ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน

 

 

 

 

ความสะอาด

Cleanliness

 

 

 

1. Thai-2. English-3. China-4. Hindi-5. Russia-6. Arab-7. Indonesia-8. Loa –9. Srilanga-10.Vietnam-11. Cambodia-12.Malaysia-13.Japan

∞∞∞∞∞

1. Thai-

2. English-

3. China-

4. Hindi-

5. Russia-

6. Arab-

7. Indonesia-

8. Loa –

9. Srilanga-

10.Vietnam-

11. Cambodia-

12.Malaysia-

13.Japan 

∞∞∞∞∞

1. Thai-

 

ความสะอาด

1.

หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของความสะอาด ทรงกล่าวถึงธรรมชาติของโลก ของสรรพสิ่งว่า เดินไปสู่ความสกปรกทั้งสิ้น สำหรับมนุษย์คนเราปุถุชนคนธรรมดานั้น ย่อมมีพฤติกรรมธรรมดา ๆ ปกติ ๆ ที่ทำไปแล้วพาไปลงไปสู่ความสกปรกเป็นเป้าหมาย ไปเองโดยวิสัยปุถุชนคนธรรมดาเสมอไป และนั้นแหละนำมาซึ่งความทุกข์สู่โลกนี้ สู่มนุษย์ และแม้สรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาล อย่างที่ไม่มีวันจบวันสิ้น กลายเป็นวัฏจักรหมุนวนมาอย่างนี้นับอนันตกาล

พระพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงทั้งหลายเหล่านี้ จากการตรัสรู้ คือการรู้แจ้งขึ้นมาถึงความจริงของชีวิตของโลก ของจักรวาลทั้งหลายทั้งปวง และ เรื่องความสะอาด และเรื่องเหตุของความทุกข์ ภัย อันตรายทั้งหลายของโลก มนุษย์ ทั้งโลกและจักรวาลว่ามาจากความสกปรกนั่นเอง

2.

ทรงนิยามความสกปรกออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนภายนอก และส่วนภายใน ส่วนภายนอกคือส่วนที่ตาเราเห็นและสัมผัสด้วยกาย เห็นได้ง่าย เช่นขณะนี้เอง ที่โลกทั้งโลกได้เห็นความสกปรกแผ่ครอบคลุมโลกทั้งโลกและเริ่มตกใจกับมัน ในขณะที่ความสกปรกภายในนั้น ยากที่คนทั่วไปจะคิด จะมองเห็น เพราะเป็นส่วนที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในจิตใจของคนเราทั้งหลายทั้งปวง และคนทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้คิดว่า นี้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายยิ่งใหญ่ของชีวิต ที่มีความหมายของความสะอาดสะอ้านที่นำไปสู่โลกแห่งความสะอาดที่มีแต่ความสะอาดล้วน ๆ ที่เปรียบเทียบกับโลกมนุษย์เรานี้ไม่ได้ หรือเป็นแบบคนละโลก คนละสภาวะไปเลย และนั่นแหละความรู้ที่มีคุณค่าอย่างสุดประมาณ ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงสอนมนุษย์ทั้งหลายมาเท่าทุกวันนี้

3.

และซึ่งบัดนี้เราก็กำลังเห็นกันทั่วโลกแล้วว่า สาเหตุของโรคไวรัส โควิด-19 นั้นมาจากอะไรตรงคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว โลกทั้งโลก ประเทศทั้งประเทศทั่วโลก รวมทั้งมนุษยโลกทั้งปวง จึงจำต้องพากันลงทุนขนานใหญ่ ในการทำความสะอาดโลก ทำความสะอาดสถานที่ สำนักงาน ในประเทศแต่ละประเทศไปเลย ทำความสะอาดร่างกายตนเอง บ้านช่องที่พักอาศัยของตน สังคมของตน มีการตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับความสะอาดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อเอาความสกปรกออกไปให้หมดสิ้นให้จงได้ และคนทุกคน คนทุกฝ่ายทุกประเทศ ทุกคน ได้เห็นสัจธรรมเกี่ยวกับความสะอาด และสัจธรรมเกี่ยวกับความสกปรก มั่นใจได้ว่าเมื่อทำลายความสกปรกไป ทำบ้านเมืองเราสะอาดทั่วไปหมดได้แล้ว ไวรัสโควิด -19 ย่อมสูญสลายหายไปจากโลกเราแน่ นั่นเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ และโลกย่อมหวังได้ว่าวันหนึ่งในไม่ไกลนี้ ไวรัสโควิด-19 ก็จะพ่ายแพ้แก่เราโดยที่เราทั้งโลกร่วมใจกันจริงในการไล่ความสกปรกไปทั้งสิ้นได้แล้ว เหลืออยู่แต่ความสะอาดเป็นโลกแห่งความสะอาดขึ้นมาใหม่ นั้นเอง

4.

อย่างไรก็ตามที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความสะอาดจากภายนอก ที่เห็นด้วยตาและสัมผัสได้ด้วยกาย พระพุทธเจ้าบรมศาสดา ทรงสอนสิ่งที่เป็นความสะอาดภายในอันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าความสะอาดภายนอก เพราะเมื่อเราทำความสะอาดภาคภายใน ไล่ความสกปรกภายในออกไปได้หมดเกลี้ยงแล้ว นั้นแหละเราได้ชีวิตใหม่ ที่เป็นชีวิตเสรีภาพ ที่เกลี้ยงเกลาสะอาดปราศจากความทุกข์โศรกโรคภัยใดใด เป็นชีวิตใหม่ที่มีความสุขล้ำเลิศ อย่างอมตะ ไม่ตายอีกต่อไป แต่เราจะต้องเข้าใจเรื่องความสกปรกจากภายในนี้ให้ชัดเจน เข้าใจกันได้จริง ๆว่าเหตุของความสกปรกในภายในของคนเรานั้นเกิดจากอะไร ทรงสอน ทรงสั่งไว้ว่ามีเหตุมาจากตัณหา 3 ประการ จากกิเลสตัณหาต่าง ๆ นั้นแหละนำความสกปรกมาสู่ภาคภายในภาคจิตใจของชีวิตนี้

5.

ที่สำคัญที่สุด ที่พิศูจน์สัจธรรมพุทธอยู่ขณะนี้ก็คือ เรื่องตัณหา ความหยาก ความร่านในกามารมณ์ ความใคร่ความหวังประการต่าง ๆ ไม่รู้จบสิ้น โดยเฉพาะความอยากในกามกิเลส อันเป็นเรื่องความใคร่ ความรักความหลงในรูป ในรส ในกลิ่น ในเสียง ในสัมผัส นั้นเอง มีมากขึ้นเหลือเกินในโลกยุคนี้ นั้นแหละนำไปสู่ความสกปรกล้นหลามในสังคมยุคนี้ และนั่นแหละเหตุนำมาซึ่งโควิด-19 นี้ที่ได้เห็นเรื่องกามกิเลสของมนุษย์ทั้งหลายทั้งโลก เผยแพร่ออกไปหลายรูปแบบ อย่างไม่เข้าใจในภัยอันตรายของมันมาก่อน ตราบที่ได้เกิดเชื้อไวรัสร้ายนี้ขึ้น สังคมใดที่ไม่มีความระมัดระวังในเรื่องกามตัณหา ปล่อยให้เกิดระบบแห่งกามกิเลสความหยากแพร่หลายออกไปเรื่อย ๆ โดยไม่รู้ภัยโทษของมันเลย นั้นแหละนำมาสู่ความสกปรกที่ท่วมสังคมตามมาอย่างลึกซึ้งภายในที่สายตามองไม่เห็น และนั้นแหละนำมาซึ่งไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ และนำมาซึ่งความสกปรกของดวงใจคนทั้งหลาย ทำให้เกิดเหตุที่ไม่อาจจะชำระจิตของตนให้สะอาดสะอ้านได้

6.

และนั้นแหละนำไปสู่วงจรแห่งความทุกข์ที่ไม่รู้จบรู้สิ้น ตรงข้ามพุทธองค์ทรงสอนให้คนทั้งหลายทำความสะอาดภาคภายในให้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเถิด แล้วรางวัลอันสูงสุดของชีวิตนั้นก็คือการได้พบกับโลกใหม่ที่แสนสะอาดสะอ้าน โลกที่สะอาด สว่าง สงบ และโลกที่ไมีมีวงจรแห่งความทุกข์เกิดกลับมาอีกเลย เพราะได้ทำลายเหตุแห่งทุกข์ไปหมดสิ้นแล้วคือความสกปรกทั้งหลายถูกกวาดล้างทำลายลงไปนั้นเอง กลายเป็น เป็นโลกแห่งเสรีชนอันอมตะ อันหนึ่งอันเดียวกับที่ทรงตรัสว่าโลกนิพพานนั้นเอง ที่มีคำบอกคำสสอนให้โลกรู้แต่เพียงในศาสนาพุทธเท่านั้นศาสนาอื่น ๆ ไม่มี พยายามเข้าเถิด ทำความสะอาดให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วนคือส่วนภายนอก และส่วนภายใน ได้ครบแล้วก็จะได้พบกับสิ่งที่เรียกว่า ชีวิตใหม่ อันอมตะ ชีวิตแห่งเสรีภาพ ที่สะอาดสะอ้านบริสุทธิอย่างแท้จริง อันเดียวกับ โลกนิพพาน โลกเดียวกันกับโลกพระพุทธเจ้า โลกพระอรหันต์ทั้งหลาย ที่ท่านทั้งหลายได้ไปพบพระพุทธเจ้าแล้วโลกนิพพานก็จะบังเกิดมาสำหรับคนทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาในโลกนี้

∞∞∞∞∞

2. English-

 

Cleanliness

1.

The Buddha's doctrine is about cleanliness. He spoke of the nature of the world. Of things Walking to all filthy For human beings, ordinary people Inevitably, there are normal behaviors that have been done and taken down to the filth as their goal. To go by the nature of the ordinary people always And that brings suffering to this world, to mankind, and even to all things in the universe. Like never ending Became a cycle, spinning like this for eternity

The Lord Buddha knew all these truths. From enlightenment Is to enlighten the truth of the life of the world. Of all universes and cleanliness And the cause of suffering and dangers of the human world, the whole world and the universe that comes from the filth.

2.

He defined dirt into two parts: the outer part and the inner part, the outer part is the part that our eyes can easily see and touch with our body. That the whole world saw the filth spread over the whole world and began to panic. While the dirty inside It is difficult for the average person to think to see, because it is a constant occurrence in the minds of all of us. And not all people think This is the greatest danger of life. With the meaning of cleanliness leading to a world of cleanliness, with only pure cleanliness comparable to this human world Or in a different world Different conditions And that is the knowledge that is most valuable. That the Lord Buddha has discovered and taught all human beings as far as today

3.

And which we are now seeing all over the world that The cause of COVID-19 virus comes from the teachings of the Lord Buddha ever since. The world, the country, the country of the world. Including the human world Therefore need to bring together large investments In cleaning the world Clean up office locations in each country Self cleaning Their homes and their communities have strict rules on cleanliness. To remove all filthiness, get it, and everyone, everyone, every person, every country, and everyone has seen the truth of cleanliness. And the truth about filth Rest assured that when destroying the dirt To clean our country, the COVID-19 virus will surely disappear from our world. That is scientifically rational. And the world can hope that one day in the near future COVID-19 Will be defeated by us, where we the whole world can actually join in in chasing all the filth Remaining, but cleanliness is a new world of cleanliness.

4.

