ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น

 

 

  

โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษ วันนี้ เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด 
จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิต ในหัวใจที่ว่างเปล่า

The new breed of COVID in England today is testing the truth of life.

Stay in control of your inner life. In an empty heart  

 

 

 ∞∞∞∞∞ 

1. Thai-2. English-3. China-4. Hindi-5. Russia-6. Arab-7. Indonesia-8. Loa –9. Srilanga-10.Vietnam-11. Cambodia-12.Malaysia-13.Japan

∞∞∞∞∞

1. Thai-

2. English-

3. China-

4. Hindi-

5. Russia-

6. Arab-

7. Indonesia-

8. Loa –

9. Srilanga-

10.Vietnam-

11. Cambodia-

12.Malaysia-

13.Japan

 

∞∞∞∞∞

1. Thai- 

 

โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษ วันนี้ กำลังมาคร่าชีวิตมหาศาล
จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิต ในหัวใจที่ว่างเปล่า

1.

มันเป็นเวลาแห่งความหวาดหวั่นตื่นกลัวของโลกทั้งโลก จากโควิดร้ายในวันนี้ ที่เอาชีวิตมนุษย์โลกไปแล้ว 1.74  ล้านศพ ในเวลาเพียงครึ่งปีที่ผ่านมา  และที่น่าตื่นเต้นตกใจก็เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรมหาอำนาจ ที่ได้พบไวรัสร้ายพันธ์ใหม่มาวันนี้ อีกที่แพร่กระจายไปได้เร็วกว่าเดิมอีก  อังกฤษประสบเคราะห์ร้ายกันไปอย่างถ้วนหน้าถ้วนทุกคน นับแต่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชวงศ์ลงมา  ถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี คณะรัฐบาล  ลงมาถึงประชาชนคนอังกฤษทั้งหลาย ที่บัดนี้ถึงแก่ชีวิต สิ้นชีพไปแล้ว 67,401 ศพไปแล้ว  จึงทำให้ตกอยู่ในสภาวะรอความตายกันอย่างน่าหวาดหวั่น  เป็นสิ่งที่น่าเวทนาสงสารชาวโลก 

2.

มาบัดนี้ จึงน่าจะรำลึกถึงคำสอนของท่านผู้รู้แจ้งโลก  คือองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระบรมศาสดาพระพุทธศาสนา   ทรงสอนเตือนสติเอาไว้ ว่าภัยอันตราย ความตายแห่งชีวิตนั้นอันเป็นธรรมดา   มีการเกิดมาแล้ว  ต้องมีการดับสิ้นไป ตายตามไปเช่นนี้ไม่มีข้อยกเว้น   หากแต่ทรงสอนชี้ทางแห่งชีวิตอันเป็นนิรันดรไว้ว่า ภัยอันตรายใดใดทั้งปวงนั้น นำอันตรายมาสู่เราได้เฉพาะภัยอันตรายภายนอกเท่านั้น ส่วนภายในนั้น หากได้รู้สัจธรรมแล้ว  ก็ไม่มีอะไรเอาชนะได้ 

3.

และประชาชนคนทั้งหลายทั้งโลก โดยเฉพาะประชาชนคนอังกฤษ ที่กำลังประสบปัญหาน่าหวาดหวั่นแห่งความตายที่สุด ที่ได้พบภัยพันธ์ใหม่ของโควิดกันอยู่ขณะนี้  ขอจงมองสัจธรรมภาคภายในจิตใจของตนเถิด  จงมองความเงียบสงัดในจิตใจ  แยกตนออกไปสู่สภาวะความมีชีวิตสันโดษ  ฝึกการอยู่กับชีวิตอันโดดเดี่ยวเอกา มองดูดวงจิตของเราเอง ให้เห็นความสงัดปราศจากกิเลสตัณหา อุปาทาน  

4.

จงหมั่นพากเพียรขจัดปัดกวาดขัดเกลาความสกปรกทั้งหลาย ทั้งภาคภายในและภาคภายนอก  แล้วจักพบความสะอาดบริสุทธิ์  ทั้งภาคภายในและภาคภายนอก  โดยเฉพาะภาคภายใน ให้ดวงจิตของตนพบความสะอาด บริสุทธิ  จงควบคุมตัวเองให้มีสมาธิมั่นอยู่ในส่วนภายในของชีวิต  ในหัวใจที่ว่างเปล่า 

5.

จงแยกตัวออกมาและใช้ชีวิตด้วยความโดดเดี่ยวสันโดษ  ด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ความทุกข์ทั้งหมดจะหายไป  ความวิตกหวาดหวั่นแม้ความกลัวภัยโควิดพันธุ์ใหม่ แม้อันตรายทั้งหลายจะหมดสิ้นไป  โลกทั้งใบกำลังป่วยและใกล้จะตาย  มันน่าสงสาร  ดึงตัวเองสู่โลกแห่งนิพพานเถิด  ที่ซึ่งความทุกข์ทรมานทั้งหมดหายไป  นี่คือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โปรดให้มนุษย์โลกเข้าสู่นิพพาน  เพื่อช่วยชีวิตโลกชีวิตมนุษย์  จากโควิด ที่เหี้ยมโหดและโกรธเกรี้ยวอยู่ขณะนี้  แล้วไปสู่นิพพาน โลกแห่งพุทธะที่ว่างเปล่าที่มีแต่ความสุขนิรันดร ความสุขอันเป็นอมตะนิรันดร 

∞∞∞∞∞

2. English-

 

The new breed of COVID in England today is killing a lot.

Stay in control of your inner life. In an empty heart

1.

It was a time of fear and panic of the whole world. From today's coronavirus That took the life of the world to 1.74 million bodies in just half a year. And exciting, it happened in the UK superpowers. Who have found a new virus today Another that spreads faster than before England suffered a total misfortune. Everyone. Since the Queen. The royal family descends To the Prime Minister, the Minister of the Government, down to the British people That now died 67,401 dead were already dead, so they were in a state of fearful death. It is a pitiful thing, pity for the people of the world.

