happy and suffering alternately. For all people, people of all walks of life and career in the world Will be like this is There is always happiness and suffering until finally that life will come to an end. And where the end is death And if there is happiness to support it, it will live long, not easy to die, so life will inevitably travel to youth. Then to the elderly to the elderly, to the elderly And eventually died in pain Tortured until the last breath All things died, and this was the circle of life that was called forever pity.

And then the emergence of the most glorious, the most glorious person is Our Lord Buddha himself taught the great truth. That we do not have to be born and end in suffering The normal death of all people is that he classifies this life into such material and abstraction. It's just a matter of the abstract nature of life. All suffering, happiness It is the result of a concrete abstract. Which, when we understand this, the mind or the four abstractions, namely, the pity, the promise, the body and the spirit, if we know and understand the mind, then we will get away from suffering. By achieving That death before death means that We no longer have to have anxiety in the problems of our entire life. That is the enlightenment in the suffering of this life. Be enlightened in the cause of suffering How is it enlightened in a state of distress, and which method is simply simple? Of the conscience of this life Clean from the dirty Which means that lust is swept away Disappear from the heart Maintain the part of the abstract, have compassion, promise, body and spirit to be correct.

Which in summary is simple Just purifying your mind, calming your mind, making your mind white and pure with kindness and compassion. One day when our minds were white around Completely white The end of all filthiness until our minds have been completely washed away from the preconceived cravings or desires That will find a new life. The original life, which was dirty with lust, was suddenly dead and died from the sight of a new life, a new world. That was the death before death. And that is easy to do By focusing on the mental performance Abstract parties come there and This is true Is the path to the path to the path of Nirvana To the Nirvana world of the Lord Buddha Can achieve the highest arahat in the truth of the Lord Buddha at the same time As long as our hearts are clean, bright and calm at the same time

Therefore whoever and especially the elderly Any race, religion, secular, entrepreneur, any profession in this world or any other world come to know this truth. It is considered that this is the most glorious truth and teachings of the Lord Buddha. May I please take it immediately. Just a matter of spiritual cleanliness The way of conscience that is clean and spotless without lust and preconceived only. Any time (like we scrubbed a black and dirty aluminum pot) can easily achieve arahataphon that day. That time immediately Do it Practice such abstract mental Make your mind white around And all the fear and anxiety of our aging Our happiness will completely dissolve. Met the light Happy and found the new world, nirvana, the eternal of His Majesty the Lord Buddha instead, forever, for a long time, inheriting this truth to our generations, the people of the world, and the whole world forever and ever. Them.

∞∞∞∞∞

3. China-

 

對於那些我們稱之為老年人的人來說,這是一個特殊的詞 根據佛陀的真理教導

วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

對於那些因生命真相而被我稱為長者的人來,這是最特殊的詞。佛陀教導佛陀來自對人們最初生活的理解。根據佛陀的真相,我們可以了解生活中的兩件事:形式和名字(具體的和抽象的),或者我們彼此認識的身體和心靈的事情。它是所有五汗的主題,即(1.)形象(身體)(2.)可憐,感到痛苦,舒適,快樂(3.)諾言被記住。知道,評論,記住,記住圖像,味道,氣味,聲音,觸感(4.Sangkhar,良心的體現(5.)精神(思維)本身,並凝結在身心中。

根據這個事實,這個詞是老年人還是老年人或僅物質,抽像或精神根本不相關。正是在這裡,人們被理解後將導致人類最重要的人生道路,其中一個嬰兒時代出生的孩子逐漸成長,必須成長為一個年輕人。女孩然後老化是老人,病人,老人。當我們彼此談論時這是人們必須了解的事情,這只是問題。這個具體問題的真相是出生,年老,受傷和死亡,沒有人會像這樣,沒有人沒有這樣的生活方式。不要只有人有靈魂。甚至無生命的物體也會導致溶解。一切都是一樣的。

但是關鍵與佛陀有關,即我們所有人會走到盡頭或除了死亡以外,所有死亡都不是一個。死亡總是以悲傷結束那是普通人,就是一生它們都是荒謬的事物,但仍然給生活帶來種種苦難,永無止境。其實是幸福的只有幸福的真相生活獲得的幸福只是暫時拯救了我們。不要讓我們先死也就是,生命的本質是當生命已經受苦時樂於協調生活行走可以住在那裡如果只有痛苦生活很難走。我們每個人總是快樂和痛苦交替。對於所有人而言,世界各行各業的人們會是這樣的總是有幸福和痛苦,直到生命最終終結。最終的死亡如果有幸福的支持,它會長壽,不容易死亡,因此生活會逐漸走向青春然後到老人到老人最終死於痛苦折磨直到最後一口氣萬物都死了,這就是生活的一環,被稱為永遠的憐憫。

然後出現了最光榮,最光榮的人我們的佛陀本人親自教導了偉大的真理。我們不必生來就是遭受痛苦所有人的正常死亡是他將這種生活分為物質和抽象。這只是生活的抽象本質的問題。所有的苦難,幸福這是一個具體摘要的結果。當我們了解這一點時,如果我們了解並理解了思想,那麼思想或四個抽象,即憐憫,應許,身體和精神,便可以擺苦難。通過實現在死亡之前死亡意味著我們不再對我們一生的問題感到焦慮。這就是對今生苦難的示。注意痛苦的原因在遇險狀態下如何得到發,並且該方法非常簡單?這輩子的良心清潔從骯髒這意味著慾望被驅散了從心消失保持摘要的一部分,具有同情心,諾言,身體和精神要正確

總結起來很簡單只是淨化自己的心靈,使自己的心靈平靜,並通過仁慈和同情使你的心靈白淨而純淨。有一天,我們的頭腦發白完全白色一切骯髒的盡頭,直到我們的思想被完全擺了先入為主的慾望或慾望那將找到新的生活。原本充滿慾望的生活突然死了,死於新生活,新世界的見證。那就是死前的死亡。這很容易做到通過專注於心理表現抽象派來到那兒,這是真的是通往涅rv之路的路徑通往佛陀的涅rv世界同時達到佛陀真理中最高的阿羅漢只要我們的心同時干淨,明亮,平靜

因此,無論是誰,尤其是老人這個世界或任何其他世界上的任何種族,宗教,世俗,企業家,任何職業都知道這個真理人們認為這是佛陀最光榮的真理和教義。我可以立即服用。只是精神上的清潔清潔,乾淨,沒有色欲,只有先入為主的良心方式。任何時候(例如我們擦洗了一個黑色且骯髒的鋁鍋)都可以輕鬆實現當天的arahataphon。那個時候做吧練習這樣的抽象思維讓你的心變白以及我們衰老的所有恐懼和焦慮我們的幸福將完全消散。找到了光很高興找到了新世界,必殺技,佛陀Lord下永恆,很長一段時間,將這個真理永遠傳承給我們的世代,世界人民和整個世界。他們。

∞∞∞∞∞

4. Hindi-

 

 

उन लोगों के लिए एक विशेष शब्द जिन्हें हम बुजुर्ग कहते हैं भगवान बुद्ध की सत्य शिक्षाओं के अनुसार

วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

उन लोगों के लिए सबसे विशेष शब्द जिन्हें मैं जीवन की सच्चाई के कारण बुजुर्ग कहता हूं। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि यह लोगों के प्रारंभिक जीवन की समझ से आता है। वह जीवन, भगवान बुद्ध की सच्चाई के अनुसार, हम दो चीजों को समझ सकते हैं जिनमें जीवन शामिल है: रूप और नाम (ठोस और अमूर्त), या शरीर और मन की बातें जो हम एक दूसरे को जानते हैं। यह सभी 5 खान का विषय है: (1.) छवि (शरीर) (2.) दया, दर्द महसूस करना, खुश, खुश (3.) वादा याद है। जानना, समीक्षा करना, स्मरण करना, स्मरण करना, स्वाद, गंध, ध्वनि, स्पर्श (4.) संस्कार, अंतरात्मा का अवतार (5.) आत्मा (मन), और जो शरीर और मन में संघनित है।

जो इस सत्य के अनुसार, वह शब्द जो बुजुर्ग या बुजुर्ग है या केवल भौतिक, अमूर्त या आध्यात्मिक सभी से संबंधित नहीं हैं। और यह यहां है कि लोगों को, अगर समझा जाए, तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग होगा जो एक व्यक्ति में पैदा होता है, जिनमें से एक, जब एक बच्चे के रूप में पैदा होता है, धीरे-धीरे बड़ा होता है, उसे एक आदमी बनने के लिए बड़ा होना चाहिए लड़की और फिर उम्र बढ़ने के लिए यह एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति है। जैसा कि हम इस समय एक दूसरे के बारे में बात करते हैं यह कुछ ऐसा है जिसे लोगों को समझना चाहिए कि यह केवल एक मामला है। इस ठोस मामले की सच्चाई जन्म, पुरानी, ​​चोट और मृत्यु है। कोई भी इस तरह का नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जीवन के इस पथ पर नहीं चलता है। यह मत कहो कि केवल लोगों के पास आत्मा है। बेजान वस्तुओं को भी विघटन की ओर ले जाएगा। अंत सभी चीजों के लिए समान है।

लेकिन प्रमुख बिंदु भगवान बुद्ध से संबंधित है, वह है हम सब एक अंत करने के लिए यात्रा करेंगे या एक को छोड़कर सभी की मृत्यु नहीं होती है। और मृत्यु हमेशा दुःख में समाप्त हुई जो आम लोग हैं, यानी पूरी जिंदगी वे सभी बेतुकी बातें हैं, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें हैं जो जीवन में सभी प्रकार के दुखों को लाती हैं जो कभी खत्म नहीं होती हैं। वह सच में खुश है केवल खुशियों का सच जीवन को जो खुशी मिलती है यह सिर्फ कुछ है जो हमें अस्थायी रूप से बचाता है। पहले हमें मरने नहीं दिया यही है, यह जीवन की प्रकृति है कि जब जीवन पहले से ही पीड़ित है चलने के लिए जीवन का समन्वय करने में खुशी होगी वहाँ रहने के लिए कर सकते हैं अगर केवल दुख है जीवन चलना मुश्किल है। हम सभी हमेशा एक-दूसरे से खुश और पीड़ित रहते हैं। सभी लोगों के लिए, दुनिया में जीवन और कैरियर के सभी क्षेत्रों के लोग इस तरह होगा हमेशा सुख और दुख है जब तक कि जीवन समाप्त हो जाएगा। और जहां अंत मौत है और अगर इसका समर्थन करने के लिए खुशी है, तो यह लंबे समय तक जीवित रहेगा, मरना आसान नहीं है, इसलिए जीवन अनिवार्य रूप से युवाओं की यात्रा करेगा। फिर बुजुर्गों को बुजुर्गों को, बुजुर्गों को और अंत में दर्द में मर गया अंतिम सांस तक अत्याचार किया सभी चीजें मर गईं, और यह जीवन का चक्र था जिसे हमेशा के लिए दया कहा जाता था।