However, this is just outside cleanliness. That can be seen with the eyes and touched with the body Lord Buddha He teaches what is internal cleanliness is more important than external cleanliness. Because when we clean up the internal sector Chasing all the dirt inside out completely. That's it, we get a new life. That is life freedom That is clean and clean, free from suffering and disease It is a new life that is blessed and immortal, not dead anymore But we must clearly understand this filth from within. Understandable What is the cause of the internal filth of a person? He taught, He ordered that there are three causes of lust, from various passions, which brings the filth to the inner part of the mind of this life.

5.

Most important The fact that the Buddha's truth is right now is lust, difficulty, and sexual desire. Desires and hopes are endless, especially the desire for passion. Which is about lust Love, lost in the form, in the smell, in the smell, in the sound of the touch, there is much more to this in this modern world. That is why it leads to the overwhelming filth in society today. And that is what brings about COVID-19. This has seen the passion of all human beings in the world. Released in many formats Did not understand the dangers of it before As long as this terrible virus has occurred Any society that is not careful about lust Let go of the system of passion, desire and poverty spread over and over without knowing the dangers of it. That is why it leads to the filth that floods the society, followed deeply within the invisible eye. And that is what brings the COVID-19 virus now and the filth of the hearts. Causing an accident that could not cleanse one's mind

6.

And that leads to a never-ending cycle of suffering On the contrary, the Buddha teaches people to purify the inner parts completely. And the greatest reward of life is meeting a new, clean world, a clean, peaceful world, and a world without a cycle of suffering ever again. For having completely destroyed all the causes of suffering, that all the filthiness was swept away, becoming a world of immortal free people. The one with whom He said that the Nirvana world itself There is a word that teaches the world to know, but only in Buddhism. Other religions do not try to enter. After cleaning the 2 parts, external and internal completely, you will find what is called immortal new life, the life of freedom. That is truly clean and pure, the same as the Nirvana world, the same world as the Buddha world. All Arhat world As you have met the Lord Buddha, the world of Nirvana will be born for all people, races, religions in this world

∞∞∞∞∞

3. China-

 

清潔度

1。

佛陀的教義是關於清潔。他談到了世界的本質。東西的步行到所有人對於人類,普通百姓不可避免地,已經發生了正常的行為,並將其歸結為目標。永遠以老百姓的天性去這給整個世界,人類乃至宇宙萬物帶來了痛苦。就像永無止境成為一個週期,像這樣永恆旋轉

佛陀知道所有這些真理。從蒙運動是為了迪世界生活的真相。在所有宇宙和清潔中以及來自穢的人類世界,整個世界和宇宙的痛苦和危險的根源。

2。

他將垢分為兩部分:外部和部,外部是我們的眼睛可以輕易看到並接觸到人體的部分。整個世界看到了穢遍布整個世界,並開始對此感到恐慌。雖然裡面很髒普通人很難想像,因為這是我們所有人心目中不斷發生的事情。並非所有人都認為這是生命的最大危險。清潔的含義導致了一個清潔的世界,只有純潔的清潔度可與人類世界媲美或在另一個世界不同條件這就是最有價的知識。直到今天,佛陀已經發現並教導了所有人類

3。

我們現在在全世界看到的是從那時起,COVID-19病毒的起源就來自佛陀的教。:世界,國家,世界國家。包括人類世界因此需要大筆投資在清潔世界清理每個國家/地區的辦公地點自清潔他們的房屋和社區對清潔有嚴格的規定。要消除所有的穢,請所有人,每個人,每個人,每個國家和每個人都看到清潔的真相。關於穢的真相放心,銷毀垢時為了清潔我們的國家,COVID-19病毒肯定會從我們的世界中消失。這在科學上是合理的。世界可以希望在不久的將來有一天新型冠狀病毒肺炎(COVID-19):新冠肺炎(COVID-19):COVID-19將被我們擊敗,我們可以在全世界範圍真正參與追逐所有穢仍然存在,但清潔是清潔的新世界。

4。

但是,這只是外面的清潔度。可以通過眼睛看到並與身體接觸佛陀他教導什麼是部清潔比外部清潔更重要。因為當我們清理部部門時完全將裡面的灰塵全部追逐出去。就是這樣,我們有了新的生活。那就是生活的自由那是乾淨的,沒有痛苦和疾病這是一種有福的,不朽的新生活,不再是死亡。但是我們必須從部清楚地了解這種穢。可以理解的一個人在骯髒的原因是什麼?他教導,他下令從三種不同的激情中生三種慾望,這將骯髒帶入了今生的心。

5,

最重要的佛陀的真理現在是性慾,困難和沮喪的事實。渴望和希望是無限的,尤其是對激情的渴望。關於慾望在形式,氣味,氣味,觸覺中失去的愛,在這個現代世界中還有很多。這就是為什麼它導致當今社會的壓倒性穢。這就是COVID-19的原因。這見證了全世界所有人的激情。發布多種格式以前不了解它的危險只要發生這種可怕的病毒任何對色慾不小心的社會放開不斷散佈的激情,激情和困難的系統,而不知道它的危險。這就是為什麼它導致洪水氾濫的社會,在看不見的眼睛深處跟隨的原因。這就是現在帶來COVID-19病毒和臟的原因。造成無法洗腦的事故

6。

這導致痛苦無休止的循環相反,佛陀教導人們徹底淨化部。人生最大的收穫就是遇到一個新的,乾淨的世界,一個乾淨,和平的世界以及一個沒有苦難循環的世界。由於完全摧毀了所有苦難的根源,所有的穢都被掃除了,成為了不朽的自由人的世界。他與他涅磐世界本身的那個人有一個詞可以讓世界知道,但只能在佛教中知道,其他宗教則不嘗試進入。徹底清洗了部和外部的兩個部分後,您將發現所謂的不朽新生活,自由生活。那是真正的純淨,與涅rv世界一樣,與佛陀世界一樣。羅漢世界當您來見佛陀時,涅rv世界將為這個世界上所有種族和宗教的所有人而生。

∞∞∞∞∞

4. Hindi-

 

स्वच्छता

1

बुद्ध का सिद्धांत स्वच्छता के बारे में है। उन्होंने दुनिया के स्वभाव की बात की। की चीज़ों का सभी गंदी के लिए चलना इंसानों के लिए, आम लोगों के लिए अनिवार्य रूप से, सामान्य व्यवहार हैं जो किए गए हैं और उनके लक्ष्य के रूप में गंदगी तक ले गए हैं। हमेशा सामान्य लोगों के स्वभाव से जाना और जो इस दुनिया में, मानव जाति के लिए और यहां तक ​​कि ब्रह्मांड में सभी चीजों के लिए दुख लाता है। जैसे कभी न खत्म होने वाला एक चक्र बन गया, अनंत काल के लिए इस तरह कताई

भगवान बुद्ध इन सभी सत्य को जानते थे। आत्मज्ञान से दुनिया के जीवन की सच्चाई को समझने के लिए है। सभी ब्रह्मांडों और स्वच्छता की और मानव जगत, समस्त संसार और ब्रह्मांड के दुख और खतरों का कारण जो गन्दगी से आता है।

2

उन्होंने गंदगी को दो भागों में परिभाषित किया: बाहरी भाग और आंतरिक भाग, बाहरी भाग वह भाग है जिसे हमारी आंखें आसानी से देख सकती हैं और हमारे शरीर से स्पर्श कर सकती हैं। कि पूरी दुनिया ने पूरी दुनिया में फैली गंदगी को देखा और उससे घबराने लगी। जबकि अंदर गंदा औसत व्यक्ति को देखने के लिए सोचना मुश्किल है, क्योंकि यह हम सभी के दिमाग में एक निरंतर घटना है। और सभी लोग नहीं सोचते यह जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। स्वच्छता के अर्थ के साथ स्वच्छता की दुनिया के लिए अग्रणी, इस मानव दुनिया के लिए तुलनीय केवल शुद्ध सफाई के साथ या एक अलग दुनिया में विभिन्न परिस्थितियों और यही वह ज्ञान है जो सबसे मूल्यवान है। कि भगवान बुद्ध ने आज तक के सभी मनुष्यों की खोज और शिक्षा दी है

3

और जिसे हम अब पूरी दुनिया में देख रहे हैं सीओवीआईडी ​​-19 वायरस का कारण तब से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से आता है। दुनिया, देश, दुनिया का देश। जिसमें मानव जगत भी शामिल है इसलिए बड़े निवेश को एक साथ लाने की जरूरत है दुनिया की सफाई में प्रत्येक देश में कार्यालय स्थानों को साफ करें स्वयं सफाई उनके घरों और उनके समुदायों में स्वच्छता के कड़े नियम हैं। सभी गन्दगी को दूर करने के लिए, इसे प्राप्त करें, और हर कोई, हर व्यक्ति, हर व्यक्ति, हर देश और हर कोई स्वच्छता की सच्चाई को देखे। और गन्दगी का सच निश्चिंत रहें कि गंदगी को नष्ट करते समय हमारे देश को साफ करने के लिए, COVID-19 वायरस निश्चित रूप से हमारी दुनिया से गायब हो जाएगा। यह वैज्ञानिक रूप से तर्कसंगत है। और दुनिया आशा कर सकती है कि निकट भविष्य में एक दिन COVID-19 हमारे द्वारा पराजित किया जाएगा, जहां हम पूरी दुनिया वास्तव में सभी गंदगी का पीछा करने में शामिल हो सकते हैं शेष है, लेकिन स्वच्छता स्वच्छता की एक नई दुनिया है।

4

हालांकि, यह सिर्फ सफाई के बाहर है। जिसे आंखों से देखा जा सकता है और शरीर से छुआ जा सकता है भगवान बुद्ध वह सिखाता है कि आंतरिक स्वच्छता बाहरी सफाई से अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम आंतरिक क्षेत्र की सफाई करते हैं पूरी तरह से अंदर गंदगी का पीछा करते हुए। यही है, हमें एक नया जीवन मिलता है। यही जीवन स्वतंत्रता है जो साफ और स्वच्छ है, दुख और बीमारी से मुक्त है यह एक नया जीवन है जो धन्य है और अमर है, अब मरा नहीं है। लेकिन हमें इस गंदगी को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। बोधगम्य किसी व्यक्ति की आंतरिक गंदगी का कारण क्या है? उसने सिखाया, उसने आदेश दिया कि वासना के तीन कारण हैं, विभिन्न जुनून से, जो इस जीवन के दिमाग के अंदरूनी हिस्से में गंदगी लाता है।

5

सबसे महत्वपूर्ण यह तथ्य कि बुद्ध का सत्य अब कामुक है, कठिन है, और सेक्स में निराशाजनक है। इच्छाएं और आशाएं अनंत हैं, विशेष रूप से जुनून की इच्छा। जो वासना के बारे में है प्यार, रूप में, गंध में, गंध में, स्पर्श की ध्वनि में, इस आधुनिक दुनिया में इसके अलावा बहुत कुछ है। यही कारण है कि यह आज समाज में भारी गंदगी की ओर जाता है। और यही बात COVID-19 के बारे में बताती है। इसने पूरे विश्व में सभी मनुष्यों के जुनून को देखा है। कई स्वरूपों में जारी इसके खतरों को पहले नहीं समझा जब तक यह भयानक वायरस हुआ है कोई भी समाज जो वासना के प्रति सावधान नहीं है जोश, जुनून और कठिनाइयों के सिस्टम को जाने और उसके खतरों को जाने बिना पर और अधिक फैलने दें। यही कारण है कि यह उस गंदगी की ओर जाता है जो समाज में बाढ़ लाती है, अदृश्य आंख के भीतर गहराई से पीछा करती है। और यही अब COVID-19 वायरस और दिलों की गंदगी लाता है। जिससे एक हादसा हो गया जो किसी के दिमाग को साफ नहीं कर सका

6

और वह दुख का कभी न खत्म होने वाला चक्र होता है इसके विपरीत, बुद्ध लोगों को आंतरिक भागों को पूरी तरह से शुद्ध करना सिखाते हैं। और जीवन का सबसे बड़ा इनाम एक नया, स्वच्छ दुनिया, एक स्वच्छ, शांतिपूर्ण दुनिया और एक दुनिया है जो बिना किसी कष्ट के एक बार फिर से मिल रहा है। दुख के सभी कारणों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, कि सारी गंदगी दूर हो गई, अमर मुक्त लोगों की दुनिया बन गई। वह जिसके साथ उन्होंने कहा कि निर्वाण दुनिया ही है एक शब्द है जो दुनिया को जानने के लिए सिखाता है, लेकिन केवल बौद्ध धर्म में। अन्य धर्मों में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की जाती है। 2 भागों, बाहरी और आंतरिक को पूरी तरह से साफ करने के बाद, आप पाएंगे कि जिसे अमर नया जीवन, स्वतंत्रता का जीवन कहा जाता है। यह वास्तव में स्वच्छ और शुद्ध है, निर्वाण दुनिया के समान, बुद्ध दुनिया के समान। समस्त अरहत जगत जैसा कि आप भगवान बुद्ध से मिलने आए हैं, निर्वाण की दुनिया इस दुनिया में सभी जातियों और धर्मों के सभी लोगों के लिए पैदा होगी।

∞∞∞∞∞

5. Russia-

 

Чистота

1.

