ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ

 

  

 Virus Wuhan, bagaimana dunia melewati virus mengerikan ini?

BAGAIMANA DUNIA akan melewati virus WUHAN Virus jahat ini?

 

Untuk dunia yang sedang menghadapi penyakit kematian yang hebat. Virus Wu memotong korona hari ini.

 

Jadi ada pertanyaan tentang bagaimana melakukannya, dunia kita dan orang-orang di dunia ini Akankah bisa melewati virus berbahaya ini?

 

Jawaban atas pertanyaan ini adalah kebersihan. Perluas lingkaran ini ke seluruh penjuru dunia. Jadikan seluruh dunia bersih dan bebas dari segala kotoran.

 

 Dan pada saat yang sama membuat dunia menjadi bersih dan tak bernoda Lalu bersihkan Singkirkan semua kotoran dari hatimu sendiri, bersihkan hatimu, setiap orang di dunia. Ketika hati seluruh dunia telah dibersihkan dan menjadi najis Inilah cara mengatasi segala penyakit dan penyakit.

 

 Dan manfaatnya sangat luar biasa. Kemenangan setiap orang membawa kemenangan dan penderitaan di hati manusia. Dalam kehidupan masyarakat Yang merupakan masalah eksternal dan internal seluruh dunia Dan di luar di dalam hati kita Hati kita sendiri

 

Dan menuju kebahagiaan sejati di dunia Nirwana Tentang Sang Buddha

 

* Dari fase Phayap Panyatharo, tetaplah dengan permintaan untuk memasuki Nirwana kehidupan ini.

30 Januari 2020 pukul 00:26

∞∞∞∞∞

ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร

HOW WILL the WORLD  pass through WUHAN virus This evil Virus ?

 

 

 

1. Thai-2. English-3. China-4. Hindi-5. Russia-6. Arab-7. Indonesia-8. Loa –9. Srilanga-10.Vietnam-11. Cambodia-12.Malaysia-13.Japan

∞∞∞∞∞

1. Thai-

2. English-

3. China-

4. Hindi-

5. Russia-

6. Arab-

7. Indonesia-

8. Loa –

9. Srilanga-

10.Vietnam-

11. Cambodia-

12.Malaysia-

13.Japan

∞∞∞∞∞

1. Thai-

 

ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร

HOW WILL the WORLD  pass through WUHAN virus This evil Virus ?

 

สู่โลกเราที่กำลังเผชิญมหาโรคภัยแห่งความตาย ไวรัสวูหั่นโคโรน่าอยู่วันนี้

 

จึงมีคำถามว่าทำอย่างไรโลกเราและประชาชนพลโลกนี้ จักสามารถผ่านพ้นไวรัสอันตรายนี้ไปได้?

 

คำตอบสำหรับคำถามนี้ก็คือ ความสะอาด จงแผ่ขยายวงความสะอาดนี้ออกไปให้ทั่วทุกมุมโลก จงทำโลกทั้งโลกให้สะอาดสะอ้านไร้ความสกปรกไปทั้งสิ้น

 

 และควบคู่พร้อม ๆ กันกับการทำโลกให้สะอาดสะอ้านไร้ความสกปรกนี้ ก็จงทำความสะอาด ไล่ความสกปรกทั้งสิ้นออกไปจากดวงใจของท่านเอง ทำดวงใจของตน คนแต่ละคนทั้งหมดในโลกนี้ให้สะอาดเถิด เมื่อดวงใจของคนทั้งโลกถูกชำระจนสะอาดไร้ความสกปรกแล้ว นี่แหละวิถีทางเอาชนะโรคร้ายทั้งหลายทั้งปวงทุกโรคภัยไข้เจ็บ

 

 และผลประโยชน์ที่มากล้ำเกินกล่าวก็คือ ชัยชนะของคนแต่ละคนเอาชัยชนะทุกข์ทั้งปวงในดวงใจมนุษย์ ในชีวิตคนทั้งหลาย ซึ่งเป็นเรื่องภายนอกและภายในของโลกทั้งโลก และภายนอกภายในดวงใจของเราทั้งหลาย ดวงใจของคนเราเอง

 

และนำไปสู่ความสุขอันแท้จริงในโลกนิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.