और फिर सबसे शानदार, सबसे शानदार व्यक्ति का उद्भव है हमारे भगवान बुद्ध ने स्वयं महान सत्य की शिक्षा दी थी। कि हमें पैदा नहीं होना है और दुख में समाप्त होना है सभी लोगों की सामान्य मृत्यु यह है कि वह इस जीवन को ऐसी सामग्री और अमूर्तता में वर्गीकृत करता है। यह जीवन की अमूर्त प्रकृति की बात है। सभी दुख, सुख एक अमूर्त कंक्रीट का परिणाम है जो, जब हम इसे समझते हैं, मन या चार अमूर्त, अर्थात्, दया, वचन, शरीर और आत्मा, अगर हम मन को जानते हैं और समझते हैं, तो हम दुख से दूर हो जाएंगे। हासिल करके मृत्यु से पहले की मृत्यु का मतलब है कि हमें अब अपने पूरे जीवन की समस्याओं में चिंता नहीं करनी है। यही इस जीवन के दुख में आत्मज्ञान है। दुख के कारण से अवगत रहें यह कैसे संकट की स्थिति में प्रबुद्ध है, और भगवान बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार, यह विधि सरल है, अर्थात सार भाग या हमारे मन, आध्यात्मिक भाग को रखने का प्रयास करें। इस जीवन की अंतरात्मा की गंदे से साफ जिसका अर्थ है कि वासना बह गई दिल से गायब हो जाना अमूर्त के हिस्से को बनाए रखें, करुणा, वादा, शरीर और आत्मा को सही होने के लिए रखें।

सारांश में जो सरल है बस अपने मन को शुद्ध करना, अपने मन को शांत करना, और अपने मन को दया और दया के साथ सफेद और शुद्ध बनाना है। एक दिन जब हमारा मन चारों ओर सफेद था साफ और सफेद सभी गन्दगी का अंत जब तक हमारा मन पूरी तरह से पूर्व इच्छा या वासना से दूर नहीं हो जाता जो नया जीवन पाएगा। मूल जीवन, जो वासना से गंदा था, एक नए जीवन, एक नई दुनिया की दृष्टि से अचानक मर गया और मर गया। वह मौत से पहले की मौत थी। और यह करना आसान है मानसिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करके सार दल वहाँ आते हैं और यह सच है निर्वाण के मार्ग का मार्ग है भगवान बुद्ध की निर्वाण दुनिया के लिए एक ही समय में भगवान बुद्ध की सच्चाई में उच्चतम अराध्य प्राप्त करें जब तक हमारे दिल एक ही समय में साफ, उज्ज्वल और शांत होते हैं

इसलिए जो भी और खासकर बुजुर्ग कोई भी जाति, धर्म, धर्मनिरपेक्ष, उद्यमी, इस दुनिया के किसी भी पेशे या किसी अन्य दुनिया में इस सच्चाई को जानने के लिए आते हैं। यह माना जाता है कि यह परम सत्य है, जो भगवान बुद्ध का सबसे शानदार उपदेश है। मैं इसे तुरंत ले सकता हूं। बस आध्यात्मिक स्वच्छता की बात है अंतरात्मा का वह तरीका जो वासना के बिना स्वच्छ और बेदाग है और केवल पूर्वग्रह है। किसी भी समय (जैसे हमने एक काले और गंदे एल्यूमीनियम के बर्तन को साफ़ किया) उस दिन आसानी से अराफात को प्राप्त कर सकते हैं। वह समय तुरंत कर दो ऐसे अमूर्त मानसिक अभ्यास करें अपने मन को चारों ओर सफेद करें और हमारी उम्र बढ़ने का सारा डर और चिंता हमारी खुशी पूरी तरह से भंग हो जाएगी। प्रकाश पाया खुश और पाया नई दुनिया, निर्वाण, महामहिम भगवान बुद्ध की शाश्वत, हमेशा के लिए, एक लंबे समय के लिए, हमारी पीढ़ियों, दुनिया के लोगों और पूरी दुनिया को हमेशा के लिए इस सच्चाई को विरासत में मिला। उन्हें।

∞∞∞∞∞

5. Russia-

 

 

Специальное слово для тех, кого мы называем пожилыми Согласно истинным учениям Господа Будды

วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Самым особенным словом для тех, кого я называю пожилыми из-за правды жизни. Господь Будда учил, что это происходит из понимания изначальной жизни людей. Эту жизнь, согласно истине Господа Будды, мы можем понять две вещи, составляющие жизнь: форму и имя (конкретное и абстрактное) или вещи тела и ума, которые мы знаем друг друга. Это вопрос всех 5 ханов, а именно (1.) образ (тело) (2.) жалость, чувство боли, счастье, счастье (3.) обещание - это помнить. Знание, рассмотрение, запоминание, запоминание образа, вкуса, запаха, звука, прикосновения (4.) Сангхар, воплощение совести (5.) самого духа (разума), который конденсируется в теле и уме.

Что, согласно этой истине, слово, которое пожилые или пожилые люди Или только физическое, абстрактное или духовное не связаны. И именно здесь люди, если их понять, приведут к самому важному жизненному пути, который рождается в человеке, один из которых, когда рождается младенцем, постепенно вырастает, должен вырасти, чтобы стать молодым человеком. девушка А потом к старению Это пожилой человек, больной, пожилой человек. Как мы говорим друг о друге в данный момент Люди должны понимать, что это лишь вопрос материи. Истина этого конкретного дела - рождение, старость, ранения и смерть. Никто не будет таким. Никто не ходит таким образом жизни. Не говорите, что душа есть только у людей. Даже безжизненные предметы приведут к растворению. Конец у всех один.

Но ключевой момент Связанный с Господом Буддой, то есть Все мы Поехали бы до конца или Всякая смерть не одна, кроме одной. И смерть всегда заканчивалась печалью Это простые люди, то есть всю жизнь Это все абсурдные вещи, но все же вещи, которые приносят в жизнь всевозможные бесконечные страдания. Что на самом деле счастлив Но правда счастья Счастье, которое получает жизнь Это просто то, что нас временно спасает. Не дай нам умереть первыми То есть природа жизни такова, что когда жизнь уже страдает Буду рад координировать жизнь гулять Может жить, чтобы быть там Если есть только страдания По жизни идти тяжело. Все мы всегда попеременно счастливы и страдаем. Для всех людей, людей всех слоев общества и карьеры в этом мире Будет как это Всегда есть счастье и страдание, пока, наконец, эта жизнь не подойдет к концу. И где конец - смерть И если есть счастье поддерживать его, он проживет долго, умирать нелегко, поэтому жизнь неминуемо пойдет в юность. Затем пожилым людям пожилым людям, пожилым людям И в конце концов умер от боли Замучили до последнего вздоха Все умерло, и этот круг жизни назывался вечной жалостью.

А потом - появление самого славного, самого славного человека. Сам наш Господь Будда учил великой истине. Что нам не нужно рождаться и страдать Нормальная смерть всех людей состоит в том, что он относит эту жизнь к такой материальной и абстракции. Это просто вопрос абстрактной природы жизни. Все страдания, счастье Это результат конкретного абстрактного. Что, когда мы понимаем это, ум или четыре абстракции, а именно жалость, обещание, тело и дух, если мы знаем и понимаем ум, тогда мы не будем страдать. Достигнув Эта смерть перед смертью означает, что Нам больше не нужно беспокоиться о проблемах всей нашей жизни. Это просветление в страданиях этой жизни. Узнай причину страдания Как его просветить в состоянии бедствия и какой метод прост? Совести этой жизни Чистый от грязи Значит, сметены неприличные страсти Исчезни из сердца Сохраняйте часть абстрактного, проявляйте сострадание, обещание, тело и дух, чтобы быть правильными.

Что в итоге просто Просто очистите свой ум, успокойте свой ум, сделайте его белым и чистым от доброты и сострадания. Однажды, когда наши умы были белыми Полностью белый Конец всей нечистоте до тех пор, пока наш разум не будет полностью смыт от предвзятых желаний или страстей. Это обретет новую жизнь. Первоначальная жизнь, грязная от похоти, внезапно умерла и умерла после открытия новой жизни, нового мира. Это была смерть перед смертью. И это легко сделать Сосредоточившись на умственной деятельности Туда приходят абстрактные вечеринки и Это верно Это путь к пути к пути Нирваны В мир нирваны Господа Будды Достичь высочайшего арахата в истине Господа Будды одновременно. Пока наши сердца чисты, светлы и спокойны одновременно

Поэтому кто бы то ни было и особенно пожилые люди Любая раса, религия, светское лицо, предприниматель, любая профессия в этом мире или любом другом мире узнают эту истину. Считается, что это абсолютная истина, самое славное учение Господа Будды. Могу я принять его немедленно. Просто вопрос духовной чистоты Путь совести, которая чиста и безупречна, без похоти и только предвзято. В любой момент (как мы мыли черный и грязный алюминиевый горшок) в этот день легко получить арахатафон. В этот раз сразу Сделай это Практикуйте такие абстрактные умственные Сделай свое сердце белым вокруг И весь страх и беспокойство нашего старения Наше счастье полностью растворится. Нашел свет Счастлив и нашел новый мир, нирвану, вечность Господа Будды, вместо того, чтобы навсегда, в течение долгого времени унаследовать эту истину нашим поколениям, людям мира и всему миру навсегда. Их.

∞∞∞∞∞

6. Arab-

 

 

كلمة خاصة لمن نسميهم كبار السن بحسب تعاليم الحقيقة للرب بوذا

วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

الكلمة الأكثر خصوصية لمن أسميهم كبار السن بسبب حقيقة الحياة. علم الرب بوذا أن ذلك يأتي من فهم الحياة الأولية للناس. تلك الحياة ، وفقًا لحقيقة الإله بوذا ، سوف نفهم شيئين يتكونان من الحياة: الشكل والاسم (ملموس ومجرّد) ، أو أشياء من الجسد والعقل نعرف بعضنا البعض. إنه موضوع جميع الخانات الخمس ، وهي (1.) صورة (جسد) (2.) شفقة ، شعور بالألم ، راحة ، سعيد (3.) الوعد هو التذكر. معرفة ومراجعة وتذكر وتذكر الصورة والذوق والشم والصوت واللمس (4.) سنغخار ، تجسيد الضمير (5.) الروح (العقل) نفسه ، والذي يتكثف في الذهن

وهي بحسب هذه الحقيقة كلمة أن كبار السن أو كبار السن أو فقط المادي أو المجرد أو الروحي لا علاقة لهما إطلاقاً. وهنا ، سيقود الناس ، إذا فهموا ، إلى أهم مسار في الحياة وُلِد في الإنسان ، واحد منها ، بعد أن وُلد كطفل ، يكبر تدريجيًا ، يجب أن ينمو ليصبح شابًا. فتاة ثم الشيخوخة إنه شخص مسن ، مريض ، مسن. كما نتحدث عن بعضنا البعض في الوقت الراهن هذا شيء يجب أن يفهمه الناس أنه مجرد مسألة مسألة. إن حقيقة هذه المسألة الملموسة هي الولادة والشيخوخة والأذى والموت ، ولن يكون أحد على هذا النحو ، ولا أحد يسير على طريق الحياة هذا. لا تقل أن الروح فقط للناس. حتى الأشياء الجامدة ستؤدي إلى التسوس. النهاية هي نفسها لكل الأشياء.

لكن النقطة الأساسية مرتبط بالرب بوذا ، هذا هو كلنا سيسافر إلى نهاية أو كل الموت ليس واحد إلا واحد. والموت دائما ينتهي بالحزن هؤلاء هم أناس عاديون ، أي تلك الحياة كلها كلها أشياء سخيفة ، لكنها لا تزال أشياء تجلب كل أنواع المعاناة للحياة التي لا تنتهي أبدًا. هذا في الحقيقة سعيد لكن حقيقة السعادة السعادة التي تتلقاها الحياة إنه مجرد شيء ينقذنا مؤقتًا. لا تدعنا نموت أولا أي أن طبيعة الحياة هي التي تتألم فيها الحياة بالفعل سنكون سعداء لتنسيق الحياة للمشي يمكن أن يعيش ليكون هناك إذا كان هناك معاناة فقط الحياة صعبة السير. نحن جميعًا دائمًا سعداء ونعاني بالتناوب. لجميع الناس ، الناس من جميع الطبقات ، من جميع مناحي الحياة في هذا العالم سيكون مثل هذا هناك دائمًا سعادة ومعاناة حتى تنتهي الحياة في النهاية. وحيث النهاية هي الموت وإذا كانت هناك سعادة تدعمها ، فستعيش طويلاً ، وليس من السهل أن تموت ، وبالتالي ستنتقل الحياة تدريجياً إلى الشباب ثم للمسنين لكبار السن وتوفي في النهاية من الألم عذب حتى آخر نفس مات كل شيء ، وكانت هذه هي دائرة الحياة التي كانت تسمى شفقة أبدية.