2.

Now it should be remembered the teachings of the enlightened world. Is the Lord Buddha the venerable Arahant Buddha. He taught admonished. How dangerous The death of that life is ordinary. Has been born There must be an end This is no exception. But he taught the way of eternal life that Any dangers and all those It can bring danger to us only external dangers. Inner part If he had known the truth Nothing can beat

3.

And people all over the world Especially British people Who are experiencing the most horrifying problem of death Who have found the new dangers of COVID together now Look at the inner truth of your mind. Look in the silence of your heart. Separate oneself to a state of solitude Practice living in a lonely life. Look at our own minds To see the loneliness without prejudice

4.

Be diligent about removing and cleaning up all filthiness. Both internal and external sectors And will find pure purity Both internal and external sectors Especially the internal sector Let your soul find pure purity, control yourself to concentrate on the inner part of life. In an empty heart

5.

Get separated and live in solitude. With a pure heart All suffering will disappear. Fear of fear in spite of the fear of new coronavirus Even though all dangers are gone The whole world is sick and dying. It's pitiful. Pull yourself into the world of Nirvana. Where all suffering is gone This is the teaching of the Lord Buddha. Please allow the human world to enter Nirvana. To save the world, human life from the now brutal and furious COVID. And go to Nirvana An empty Buddha world full of happiness and eternity. Happiness that is immortal and eternal

∞∞∞∞∞

3. China-

 

今天,英格蘭的新品種COVID造成了很多死亡。

掌控自己的心生活。空虛的心

1。

那是整個世界充滿恐懼和恐慌的時期。從今天的冠狀病毒短短半年時間,全世界的生命就達到了174萬。令人興奮的是,這發生在英國超級大國中。今天誰發現了新病毒另一種傳播速度比以前快英格蘭所有人遭受了極大的不幸。自女王。王室後裔交給總理,政府部長,再到英國人民現在死了已經有67,401人死亡,已經處於令人恐懼的死亡狀態。這是一件可憐的事情,對世界人民而言是可惜的。

2。

因此,現在應該記住開明世界的教s主佛像是佛像。他教taught。多麼危險那一生的死是平凡的。已經出生一定要結束這也不例外。但是他教導了永生的方式任何危險以及所有這些它只會給我們帶來危險,只有外部危險。部部分如果他知道真相沒有什麼可以戰勝的

3。

以及全世界的人們尤其是英國人誰正在經歷最可怕的死亡問題誰現在一起發現了COVID的新危險看看你心的真實。靜靜地看著。使自己陷入孤獨的狀態練習生活在孤獨的生活中。看我們自己的想法不偏不倚地看寂寞

4。

努力清除和清理所有穢物。部和外部部門並會發現純淨部和外部部門特別是部部門讓您的靈魂找到純潔的純淨,控制自己,專注於生活的在部分。空虛的心

5,

分開生活,獨自生活。擁有一顆純潔的心所有的痛苦都會消失。儘管害怕新的冠狀病毒即使所有危險都消失了整個世界都是生病與垂死,這真是可憐,將自己帶入涅rv世界。所有苦難都消失了這是佛陀的教導。請允許人類進入涅磐。為了拯救世界,人類生活擺了殘酷而憤怒的COVID。然後去涅磐一個充滿幸福和永恆的空佛世界。不朽和永恆的幸福

∞∞∞∞∞

4. Hindi-

 

इंग्लैंड में COVID की नई नस्ल आज बहुत मार खा रही है।

अपने भीतर के जीवन पर नियंत्रण रखें। खाली दिल में

1

यह पूरी दुनिया में भय और आतंक का समय था। आज के कोरोनावायरस से इसने दुनिया के जीवन को सिर्फ आधे साल में 1.74 मिलियन निकायों में ले लिया। और रोमांचक, यह ब्रिटेन के महाशक्तियों में हुआ। जिन्होंने आज एक नया वायरस पाया है एक और जो पहले की तुलना में तेजी से फैलता है इंग्लैंड को कुल दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। रानी के बाद से। शाही परिवार उतरता है ब्रिटिश लोगों को प्रधानमंत्री, सरकार के मंत्री को वह अब मर गया 67,401 मृत पहले से ही मृत थे, इसलिए वे भयभीत मौत की स्थिति में थे। यह एक दयनीय बात है, दुनिया के लिए दया है।

2

इसलिए अब प्रबुद्ध दुनिया की शिक्षाओं को याद रखना चाहिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा है बुद्ध की प्रतिमा। उन्होंने नसीहत दी। कितना खतरनाक है उस जीवन की मृत्यु साधारण है। पैदा हुआ है एक अंत होना चाहिए यह कोई अपवाद नहीं है। लेकिन उन्होंने शाश्वत जीवन का तरीका सिखाया किसी भी खतरे और उन सभी यह हमारे लिए खतरा केवल बाहरी खतरे ला सकता है। अंदरूनी हिस्सा अगर उसे सच्चाई पता होती कुछ नहीं हरा सकते

3

और पूरी दुनिया में लोग खासकर ब्रिटिश लोग जो मौत की सबसे भयानक समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिन्होंने अब COVID के नए खतरों को एक साथ पाया है अपने मन के आंतरिक सत्य को देखें। अपने दिल की खामोशी में देखो। अपने आप को एकांत की स्थिति में अलग करें एकाकी जीवन जीने का अभ्यास करें। हमारे अपने मन को देखो बिना पक्षपात के अकेलेपन को देखना

4

सभी गंदगी को हटाने और सफाई के बारे में मेहनती बनें। आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्र और शुद्ध शुद्धता पाएंगे आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्र विशेष रूप से आंतरिक क्षेत्र अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्रता पाने दें, जीवन के आंतरिक भाग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने आप को नियंत्रित करें। खाली दिल में