 

จากเฟส Phayap Panyatharo อยู่กับ ขอเข้านิพพาน ชาตินี้
30 มกราคม 2563  เวลา 00:26 น. ·

∞∞∞∞∞

2. English-

 

Wuhan virus, how will the world pass through this terrible virus?

HOW WILL the WORLD pass through WUHAN virus This evil Virus?

 

To the world that is facing the great disease of death. The Wu virus cut the corona today.

 

So there is a question of how to do it, our world and the people of this world Will be able to get through this dangerous virus?

 

The answer to this question is cleanliness. Expand this circle to all corners of the world. Make the whole world clean and free from all filth.

 

 And at the same time making the world clean and free of this filth Then clean Remove all filth from your own heart, cleanse your hearts, each and every person in the world. When the hearts of the whole world have been cleansed and unclean This is the way to overcome all diseases and diseases.

 

 And the benefits are exceedingly great. The victory of each person brings victory and suffering in the human heart. In people's lives Which is the external and internal matter of the whole world And outside within our hearts Our own hearts

 

And lead to true happiness in the Nirvana world Of the Lord Buddha

 

* From Phayap Panyatharo phase, stay with a request to enter the Nirvana

30 January 2020 at 00:26

∞∞∞∞∞

3. China-

 

 

武漢病毒,世界將如何通過這種可怕的病毒?

世界將如何通過武漢病毒這種邪惡的病毒?

 

對於面臨巨大死亡疾病的世界。 Wu病毒今天割斷了日冕。

 

因此,存在一個有關如何做到這一點的問題,我們的世界和這個世界的人們能通過這種危險的病毒嗎?

 

這個問題的答案是清潔,將這個圈子擴大到世界的每個角落。使整個世界變得乾淨無塵。

 

 同時使世界變得乾淨和擺這種穢然後清洗清除自己心的所有穢,淨化世界上每個人的心。當全世界的心都被洗淨了這是克服所有疾病的方法。

 

 而且好處是巨大的。每個人的勝利都會在人心中帶來勝利和痛苦。在人們的生活中這是整個世界的在和在的事物在我們心深處我們自己的心

 

並在涅磐世界中帶來真正的幸福佛陀的

 

*從Phayap Panyatharo階段開始,要求進入今生的必殺技。

2020年1月30日,00:26

∞∞∞∞∞

4. Hindi-

 

वुहान वायरस, दुनिया इस भयानक वायरस से कैसे गुजरेगी?

कैसे दुनिया WUHAN वायरस से गुज़रेगी यह दुष्ट वायरस?

 

उस दुनिया के लिए जो मौत की बड़ी बीमारी का सामना कर रही है। वू वायरस ने आज कोरोना को काट दिया।

 

तो एक सवाल है कि यह कैसे किया जाए, हमारी दुनिया और इस दुनिया के लोग क्या इस खतरनाक वायरस के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे?

 

इस प्रश्न का उत्तर स्वच्छता है। इस सर्कल को दुनिया के सभी कोनों तक विस्तारित करें। पूरी दुनिया को स्वच्छ और सभी गंदगी से मुक्त करें।

 

 और एक ही समय में दुनिया को इस गंदगी से मुक्त और स्वच्छ बनाते हैं फिर साफ करें अपने दिल से सभी गन्दगी को दूर करें, अपने दिल को, दुनिया के हर व्यक्ति को साफ़ करें। जब सारी दुनिया के दिल साफ हो गए हैं और अशुद्ध हैं यह सभी बीमारियों और बीमारियों को दूर करने का तरीका है।

 

 और लाभ अत्यधिक महान हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जीत मानव के दिल में जीत और पीड़ा लाती है। लोगों के जीवन में जो पूरी दुनिया का बाहरी और आंतरिक मामला है और बाहर हमारे दिलों के भीतर हमारे अपने दिल

 

और निर्वाण संसार में सच्चा सुख प्राप्त करें भगवान बुद्ध की

 

* चरण पान्यथारो चरण से, इस जीवन के निर्वाण में प्रवेश करने के अनुरोध के साथ रहें।

30 जनवरी 2020 को 00:26 बजे

∞∞∞∞∞

5. Russia-

 

Вирус Ухань, как мир пройдет через этот ужасный вирус?

КАК МИР пройдет через вирус УХАН Этот злой вирус?

 

В мир, который сталкивается с великой болезнью смерти. Вирус Ву разрезал корону сегодня.