ومن ثم ظهور المجيد المجيد ربنا بوذا نفسه علم الحقيقة العظيمة. ليس علينا أن نولد وننتهي في المعاناة الموت الطبيعي لجميع الناس هو أنه يصنف هذه الحياة إلى مثل هذه الحياة المادية والمجردة. إنها مجرد مسألة طبيعة مجردة للحياة. كل المعاناة والسعادة هي نتيجة ملموسة مجردة والتي عندما نفهم هذا الفكر أو المجردات الأربعة ، أي الشفقة والوعد والجسد والروح ، إذا عرفنا الذهن وفهمناه ، فإننا نتحرر من المعاناة. من خلال تحقيق أن الموت قبل الموت يعني ذلك لم يعد علينا القلق من مشاكل حياتنا كلها. هذا هو التنوير في معاناة هذه الحياة. انتبه لسبب المعاناة كيف يستنير في حالة من الضيق ، وأن الطريقة بسيطة؟ من ضمير هذه الحياة تنظيف من القذرة مما يعني أن المشاعر غير اللائقة قد جرفت تختفي من القلب حافظ على الجزء المجرد ، وتحلى بالرحمة والوعد والجسد والروح على الصحيح.

وهو باختصار بسيط مجرد تنقية عقلك ، وتهدئة عقلك ، وجعل عقلك أبيض ونقيًا مع اللطف والرحمة. Viriyarampha (الاجتهاد في العمل المهني) دائمًا بمفرده. ذات يوم عندما كانت أذهاننا بيضاء حولنا نظيف وأبيض نهاية كل قذارة حتى تغسل أذهاننا تمامًا بعيدًا عن الرغبة أو الشهوة المسبقة سيجد حياة جديدة. الحياة الأصلية ، التي كانت قذرة بالشهوة ، ماتت فجأة وماتت من على مرأى من حياة جديدة ، عالم جديد. كان هذا هو الموت قبل الموت. وهذا من السهل القيام به من خلال التركيز على الأداء العقلي مجردة تأتي الأطراف هناك و هذا صحيح هو الطريق إلى طريق النيرفانا إلى عالم السكينة للرب بوذا تحقيق أعلى arahat في حقيقة الرب بوذا في نفس الوقت ما دامت قلوبنا نظيفة ومشرقة وهادئة في نفس الوقت

لذلك أيا كان وخاصة كبار السن أي عرق أو دين أو علماني أو رائد أعمال أو أي مهنة في هذا العالم أو أي عالم آخر يعرف هذه الحقيقة. يعتبر أن هذه هي الحقيقة المطلقة ، أعظم تعاليم الإله بوذا. هل لي من فضلك آخذه على الفور. مجرد مسألة طهارة روحية طريق الضمير الطاهر الخالي من العيوب بلا شهوة ومفهوم فقط. في أي وقت (مثل تنظيفنا لوعاء ألومنيوم أسود وقذر) يمكن بسهولة تحقيق arahataphon في ذلك اليوم. ذلك الوقت على الفور افعلها ممارسة مثل هذه العقلية المجردة اجعل عقلك أبيض حولك وكل الخوف والقلق من تقدمنا ​​في السن سعادتنا سوف تذوب تماما. التقى الضوء سعيد ووجد العالم الجديد ، النيرفانا ، الأبدي لجلالة الرب بوذا بدلاً من ذلك ، إلى الأبد ، لفترة طويلة ، ورث هذه الحقيقة لأجيالنا ، وشعوب العالم ، والعالم بأسره إلى الأبد وإلى الأبد. معهم.

∞∞∞∞∞

7. Indonesia-

 

 

Kata khusus untuk mereka yang kami sebut orang tua Menurut ajaran kebenaran Sang Buddha

วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Kata paling istimewa bagi mereka yang saya sebut Penatua karena Kebenaran Hidup. Sang Buddha mengajarkan bahwa ini berasal dari pemahaman tentang kehidupan awal manusia. Kehidupan itu, menurut kebenaran Sang Buddha, kita akan memahami dua hal yang terdiri dari kehidupan: bentuk dan nama (konkret dan abstrak) atau hal-hal dari tubuh dan pikiran yang kita kenal satu sama lain. Ini adalah subjek dari semua 5 khan, yaitu (1.) citra (tubuh) (2.) kasihan, merasakan sakit, nyaman, bahagia (3.) janji diingat Mengetahui, meninjau, mengingat, mengingat gambar, rasa, bau, suara, sentuhan (4.) Sangkhar, perwujudan dari hati nurani (5.) roh (pikiran) itu sendiri, dan yang dipadatkan menjadi pikiran dan tubuh

Yang menurut kebenaran ini, kata itu manula atau manula Atau hanya fisik, abstrak atau spiritual yang tidak berhubungan sama sekali. Dan di sinilah orang, jika dipahami, akan menuntun ke jalan kehidupan terpenting yang telah dilahirkan menjadi seseorang, salah satunya, ketika dilahirkan sebagai bayi, berangsur-angsur tumbuh, harus tumbuh menjadi seorang pemuda. gadis Dan kemudian menuju penuaan Itu adalah orang tua, orang sakit, orang tua. Saat kita berbicara tentang satu sama lain saat ini Ini adalah sesuatu yang harus dipahami orang bahwa ini hanyalah masalah materi. Kebenaran dari masalah konkret ini adalah kelahiran, tua, sakit hati dan kematian. Tidak ada yang tidak akan seperti ini. Tidak ada yang tidak berjalan di sepanjang jalan kehidupan ini. Jangan katakan bahwa hanya orang yang memiliki jiwa. Bahkan benda mati pun akan melarutkan. Akhir itu sama untuk semua hal.

Tapi intinya Terkait dengan Sang Buddha, itu Kita semua Akan melakukan perjalanan ke suatu akhir atau Semua kematian bukanlah satu kecuali satu. Dan kematian selalu berakhir dengan kesedihan Itu adalah orang-orang biasa, yaitu sepanjang hidup Itu semua adalah hal-hal yang absurd, tetapi tetap saja hal-hal yang membawa semua jenis penderitaan ke dalam hidup yang tidak pernah berakhir. Itu sebenarnya bahagia Hanya kebenaran kebahagiaan Kebahagiaan yang diterima hidup Itu hanyalah sesuatu yang menyelamatkan kita untuk sementara. Jangan biarkan kita mati dulu Artinya, adalah sifat kehidupan yang ketika hidup sudah menderita Akan dengan senang hati mengoordinasikan hidup untuk berjalan Bisa hidup untuk berada disana Jika hanya ada penderitaan Hidup sulit untuk dijalani. Kita semua selalu bahagia dan menderita secara bergantian. Untuk semua orang, orang dari semua kelas, semua lapisan masyarakat di dunia ini Akan seperti ini Selalu ada kebahagiaan dan penderitaan hingga akhirnya hidup itu berakhir. Dan dimana akhirnya adalah kematian Dan jika ada kebahagiaan untuk mendukungnya, itu akan berumur panjang, tidak mudah mati, jadi kehidupan akan berangsur-angsur menjelajah ke masa muda Kemudian ke orang tua sampai orang tua Dan akhirnya meninggal kesakitan Disiksa sampai nafas terakhir Segala sesuatu mati, dan inilah lingkaran kehidupan yang disebut belas kasihan selamanya.

Dan kemudian munculnya orang yang paling mulia, orang yang paling mulia adalah Sang Buddha sendiri mengajarkan kebenaran yang agung. Bahwa kita tidak harus dilahirkan dan berakhir dengan penderitaan Kematian normal semua orang adalah bahwa dia mengklasifikasikan kehidupan ini ke dalam kehidupan material dan abstrak. Ini hanya masalah sifat abstrak kehidupan. Semua penderitaan, kebahagiaan Merupakan hasil beton abstrak Yang mana jika kita memahami ini, pikiran atau empat abstraksi, yaitu belas kasihan, janji, tubuh dan roh, jika kita mengetahui dan memahami pikiran, maka kita akan lepas dari penderitaan. Dengan mencapai Artinya kematian sebelum kematian Kita tidak lagi harus memiliki kecemasan akan masalah sepanjang hidup kita. Itulah pencerahan dalam penderitaan hidup ini. Tercerahkan tentang penyebab penderitaan Bagaimana itu tercerahkan dalam keadaan tertekan, dan bahwa metodenya sederhana? Dari hati nurani hidup ini Bersihkan dari yang kotor Yang berarti nafsu tidak senonoh tersapu Menghilang dari hati Pertahankan bagian yang abstrak, miliki kasih sayang, janji, tubuh dan jiwa untuk menjadi benar.

Yang ringkasnya sederhana Hanya memurnikan pikiran Anda, menenangkan pikiran Anda, dan membuat pikiran Anda putih dan murni dengan kebaikan dan welas asih. Viriyarampha (ketekunan dalam bisnis profesional) selalu dengan sendirinya. Suatu hari ketika pikiran kita memutih Sepenuhnya putih Akhir dari semua kekotoran sampai pikiran kita benar-benar terhanyut dari keinginan atau nafsu yang terbentuk sebelumnya Itu akan menemukan kehidupan baru. Kehidupan asli, yang kotor oleh nafsu, tiba-tiba mati dan mati karena melihat kehidupan baru, dunia baru. Itu adalah kematian sebelum kematian. Dan itu sangat mudah dilakukan Dengan berfokus pada kinerja mental Pihak abstrak datang ke sana dan Ini benar Merupakan jalan menuju jalan menuju jalan Nirwana Ke dunia Nirwana Sang Buddha Mencapai arahat tertinggi dalam kebenaran Sang Buddha pada saat yang bersamaan Selama hati kita bersih, cerah dan tenang pada saat bersamaan

Oleh karena itu siapapun dan terutama orang tua Semua ras, agama, sekuler, wirausaha, profesi apa pun di dunia ini atau dunia lain mana pun yang mengetahui kebenaran ini. Dianggap bahwa ini adalah kebenaran dan ajaran Tuhan yang paling mulia Bolehkah saya segera menerimanya. Hanya soal kebersihan spiritual Cara hati nurani yang bersih dan tidak bernoda tanpa nafsu dan hanya praduga. Setiap saat (seperti kita menggosok panci aluminium hitam dan kotor) dapat dengan mudah mencapai arahataphon hari itu. Waktu itu segera Lakukan Praktek mental abstrak seperti itu Buat hatimu jadi putih Dan semua ketakutan dan kecemasan karena penuaan kita Kebahagiaan kita akan sirna sepenuhnya. Met the light Bahagia dan menemukan dunia baru, nirwana, Sang Buddha yang kekal, bukannya sekarang selamanya, untuk waktu yang lama, mewarisi kebenaran ini kepada generasi kita, orang-orang di dunia, dan seluruh dunia selamanya. Mereka.