5

अलग हो जाओ और एकांत में रहो। निर्मल हृदय से सब दुख मिट जाएंगे। नए कोरोनोवायरस के डर के बावजूद आतंक हालांकि सभी खतरे दूर हो गए हैं पूरी दुनिया बीमार और मर रही है। यह दयनीय है। अपने आप को निर्वाण की दुनिया में ले जाओ। जहां सब दुख दूर हो गए यह भगवान बुद्ध का उपदेश है। कृपया मानव दुनिया को निर्वाण में प्रवेश करने की अनुमति दें। दुनिया को बचाने के लिए, अब क्रूर और उग्र COVID से मानव जीवन। और निर्वाण में जाओ आनंद और अनंत काल से भरा एक खाली बुद्ध संसार। सुख जो अमर और अनन्त है

∞∞∞∞∞

5. Russia-

 

Новое поколение COVID в Англии сегодня убивает немало.

Сохраняйте контроль над своей внутренней жизнью. В пустом сердце

1.

Это было время страха и паники для всего мира. От сегодняшнего коронавируса Всего за полгода в мире насчитывалось 1,74 миллиона тел. И захватывающе, это случилось в сверхдержавах Великобритании. Кто сегодня нашел новый вирус Другой, который распространяется быстрее, чем раньше Англия потерпела полное несчастье. Так как королева. Королевская семья спускается Премьер-министру, министру правительства, вплоть до британского народа Это сейчас умерло 67 401 мертвец уже были мертвы, так что они находились в состоянии ужасной смерти. Жалко, жалко людей мира.

2.

Поэтому теперь следует вспомнить учения просвещенного мира. Является ли образ Господа Будды Изображение Будды. Он учил увещевал. Как опасно Смерть этой жизни обычна. Родился Должен быть конец Это не исключение. Но он учил пути вечной жизни, что Любые опасности и все такое Опасность для нас он может принести только внешние опасности. Внутренняя часть Если бы он знал правду Ничто не может победить

3.

И люди во всем мире Особенно британцы Кто испытывает самые ужасные проблемы смерти Кто вместе открыл новые опасности COVID Взгляните на внутреннюю правду своего разума. Загляни в тишину своего сердца. Разделитесь до состояния одиночества Практикуйте жизнь в одиночестве. Посмотрите на наши собственные умы Чтобы увидеть одиночество без предубеждений

4.

Будьте усердны в удалении и очистке всей нечистоты. И внутренний, и внешний секторы И найдет чистую чистоту И внутренний, и внешний секторы Особенно внутренний сектор Пусть ваша душа обретет чистую чистоту, возьмите себя в руки, чтобы сосредоточиться на внутренней части жизни. В пустом сердце

5.

Разделитесь и живите в одиночестве. С чистым сердцем Все страдания исчезнут. Террор вопреки страху перед новым коронавирусом Хотя все опасности ушли Весь мир болен и умирает. Это жалко. Погрузитесь в мир Нирваны. Где все страдания ушли Это учение Господа Будды. Пожалуйста, позвольте человеческому миру войти в Нирвану. Чтобы спасти мир, человеческую жизнь от жестокого и яростного COVID. И перейти в Нирвану Пустой мир Будды, полный счастья и вечности. Счастье бессмертное и вечное

∞∞∞∞∞

6. Arab-

 

السلالة الجديدة من COVID في إنجلترا تقتل الكثير اليوم.

ابق متحكمًا في حياتك الداخلية. في قلب فارغ

1.

لقد كان وقت الخوف والذعر في العالم كله. من فيروس كورونا اليوم لقد أودى هذا بحياة العالم إلى 1.74 مليون جثة في نصف عام فقط. ومثير ، حدث ذلك في القوى العظمى في المملكة المتحدة. من وجد فيروسا جديدا اليوم آخر ينتشر أسرع من ذي قبل عانت إنجلترا من محنة كاملة. منذ الملكة. العائلة المالكة تنزل الى رئيس الوزراء وزير الحكومة وصولا الى الشعب البريطاني الذي مات الآن وقد مات بالفعل 67401 قتيلًا ، لذا كانوا في حالة موت مخيف. إنه شيء يرثى له ، شفقة على العالم.

2.

لذلك يجب أن نتذكر الآن تعاليم العالم المستنير هل صورة الرب بوذا صورة بوذا. علم محذرا. كم هو خطير موت تلك الحياة أمر عادي. ولد يجب أن تكون هناك نهاية هذا ليس استثناء. لكنه علم طريق الحياة الأبدية ذلك أي أخطار وكل هؤلاء يمكن أن يجلب لنا الخطر فقط الأخطار الخارجية. الجزء الداخلي لو كان يعرف الحقيقة لا شيء يمكن التغلب عليه

3.

والناس في جميع أنحاء العالم خاصة الشعب البريطاني الذين يعانون من أفظع مشاكل الموت من اكتشف المخاطر الجديدة لـ COVID معًا الآن انظر إلى الحقيقة الداخلية لعقلك. انظر في صمت قلبك. افصل نفسك في حالة من العزلة تدرب على العيش في حياة منعزلة. انظر إلى عقولنا لرؤية الشعور بالوحدة دون تحيز

4.

احرص على إزالة وتنظيف كل قذارة. كلا القطاعين الداخلي والخارجي وسوف تجد النقاء النقي كلا القطاعين الداخلي والخارجي خاصة القطاع الداخلي دع روحك تجد النقاء الخالص ، تحكم في نفسك للتركيز على الجزء الداخلي من الحياة. في قلب فارغ

5.