 

Итак, возникает вопрос, как это сделать, наш мир и люди этого мира Удастся ли пройти через этот опасный вирус?

 

Ответ на этот вопрос - чистота. Распространите этот круг на все уголки мира. Сделайте весь мир чистым и свободным от всякой скверны.

 

 И в то же время делая мир чистым и безупречным Затем очистите Удалите всю нечистоту из своего сердца, очистите свои сердца, каждого человека в мире. Когда сердца всего мира были очищены и нечисты Это способ побороть все болезни и недуги.

 

 И выгода чрезвычайно велика. Победа каждого человека приносит победу и страдания в человеческое сердце. В жизни людей Что является внешней и внутренней материей всего мира И снаружи в наших сердцах Наши собственные сердца

 

И привести к настоящему счастью в мире нирваны Господа Будды

 

* Начиная с фазы Phayap Panyatharo, оставайтесь с просьбой войти в Нирвану этой жизни.

30 января 2020 в 00:26

∞∞∞∞∞

6. Arab-

 

ن كيف سيمر العالم بهذا الفيروس الرهيب؟

كيف سيمر العالم عبر فيروس ووهان هذا الفيروس الشرير؟

 

إلى العالم الذي يواجه مرض الموت العظيم. قطع فيروس وو كورونا اليوم.

 

إذن هناك سؤال حول كيفية القيام بذلك ، عالمنا وشعوب هذا العالم هل ستتمكن من اجتياز هذا الفيروس الخطير؟

 

الجواب على هذا السؤال هو النظافة ، وسّع هذه الدائرة إلى جميع أنحاء العالم. اجعل العالم كله نظيفا وخاليا من كل قذارة.

 

 وفي نفس الوقت جعل العالم نظيفًا وخاليًا من هذه القذارة ثم نظف أزل كل الأوساخ من قلبك ، وطهر قلوبك ، وكل شخص في العالم. عندما طهرت قلوب العالم كله ونجست هذا هو السبيل للتغلب على جميع الأمراض والأمراض.

 

 والفوائد عظيمة للغاية. انتصار كل إنسان يجلب النصر والمعاناة في قلب الإنسان. في حياة الناس وهو الأمر الخارجي والداخلي للعالم كله وخارج داخل قلوبنا قلوبنا

 

ويؤدي إلى السعادة الحقيقية في عالم النيرفانا من الرب بوذا

 

* من مرحلة Phayap Panyatharo ، ابق مع طلب للدخول إلى Nirvana هذه الحياة.

30 يناير 2020 الساعة 0

∞∞∞∞∞

7. Indonesia-

 

Virus Wuhan, bagaimana dunia melewati virus mengerikan ini?

BAGAIMANA DUNIA akan melewati virus WUHAN Virus jahat ini?

 

Untuk dunia yang sedang menghadapi penyakit kematian yang hebat. Virus Wu memotong korona hari ini.

 

Jadi ada pertanyaan tentang bagaimana melakukannya, dunia kita dan orang-orang di dunia ini Akankah bisa melewati virus berbahaya ini?

 

Jawaban atas pertanyaan ini adalah kebersihan. Perluas lingkaran ini ke seluruh penjuru dunia. Jadikan seluruh dunia bersih dan bebas dari segala kotoran.

 

 Dan pada saat yang sama membuat dunia menjadi bersih dan tak bernoda Lalu bersihkan Singkirkan semua kotoran dari hatimu sendiri, bersihkan hatimu, setiap orang di dunia. Ketika hati seluruh dunia telah dibersihkan dan menjadi najis Inilah cara mengatasi segala penyakit dan penyakit.

 

 Dan manfaatnya sangat luar biasa. Kemenangan setiap orang membawa kemenangan dan penderitaan di hati manusia. Dalam kehidupan masyarakat Yang merupakan masalah eksternal dan internal seluruh dunia Dan di luar di dalam hati kita Hati kita sendiri

 

Dan menuju kebahagiaan sejati di dunia Nirwana Tentang Sang Buddha

 

* Dari fase Phayap Panyatharo, tetaplah dengan permintaan untuk memasuki Nirwana kehidupan ini.

30 Januari 2020 pukul 00:26

∞∞∞∞∞

8. Loa –

 

ໄວຣັດ Wuhan, ໂລກຈະຜ່ານໄວຣັດທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້ໄດ້ແນວໃດ?