∞∞∞∞∞

8. Loa –

 

 

 

ເປັນ ຄຳ ສັບພິເສດ ສຳ ລັບຜູ້ທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າຜູ້ສູງອາຍຸ ອີງຕາມ ຄຳ ສອນທີ່ແທ້ຈິງຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ

วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ເປັນ ຄຳ ສັບທີ່ພິເສດ ສຳ ລັບຜູ້ທີ່ຂ້ອຍເອີ້ນຜູ້ເຖົ້າຍ້ອນຄວາມຈິງຂອງຊີວິດ. ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສອນວ່າສິ່ງນີ້ມາຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຊີວິດເບື້ອງຕົ້ນຂອງຄົນເຮົາ. ຊີວິດນັ້ນ, ອີງຕາມຄວາມຈິງຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະເຂົ້າໃຈສອງຢ່າງທີ່ປະກອບດ້ວຍຊີວິດ: ຮູບແບບແລະຊື່ (ສີມັງແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ) ຫຼືສິ່ງຂອງຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈທີ່ພວກເຮົາຮູ້ ນຳ ກັນ. ມັນແມ່ນຫົວເລື່ອງຂອງທັງ ໝົດ 5 ຄານ: (1. ) ຮູບພາບ (ຮ່າງກາຍ) (2. ) ຄວາມຮູ້ສຶກສົງສານ, ຮູ້ສຶກເຈັບປວດ, ມີຄວາມສຸກ, ມີຄວາມສຸກ (3. ) ຄຳ ສັນຍາແມ່ນຈື່ ຮູ້, ທົບທວນ, ຈົດ ຈຳ, ຈື່ ຈຳ ຮູບພາບ, ລົດຊາດ, ກິ່ນ, ສຽງ, ການ ສຳ ພັດ (4. ) ສັງຄົມ, ການຜະລິດຈິດ ສຳ ນຶກ (5. ) ວິນຍານ (ຈິດໃຈ) ຕົວມັນເອງ, ແລະເຊິ່ງມັນຖືກ ນຳ ໄປສູ່ຈິດໃຈແລະຮ່າງກາຍ.

ເຊິ່ງອີງຕາມຄວາມຈິງນີ້, ຄຳ ວ່າຜູ້ເຖົ້າຫຼືຜູ້ສູງອາຍຸ ຫລືພຽງແຕ່ດ້ານຮ່າງກາຍ, ບໍ່ມີຕົວຕົນຫລືທາງວິນຍານເທົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເລີຍ. ແລະມັນຢູ່ທີ່ນີ້ທີ່ຄົນເຮົາຖ້າເຂົ້າໃຈຈະ ນຳ ໄປສູ່ເສັ້ນທາງຊີວິດທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ເກີດມາເປັນຄົນ, ໜຶ່ງ ໃນນັ້ນ, ເມື່ອເກີດມາເປັນເດັກນ້ອຍ, ຄ່ອຍໆເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ຕ້ອງເຕີບໃຫຍ່ຈົນກາຍເປັນຜູ້ຊາຍ ສາວ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກັບຜູ້ສູງອາຍຸ ມັນແມ່ນຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່, ຄົນເຈັບ, ຜູ້ເຖົ້າ. ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງກັນແລະກັນໃນເວລານີ້ ນີ້ແມ່ນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຄົນເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າມັນເປັນພຽງແຕ່ເລື່ອງຂອງເລື່ອງ. ຄວາມຈິງຂອງເລື່ອງສີມັງນີ້ແມ່ນການເກີດ, ເຖົ້າ, ເຈັບປວດແລະຄວາມຕາຍ. ບໍ່ມີໃຜຈະບໍ່ເປັນແບບນີ້. ຢ່າເວົ້າວ່າມີແຕ່ຄົນມີຈິດວິນຍານເທົ່ານັ້ນ. ວັດຖຸທີ່ບໍ່ມີຊີວິດກໍ່ຈະ ນຳ ໄປສູ່ການລະລາຍ. ຈຸດຈົບແມ່ນຄືກັນ ສຳ ລັບທຸກໆສິ່ງ.

ແຕ່ຈຸດ ສຳ ຄັນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະພຸດທະເຈົ້າ, ນັ້ນແມ່ນ ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ຫມົດ ຈະເດີນທາງໄປຮອດຈຸດສຸດທ້າຍຫລື ຄວາມຕາຍທັງ ໝົດ ບໍ່ແມ່ນ ໜຶ່ງ ດຽວຍົກເວັ້ນຄົນດຽວ. ແລະຄວາມຕາຍສະເຫມີໄປສິ້ນສຸດລົງໃນຄວາມໂສກເສົ້າ ນັ້ນແມ່ນຄົນ ທຳ ມະດາ, ນັ້ນແມ່ນຊີວິດຕະຫຼອດຊີວິດ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ໂງ່ແຕ່ມັນຍັງເປັນສິ່ງທີ່ ນຳ ຄວາມທຸກທໍລະມານທຸກຢ່າງມາສູ່ຊີວິດທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ. ວ່າໃນຄວາມຈິງແມ່ນມີຄວາມສຸກ ແຕ່ຄວາມຈິງຂອງຄວາມສຸກ ຄວາມສຸກທີ່ຊີວິດໄດ້ຮັບ ມັນເປັນພຽງບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຊ່ວຍຊີວິດພວກເຮົາຊົ່ວຄາວ. ບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາຕາຍກ່ອນ ນັ້ນແມ່ນ, ມັນແມ່ນລັກສະນະຂອງຊີວິດເມື່ອຊີວິດມີຄວາມທຸກຢູ່ແລ້ວ ຈະຍິນດີທີ່ຈະປະສານງານຊີວິດໃຫ້ຍ່າງ ສາມາດຢູ່ໄດ້ທີ່ນັ້ນ ຖ້າມີແຕ່ຄວາມທຸກ ຊີວິດຍາກທີ່ຈະຍ່າງ. ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມສຸກແລະທຸກທໍລະມານສະ ເໝີ. ສຳ ລັບທຸກຄົນ, ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນໃນຊີວິດແລະອາຊີບໃນໂລກນີ້ ຈະເປັນແບບນີ້ ມີຄວາມສຸກແລະຄວາມທຸກສະເຫມີໄປຈົນກ່ວາໃນທີ່ສຸດຊີວິດຈະສິ້ນສຸດລົງ. ແລະບ່ອນທີ່ສຸດທ້າຍແມ່ນຄວາມຕາຍ ແລະຖ້າມີຄວາມສຸກໃນການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ມັນ, ມັນຈະມີຊີວິດຍືນຍາວ, ບໍ່ງ່າຍຕໍ່ການເສຍຊີວິດ, ສະນັ້ນຊີວິດຈະເດີນທາງໄປສູ່ໄວ ໜຸ່ມ ຢ່າງແນ່ນອນ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ຜູ້ເຖົ້າແກ່ແກ່ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່, ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ຕາຍດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ ທໍລະມານຈົນລົມຫາຍໃຈສຸດທ້າຍ ທຸກໆສິ່ງໄດ້ຕາຍໄປ, ແລະນີ້ແມ່ນວົງການຂອງຊີວິດທີ່ເອີ້ນວ່າຄວາມສົງສານຕະຫຼອດໄປ.

ແລະຈາກນັ້ນການ ກຳ ເນີດຂອງຄົນທີ່ຮຸ່ງເຮືອງ, ຜູ້ທີ່ຮຸ່ງເຮືອງທີ່ສຸດແມ່ນ ພະພຸດທະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາເອງໄດ້ສອນຄວາມຈິງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ວ່າພວກເຮົາບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງເກີດແລະສິ້ນສຸດໃນຄວາມທຸກ ການຕາຍແບບ ທຳ ມະດາຂອງທຸກໆຄົນແມ່ນວ່າລາວຈັດປະເພດຊີວິດນີ້ໃຫ້ເປັນຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸແລະບໍ່ມີຕົວຕົນດັ່ງກ່າວ. ມັນເປັນພຽງເລື່ອງຂອງຊີວິດທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມທຸກ, ຄວາມສຸກ ແມ່ນຜົນຂອງຊີມັງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ ເຊິ່ງ, ເມື່ອເຮົາເຂົ້າໃຈເລື່ອງນີ້ແລ້ວ, ຈິດໃຈຫລືສີ່ງວດບໍ່ມີຕົວຕົນ, ຄືຄວາມສົງສານ, ຄຳ ສັນຍາ, ຮ່າງກາຍແລະວິນຍານ, ຖ້າພວກເຮົາຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈຈິດໃຈແລ້ວພວກເຮົາກໍ່ຈະພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ. ໂດຍການບັນລຸ ຄວາມຕາຍນັ້ນກ່ອນຄວາມຕາຍ ໝາຍ ຄວາມວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງມີຄວາມກັງວົນໃຈຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາອີກຕໍ່ໄປ. ນັ້ນແມ່ນຄວາມສະຫວ່າງໃນຄວາມທຸກຂອງຊີວິດນີ້. ລະວັງສາເຫດຂອງຄວາມທຸກ ມັນສະຫວ່າງໄດ້ແນວໃດໃນສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ແລະວິທີການແມ່ນງ່າຍດາຍ, ອີງຕາມ ຄຳ ສອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະພຸດທະເຈົ້າ, ນັ້ນແມ່ນ, ພະຍາຍາມຮັກສາສ່ວນທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນຫລືຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ, ສ່ວນທາງວິນຍານ. ຂອງສະຕິຂອງຊີວິດນີ້ ເຮັດຄວາມສະອາດຈາກສິ່ງເປື້ອນ ຊຶ່ງ ໝາຍ ຄວາມວ່າຄວາມກະຕັນຍູທີ່ບໍ່ສຸພາບໄດ້ຖືກກວາດລ້າງໄປ ຫາຍໄປຈາກຫົວໃຈ ຮັກສາສ່ວນທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ, ມີຄວາມເມດຕາ, ສັນຍາ, ຮ່າງກາຍແລະວິນຍານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

ເຊິ່ງໃນບົດສະຫຼຸບແມ່ນງ່າຍດາຍ ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງທ່ານບໍລິສຸດ, ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງທ່ານສະຫງົບ, ແລະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງທ່ານຂາວແລະບໍລິສຸດດ້ວຍຄວາມກະລຸນາແລະດ້ວຍຄວາມເມດຕາ. ມື້ ໜຶ່ງ ເມື່ອຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາຂາວຂື້ນ ສະອາດແລະຂາວ ຈຸດຈົບຂອງຄວາມສົກກະປົກທັງ ໝົດ ຈົນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກລ້າງ ໝົດ ໄປຈາກຄວາມປາຖະ ໜາ ຫລືຄວາມຢາກ ນັ້ນຈະພົບກັບຊີວິດ ໃໝ່. ຊີວິດເດີມທີ່ເປິເປື້ອນດ້ວຍຕັນຫາ, ໄດ້ເສຍຊີວິດຢ່າງກະທັນຫັນແລະຫລັງຈາກໄດ້ຄົ້ນພົບຊີວິດ ໃໝ່, ໂລກ ໃໝ່. ນັ້ນແມ່ນຄວາມຕາຍກ່ອນຄວາມຕາຍ. ແລະມັນງ່າຍທີ່ຈະເຮັດ ໂດຍສຸມໃສ່ການປະຕິບັດດ້ານຈິດໃຈ ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນມາທີ່ນັ້ນແລະ ນີ້​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ ແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ພາໄປສູ່ເສັ້ນທາງຂອງ Nirvana ເຖິງໂລກ Nirvana ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຸດທະເຈົ້າ ບັນລຸຜົນສູງສຸດໃນຄວາມຈິງຂອງພະພຸດທະເຈົ້າໃນເວລາດຽວກັນ ຕາບໃດທີ່ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາສະອາດ, ສົດໃສແລະສະຫງົບໃນເວລາດຽວກັນ