ابتعد وعيش في عزلة. بقلب نقي كل المعاناة ستختفي. الرعب رغم الخوف من فيروس كورونا المستجد على الرغم من اختفاء جميع الأخطار العالم كله مريض يحتضر ، إنه يرثى له. اسحب نفسك إلى عالم السكينة. حيث ذهبت كل المعاناة هذه هي تعاليم الرب بوذا. الرجاء السماح للعالم البشري بدخول السكينة. لإنقاذ العالم ، حياة الإنسان من COVID الوحشي والغاضب الآن. واذهب إلى نيرفانا عالم بوذا فارغ مليء بالسعادة والخلود. السعادة الخالدة والأبدي

∞∞∞∞∞

7. Indonesia-

 

Jenis baru COVID di Inggris saat ini membunuh banyak orang.

Tetap kendalikan kehidupan batin Anda. Dalam hati yang kosong

1.

Itu adalah saat ketakutan dan kepanikan seluruh dunia. Dari virus corona hari ini Itu merenggut nyawa dunia menjadi 1,74 juta tubuh hanya dalam waktu setengah tahun. Dan yang mengasyikkan, itu terjadi di negara adidaya Inggris. Yang telah menemukan virus baru hari ini Lain yang menyebar lebih cepat dari sebelumnya Inggris mengalami kemalangan total. Sejak Ratu. Keluarga kerajaan turun Untuk Perdana Menteri, Menteri Pemerintah, sampai ke rakyat Inggris Itu sekarang sudah mati 67.401 tewas sudah mati, sehingga mereka berada dalam kondisi kematian yang menakutkan. Ini adalah hal yang menyedihkan, kasihan pada dunia

2.

Oleh karena itu, sekarang harus mengingat ajaran dari dunia yang tercerahkan Apakah gambar Sang Buddha Gambar Buddha. Dia mengajar menegur. Sungguh berbahaya Kematian hidup itu biasa saja. Telah lahir Pasti ada akhirnya Ini tidak terkecuali. Tapi dia mengajarkan cara hidup kekal itu Bahaya dan semua itu Itu bisa membawa bahaya bagi kita hanya bahaya eksternal. Bagian dalam Jika dia tahu yang sebenarnya Tidak ada yang bisa mengalahkan

3.

Dan orang-orang di seluruh dunia Terutama orang Inggris Yang sedang mengalami masalah kematian yang paling mengerikan Siapa yang telah bersama-sama menemukan bahaya baru COVID sekarang Lihatlah kebenaran batin dari pikiran Anda. Lihatlah dalam keheningan hatimu. Pisahkan diri Anda dengan keadaan sunyi Berlatih hidup dalam kehidupan yang sepi. Lihatlah pikiran kita sendiri Untuk melihat kesepian tanpa prasangka

4.

Rajinlah membersihkan dan membersihkan semua kotoran. Baik sektor internal maupun eksternal Dan akan menemukan kemurnian murni Baik sektor internal maupun eksternal Terutama sektor internal Biarkan jiwa Anda menemukan kemurnian murni, kendalikan diri Anda untuk berkonsentrasi pada bagian dalam kehidupan. Dalam hati yang kosong

5.

Terpisah dan hidup dalam kesendirian. Dengan hati yang murni Semua penderitaan akan lenyap. Teror meski takut akan virus corona baru Meskipun semua bahaya telah hilang Seluruh dunia sakit dan sekarat. Itu menyedihkan. Tarik dirimu ke dunia Nirwana. Dimana semua penderitaan hilang Ini adalah ajaran Sang Buddha. Tolong izinkan dunia manusia memasuki Nirvana. Untuk menyelamatkan dunia, kehidupan manusia dari COVID yang sekarang brutal dan ganas. Dan pergi ke Nirwana Dunia Buddha yang kosong penuh kebahagiaan dan keabadian. Kebahagiaan yang abadi dan abadi

∞∞∞∞∞

8. Loa –

 

ສາຍພັນ ໃໝ່ ຂອງ COVID ໃນປະເທດອັງກິດໃນມື້ນີ້ ກຳ ລັງຂ້າຫຼາຍ.

ຢູ່ໃນການຄວບຄຸມຊີວິດພາຍໃນຂອງທ່ານ. ໃນຫົວໃຈເປົ່າ

..

ມັນແມ່ນຊ່ວງເວລາແຫ່ງຄວາມຢ້ານກົວແລະຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງທົ່ວໂລກ. ຈາກໂຣກ coronavirus ມື້ນີ້ ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເອົາຊີວິດຂອງໂລກເຖິງ 1,74 ລ້ານສົບໃນເວລາພຽງເຄິ່ງປີ. ແລະ ໜ້າ ຕື່ນເຕັ້ນ, ມັນໄດ້ເກີດຂື້ນໃນປະເທດມະຫາ ອຳ ນາດຂອງອັງກິດ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ພົບເຊື້ອໄວຣັດ ໃໝ່ ໃນມື້ນີ້ ອີກອັນ ໜຶ່ງ ທີ່ແຜ່ລາມໄວກ່ວາແຕ່ກ່ອນ ປະເທດອັງກິດປະສົບກັບຄວາມໂຊກຮ້າຍທັງ ໝົດ. ຕັ້ງແຕ່ພະລາຊິນີ. ຄອບຄົວພະລາຊະວັງລົງມາ ເຖິງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີລັດຖະບານ, ລົງສູ່ປະຊາຊົນອັງກິດ ວ່າດຽວນີ້ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 67,401 ຄົນຕາຍແລ້ວ, ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ໜ້າ ຢ້ານກົວ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ ໜ້າ ສົງສານ, ມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ຄົນທົ່ວໂລກ.

..

