ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย

 

 

 

10 ชม. 
แชร์กับ สาธารณะ
สาธารณะ
 
 
 
 
 
 
แด่ทหารเมียนม่า คณะรัฐประหารนำโดยนายพลเอก มิน อ่อง หล่าย ผบ.สูงสุด
ท่านจะทำอย่างไร ? ในเมื่อสัจธรรมมีว่า ประชาธิปไตยเป็นของประชาชน ประชาธิปไตยเมียนม่าก็เป็นของประชาชนเมียนม่า ซึ่งท่านนายพลเอกเต็งเส่ง เขายอมรับในสัจธรรมนี้ไว้แล้ว เขาจึงยอมให้ประชาชนเมียนมา ครองอำนาจสูงสุดของประเทศเมียนมา และโดยที่ เขามอบอำนาจนี้ ผ่านพรรคการเมือง อันเป็นวิถีทางประชาธิปไตยสากล
และพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย [DNL] นำโดย นางอ่องซาน ซูจี ที่ชนะพรรคการเมืองทหารคือ พรรคสหภาพเพื่อความสามัคคีและการพัฒนา ( USDP) อย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งทั่วไป 12 พ.ย. 2558 โดยเสียงลงคะแนนของประชาชน มาแต่ต้น ได้ครองอำนาจเมียนม่า
แล้วครั้นครบวาระการครองอำนาจ 4 ปี แล้วคืนอำนาจสู่ประชาชน ๆ มีการเลือกตั้งใหม่วันที่ 4 ต.ค. 2563 ยังมอบความไว้วางใจแด่ พรรคดีเอนแอล ชนะพรรคทหารไปอย่างท่วมท้นอีก DNL ได้ 364 ที่นั่ง USDP ได้ 40 ที่นั่ง ทั้ง 2 สภา พ่ายไปขนาดนี้ ทหารกลับไม่ยอมรับในผลการมอบอำนาจของประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ยอมรับในความพ่ายแพ้ของตน และกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้ง ทำการใช้อำนาจพลังทหาร เข้ายึดครองประเทศอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564 นั่นแหละ สถาบันกองทัพเมียนม่า ได้ใช้กำลังทำการตัดทอนประชาธิปไตยของเมียนม่าขาดสะบั้นลงไป อย่างไร้ไหตุผลโดยแท้จริงโดยลืมไปว่า ธรรมะ ที่จะช่วยให้ประชาธิปไตยเมียนม่าเดินไปตลอดได้ นั้นคือ ความอดทน ลืมคติเต็งเส่งที่เอาธรรมะมาสู่การเมืองเมียนม่า ที่หลังสละอำนาจ เขาออกบวชอำลาโลกนั้น
นั่นแหละ ประชาชนเขายอมไม่ได้ แบบที่เขาเคยต่อสู้มาก่อนได้ประชาธิปไตยมา 20 ปีเต็มๆ จนนายพลเต็งเส่ง ยอม ให้มีรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยและมีการเลือกตั้ง คราวแรก ๆ ทหารก็ชนะ และเริ่มเข้าเส้นทางประชาธิปไตยเมียนม่า จนต่อมาพรรคการเมืองของประชาชนเติบโตขึ้น การเลือกตั้งทั่วไป เมื่อ 12 พ.ย.2558 พรรคอ่องซานซุจี (DNL) จึงชนะใจประชาชนแบบคลายข้อสงสัย โดยได้ 346 ที่นั่ง พรรค ทหาร(USDP) ได้เพียง 33 ที่นั่ง คนสำคัญของมหาอำนาจ มีนายบารัค โอบาม่า- นางฮิลลารี่ คลินตั้น มาเยี่ยมเยียน แสดงความยินดีต่อเมียนม่า แด่ประชาชนเมียนม่า แด่นางอ่องซาน ซูจีผู้นำประชาธิปไตยเมียนม่า แม้ประเทศข้างเคียงเช่นประเทศไทย ผู้นำประเทศก็แสดงความยินดีและมีความหวังได้เห็นความเจริญของประชาธิปไตยเมียนม่า ที่ได้เห็นเมียนม่าเดินเข้าเส้นทางประชาธิปไตย และหวังจะได้เห็นประชาธิปไตยในพม่า เจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ นั้นเอง แต่แล้วหลังการครองอำนาจ 4 ปี มีการเลือกตั้งใหม่ คืนอำนาจสู่ประชาชนวันที่ 4 ต.ค. 2563 NLD ชนะแบบถล่มทลายอีกครั้งหนึ่ง โดยได้ 364 ที่นั่ง ขณะที่ USDP ได้เพียง 40 ที่นั่ง
ในเมื่อท่านไม่ยอมรับการเลือกตั้งคราวหลังนี้ ไม่ยอมรับอำนาจของประชาชน แล้ว ทำการรัฐประหาร ยึดครองอำนาจ นั่นคือการ ตัดทอน ทำลายประชาธิปไตยและระบบประชาธิปไตยเมียนม่าลง ในแบบใช้อำนาจ เผด็จการทหารเช่นนี้ มันไม่ใชเพียงประชาชนเมียนม่าเท่านั้น ที่ตำหนิทหารเมียนม่า ทหารปฏิวัติวันที่ 1-2 ก.พ.2564 นี้ที่นำโดยนายพลเอกมิน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เมียนม่า ... แต่โลกประชาธิปไตยทั้งโลก โดยการนำของมหาอำนาจประชาธิปไตยโลกโดยตรง จะต่อต้านทหารเมียนม่า ไล่ทหารเมียนม่าออกเสียจากการครอบครองอำนาจการเมืองพม่าที่เป็นแบบเผด็จการร้ายนี้ อย่างแรงไปเรื่อย ๆ และหากทหารเมียนม่าไม่ยอมวางอำนาจลง ทำตามความเรียกร้องของประชาชนเมียนม่าประชาธิปไตยแล้ว ในที่สุด ทหารเมียนม่า จะไม่มีแผ่นดินอยู่ในโลกนี้ ซึ่งนี้เป็นเหตุผล ที่เห็นชัดเจนอยู่อย่างไม่ต้องสงสัยเลย
ฉะนั้น ประเด็นปัญหาการเมืองเมียนม่าวันนี้ เป็นเรื่องซิมเปิ้ลจริง ๆ ขอทางทหารเมียนม่าจงรีบพิจารณาอย่างเป็นธรรม และมองความผิดของตนที่ได้ทำลายธรรมะว่าด้วยความอดทนลงเสีย และสารภาพผิด และเร่งรีบทำตามสัญญา คืนอำนาจสู่ประชาชนเมียนม่า ให้เร็วที่สุด ทางเดียวเท่านั้นจริง ๆ กล่าวมาด้วยความปรารถนาดีแด่เมียนม่าทุกฝ่ายโดยหวังจะลดความรุนแรงลงไปเห็นสันติภาพกลับคืนมาสู่ประชาชนเมียนม่า อย่างเร็วที่สุด
@สุไหงปาดี ชินะกุล ดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์ บัวระย้า ชบาบุญเสฏฐ์ 4 มี.ค. 2564 : 23.20น.
∞∞∞∞∞
 