ເພາະສະນັ້ນໃຜແລະໂດຍສະເພາະຜູ້ສູງອາຍຸ ທຸກເຊື້ອຊາດ, ສາດສະ ໜາ, ໂລກ, ຜູ້ປະກອບການ, ອາຊີບໃດ ໜຶ່ງ ໃນໂລກນີ້ຫລືໂລກອື່ນໆມາຮູ້ຄວາມຈິງນີ້. ຖືວ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຈິງແລະ ຄຳ ສອນອັນລ້ ຳ ຄ່າທີ່ສຸດຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ. ຂໍໃຫ້ຂ້ອຍເອົາທັນທີ. ພຽງແຕ່ເປັນເລື່ອງຂອງຄວາມສະອາດທາງວິນຍານເທົ່ານັ້ນ ແນວທາງຂອງຈິດ ສຳ ນຶກທີ່ສະອາດແລະບໍ່ມີມົນທິນໂດຍບໍ່ມີຄວາມໂລບມາກແລະມີສະຕິກ່ອນ. ທຸກເວລາ (ຄືກັບວ່າພວກເຮົາຖູ ໝໍ້ ອາລູມີນຽມສີ ດຳ ແລະເປື້ອນ), ມັນກໍ່ສາມາດປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນມື້ນັ້ນ. ເວລານັ້ນທັນທີ ເຮັດ​ເລີຍ ປະຕິບັດຈິດໃຈທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງທ່ານຂາວຢູ່ອ້ອມຮອບ ແລະຄວາມຢ້ານກົວແລະຄວາມກັງວົນທັງຫມົດຂອງຜູ້ສູງອາຍຸຂອງພວກເຮົາ ຄວາມສຸກຂອງພວກເຮົາຈະ ໝົດ ໄປ. ພົບແສງສະຫວ່າງ ມີຄວາມສຸກແລະພົບໂລກ ໃໝ່, ນິລັນດອນ, ນິລັນດອນຂອງພະເຈົ້າມະຫາຊີວິດພະພຸດທະເຈົ້າແທນທີ່, ຕະຫຼອດໄປ, ເປັນເວລາດົນນານ, ສືບທອດມູນຄວາມຈິງນີ້ໄວ້ໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫລັງຂອງພວກເຮົາ, ປະຊາຊົນທົ່ວໂລກ, ແລະທົ່ວໂລກຕະຫຼອດໄປ. ພວກເຂົາ.

∞∞∞∞∞

9. Srilanga-

 

 

 

අපි වැඩිහිටියන් ලෙස හඳුන්වන අය සඳහා විශේෂ වචනයක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සත්‍ය ඉගැන්වීම් වලට අනුව

วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ජීවිතයේ සත්‍යය නිසා මම වැඩිමහල්ලා ලෙස හඳුන්වන අය සඳහා වඩාත් විශේෂ වචනය. බුදුරජාණන් වහන්සේ පැමිණියේ ජනතාවගේ ආරම්භක ජීවිතය පිළිබඳ අවබෝධයෙන් බව බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉගැන්වූහ. එම ජීවිතය, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සත්‍යයට අනුව, ජීවිතය සමන්විත වන කරුණු දෙකක් අපට අවබෝධ වනු ඇත: ස්වරූපය සහ නම (කොන්ක්‍රීට් හා වියුක්ත) හෝ අප එකිනෙකා දන්නා ශරීරයේ සහ මනසෙහි දේවල්. එය ඛාන් 5 ටම අදාළ වේ, එනම් (1.) රූපය (ශරීරය) (2.) අනුකම්පාව, වේදනාව දැනීම, සතුටින් (3.) පොරොන්දුව මතක තබා ගැනීම රූපය දැන ගැනීම, සමාලෝචනය කිරීම, මතක තබා ගැනීම, මතක තබා ගැනීම, රසය, සුවඳ, ශබ්දය, ස්පර්ශය (4.) සංගාර්, හෘදය සාක්ෂියේ ප්‍රතිමූර්තිය (5.) ආත්මය (මනස) ම වන අතර එය මනසට හා ශරීරයට ensed නීභවනය වේ.

මෙම සත්‍යයට අනුව, වැඩිහිටියන් හෝ වැඩිහිටියන් යන වචනය නැතහොත් භෞතික, වියුක්ත හෝ අධ්‍යාත්මික වශයෙන් පමණක් සම්බන්ධ නොවේ. පුද්ගලයෙකු තුළ උපත ලබා ඇති වැදගත්ම ජීවන මාවතට මිනිසුන් යොමු වන්නේ නම්, ඉන් එකක්, ළදරුවෙකු ලෙස ඉපදී, ක්‍රමයෙන් වැඩී, තරුණයෙකු බවට පත්විය යුතුය. කෙල්ල ඊට පස්සේ වයසට යන්න එය වැඩිහිටි පුද්ගලයෙකි, රෝගී පුද්ගලයෙකි, මහලු පුද්ගලයෙකි. අපි මේ මොහොතේ එකිනෙකා ගැන කතා කරන විට මෙය කාරණයක් පමණක් බව ජනතාව තේරුම් ගත යුතු දෙයකි. මෙම සංයුක්ත කාරණයේ සත්‍යතාවය උපත, මහලු, රිදවීම සහ මරණයයි. කිසිවෙකු මේ ආකාරයෙන් නොසිටිනු ඇත. කිසිවෙකු මෙම ජීවන මාවතේ ගමන් නොකරයි. මිනිසුන්ට පමණක් ආත්මයක් ඇතැයි නොකියන්න. පණ නැති වස්තූන් පවා විසුරුවා හැරීමට තුඩු දෙනු ඇත. අවසානය සෑම දෙයකටම එක හා සමානයි.

නමුත් ප්රධාන කරුණ බුදුරජාණන් වහන්සේට අදාළ, එනම් අපි හැමෝම අවසානය දක්වා ගමන් කරයි හෝ සියලු මරණය එකක් හැර වෙන එකක් නොවේ. මරණය සැමවිටම ශෝකයෙන් අවසන් විය ඒ පොදු ජනයා, එනම් මුළු ජීවිතයම ය ඒවා සියල්ලම විකාර දේවල්, නමුත් තවමත් නොනවතින සියලු ආකාරයේ දුක් වේදනා ජීවිතයට ගෙන එන දේවල්. ඇත්ත වශයෙන්ම එය සතුටුයි සතුට පිළිබඳ සත්‍යය පමණි ජීවිතයට ලැබෙන සතුට එය අපව තාවකාලිකව බේරා ගන්නා දෙයක් පමණි. අපි මුලින්ම මැරෙන්න ඉඩ නොදෙමු එනම්, ජීවිතය දැනටමත් දුක් විඳින විට ජීවිතයේ ස්වභාවය එයයි ඇවිදීමට ජීවිතය සම්බන්ධීකරණය කිරීමට සතුටු වනු ඇත එහි සිටීමට ජීවත් විය හැකිය දුක් වේදනා පමණක් තිබේ නම් ජීවිතය ඇවිදීමට අපහසුය. අප සියලු දෙනාම සැමවිටම සතුටින් හා දුක් විඳිනවා. සියලු මිනිසුන් සඳහා, මේ ලෝකයේ සෑම තරාතිරමකම පුද්ගලයින් සහ වෘත්තීන් මේ වගේ වෙයි ජීවිතය අවසානයකට පැමිණෙන තෙක් සෑම විටම සතුට හා දුක් වේදනා පවතී. අවසානය මරණයයි එයට සහයෝගය දැක්වීමට සතුටක් තිබේ නම්, එය දිගු කලක් ජීවත් වනු ඇත, මිය යාමට පහසු නැත, එබැවින් ජීවිතය ක්‍රමයෙන් යෞවනයන්ට ගමන් කරනු ඇත ඉන්පසු වැඩිහිටියන්ට, වැඩිහිටියන්ට, වැඩිහිටියන්ට අවසානයේදී වේදනාවෙන් මිය ගියේය අන්තිම හුස්ම තෙක් වධ හිංසා කළා සෑම දෙයක්ම මිය ගිය අතර, සදාකාලික අනුකම්පාව ලෙස හැඳින්වූ ජීවන කවය මෙයයි

එවිට වඩාත් මහිමාන්විත, වඩාත්ම තේජාන්විත පුද්ගලයාගේ ඉස්මතු වීම අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේම උතුම් සත්‍යය ඉගැන්වූහ. අප ඉපදී දුක් විඳීමෙන් අවසන් විය යුතු නැති බව සියලු මිනිසුන්ගේ සාමාන්‍ය මරණය නම් ඔහු මේ ජීවිතය එවැනි ද්‍රව්‍යමය හා වියුක්ත ලෙස වර්ගීකරණය කිරීමයි. එය ජීවිතයේ වියුක්ත ස්වභාවය පිළිබඳ කාරණයක් පමණි. සියලු දුක් වේදනා, සතුට එය කොන්ක්‍රීට් වියුක්තයක ප්‍රති result ලයකි. කුමන, අප මෙය තේරුම් ගත් විට, මනස හෝ වියුක්ත සතර, එනම් අනුකම්පාව, පොරොන්දුව, ශරීරය සහ ආත්මය, අප මනස දැනගෙන තේරුම් ගන්නේ නම්, එවිට අපි දුක් වලින් මිදෙමු. සාක්ෂාත් කර ගැනීමෙන් මරණයට පෙර මරණය යනු එයයි අපගේ මුළු ජීවිතයේම ගැටළු පිළිබඳව තවදුරටත් අපට කරදර වීමට අවශ්‍ය නැත. මේ ජීවිතයේ දුක් වේදනා පිළිබඳ light ානාලෝකය එයයි. දුක් වේදනා ගැන බුද්ධිමත් වන්න දුක්ඛිත තත්වයකදී එය ened ානාලෝකය ලබා ගන්නේ කෙසේද සහ ක්‍රමය සරලව සරල වන්නේ කෙසේද? මේ ජීවිතයේ හෘදය සාක්ෂිය ගැන අපිරිසිදුකමෙන් පිරිසිදු කරන්න එයින් අදහස් කරන්නේ අවිනීත ආශාවන් අතුගා දැමූ බවයි හදවතින් අතුරුදහන් වන්න වියුක්තයේ කොටස පවත්වා ගන්න, අනුකම්පාව, පොරොන්දුව, ශරීරය සහ ආත්මය නිවැරදි වීමට.

