ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bulletหน้าที่เก็บไว้
1..โหรา 1.. เรื่องฤกษ์ออกรถจำเป็นแค่ไหน เรื่องสีของรถ ต้องไปให้ใครบอก

 

 

 

 

 

Phayap Panyatharo

 ได้แสดงความคิดเห็น

 

 

 

ผมอยากสอบถามหน่อยคับว่า การที่เราจะออกรถ เราจำเป็นต้องดูฤกษ์ ยาม รวมทั้งสีรถ มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคับ
 
 
 
 
 
 
สวาท พลคำ และคนอื่นๆ อีก 15 คน
 
 
ความคิดเห็น 30 รายการ
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 

ความคิดเห็น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูอีก 10 ความคิดเห็น
ล่าสุด

 
 • 🤣ถามว่ามีความจำเป็นไหม? ก็ถ้าเราเป็นปกติ มีสุขภาพกาย ใจ ดีสมบูรณ์ เราก็ใช้สติปัญญาขของเรานั้นแหละ พิจารณาเอาตามเหตุตามผลที่เหมาะสม ก็พิจารณาเลือกเอาสีรถ ที่เราคิดว่าดี หรือที่เราชอบ และวันที่ออกรถจากอู่ ก็ดูวันที่เหมาะสมแก่เรา สะดวกแก่เรา ที่เราพร้อมนั้นเอง เวลาออกรถ ซึ่งนี่แหละเรียกว่า ฤกษ์ ก็เลือกเวลาเอาตามที่เหมาะที่ควร ก็เรียบร้อยดี ไม่เห็นมีอะไรให้กังวล.....แต่ถ้าคิดไปถึงเรื่องฤกษ์งามยามดีเวลาดีที่ออกรถจากอู่ แบบที่ถามขึ้นนี้ ที่ว่า "ผมอยากสอบถามหน่อยคับว่า การที่เราจะออกรถ เราจำเป็นต้องดูฤกษ์ ยาม รวมทั้งสีรถ มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคับ" นั้นจะไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์ดั้งเดิมของมนุษย์ที่มีมาร่วม 4,000 - 20,000 ปีมาแล้ว ไทยเราเรียกว่าโหราศาสตร์ ฝรั่งเรียก Astrology เขา(ระดับอาจารย์โหร) จะบอกให้ได้ โดยจะบอกไปตามดวงชะตาของเจ้าของรถ ดวงชะตาจะบอกว่า เขาถูกกับรถหรือไม่ คือดวงชะตาจะบอก บางคนจะบอกไปถึงอุบัติเหตุทางรถ บางคนจะบอกไปถึงความคุ้น ความที่สามารถทำธุรกิจกับรถได้ รวยเพราะรถอย่างเช่นพริตตี หญิงสาวที่ขายรถนี้ ดวงก็จะบอก หากคนที่ไม่ถูกกับรถเช่นบอกนิสัยชอบขับรถเร็ว และมักนำไปเสียเงินเพราะรถดวงก็จะบอกเราก็จะรู้อะไรดี อะไรบกพร่องของเราในเรื่องรถ ชะตาก็จะบอก และบอกสีรถ สีอะไรจะทำให้รวย ไม่เกิดอุบัติเหตุ สีอะไรจะถูกกับเจ้าของรถ ไม่นำไปผิดกฎหมาย ไม่นำไปเสียเงินเพราะรถอยู่แล้วอยู่เล่า ต้องพบตำรวจบ่อย ๆ มันจะบอกในดวงชะตา เมื่อเป็นเช่นนี้ โหรก็จะออกฤกษ์ให้ออกรถที่จะไปส่งเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น ไม่ให้เสียหายเพราะรถ ให้ฤกษ์ออกรถไปกลบ ไปทำลายเรื่องร้าย ๆ ในดวงชะตาให้ ..........นี่แหละมันอยู่ที่คนผู้ออกฤกษ์ออกรถให้นั้น จะต้องรู้จริงในวิชาโหราศาสตร์ ....นั่นแหละ มันไปเกี่ยวกับหลักวิชาเก่าแก่ดั้งเดิมที่เป็นศาสตร์เร่ิมแรกของคนเรานั่นเอง แต่แม้กระนั้นทุกวันนี้ ก็หาคนที่รู้จริงในโหราศาสตร์ยาก จึงต้องระวังเหมือนกัน🌶
  2
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 4 ชม.
   