ດຽວນີ້ເພາະສະນັ້ນຄວນຈື່ ຄຳ ສອນຂອງໂລກທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງ ແມ່ນພະພຸດທະຮູບອົງ ພະພຸດທະຮູບ. ລາວໄດ້ສອນຕັກເຕືອນ. ອັນຕະລາຍແນວໃດ ຄວາມຕາຍຂອງຊີວິດນັ້ນແມ່ນ ທຳ ມະດາ. ໄດ້ເກີດມາແລ້ວ ຕ້ອງມີຈຸດສິ້ນສຸດ ນີ້ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ແຕ່ລາວໄດ້ສອນວິທີທາງຂອງຊີວິດນິລັນດອນນັ້ນ ອັນຕະລາຍໃດໆແລະທັງ ໝົດ ເຫຼົ່ານັ້ນ ມັນສາມາດ ນຳ ຄວາມອັນຕະລາຍມາສູ່ພວກເຮົາພຽງແຕ່ອັນຕະລາຍຈາກພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ. ສ່ວນໃນ ຖ້າລາວຮູ້ຄວາມຈິງ ບໍ່ມີຫຍັງສາມາດຕີ

..

ແລະຄົນທົ່ວໂລກ ໂດຍສະເພາະຄົນອັງກິດ ຜູ້ທີ່ ກຳ ລັງປະສົບບັນຫາທີ່ ໜ້າ ເກງຂາມທີ່ສຸດແຫ່ງຄວາມຕາຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນຄວາມອັນຕະລາຍ ໃໝ່ໆ ຂອງ COVID ຮ່ວມກັນໃນຕອນນີ້ ເບິ່ງຄວາມຈິງພາຍໃນຂອງຈິດໃຈຂອງທ່ານ. ເບິ່ງໃນຄວາມງຽບຂອງຫົວໃຈຂອງທ່ານ. ແຍກຕົວເອງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ໂດດດ່ຽວ ຝຶກການໃຊ້ຊີວິດໃນຊີວິດທີ່ໂດດດ່ຽວ. ເບິ່ງຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາເອງ ເພື່ອເບິ່ງຄວາມໂດດດ່ຽວໂດຍບໍ່ມີການລໍາອຽງ

..

ດຸ ໝັ່ນ ໃນການ ກຳ ຈັດແລະ ທຳ ຄວາມສະອາດຄວາມສົກກະປົກທັງ ໝົດ. ຂະ ແໜງ ການທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ແລະຈະພົບຄວາມບໍລິສຸດທີ່ບໍລິສຸດ ຂະ ແໜງ ການທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະຂະ ແໜງ ພາຍໃນ ໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານພົບຄວາມບໍລິສຸດ, ຄວບຄຸມຕົວທ່ານເອງເພື່ອສຸມໃສ່ສ່ວນພາຍໃນຂອງຊີວິດ. ໃນຫົວໃຈເປົ່າ

..

ແຍກຕົວກັນແລະອາໄສຢູ່ໂດດດ່ຽວ. ດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ບໍລິສຸດ ຄວາມທຸກທັງ ໝົດ ຈະຫາຍໄປ. ຄວາມຢ້ານກົວເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຢ້ານກົວກ່ຽວກັບໂຣກ coronavirus ໃຫມ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມອັນຕະລາຍທັງ ໝົດ ຈະ ໝົດ ໄປ ໂລກທັງໂລກນີ້ເຈັບປ່ວຍແລະຕາຍ. ມັນ ໜ້າ ສົງສານ. ດຶງຕົວທ່ານເອງໄປສູ່ໂລກ Nirvana. ບ່ອນທີ່ຄວາມທຸກທໍລະມານທັງ ໝົດ ໝົດ ໄປ ນີ້ແມ່ນ ຄຳ ສັ່ງສອນຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ. ກະລຸນາອະນຸຍາດໃຫ້ມະນຸດໂລກເຂົ້າໄປໃນ Nirvana. ເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດໂລກ, ຊີວິດຂອງມະນຸດຈາກ COVID ທີ່ໂຫດຮ້າຍແລະ ໜ້າ ລັງກຽດ. ແລະໄປທີ່ Nirvana ໂລກພຣະພຸດທະເຈົ້າທີ່ຫວ່າງເປົ່າເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກແລະຕະຫຼອດໄປ. ຄວາມສຸກທີ່ເປັນອະມະຕະແລະນິລັນດອນ

∞∞∞∞∞

9. Srilanga-

 

අද එංගලන්තයේ COVID හි නව අභිජනනය බොහෝ දේ මරා දමයි.

ඔබේ අභ්‍යන්තර ජීවිතය පාලනය කර ගන්න. හිස් හදවතක

1.

එය මුළු ලෝකයේම භීතියේ හා භීතියේ කාලයකි. අද කිරීටක වයිරසයේ සිට එය වසර භාගයක් තුළ ලෝකයේ ජීවිත මිලියන 1.74 ක් දක්වා ගෙන ගියේය. එය සිත් ඇදගන්නා සුළු ය, එය සිදු වූයේ එක්සත් රාජධානියේ සුපිරි බලවතුන් තුළ ය. අද නව වෛරසයක් සොයාගෙන ඇත්තේ කවුද? පෙරට වඩා වේගයෙන් පැතිරෙන තවත් එකක් එංගලන්තය අවාසනාවන්ත ලෙස පීඩා වින්දා. රැජින සිට. රාජකීය පවුල බැස යයි අග්‍රාමාත්‍යවරයාට, රජයේ ඇමතිවරයාට බ්‍රිතාන්‍ය ජනතාවට එය දැන් මිය ගියේය මේ වන විට මියගිය 67,401 ක් මියගොස් ඇති අතර, එබැවින් ඔවුන් භීතියට පත්විය. එය අනුකම්පා සහගත දෙයකි, ලෝකයට අනුකම්පාව.

2.