Учение Будды о чистоте. Он говорил о природе мира. Вещей Прогулка ко всему грязному Для людей, обычных людей Неизбежно, есть нормальное поведение, которое было сделано и сведено к минимуму как их цель. Всегда идти по натуре обычных людей И это приносит страдания этому миру, человечеству и даже всему во вселенной. Как нескончаемый конец Стал круговоротом, так вращаясь вечно

Господь Будда знал все эти истины. От просветления Это просветить правду о жизни мира. Всех вселенных и чистоты И причина страданий и опасностей человеческого мира, всего мира и вселенной, которая исходит от скверны.

2.

Он разделил грязь на две части: внешнюю часть и внутреннюю часть, внешняя часть - это часть, которую наши глаза могут легко увидеть и коснуться нашим телом. Что весь мир увидел, как грязь распространилась по всему миру, и начал паниковать из-за этого. Пока грязно внутри Обычному человеку трудно думать и видеть, потому что это постоянное явление в умах всех нас. И не все думают Это величайшая опасность для жизни. Со смыслом чистоты, ведущей в мир чистоты, с только чистой чистотой, сравнимой с этим человеческим миром. Или в другом мире Разные условия И это самые ценные знания. Что Господь Будда открыл и учил всех людей вплоть до сегодняшнего дня.

3.

И что мы сейчас видим во всем мире, Причина вируса COVID-19 исходит из учений Будды с тех пор: мир, весь мир, страна, весь мир. Включая человеческий мир Поэтому необходимо объединить крупные вложения. В очистке мира Уберите офисы в каждой стране Самоочистка В их домах и их общинах действуют строгие правила чистоты. Чтобы удалить всю нечистоту, получить ее, и все, все, каждый человек, каждая страна и все увидели истину чистоты. И правда о грязи Будьте уверены, что при уничтожении грязи Чтобы очистить нашу страну, вирус COVID-19 обязательно исчезнет из нашего мира. Это рационально с научной точки зрения. И мир может надеяться, что однажды в ближайшем будущем COVID-19 Будем побеждены нами, где мы, весь мир, можем присоединиться к погоне за всей грязью Осталось, но чистота - это новый мир чистоты.

4.

Однако это только внешняя чистота. Это можно увидеть глазами и потрогать телом Лорд Будда Он учит тому, что внутренняя чистота важнее внешней чистоты. Потому что, когда мы очищаем внутренний сектор Полностью выгнал всю грязь наизнанку. Все, у нас новая жизнь. Это свобода жизни Это чисто и чисто, без страданий и болезней Это новая жизнь, блаженная и бессмертная, а не мертвая. Но надо ясно понимать эту грязь изнутри. Понятный В чем причина внутренней нечистоты человека? »Он учил, Он приказал, что есть три причины вожделения, от различных страстей, которые приносят скверну во внутреннюю часть разума этой жизни.

5.

Самое важное Тот факт, что истина Будды прямо сейчас - это вожделение, трудности и сексуальное желание. Желания и надежды безграничны, особенно страсть. Что о похоти Любовь, потерянная в форме, в запахе, в запахе, в звуке прикосновения, в этом мире гораздо больше Вот почему это приводит к огромной грязи в современном обществе. И вот что вызывает COVID-19. В этом проявляется страсть всех людей во всем мире. Выпущено во многих форматах Раньше не понимал опасности этого Пока появился этот ужасный вирус Любое общество, которое не заботится о похоти Отпустите систему страстей, желаний и бедности, распространяющуюся снова и снова, не осознавая ее опасности. Вот почему он ведет к грязи, наводняющей общество, за которой можно наблюдать глубоко невидимым глазом. И это то, что приносит сейчас вирус COVID-19 и грязь сердец. Причинение несчастного случая, который не мог очистить разум

6.

И это приводит к бесконечному циклу страданий Напротив, Будда учит людей полностью очищать внутренние части тела. И величайшая награда жизни - это встреча с новым, чистым миром, чистым, мирным миром и миром без цикла страданий когда-либо снова. За то, что полностью уничтожил все причины страдания, что вся грязь была сметена, превратившись в мир бессмертных свободных людей. Тот, с кем Он сказал, что сам мир Нирваны Есть слово, которое учит мир познанию, но только в буддизме, другие религии не пытаются войти. После полной очистки 2 частей, внешней и внутренней, вы обретете то, что называется бессмертной новой жизнью, жизнью свободы. Это действительно чисто и чисто, то же самое, что и мир Нирваны, тот же мир, что и мир Будды. Весь мир архатов Когда вы пришли на встречу с Владыкой Буддой, мир Нирваны родится для всех людей всех рас и религий в этом мире.

∞∞∞∞∞

6. Arab-

 

النظافة

1.

تدور عقيدة بوذا حول النظافة. تحدث عن طبيعة العالم. من الأشياء يمشي إلى كل قذرة للبشر ، الناس العاديين حتمًا ، هناك سلوكيات طبيعية تم القيام بها وتم التخلص منها كهدف لها. أن تسير حسب طبيعة الناس العاديين دائمًا وهذا يجلب المعاناة لهذا العالم ، للبشرية ، وحتى لكل الأشياء في الكون. لا تنتهي أبدا أصبحت دورة تدور هكذا إلى الأبد

عرف الرب بوذا كل هذه الحقائق. من التنوير هو تنوير حقيقة الحياة في العالم. من كل الأكوان والنظافة وسبب معاناة ومخاطر العالم البشري والعالم كله والكون الذي يأتي من القذارة.

2.

عرّف الأوساخ إلى جزأين: الجزء الخارجي والجزء الداخلي ، والجزء الخارجي هو الجزء الذي يمكن لأعيننا أن تراه بسهولة وتلمسه بجسمنا. أن العالم كله رأى القذارة منتشرة في العالم كله فابتدأ في ذعر منه. بينما القذرة من الداخل يصعب على الشخص العادي أن يفكر في رؤيته ، لأنه حدث دائم في أذهاننا جميعًا. وليس كل الناس يعتقدون هذا هو الخطر الأعظم للحياة. بمعنى أن تؤدي النظافة إلى عالم من النظافة ، مع نظافة خالصة فقط تضاهي هذا العالم البشري أو في عالم مختلف ظروف مختلفة وهذه هي المعرفة الأكثر قيمة. أن الرب بوذا قد اكتشف وعلم جميع البشر حتى اليوم

3.

والذي نراه الآن في جميع أنحاء العالم يأتي سبب فيروس COVID-19 من تعاليم الرب بوذا منذ ذلك الحين. بما في ذلك عالم الإنسان لذلك تحتاج إلى الجمع بين استثمارات كبيرة في تنظيف العالم تنظيف مواقع المكاتب في كل بلد التنظيف الذاتي منازلهم ومجتمعاتهم لها قواعد صارمة بشأن النظافة. لإزالة كل قذارة ، خذها ، والجميع ، الجميع ، كل شخص ، كل بلد ، كل شخص قد رأى حقيقة النظافة. والحقيقة عن القذارة كن مطمئنًا أنه عند تدمير الأوساخ لتنظيف بلادنا ، سيختفي فيروس COVID-19 بالتأكيد من عالمنا. هذا منطقي علميا. ويمكن للعالم أن يأمل في ذلك يومًا ما في المستقبل القريب كوفيد -19 سنهزم من قبلنا ، حيث يمكننا في الواقع أن نشارك في مطاردة كل الأوساخ باقية ، لكن النظافة عالم جديد من النظافة.

4.

ومع ذلك ، هذا خارج النظافة. يمكن رؤية ذلك بالعينين ولمسه بالجسم بوذا يعلّم أن ما هي النظافة الداخلية أهم من النظافة الخارجية. لأننا عندما ننظف القطاع الداخلي مطاردة كل الأوساخ من الداخل للخارج تمامًا. هذا كل شيء ، نحصل على حياة جديدة. هذه هي حرية الحياة هذا نظيف ونظيف وخال من المعاناة والمرض إنها حياة جديدة مباركة وخالدة ، وليست ميتة بعد الآن. لكن يجب أن نفهم بوضوح هذا القذارة من الداخل. مفهوم ما هو سبب القذارة الداخلية للإنسان؟ لقد علم ، وأمر بأن هناك ثلاثة أسباب للشهوة ، من الأهواء المختلفة ، والتي تنقل القذارة إلى الجزء الداخلي من عقل هذه الحياة.

5.

الأكثر أهمية حقيقة أن حقيقة بوذا موجودة الآن هي الشهوة والصعوبة والرغبة الجنسية. الرغبات والآمال لا حصر لها ، خاصة الرغبة في الشغف. وهو عن الشهوة الحب ، الضائع في الشكل ، في الرائحة ، في الرائحة ، في صوت اللمسة ، هناك الكثير لهذا في هذا العالم الحديث. لهذا السبب يؤدي إلى القذارة العارمة في المجتمع اليوم. وهذا ما يتسبب في الإصابة بـ COVID-19. لقد شهد هذا شغف جميع البشر في جميع أنحاء العالم. صدر في العديد من الأشكال لم أفهم مخاطر ذلك من قبل ما دام هذا الفيروس الرهيب قد حدث أي مجتمع لا يهتم بالشهوة تخلَّ عن نظام العاطفة والعاطفة والصعوبات المنتشرة مرارًا وتكرارًا دون معرفة مخاطر ذلك لهذا يؤدي إلى القذارة التي تغرق المجتمع ، وتتبعها بعمق في العين غير المرئية. وهذا ما يجلب فيروس COVID-19 الآن وقذارة القلوب. التسبب في حادث لا يطهر العقل

6.