 • ดูบ้างคนสภาพการเงินดี แล้วอยู่ดีๆเกิดนั้นเกิดนี้เพราะไม่ดูฤกธ์นี้แหละครับ
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 4 ชม.
  • แก้ไขแล้ว
   
  ดูอีก 1 ข้อความตอบกลับ
 • ไม่อย่างนั้นหลวงพ่อไม่บอกเรื่องฤกธ์งามยามดีไว้
  ให้ลูกหลานหรอกครับ
  2
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 4 ชม.
  • แก้ไขแล้ว
   
 • อันนี้ต้องถาม Messi ครับ
  ถาม Cristiano Ronaldo ด้วยก็ได้
  เพราะสองคนเป็นเพื่อนกัน (ขัดแข็งขัดขาเวลาสองทีมโคจรเจอกัน)
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 4 ชม.
   
 • ต้องดูวันดูโฉลคตัวผู้ที่จะออกรถครับว่า
  ้เหมาะสมกับสีไหนควรออกวันไหน สำคัญมากนะครับ
  เมื่อคุณเอาชีวิตไปติด
  กับความเร็ว ิะไรก็เกิดขึ้นได้เจ้ากรรมนายเวรจะเข้าได้ง่ายถ้าออกไม่ถูกวันและสี
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 4 ชม.
   
 • มีเงินก็ซื้อไปนะ จ่ายให้ครบสำคัญกว่า ไอ้เรื่องอื่นดูมันสบายใจสบายตานะ คนที่มั่นคงในคุณงามความดีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 4 ชม.
   
 • ดูเงินสด เง็นเก็บ เงินฝาก เงินผ่อน เงินดาว
  เงินเติมน้ำมัน เงินซื้อประกัน เงินค่าซ่อมบำรุง..... นี้หล่ะครับ ถึงชื่อว่าพุทธแท้
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 4 ชม.
   
 • ไม่จำเป็น ไม่สำคัญเลย
  ดูคนตายก็ได้ครับ
  ตอนเขาตายเขาก็ไม่ได้ดูฤกษ์ดูยาม เขายังตาย
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 5 ชม.
 • สำหรับเรานะ
  เลือกสีที่ชอบ ทำให้เรามีความสุขนั่นคือสิ่งดี วันที่ออกวันที่สะดวกสบายทำจิตใจให้สดใสมีความสุขนั่นคือฤกษ์ดี... 
  ดูเพิ่มเติม
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 5 ชม.
 • เวลาที่สะดวก สีที่ชอบ ดีที่สุด
  ถ้าเริกดีแต่เราไม่สะดวก สีเขาว่าดีแต่เราไม่ชอบ ทำตามๆไปก็ทุกข์ตั้งแต่วันแรก ต้นคดปลายตรง..ยากส์
  1
   
  • ถูกใจ
    
  • ตอบกลับ
  • 5 ชม.
  • แก้ไขแล้ว
   •  
   
 
 

 
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์ การพยากรณ์ รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจ

โหรา 2.. (อิทธิพลของดวงดาวต่อชีวิตมนุษย์นั้นคือหลักโหราศาสตร์) ตอบคำถามชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?คำอธิบายเบื้องต้นของความเข้าใจโหราศาสตร์ (นศภ...........)
โหรา 3..หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วย ดวงกำเนิดและดวงฤกษ์
โหรา 4..ค้นดวงชะตา 30,077 ดวงชะตา
โหรา 5..โหราศาสตร์เป็นศาสตร์ ไม่ใช่ความเชื่อ มีมากว่า 5,000-20,000ปีแล้ว
โหรา 6..โหราศาสตร์เป็นศาสตร์ ไม่ใช่ความเชื่อ มีมากว่า 5,000-20,000 ปีแล้ว อื่น ๆ แค่เศษโหราศาสตร์(2)Copyright © 2010 All Rights Reserved.