 
 
∞∞∞∞∞
∑∑To the Myanmar soldiers The coup was led by General Min Aung Hlaing, Supreme Commander.
What will you do? When the truth has that Democracy belongs to the people. Democracy in Myanmar is also owned by the people of Myanmar. Which General Thein Sein He has accepted this truth. So he allowed the people of Myanmar Reigning supreme power of Myanmar, and by which he delegated this power Through political parties Which is a universal way of democracy
And the National League for Democracy [DNL], led by Mrs. Aung San Suu Kyi, who won the military political party was The Union for Unity and Development Party (USDP) overwhelmed in the November 12, 2015 general election, with the early people's voting taking over Myanmar.
And when the four-year term of power has been completed, the power is restored to the people.There is a new election on October 4, 2020, still entrusting the DNL to overwhelmingly win the military party. Got 40 seats, both councils lost this size The military did not accept the results of the mandate of the majority of the people. Not accepting their defeat And accused of election fraud Make use of military power. Occupied the country again on Feb 2, 2021, that's the Myanmar Army Institute. Using force to cut down the democracy of Myanmar In fact, forgetting that the Dharma that will help the democracy of Myanmar to walk through is patience, forget the Teng Seng, which brings Dharma to Myanmar politics. After relinquishing power He ordained farewell to that world.
That is, the people cannot. The way he had fought before, had 20 years of democracy until General Thein Sein allowed a democratic constitution and with the first elections, the military won and began to take the path of democracy in Myanmar. Until later, people's political parties have grown. In general elections on Nov. 12, 2015, Aung San Suu Kyi (DNL) won the hearts of the people with no doubt, with 346 seats in the military party (USDP), just 33 seats. Ma-Mrs Hillary Clinton visited Congratulations to Myanmar To the people of Myanmar To Mrs. Aung San Suu Kyi, Leader of Democracy in Myanmar Even in neighboring countries such as Thailand The leaders of the country also expressed joy and hope that they saw the prosperity of democracy in Myanmar. Which has seen Myanmar walking into the democratic path And hope to see democracy in Burma Progress continues, but then after 4 years of dominance, there is a new election. Returning power to the public on October 4, 2020, the NLD won another landslide with 364 seats, while USDP had only 40.
When you reject the latter election Do not accept the power of the people and take a coup to seize power, that is, the destruction of democracy and the democratic system of Myanmar In a power-based way Such a military dictator It is not just the people of Myanmar. Who blamed the Myanmar soldiers The revolutionary military on 1-2 February 2021, led by General Min Aung Hlaing, commander-in-chief of Myanmar ... But the democratic world all over the world. By direct leadership of the world democratic power Will resist the Myanmar military Eliminate the Burmese military from this dictatorial rule of Burma's political power. And if the Myanmar soldiers do not let down Following the demands of the people of Myanmar for democracy, the Myanmar military will finally have no land on this world. Which is the reason That is clearly visible without a doubt
Therefore, the issue of politics in Myanmar today It is really a simple matter. May the Myanmar military consider it fairly quickly. And look at their own faults for destroying the Dharma of patience and confessing them and hastening to fulfill the promise Returning power to the people of Myanmar As soon as possible The only real way is to say goodwill to all sides of Myanmar, hoping to reduce violence to see peace return to the people of Myanmar. As soon as possible
@ Su-Ngai Padee Chinakun Dr. Gig Mek Suwan Makin Buaya Chaba Boonset, Mar 4, 2021: 23.20
 
 
∞∞∞∞∞1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.