وهذا يؤدي إلى حلقة لا تنتهي من المعاناة على العكس من ذلك ، يعلم بوذا الناس أن يطهروا الأجزاء الداخلية تمامًا. وأعظم مكافأة في الحياة هي لقاء عالم جديد نظيف وعالم نظيف ومسالم وعالم خالٍ من دائرة المعاناة مرة أخرى. لقد دمرنا كل أسباب المعاناة تمامًا ، حتى جرفت كل القذارة ، وأصبح عالمًا من الناس الأحرار الخالدين. الشخص الذي قال معه أن عالم النيرفانا نفسه هناك كلمة تعلم العالم أن يعرفها ، ولكن فقط في البوذية ، والديانات الأخرى لا تحاول الدخول. بعد تنظيف الجزئين ، الخارجي والداخلي بالكامل ، ستجد ما يسمى بالحياة الجديدة الخالدة ، حياة الحرية. هذا حقًا نظيف ونقي ، مثل عالم نيرفانا ، نفس عالم بوذا. كل العالم أرهات عندما أتيت لمقابلة الإله بوذا ، سيولد عالم نيرفانا لجميع الناس من جميع الأعراق والأديان في هذا العالم.

∞∞∞∞∞

7. Indonesia-

 

Kebersihan

1.

Doktrin Sang Buddha adalah tentang kebersihan. Dia berbicara tentang sifat dunia. Tentu Berjalan ke semua yang kotor Untuk manusia, orang biasa Tak pelak, ada tingkah laku normal yang telah dilakukan dan dibawa ke tempat najis sebagai tujuannya. Untuk selalu mengikuti sifat orang biasa Dan itu mendatangkan penderitaan bagi dunia ini, bagi umat manusia, dan bahkan bagi semua hal di alam semesta. Seperti tidak pernah berakhir Menjadi sebuah siklus, berputar seperti ini selama-lamanya

Sang Buddha mengetahui semua kebenaran ini. Dari pencerahan Adalah untuk mencerahkan kebenaran kehidupan dunia. Dari semua alam semesta dan kebersihan Dan penyebab penderitaan dan bahaya dunia manusia, seluruh dunia dan alam semesta yang berasal dari kotoran.

2.

Dia mendefinisikan kotoran menjadi dua bagian: bagian luar dan bagian dalam, bagian luar adalah bagian yang mudah dilihat dan disentuh oleh mata kita dengan tubuh kita. Bahwa seluruh dunia melihat kotoran menyebar ke seluruh dunia dan mulai panik karenanya. Sedangkan bagian dalamnya kotor Sulit bagi orang biasa untuk berpikir untuk melihat, karena ini adalah kejadian yang terus-menerus di benak kita semua. Dan tidak semua orang berpikir Ini adalah bahaya terbesar dalam hidup. Dengan arti kebersihan yang mengarah ke dunia kebersihan, dengan hanya kebersihan murni yang sebanding dengan dunia manusia ini Atau di dunia yang berbeda Kondisi berbeda Dan itulah pengetahuan yang paling berharga. Bahwa Sang Buddha telah menemukan dan mengajar semua manusia sejauh ini

3.

Dan yang sekarang kita lihat di seluruh dunia itu Penyebab virus COVID-19 berasal dari ajaran Sang Buddha sejak saat itu. Termasuk dunia manusia Oleh karena itu perlu mempertemukan investasi yang besar Membersihkan dunia Bersihkan lokasi kantor di setiap negara Membersihkan diri Rumah dan komunitas mereka memiliki aturan ketat tentang kebersihan. Untuk menghilangkan semua kekotoran, tangkap, dan setiap orang, setiap orang, setiap orang, setiap negara, dan setiap orang telah melihat kebenaran tentang kebersihan. Dan kebenaran tentang kotoran Yakinlah saat menghancurkan kotoran Untuk membersihkan negara kita, virus COVID-19 pasti akan hilang dari dunia kita. Itu rasional secara ilmiah. Dan dunia dapat berharap suatu hari nanti dalam waktu dekat COVID-19 Akan dikalahkan oleh kita, dimana kita seluruh dunia benar-benar dapat bergabung dalam mengejar semua kotoran Sisa, tapi kebersihan adalah dunia baru dari kebersihan.

4.

Namun, di atas hanya kebersihan di luar. Itu bisa dilihat dengan mata dan disentuh dengan tubuh Sang Buddha Ia mengajarkan bahwa kebersihan internal lebih penting daripada kebersihan eksternal. Karena saat kita berbenah di sektor internal Mengejar semua kotoran luar dalam sepenuhnya. Itu dia, kita mendapatkan hidup baru. Itulah kebebasan hidup Itu bersih dan bersih, bebas dari penderitaan dan penyakit Itu adalah hidup baru yang diberkati dan abadi, tidak mati lagi. Tetapi kita harus memahami dengan jelas kotoran ini dari dalam. Bisa dimengerti Apa penyebab kekotoran batin seseorang? Ia mengajarkan, Ia memerintahkan bahwa ada tiga penyebab nafsu, dari berbagai nafsu, yang membawa kotoran ke bagian dalam pikiran kehidupan ini.

5.

Yang terpenting Fakta bahwa kebenaran Buddha saat ini adalah nafsu, kesulitan, dan hasrat seksual. Keinginan dan harapan tidak ada habisnya, terutama keinginan akan nafsu. Yaitu tentang nafsu Cinta, yang hilang dalam bentuk, dalam penciuman, dalam penciuman, dalam suara sentuhan, ada lebih banyak hal di dunia saat ini. Itulah mengapa hal itu mengarah pada kekotoran yang luar biasa di masyarakat saat ini. Dan itulah yang menyebabkan COVID-19. Ini telah melihat gairah semua manusia di seluruh dunia. Dirilis dalam berbagai format Tidak mengerti bahayanya sebelumnya Selama ini virus mengerikan itu terjadi Masyarakat mana pun yang tidak berhati-hati dengan nafsu Lepaskan sistem hasrat, hasrat, dan kesulitan yang menyebar terus menerus tanpa mengetahui bahayanya. Itulah mengapa itu mengarah pada kotoran yang membanjiri masyarakat, diikuti secara mendalam di dalam mata yang tak terlihat. Dan itulah yang kini membawa virus COVID-19 dan kotoran di hati. Menyebabkan kecelakaan yang tidak bisa membersihkan pikiran seseorang

6.

Dan itu mengarah pada siklus penderitaan yang tidak pernah berakhir Sebaliknya, Sang Buddha mengajar orang untuk memurnikan bagian dalam sepenuhnya. Dan pahala terbesar dalam hidup adalah bertemu dengan dunia baru yang bersih, dunia yang bersih dan damai, dan dunia tanpa siklus penderitaan lagi. Karena telah sepenuhnya menghancurkan semua penyebab penderitaan, bahwa semua kekotoran disapu bersih, menjadi dunia orang-orang bebas yang abadi. Orang dengan siapa Dia mengatakan bahwa dunia Nirwana itu sendiri Ada sebuah kata yang mengajarkan dunia untuk mengetahui, tetapi hanya dalam Buddhisme, agama lain tidak mencoba untuk masuk. Setelah membersihkan 2 bagian, eksternal dan internal sepenuhnya, Anda akan menemukan apa yang disebut kehidupan baru yang abadi, kehidupan kebebasan. Itu benar-benar bersih dan murni, sama dengan dunia Nirvana, dunia yang sama dengan dunia Buddha. Semua dunia Arhat Saat Anda datang untuk bertemu dengan Sang Buddha, dunia Nirwana akan lahir untuk semua orang dari semua ras dan agama di dunia ini.

∞∞∞∞∞

8. Loa –

 

ຄວາມສະອາດ

..

ຄຳ ສອນຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມສະອາດ. ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງລັກສະນະຂອງໂລກ. ຂອງສິ່ງຕ່າງໆ ເວລາຍ່າງໄປຫາສົກກະປົກທັງ ໝົດ ສຳ ລັບມະນຸດ, ຄົນ ທຳ ມະດາ ໂດຍບໍ່ສາມາດພິຈາລະນາໄດ້, ມີພຶດຕິ ກຳ ປົກກະຕິທີ່ໄດ້ເຮັດແລະຖືເອົາຄວາມສົກກະປົກເປັນເປົ້າ ໝາຍ ຂອງພວກເຂົາ. ໄປໂດຍ ທຳ ມະຊາດຂອງຄົນ ທຳ ມະດາສະ ເໝີ ແລະສິ່ງນັ້ນ ນຳ ຄວາມທຸກທໍລະມານມາສູ່ໂລກນີ້, ຕໍ່ມະນຸດ, ແລະແມ່ນແຕ່ໃນທຸກສິ່ງໃນເອກະພົບ. ຄືບໍ່ເຄີຍສິ້ນສຸດເລີຍ ກາຍເປັນວົງຈອນ, ໝຸນ ວຽນແບບນີ້ຕະຫຼອດໄປ

ພະພຸດທະເຈົ້າຮູ້ຈັກຄວາມຈິງທັງ ໝົດ ນີ້. ຈາກຄວາມສະຫວ່າງ ແມ່ນເພື່ອສ່ອງແສງຄວາມຈິງຂອງຊີວິດຂອງໂລກ. ຂອງທຸກມະຫາວິທະຍາໄລແລະຄວາມສະອາດ ແລະສາເຫດຂອງຄວາມທຸກທໍລະມານແລະອັນຕະລາຍຂອງໂລກມະນຸດ, ໂລກທັງໂລກແລະຈັກກະວານທີ່ມາຈາກຄວາມສົກກະປົກ.

..

ລາວໄດ້ ກຳ ນົດຝຸ່ນເປັນສອງສ່ວນ: ສ່ວນນອກແລະສ່ວນໃນ, ສ່ວນນອກແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ຕາຂອງເຮົາສາມາດເບິ່ງເຫັນແລະ ສຳ ພັດກັບຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ງ່າຍ. ວ່າທົ່ວໂລກໄດ້ເຫັນຄວາມສົກກະປົກທີ່ແຜ່ລາມໄປທົ່ວໂລກແລະເລີ່ມຮູ້ສຶກແປກໃຈກັບມັນ. ໃນຂະນະທີ່ພາຍໃນເປື້ອນ ມັນເປັນເລື່ອງຍາກ ສຳ ລັບຄົນໂດຍສະເລ່ຍທີ່ຈະຄິດທີ່ຈະເຫັນ, ເພາະວ່າມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ. ແລະບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນຄິດ ນີ້ແມ່ນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຊີວິດ. ດ້ວຍຄວາມ ໝາຍ ຂອງຄວາມສະອາດທີ່ ນຳ ໄປສູ່ໂລກແຫ່ງຄວາມສະອາດ, ມີພຽງແຕ່ຄວາມສະອາດບໍລິສຸດເທົ່າກັບໂລກມະນຸດນີ້ ຫຼືໃນໂລກອື່ນ ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະນັ້ນແມ່ນຄວາມຮູ້ທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດ. ທີ່ພະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບແລະສອນມະນຸດທຸກຄົນຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້

..

ແລະສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ ກຳ ລັງເຫັນຢູ່ທົ່ວໂລກນັ້ນ ສາເຫດຂອງໄວຣັດ COVID-19 ແມ່ນມາຈາກ ຄຳ ສອນຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້ານັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ລວມທັງໂລກມະນຸດ ສະນັ້ນ ຈຳ ເປັນຕ້ອງເຕົ້າໂຮມການລົງທືນໃຫຍ່ໆ ໃນການ ທຳ ຄວາມສະອາດໂລກ ອະນາໄມສະຖານທີ່ຫ້ອງການໃນແຕ່ລະປະເທດ ການ ທຳ ຄວາມສະອາດຕົນເອງ ເຮືອນແລະຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາມີກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບຄວາມສະອາດ. ເພື່ອ ກຳ ຈັດຄວາມສົກກະປົກທັງ ໝົດ, ໃຫ້ມັນ, ແລະທຸກຄົນ, ທຸກໆຄົນ, ທຸກໆປະເທດ, ທຸກໆຄົນໄດ້ເຫັນຄວາມຈິງຂອງຄວາມສະອາດ. ແລະຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຄວາມສົກກະປົກ ຮັບປະກັນວ່າເມື່ອ ທຳ ລາຍຝຸ່ນ ເພື່ອ ທຳ ຄວາມສະອາດປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ໄວຣັດ COVID-19 ຈະຫາຍໄປຈາກໂລກຂອງພວກເຮົາແນ່ນອນ. ນັ້ນແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນທາງວິທະຍາສາດ. ແລະໂລກສາມາດຫວັງໄດ້ວ່າມື້ ໜຶ່ງ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ COVID​-19 ຈະໄດ້ຮັບການພ່າຍແພ້ໂດຍພວກເຮົາ, ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາທົ່ວໂລກສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການໄລ່ຕາມຄວາມສົກກະປົກທັງ ໝົດ ຍັງຄົງຢູ່, ແຕ່ຄວາມສະອາດແມ່ນໂລກແຫ່ງຄວາມສະອາດ ໃໝ່.

..

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມສະອາດພາຍນອກ. ທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາແລະ ສຳ ພັດກັບຮ່າງກາຍ ພະອາຈານໃຫຍ່ດຣ ລາວສອນສິ່ງທີ່ຄວາມສະອາດພາຍໃນແມ່ນ ສຳ ຄັນກວ່າຄວາມສະອາດພາຍນອກ. ເພາະວ່າເມື່ອພວກເຮົາ ທຳ ຄວາມສະອາດຂະ ແໜງ ພາຍໃນ ໄລ່ຝຸ່ນທັງ ໝົດ ພາຍໃນອອກໄປ ໝົດ. ນັ້ນແມ່ນມັນ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຊີວິດໃຫມ່. ນັ້ນແມ່ນເສລີພາບໃນຊີວິດ ນັ້ນແມ່ນສະອາດແລະສະອາດ, ປາດສະຈາກຄວາມທຸກແລະໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ມັນເປັນຊີວິດ ໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຮັບພອນແລະເປັນອະມະຕະ, ບໍ່ຕາຍອີກຕໍ່ໄປ. ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງຄວາມສົກກະປົກນີ້ຈາກພາຍໃນ. ເຂົ້າໃຈໄດ້ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົກກະປົກພາຍໃນຂອງຄົນເຮົາສອນແນວໃດ, ລາວສັ່ງວ່າ, ມີສາມສາເຫດຂອງຄວາມໂລບຈາກສິ່ງອວດອ້າງຕ່າງໆທີ່ ນຳ ຄວາມສົກກະປົກໄປສູ່ສ່ວນໃນຂອງຈິດໃຈຂອງຊີວິດນີ້

..

ສໍາ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ ຄວາມຈິງທີ່ວ່າຄວາມຈິງຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າໃນປະຈຸບັນແມ່ນຄວາມໂລບມາກ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະຄວາມປາດຖະ ໜາ ທາງເພດ. ຄວາມປາຖະຫນາແລະຄວາມຫວັງແມ່ນບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ, ໂດຍສະເພາະຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງຄວາມຢາກ. ເຊິ່ງແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຢາກ ຄວາມຮັກ, ຫຼົງທາງໃນຮູບແບບ, ໃນກິ່ນ, ໃນກິ່ນ, ໃນສຽງ ສຳ ພັດ, ມັນມີຫຼາຍຢ່າງ ສຳ ລັບສິ່ງນີ້ໃນໂລກທີ່ທັນສະ ໄໝ ນີ້. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ມັນ ນຳ ໄປສູ່ຄວາມສົກກະປົກທີ່ ໜັກ ໜ່ວງ ໃນສັງຄົມປະຈຸບັນ. ແລະນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ ນຳ ມາກ່ຽວກັບ COVID-19. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຫັນຄວາມມັກຂອງມະນຸດທຸກຄົນໃນທົ່ວໂລກ. ປ່ອຍອອກມາໃນຫຼາຍຮູບແບບ ບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມອັນຕະລາຍຂອງມັນແຕ່ກ່ອນ ຕາບໃດທີ່ໄວຣັດໄວຣັດຊະນິດນີ້ກໍ່ເກີດຂື້ນ ສັງຄົມໃດທີ່ບໍ່ລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບຕັນຫາ ປ່ອຍໃຫ້ລະບົບຂອງຄວາມຢາກ, ຄວາມປາຖະ ໜາ ແລະຄວາມທຸກຍາກແຜ່ລາມໄປເລື້ອຍໆແລະບໍ່ຮູ້ເຖິງຄວາມອັນຕະລາຍຂອງມັນ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ມັນ ນຳ ໄປສູ່ຄວາມສົກກະປົກທີ່ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມນ້ ຳ ຖ້ວມ, ຕິດຕາມຢ່າງເລິກເຊິ່ງພາຍໃນສາຍຕາທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ. ແລະນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ ນຳ ເອົາໄວຣັສ COVID-19 ມາ ນຳ ສະ ເໜີ ແລະຄວາມສົກກະປົກຂອງຫົວໃຈ. ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດຈິດໃຈຂອງຄົນເຮົາ

..

ແລະນັ້ນ ນຳ ໄປສູ່ວົງຈອນແຫ່ງຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ບໍ່ເຄີຍສິ້ນສຸດ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພະພຸດທະເຈົ້າສອນໃຫ້ຄົນເຮັດຄວາມບໍລິສຸດພາຍໃນໃຫ້ສົມບູນ. ແລະລາງວັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຊີວິດແມ່ນການພົບກັບໂລກ ໃໝ່, ສະອາດ, ໂລກທີ່ສະອາດ, ສະຫງົບສຸກ, ແລະໂລກທີ່ບໍ່ມີວົງຈອນຂອງຄວາມທຸກທໍລະມານອີກຄັ້ງ. ເພາະໄດ້ ທຳ ລາຍທຸກສາເຫດຂອງຄວາມທຸກທໍລະມານ, ຈົນວ່າຄວາມສົກກະປົກທັງ ໝົດ ຖືກກວາດໄປ, ກາຍເປັນໂລກຂອງຄົນອິດສະຫຼະທີ່ເປັນອະມະຕະ. ຜູ້ທີ່ລາວເວົ້າວ່າໂລກ Nirvana ຕົວມັນເອງ ມີ ຄຳ ທີ່ສອນໃຫ້ໂລກຮູ້, ແຕ່ມີພຽງໃນສາດສະ ໜາ ພຸດເທົ່ານັ້ນ, ສາສະ ໜາ ອື່ນໆບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າໄປ. ຫຼັງຈາກ ທຳ ຄວາມສະອາດ 2 ພາກສ່ວນ, ພາຍນອກແລະພາຍໃນຢ່າງສົມບູນ, ທ່ານຈະພົບເຫັນສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າຊີວິດ ໃໝ່ ທີ່ເປັນອະມະຕະ, ຊີວິດເສລີພາບ. ນັ້ນແມ່ນສະອາດແລະບໍລິສຸດແທ້ໆ, ຄືກັນກັບໂລກ Nirvana, ໂລກດຽວກັນກັບໂລກຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ. ໂລກ Arhat ທັງ ໝົດ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ພົບກັບພະພຸດທະເຈົ້າ, ໂລກຂອງ Nirvana ຈະເກີດມາ ສຳ ລັບທຸກໆຄົນ, ເຊື້ອຊາດ, ສາສະ ໜາ ໃນໂລກນີ້.

∞∞∞∞∞

9. Srilanga-

 

පිරිසිදුකම

1.

බුදුන්ගේ ධර්මය පිරිසිදුකම ගැන ය. ඔහු ලෝකයේ ස්වභාවය ගැන කතා කළේය. දේවල් වලින් සියලු අපිරිසිදු අයට ඇවිදීම මිනිසුන් සඳහා, සාමාන්‍ය මිනිසුන් අනිවාර්යයෙන්ම, සාමාන්‍ය චර්යා රටා කර ඇති අතර ඔවුන්ගේ ඉලක්කය ලෙස අපිරිසිදුකමට ගෙන යනු ලැබේ. සෑම විටම සාමාන්‍ය ජනයාගේ ස්වභාවය අනුව යෑමට එය මේ ලෝකයට, මනුෂ්‍ය වර්ගයාට සහ විශ්වයේ සෑම දෙයකටම දුක් වේදනා ගෙන එයි. කවදාවත් අවසන් නැති වගේ චක්‍රයක් බවට පත් වී, සදාකාලිකවම මේ ආකාරයට භ්‍රමණය වේ

බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සියලු සත්‍යයන් දැන සිටියේය. බුද්ධියෙන් යනු ලෝකයේ ජීවිතයේ සත්‍යය අවබෝධ කර ගැනීමයි. සියලු විශ්වයන් හා පිරිසිදුකම මිනිස් ලෝකයේ, මුළු ලෝකයේම හා විශ්වයේ දුක්ඛිත හා අන්තරායන්ට හේතුව අපිරිසිදුකමයි.

2.

ඔහු අපිරිසිදුකම කොටස් දෙකකට අර්ථ දැක්වීය: පිටත කොටස සහ අභ්‍යන්තර කොටස, පිටත කොටස යනු අපගේ ඇස්වලට පහසුවෙන් දැකිය හැකි සහ අපගේ ශරීරය ස්පර්ශ කළ හැකි කොටසයි. මුළු ලෝකයම අපිරිසිදු බව මුළු ලෝකයම දැක එය සමඟ කලබල වීමට පටන් ගත් බව. ඇතුළත අපිරිසිදු අතර සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට දැකීමට සිතීම දුෂ්කර ය, මන්ද එය අප සියලු දෙනාගේ මනසෙහි නිරන්තර සිදුවීමකි. සියලු මිනිසුන් සිතන්නේ නැත මෙය ජීවිතයේ ලොකුම අන්තරායයි. මෙම මිනිස් ලෝකයට සාපේක්ෂව පිරිසිදු පිරිසිදුකම පමණක් ඇති පිරිසිදුකමේ ලෝකයක් කරා යන පිරිසිදුකමේ අර්ථය සමඟ නැත්නම් වෙනත් ලෝකයක විවිධ කොන්දේසි වඩාත්ම වටිනා දැනුම එයයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ අද දක්වාම සියලු මනුෂ්‍යයන් සොයාගෙන ඉගැන්වූ බව

3.

එය අප දැන් ලොව පුරා දකින්නේ එයයි COVID-19 වෛරසයට හේතුව එතැන් සිට බුදුන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් ය. ලෝකය, මුළු ලෝකය, රට, මුළු ලෝකය. මිනිස් ලෝකය ඇතුළුව එබැවින් විශාල ආයෝජන එකතු කළ යුතුය ලෝකය පිරිසිදු කිරීමේදී සෑම රටකම කාර්යාල ස්ථාන පිරිසිදු කරන්න ස්වයං පිරිසිදු කිරීම ඔවුන්ගේ නිවෙස් සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රජාවන්ට පිරිසිදුකම පිළිබඳ දැඩි නීති ඇත. සියලු අපිරිසිදුකම් ඉවත් කිරීම සඳහා, එය ලබා ගන්න, සහ සෑම කෙනෙකුම, සෑම කෙනෙකුම, සෑම පුද්ගලයෙකුම, සෑම රටක්ම සහ සෑම කෙනෙකුම පිරිසිදුකම පිළිබඳ සත්‍යය දැක ඇත. අපිරිසිදුකම පිළිබඳ සත්‍යය අපිරිසිදුකම විනාශ කරන විට සහතික වන්න අපේ රට පිරිසිදු කිරීම සඳහා COVID-19 වෛරසය අපේ ලෝකයෙන් අතුරුදහන් වනු ඇත. එය විද්‍යාත්මකව තාර්කික ය. නුදුරු අනාගතයේ එක් දිනක් ලෝකයට බලාපොරොත්තු විය හැකිය COVID-19 අප විසින් පරාජය කරනු ඇත, එහිදී අපිරිසිදුකම හඹා යෑමට මුළු ලෝකයටම සැබවින්ම සම්බන්ධ විය හැකිය ඉතිරිව ඇති නමුත් පිරිසිදුකම යනු පිරිසිදුකමේ නව ලෝකයකි.