ໂລກຈະຜ່ານໄວຣັດ WUHAN ໄດ້ແນວໃດ?

 

ຕໍ່ໂລກທີ່ ກຳ ລັງປະເຊີນກັບພະຍາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແຫ່ງຄວາມຕາຍ. ໄວຣັດ Wu ໄດ້ຕັດຄໍໃນມື້ນີ້.

 

ສະນັ້ນມັນມີ ຄຳ ຖາມວ່າຈະເຮັດແນວໃດ, ໂລກຂອງພວກເຮົາແລະຄົນໃນໂລກນີ້ ທ່ານຈະສາມາດຜ່ານໄວຣັດອັນຕະລາຍນີ້ບໍ?

 

ຄຳ ຕອບ ສຳ ລັບ ຄຳ ຖາມນີ້ແມ່ນຄວາມສະອາດ. ຂະຫຍາຍວົງກົມນີ້ໄປທົ່ວທຸກມຸມໂລກ. ເຮັດໃຫ້ໂລກທັງໂລກສະອາດແລະປາດສະຈາກສິ່ງສົກກະປົກທັງ ໝົດ.

 

 ແລະໃນເວລາດຽວກັນເຮັດໃຫ້ໂລກສະອາດແລະປາດສະຈາກຄວາມສົກກະປົກນີ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນເຮັດຄວາມສະອາດ ລົບລ້າງຄວາມສົກກະປົກທັງ ໝົດ ອອກຈາກຫົວໃຈຂອງເຈົ້າເອງ, ຊຳ ລະລ້າງຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ, ແລະແຕ່ລະຄົນໃນໂລກ. ເມື່ອຫົວໃຈຂອງທົ່ວໂລກໄດ້ຖືກ ທຳ ຄວາມສະອາດແລະບໍ່ສະອາດ ນີ້ແມ່ນວິທີການທີ່ຈະເອົາຊະນະພະຍາດແລະພະຍາດຕ່າງໆ.

 

 ແລະຜົນປະໂຫຍດແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່ແທ້ໆ. ໄຊຊະນະຂອງແຕ່ລະຄົນ ນຳ ເອົາໄຊຊະນະແລະຄວາມທຸກໃນໃຈຂອງມະນຸດ. ໃນຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ເຊິ່ງແມ່ນບັນຫາພາຍນອກແລະພາຍໃນຂອງທົ່ວໂລກ ແລະພາຍໃນພາຍໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາເອງ

 

ແລະ ນຳ ໄປສູ່ຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງໃນໂລກ Nirvana ຂອງພຣະພຸທທະເຈົ້າ

 

* ຈາກໄລຍະ Phayap Panyatharo, ຢູ່ກັບການຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຂົ້າສູ່ Nirvana ຂອງຊີວິດນີ້.

ວັນທີ 30 ມັງກອນ 2020 ເວລາ 00:26

∞∞∞∞∞

9. Srilanga-

 

වුහාන් වෛරසය මෙම භයානක වෛරසය හරහා යන්නේ කෙසේද?

WUHAN වෛරසය හරහා ලෝකය ගමන් කරන්නේ කෙසේද? මෙම නපුරු වෛරසය?

 

මරණයේ මහා රෝගයට මුහුණ දෙන ලෝකයට. වු වෛරසය අද කොරෝනය කපා දැමීය.

 

එබැවින් එය කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබේ, අපේ ලෝකය සහ මේ ලෝකයේ ජනතාව මෙම භයානක වෛරසය හරහා යාමට හැකි වේද?

 

මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුර පිරිසිදුකමයි.මෙම කවය ලෝකයේ සෑම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම පුළුල් කරන්න. මුළු ලෝකයම පිරිසිදු හා සියලු අපිරිසිදුකම් වලින් තොර කරන්න.

 

 ඒ සමගම ලෝකය පිරිසිදුව හා මෙම අපිරිසිදුකමෙන් තොරය ඉන්පසු පිරිසිදු කරන්න ඔබේම හදවතින් සියලු අපිරිසිදුකම් ඉවත් කරන්න, ඔබේ හදවත් පිරිසිදු කරන්න, ලෝකයේ සෑම පුද්ගලයෙකුම. මුළු ලෝකයේම හදවත් පිරිසිදු කර අපවිත්‍ර වූ විට සියලුම රෝග හා රෝග ජය ගැනීමේ මාර්ගය මෙයයි.