එබැවින් දැන් බුද්ධිමත් ලෝකයේ ඉගැන්වීම් මතක තබා ගත යුතුය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපය ද? බුද්ධ රූපය. ඔහු අවවාද ඉගැන්වීය. කෙතරම් භයානකද එම ජීවිතයේ මරණය සාමාන්‍ය දෙයකි. උපත ලබා ඇත අවසානයක් තිබිය යුතුය මෙයද ව්‍යතිරේකයක් නොවේ. නමුත් ඔහු එය සදාකාල ජීවනයේ මාර්ගය ඉගැන්වීය ඕනෑම අන්තරායන් සහ ඒ සියල්ල එය අපට අනතුරක් කළ හැක්කේ බාහිර අන්තරායන් පමණි. අභ්‍යන්තර කොටස ඔහු ඇත්ත දැනගෙන හිටියා නම් කිසිවක් පරාජය කළ නොහැක

3.

ඒ වගේම ලොව පුරා මිනිස්සු විශේෂයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් මරණයේ භයානකම ගැටලු අත්විඳින්නේ කවුද? COVID හි නව අන්තරායන් දැන් සොයාගෙන ඇත්තේ කවුද? ඔබේ මනසෙහි අභ්‍යන්තර සත්‍යය දෙස බලන්න. ඔබේ හදවතේ නිහ silence තාවය දෙස බලන්න. හුදෙකලා තත්වයකට වෙන් වන්න හුදකලා ජීවිතයක් ගත කිරීමට පුරුදු වන්න. අපේම මනස දෙස බලන්න අගතියෙන් තොරව තනිකම දැකීමට

4.

සියලු අපිරිසිදුකම් ඉවත් කිරීම හා පිරිසිදු කිරීම පිළිබඳව කඩිසර වන්න. අභ්‍යන්තර හා බාහිර යන අංශ දෙකම පිරිසිදු පාරිශුද්ධ භාවය සොයා ගනු ඇත අභ්‍යන්තර හා බාහිර යන අංශ දෙකම විශේෂයෙන් අභ්‍යන්තර අංශය ඔබේ ආත්මයට පිරිසිදු පාරිශුද්ධත්වයක් සොයා ගැනීමට ඉඩ දෙන්න, ජීවිතයේ අභ්‍යන්තරය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට ඔබව පාලනය කරන්න. හිස් හදවතක

5.

වෙන් වී හුදෙකලාව ජීවත් වන්න. නිර්මල හදවතකින් සියලු දුක් වේදනා අතුරුදහන් වනු ඇත. නව කිරීටක වෛරසයට බිය තිබියදීත් භීෂණය සියලු අන්තරායන් නැති වුවද මුළු ලෝකයම අසනීපයෙන් හා මිය යමින් සිටියි. එය අනුකම්පා සහගතය. ඔබ නිර්වාණ ලෝකයට ඇද දමන්න. සියලු දුක් වේදනා නැති තැන මෙය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීමයි. කරුණාකර මිනිස් ලෝකයට නිර්වාණයට ඇතුළු වීමට ඉඩ දෙන්න. ලෝකය බේරා ගැනීම සඳහා, දැන් කුරිරු හා කෝපාවිෂ් CO COVID වලින් මිනිස් ජීවිතය. නිර්වාණයට යන්න සදාකාලික සතුටින් පිරුණු හිස් බුද්ධ ලෝකයක්. අමරණීය හා සදාකාලික සතුට

∞∞∞∞∞

10.Vietnam-

 

Giống COVID mới ở Anh ngày nay đang giết rất nhiều.

Kiểm soát cuộc sống nội tâm của bạn. Trong trái tim trống rỗng

1.

Đó là thời kỳ sợ hãi và hoảng loạn của cả thế giới. Từ coronavirus ngày nay Điều đó đã cướp đi sinh mạng của 1,74 triệu thi thể trên thế giới chỉ trong nửa năm. Và thật thú vị, nó đã xảy ra ở các siêu cường quốc ở Anh. Ai đã tìm thấy một loại virus mới hôm nay Một cái khác lan truyền nhanh hơn trước Nước Anh đã phải gánh chịu một bất hạnh hoàn toàn. Kể từ khi Nữ hoàng. Gia đình hoàng tộc Gửi tới Thủ tướng, Bộ trưởng của Chính phủ, tới nhân dân Anh Điều đó bây giờ đã chết 67.401 người đã chết rồi nên họ đang trong tình trạng sợ hãi cái chết. Đó là một điều đáng thương, đáng tiếc cho thế giới.

2.

Vì vậy, bây giờ nên nhớ những lời dạy của thế giới giác ngộ Tượng Phật Tượng Phật. Anh dạy dỗ khuyên nhủ. Nguy hiểm như thế nào Sống chết đó là chuyện thường tình. Đã được sinh ra Phải có một kết thúc Điều này cũng không ngoại lệ. Nhưng ông ấy đã dạy cách sống vĩnh cửu rằng Mọi nguy hiểm và tất cả những Nó có thể mang lại nguy hiểm cho chúng ta chỉ nguy hiểm bên ngoài. Phần bên trong Nếu anh ấy biết sự thật Không gì có thể đánh bại

3.

Và mọi người trên khắp thế giới Đặc biệt là người Anh Ai đang trải qua những vấn đề đáng sợ nhất của cái chết Ai đã cùng nhau tìm ra những nguy cơ mới của COVID Nhìn vào sự thật bên trong của tâm trí bạn. Hãy nhìn vào khoảng lặng của trái tim bạn. Tự tách mình ra trạng thái cô độc Tập sống trong cuộc sống cô đơn. Nhìn vào tâm trí của chúng ta Để thấy sự cô đơn mà không thành kiến

4.

Hãy siêng năng loại bỏ và làm sạch mọi sự bẩn thỉu. Cả bên trong và bên ngoài Và sẽ tìm thấy sự trong sáng thuần khiết Cả bên trong và bên ngoài Đặc biệt là khu vực nội Hãy để tâm hồn tìm được sự trong sáng thuần khiết, kiểm soát bản thân để tập trung vào nội tâm của cuộc sống. Trong trái tim trống rỗng

5.