4.

කෙසේ වෙතත්, ඉහත දැක්වෙන්නේ පිරිසිදුකමට පිටතින් ය. එය ඇස්වලින් දැකිය හැකි අතර ශරීරය ස්පර්ශ කළ හැකිය බුදුරජාණන් වහන්සේ බාහිර පිරිසිදුකමට වඩා අභ්‍යන්තර පිරිසිදුකම වැදගත් යැයි ඔහු උගන්වයි. මොකද අපි අභ්‍යන්තර අංශය පිරිසිදු කරනකොට ඇතුළත ඇති සියලුම අපිරිසිදු දෑ මුළුමනින්ම හඹා යාම. ඒක තමයි, අපට අලුත් ජීවිතයක් ලැබෙන්නේ. එය ජීවිත නිදහසයි එය පිරිසිදු හා පිරිසිදුයි, දුක් වේදනා හා රෝග වලින් තොරයි එය ආශීර්වාද ලත් අමරණීය වූ නව ජීවිතයකි. නමුත් අප මෙම අපිරිසිදුකම ඇතුළත සිට පැහැදිලිව තේරුම් ගත යුතුය. අවබෝධ කරගත හැකි පුද්ගලයෙකුගේ අභ්‍යන්තර අපිරිසිදුකමට හේතුව කුමක්ද?

5.

වැදගත්ම දේ බුදුන්ගේ සත්‍යය දැන් කාමුක, දුෂ්කර හා ලිංගික කාරණා සම්බන්ධයෙන් කලකිරීමට පත්ව ඇත. ආශාවන් සහ බලාපොරොත්තු නිමක් නැත, විශේෂයෙන් ආශාව සඳහා ඇති ආශාව. රාගය ගැන ආදරය, ස්වරූපයෙන්, ගන්ධයෙන්, ගන්ධයෙන්, ස්පර්ශයේ හ in ින් අහිමි වූ මේ ලෝකයේ තවත් බොහෝ දේ ඇත එය අද සමාජයේ අධික ලෙස අපිරිසිදු වීමට හේතු වන්නේ එබැවිනි. COVID-19 ගෙන එන්නේ එයයි. මෙය ලොව පුරා සිටින සියලුම මිනිසුන්ගේ ආශාව දැක තිබේ. බොහෝ ආකෘති වලින් නිකුත් කර ඇත එහි අන්තරායන් මීට පෙර තේරුම් ගෙන නැත මෙම භයානක වෛරසය ඇති තාක් කල් රාගය ගැන සැලකිලිමත් නොවන ඕනෑම සමාජයක් තෘෂ්ණාව, ආශාව සහ දුප්පත්කම එහි අන්තරායන් නොදැන නැවත නැවතත් ව්‍යාප්ත වේ. අදෘශ්‍යමාන ඇස තුළ ගැඹුරින් අනුගමනය කරමින් සමාජය ගංවතුරට ඇද දමන්නේ එයයි. COVID-19 වෛරසය දැන් ගෙන එන්නේත් හදවතේ අපිරිසිදුකමත් එයයි. කෙනෙකුගේ මනස පිරිසිදු කළ නොහැකි අනතුරක් ඇති කිරීම

6.

එය සදාකාලික දුක් වේදනා චක්‍රයකට මග පාදයි ඊට පටහැනිව, බුදුන් වහන්සේ මිනිසුන්ට උගන්වන්නේ අභ්‍යන්තර කොටස් මුළුමනින්ම පවිත්‍ර කිරීමට ය. ජීවිතයේ ලොකුම විපාකය නම් නව, පිරිසිදු ලෝකයක්, පිරිසිදු, සාමකාමී ලෝකයක් සහ නැවත කිසි දිනෙක දුක් විඳීමේ චක්‍රයක් නොමැති ලෝකයක් හමුවීමයි. මක්නිසාද දුක් වේදනාවලට හේතු වූ සියල්ල මුළුමනින්ම විනාශ කර දැමීමෙන්, සියලු අපිරිසිදුකම් අතුගා දමා අමරණීය නිදහස් මිනිසුන්ගේ ලෝකයක් බවට පත්වීමයි. නිර්වාණ ලෝකයම යැයි ඔහු පැවසූ තැනැත්තා ලෝකයට දැන ගැනීමට උගන්වන වචනයක් ඇත, නමුත් බුද්ධාගම තුළ පමණි.අනෙක් ආගම් ඇතුළු වීමට උත්සාහ නොකරයි. බාහිර හා අභ්‍යන්තර කොටස් දෙක පිරිසිදු කිරීමෙන් පසු, අමරණීය නව ජීවිතය, නිදහසේ ජීවිතය යනුවෙන් හැඳින්වෙන දේ ඔබට හමුවනු ඇත. එය සැබවින්ම පිරිසිදු හා නිර්මල ය, නිර්වාණ ලෝකය හා බුද්ධ ලෝකය මෙන් ම ය. සියලුම අර්හාත් ලෝකය ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ හමුවීමට පැමිණ ඇති පරිදි, මේ ලෝකයේ සියලු වර්ගවල සහ ආගම්වල සියලු මිනිසුන් සඳහා නිර්වාණ ලෝකය බිහි වනු ඇත.

∞∞∞∞∞

10.Vietnam-

 

Sạch sẽ

1.

Giáo lý của Đức Phật là về sự trong sạch. Ông nói về bản chất của thế giới. Của những thứ Đi bộ để tất cả bẩn thỉu Đối với con người, những người bình thường Không thể tránh khỏi, có những hành vi bình thường đã được thực hiện và bị coi là mục tiêu của chúng. Đi theo bản chất của những người bình thường luôn luôn Và điều đó mang lại đau khổ cho thế giới này, cho nhân loại, và thậm chí cho tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Như không bao giờ kết thúc Trở thành một vòng tuần hoàn, quay như vậy cho đến muôn đời

Đức Phật biết tất cả những sự thật này. Từ giác ngộ Là để giác ngộ sự thật của cuộc sống của thế giới. Của tất cả các vũ trụ và sự sạch sẽ Và nguyên nhân của đau khổ và nguy hiểm của thế giới loài người, toàn thế giới và vũ trụ đến từ sự ô uế.

2.

Ông định nghĩa chất bẩn thành hai phần: phần bên ngoài và phần bên trong, phần bên ngoài là phần mà mắt chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy và tiếp xúc với cơ thể. Rằng cả thế giới nhìn thấy sự rác rưởi lan tràn khắp thế giới và bắt đầu hoảng sợ với nó. Trong khi bên trong bẩn Rất khó để người bình thường nghĩ để xem, bởi vì nó là điều thường xuyên xảy ra trong tâm trí của tất cả chúng ta. Và không phải tất cả mọi người nghĩ Đây là mối nguy hiểm lớn nhất của cuộc sống. Với ý nghĩa sạch sẽ dẫn đến một thế giới trong sạch, chỉ có trong sạch mới có thể so sánh được với thế giới loài người này Hoặc trong một thế giới khác Điều kiện khác nhau Và đó là kiến ​​thức có giá trị nhất. Rằng Đức Phật đã khám phá và dạy cho tất cả loài người cho đến ngày nay

3.

Và điều mà chúng ta đang thấy trên toàn thế giới Nguyên nhân gây ra virus COVID-19 xuất phát từ những lời dạy của Đức Phật từ trước đến nay Thế giới, toàn thế giới, đất nước, toàn thế giới. Bao gồm cả thế giới con người Do đó cần tập hợp các khoản đầu tư lớn Làm sạch thế giới Dọn dẹp các địa điểm văn phòng ở mỗi quốc gia Tự làm sạch Nhà của họ và cộng đồng của họ có những quy định nghiêm ngặt về sự sạch sẽ. Để loại bỏ tất cả sự bẩn thỉu, hãy nhận lấy nó, và mọi người, mọi người, mọi người, mọi quốc gia, và mọi người đã nhìn thấy sự thật của sự trong sạch. Và sự thật về rác rưởi Yên tâm rằng khi tiêu hủy các chất bẩn Để làm sạch đất nước của chúng ta, virus COVID-19 chắc chắn sẽ biến mất khỏi thế giới của chúng ta. Đó là hợp lý về mặt khoa học. Và thế giới có thể hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai gần COVID-19 Sẽ bị đánh bại bởi chúng tôi, nơi mà cả thế giới chúng tôi có thể thực sự tham gia vào việc đánh đuổi tất cả những thứ rác rưởi Còn lại, nhưng sự sạch sẽ là một thế giới mới của sự sạch sẽ.

4.

Tuy nhiên, đây chỉ là sự sạch sẽ bên ngoài. Điều đó có thể được nhìn thấy bằng mắt và chạm vào cơ thể Đức Phật Ông dạy rằng sự sạch sẽ bên trong quan trọng hơn sự sạch sẽ bên ngoài. Bởi vì khi chúng tôi làm sạch khu vực nội bộ Đánh bay hoàn toàn bụi bẩn từ trong ra ngoài. Vậy là xong, chúng ta có được một cuộc sống mới. Đó là cuộc sống tự do Điều đó sáng sủa và sạch sẽ không có bất kỳ đau khổ nào Đó là cuộc sống mới được hưởng phúc trường sinh, không chết nữa. Nhưng chúng ta phải hiểu rõ ràng sự bẩn thỉu này từ bên trong. Có thể hiểu được Ngài dạy, Ngài ra lệnh rằng có ba nguyên nhân dẫn đến sự ô uế từ những đam mê khác nhau đưa sự ô uế vào nội tâm của tâm trí đời này.

5.

Quan trọng nhất Sự thật rằng chân lý của Đức Phật ngay bây giờ là sắc dục, khó khăn và ham muốn tình dục. Mong muốn và hy vọng là vô tận, đặc biệt là khát vọng đam mê. Đó là về dục vọng Tình yêu, mất trong hình thức, trong mùi, trong mùi, trong âm thanh của sự chạm vào, còn nhiều hơn thế nữa trên thế giới này Đó là lý do tại sao nó dẫn đến sự bẩn thỉu tràn ngập trong xã hội ngày nay. Và đó là những gì mang lại cho COVID-19. Điều này đã thấy được niềm đam mê của tất cả con người trên toàn thế giới. Được phát hành ở nhiều định dạng Không hiểu sự nguy hiểm của nó trước đây Miễn là virus khủng khiếp này đã xảy ra Bất kỳ xã hội nào không cẩn thận về dục vọng Hãy buông bỏ hệ thống đam mê, ham muốn và nghèo đói cứ thế lan tràn mà không cần biết đến sự nguy hiểm của nó. Đó là lý do tại sao nó dẫn đến sự bẩn thỉu tràn ngập xã hội, theo sâu trong mắt vô hình. Và đó là những gì mang đến cho virus COVID-19 bây giờ và là ô uế của trái tim. Gây mất khả năng thanh lọc tâm trí

6.