 

 තවද ප්‍රතිලාභ අති විශාලය. එක් එක් පුද්ගලයාගේ ජයග්‍රහණය මිනිස් හදවතේ ජයග්‍රහණය හා දුක් වේදනා ගෙන එයි. මිනිසුන්ගේ ජීවිත තුළ මුළු ලෝකයේම බාහිර හා අභ්‍යන්තර කාරණය එයයි අපේ හදවත් තුළ පිටත අපේම හදවත්

 

නිර්වාණ ලෝකයේ සැබෑ සතුටට මඟ පෙන්වන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ

 

* Phayap Panyatharo අවධියේ සිට, මෙම ජීවිතයේ නිර්වාණයට ඇතුළු වන ලෙස කරන ඉල්ලීමක් සමඟ රැඳී සිටින්න.

30 ජනවාරි 2020 at 00:26

∞∞∞∞∞

10.Vietnam-

 

Virus Vũ Hán, thế giới sẽ vượt qua loại virus khủng khiếp này như thế nào?

THẾ GIỚI SẼ TRÊN WUHAN virus này như thế nào?

 

Đối với thế giới đang phải đối mặt với căn bệnh lớn của cái chết. Ngày nay, virus Wu đã cắt đứt vành nhật hoa.

 

Vì vậy, có một câu hỏi là làm thế nào để làm điều đó, thế giới của chúng ta và mọi người trên thế giới này Liệu có thể vượt qua được loại virus nguy hiểm này?

 

Câu trả lời cho câu hỏi này là sự sạch sẽ. Hãy mở rộng vòng kết nối này đến mọi nơi trên thế giới. Làm cho cả thế giới sạch sẽ và không còn rác rưởi.

 

 Và đồng thời làm cho thế giới sạch sẽ và không có rác rưởi này Sau đó làm sạch Loại bỏ tất cả rác rưởi khỏi trái tim của chính bạn, làm sạch trái tim của bạn, mỗi người và mọi người trên thế giới. Khi trái tim của cả thế giới đã được thanh tẩy và ô uế Đây là cách khắc phục mọi bệnh tật.

 

 Và những lợi ích là vô cùng tuyệt vời. Chiến thắng của mỗi người mang lại chiến thắng và đau khổ trong lòng con người. Trong cuộc sống của mọi người Đó là vấn đề bên ngoài và bên trong của toàn thế giới Và bên ngoài trái tim của chúng ta Trái tim của chính chúng ta

 

Và dẫn đến hạnh phúc thực sự trong thế giới Niết bàn Của Đức Phật

 

* Từ giai đoạn Phayap Panyatharo, hãy ở lại với yêu cầu nhập Niết bàn của kiếp này.

Ngày 30 tháng 1 năm 2020 lúc 00:26

∞∞∞∞∞

11. Cambodia-

 

វីរុសវូហានតើពិភពលោកនឹងឆ្លងវីរុសដ៏គួរឱ្យខ្លាចនេះយ៉ាងដូចម្តេច?

តើពិភពលោកនឹងឆ្លងវីរុស WUHAN យ៉ាងដូចម្តេច?

 

ទៅកាន់ពិភពលោកដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងជំងឺដ៏អស្ចារ្យនៃការស្លាប់។ វីរុសអ៊ូបានកាត់ផ្កាកូរ៉ូឡាសព្វថ្ងៃនេះ។

 

ដូច្នេះមានសំណួរអំពីរបៀបធ្វើវាពិភពលោករបស់យើងនិងប្រជាជននៃពិភពលោកនេះ តើនឹងអាចឆ្លងវីរុសដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះបានទេ?