සාරාංශයක් ලෙස සරලයි ඔබේ මනස පවිත්‍ර කිරීම, ඔබේ මනස සන්සුන් කිරීම සහ කරුණාවෙන් හා දයානුකම්පාවෙන් ඔබේ මනස සුදු හා පිරිසිදු බවට පත් කිරීම දවසක් අපේ මනස සුදු වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම සුදු සිතා ගත හැකි ආශාවෙන් හෝ රාගයෙන් අපගේ මනස මුළුමනින්ම සෝදා ඉවත් වන තුරු සියලු අපිරිසිදුකමේ අවසානය එය නව ජීවිතයක් සොයා ගනු ඇත. රාගයෙන් අපිරිසිදු වූ මුල් ජීවිතය හදිසියේම මියගොස් නව ජීවිතයක්, නව ලෝකයක් දැකීමෙන් මිය ගියේය මරණයට පෙර මරණය එයයි. එය කිරීම පහසුය මානසික ක්‍රියාකාරිත්වය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමෙන් වියුක්ත පක්ෂ එහි පැමිණේ මෙය සත්යයයි යනු නිර්වාණ මාවතට යන මාවතයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිර්වාණ ලෝකයට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සත්‍යතාවයේ ඉහළම අරහත් එකවරම ළඟා කර ගන්න අපගේ හදවත් එකවරම පිරිසිදු, දීප්තිමත් හා සන්සුන්ව පවතින තාක් කල්

එබැවින් කවුරුන් සහ විශේෂයෙන් වැඩිහිටියන් ඕනෑම ජාතියක්, ආගමක්, ලෞකික, ව්‍යවසායකයෙකු, මේ ලෝකයේ හෝ වෙනත් ඕනෑම වෘත්තියක මෙම සත්‍යය දැන ගනී. මෙය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහිමාන්විත සත්‍යය හා ඉගැන්වීම් බව සැලකේ. කරුණාකර එය වහාම රැගෙන යන්න. අධ්‍යාත්මික පිරිසිදුකම පිළිබඳ කාරණයක් පමණි හෘදය සාක්ෂිය පිරිසිදු, පිරිසිදු, රාගයෙන් තොර, සහ පූර්ව නිගමනයකට එළඹෙන ආකාරය. ඕනෑම වේලාවක (අපි කළු හා අපිරිසිදු ඇලුමිනියම් බඳුනක් සීරීමට මෙන්) එදින පහසුවෙන් අරහටෆෝන් ලබා ගත හැකිය. ඒ කාලය වහාම කරන්න එවැනි වියුක්ත මානසික පුරුදු පුහුණු වන්න ඔබේ හදවත සුදු කරවන්න අපේ වයසට යාමේ සියලු බිය සහ කාංසාව අපේ සතුට සම්පූර්ණයෙන්ම දිය වී යයි. ආලෝකය හමු විය නව ලෝකය, නිර්වාණය, උන්වහන්සේගේ සදාකාලික ස්වාමීන්වහන්සේගේ සදාකාලික සදාකාලිකවම, සදාකාලිකවම, දීර් truth කාලයක් තිස්සේ මෙම සත්‍යය අපගේ පරම්පරාවන්ට, ලෝක ජනතාවට සහ මුළු ලෝකයටම සදාකාලිකව උරුම කර දුන්නේය. ඔවුන්ට.

∞∞∞∞∞

10.Vietnam-

 

 

Một từ đặc biệt cho những người mà chúng ta gọi là người già Theo lời dạy chân lý của Đức Phật

วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Từ đặc biệt nhất dành cho những người mà tôi gọi là Anh cả vì Chân lý cuộc sống. Đức Phật dạy rằng điều này xuất phát từ sự hiểu biết về cuộc sống ban đầu của người dân. Cuộc sống đó, theo chân lý của Đức Phật, chúng ta sẽ hiểu được hai điều bao gồm cuộc sống: hình thức và tên gọi (cụ thể và trừu tượng) hoặc những thứ thuộc về thân tâm mà chúng ta biết nhau. Nó là chủ đề của cả 5 khan, đó là (1.) hình ảnh (thân thể) (2.) ngậm ngùi, cảm giác đau đớn, thoải mái, hạnh phúc (3.) hứa là nhớ. Biết, xem xét, ghi nhớ, ghi nhớ hình ảnh, mùi vị, mùi, âm thanh, xúc giác (4.) Sangkhar, hiện thân của lương tâm (5.) chính tinh thần (tâm trí), và được cô đọng trong tâm trí

Mà theo sự thật này, từ đó mà người già hay người già Hoặc chỉ có vật chất, trừu tượng hoặc tinh thần không liên quan gì cả. Và chính nơi đây, con người nếu hiểu rõ, sẽ dẫn đến con đường quan trọng nhất của cuộc đời là đã sinh ra thành người, mà một trong số đó, khi sinh ra là một đứa bé, dần dần lớn lên, phải trưởng thành để trở thành một thanh niên. con gái Và sau đó là lão hóa Đó là người già, người ốm, người già. Khi chúng ta nói về nhau vào lúc này Đây là điều mà mọi người phải hiểu rằng nó chỉ là vấn đề của vật chất. Sự thật của vấn đề cụ thể này là sinh ra, già, đau và chết. Không ai sẽ không như thế này, không ai không bước đi trên con đường sống này. Đừng nói rằng chỉ con người mới có linh hồn. Ngay cả những đồ vật vô tri vô giác cũng sẽ dẫn đến tan tác. Cuối cùng là như nhau cho tất cả mọi thứ.

Nhưng điểm mấu chốt Liên quan đến Đức Phật, đó là Tất cả chúng ta Sẽ đi đến cuối hoặc Tất cả cái chết không trừ một ai. Và cái chết luôn kết thúc trong đau khổ Đó là những người bình thường, đó là cả cuộc đời Đều là những điều vô lý, nhưng vẫn là những thứ mang đến muôn vàn đau khổ cho cuộc sống không bao giờ dứt. Thật là hạnh phúc Chỉ sự thật của hạnh phúc Hạnh phúc mà cuộc sống nhận được Nó chỉ là thứ cứu chúng ta tạm thời. Không để chúng tôi chết trước Đó là bản chất của cuộc sống mà khi cuộc sống vốn đã là khổ Sẽ rất vui khi phối hợp cuộc sống để bước đi Có thể sống ở đó Nếu chỉ có đau khổ Cuộc sống khó đi. Tất cả chúng ta luôn hạnh phúc và đau khổ xen kẽ. Đối với tất cả mọi người, mọi tầng lớp xã hội và nghề nghiệp trên thế giới Sẽ như thế này là Luôn luôn có hạnh phúc và đau khổ cho đến cuối cùng cuộc sống sẽ kết thúc. Và nơi cuối cùng là cái chết Và nếu có phúc nâng đỡ thì sẽ sống lâu chứ không dễ chết, vì thế cuộc đời sẽ trôi dần theo tuổi trẻ Sau đó cho người già đến người già Và cuối cùng chết trong đau đớn Bị tra tấn cho đến hơi thở cuối cùng Tất cả mọi thứ đã chết, và đây là vòng tròn của cuộc sống được gọi là vĩnh viễn đáng tiếc.

Và sau đó là sự xuất hiện của người vinh quang nhất, người vinh quang nhất là Chính Đức Phật của chúng ta đã dạy chân lý vĩ đại. Rằng chúng ta không phải sinh ra và kết thúc trong đau khổ Cái chết bình thường của tất cả mọi người là ông xếp cuộc sống này vào vật chất và trừu tượng như vậy. Đó chỉ là một vấn đề thuộc về bản chất trừu tượng của cuộc sống. Mọi đau khổ, hạnh phúc Nó là kết quả của một trừu tượng cụ thể. Mà khi chúng ta hiểu được điều này thì tâm hay bốn trừu tượng, đó là tội, hứa, thân và tâm, nếu chúng ta biết và hiểu được tâm, thì chúng ta sẽ thoát khỏi khổ đau. Bằng cách đạt được Cái chết trước khi chết có nghĩa là Chúng ta không còn phải lo lắng về các vấn đề của toàn bộ cuộc sống của mình. Đó là sự giác ngộ trong đau khổ của cuộc đời này. Hãy giác ngộ nguyên nhân của đau khổ Làm thế nào nó được giác ngộ trong trạng thái đau khổ, và phương pháp đơn giản là đơn giản, theo giáo lý của Đức Phật, tức là cố gắng giữ phần trừu tượng hay tâm trí của chúng ta, phần tâm linh. Lương tâm của cuộc sống này Làm sạch khỏi bẩn Có nghĩa là dục vọng bị cuốn đi Biến mất khỏi trái tim Duy trì phần trừu tượng, có lòng trắc ẩn, lời hứa, cơ thể và tinh thần phải đúng.

Tóm lại là đơn giản Vừa thanh lọc tâm trí, làm dịu tâm trí, vừa làm cho tâm trí bạn trở nên trong trắng và tinh khiết với lòng nhân ái và từ thiện. Một ngày khi tâm trí chúng ta trắng xóa Sạch và trắng Chấm dứt mọi sự bẩn thỉu cho đến khi tâm trí chúng ta hoàn toàn rửa sạch khỏi tham ái hay dục vọng đã định trước. Điều đó sẽ tìm thấy một cuộc sống mới. Sinh mệnh ban đầu vốn dơ bẩn dục vọng, đột nhiên chết đi sống lại sau khi phát hiện ra một sinh mệnh mới, một thế giới mới. Đó là cái chết trước khi chết. Và điều đó rất dễ thực hiện Bằng cách tập trung vào hiệu suất tinh thần Các bữa tiệc trừu tượng đến đó và Đây là sự thật Là con đường dẫn đến con đường dẫn đến con đường Niết bàn. Đến thế giới Niết bàn của Đức Phật Đồng thời đạt được quả vị A la hán cao nhất trong chân lý của Đức Phật Miễn là trái tim của chúng ta trong sạch, tươi sáng và bình tĩnh cùng một lúc

Do đó bất cứ ai và đặc biệt là người già Bất kỳ chủng tộc, tôn giáo, thế tục, doanh nhân, bất kỳ ngành nghề nào trên thế giới này hay bất kỳ thế giới nào khác đều phải biết sự thật này. Người ta coi đây là chân lý và lời dạy huy hoàng nhất của Đức Phật. Xin cho tôi xin lấy ngay. Chỉ là vấn đề về sự trong sạch tâm linh Con đường lương tâm trong sạch, không tì vết không có dục vọng và định kiến. Bất cứ lúc nào (giống như chúng ta cọ rửa một chiếc nồi nhôm đen và bẩn) đều có thể dễ dàng đạt được arahataphon vào ngày hôm đó. Thời gian đó ngay lập tức Làm đi Thực hành tinh thần trừu tượng như vậy Làm cho tâm trí của bạn trắng xung quanh Và tất cả nỗi sợ hãi và lo lắng về sự già đi của chúng ta Hạnh phúc của chúng tôi sẽ hoàn toàn tan biến. Tìm thấy ánh sáng Hạnh phúc và tìm thấy thế giới mới, niết bàn, cõi vĩnh hằng của Đức Phật Hoàng Thượng thay thế, mãi mãi, từ lâu, kế thừa chân lý này cho các thế hệ chúng ta, nhân dân, toàn thế giới, mãi mãi. Chúng.