Và điều đó dẫn đến một chu kỳ đau khổ không bao giờ kết thúc Ngược lại, Đức Phật dạy con người phải thanh lọc nội tâm hoàn toàn. Và phần thưởng lớn nhất của cuộc đời là gặp được một thế giới mới, trong lành, một thế giới trong sạch, hòa bình và một thế giới không có chu kỳ đau khổ lặp lại. Vì đã tiêu diệt hoàn toàn mọi nguyên nhân của đau khổ, mọi sự bẩn thỉu đều bị quét sạch, trở thành thế giới của những con người tự do bất tử. Người mà Ngài đã nói rằng chính thế giới Niết bàn Có lời dạy cho thiên hạ biết mà chỉ có trong đạo Phật, các tôn giáo khác đừng cố nhập. Sau khi làm sạch hoàn toàn 2 phần bên ngoài và bên trong, bạn sẽ tìm thấy thứ gọi là cuộc sống mới bất tử, cuộc sống của tự do. Đó thật sự là trong sạch và thanh tịnh, cùng là thế giới Niết Bàn, cùng là thế giới của Phật giới. Tất cả các vị La Hán thế giới Khi bạn đến gặp Đức Phật, thế giới Niết bàn sẽ được sinh ra cho tất cả mọi người thuộc mọi chủng tộc và tôn giáo trên thế giới này.

∞∞∞∞∞

11. Cambodia-

 

ភាពស្អាតស្អំ

១ ។

គោលលទ្ធិរបស់ព្រះពុទ្ធគឺនិយាយអំពីអនាម័យ។ គាត់បាននិយាយពីធម្មជាតិនៃពិភពលោក។ នៃរឿង ដើរទៅរកភាពកខ្វក់ទាំងអស់ សម្រាប់មនុស្សជាតិមនុស្សសាមញ្ញ ចៀសមិនផុត, មានអាកប្បកិរិយាធម្មតាដែលត្រូវបានគេធ្វើនិងយកទៅកខ្វក់ដែលជាគោលដៅរបស់ពួកគេ។ ទៅដោយធម្មជាតិរបស់មនុស្សសាមញ្ញជានិច្ច ហើយនោះនាំមកនូវការរងទុក្ខវេទនាដល់ពិភពលោកនេះដល់មនុស្សជាតិនិងសូម្បីតែអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោក។ ដូចជាមិនចេះចប់ ក្លាយជាវដ្តវិលវិលដូចនេះសម្រាប់ភាពអស់កល្ប

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបនូវសេចក្តីពិតទាំងអស់នេះ។ ពីការត្រាស់ដឹង គឺដើម្បីបំភ្លឺការពិតនៃជីវិតរបស់ពិភពលោក។ ក្នុងចំណោមសាកលលោកទាំងអស់និងភាពស្អាតស្អំ ហើយបុព្វហេតុនៃទុក្ខវេទនានិងគ្រោះថ្នាក់នៃពិភពលោកមនុស្សលោកទាំងមូលនិងសកលលោកដែលកើតចេញពីភាពកខ្វក់។

២ ។

គាត់បានកំណត់ភាពកខ្វក់ជាពីរផ្នែកគឺផ្នែកខាងក្រៅនិងផ្នែកខាងក្នុងផ្នែកខាងក្រៅគឺជាផ្នែកមួយដែលភ្នែករបស់យើងអាចមើលឃើញនិងប៉ះនឹងរាងកាយរបស់យើងបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ថាពិភពលោកទាំងមូលបានឃើញភាពកខ្វក់រាលដាលពាសពេញពិភពលោកហើយចាប់ផ្តើមភ័យស្លន់ស្លោជាមួយវា។ ខណៈពេលដែលកខ្វក់នៅខាងក្នុង វាជាការលំបាកសម្រាប់មនុស្សមធ្យមក្នុងការគិតចង់ឃើញព្រោះវាជាការកើតឡើងឥតឈប់ឈរនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា។ ហើយមិនមែនមនុស្សទាំងអស់គិតទេ នេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតនៃជីវិត។ ជាមួយនឹងអត្ថន័យនៃភាពស្អាតនាំឱ្យពិភពលោកនៃភាពស្អាតដោយមានតែភាពស្អាតស្អំប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងពិភពលោកមនុស្សនេះ ឬនៅក្នុងពិភពខុសគ្នា លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគ្នា ហើយនោះគឺជាចំណេះដឹងដែលមានតម្លៃបំផុត។ ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានរកឃើញនិងបង្រៀនមនុស្សទាំងអស់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ

៣ ។

ហើយអ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញនៅទូទាំងពិភពលោកនោះ មូលហេតុនៃវីរុសអាយឌី - ១៩ កើតចេញពីការប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធតាំងពីយូរយារមកហើយនៅលើពិភពលោកពិភពលោកទាំងមូលប្រទេសនិងពិភពលោកទាំងមូល។ រួមទាំងពិភពមនុស្ស ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវរួមគ្នាវិនិយោគធំ ៗ ក្នុងការសំអាតពិភពលោក សម្អាតទីតាំងការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ ការសំអាតដោយខ្លួនឯង ផ្ទះនិងសហគមន៍របស់ពួកគេមានច្បាប់តឹងរឹងលើអនាម័យ។ ដើម្បីលុបភាពកខ្វក់ទាំងអស់យកវាចេញហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាមនុស្សគ្រប់ប្រទេសនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃើញការពិតនៃភាពស្អាតស្អំ។ និងការពិតអំពីភាពកខ្វក់ សូមធានាថានៅពេលបំផ្លាញភាពកខ្វក់ ដើម្បីសម្អាតប្រទេសរបស់យើងវីរុសអាយឌីអាយ -១៩ នឹងបាត់ពីភពផែនដីរបស់យើង។ នោះគឺសមហេតុផលខាងវិទ្យាសាស្ត្រ។ ហើយពិភពលោកអាចសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ COVID -19 នឹងត្រូវចាញ់ដោយយើងដែលជាកន្លែងដែលយើងពិភពលោកទាំងមូលអាចចូលរួមដេញតាមភាពកខ្វក់ទាំងអស់ នៅសល់ប៉ុន្តែភាពស្អាតគឺជាពិភពថ្មីនៃភាពស្អាត។

៤ ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាភាពស្អាតខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះ។ ដែលអាចមើលឃើញដោយភ្នែកហើយប៉ះនឹងរាងកាយ លោកម្ចាស់ព្រះពុទ្ធ គាត់បង្រៀនពីអ្វីដែលភាពស្អាតខាងក្នុងគឺសំខាន់ជាងភាពស្អាតខាងក្រៅ។ ព្រោះនៅពេលយើងសម្អាតផ្នែកខាងក្នុង ដេញគ្រប់ភាពកខ្វក់នៅខាងក្នុងចេញទាំងស្រុង។ នោះហើយជាវាយើងទទួលបានជីវិតថ្មី។ នោះគឺជាសេរីភាពជីវិត នោះគឺស្អាតស្អំនិងស្អាតស្អំដែលគ្មានការរងទុក្ខនិងជំងឺ វាគឺជាជីវិតថ្មីដែលមានពរនិងអមតៈមិនស្លាប់ទៀតទេ ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែយល់ច្បាស់ពីភាពកខ្វក់នេះពីខាងក្នុង។ អាចយល់បាន តើអ្វីទៅជាបុព្វហេតុនៃភាពកខ្វក់ខាងក្នុងរបស់មនុស្ស? គាត់បានបង្រៀនថាគាត់បានបញ្ជាថាមានមូលហេតុបីយ៉ាងនៃតណ្ហាគឺមកពីតណ្ហាផ្សេងៗដែលនាំមកនូវភាពកខ្វក់ទៅផ្នែកខាងក្នុងនៃចិត្តនៃជីវិតនេះ។

៥ ។

សំខាន់​បំផុត ការពិតដែលថាព្រះពុទ្ធជាការពិតគឺតណ្ហាការលំបាកនិងចំណង់ផ្លូវភេទ។ បំណងប្រាថ្នានិងក្តីសង្ឃឹមគ្មានទីបញ្ចប់ជាពិសេសបំណងប្រាថ្នាសម្រាប់ចំណង់ចំណូលចិត្ត។ ដែលនិយាយអំពីតណ្ហា ស្នេហាដែលបាត់បង់ជាទម្រង់មានក្លិនស្អុយមានសម្លេងនៅក្នុងការប៉ះមានអ្វីជាច្រើនទៀតនៅក្នុងពិភពទំនើបនេះ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលនាំឱ្យមានភាពកខ្វក់ដ៏លើសលប់នៅក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃ។ ហើយនោះគឺជាអ្វីដែលនាំមកនូវគម្រប -២១ ។ នេះបានមើលឃើញចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោក។ ចេញជាទ្រង់ទ្រាយជាច្រើន មិនយល់ពីគ្រោះថ្នាក់របស់វាពីមុន ដរាបណាមេរោគដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាចនេះបានកើតឡើង សង្គមណាដែលមិនប្រយ័ត្ននឹងតណ្ហា ទុកឱ្យប្រព័ន្ធនៃចំណង់ចំណូលចិត្តចំណង់ចំណូលចិត្តនិងការលំបាករាលដាលពាសពេញដោយមិនដឹងពីគ្រោះថ្នាក់របស់វា។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលនាំឱ្យមានភាពកខ្វក់ដែលជន់លិចសង្គមដែលបានតាមដានយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងភ្នែកដែលមើលមិនឃើញ។ ហើយនោះគឺជាអ្វីដែលនាំមកនូវវីរុសគម្រប -១៩ នៅពេលនេះនិងភាពកខ្វក់នៃដួងចិត្ត។ បណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនអាចសំអាតគំនិតរបស់មនុស្សម្នាក់

៦ ។

ហើយនោះនាំទៅរកវដ្តនៃការរងទុក្ខវេទនាមិនចេះចប់ ផ្ទុយទៅវិញព្រះពុទ្ធបង្រៀនមនុស្សឱ្យសម្អាតផ្នែកខាងក្នុងទាំងស្រុង។ ហើយរង្វាន់ធំបំផុតនៃជីវិតគឺការជួបពិភពលោកថ្មីស្អាតពិភពលោកស្អាតស្អំនិងពិភពលោកដែលគ្មានវដ្តនៃការរងទុក្ខវេទនាម្តងទៀត។ ព្រោះព្រះអង្គបានលុបបំបាត់បុព្វហេតុទាំងអស់នៃទុក្ខវេទនាសព្វបែបយ៉ាងគឺអំពើប្រាសចាកសីលធម៌សព្វបែបយ៉ាងនឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យទៅជាពិភពលោកដែលមានសេរីភាពរួចផុតពីភាពអមតៈ។ អ្នកដែលគាត់បាននិយាយថាពិភពនិព្វានផ្ទាល់ មានពាក្យមួយដែលបង្រៀនពិភពលោកឱ្យស្គាល់ប៉ុន្តែមានតែនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណោះដែលសាសនាផ្សេងទៀតមិនព្យាយាមចូល។ បន្ទាប់ពីសម្អាតផ្នែកទាំង ២ ផ្នែកខាងក្រៅនិងផ្នែកខាងក្នុងទាំងស្រុងអ្នកនឹងរកឃើញអ្វីដែលគេហៅថាជីវិតថ្មីអមតៈជីវិតសេរីភាព។ នោះពិតជាស្អាតនិងបរិសុទ្ធដូចគ្នានឹងពិភពនិព្វានដែរគឺពិភពលោកតែមួយដូចពិភពព្រះពុទ្ធ។ ពិភពអារ៉ាប់ទាំងអស់ ដូចដែលអ្នកបានជួបនឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ពិភពនិព្វាននឹងកើតមកសំរាប់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍សាសនាទាំងអស់នៅលើពិភពលោក។

∞∞∞∞∞

12.Malaysia-

 

Kebersihan

1.