Tách ra và sống trong cô đơn. Với một trái tim trong sáng Mọi đau khổ sẽ tan biến. Khủng bố bất chấp nỗi sợ hãi về loại coronavirus mới Dù mọi nguy hiểm đều không còn Cả thế giới đang bệnh và sắp chết Thật đáng thương Hãy kéo mình vào thế giới của Niết bàn. Nơi mọi đau khổ biến mất Đây là lời dạy của Đức Phật. Xin cho nhân gian nhập Niết bàn. Để cứu thế giới, cuộc sống con người khỏi COVID tàn bạo và dữ dội. Và đi đến Niết bàn Một thế giới Phật trống đầy hạnh phúc và vĩnh hằng. Hạnh phúc bất tử và vĩnh cửu

∞∞∞∞∞

11. Cambodia-

 

ពូជថ្មីនៃអាយឌីអាយនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសសព្វថ្ងៃកំពុងតែសំលាប់មនុស្សជាច្រើន។

រក្សាការគ្រប់គ្រងជីវិតខាងក្នុងរបស់អ្នក។ នៅក្នុងបេះដូងទទេ

១ ។

វាគឺជាពេលវេលានៃការភ័យខ្លាចនិងភាពភិតភ័យនៃពិភពលោកទាំងមូល។ ពីជំងឺឆ្លងវីរុសសព្វថ្ងៃ នោះបានធ្វើឱ្យជីវិតរបស់ពិភពលោកកើនដល់ ១,៧៤ លានសាកសពក្នុងរយៈពេលតែកន្លះឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ ហើយគួរឱ្យរំភើបវាបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចអង់គ្លេស។ ដែលបានរកឃើញវីរុសថ្មីនៅថ្ងៃនេះ មួយទៀតដែលរាលដាលលឿនជាងមុន ប្រទេសអង់គ្លេសបានទទួលរងនូវសំណាងអាក្រក់សរុប។ ចាប់តាំងពីព្រះមហាក្សត្រិយានី។ គ្រួសាររាជវង្សចុះ ផ្ញើជូននាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលចុះក្រោមចំពោះប្រជាជនអង់គ្លេស ឥឡូវនោះបានស្លាប់ហើយ អ្នកស្លាប់ ៦៧.៤០១ នាក់បានស្លាប់រួចទៅហើយដូច្នេះពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃការស្លាប់ដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាច។ វាជារឿងគួរអោយអាណិតអាណិតប្រជាជនពិភពលោក។

២ ។

ឥឡូវនេះគួរតែចងចាំការបង្រៀនរបស់ពិភពលោកដែលបានត្រាស់ដឹង គឺជារូបព្រះពុទ្ធរបស់ព្រះពុទ្ធ រូបព្រះពុទ្ធ។ គាត់បង្រៀនដាស់តឿន។ តើមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណា ការស្លាប់នៃជីវិតនោះគឺជារឿងធម្មតាទេ។ បានកើតមក ត្រូវតែមានទីបញ្ចប់ នេះមិនមែនជាករណីលើកលែងនោះទេ។ ប៉ុន្តែគាត់បានបង្រៀនផ្លូវនៃជីវិតអស់កល្បជានិច្ច គ្រោះថ្នាក់ណាមួយនិងទាំងអស់នោះ វាអាចនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងតែគ្រោះថ្នាក់ខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះ។ ផ្នែកខាងក្នុង ប្រសិនបើគាត់បានដឹងការពិត គ្មានអ្វីអាចផ្តួលបានទេ

៣ ។

និងប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោក ជាពិសេសប្រជាជនអង់គ្លេស ដែលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាគួរឱ្យខ្លាចបំផុតនៃការស្លាប់ តើអ្នកណាបានរកឃើញគ្រោះថ្នាក់ថ្មីនៃអាយឌីអាយជាមួយគ្នា សូមក្រឡេកមើលសេចក្តីពិតខាងក្នុងនៃចិត្តរបស់អ្នក។ រកមើលនៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់នៃបេះដូងរបស់អ្នក។ ញែកខ្លួនអ្នកទៅរដ្ឋឯកកោ អនុវត្តការរស់នៅក្នុងជីវិតឯកោ។ សូមក្រឡេកមើលគំនិតរបស់យើងផ្ទាល់ ដើម្បីមើលឃើញភាពឯកោដោយគ្មានការរើសអើង

៤ ។

ឧស្សាហ៍ព្យាយាមបំបាត់និងសំអាតរាល់ភាពកខ្វក់។ ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ ហើយនឹងរកឃើញភាពបរិសុទ្ធសុទ្ធ ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ ជាពិសេសផ្នែកខាងក្នុង សូមឱ្យព្រលឹងរបស់អ្នករកឃើញភាពបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឱ្យផ្តោតអារម្មណ៍លើផ្នែកខាងក្នុងនៃជីវិត។ នៅក្នុងបេះដូងទទេ

៥ ។

បែកគ្នាហើយរស់នៅតែម្នាក់ឯង។ ដោយដួងចិត្តបរិសុទ្ធ ទុក្ខវេទនាទាំងអស់នឹងរលាយបាត់។ ភេរវកម្មទោះបីជាមានការភ័យខ្លាចនៃវីរុសថ្មី ទោះបីជាគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ត្រូវបានបាត់បង់ ពិភពលោកទាំងមូលឈឺហើយងាប់វាគួរអោយអាណិតណាស់។ ទាញខ្លួនអ្នកទៅក្នុងពិភពនិព្វាន។ ដែលជាកន្លែងដែលការរងទុក្ខទាំងអស់ត្រូវបានបាត់បង់ នេះគឺជាការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ។ សូមឱ្យពិភពលោកមនុស្សចូលនិព្វាន។ ដើម្បីជួយសង្គ្រោះពិភពលោកជីវិតរបស់មនុស្សពីអាយឌីអាយឃោរឃៅនិងសាហាវ។ ហើយចូលទៅកាន់និព្វាន ពិភពព្រះពុទ្ធទទេដែលពោរពេញទៅដោយសុភមង្គលនិងភាពអស់កល្បជានិច្ច។ សុភមង្គលដែលអមតៈនិងអស់កល្បជានិច្ច

∞∞∞∞∞

12.Malaysia-

 

Keturunan baru COVID di England hari ini banyak membunuh.