∞∞∞∞∞

11. Cambodia-

 

 

ពាក្យពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលយើងហៅថាមនុស្សចាស់ នេះបើយោងតាមការបង្រៀនពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ

วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ពាក្យពិសេសណាស់សម្រាប់អ្នកដែលខ្ញុំហៅមនុស្សចាស់ដោយសារតែការពិតនៃជីវិត។ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបង្រៀនវាមកពីការយល់ដឹងអំពីជីវិតដំបូងរបស់ប្រជាជន។ ជីវិតនោះយោងទៅតាមសេចក្តីពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនឹងយល់ពីរឿងពីរដែលរួមមានជីវិត៖ ទម្រង់និងឈ្មោះ (បេតុងនិងអរូបីយ) ឬវត្ថុនៃរាងកាយនិងចិត្តដែលយើងស្គាល់គ្នា។ វាជាបញ្ហារបស់ខាន់ទាំង ៥ ពោលគឺ (១. ) រូបភាព (រាងកាយ) (២) អាណិតអាណិតអារម្មណ៍ឈឺចាប់អារម្មណ៍ (៣) សន្យាត្រូវបានចងចាំ ដឹង, ពិនិត្យ, រំ,, ចងចាំរូបភាពភ្លក់រសជាតិក្លិនសំឡេងប៉ះ (៤) សាងចក្ខុនៃមនសិការ (៥) ស្មារតី (ចិត្ត) ខ្លួនវាហើយដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងចិត្តនិងរាងកាយ។

ដែលយោងទៅតាមការពិតនេះគឺជាពាក្យដែលមនុស្សចាស់ឬមនុស្សចាស់ ឬមានតែរូបវិទ្យាអរូបីយឬខាងវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះដែលមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីទាំងអស់។ ហើយវានៅទីនេះដែលមនុស្សប្រសិនបើយល់នឹងនាំឱ្យមានផ្លូវសំខាន់បំផុតនៃជីវិតដែលបានកើតមកជាមនុស្សម្នាក់ដែលមួយនៅពេលកើតមកជាទារកបន្តិចម្តង ៗ ត្រូវតែធំឡើងដើម្បីក្លាយជាយុវជន។ ក្មេងស្រី ហើយបន្ទាប់មកទៅភាពចាស់ វាគឺជាមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សចាស់។ ដូចដែលយើងនិយាយអំពីគ្នានៅពេលនេះ នេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សត្រូវតែយល់ថាវាគ្រាន់តែជាបញ្ហាប៉ុណ្ណោះ។ ការពិតនៃបញ្ហាជាក់ស្តែងនេះគឺកំណើតចាស់ឈឺចាប់និងស្លាប់។ គ្មាននរណាម្នាក់នឹងមិនដូចនេះទេ។ គ្មាននរណាម្នាក់មិនដើរតាមផ្លូវជីវិតនេះទេ។ កុំនិយាយថាមានតែមនុស្សទេដែលមានព្រលឹង។ សូម្បីតែវត្ថុដែលគ្មានជីវិតក៏នឹងនាំឱ្យមានការរលាយដែរ។ ចុងបញ្ចប់គឺដូចគ្នាសម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់។

ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ ទាក់ទងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ យើងទាំងអស់គ្នា នឹងធ្វើដំណើរទៅទីបញ្ចប់ឬ សេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់មិនមានតែមួយទេលើកលែងតែមួយ។ ហើយសេចក្ដីស្លាប់តែងតែបញ្ចប់ដោយទុក្ខព្រួយ នោះគឺជាមនុស្សសាមញ្ញពោលគឺពេញមួយជីវិត ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជារឿងមិនសមហេតុផលប៉ុន្តែនៅតែជារបស់ដែលនាំមកនូវទុក្ខវេទនាគ្រប់ប្រភេទដល់ជីវិតដែលមិនចេះចប់។ ថានៅក្នុងសេចក្តីពិតគឺសប្បាយរីករាយ ប៉ុន្តែការពិតនៃសុភមង្គល សុភមង្គលដែលជីវិតទទួលបាន វាគ្រាន់តែជាអ្វីដែលជួយសង្រ្គោះយើងជាបណ្តោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះ។ កុំអោយយើងស្លាប់មុនគេ នោះគឺជាធម្មជាតិនៃជីវិតនៅពេលដែលជីវិតកំពុងរងទុក្ខរួចទៅហើយ នឹងរីករាយក្នុងការសម្របសម្រួលជីវិតដើរ អាចរស់នៅដើម្បីនៅទីនោះ ប្រសិនបើមានតែការរងទុក្ខ ជីវិតពិបាកដើរ។ យើងទាំងអស់គ្នាតែងតែសប្បាយរីករាយនិងរងទុក្ខជំនួស។ សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់មនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនិងអាជីពក្នុងលោកនេះ នឹងដូចនេះគឺ តែងតែមានសុភមង្គលនិងទុក្ខវេទនារហូតដល់ទីបំផុតជីវិតនឹងត្រូវបញ្ចប់។ និងកន្លែងដែលទីបញ្ចប់គឺការស្លាប់ ហើយប្រសិនបើមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការគាំទ្រវានឹងរស់នៅបានយូរមិនងាយស្លាប់ដូច្នេះជីវិតនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់យុវវ័យជាបណ្តើរ ៗ ហើយបន្ទាប់មករហូតដល់វ័យចំណាស់ទៅជាមនុស្សចាស់ក្លាយជាមនុស្សចាស់ ហើយនៅទីបំផុតបានស្លាប់ដោយឈឺចាប់ ធ្វើទារុណកម្មរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយ អ្វីៗទាំងអស់បានស្លាប់ហើយនេះគឺជារង្វង់នៃជីវិតដែលត្រូវបានគេហៅថាជារៀងរហូតគួរឱ្យអាណិត។

ហើយបន្ទាប់មកការលេចចេញនៃបុគ្គលដែលមានភាពរុងរឿងបំផុតគឺជាមនុស្សដែលរុងរឿងបំផុត ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់របស់យើងទ្រង់បានបង្រៀននូវសេចក្តីពិតដ៏អស្ចារ្យ។ ថាយើងមិនចាំបាច់កើតមកហើយបញ្ចប់ដោយការរងទុក្ខទេ ការស្លាប់ធម្មតារបស់មនុស្សទាំងអស់គឺថាគាត់បានចាត់ថ្នាក់ជីវិតនេះទៅក្នុងជីវិតសម្ភារៈនិងជីវិតអរូបី។ វាគ្រាន់តែជាបញ្ហានៃធម្មជាតិអរូបីនៃជីវិត។ រាល់ទុក្ខវេទនាសុភមង្គល វាគឺជាលទ្ធផលនៃអរូបីបេតុង។ ដែលនៅពេលដែលយើងយល់ពីនេះចិត្តឬអរូបី ៤ គឺការអាណិតសេចក្តីសន្យារាងកាយនិងវិញ្ញាណបើយើងដឹងនិងយល់ពីចិត្តនោះយើងនឹងរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខ។ ដោយសម្រេចបាន ការស្លាប់មុនពេលស្លាប់មានន័យថា យើងមិនចាំបាច់មានការថប់បារម្ភក្នុងបញ្ហានៃជីវិតរបស់យើងទៀតទេ។ នោះគឺជាការត្រាស់ដឹងនៅក្នុងទុក្ខវេទនានៃជីវិតនេះ។ ត្រាស់ដឹងក្នុងបុព្វហេតុទុក្ខ តើវាត្រូវបានបំភ្លឺនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកហើយវិធីសាស្រ្តនេះគឺសាមញ្ញដោយយោងទៅតាមគោលលទ្ធិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានន័យថាព្យាយាមរក្សាផ្នែកអរូបីឬចិត្តរបស់យើងដែលជាផ្នែកខាងវិញ្ញាណ។ មនសិការនៃជីវិតនេះ ស្អាតពីកខ្វក់ ដែលមានន័យថាតណ្ហាត្រូវបានគេយកទៅឆ្ងាយ បាត់ពីបេះដូង ថែរក្សាផ្នែកមួយនៃអរូបីមានសេចក្ដីមេត្ដាករុណាការសន្យារាងកាយនិងវិញ្ញាណត្រូវត្រឹមត្រូវ។

ដែលសង្ខេបគឺសាមញ្ញ គ្រាន់តែបន្សុទ្ធគំនិតរបស់អ្នកធ្វើឱ្យចិត្តអ្នកស្ងប់ហើយធ្វើឱ្យចិត្តអ្នកសនិងបរិសុទ្ធដោយចិត្តល្អនិងចិត្តល្អ។ ថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគំនិតរបស់យើងនៅជុំវិញពណ៌ស ពណ៌សទាំងស្រុង ចុងបញ្ចប់នៃភាពកខ្វក់ទាំងអស់រហូតដល់គំនិតរបស់យើងបានលាងចេញទាំងស្រុងពីសេចក្ដីប៉ងប្រាថ្នាឬតណ្ហាដែលមានពីមុន។ នោះនឹងរកឃើញជីវិតថ្មី។ ជីវិតដើមដែលប្រឡាក់ដោយតណ្ហានោះស្រាប់តែស្លាប់និងស្លាប់ដោយមើលឃើញជីវិតថ្មីគឺពិភពលោកថ្មី នោះគឺជាការស្លាប់មុនពេលស្លាប់។ ហើយនោះងាយស្រួលធ្វើ ដោយផ្តោតលើការសម្តែងផ្លូវចិត្ត ភាគីអរូបីមកទីនោះនិង វា​ជា​ការពិត គឺជាផ្លូវទៅកាន់ផ្លូវទៅកាន់ផ្លូវនិព្វាន ទៅកាន់ពិភពនិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ អាចទទួលបាននូវអរុណខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងពេលតែមួយ ដរាបណាដួងចិត្តរបស់យើងស្អាតភ្លឺថ្លានិងស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងពេលតែមួយ

ដូច្នេះអ្នកណានិងជាពិសេសមនុស្សចាស់ គ្រប់ពូជសាសន៍សាសនាសាសនាសហគ្រិនអាជីពណាមួយនៅក្នុងលោកនេះឬពិភពលោកណាមួយបានដឹងពីការពិតនេះ។ វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថានេះគឺជាសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីបង្រៀនដ៏រុងរឿងបំផុតរបស់ព្រះពុទ្ធ។ ខ្ញុំអាចយកវាបានភ្លាមៗ។ គ្រាន់តែជាបញ្ហានៃភាពស្អាតស្អំខាងវិញ្ញាណ ផ្លូវនៃសតិសម្បជញ្ញៈដែលស្អាតស្អំនិងឥតសៅហ្មងដោយគ្មានតណ្ហានិងបុព្វលាភតែប៉ុណ្ណោះ។ នៅពេលណាមួយ (ដូចជាយើងដុសខាត់សក្តានុពលអាលុយមីញ៉ូមខ្មៅ) វាអាចទទួលបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅថ្ងៃនោះ។ ពេលនោះភ្លាម ធ្វើ​វា អនុវត្តផ្លូវចិត្តអរូបីបែបនេះ ធ្វើឱ្យបេះដូងអ្នកនៅជុំវិញពណ៌ស ហើយរាល់ការភ័យខ្លាចនិងការថប់បារម្ភនៃភាពចាស់របស់យើង សុភមង្គលរបស់យើងនឹងរលាយបាត់ទាំងស្រុង។ បានជួបពន្លឺ រីករាយហើយបានរកឃើញពិភពថ្មីនិព្វានជារៀងរហូតនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជំនួសឱ្យឥឡូវនេះជារៀងរហូតអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយទទួលមរតកសេចក្តីពិតនេះដល់មនុស្សជំនាន់របស់យើងប្រជាជនពិភពលោកនិងពិភពលោកទាំងមូលជារៀងរហូត។ ពួកគេ។

∞∞∞∞∞

12.Malaysia-

 

Kata khas untuk mereka yang kita panggil orang tua Menurut ajaran kebenaran Tuhan Buddha

วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Kata yang paling istimewa bagi mereka yang saya panggil Penatua kerana Kebenaran Hidup. Tuhan Buddha mengajar bahawa Tuhan Buddha berasal dari pemahaman tentang kehidupan awal orang-orang. Kehidupan itu, menurut kebenaran Tuhan Buddha, kita dapat memahami dua hal yang merangkumi kehidupan: bentuk dan nama (konkrit dan abstrak), atau benda-benda tubuh dan fikiran yang kita saling kenal. Itu adalah subjek dari semua 5 khan, iaitu (1.) gambar (badan) (2.) kasihan, rasa sakit, selesa, gembira (3.) janji adalah ingat. Mengetahui, mengkaji, mengingat, mengingati gambar, rasa, bau, suara, sentuhan (4.) Sangkhar, perwujudan hati nurani (5.) roh (fikiran) itu sendiri, dan yang terkondensasi ke dalam tubuh dan fikiran.