Doktrin Buddha adalah mengenai kebersihan. Dia bercakap tentang sifat dunia. Perkara Berjalan ke semua yang kotor Bagi manusia, manusia biasa Tidak dapat dielakkan, ada tingkah laku normal yang telah dilakukan dan dibawa ke kotoran sebagai tujuan mereka. Untuk selalu mengikut sifat orang biasa Dan itu membawa penderitaan ke dunia ini, umat manusia, dan bahkan semua perkara di alam semesta. Seperti tidak pernah berakhir Menjadi kitaran, berputar seperti ini untuk selama-lamanya

Tuhan Buddha mengetahui semua kebenaran ini. Dari pencerahan Adalah untuk menyedarkan kebenaran kehidupan dunia. Dari semua alam semesta dan kebersihan Dan penyebab penderitaan dan bahaya dunia manusia, seluruh dunia dan alam semesta yang berasal dari kotoran.

2.

Dia mendefinisikan kotoran menjadi dua bahagian: bahagian luar dan bahagian dalam, bahagian luar adalah bahagian yang mudah dilihat dan disentuh oleh mata kita dengan badan kita. Bahawa seluruh dunia melihat kotoran itu tersebar di seluruh dunia dan mula panik dengannya. Manakala yang kotor di dalam Sulit bagi orang biasa untuk berfikir untuk melihat, kerana itu adalah kejadian yang berterusan dalam fikiran kita semua. Dan tidak semua orang berfikir Inilah bahaya hidup yang paling besar. Dengan makna kebersihan yang menuju ke dunia kebersihan, dengan hanya kebersihan murni yang setanding dengan dunia manusia ini Atau di dunia yang berbeza Keadaan yang berbeza Dan itulah pengetahuan yang paling berharga. Bahawa Tuhan Buddha telah menemukan dan mengajar semua manusia sejauh hari ini

3.

Dan yang sekarang kita lihat di seluruh dunia bahawa Punca virus COVID-19 berasal dari ajaran Tuhan Buddha sejak itu. Dunia, negara, negara dunia. Termasuk dunia manusia Oleh itu perlu mengumpulkan pelaburan yang besar Dalam membersihkan dunia Membersihkan lokasi pejabat di setiap negara Pembersihan diri Rumah dan komuniti mereka mempunyai peraturan yang ketat mengenai kebersihan. Untuk menghilangkan semua kekotoran, dapatkannya, dan semua orang, semua orang, setiap orang, setiap negara, dan semua orang telah melihat kebenaran kebersihan. Dan kebenaran mengenai kekotoran Yakinlah bahawa semasa menghancurkan kotoran Untuk membersihkan negara kita, virus COVID-19 pasti akan hilang dari dunia kita. Itu rasional secara saintifik. Dan dunia boleh berharap bahawa suatu hari dalam masa terdekat COVID-19 Akan dikalahkan oleh kita, di mana kita seluruh dunia dapat bergabung dalam mengejar semua kekotoran Tinggal, tetapi kebersihan adalah dunia kebersihan baru.

4.

Walau bagaimanapun, ini hanyalah kebersihan di luar. Itu dapat dilihat dengan mata dan disentuh dengan badan Tuan Buddha Dia mengajarkan bahawa kebersihan dalaman lebih penting daripada kebersihan luaran. Kerana ketika kita membersihkan sektor dalaman Mengejar semua kotoran di dalam keluar sepenuhnya. Itu sahaja, kita mendapat kehidupan baru. Itulah kebebasan hidup Itu bersih dan bersih, bebas dari penderitaan dan penyakit Ini adalah kehidupan baru yang diberkati dan kekal, tidak mati lagi. Tetapi kita mesti memahami dengan jelas kotoran ini dari dalam. Boleh difahami Apa penyebab kekotoran dalaman seseorang? Dia mengajar, Dia memerintahkan bahawa ada tiga penyebab nafsu, dari pelbagai nafsu, yang membawa kotoran ke bahagian dalam fikiran kehidupan ini.

5.

Paling penting Fakta bahawa kebenaran Buddha sekarang adalah nafsu, kesukaran, dan keinginan seksual. Keinginan dan harapan tidak ada habisnya, terutama keinginan untuk semangat. Yang mengenai nafsu Cinta, hilang dalam bentuk, dalam bau, dalam bau, dalam suara sentuhan, ada banyak lagi yang ada di dunia moden ini. Itulah sebabnya ia menyebabkan kekotoran yang melampau dalam masyarakat hari ini. Dan itulah yang membawa kepada COVID-19. Ini telah menyaksikan keghairahan semua manusia di seluruh dunia. Dikeluarkan dalam banyak format Tidak memahami bahaya daripadanya sebelum ini Selagi virus dahsyat ini telah berlaku Mana-mana masyarakat yang tidak berhati-hati terhadap nafsu Lepaskan sistem hasrat, keinginan dan kemiskinan yang tersebar berulang-ulang tanpa mengetahui bahayanya. Itulah sebabnya ia membawa kepada kekotoran yang membanjiri masyarakat, diikuti dalam mata yang tidak kelihatan. Dan itulah yang membawa virus COVID-19 sekarang dan kekotoran hati. Menyebabkan kemalangan yang tidak dapat membersihkan minda seseorang

6.

Dan itu membawa kepada kitaran penderitaan yang tidak pernah berakhir Sebaliknya, Buddha mengajar manusia untuk membersihkan bahagian dalam sepenuhnya. Dan ganjaran hidup yang paling besar adalah bertemu dengan dunia baru yang bersih, dunia yang bersih, damai, dan dunia tanpa lingkaran penderitaan lagi. Kerana telah menghancurkan semua penyebab penderitaan, bahawa semua kekotoran itu tersapu, menjadi dunia orang-orang bebas yang abadi. Yang dengannya Dia mengatakan bahawa dunia Nirvana itu sendiri Ada perkataan yang mengajar dunia untuk mengetahui, tetapi hanya dalam agama Buddha. Agama lain tidak cuba masuk. Setelah membersihkan 2 bahagian, luaran dan dalaman sepenuhnya, anda akan menemui apa yang disebut kehidupan baru yang abadi, kehidupan kebebasan. Itu benar-benar bersih dan suci, sama dengan dunia Nirvana, dunia yang sama dengan dunia Buddha. Seluruh dunia Arhat Oleh kerana anda telah menemui Tuan Buddha, dunia Nirvana akan dilahirkan untuk semua orang dari semua bangsa dan agama di dunia ini.

∞∞∞∞∞

13.Japan

 

清潔さ

1.1。

仏の教義は清潔さについてです。彼は世界の性質について話しました。物事のすべての不潔なものに歩いて人間にとって、普通の人必然的に、彼らの目標として行われ、汚物に降ろされた通常の行動があります。いつも普通の人の性格で行くそして、それはこの世界、人類、そして宇宙のすべてのものにさえ苦しみをもたらします。終わらないように永遠にこのように回転し、サイクルになりました

仏陀はこれらすべての真実を知っていました。悟りから世界の生活の真実を啓発することです。すべての宇宙と清潔さのそして、人間の世界、全世界、そして汚物から来る宇宙の苦しみと危険の原因。

2.2。

彼は汚れを2つの部分に定義しました:外​​側の部分と内側の部分、外側の部分は私たちの目が私たちの体を簡単に見て触れられる部分です。全世界が汚物が全世界に広がるのを見て、それでパニックになり始めたこと。中が汚れている間それは私たち全員の心の中で絶え間ない出来事であるため、平均的な人が見ることを考えるのは難しいです。そして、すべての人が考えるわけではありませんこれは生命の最大の危険です。この人間の世界に匹敵する純粋な清潔さだけで、清潔さの世界につながる清潔さの意味でまたは別の世界でさまざまな条件そして、それが最も価値のある知識です。主仏が今日まですべての人間を発見し、教えたこと

3.3。

そして今、私たちは世界中でそれを見ていますCOVID-19ウイルスの原因は、それ以来の仏の教えにあります。世界、全世界、国、全世界。人間の世界を含むしたがって、大規模な投資をまとめる必要があります世界をきれいにすることで各国のオフィスの場所をクリーンアップするセルフクリーニング彼らの家と彼らのコミュニティは、清潔さに関して厳しい規則を持っています。すべての不潔さを取り除くために、それを手に入れてください、そしてすべての人、すべての人、すべての人、すべての国、そしてすべての人が清潔さの真実を見てきました。そして汚物についての真実汚れを破壊するときはご安心ください私たちの国をきれいにするために、COVID-19ウイルスは私たちの世界から確実に消えます。それは科学的に合理的です。そして世界は近い将来その日を期待することができますCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)(#文字数制限がない場合、初出時にかっこ書きを追加私たちに打ち負かされ、私たち全世界が実際にすべての汚物を追いかけることに参加することができます残りますが、清潔さは清潔さの新しい世界です。

4.4。

しかし、これは清潔さのすぐ外にあります。それは目で見て、体で触れることができますブッダ卿彼は、内部の清潔さは外部の清潔さよりも重要であると教えています。内部セクターをクリーンアップするときすべての汚れを完全に裏返しに追いかけます。それだけです、私たちは新しい人生を手に入れます。それが人生の自由ですそれは清潔で清潔で、苦しみや病気がありませんそれは祝福され、不滅であり、もはや死んでいない新しい人生です。しかし、私たちはこの汚物を内側からはっきりと理解しなければなりません。理解できる人の内面の汚物の原因は何ですか?彼は教えました、彼はこの人生の心の内面に汚物をもたらす様々な情熱から、欲望の3つの原因があることを命じました。

5.5。

最も重要な仏の真実が今あるという事実は、欲望、困難、そして性的欲求です。欲望と希望、特に情熱への欲求は無限大です。それは欲望についてです愛、形、匂い、匂い、触覚の音で失われ、この世界にはもっとたくさんのことがありますそれが今日の社会に圧倒的な汚物をもたらす理由です。そしてそれがCOVID-19をもたらすものです。これは、世界中のすべての人間の情熱を見てきました。多くのフォーマットでリリース以前はその危険性を理解していませんでしたこのひどいウイルスが発生している限り欲望に注意を払わない社会情熱、欲望、貧困のシステムを、その危険性を知らずに何度も手放してください。だからこそ、それは社会に溢れる汚物につながり、目に見えない目の奥深くまで続いたのです。そしてそれが今COVID-19ウイルスと心の汚物をもたらすものです。心を清めることができなかった事故を引き起こす

6.6。

そしてそれは苦しみの終わりのないサイクルにつながりますそれどころか、仏陀は人々に内部を完全に浄化するように教えています。そして、人生の最大の報酬は、新しい、きれいな世界、きれいで平和な世界、そして二度と苦しみのサイクルのない世界に出会うことです。苦しみのすべての原因を完全に破壊したことで、すべての不潔さが一掃され、不滅の自由な人々の世界になりました。ニルヴァーナの世界そのものと彼が言った人世界に知ってもらうという言葉がありますが、それは仏教だけです。他の宗教は入ろうとしません。外部と内部の2つの部分を完全に掃除した後、あなたはいわゆる不滅の新しい生命、自由の生命を見つけるでしょう。それは本当にきれいで純粋で、ニルヴァーナの世界と同じで、仏の世界と同じ世界ですすべてのArhatの世界あなたが仏陀に会いに来たとき、ニルヴァーナの世界はこの世界のすべての人種と宗教のすべての人々のために生まれます。

∞∞∞∞∞

 

 
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.