 

ចម្លើយចំពោះសំណួរនេះគឺភាពស្អាតស្អំពង្រីករង្វង់នេះទៅគ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោក។ ធ្វើឱ្យពិភពលោកទាំងមូលស្អាតនិងគ្មានភាពកខ្វក់។

 

 ហើយក្នុងពេលតែមួយធ្វើអោយពិភពលោកស្អាតនិងគ្មានភាពកខ្វក់នេះ បន្ទាប់មកសម្អាត ដករាល់ភាពកខ្វក់ចេញពីបេះដូងរបស់អ្នកសំអាតចិត្តអ្នកនិងមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងពិភពលោក។ នៅពេលដួងចិត្តនៃពិភពលោកទាំងមូលត្រូវបានសម្អាតនិងមិនស្អាត នេះគឺជាវិធីដើម្បីជំនះជំងឺនិងជំងឺទាំងអស់។

 

 ហើយគុណប្រយោជន៍ពិតជាអស្ចារ្យណាស់។ ជ័យជំនះរបស់មនុស្សម្នាក់ៗនាំមកនូវជ័យជំនះនិងទុក្ខវេទនានៅក្នុងចិត្តមនុស្ស។ នៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្ស ដែលជាបញ្ហាខាងក្រៅនិងផ្ទៃក្នុងរបស់ពិភពលោកទាំងមូល និងនៅខាងក្នុងដួងចិត្តរបស់យើង ដួងចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់

 

ហើយនាំឱ្យមានសុភមង្គលពិតនៅក្នុងពិភពនិព្វាន របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ

 

* ចាប់ពីផៃផាតផានីតាថារ៉ូស្នាក់នៅជាមួយការស្នើសុំចូលនិព្វាន

៣០ មករា ២០២០ នៅម៉ោង ០០ ៈ ២៦ ៈ

∞∞∞∞∞

12.Malaysia-

 

Virus Wuhan, bagaimana dunia akan melalui virus yang mengerikan ini?

BAGAIMANA DUNIA akan melalui virus WUHAN Virus jahat ini?

 

Ke dunia yang sedang menghadapi penyakit kematian yang besar. Virus Wu memotong korona hari ini.

 

Jadi ada persoalan bagaimana melakukannya, dunia kita dan orang-orang di dunia ini Adakah akan dapat melalui virus berbahaya ini?

 

Jawapan untuk soalan ini adalah kebersihan. Luaskan bulatan ini ke seluruh pelosok dunia. Jadikan seluruh dunia bersih dan bebas dari segala kekotoran.

 

 Dan pada masa yang sama menjadikan dunia bersih dan bebas dari kotoran ini Kemudian bersihkan Keluarkan semua kotoran dari hati anda sendiri, bersihkan hati anda, setiap orang di dunia ini. Apabila hati seluruh dunia telah dibersihkan dan tidak bersih Ini adalah kaedah untuk mengatasi semua penyakit dan penyakit.

 

 Dan faedahnya sangat besar. Kemenangan setiap orang membawa kemenangan dan penderitaan di hati manusia. Dalam kehidupan orang Yang merupakan masalah luaran dan dalaman seluruh dunia Dan di luar hati kita Hati kita sendiri

 

Dan menuju kebahagiaan sejati di dunia Nirvana Tuan Buddha

 

* Dari fasa Phayap Panyatharo, tetap dengan permintaan untuk memasuki Nirvana kehidupan ini.

30 Januari 2020 pada 00:26

∞∞∞∞∞

13.Japan

 

ウーハンウイルス、世界はこの恐ろしいウイルスをどのように通過するのでしょうか?

WORLDはWUHANウイルスをどのように通過しますかこの邪悪なウイルス?

 

大きな死の病に直面している世界へ。ウーウイルスは今日コロナを切りました。

 

それで、それをどのように行うか、私たちの世界とこの世界の人々の問題がありますこの危険なウイルスを乗り越えることができるでしょうか?

 

この質問への答えは清潔さです。この円を世界の隅々まで広げてください。全世界を清潔にし、すべての汚物から解放します。

 

 そして同時に、世界をきれいにし、この汚物から解放します次にきれいにするあなた自身の心からすべての汚物を取り除き、あなたの心、世界中のすべての人を浄化してください。全世界の心が清められ、汚れた時これは、すべての病気と病気を克服する方法です。

 

 そして、そのメリットは非常に大きいです。一人一人の勝利は、人間の心に勝利と苦しみをもたらします。人々の生活の中でこれは全世界の外的および内的問題ですそして私たちの心の中の外私たち自身の心

 

そしてニルヴァーナの世界に真の幸福をもたらす主仏の

 

* Phayap Panyatharoフェーズから、この人生のニルヴァーナに入るためのリクエストにとどまります。

2020年1月30日00:26

∞∞∞∞∞

 
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.