Tetap mengawal kehidupan batin anda. Dalam hati kosong

1.

Itu adalah masa ketakutan dan kepanikan seluruh dunia. Dari coronavirus hari ini Itu menjadikan kehidupan dunia menjadi 1.74 juta mayat hanya dalam setengah tahun. Dan menggembirakan, ia berlaku di kuasa besar Inggeris. Yang telah menemui virus baru hari ini Satu lagi yang menyebar lebih cepat daripada sebelumnya England mengalami musibah. Sejak Ratu. Keluarga diraja turun Kepada Perdana Menteri, Menteri Kerajaan, kepada rakyat Britain Yang kini mati 67,401 mati sudah mati, jadi mereka dalam keadaan mati ketakutan. Ini adalah perkara yang menyedihkan, kasihan kepada orang-orang di dunia.

2.

Oleh itu, sekarang harus mengingati ajaran dunia yang tercerahkan Adakah gambar Tuhan Buddha Gambar Buddha. Dia mengajar menasihati. Betapa berbahaya Kematian hidup itu adalah perkara biasa. Telah dilahirkan Pasti ada kesudahannya Ini tidak terkecuali. Tetapi dia mengajar cara hidup kekal itu Segala bahaya dan semua itu Ia boleh mendatangkan bahaya kepada kita hanya bahaya luaran. Bahagian dalaman Sekiranya dia tahu kebenarannya Tidak ada yang dapat mengalahkan

3.

Dan orang di seluruh dunia Terutama orang Inggeris Yang mengalami masalah kematian yang paling mengerikan Yang telah menemui bahaya baru COVID sekarang Lihatlah kebenaran batin anda. Lihat dalam kesunyian hati anda. Pisahkan diri dengan keadaan kesunyian Berlatih menjalani kehidupan yang sunyi. Lihatlah fikiran kita sendiri Untuk melihat kesunyian tanpa prejudis

4.

Rajin-rajin membuang dan membersihkan segala kekotoran. Sektor dalaman dan luaran Dan akan mendapat kesucian yang suci Sektor dalaman dan luaran Terutama sektor dalaman Biarkan jiwa anda mencari kesucian murni, kendalikan diri anda untuk menumpukan perhatian pada bahagian dalam kehidupan. Dalam hati kosong

5.

Berpisah dan hidup dalam kesendirian. Dengan hati yang suci Semua penderitaan akan hilang. Keganasan walaupun ketakutan akan coronavirus baru Walaupun semua bahaya telah hilang Seluruh dunia sakit dan mati. Sungguh menyedihkan. Tarik diri anda ke dunia Nirvana. Di mana semua penderitaan hilang Ini adalah ajaran Tuhan Buddha. Harap dunia manusia memasuki Nirvana. Untuk menyelamatkan dunia, kehidupan manusia dari COVID yang sekarang kejam dan marah. Dan pergi ke Nirvana Dunia Buddha kosong yang penuh dengan kebahagiaan dan kekekalan. Kebahagiaan yang abadi dan abadi

∞∞∞∞∞

13.Japan

 

今日のイギリスの新種のCOVIDは多くの人を殺しています。

あなたの内面の生活をコントロールし続けてください。空の心の中で

1.1。

それは全世界の恐怖とパニックの時代でした。今日のコロナウイルスからそれはたった半年で世界の生命を174万体にした。そしてエキサイティングなことに、それは英国の超大国で起こりました。今日新しいウイルスを見つけたのは誰ですか以前よりも速く広がる別のものイングランドは完全な不幸に見舞われました。女王以来。王室が降臨首相、政府大臣、英国人にそれは今死んだ67,401人の死者がすでに死んでいたので、彼らは恐ろしい死の状態にありました。それは哀れなことであり、世界にとって哀れです。

2.2。

したがって、今は悟りを開いた世界の教えを覚えておく必要があります主仏像ですか仏像。彼は警告を教えた。どれほど危険かその人生の死は普通です。生まれてきた終わりがあるに違いないこれも例外ではありません。しかし、彼は永遠の生き方を教えましたあらゆる危険とそれらすべてそれは私たちに外部の危険だけをもたらす可能性があります。内側彼が真実を知っていたら何も勝てない

3.3。

そして世界中の人々特にイギリス人死の最も恐ろしい問題を経験しているのは誰ですかCOVIDの新たな危険性を今一緒に見つけたのは誰ですかあなたの心の内なる真実を見てください。あなたの心の沈黙を見てください。孤独の状態に自分を分離します孤独な生活を送る練習をしましょう。私たち自身の心を見てください偏見なく孤独を見るために

4.4。

すべての不潔さを取り除き、きれいにすることに熱心になりなさい。内部セクターと外部セクターの両方そして純粋な純粋さを見つけるでしょう内部セクターと外部セクターの両方特に内部部門あなたの魂に純粋な純粋さを見つけさせ、人生の内面に集中するように自分をコントロールしてください。空の心の中で

5.5。

離れて孤独に生きる。純粋な心ですべての苦しみは消えます。新しいコロナウイルスを恐れているにもかかわらず恐怖すべての危険がなくなったとしても全世界が病気で死にかけている。それは哀れです。ニルヴァーナの世界に身を任せてください。すべての苦しみがなくなったところこれが仏陀の教えです。人間の世界がニルヴァーナに入ることを許可してください。世界を救うために、今や残忍で猛烈なCOVIDからの人間の生活。そしてニルヴァーナに行く幸福と永遠に満ちた空の仏の世界。不滅で永遠の幸福

∞∞∞∞∞

 

 

 
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.