Yang menurut kebenaran ini, perkataan bahawa orang tua atau orang tua Atau hanya fizikal, abstrak atau spiritual sama sekali tidak berkaitan. Dan di sinilah orang, jika difahami, akan menuju jalan kehidupan terpenting yang dilahirkan dalam diri seseorang, salah satunya, setelah dilahirkan sebagai bayi, secara beransur-ansur membesar, harus tumbuh menjadi seorang pemuda. gadis Dan kemudian untuk penuaan Ia adalah orang tua, orang sakit, orang tua. Semasa kita bercakap antara satu sama lain pada masa ini Ini adalah sesuatu yang mesti difahami oleh orang ramai bahawa ia hanya masalah perkara. Kebenaran perkara konkrit ini adalah kelahiran, tua, sakit hati dan kematian. Tidak akan ada yang seperti ini. Jangan mengatakan bahawa hanya orang yang mempunyai jiwa. Bahkan benda yang tidak bernyawa akan menyebabkan pembubaran. Kesudahannya sama untuk semua perkara.

Tetapi perkara utama Berkaitan dengan Tuan Buddha, iaitu Kami semua Adakah perjalanan ke penghujung atau Semua kematian bukan satu kecuali satu. Dan kematian selalu berakhir dalam kesedihan Itulah orang biasa, iaitu seumur hidup Semuanya adalah perkara yang tidak masuk akal, tetapi masih merupakan perkara yang menghidupkan segala macam penderitaan yang tidak pernah berakhir. Yang sebenarnya gembira Hanya kebenaran kebahagiaan Kebahagiaan yang diterima oleh kehidupan Ia hanyalah sesuatu yang menyelamatkan kita buat sementara waktu. Jangan biarkan kita mati dulu Artinya, adalah hakikat kehidupan ketika hidup sudah menderita Akan senang menyelaraskan kehidupan untuk berjalan Boleh hidup berada di sana Sekiranya hanya ada penderitaan Hidup sukar untuk dilalui. Kita semua sentiasa gembira dan menderita secara bergantian. Untuk semua orang, semua golongan, semua lapisan masyarakat di dunia ini Akan seperti ini Selalu ada kebahagiaan dan penderitaan hingga akhirnya kehidupan itu akan berakhir. Dan di mana akhirnya adalah kematian Dan jika ada kebahagiaan untuk menyokongnya, ia akan hidup lama, tidak mudah mati, oleh itu hidup secara beransur-ansur akan berjalan ke usia muda Kemudian kepada orang tua hingga orang tua, hingga orang tua Dan akhirnya mati dalam kesakitan Diseksa hingga nafas terakhir Semua perkara mati, dan inilah lingkaran kehidupan yang disebut sebagai kasihan selamanya.

Dan kemudian munculnya orang yang paling mulia, paling mulia adalah Tuan Buddha kita sendiri mengajarkan kebenaran yang agung. Bahawa kita tidak harus dilahirkan dan berakhir dengan penderitaan Kematian yang normal bagi semua orang ialah dia mengklasifikasikan kehidupan ini menjadi bahan dan pengabaian. Ini hanya soal hakikat kehidupan yang abstrak. Semua penderitaan, kebahagiaan Ini adalah hasil dari abstrak konkrit. Yang mana, ketika kita memahami ini, akal atau empat abstrak, yaitu, kasihan, janji, jasad dan roh, jika kita mengetahui dan memahami akal, maka kita akan terbebas dari penderitaan. Dengan mencapai Bahawa kematian sebelum kematian bermaksud itu Kita tidak perlu lagi merasa cemas dalam masalah sepanjang hidup kita. Itulah pencerahan dalam penderitaan hidup ini. Tercerahkan penyebab penderitaan Bagaimana ia tercerahkan dalam keadaan tertekan, dan metode mana yang sederhana? Menurut doktrin Tuhan Buddha, iaitu berusaha menjaga bahagian abstrak atau pikiran kita, bahagian spiritual. Dari hati nurani kehidupan ini Bersih dari yang kotor Yang bermaksud bahawa nafsu tidak senonoh dihanyutkan Hilang dari hati Memelihara bahagian abstrak, mempunyai belas kasihan, janji, jasad dan semangat untuk menjadi betul.

Yang secara ringkasnya ringkas Cukup menyucikan fikiran, menenangkan fikiran, menjadikan pikiran anda putih dan suci dengan kebaikan dan belas kasihan.Viriyarampha (ketekunan dalam perniagaan profesional) selalu tersendiri. Suatu hari ketika fikiran kita putih Bersih dan putih Akhir dari segala kekotoran hingga akal kita benar-benar terhapus dari keinginan atau nafsu yang dapat dibayangkan Itu akan mencari kehidupan baru. Kehidupan asal, yang kotor dengan nafsu, tiba-tiba mati dan mati dari pandangan kehidupan baru, dunia baru. Itulah kematian sebelum kematian. Dan itu sangat mudah dilakukan Dengan memberi tumpuan kepada prestasi mental Pesta abstrak datang ke sana dan Ini adalah benar Adakah jalan menuju jalan menuju jalan Nirvana Ke dunia Nirvana Tuhan Buddha Dapatkan arahat tertinggi dalam kebenaran Tuhan Buddha pada masa yang sama Selagi hati kita bersih, cerah dan tenang pada masa yang sama

Oleh itu sesiapa dan terutama warga tua Mana-mana bangsa, agama, sekular, keusahawanan, apa sahaja profesi di dunia ini atau dunia lain akan mengetahui kebenaran ini. Dianggap bahawa ini adalah kebenaran mutlak, ajaran Tuhan Buddha yang paling mulia. Boleh saya ambil dengan segera. Hanya soal kebersihan rohani Cara hati nurani yang bersih, bersih, tanpa hawa nafsu, dan hanya diawali. Bila-bila masa (seperti kita menggosok periuk aluminium hitam dan kotor) dengan mudah dapat mencapai arahataphon pada hari itu. Masa itu segera Lakukannya Amalkan mental yang abstrak Buat hati anda putih Dan semua ketakutan dan kegelisahan penuaan kita Kebahagiaan kita akan hancur sepenuhnya. Menjumpai cahaya Senang dan menemui dunia baru, nirvana, yang kekal dari Tuhan Buddha, dan bukannya sekarang selamanya, sejak sekian lama, mewarisi kebenaran ini kepada generasi kita, umat dunia, dan seluruh dunia selama-lamanya. Mereka.

∞∞∞∞∞

13.Japan

 

私たちが高齢者と呼ぶ人々のための特別な言葉 主仏の真実の教えによると

วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

人生の真実のために私が長老と呼ぶ人々のための最も特別な言葉。仏陀は、仏陀は人々の初期の生活を理解することから来たと教えました。その人生は、仏陀の真実によれば、人生を構成する二つのことを理解するでしょう:形と名前(具体的で抽象的な)または私たちがお互いを知っている体と心のこと。それはすべての5つのカーンの主題です:(1。)イメージ(体)(2。)哀れみ、痛みを感じ、幸せ、幸せ(3.)約束は覚えています。画像、味、匂い、音、触覚を知る、見直す、覚える、覚える(4.)良心の具現化であるサンカール(5.)精神(心)そのものであり、心に凝縮されている

この真実によると、高齢者または高齢者という言葉または、物理的、抽象的、または精神的なものだけがまったく関係していません。そして、ここで人々は、理解されれば、人に生まれた最も重要な人生の道につながるでしょう。そのうちの一人は、赤ちゃんとして生まれたとき、徐々に成長し、若い男になるために成長しなければなりません。女の子そして老化へ高齢者、病人、高齢者です。私たちが今話しているようにこれは、それが問題にすぎないことを人々が理解しなければならないことです。この具体的な事柄の真実は、誕生、老い、傷つき、そして死です。誰もこのようになることはありません。誰もこのような生き方をしません。人だけが魂を持っていると言ってはいけません。無生物でさえ溶解につながります。終わりはすべてのもので同じです。

しかし、重要なポイント主仏に関連して、それは私たち全員最後まで旅行しますかすべての死は1つを除いて1つではありません。そして死はいつも悲しみで終わったそれは庶民、つまり一生ですそれらはすべてばかげたものですが、それでもあらゆる種類の苦しみを生き返らせ、終わらないものです。実はそれは幸せですしかし、幸福の真実人生が受ける幸せそれは一時的に私たちを救うものにすぎません。最初に死なせないでつまり、人生がすでに苦しんでいるときにそれは人生の性質です歩くために人生を調整して幸せになりますそこに住むことができます苦しみしかないなら人生は歩きにくいです。私たち全員は常に幸せであり、交互に苦しんでいます。すべての人々、すべてのクラスの人々、この世界のすべての歩みのためにこんな感じになります最終的に人生が終わるまで、常に幸福と苦しみがあります。そして終わりは死ですそして、彼が彼を喜んでサポートするならば、彼は簡単に人生を送ることができなくなりますそして、年をとって、年をとって、年配の人になりますそして最終的には痛みで死んだ最後の息まで拷問すべてのものが死にました、そしてこれは永遠に同情と呼ばれた人生の輪でした。

そして、最も輝かしい、最も輝かしい人の出現は私たちの主仏自身が偉大な真実を教えました。私たちが生まれて苦しむ必要がないことすべての人々の通常の死は、彼がこの人生をそのような物質的で抽象的な人生に分類することです。それは人生の抽象的な性質の問題です。すべての苦しみ、幸福それは具体的な要約の結果です。これを理解するとき、心または4つの抽象的なもの、すなわち、哀れみ、約束、体、精神を理解するとき、私たちが心を知って理解すれば、私たちは苦しみから逃れるでしょう。達成することによって死ぬ前のその死はそれを意味します私たちはもはや私たちの人生全体の問題に不安を抱く必要はありません。それがこの人生の苦しみの悟りです。苦しみの原因に注意してくださいそれは苦痛の状態でどのように啓発されますか、そしてどの方法が単純に簡単ですか?この人生の良心の汚れをきれいにするつまり、卑猥な情熱が一掃されるということです心から消える抽象の一部を維持し、正しいことへの思いやり、約束、体と精神を持っています。

要約するとどれが簡単ですか心を浄化し、心を落ち着かせ、優しさと思いやりをもって心を白く純粋にするだけです。Viriyarampha(プロのビジネスにおける勤勉さ)は常にそれ自体で成り立っています。私たちの心が真っ白だったある日完全に白私たちの心が先入観の渇望や情熱から完全に洗い流されるまで、すべての不潔さの終わり。それは新しい人生を見つけるでしょう。欲望で汚れていた元の人生は、新しい人生、新しい世界の発見の後に突然死にました。それは死ぬ前の死でした。そしてそれは簡単ですメンタルパフォーマンスに焦点を当てることによって抽象党がやって来てこれは本当ですニルヴァーナの道への道への道です主仏の涅槃の世界へ同時に主仏の真実の中で最高のアラハットを達成する私たちの心が清潔で明るく穏やかである限り

したがって、誰でも、特に高齢者あらゆる人種、宗教、世俗的、起業家、この世界または他の世界のあらゆる職業がこの真実を知るようになります。これが仏陀の最も輝かしい真実と教えであると考えられています。すぐに飲んでもいいですか。精神的な清潔さの問題欲望がなく、先入観だけがなく、清潔で染みのない良心の道。いつでも(黒い汚れたアルミポットをこすったように)、その日は簡単に達成できました。その時すぐにやれそのような抽象的な精神を実践するあなたの心を白くしてくださいそして私たちの老化のすべての恐れと不安私たちの幸せは完全に解消されます。光を見つけた幸せで、新しい世界、ニルヴァーナ、主仏の永遠を見つけました。今ではなく、長い間、この真実を私たちの世代、世界の人々、そして全世界に永遠に受け継いでいます。それら。

∞∞∞∞∞

 

 
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.